Sunteți pe pagina 1din 18
ISTORTIA LUI FILEROT CU ANTUSA PROOLOG: care al pati intro neamul omenese este mai grea si S ‘hat delicalt decltdragostea! Sau eare rand exte mai ve- ial pmatceanevie «af a ect xf chnevt'coprinse dea ef potere 5} enfundat Intra a slp Gite, cet dohtor ds 0 lett mo Ineape, burvieni tri foloiese gi micar ch unit o nomese de bagatela, defatnind Inch pre cel ce cad int-aceasth patim, ea cuvint inde tindu printeaceasta.pricinuire, eA adied c& omul Snel stigin find la voi fiesecaraia este gi dea o dobtnds, $aeia.o lanont $1 toed dea cidea Intraceastd patim m8 Ee" patio de’ om co injelepesones Dar ia aceasta sat foarte gresifi gi orl cl o zie din nepricepere, sau ci sau Incereat inch tirerea acest patimi, pentru c& no, eltind Ineaile cele eu povestirile Isorilorcelor veshi,vedem mu Dufint pricopsfi"gt cu toate darurile tnelepeianittmpo- Uobiqi mai viros! ‘oni st impaati, Diu da dragonte ‘David mau fost impart, rat evat i dar prooteci ent ce sat birut de dragost, nek dint-acdeaia pricing au cizut gi in pleatal welder? Solomon iarksi tmpirat fare 91 putrnic,impodobit gi cu cel destvirgit dar al nfe= lepeitnti gi vesit de Injelept fa oat Iumes,carele cus rmultd"ingelepelune at supus gi pe dulurlle cele necurate | ie fntr-o poslusaniia sa —au nau cizut si el tntr-aceasti ‘pia dragosti? Awny pau perdut impipiia din pricina Gragonti?sAw nega Lepage ele iene dupa Min au jn a dhchndior Sa din mata ie bingeals 3 dexgostieSurnson aces taste st paternicul && Cattle mo omet oatmentPeT-vcemt ce Hore mal tar Mart ale pamistulut san rat st Doteres, gt vilaga din poicinn,dragesti a ESET prealutlopt care cu puieces SafelepSeonT ae at ‘aeulicrut care situ must mat invrednfet a fe bod Hany gn font fat ffcleptane au ekrut el tnte-aceeid Exrsn.” Si alfi mui agemnea, pe eae pentra polloghte ‘nu mai vestte, ice sic maf ult cing aceasta © vedem on obfein umindu-s i in sto de ste de mule S.e5procoply pels mise, care, cu toate daruilee¢ fe srs ag Gea pat mental teste a gop arate oO dath or a etaut curs et = Drept osis-mi'st cuvine unei om tajelept wi deitima pLonel ce patimoyte artindwaltntvater foe, dar niet Henig el aud, et oi malt tielog pentry‘tarea cet roast care agiunge din pricim ‘dagosti. cack dia east ex 8 rinests de Sigefte fy indatt it schimba pt cea inti fie, dobindinds ln, deose'ts, punt dn coe ihe tne din drone tea pe bea vrbitor pre sit prea eufi,pnebun!infclept s Pa injelepti ea miatensetimbath. BY als ardy, din seers Stns adost in deosibits boal, In seat, e& nepatings tse oml hindus dh dagost, sea tt nbeacly Sere qi ae aibe tot soci Ese ce o aves pind ne ak Hint dh Site Este galt fire de oameni, cate si stipines on adevirat ac argosie;-Der-trogostt au si sapea, nicl fen cen inte GCT preface, tne aeztta tat eave nu au delicatop, ia amor cinoma ca skyitmpincascl o ivnd din Indore natea ce fires le pricinleseyapoi fie pochimen vrednic de\a sf iubi sau nu, prea potin Te pas; dar aceasta bu st nomese dragoste, ef Implinite a poi, care deodats, pire Gia rapes CP oMERE ieee. Cos aetna ors Cote accia care: reat in eredinga ce eu stalorniclt Place de eitri amindoo pirfile cele amotezate, far de a Te putea ipl denieigalldatcing ramusefe cova tntimpion 3 Lopldes legen, indesiraile in ms. 197, Team transis dupa Seer % ochii lor in vremea aceia, ci deopotriva iubindusi, si deo- potrivi suferind dureri si primejdif, cum o parte’ alta, Hard enteres, sl Hieuieste Dragste na si namaste. (Bine este cineva din cei diprinsi cu aceasta patim’ si sca acel fel de ipochimen cave sir aibi dragostea sa edincicasi sl adevdatl; dar mat bine si mai feriit este Drimejdila dragostil, pentru cf aragostea cu elt esto intiu'de dice, eu atit fn Urmd este 4y Me amart-st lind da felusi d& griji'si primejdi, si flush Ee sitobindn cat cea ae ecu gator fpaicsen, zugriviindu-o 1n feluri de chipuri= unt) o- facoarbi, cicloet erst jirtvewetea ungebe este, nevizind, nlel~putind. infeloge ce Tubeste gi face ea planisit, resegOgAT le cet Tn staves copiloragiunge Po vine tatinau temuite din pricina eh, Tincemes'en copii AN} 9 Taenipuicce ceri ctl sk amorenat-wrind si si intiinessed eo amareaEa a, cit de dleparte loc fie pin unde s8 afl ea gi olt de urth vreme si i Intimple, afunc, in fail sale nu pregeti, nil depir- tak loculti, nick inspotriviri yremil treble sh alerge Ja dinsa cu atita iujime, ea clad ar aven agipl. Alii Saray | © dochipsiese Lindh In aiinl areun} gi shgeti pentru ch pane et ati ad maul ot saeqee Intima ea ela carele n-a cizut cel ce si supine. ei clad s-ar sigeta da dinsa. Si alfii 6 Inchipwiest goald, fara imbriciminte, clei acel robit al et inte, si di avere sf ramine gol ca gi dinsa@’Drept ‘aceia, fugd fiegcare de Sigetile dragostel, ci. sitt” foarte veninate, precum fistecine din cei ce au fost pitimas sau sint, nu poate Uigidui, avindu-le cercate. > "Al taturor plecat frate Si rugiitor de sinitate. 5 ISTORIIA LUI FILEROT CU ANTUSA Pe vremea elinilor era un impirat anume Peri sandr SORE ETE pee hel aE ana ‘Toca, ste la toate celelante imparifi, sii dusese vestea, i fiejcare si temea di dinsul. Acesta, neavind supirare despre nici o alti Impiritie, petrecea o viiatd foarte link TO gl, bypudadal ae Star taps oe Dat PU lingl bucarile, hina Intra sine gio nemdrginith intris- fare pentru nerodirer di fil, cici kpirateasa era stearpa sina faces capi. $1 pe de'o parte st bucura de Boga. Si inurimen slavii Sale, tar pa de alft. parte st Insta, Socotind ek dupa moartea lu ware cinesi-tcli{rojuomisease foils, Si tonto ck milf ant cheltase pa la dohtori, ia vraci gpa la milerimestere, dar nimini nt sf aflase oinic gi dibaciu a dislega stitpicunea ei, cf fiescare dlupi a lu pricepere gi plrere ocinduia dohtor!si niet unul anu putea gist lescul? Din eave pricind mult separindus Impiratul, vizind cd si haznalele st cheltuiese In zadat, seb fart apa ints, gt ie otras chip Etigligg ck aye ern anole — clth. eagoste aia avat pln bith asupri-i, indoiti ureiune am dobindit de azi tnainte pentru nerodirea fu, atone un trace sony greuna, hota to las gia alta sy Finesse, iialeintrijtindtest, au incepot mai ca Gcoditeal a face gi a ceren felari di mijloace, doar va fiminea grea. Apoi cu totul dejnidajdvingwest despre toate, alergl intro zi eu o mare nflebinjeals lao capigte clinegsth unde era dol 1401 dumnezellor Apolon Arion stineepa ash raga on omiliaia seu laerdint x sie Glzlege erodifea fi, namlin grea $i Int-acest chip p& tout ‘oe nelle. si afla la foes’ eapigl ficind ragicrune ‘olitor, aduetndu-te 9i malte darutt scumpe Ta ace capi er tor dln ym pet, vita tl ca. de rciveci de ani, foarte. pricopsit ta vifdturs 91 ffumogla ffi-caeleThnd gi Inpistteas framoash, foarte Grindrigise i'n tia ea ce mijloc ar indupleceo fates Siviigner Ponti Iai. Cu toate acceten vasind ch intralt chip aus poate implint voia, gi foarte silindo-l pohta, pse in gindu o fot amigitonte st intro ai, cind er vie Itmpirsteasa la acea capigte, dupa obiceia, sii fact inchi- ‘nfeiunes, merse el mai inainte si intr intra umul dint-acei Fdolt ssteptind pe Impdrateasi” Dupl ce dar vent impars- tensa gi tntrd in eapegte a #8 roage idollor, tncepu gi acel preot din idola vorbicu on grain schimbat, intr-acest chip DA vreme ce toate midejdile Inmesti at pirisit, $1 curmare vad la agiutoral nostra ai alergat, intl dar gino Secullindu-fi rugdciunea Hv zicem: mline seari, la cinci 6 ceasuri din noapte, a4 te fli In acrastl-eapigtey oF este ‘4 si impreune unol din noi cu tine gi vei naste _moste- or op pier dind aden pardteasa Ung bucuiiace o cominse si mase fied. socolind cf de va spume accastd fottBplare Impltstales poate sho. urasch gi neavind alt tiijog de ungleunare laf dintr-aceasia, poate ol mee Tobicce 9 af daoparti de din. DE aur va spun, larig te unl din degoneel sel crate implratul in vis af Bote oale,Stnetindte pe piicere, poate et sh fntimple ies eee Ch te acai, rnd at me HHvna de clgtgarea 8 copy ii -goni toate pirerile din ea ai ede (ex imple pines eyeares Sane pu va al kee fatealie esfeetir! Nott char bine Af spuie. Decl Intemeindw-sk iniracenstk dinurat ot otic aieapta ncracea ot pln innopt Selig ceasl eel ectaduits nese singur ln seen expe, Lode id’ fre fin To" ta pte aie pol pe ail gta pt pret fnbeat to bane ale pling Be teeing 9f Seer ieead soaks intracel idol’ pe artt seed: ca sf soooteaelImplritessa cum cf smal din dumnecc ete Caele, indati cum visu pl mpariteas, sari cinta Joc de ran sta pi cu alte multe semne de Srufgre sk improual cu diosa $i slanse grea. Be PEORIA a Tapa tte is Palat peste cftcrs tle sf simi en of cate Ingreunatd, deci mull Buew- ftndurse,sguse 41 peal, cele dk mare bucurle dete Ponteel ae tot finatul teplettiveale, ca tpl de obs, Bic gi mbes ari tmpodobessecoprnsal eu fuminail gi 2S oduas, gt Saplentnd de rine ok peamulacel tngres= Shel impart ou cin, Jour flake atl “Aproplindoead dar gt cenoul ster, ndgcu_dmplettessa o fal Rik dk dumossh,foel indrdsnese a see mat fs toatl ferpea nu ou mat niseut-asomencas Aine? dar ia au thal Bout Implrate © planatre mai strluetonredicit cea Tint, Dect dup daca frumsseitacst-cople it pose seaeladatage Sees Go mele et canoe TIRE Aalediee tattste la vajatora efi 1 orind tot felu at casei, care find gi cu molt dul gi suptire Ietentnte: pint la yist dt dateezece onl auch mai tiebul BIE tnvdidturdel le tnedface pa toate Glelvigit cit si insusi dascilii si minuna da procopseala ei, $i atit da Sultglubte print rcudustheornatt cu foatedarwcle tele ikudate, Yacit'na o-distipica din sinurile. pirntes Hlertnduse’si'patee fete Gb boier-pentsn purtarea ed Grid places idence tot & ovis eu dlnsa jit Hicige % _diosibit pentra dinsa foarte impodobit, unde . gi cu celelalte fete eglendisindy-si $1 intr-acestay Eats cage ceny anc iry pi imu ga a en ed ft ee oe Sine ae oS eae Seale pe cane eee See i tune pul te eet Reman tee et a are ere aan a Pe i ec el i wr adick comandir piste tat armiia imparatiii, cum am Zita tees 9 eer roe a eee ie eee EAE ed ele op 2 tpl tpl dats Ree ame Seas cee amereecgiyries ant ras cove oo oes a it Epilidiotite (gr. teres) — didi, Ce printr-al sin duh tnalt Prea cuminte s-au purtat, De-au ficut pi tmpdratul Tn veci a fi liudat. Pentru aceia si noi Si ficem dintru unal doi: Unul cel ee au murit, $i altul cel inchipuit’ Gato chipul ai zing Inctllpul lui acesta stindu, a pre un vestit barbat SEI sliveasci neincetat. Impiratul, vrind dupa aceasta si afle dH ‘aw rimas tai Agaton vrewh capil, ca sc} fain slojba impaagit in locul tifine-siu, serie carte eltre- Antipatrosvoivodul, chs cxtcteze Gi sit tsfinfeze; dup care, fieind Antipatros erectare, a pritoforist dsl oamenti cael ui Agaton (finde sae Yolcu cinta mat aint de ene mari, chin tropal lui namat un fecoe tau amas, ante. Fuso pe care, ponte cict era din firefoarte dejtept feu mints alti trimisese di. mic tatieaan” Is Atina, undo pa ~acea vreme si afla coi mai vestifi dascali; casi invete arte. $i fiinded di cind fl trimisese tati-siu la Atina tre- feuse zece ani si nu si mai intorsese, numai in tofi ani Iua Dein scrisori tati-siu instiintare, abit di la dinsul cit 5i GK La dascalii Iui, ef este sindtos gi inva la geoald, pani fn anul trecut, elnd iarip priimise tati-siu serisoare de la el side In dascalit lai, eu ingtiinfare ci au trecnt cu Invi }itura toate efrfile filosofiii pi au agunsu la treapta aceia clnd nu mai are trebuin}a de alta fnvititurd. Care scrisori ‘spre parigoriie Te avea fati-sin toate puse la pistrare, de Ta cea dinttiu pint la cea dupi urmé. Deci voivodul, stringind / toate acele scrisori 1 puindw-le tntr-un plic, le trimise impiratulai cu ingtiintare din partea sa de cer- cetarea ce au fut Impirata, priimindw-le si cetindu-te, si bucura foarte aflind de Filerot #i dupa intocmirea euvintelor din serisorile ‘ele mai din urm& ale lui, cunoscindy ci cu adevirat an agiuns si la cca disivirgit treapth a invititurii, scrise aceste setisori, una eitre Antipatros-voived gi alla citre Filerot, eiruia fi trimise fmpiratul un armisar si un coif i aur, daruri din partea sa, caré Te si poni cu sol in= trading, CARTEA IMPARATULUI CATR ANTIPATROS-VOIVODUL DS weme ce ijosate arhiatg gion, saga cea re diiine's tpiethtemansies ne Se sigan tars Safe ce gat nla crs poeapuseice Nott pore Itt Jot enh dali oom 0 90k ai tot isco ce, rol mia de some esa res i gon ea edt hie rican we Whine de cae Noam Whence ca et tad te shoe tpi, cidet So drier dup tetas drop obpidine sajeetor tn ern let, Taf stm nl mir impart nose pon, sf tri fa Fit Lal caci aien, Eiata stints tne ne oasht seid te hom spre tl abt Gat pot cal woud, Pi ete drat ote iim apace nlonind wn fas infos! dupa nog ‘lier prone dinate sat 9 ish ten ak fa cin pleaiinoat CARTEA MPARATULUI CATRE FLEROT Fiinded dupa cercetarca ce am facut am dovedit ot dupa mnbartea ditine-te all. mostenifor su ia mai rimas afari Gi tine, $i fiinded dupa slujbele cele ldudate cu care iat ‘Miu eae ardlat clive impardtia-noastrd, rivna ne_silesle a nici riminea neamul neimpartisit dd mille tmpardtesi. Tata dar, ifi scriem: priimind porunca noasira, si te seolt 5H impround ou Antipatros-ooivadul sd vii la. realuminate Trost Seaton ca fe Impértigestt dd milele iypardvid noasre. ‘Si intru cinslea soniit fale, sa $8 trimitem si aceste daruri, itn ari of re eae Ie ve rims teat sup. snorea $i bucuria. Voivodu, dups priimirea acestor svisoe, indathintin- git ain in, azul Es Eivuls mal inti vestindust Gt moartea titineadu gL A oats cele tnlmplitoare, bau Gat apo} carta in {alot carci, priimindiro i ltindu-oy rimese saple, hu stlia ce mai Infisk faek.StSi-Tntrsteze pentra moastea Bilnesta sau si st invesleasct pentru neginita cinste Iimpirteaich ce dobladse % Asadar, aflindu-si fnotind ou gindurile tatr-aceste dood limanuri, far veste tntimplitoare, si nestiind la care din ‘dood si alerge, merse Ia conacu su $l aledtul aceste stihurit Ce fntimpliti negindite - St fears nepotsee Rati dats meow gist, F Dooi vest st iaw dodatt. Amnindood siem risbata Tima ex c-un cutit! Una, atit 4 unit Staite dk amietts, Inelt prea mat intristat Alta, attt 43 frumoasd Si aiit di uminosed, nett prea man tnalfat! gi nu gtin cum ¢ en eale, Dindoos mi mir la care Si alergu gi st inndvilese, Ci amindood stat negindite Si deodatd sint vestite, Sia mir cum st innemersse, Doi nial la intristare, Ma ride fiestecare Vaeindu-mi taristt, {In vreme ce sicm privensed ‘Tot cinstea implsktensed, Deaci pint le palat D-oiu umbla faveselit — Scaccasta encbunie, Gi'trobute si jlese Pi-al miou raposat pirinte! Ci nw sint nebun, ci am minte, Micar eit si mi Gi la o asa intimplare, $i la o astiel de stare En care am catandisit, ‘Nu incapealté urmare ‘Declt 58 ma art, im pare, Ca un chip prea deostbit 0 Nici tristu afari din cale, Dar nici cu chef aga mare; ‘Adici nici mort, nici vin, ‘Si num poatd afla fire aun leu hirzal si-m fit Watrecevreme multi la mils dup aceasta 4 toemind RUPE fete tppedable, seal od lent Ia aaa ea far cade aio pa poarth pati Sete atssdtat gomotal msiclo, igi tot see nae’ ia pried Ty phe etn fensa grea fivsa Antusa, Intra Infolor despre alt [ourt] aa ee ites itotnt fntoacks chip: vened Halas tel te voll tins, mbes} in bain cgi tne Cat abl igeare patting i tale un ea Se Peat ka jeae ut tt on ctpitn cu muzica sa eras Bie tome eumen dup scx sii aijen Yon Se a ee tian a eat viet ld ant atria onal $1 find | gente In ino le Sharpe fr al ln acel oh hale ver, pi SLD Flere gl vorodal, er ea In Shinitatt fn alg ele lel lady plea ab, ein ‘S'la tarp soma geste dlgneac ie cutie srs at gue pk dealin sj partied’ i Sep die un sgile a samur iin mind fiind elte wn buzdugan po dee ei rat malar la tegace basing alt © Ge A afatlnent elt cul dh veabhc i aluees foarte Pe chee eo Frets aniodot imped, eePQoisedel brat ta hae Tuinosse ar Perot i cer paetnpartied br exp cal inplrtese, lle sie reel tpladteses tnd Peal foarte pote ola: ant Oh ot endo ‘at dowect us tak fours Secs ie tp ah ian tne erat oe nuvalert ‘cam a aL ata Ma A pute Tndentula, de aga el Sai al Yall te i ShdeipareotcSvitd a veniit ui Fiero ine arf footie ne tal ods tnplratl a palay of eto feet at mel fa ngeale cd inte 20d 9 sopllresch Anta Soak ie tt laraccong sisi ind incop tng aiplcepe fuer cragistl, cum 08 Vasil pl Filerot adie debmutts-auranit, cle cu total aurmas Toabd arent) Feds eu Fierotapropindu-h plat afsccac Me or unde cea imple tend amd! oe hen then prep pee Sa: toa impel, er gl Sr denen na ne ggnpiis Hel, darlene pat wa in lag Smet ea ns Se pa it ies tds cane epg suis 9 aim ole sep nwa oh sale ep rd shill fe cn devotes i recon ng mere Pe nc seprayeicel iain inant arena g sue diet fe kets ince i mn eperg cinttl on olen es nh ‘pate Sh a oa eee ee ee fuer le, Bet rs le pes srl oe oa ed ge SE ec ar oe a de Pee bangla intone, fungi eo are ea Spt pti ane ora Pe tna tae a oe ee au-one. yastpeh pilin. gi knits nraroeeechioa a eee evr renee CELE eran oe Suerte ae eee sein seared eta re ee % au “Leonat, dup porunca impiratalu, merse de alese doozici dae goin ther! Gh treapla ees poruncise i la vioa cea Srindulta 1 adase in cartea impariteasel, clnd, chemind Sinpleata pe Fiterot, 1 porunel 94 meargi- sisi lupte cu sent voinich-ale-ckrira tue sist acestea,adieh Chimon, Dindoe Comod, Petitan |ektenii, Casandros, Lisiiah, Siete, Nicanor, Cleonim Filip, Caro, Leonor’ Arstofor, Brotor, Prov, Alexandre, Tindas, Pris Lechin Filet, dup porunca fmpteatutcl ormtnd 91 gitind-f, fyi lun armele qf incilecind pun acmdsar foarte iute igi IE mmaidan, tn'curteaimplrtteaset, unde era. gi cellanti Yoinieis imparata cu implriteasa gtca fia Antusa, sci Rif boterl at palatuluy iyi intra ‘en foeyor ‘dispre cute, wea’ piveased acea luptt We volnci tineri. Tar Antusa, Sql pricina acel lovil, pentru cine este, privea ies Ii dee! vont cesta In mijloc cui, gti G4 Tupta. Fierot, dlupl ce ie la aidan, it fen etzuta Inchindciune eft fmpiratel ji stngind fetul armisarulot cu un talent foarte titans ss Forni supra unuia dintracelvoinielearele ere Jnai ia frupte gi din iujimen repeciciunit lovind pl acel Hind cu sulife tn fifa dreapt i fuse dindestol e841 sump Jos de pa eal, mai mort, fmpiatul, mute bocurindu-st Je AP ii iter ‘seman de-vitejieyficn semn de incepurk Srusicele-e clnta pentru initia bisuinjd a Tui Pilerot “Antusa, eum vag pe Filerotardtindwst inarmat in mij- togal eet Toviri, neta nenddajguit de dinsapricepa cl Mlonarea acelorvotniet nu atl fost pentru ait, nual har pentra Fllerot, 9i foarte sf Intistd vlzind ef lupia Stet Buveste in mini i tn virtuteatrapolut, el eu are, @i nw cu anul sau cu dot, cl eu deokzec\ af sf loveascd Routes dar socotindu-le gi mult ntristindsl, adeseoare Scotea gi capul pi fereasted i a uta jos east vaad sfirgitl et, ng Gumva sf pitimeascd Filerot vreo primejdiie de fontie Implrdteases tind Tinga dinsa fl vaainduco inte. ‘te rladurl scofnd capul pl fereastra, 0 finu dB 7B, ch ‘ragosten eXted Filerot find mai intemelat% decit inv ‘aol mamesil plorduse gUigines, spe deo parteraumiss aia as, it cp de ak artnet ii dusk fe fesastet Josefa Ginga, St vedei dragoste eiudatl flee dings antusa, de mult dragoste ee avea asupra Tui Filerot, Sif fost pre puting, vilafa ari pus pentru diosa. Filet at len tread a acu o pre adiaorie Si nicicum nu pricepea, nicl prin gind nai trecea cum ch otusa sar fi indragie $i intracest chip Tauia fntre ding dragoste neunita gi ou toate ef ea prea mule clause in dragostea Iui gi vrea sivi arate semn ca si priceapi cit ) a bey, dar fflca parnflor stinger! impotrivi| st dea pi atcunso i nimini altal nuo stiiadecit singur8inima el \ ‘Sto lisim dar pl Antusa tcsloasa arsindusa in vipaia_) ce singurd pat afitat-o 91 sk povestim side unde am lsat” ca si-vedem ce sfigit_auItat lovitea acclor doazeci de vein ‘Dupe dar numai cuo repescciune a vitjii biruiF terot pi acel voinie din frunten eelorlalfi, st Intoarse iacigh la Toca unde era fait si poraindi-st 5 asupra iui Diodor eel dle al does; nici unul, hic} altul nu biruis mai repeammas i alta data, frnce Diodor vic suit Iu Fileot sist dete Eo ia din’ ming, spre semn a birunjd. Filerot, dagrab ‘ipindusd fnapoi, 84 porn iardsi asupra lui Diodor eu inflme infricosata gi vitejeste lovinduc en sulla cea fein in'mina dreaptd, i cizu tui Diodor sulfa din moa jos, $i fnvistind-o in mina sting, sf porn cu omic asupra tui Filerot pi vsind a-lnemert in frunte, pose Filerotsulifa sa fn plept cautituri 1ui Diodor si fovi Diodor sulita Tui Filerot, iar na unde efuta. Desi pind a mal su salifa in mind, sf reperi cu o fufime gf lovinduel a mna Sting rimase ‘Diodor biruit. Atunct impiratul iard ficu fncepurd zieKturile pentru a. doot/biruinga- a Tui Pilerat. Ceili optsprezece voinici ce rimisese netntrati ta 1upti, nemaiputind sefer viaind atta vitejie la un cop aga tint fi ageamiu, mai vires stind pa eei dol care Sh biruiserd be virtute gi ce vite avea, fest Inmaidan unul dinte-tngi, nue Carthy eare era anal viteaz cl cellalf, gi inchinine usd edire Moparata ase: —Presputernice impirate, n vec si tieytiimplrtia~ tamu eflunde si lace bitle an fost, neil bu Meat biraty’ef biroitor mam aratat 3) ori asupra cdruia din ‘rajmasi mam porait eu lovitea, nici uxel maw seapat via ‘innintéa mea, Gop cum toll cll ma stu gi mau visut thu pocta tigidei, Deei di ma va birui Filet st pa mine, ‘tunel niicum mai laptinduiss cu cet gaptesprenace ee mal Sint, si si mumeascd tofi biruiti, ef mimint dintre ding i st afla mal wits deett mine ‘mpiraty, aurind acestea din gura Tui Carus uit jos din foigr la Bilerot, ca cum ar fi ficut ema de tntrebare fe vice. Filerot, uidindu-st sus in folgor #1 vizind atijea boteri, voivout si alte obraze. mari strngi, de ar fi sh fhtesnt Ba st Las de lupta, dar rusinea stdusl tnpottiva, ispunse aga 1 B ay —Preaputerice impirate, toaté pasirea / prin limba el piere, De'nu mat fi ingeoit acest prieten cu vorbele Iai Ente fanice, mbar fi fost fied nomai de armele ce Te poartt fi twag fi lovit en dinsal mai cu stati: dar da {oath bitejin go arath prin gurd, sf vede of armele Int {scanitra Hief pater Dreptaceia am nid ‘atllor damner et ty norocul mpi TipT gp meta cu ceflanft dot tovards af Ink. “Apudar, sootindu- sabia joi la maidan, iar Antusa vietnd indijres smindonra 51 temindwst da TUCIOU eu peri, dlupi laudele lei Carol, mai puta obienict dete rugines {intro parte si merse tnaintea -impirataiui,, ruginda-st Intracest chip: "= Tobit new. prine, pen dagosten. marlor dom naa, og. milostivies.inpiratiivtale -s&_poruncest Tipeio lovee ca aceasta primejdions,c8 anindt sin faver- final sh, dupa lor semefite ori una, ori altel trebule si Diart; fet find din five slabu st Trigoast, de voi vedea {in Tucta a acesta fatimplindwsa, cu adevdrat tebuse Sin ies-din mini si_o€ rambiu dea pararea cu patima. Tropirata, ex toate ol ph {isa @ Tubtia Youre, dat lx aceasta niri dete aseultare e& vrea si vari cu mare pots Sfigtal ace lovri, tN ise e€ de mu poate suleria-veden yt primejdiie ak treact intra date! Deei Antusa, una Git nsese / si tatdsin of si duct, alta gi pentra ea si nu Yad cu och ef elnd va perl Fileot, st scult gi merse In ath odate, unde Inchisindw singurd tncepu a $8 tngu oo nigte euvinte ca acestea ‘Vai de mine pedepsita Side tot nenoroeta, Gam navuselu norocize Gin nts ex pore Ta un hier ce tie feea, Nici legea, nied omeniren Na poate si ma opreased, Niel poate si ms hlessc&t Find fapta ceo urmear’. Si deincepat $8 vinese Detineri fara oprire Si firs Impotevice, Ah, trigterea gl sparextt, Spine cent wins on stg aga Impotriva Cao preanemilostive a0 ‘Simi instreinaji dodatt Di cola ce imi era dat’ ‘A srma cao fat Cu inima curati? . jee da vreme co din fire si vede ef noracire Exam a dobinalcesmt place, Rimfiu sindtos, noroace, ‘cea voiu pirisi toate SSivoin alerga la moarte — Nu mai trebuie vilata Si trhdeseu firs dulceat’. ies ox aaa ogre doe ol en ees A a of es ale al Soh Gl oe eres hee tt eta Faded fo bor a il a gt a oe et pele rmrr ie Hear eaclasbier naae ab ie rl hd pe seca Le sa eee ee Tareas Peony tae st ieee dle a cel hs ogi i le Pr GORE car Here RSS ere cl pare et ie are sae ae Se ete ace fn dts penta pint ct eee pagers eens ET a tt, vere may fa ona (uate ab ra ah Ba fol ga abe ci reg teed reece Zac ee eae Seley Canoe are tie ee oe earar ate a ps ee es oe ce a ne ek pate senegal Deas eet bee at ee ea id 108 6 sy Filerot pk Carol cu paugul tn cap, t tale coil At ot Finis cRiace Ski tae 91 capa. Caz en asemenea, Ine Petia Gis niudtinge Seg pornos cu 0 Pinte ST cel in plept, thie gromany eafului si cen Filerot dupa. cal jog, ilerot, fodathtnetlocind alt eal, st Fart Ok ata Hat Caruly gi lovind fel asomenea. ca PeThneal ca paterul cate hu Carul, $f tie. capal dl tot at Be Gatol dpe cal jog, dar Ip fine Filerot st paloya ean Carel triise lat ilerot tga: fond Clone Filet, mu trebuie oy arta. cineva viteiia tn cay in wreme ce aint ngte doblteace, gi au st numeyte ra ca tas eff ett vitear biruietoms pa mine, lar Mitel sors cagiacensto pentru chi anil alu thu, ou Bi at inteadinsu, cl din gral, socotind sf te Tovese Pi tine, se. egindu-i vorbele tn samt, lepS4X pale, ind frint fi latndest slita in ming, zie fui Carol aga: IF arbe lao fare 41a ht slifa ake lovim./ Garok find apringe de mini, indlech altel fundus if lige arad navalirt nul asupra altwia. Dect pornine Scie aleh mat neinte eam fr dd veste asupra fa Filerot FE are ita in cotul miloit ting tncopu a carge Hiatt free apsnalnd-st de minile, ise Tol Carol 7 ru tint iti ch mem trebuie sim arit vieja asupra callon ind Gobltonce gl acum viz cf te porniy fra veste see eda tak ranigl: apol aceasta vitejte de voine est, Aer eed de ba tageamiu? Pentrt el un om vitexz, Seat e laugl ch eqt, mies arath vite cht. cel Prec Me a liek veste ca un nehamic. olde fafa gi CU $aGakjate nal vision c& aceasta no af clear rizbolu, ci gElnfarg pela voinicil nual, Drept acia, dl vreme oer Cease apts, intracest chip, ma vol porn §t Cerra ta larg eu acomenea loviel $l 8 moi Park fies Carol, find InferDinat de mine, zse Tui erot: pofi, fo gi ta, ch en nm Dimuiese Fired deindvest apot ca an lea, porni asupra Tat cea! Seis aol ov fel fark veie, priespa Carol st Caretaker suliga Fimase nevitimat; deci, mai intr caer Filet fat. tnapot, rise: a murele marilor dumnezsi, al grenanicacupra lol Carol, vi dumncie' ited foarte camplit, Jace nemaiputind Carol Su sot roan char dupa et Jos 9 strgh [cate cellanft fovarigt af Ts 108 riti, fratilor, de m& luafi $i m& dnceti la mosiia mea, gino not pt cits ef putes uaa a TRdvdlod 2a cello} tovnigi ai Tu, tua jon on ee ere ne ere oe tei nde neu Coola linge ust oglu Beer ieee Tncit di leac nu gindesc, ee $i cu care te armagi! Ea, Carole, cl ee fost acess | Nebuneste te pornisi Iti pierdusi viiafa da tot! acs owe eco Dar, cum viz, men pirat amare 1% sor i iar ne vom intin Roots Cad ve vey in i NEE pen wing taco do 1 Dan SS een Seat aie at oe wer ree a ak Cea er a SOP SUSY ssn eee Dor Be nae mt selon leit pols 9 pen. res, iy sip i oe ta abe ce at haem esate . ce eee ncn cp ses sonar rete ncsandro— cages era_numele — ce Sivirgire an fut lupta actor doi voinie, eeu, dupa a lor fnvergunare_pricepinde2 din doi trebaie s& pied unl, STi cam'slabh in fice, naam putut uteri viz acea Srimejdile gi am intrat in‘odain din care desta gf mu stn Roce va fi Finas 3 care din dot va fi iruity cl de at veo stint, spunem, ex af is gi eu In for. Taesandrerispanse: rears inlfimen facet pentra cea lupté acum decu- rind ludstisit, iar biruitor sat grata cel mai tin, picaele Tra imbricat fen hlaniga i ra imi eu ala fa conacal ‘iu, lor coldlalt au pert st am qf fngropat_ cu mare cinste ‘Anfussy din spusele Tacsandeit nepatind desist adevarul cafe va fi cal ge au pent, chamiadoi era tineri, indatt {St schimba fata obraeulai f'r2maseIntocmai ca 0 moart. Dar‘stipinindes fires oft puta ea sd m0 pricesp ncsanda, ih vorbi a: ne Visuyi ek aritarea cei ficaiu pentraschimbareafetit anole fuse adevarata, c& numai cum aueiin de moaete imi Schimbala fafa 91 ned tot norm pocia vent bine fn smtie, S'izea mea ya este foarte slab nepatind sufer me mumal vis chine ane acs fe ntl primed Bar cu toate acesten ap vrea si stiu eave. din doi an petit, PAE va fi pritacsla be au venit de la Atina, adic Pile Sots ok ind "bucur, cl pros era mindea si semett si din ricinaIuis-auscornit ea loviro cl te poles a osteneal By Cerecteanh pa supt cumpat® gi adeverinducte bine, vino ‘dim spune. Tp original, grepit: oom. 2 Pu Supt eunipl, exprene calcd: itrascuns, tn tain. 105 Ree ee cg cals OE cs il eb oem. eae: wk di spuse Antusii ci au ever cia ‘din cei ce au fost A pre Aer ec aml ea se ie ey ee Oe ee ot Haile an co deo i tn Se es ne ies nie es mee cae srry eh ge te a hie tt sau lveslit, ar mas-auIntrstat,prosum ssus Lucsandra SSgnmsencs ‘age nu vr ol 0 ial itecbe, varindwo ck Senna prion fest 0 ga fn el teen rin gigd cumetarfiarut reo dragode eu Filet, Agadar, Bespdtinduad di Lceandr, terse in odaia el, apc de See ands jtia dl cos ak ai apace Dect lufndu eee Incepa ah" esteaed cit diated dar fondu isdat mal faut la Filerot port, aa pricepeanimic ce Siege: lst carten ace qi Spuct alta; eit st dintraceia SUE lie fists In sour, peste tetset al ctr va fl fan if Jalad tn cegnl aces g-mmle mo hrfelegea, din ‘Sotiala Tor Vist eirfle sep fae ca doar fntlnindast ear Shneve diotrale havens st aindu-stIntealtavorbs Sh Site ph lent, Dar nit cuateasta nassau pote fos, red maf cumplit an aja ifserbingeala dagosti; noo. Hoapmea g ducing st inlines, fot pene vorbt 68 Firat ie glare ate pint ta mare laud seslivea: una pentru Sajcepetaneyr stares al does peatawiteic Agata] murBeteatyinaugt diagostea. dect Tata ad putea Bttmpra jl petecu imal mutt de dood. s4ptzmtni ao Sty ie sig dh ch me cok mare Spee dragosten ial lleot-covlese pohta.alocinit st 4 Rinnate son, noapea tu isi fora dul dela. dnsul SMa gaan iw ek om ata mat moles fticea fm dra. Fostec tal Parisi plimbarle, raateuile i destle dana rece de potriva et, eare le urtase pn atunci, nu potea SIU ighincen, mu yrea sf ach alt vest, deft numa si Spuie bjevay de Flerot i kel laude intt-adinsa, Trmiten Fe aduta fle si noveste de ale haremalui i cu un mijloe ft departe a m0 pricee si co aceata pargrisindsst, i petecea viemen gi sh indistuta. ‘Vedeti acum si siti ett de malt dragosten poate, Ck gpl cele firegt Lo strdmuth tnt toate aE ont Wf te minster Eiji in casi plants, toate pohtele le pier, Sistmta die este soninn, anda au foamesusete, De anil i dated st alt sopunsa it tncepe Bund zioa dle da yeste un coas Ii mulfumeste. Deri mat intebi ghee foc, ca total st zipleeste, Nu prep nl of vorbese, nu Injeleg nil ce spune, Pitbuneselelefacn,gipicele ele, bane. ind te vorbeti sau i ntrebs, sade un gl cl vin, Bar pink wl dasigi tree elte un ceas mai bine, Unedi unblindn pa dram, singur 1d yt vorbeste 8 $i daca si domiresc atunci si ei si clieste/ Fatcon alain, wd te 0 dla sar in picloare crept ca nigte ieifi din fice, Gh ragesten la ast Hal aduce pa cel ce 0 cere: Hi ace din oament vi, maj, surai gi fark vedere Intra asemenea stare aflindu-si si Antusa, fyi petrecea vremea ca'o uimita gi pricepen cind treced zion sh vine osplen cl ind tec tapea ink e. atares i eate ajunsese, pa amindoos una Te avea, neputind a si Skint it noeptla, piel soa, find apurures mintea ef fnvaluith in gindurile dragostit. Deci o duse intr-acest chip Etiva vreme, arzindu-st In focul dragestii cltre Filerot, far ak @ avea el vreo gtiinfd. Apol, viindwgisingurd tn Conogtintas zie Intra'singy aga? yu am cart auevirat fn @lagostea, lui Filerot gel iubesé foarte, dar si vedem mal fntiia div are gi el vreo sting sau pug, dupa gartul fclor Infelepfi trcbuie mai fntiiy si-l cerceiez| cu orice snijloe, arate slonregeare cemmn al dragosti gide1 vor Cunoagte e€ e8 Indupleck shel la dragostea men si si face play trudelor mele, atunel sf le urmer qi eu acestea gi Erin ropese indottu pentru dinsul, puinda toatdsiina a] $i dobindi in volle mele. Jar de nu va fi avind nici o nick dupa semnul ce-T TOHPRTA, ful votw pricepe Enel un fel'de ells asupra dragostii mele si yururea SE va arata ou silbitaciune fogind #1 dapérlinda-of da cele ce sk cuvine intre amurerati a4 urma, pentra ce in zadar Satire ean dau tuple net Incet sk mi parses mal din vreme, pial'nu meepe dragosten St tntemela: hotarind eu mines tea cA fubete omce mu ‘Be be mam pais 1 el cre age de Bago Bun Iueru este amorul cind dobindindw-1 il ti, él ai drept o mingiiere la multe melanhori Cit de multe alte pisuri avind cel amorezat, Gum o gindi la amoréad, pasurile g-au uitat ‘Dar mai bine este oraul $1 pururea fericit el ce in patima aceasta nicicum n-au catandisit, Si oricare dintra tineri, goninduw-l vreun_picat, Si Va mugea ffir _veste di acest garpe veninat, Piriseasci-sd indati, facd orice mijlocire, Pind este Tucrul proaspit, zict: au fost nalucir, (Casta ca nigte selnteie cind dintr-un foc si intindu Siang pf niscava pale tot loeu coping je le va stinge, Indata, pind nu te n&padese, » (oe Acestea dar soeotindsicle fn mintea ef Antusa, fncepu 3 Indesi mergerea 1a pala, unde era tati-sia, ct Soeolealt c#Pilerot adesea va veni la imparatu pentra’trebile dregs ton ite fad ea colo GP va aronea chit cto asupra Ini $i din ochi fi va face si oareyeare semne ale dragosti, ca Si vara, pricepe cevas, asupra ‘Aad, find a cau is tatisiu, int 21, iat vine $i ot, chemat fiind de. implratu. Ea, sf neputindesi stpini rea, incep a9) sehimba obyaaul io flat a fee, dla eu tonteacestea ochii da la dtpsul surg Tua, eX dor va ite gl asupra ei sici arate-yreun seni, Filer, une {ag gai le Tota als newind siymtice so cele bes ginden, st