Sunteți pe pagina 1din 2

SC __________________________S.R.L. (S.A.

)
J ___/___/_______
CUI _____________
str. ……………………………. nr. …
Localitate ………………., judeţ/sector ……………

D E C I Z I A Nr. ..........
Privind incetarea contractului de munca

SC ________________S.R.L. (S.A.), reprezentata prin ______________, in calitate de __________;


In baza legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
1) Luand in considerare actul / documentul (certificatul de deces, hotarare judecatoreasca cu privire
la deces, actului de dizolvare, deciziei de pensionare, hotararii judecatoresti de reintegrare a
angajatului concediat) prin care se constata cauza incetarii CIM prevazute la art. a-d, f, k din
codul muncii;
2) Avand in vedere faptul ca din data de ___/___/________ expira perioada pentru care a fost
incheiat contractul individual de munca nr. ________/__/__/____________ incheiat cu salariatul
_____________ – functia ____________la ____________;
Avand in vederea oferta interna cu locurile vacante si refuzul dvs. De a ocupa posturile
corespunzatoare pregatirii dvs. Profesionale sau Avand in vedere adresa nr.
______/__/__/______ prin care societatea noastra a solicitat sprijinul A.J.O.F.M. pentru
redistribuirea dvs.;
3) Avand in vedere faptul ca “salariatul” si “angajatorul” au stabilit de comun acord nulitatea
CIM/hotaratea judecatoreasca prin care se constata nulitatea CIM;
In baza art. 56 lit “a-k” din Codul Muncii.

DECID

Art. 1 – Din data de __/__/____inceteaza contractul individual de munca nr. _________/__/__/____


incheiat cu salariatul _____________ – functia ____________la ____________, in baza art. 56 lit. “a-k” din
Codul Muncii.
Art. 2 - Se va comunica un exemplar dupa prezenta departamentelor functionale, salariatului
_____________, care vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3 - Un exemplar dupa prezenta decizie se va comunica Inspectoratului Teritorial de Munca


pentru inregistrare.

Data astazi __________________

Director General, Vizat Oficiu Juridic,


___________________ ___________________
(nume si prenume) (nume si prenume)
___________________ ___________________
(semnatura) (semnatura)

Am primit un exemplar,
Nume, prenume ________________________
Data ___________________

S-ar putea să vă placă și