Sunteți pe pagina 1din 8

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Privind finanţarea lucrărilor de renovare a instituţiilor de învăţămînt


primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor administrației
publice locale în anul 2018
-----------------------------------------------------------------------------------
În temeiul art. 3 lit.b) din Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289
din 15 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,
nr.464-470, art.810) şi în scopul finanţării lucrărilor de renovare a instituţiilor de
învăţămînt primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităţilor publice locale,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă lista instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial și liceal din


subordinea autorităților administrației publice care vor beneficia de finanțare la
lucrările de renovare din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în
cadrul proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”, conform anexei nr.1.
2. Ministerul Finanțelor va aloca mijloacele prevăzute în bugetul de stat
pentru finanțarea lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățămînt primar,
gimnazial și liceal din subordinea autorităților publice locale după cum urmează:
a) autorităților publice locale, în sumă de 57029,1 mii lei, conform
anexei nr.2;
b) Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în sumă de 800,0 mii lei,
pentru servicii de supraveghere de autor, supraveghere tehnică și verificarea
proiectelor.

3. Finanţarea cheltuielilor din contul mijloacelor repartizate autorităților


publice locale menţionate în anexa nr.2 se va efectua de către Ministerul
Finanţelor, în baza solicitărilor de finanţare prezentate de Ministerul Educaţiei,
Culturii și Cercetării, conform formularului din anexa nr. 3.

4. Plăţile anticipate se vor efectua în baza contractelor încheiate, cu


completarea formularului din anexa nr. 3, și în conformitate cu art.66 alin.(5)

\\172.17.20.4\operatori\008\ANUL 2018\HOTARIRI\4679\4679-redactat-ro.docx
2

lit.a) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din


25 iulie 2014.

5. Drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în executarea lucrărilor de


renovare vor fi specificate în contractul trilateral încheiat între Ministerul
Educaţiei, Culturii și Cercetării, autoritatea administraţiei publice locale şi
agentul economic.

6. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, în calitate de investitor, va


asigura:
a) desfăşurarea procedurii de achiziţii publice a serviciilor de supraveghere
tehnică şi supraveghere de autor, a lucrărilor de renovare;
b) suportul tehnic privind executarea lucrărilor de renovare în
corespundere cu standardele de calitate în educaţie;
c) efectuarea vizitelor la obiectele în proces de renovare pentru
monitorizarea calităţii şi respectarea graficelor de execuţie a lucrărilor;
d) coordonarea modificărilor de proiect apărute pe parcursul executării
lucrărilor;
e) participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor;
f) semnarea contractelor de renovare, de acordare a serviciilor de
supraveghere de autor, supraveghere tehnică şi de verificare a proiectelor;
g) finanţarea serviciilor de supraveghere de autor, supraveghere tehnică şi
verificare a proiectelor efectuate, pe măsura recepţionării documentelor
confirmative;
h) prezentarea la Ministerul Finanțelor a solicitărilor de finanţare, în baza
recepţionării lucrărilor de renovare și/sau pentru efectuarea plăților anticipate;
i) asigurarea utilizării mijloacelor alocate potrivit destinaţiei, în
conformitate cu pct. 2 din prezenta hotărîre;
j) elaborarea rapoartelor trimestriale privind finanţarea resurselor alocate,
cu informarea Guvernului şi plasarea acestora pe pagina web a ministerului;
k) verificarea corectitudinii determinării volumului de lucrări executate și
întocmirii documentelor ce servesc drept temei pentru finanțarea cheltuielilor;
l) alte măsuri în conformitate cu art. 22 din Legea nr.721-XIII din
2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii.

7. Autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de beneficiari:


a) vor participa la desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;
b) vor semna contractele de renovare;
c) vor participa în comisiile de recepție a lucrărilor;
d) vor efectua vizite la obiectele în proces de renovare pentru
monitorizarea calității și respectării graficelor de execuție a lucrărilor;
e) vor sesiza Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării asupra defectelor,
neconformităţilor şi neconcordanţelor identificate pe parcursul execuţiei
lucrărilor;

\\172.17.20.4\operatori\008\ANUL 2018\HOTARIRI\4679\4679-redactat-ro.docx
3

f) vor asigura examinarea, semnarea şi transmiterea la


Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, în termen de 3 zile lucrătoare, a
proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate;
g) vor efectua plata pentru lucrările executate în termen de 2 zile lucrătoare
de la data recepţionării transferului de la bugetul de stat.

8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina


Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc

Ministrul finanţelor Octavian Armaşu

\\172.17.20.4\operatori\008\ANUL 2018\HOTARIRI\4679\4679-redactat-ro.docx
5

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.
din 2018

LISTA
instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial și liceal din subordinea
autorităților administrației publice locale care vor beneficia de finanțare la
lucrările de renovare din contul împrumutului acordat de Banca Mondială
în cadrul proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”

1. Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din orașul Iargara, raionul Leova


2. Liceul Teoretic „Vasile Pîrvan” din comuna Gotești, raionul Cantemir
3. Liceul Teoretic „Silvian Lucaci” din orașul Costești, raionul Rîșcani
4. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din satul Sipoteni, raionul Călărași
5. Liceul Teoretic „Meşterul Manole” din satul Sălcuța, raionul Căușeni
6. Gimnaziul „Alexandru cel Bun” din comuna Vărzărești, raionul Nisporeni

\\172.17.20.4\operatori\008\ANUL 2018\HOTARIRI\4679\4679-redactat-ro.docx
6

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.
din 2018

REPARTIZAREA MIJLOACELOR FINANCIARE


pentru lucrările de renovare a instituțiilor de învăţămînt primar, gimnazial
și liceal din subordinea autorităților administrației publice locale

Autoritatea administrației Suma Descrierea lucrărilor


publice locale, obiectul (mii lei)
Primăria oraşului Iargara, 7641,9 Lucrări de reparații capitale (ale
raionul Leova, Liceul Teoretic clădirilor, rețelelor inginerești,
„Lucian Blaga” construcții de epurare, centrale termice,
amenajări)
Primăria comunei Gotești, 10976,8 Lucrări de reparații capitale (ale clădirilor,
raionul Cantemir, Liceul rețelelor inginerești, construcții de epurare,
Teoretic „Vasile Pîrvan” centrale termice, amenajări)

Primăria oraşului Costești, 6754,0 Lucrări de reparații capitale (ale


raionul Rîșcani, Liceul Teoretic clădirilor, rețelelor inginerești,
„Silvian Lucaci” construcții de epurare, centrale termice,
amenajări)
Primăria satului Sipoteni, 14570,9 Lucrări de reparații capitale (ale
raionul Călărași, Liceul clădirilor, rețelelor inginerești,
Teoretic „Mihai Eminescu” construcții de epurare, centrale termice,
amenajări)
Consiliul raional Căuşeni, 10482,5 Lucrări de reparații capitale (ale
Liceul Teoretic clădirilor, rețelelor inginerești,
„Meşterul Manole” construcții de epurare, centrale termice,
amenajări)
Primăria comunei Vărzărești, 6603,0 Lucrări de reparații capitale (ale
raionul Nisporeni, clădirilor, rețelelor inginerești,
Gimnaziul „Alexandru cel construcții de epurare, centrale termice,
Bun” amenajări)
TOTAL: 57029,1

\\172.17.20.4\operatori\008\ANUL 2018\HOTARIRI\4679\4679-redactat-ro.docx
7

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.
din 2018

SOLICITARE DE FINANȚARE
a lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățămînt primar,
gimnazial și liceal

nr._________ din data __________

Nr. Denumirea autorității administrației publice Suma (lei)


crt. locale și a obiectului
1 2 3

Se va utiliza denumirea autorității publice și a obiectului din anexa nr.2 la Hotărîrea


Guvernului „Privind finanțarea lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățămînt primar,
gimnazial și liceal din subordinea autorităților administrației publice locale în anul 2018”.

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării ____________ (numele, prenumele)


(semnătura)
L.Ș.

Responsabilul tehnic______________________________ (numele, prenumele)


(semnătura)
L.Ș.

Executorul_____________________________________ (numele, prenumele)


(semnătura)
L.Ș.

\\172.17.20.4\operatori\008\ANUL 2018\HOTARIRI\4679\4679-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii de Guvern „privind finanţarea
lucrărilor de renovare a instituţiilor de învăţământ
primar, gimazial şi liceal din subordinea autorităţilor
publice locale în anul 2018”

Conform prevederilor al articolului 3 lit.b) din Legea bugetului de stat pe anul


2018 nr.289 din 15 decembrie 2017, Guvernul urmează să stabilească obligaţiile
părţilor implicate în procesul de renovare a instituţiilor de învăţământ primar şi
secundar general din subordinea autorităţilor publice locale, care vor beneficia de
mijloace financiare din cadru Proiectului Reforma învăţământului în Moldova şi să
repartizeze mijloacele financiare în limita sumei aprobate în lege.
In acest context, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a iniţiat proiectul
prezentei hotărâri, care prevede rolul şi responsabilităţile părţilor participante în
proces, şi anume:
- Ministerul Finanţelor va asigura finanţarea cheltuielilor din contul
mijloacelor repartizate autorităţilor publice locale în baza solicitărilor de finanţare
prezentate de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
- Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în calitate de investitor, va
asigura desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice a serviciilor de supraveghere
tehnică şi de autor, şi a lucrărilor de reconstrucţie,
suportul tehnic privind executarea lucrărilor de renovare, coordonarea
modificărilor de proiect apărute pe parcursul executării lucrărilor,
- participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor,
semnarea contractelor de renovare, servicii supraveghere de autor,
supraveghere tehnică şi de verificare a proiectelor;
- finanţarea serviciilor de supraveghere de autor, supraveghere tehnică şi
verificare a proiectelor efectuate, pe măsura recepţionării documentelor
confirmative;
- prezentarea la Ministerul Finanţelor a solicitărilor de finanţare, în baza
recepţionării lucrărilor de renovare şi/ sau pentru efectuarea plăţilor anticipate;
- asigurarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor alocate, în
conformitate cu punctul 2 al prezentei hotărâri;
- Autorităţile publice locale în calitate de beneficiari ai acestui proiect,
vor participa la desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;
- vor semna contractele de renovare;
vor asigura examinarea şi transmiterea către Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării a proceselor verbale de recepţie a lucrărilor executate;
- vor efectua vizite la obiectele în proces de renovare pentru monitorizarea
calităţii şi respectarea graficelor de execuţie a lucrărilor;
- vor sesiza Ministerul Educaţiei,Culturii şi Cercetării asupra defectelor,
neconformităţilor şi neconcordanţelor identificate pe parcursul execuţiei
lucrărilor;
- vor participa în comisiile de recepţie a lucrărilor;
Lista instituţiilor învăţământ, care vor beneficia de finanţare din cadrul
Proiectului Reforma învăţământului în Moldova se regăsec în Anexa nr.l al
prezentului proiect de Hotărâre
Limita bugetului aprobat în Legea bugetului de stat pe anul 2018 constituie
suma de 57829,1 mii lei, dintre care 57029,1 mii lei sunt alocaţi pentru renovarea
celor şase instituţii de învăţământ din subordinea autorităţilor publice locale, a
căror proces de renovare a început în anul 2017 şi 800,0 mii lei alocaţi Ministerului
Educaţiei, Culturii şi Cercetării pentru servicii de control, supraveghere tehnică şi
verificarea proiectelor.

Ministru Monica BABUC