Sunteți pe pagina 1din 1

DOCUMENTELE DE PORTOFOLIU ALE PROFESORULUI DIRIGINTE, AN ȘCOLAR 2016- 2017;

NUME ȘI PRENUME PROFESOR DIRIGINTE:………………………………………………………


CLASA:………………………

 Decizie de numire ( art.72-77, R.O.F.U.I.P. 5.079/2016);


 Catalogul clasei completat integral, cu toate datele/câmpuri/ rubricatură;
 Programa şcolară ( cf.OMECI 5132/ 2009) pentru consiliere şi orientare/dirigenţie;
 Planificarea anuală şi semestrială a tematicii pentru consiliere şi orientare/ avizate director;
 Planificarea/graficul activităţilor educative extraşcolare/ clasă de elevi, colaborarea cu
c.p.p.e. pentru stabilirea activităților nonformale la nivelul clasei de elevi;
 Proceduri interne utilizate în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară (ex.avizarea
excursiilor, intervenția în cazul incidentelor cu violență fizică, ușoară și gravă; procedura
pentru programul national școala altfel);
 Procese-verbale de identificare și analiză a tematicii și conținuturilor pentru programul
școala altfel!
 Orarul clasei; Componenţa Consiliului elevilor clasei; Responsabilităţile elevilor;
Regulamentul intern ( afișate și în sala de clasă);
 Caracteristicile grupului de elevi: număr de elevi la început/sfârşit de an şcolar; componenţa
clasei pe vârste, sex, mediu de provenienţă; situaţia absenţelor pe semestru/an şcolar; situaţia
notelor la purtare; date, privind orientarea şcolară şi profesională; situaţia burselor obţinute
de elevi; situaţia elevilor cu rezultate deosebite la concursurile şcolare/extraşcolare; situaţia
elevilor cu rezultate foarte bune/ excelență/ performanțe/ rezultate slabe la învăţătură/
planuri remediale și de excelență; situaţia elevilor cu cerinţe speciale, nevoi speciale; situaţia
elevilor care fac naveta; situaţia manualelor şcolare; graficul simulărilor, a lucrărilor scrise
semestriale;
 Parteneriatul școală- familie: componenţa comitetului de părinţi al clasei ; graficul
audiențelor cu părinţii/elevii; lectorate, întâlniri, ședințe cu părinţii ( tematica întâlnirilor/ a
activităților); procese-verbale;
 Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
și Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, norme de protecţia
muncii şi PSI; procese- verbale de prelucrare a prevederilor O.M.E.N.C.Ș. 5.079/2016; tabel
nominal semnat de luare la cunoștință;
 Procesele-verbale de la şedinţele consiliului profesoral al clasei/ tematica întâlnirilor;
 Anexe, privind managementul activităților educative extrașcolare (proiecte/schiţe de lecţie,
fişe/rapoarte de activitate, proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă, chestionare etc.)

Notă: Acest document se atașază portofoliului. A se respecta ordinea dată a documentelor în portofoliul dirigintelui.