Sunteți pe pagina 1din 17

Grila 1

1. Precizați care este actul normativ considerat baza cadrului legal privind domeniul
siguranței alimentelor în Uniunea Europeană.
REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare.

2. Definiți noțiunea de produs alimentar, conform normelor europene.


În sensul prezentului regulament, „produs alimentar” (sau „aliment”) înseamnă orice
substanță sau produs, indiferent dacă este prelucrat, parțial prelucrat sau neprelucrat, destinat
sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni.

3. Care dintre următoarele produse NU fac parte din categoria produselor alimentare.
a. Băuturile carbogazoase;
b. Apa mineral
c. Medicamentele
d. Tutunul
e. Apa plată
f. Băuturile alcoolice
g. Faina de porumb
h. Fructele de mare.

4. Enumerați și descrieți 2 dintre principiile care stau la baza adoptării și implementării


legislației privind alimentele.
Principiul producției – se referă că în urma unui evaluări a informațiilor disponibile se identifică
posibilitatea unor efecte dăunătoare asupra sănătății, dar persistă incertitudinea științifică, pot fi
adoptate măsuri provizorii de gestiune a riscului, necesare pentru asigurarea nivelului ridicat de
protecție în Comunitate, până la apariția unor noi informații științifice pentru o evaluare mai
corespunzătoare a riscului.
Principiul transparenței – publicul este consultat în mod direct, transparent și deschis în timpul
pregătirii evaluării și revizuirii legislației alimentare.
Informarea publicului – dacă există produse suspecte alimentare cu hrană pentru animale, pot
prezenta riscul de sănătate umană sau pentru animale. Autoritatea publică ia măsurile adecvate
pentru informarea publicului cu privire la natura riscului pentru animalele afectate.

1
5. Precizați 3 dintre elementele de care se ține cont la aprecierea siguranței unui produs
alimentar.

6. Definiți noțiune de trasabilitate și precizați principalele elemente prin care este


asigurată trasabilitatea unui produs de-a lungul lanțului alimentar.
Trasabilitatea - capacitatea de a depista și a urmări anumite produse alimentare, hrană
pentru animale, un animal de la care obține produse alimentare sau o substanță destinată
încorporării sau care este de așteptat să fie incorporată în anumite produse alimentare sau hrană
pentru animale, pe parcursul tuturor etapelor de producție, prelucrare și distribuție.
Pentru a asigura trasabilitatea produselor sunt etichetate sau identificate în mod
corespunzător prin documentațiile și informațiile adecvate.

7. Care dintre următoarele autorități naționale constituie punctul național de contact în


cadrul sistemului rapid de alertă european.
a. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
b. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
c. Autoritatea Națională a Vămilor
d. Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul comerțului cu alimente
e. Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul produselor alimentare.
f. Autoritatea Națională pentru Reglementare în Agricultură.
g. Autoritatea Națională pentru Controlul Produselor Alimentare.

8. Care dintre următoarele măsuri se aplică în cazul unei situații de urgență apărută în
relația cu un produs alimentar de origine comunitară.
a. Returnarea produsului către țara terță de origine;
b. Notificarea autorităților competente din țara terță de origine;
c. Suspendarea punerii pe piață sau a utilizării produsului alimentar respectiv;
d. Respingerea la import a produsului în cauză;
e. Notificarea Organizației Mondiale a Comerțului

2
9. Procedura privind implementarea sistemului HACCP de către operatorii economici
presupune aplicarea unuia/unora dintre următoarele principii.
a. Autorizarea unității de către serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor
b. Identificarea unității de către serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor.
c. Înregistrarea unității de către serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor.
d. Stabilirea limitelor critice în punctele critice de control;
e. Controlul oficial periodic al operatorului economic
f. Evitarea relațiilor comerciale cu persoanele juridice dubioase
g. Informarea autorității veterinare competente asupra rezultatelor analizelor de
laborator pentru produsele alimentare fabricate.
h. Evitarea relațiilor comerciale cu persoanele fizice fără cod fiscal.
i. Informarea autorității veterinare competente asupra calității produselor
alimentare fabricate;
j. Stabilirea și punerea în aplicare a unor proceduri eficace de monitorizare în
punctele critice de control.
10. Enumerați și descrieți două dintre funcțiile A.N.S.V.S.A.
Funcția de strategie: se elaborează strategia în vederea asigurării și garantării
sănătății animalelor, sănătății publice, protecția animalelor, protecția mediului și a siguranței
alimentelor.
Funcția de reglementare: se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea
codului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniul sanitar
veterinar și al siguranței alimentelor
Funcția de administrare a structurilor din subordine
Funcția de reprezentare
Funcția de autoritate de stat
11. Precizați și descrieți minim 5 dintre atribuțiile A.N.S.V.S.A. în domeniul siguranței
alimentare:
- Elaborează norme pentru siguranța alimentelor, aprobate prin ordin al președintelui
- Realizează evaluarea riscului și stabilește măsuri ce se impun atunci când apare o
problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor
- Acordă avizul științifice și asistență tehnică în domeniul specific de activitate
- Reprezintă punctul național de contact și coordonatorul la nivelul național al sistemului
rapid de alertă

3
Grila 2
1. Care dintre următoarele produse fac parte din categoria produselor alimentare:
a. Băuturile carbogazoase;
b. Plantele de cultură anterior recoltării;
c. Medicamentele;
d. Ceaiurile dietetice;
e. Tutunul
f. Produsele hipocalorice
g. Apa plată
h. Produsele etnobotanice
i. Produsele hipercalorice
j. Chipsurile
k. Cosmeticele
l. Substanțele psihotrope.

2. Enumerați și descrieți 2 dintre principiile care stau la baza adoptării și implementării


legislației privind alimentele.
Principiul producției – se referă ca în urma unui evaluări a informațiilor disponibile se identifică
posibilitatea unor efecte dăunătoare asupra sănătății, dar persistă incertitudinea științifică, pot fi
adoptate măsuri provizorii de gestiune a riscului, necesare pentru asigurarea nivelului ridicat de
protecție în Comunitate, până la apariția unor noi informații științifice pentru o evaluare mai
corespunzătoare a riscului.
Principiul transparenței – publicul este consultat în mod direct, transparent și deschis în timpul
pregătirii evaluării și revizuirii legislației alimentare.
Informarea publicului – dacă există produse suspecte alimentare cu hrană pentru animale, pot
prezenta riscul de sănătate umană sau pentru animale. Autoritatea publică ia măsurile adecvate
pentru informarea publicului cu privire la natura riscului pentru animalele afectate.

3. Precizați și descrieți cel puțin 5 dintre atribuțiile A.N.S.V.S.A în domeniul siguranței


alimentelor.
- Elaborează norme pentru siguranța alimentelor, aprobate prin ordin al președintelui
- Realizează evaluarea riscului și stabilește măsuri ce se impun atunci când apare o
problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor
- Acordă avizul științifice și asistență tehnică în domeniul specific de activitate
- Reprezintă punctul național de contact și coordonatorul la nivelul național al sistemului
rapid de alertă

4
4. Precizați și descrieți succint 2 dintre unitățile/ instituțiile cu personalitate juridică din
subordinea A.N.S.V.S.A.
Institutele veterinare: autorități de referință la nivel național pentru domeniile de competență
specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității
Direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a mun. București, cu
personalitate juridică, în subordinea Autorității, care se înființează prin reorganizarea direcțiilor
sanitare veterinare județene și a mun. București, servicii publice decentralizare care funcționează în
subordinea Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

5. Care dintre următoarele măsuri se aplică în cazul unei situații de urgență apărută în
relație cu un produs alimentar provenit din țări terțe:
a. Fixarea de condiții particulare pentru produsul alimentar în cauză;
b. Notificarea autorităților competente din țările membre ale Uniunii Europene;
c. Suspendarea importului produsului alimentar respectiv;
d. Notificarea Oficiului Internațional de Epizootii;
e. Notificarea Organizației Mondiale a Comerțului;
f. Notificarea A.N.S.V.S.A
g. Notificarea Prefecturii
6. Care dintre următoarele autorități naționale constituie punctul național de contact în
cadrul sistemului rapid de alertă european:
a. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
b. Autoritatea Națională a Vămilor
c. Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul comerțului cu alimente;
d. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
e. Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul produselor alimentare;
f. Autoritatea Națională pentru Reglementare în Agricultură;
g. Autoritatea Națională pentru Reglementare a Piețelor Agroalimentare;
h. Autoritatea Națională pentru Transportul Produselor Agroalimentare.

7. Enumerați și descrieți 3 dintre pericolele care fac obiectul notificării prin S.R.A.A.F.
- Pericole biologice: microbiologice și paraziți
- Pericole chimice: prezența unor substanțe străine
- Pericole fizice: corpi străini în produs
- Modificări organoleptice: aspect, culoare, miros
- Etichetare: informațiile de pe etichetă lipsesc

5
8. Precizați și descrieți succint autoritățile centrale participante la S.R.A.A.F.
- A.N.S.V.S.A: înregistrează orice notificare venite din partea Comisiei Europene și ia
măsuri specifice pentru sănătatea publică;
- M.A.P.D.R: Ministrul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
- M.S: Ministrul Sănătății
- A.N.P.C.:Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului
9. La notificarea în cadrul S.R.A.A.F. trebuie ținut seama de următoarele cerințe.
- Stabilirea destinației: informația va fi comunicată punctelor oficiale de control
- Stabilirea mesajului: formă de notificare oficială
- Conținutul mesajului: informația completă să răspundă la toate punctele
- Transmiterea mesajului: lipsa unei informații complete nu trebuie să împiedice
transmiterea unei notificări oficiale.

10. Care dintre următorii termeni aparțin domeniului siguranței alimentelor (Reg.
178/2002):
a. Manual de contingență
b. Analiza riscurilor
c. Pericole
d. Evaluarea riscurilor
e. Sănătate animală
f. Profilaxia bolilor animale
g. Tarife vamale
h. Tarife la importul produselor de origine non-animală
i. Comunicarea riscului
j. Ghiduri de bună practică
k. Produs alimentar
l. Gestiunea riscului
m. Introducerea pe piață
n. Trasabilitate
o. Consumator final
p. Producția secundară
q. Manual operațional

6
11. Precizați și descrieți succint conducerea A.N.S.V.S.A. și structurile din cadrul
A.N.S.V.S.A. cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor.
A.N.S.V.S.A – autoritatea de reglementare în domeniul sanitar și pentru siguranța
alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului și în coordonarea primului – ministru. Este condusă de un președinte și
doi vicepreședinți.
Vicepreședinții exercită atribuțiile delegate de Președintele Autorității
Președintele Autorițății emise ordine și instrucțiuni
Autoritatea are un secretar general

12. Care dintre următoarele măsuri sanitare speciale pot fi adoptate de operatorii din
sectorul alimentar?
a. Respectarea criteriilor microbiologice aplicabile produselor alimentare;
b. Respectarea normelor privind protecția și bunăstarea animalelor
c. Respectarea normelor generale de igienă
d. Respectarea lanțului de frig (lanțul criogenic)
e. Respectarea normelor specifice de igienă
f. Prelevarea de probe și analiza lor
g. Aplicarea măsurilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare
h. Verificarea eficienței operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

13. Precizați care sunt informațiile privind lanțul alimentar la nivelul abatoarelor (Reg
853/2004)
- Operatorii abatoarelor nu trebuie să accepte animalele în instalațiile abatorului fără să fie
solicitat și obținut informații privind siguranța alimentelor care sunt prevăzute de
registrele ținute în exploatația de origine
- Operatorii trebuie să obțină informațiile cu cel puțin 24 h înaintea sosirii animalelor la
abator
- În cazul în care un animal ajunge la abator fără să fie însoțit de informații privind lanțul
alimentar, operatorul trebuie să înștiințeze imediat medicul veterinar despre aceasta;
sacrificarea animalului nu poate avea loc atâta timp cât medicul veterinar oficial nu
autorizează acest lucru
- Operatorii din sectorul alimentar trebuie să verifice pașapoartele care însoțesc solipedele
domestice pentru a se asigura ca animalul este destinat sacrificării în vederea consumului
uman.

7
14. Precizați cerințele prevăzute pentru sacrificarea de urgență în afara abatorului.
- Un medic veterinar trebuie să efectueze o inspecție veterinară ante mortem a animalului
- Animalele trebuie să fie transportate spre abator în condiții de igienă
- În cazul în care între sacrificare și sosirea la abator trec mai mult de 2 ore, este necesar
ca animalul să fie refrigerat
- Este necesar ca o declarație întocmită către operatorul din sectorul alimentar care a
crescut animalul (identificarea, tratamentele administrate animalului), să însoțească
animalele până la abator.
- Declarația întocmită de medicul veterinar prin care să ateste rezultatul favorabil al
inspecției veterinare ante mortem, să însoțească animalul până la abator
- Animalele sacrificate trebuie să fie declarat propriu pentru consumul uman după
inspecția veterinară post mortem
- Operatorii din sectorul alimentar trebuie să urmeze toate instrucțiunile privind utilizarea
cărnii, pe care le poate da medicului veterinar oficial în urma inspecției veterinare post
mortem.
- Operatorii din sectorul alimentar nu pot introduce pe piață carnea animalelor care au
făcut obiectul unei sacrificări de urgență.

15. Precizați minim 5 dintre aspectele practice pe care trebuie să le cunoască personalul
auxiliar oficial care își desfășoară activitatea în abatoare și secții de tranșare (Reg.
854/2004).
- Identificarea animalelor
- Controlarea vârstei animalelor
- Inspecția și evaluarea animalelor sacrificate
- Inspecția post mortem într-un abator
- Ex. trichineloscopic
- Identificarea speciilor animale prin examinarea părților caracteristice ale animalului
- Înregistrarea rezultatelor inspecției ante mortem

8
Grila 3.

1. Precizați și descrieți detaliat funcțiile A.N.S.V.S.A:


1) Elaborează și implementează strategia și legislația privind siguranța alimentelor
2) Elaborează norme pentru siguranța alimentelor, aprobate prin ordinul președintelui;
3) Realizează evaluarea riscului și stabilește măsuri ce se impun atunci când apare o
problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor
4) Acordă avizul științifice și asistență tehnică în domeniul specific de activitate
5) Reprezintă punctul național de contact și coordonatorul la nivelul național al
Sistemului rapid de alertă.
2. Notificarea de alertă în cadrul S.R.A.A.F. se utilizează în următoarele cazuri:
- Cunoașterea și suspiciunea că un aliment prezintă un risc pentru sănătatea publică
- Un produs furajer prezintă un risc pentru sănătatea publică în cazul alimentelor obținute
de la animalele care au fost hrănite cu astfel de furaje
- Orice material și produs care vine în contact cu alimentele și furajele poate să prezinte
un risc pentru sănătatea publică
3. Tranșarea cărnii se realizează în spații de lucru cu o temperatură ambiantă de
maximum:
a. 1°C
b. 10°C
c. 12°C
d. 15°C
e. 20°C
4. Care dintre următorii termeni aparțin normelor specifice de organizare a controalelor
oficiale (definiții conform prevederilor Reg. 854/2004)
a. Manual de contingență
b. Controlul oficial
c. Medicină Veterinară de stat
d. Sănătate animală
e. Audit
f. Medic veterinar oficial
g. Consumator final
h. Tarife vamale
i. Marcă de sănătate
j. Microbiologia alimentară
k. Microbiologie și micotoxicologie

9
5. Precizați 10 dintre situațiile în care carnea trebuie să fie declarată improprie
consumului uman, conform prevederilor Reg. 854/2004
- Provine de la animale care nu au fost supuse unei inspecții ante mortem
- Provine de la animale moarte înainte de sacrificare, fătate moarte, moarte intrauterin/
sacrificate înainte de vârsta de 7 zile
- Provine de la animale afectate de o boală înscrisă în lista A a OIE
- Provine de la animale afectate de o boală generalizată: septicemia, toxemia, viremia
- Prezintă o infestație parazitară
- A fost tratată ilegal cu substanțe decontaminate
- Conține corpuri străine

6. Care dintre următoarele măsuri se aplică în cazul unei situații de urgență apărută în
România, în relație cu un produs alimentar provenit din țările terțe:
a. Fixarea de condiții particulare pentru produsul alimentar în cauză;
b. Notificarea autorităților competente din SUA;
c. Suspendarea exportului produsului alimentar respectiv
d. Notificarea autorităților competente din țările membre ale UE
e. Suspendarea importului produsului alimentar respectiv
f. Notificarea Oficiului Internațional de Epizootii
g. Notificarea Organizației Mondiale a Comerțului
h. Analiza fizico-chimică în cel mai scurt timp a produsului alimentar incriminat
i. Analiza microbiologică în cel mai scurt timp a produsului alimentar incriminat
j. Alertarea I.S.V.S.A. județene și a Municipiului București

7. La care dintre următoarele 3 tipuri de acte normative europene aplicarea este


precedată de transpunerea în dreptul național?
a. Regulamente
b. Directive
c. Decizii
d. Acorduri bilaterale
e. Memoranduri

10
8. Carcasele și organele comestibile ale bovinelor în vârstă de peste 6 săptămâni trebuie
să fie supuse următoarelor proceduri de inspecție post-mortem (Reg. 854/2004)
- Ex. cap, gât, ganglioni limfatici, cav. bucală
- Ex. plămânilor, traheii, esofagului
- Ex. pericardului și a inimii
- Ex. ficatului și a ggl. Limfatice hepatice și pancreatice
- Ex. vizuală a tractusului gastrointestinal, a mezenterului
- Ex. splinei
- Ex. rinichilor
- Ex. pleurei și a peritoneului
- Ex. reg. Ombilicale și articulațiilor
- + ex. organelor genitale, mamelei și a ganglionilor limfatici

9. Procedura privind implementarea sistemului HACCP de către operatorii economici


presupune aplicarea unuia/unora dintre următoarele principii.
a. Autorizarea unității de către serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor.
b. Identificarea oricărui risc ce poate fi prevenit, eliminat sau redus la un nivel
acceptabil
c. Înregistrarea unității de către serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor
d. Stabilirea limitelor critice în punctele critice de control
e. Controlul oficial periodic al operatorului economic
f. Evitarea relațiilor comerciale cu persoanele juridice dubioase
g. Informarea autorității veterinare competente asupra rezultatelor analizelor de
laborator pentru produsele alimentare fabricate.
h. Evitarea relațiilor comerciale cu persoanele fizice fără cod fiscal
i. Informarea autorități veterinare competente asupra calității produselor
alimentare fabricate
j. Stabilirea și punerea în aplicare a unor proceduri eficace de monitorizare în
punctele critice de control.

10. Enumerați și descrieți 2 dintre funcțiile A.N.S.V.S.A.


Elaborează și implementează strategia și legislația privind siguranța alimentelor
Elaborează norme pentru siguranța alimentelor, aprobate prin ordinul președintelui;

11
11. Precizați și descrieți minimum 5 dintre atribuțiile A.N.S.V.S.A. în domeniul siguranței
alimentare:
- Elaborează norme pentru siguranța alimentelor, aprobate prin ordin al președintelui
- Realizează evaluarea riscului și stabilește măsuri ce se impun atunci când apare o
problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor
- Acordă avizul științifice și asistență tehnică în domeniul specific de activitate
- Reprezintă punctul național de contact și coordonatorul la nivelul național al sistemului
rapid de alertă

12. Prevederile Regulamentului 852/2004 nu se aplică


a. Producției primare pentru consum privat
b. Producției de alimente destinate exportului
c. Producției de alimente de origine non-animală
d. Producției de alimente de origine animală

13. Precizați și descrieți succint 2 dintre unitățile/instituțiile cu personalitate juridică din


subordinea A.N.S.V.S.A.
Institutele veterinare: autorități de referință la nivel național pentru domeniile de competență
specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității
Direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a mun. București, cu
personalitate juridică, în subordinea Autorității, care se înființează prin reorganizarea direcțiilor
sanitare veterinare județene și a mun. București, servicii publice decentralizare care funcționează în
subordinea Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

14. Enumerați și descrieți pe scurt 3 dintre pericolele care fac obiectul notificării prin
S.R.A.A.F.
- Pericole biologice: microbiologice și paraziți
- Pericole chimice: prezența unor substanțe străine
- Pericole fizice: corpi străini în produs
- Modificări organoleptice: aspect, culoare, miros
- Etichetare: informațiile de pe etichetă lipsesc

12
15. Care dintre următoarele instituții europene acordă avize științifice în domeniul
siguranței alimentelor?
a. Comisia Europeană
b. Parlamentul Uniunii Europene
c. Consiliul Regiunilor
d. E.F.S.A
e. Comitetul Consultativ pentru Lanțul Alimentar
f. Consiliul UE
g. Comitetul Consultativ pentru Calitatea și Siguranța Lanțului Alimentar

13
Grila 4.

1. Descrieți principalele scopuri ale creării și implementării S.R.A.A.F.


- Prevenirea pătrunderii pe piață/ asig. returnării de pe piață ori de la consumatorul final,
al alimentelor care prezintă un risc pentru sănătatea publică
- Prevenirea pătrunderii pe piață a oricărui material sau produs care vine în contact cu
alimentele și furajele și care poate să prezinte un risc pentru sănătatea publică
- Informării rapide între autoritățile competente, între domeniul siguranței alimentelor,
central, județean și local, asupra pericolelor/ riscurilor

2. Precizați succint principiile HACCP care stau la baza procedurilor implementate de


operatorii din sectorul alimentar (Reg. 852/2004)
- Desemnarea echipei HACCP
- Descrierea produsului; metode de procesare și distribuție
- Descrierea utilizării intenționate
- Elaborarea diagramelor proceselor de producție
- Analiza riscurilor
- Determinarea punctului critic de control
- Determinarea limitelor critice

3. Precizații principalele cerințe aplicate secțiilor de tranșare (Reg. 853/2004)


- Să fie construite astfel încât să evite contaminarea cărnii
- Să dispună de spații care permit depozitarea cărnii ambalate separat de carnea expusă
- Să dispună de sălii de tranșare dotate cu echipamente
- Să dispună de un echipament pentru spălarea mâinilor dotat cu robinet proiectate pentru
prevenirea răspândirii contaminării
- Să dispună de instalații pentru dezinfectarea instrumentelor cu apă caldă la o temperatură
de cel puțin 82°C

14
4. Care dintre următoarele măsuri sanitare speciale pot fi adoptate de operatorii din
sectorul alimentar?
a. Respectarea normelor privind protecția și bunăstarea animalelor
b. Respectarea normelor generale de igienă
c. Respectarea lanțului de frig
d. Aplicarea măsurilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare
e. Aplicarea sistemului HACCP
f. Aplicarea bunelor practici în activitatea de procesare
g. Aplicarea bunelor practici de producție în activitatea de procesare
h. Respectarea normelor specifice de igienă
i. Colaborarea cu autoritatea veterinară competentă
j. Respectarea standardelor de fabricație a produselor alimentare
k. Respectarea criteriilor microbiologice aplicabile produselor alimentare
l. Verificarea stării de igienă preoperațională
m. Prelevarea de probe și analiza lor

5. La care dintre următoarele tipuri de acte normative europene din domeniul siguranței
alimentelor, aplicarea este precedată de transpunerea în dreptul național?
a. Regulamente
b. Directive
c. Decizii
d. Acorduri bilaterale
e. Memorandumuri

6. Precizați și descrieți succint instituțiile veterinare centrale/institutele naționale de


referință.
- I.D.S.A. –Institutul de diagnostic și sănătate animală
- I.I.S.P.V. – Institutul de igienă și sănătate publică veterinară
- I.C.P.B.M.V.– Institutul pentru controlul produselor biologice și al medicamentelor de
uz veterinar

15
7. Informațiile privind lanțul alimentar la nivel abatoarelor trebuie să vizeze în special:
a. Numele și adresa medicului veterinar care îngrijește în mod curent animalele din
exploatația de origine
b. Numele și adresa medicului veterinar de la C.S.V.S.A.
c. Statutul exploatații de origine sau statutul regional privind sănătatea animală
d. Numele și adresa medicului veterinar C.S.V.Z
e. Statutul exploatații animalelor
f. Proprietarul animalelor, mijlocului de transport și durata transportului
g. Apariția unei/unor boli care pot influința siguranța cărnii
h. Actele normative din domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor
8. În timpul tranșării cărnii de bovine trebuie respectate următoarele condiții privind
temperatura
a. Temperatura ambiantă (a spațiului) de maximum 12°C
b. Temperatura pentru organele comestibile de maximum 15°C
c. Temperatura pentru carnea propriu-zisă de maximum 17°C
d. Temperatura ambiantă (a spațiului) de maximum 3°C
e. Temperatura pentru organele comestibile de maximum 3°C
f. Temperatura pentru carnea propriu-zisă de maximum 12°C
g. Temperatura ambiantă (a spațiului) de maximum 20°C
h. Temperatura pentru organele comestibile de maximum 10°C
i. Temperatura pentru carnea propriu-zisă 7°C
9. Precizați și descrieți detaliat cel puțin 5 dintre atribuțiile A.N.S.V.S.A. în domeniul
siguranței alimentelor.
- Elaborează norme pentru siguranța alimentelor, aprobate prin ordin al președintelui
- Realizează evaluarea riscului și stabilește măsuri ce se impun atunci când apare o
problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor
- Acordă avizul științifice și asistență tehnică în domeniul specific de activitate
- Reprezintă punctul național de contact și coordonatorul la nivelul național al sistemului
rapid de alertă

10. Notificările în cadrul Sistemului rapid de alertă se clasifică după cum urmează:
Pentru a permite îndeplinirea cu maximă eficiență a atribuțiilor de monitorizare a riscurilor pe
care le prezintă produsele alimentare pentru nutriție și sănătate, Autoritatea primește orice mesaj
transmis prin sistemul rapid de alertă. Ea analizează conținutul acestor mesaje pentru a furniza
Comisiei și statelor membre orice informație solicitată în vederea analizării riscurilor.

16
11. Precizați minimum 7 dintre domeniile în care medicii veterinari oficiali trebuie să
posede cunoștințe pentru recunoașterea calității profesionale (Reg. 854/2004)
- Legislația națională și comunitară privind sănătatea publică și animală, siguranța
alimentelor, substanțe farmaceutice
- Principii politice agricole comune, detectarea fraudelor
- Cunoștințe de bază în domeniul prelucrării alimentelor și tehnologiilor alimentare
- Principiile HACCP
- Dinamica răspândirii infecțiilor și intoxicațiilor
- Epidemiologia diagnostică
- Sistemul de monitorizare și supraveghere
- Bunăstarea animalelor în timpul creșterii, transportului și sacrificării
- Anchetele asupra apariției bolilor de origine alimentară la oameni

17