Sunteți pe pagina 1din 1

SC XXX SRL

D E C I Z I A NR. ___

Administratorul SC XXX SRL,


avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
- Ordinul MAI nr.163 / 2007 – art.20. – pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor

D E C I D E:
Art.1. Fumatul este interzis pe întreg teritoriul societatii, cu excepţiile locurilor amenajate pentru
fumat catre Locator

Art.2. Supravegherea respectării regimului fumatului revine:


- administratorului pentru întreg teritoriul societăţii;

Art.3. Pentru personalul altor societăţi care execută lucrări pe teritoriul SC XXX SRL se vor
specifica in convenţiile anexe la contracte modul de reglementare a fumatului, stabilindu-se penalizări
pentru încălcările constatate.
Art.4. Delegaţii şi vizitatorii vor fi instruiţi asupra regimului fumatului de catre persoana care le
permite accesul.
Art.5. Administratorul firmei va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Data: ..............................

Administrator,
.............................