Sunteți pe pagina 1din 1

Structura de Coordonare

Organele componente ale Asociatiei sunt: Adunarea generalã; Consiliul director; Comitetul
de selecÿie a proiectelor; Comisia de solutionare a contestatiilor; Compartimentul
administrativ.
1. Adunarea generalä, formata din totalitatea partenerilor -15 membri, reprezentanti ai
sectoarelor public, privat si societate civila, este organismul suveran si suprem al GAL.
Competenta Adunärii Generale: aprobarea strategiei a obiectivelor generale ale GAL;
2. Consiliul director, organ de conducere, format din 3 membri: Presedintele GAL asigurä
punerea în executare a hotärârilor Adunärii Generale. El poate fi alcätuit din persoane din
afara asociatiei, în limita a cel mult o pätrime din componenta sa. În exercitarea
competentei sale.
3. Presedintele: convoacä sedintele Adunärii Generale ale Consiliului Director; prezideazä
sedintele A.G. ale C.D. ; reprezintä grupul in relatiile cu tertii în actiunile în justitie;
îndeplineste orice alte atributii stabilite de A.G. în sarcina sa; exercitä întreaga sa
autoritate competentä pentru a determina realizarea scopurilor grupului; poate delega
puterile sale, pentru anumite perioade de timp, sau pentru anumite operatiuni, unui
membru al Consiliului Director, precizând în acest sens sfera, durata limitele
competentelor delegate, räspunzând în solidar de actele mandatarului säu.
4. Cenzorul: verificä modul în care este administrat patrimoniul grupului.
5. Comitetul de selectie a proiectelor va fi format din reprezentanti ai partenerilor
GAL propusi votati de cätre A.G.
6. Comisia de solutionarea a contestatiilor va fi formata din reprezentanti ai
partenerilor GAL propusi si votati de cätre A.G. si C.D.
7. Compartimentul tehnico-administrativ

Evaluarea si selectia proiectelor


Atributiile cu privire la înregistrarea si analiza progresului implementärii strategiei, prin
intermediul indicatorilor financiari, de realizare de rezultat, le au Consiliul director si
Compartimentul administrativ al GAL-ului.

Sistemul de monitorizare - organizare, metodologie, indicatori


Organizarea si metodologia monitorizärii
Progresul, eficienta si eficacitatea SDL în raport cu obiectivele stabilite vor fi mäsurate prin
intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat, de impact si financiari. Sistemul de
monitorizare asigurä: decizia privind gestionarea programului de finantare sau depistarea
problemelor; executarea operativä si corectä a procedurilor de gestionare a resurselor;
facilitarea coordonärii între activitätile componentelor; monitorizarea si raportarea la timp a
rezultatelorsi impactulului implementärii strategiei; transmiterea informatiilor privind
rezultatele implementärii strategiei cätre nivelurile superioare de decizie.