Sunteți pe pagina 1din 15

Data : 05 decembrie 2006

Grupa : mică
Educatoare:Ion Axenia Simona
Denumirea activitatii: Jocuri şi activităţi la alegere
Tema activitatii:
„ Sortăm siluete de mere, frunze, nori” – ştiinţă
„ Reconstituim întregul” – joc de masă
„ Ghetuţa lui Moş Nicolae” – artă (dactilopictură)

Scop - dezvoltarea unor deprinderi de conduită civilizată care să permită


desfăşurarea simultană a unor activităţi preferate de copii, individuale sau colective
fără să se stingherească unii pe alţii.

Obiective operationale :
O1 să intuiască materialele existente la cele trei sectoare;
O2 să sorteze siluetele folosite în activităţile specifice anotimpului de
toamnă, după formă;
O3 să reconstituie întregul (imagini de iarnă);
O4 să decoreze ghetuţa folosind ca tehnică de lucru dactilopictura;
O5 să comunice verbal cu partenerii de la masa de lucru.

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul

Mijloace de realizare: siluete de mere, frunze, nori,


ghetuţe pentru decorat, jetoane pentru reconstituirea întregului.
Conţinut esenţial Strategii didactice
Etapele activităţii Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Metode şi procede Mijloace de realizare
Momen  aerisirea sălii de grupă;
 aranjarea mobilierului;
t  pregătirea materialelor - intră în sala de grupă
didactice necesare;
organiz  intrarea ordonată a copiilor în
atoric sala de grupă.

- siluete oameni de
zăpadă
Se realizează intuirea Copiii ascultă povestea - jetoane cu aspecte
materialelor existente la cele trei păpuşii - conversaţia de iarna
sectoare: ştiinţă, joc de masă şi - hârtie glase argintie
artă.
Păpuşa d-nei educatoare este
Captare tristă pentru că nu poate primi un
cadou de la Moş Nicolae deoarece
a nu a fost nici măcar o zi la - conversaţia
grădiniţă. Îngeraşul care i-a adus
atentiei această veste tristă i-a lăsat şi
câteva sarcini de îndeplinit motiv
pentru care ea a venit la grupa Intuiesc materialele
mică.
Va fi desfăcuta cutia cadou şi se
vor împărţi sarcinile păpuşii pe
sectoare: - explicaţia
„Sortăm siluete” - ştiinţă -siluete oameni de
„Reconstituim întregul” – joc de zăpadă, diagrame sub
Anuntar masă
„Decorăm ghetuţe” Copiii îşi aleg sectorul - exerciţiul
forma unor fulgi

ea (dactilopictură) – artă la care vor lucra


- jetoane cu aspecte
temei şi Se solicită copiilor să-şi aleagă de iarnă
sectorul la care vor merge. Copiii sortează siluete - exerciţiul
a - hârtie glasată
obiectiv ŞTIINŢĂ:
- copiii au de sortat siluete de - exerciţiul
elor mere, frunze, nori, după formă Copiii reconstituie
întregul
JOC DE MASĂ:
- copiii au de reconstituit întregul
(imagini specifice anotimpului de Copiii decorează - casetă cu melodia
iarnă) ghetuţe „Ninge, ninge, ninge
ARTĂ: iar”
- copiii au de decorat ghetuţa lui
Dirijare Moş Nicolae folosind ca tehnică - conversaţia
de lucru dactilopictura - apreciere verbală
a
învatari Se vor analiza, pe rând,
activităţile de la cele trei sectoare,
-
de
i şi se vor aprecia copiii individual şi
pe sectoare
obtiner
ea
perform
antei

-
intuiesc

-
Încheier
ea
activita
tii
Conţinut esenţial Strategii didactice
Etapele activităţii Obiective Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Metode şi Mijloace de
procede realizare
Moment Pentru o bună desfăşurare a - intră în sala de
organizatoric activităţii se iau următoarele grupă
măsuri:
 aerisirea sălii de grupă;
 aranjarea mobilierului;
 pregătirea materialelor
didactice necesare;
 intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă.

Captarea atenţiei Se realizează intuirea - intuiesc materialele - conversaţia - siluete oameni


materialelor existente la cele trei de la fiecare sector în de zăpadă
sectoare: ştiinţă, bibliotecă şi parte - jetoane cu
artă. aspecte de iarna
- hârtie glase
argintie
Anunţarea temei şi „Sortăm oameni de zăpadă - ascultă cu atenţie - conversaţia
a obiectivelor mari şi mici” – ştiinţă
„Privim imagini cu aspecte de
iarnă” – bibliotecă
„Fulgi de zăpadă” – artă
(rupere)

Dirijarea învăţării Se solicită copiilor să-şi aleagă - îşi aleg sectoarele


şi obţinerea sectorul la care vor merge. de activitate
performanţei Educatoarea va prezenta copiilor,
la fiecare sector în parte, - explicaţia
activitatea pe care o vor
desfăşura.
ŞTIINŢĂ:
- copiii au de sortat oameni de - sortează oameni de - exerciţiul -siluete oameni
zăpadă mari şi mici pe care îi vor zăpada mari şi mici de zăpadă,
aşeza corespunzător în diagrame pe care îi aşează în diagrame sub
sub forma unor fulgi, respectiv o interiorul diagramelor forma unor fulgi
diagramă mare şi una mică. fulgi
BIBLIOTECĂ:
- copiii vor privi imagini cu - privesc imagini cu - exerciţiul - jetoane cu
aspecte de iarna. aspecte de iarnă aspecte de iarnă
ARTĂ:
- copiii au de rupt hârtie glasată - rup hârtie glasată - exerciţiul - hârtie glasată
pentru a obţine fulgi de zăpadă.
Educatoarea va supraveghea
activitatea copiilor la cele trei
sectoare, va da indicaţii, sugestii
şi îi va ajuta dacă este nevoie.

Încheierea Se vor analiza, pe rând, - participă la discuţii - conversaţia - casetă cu


activităţii activităţile de la cele trei - se joacă cu fulgii de - apreciere melodia „Ninge,
sectoare, se vor aprecia copiii şi, zăpadă verbală ninge, ninge
în final aceştia se vor juca cu iar”
fulgii de zăpadă, pe care îi vor
arunca în timp ce ascultă
melodia „Ninge, ninge, ninge
iar”
-
îşi aleg

-
intuiesc

-
Conţinut esenţial Strategii didactice
Etapele activităţii Obiective Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Metode şi Mijloace de
procede realizare
Moment Pentru o bună desfăşurare a - intră în sala de
organizatoric activităţii se iau următoarele grupă
măsuri:
 aerisirea sălii de grupă;
 aranjarea mobilierului;
 pregătirea materialelor
didactice necesare;
 intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă.
Captarea atenţiei - intuiesc materialele - conversaţia - siluete oameni
Se realizează intuirea de la fiecare sector în de zăpadă
materialelor existente la cele trei parte - jetoane cu
sectoare: ştiinţă, bibliotecă şi aspecte de iarna
artă. - hârtie glase
argintie
Anunţarea temei şi - ascultă cu atenţie - conversaţia
a obiectivelor „Sortăm oameni de zăpadă
mari şi mici” – ştiinţă
„Privim imagini cu aspecte de
iarnă” – bibliotecă
„Fulgi de zăpadă” – artă
(rupere)
Dirijarea învăţării - îşi aleg sectoarele
şi obţinerea Se solicită copiilor să-şi aleagă de activitate
performanţei sectorul la care vor merge.
Educatoarea va prezenta copiilor, - explicaţia
la fiecare sector în parte,
activitatea pe care o vor
desfăşura.
ŞTIINŢĂ: - sortează oameni de - exerciţiul -siluete oameni
- copiii au de sortat oameni de zăpada mari şi mici de zăpadă,
zăpadă mari şi mici pe care îi vor pe care îi aşează în diagrame sub
aşeza corespunzător în diagrame interiorul diagramelor forma unor fulgi
sub forma unor fulgi, respectiv o fulgi
diagramă mare şi una mică.
BIBLIOTECĂ: - privesc imagini cu - exerciţiul - jetoane cu
- copiii vor privi imagini cu aspecte de iarnă aspecte de iarnă
aspecte de iarna.
ARTĂ: - rup hârtie glasată - exerciţiul - hârtie glasată
- copiii au de rupt hârtie glasată
pentru a obţine fulgi de zăpadă.
Educatoarea va supraveghea
activitatea copiilor la cele trei
sectoare, va da indicaţii, sugestii
şi îi va ajuta dacă este nevoie.
Încheierea - participă la discuţii - conversaţia - casetă cu
activităţii Se vor analiza, pe rând, - se joacă cu fulgii de - apreciere melodia „Ninge,
activităţile de la cele trei zăpadă verbală ninge, ninge
sectoare, se vor aprecia copiii şi, iar”
în final aceştia se vor juca cu
fulgii de zăpadă, pe care îi vor
arunca în timp ce ascultă
melodia „Ninge, ninge, ninge
iar”
-
îşi aleg

-
intuiesc