Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. d)

Economie
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile
şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 10 răspunsuri corecte, astfel:
1-a, 2-c, 3-c, 4-d, 5-c, 6-a, 7-c, 8-b, 9-b, 10-b 10x3p=30 de puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.
a) completarea tabelului, conform cerinței 4 puncte
b) câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente cerute: cantitatea de
echilibru 500 buc., prețul ce corespunde cantității de echilibru 400 u.m./buc. 2x2p=4 puncte
2.
- alegerea valorilor numerice în funcție de condițiile date 4 puncte
- calcularea explicită a modificării procentuale a salariului real: 40% 4 puncte
Notă: În situația în care candidatul scrie doar algoritmul de calcul fără a ajunge la un rezultat se
acordă 2 puncte din cele 4 puncte posibile.
- precizarea sensului modificării salariului real: crește 2 puncte
3.
- câte 4 puncte pentru scrierea algoritmului în vederea determinării fiecăruia dintre indicatorii ceruţi
la subpunctele a) și b): algoritm complet în care se face precizarea semnificației notațiilor din
formulele utilizate – 4p./ algoritm incomplet sau algoritm complet, dar fără a preciza semnificația
notațiilor făcute– 2p. 2x4p=8 puncte
- câte 2 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la
subpunctele a) și b), astfel: câştigul băncii = 12 mil. u.m., dobânda încasată = 39 mil. u.m.
2x2p=4 puncte
Notă: În situația în care candidatul nu obține valorile din barem din cauza unor erori de calcul se
acordă 1 punct din cele 2 puncte posibile.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru noțiuni economice din textul dat 4x1p=4 puncte
1. b) câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici corecte pentru fiecare dintre cele două
noțiuni alese 2x3p=6 puncte
2. câte 4 puncte pentru precizarea efectelor cerute în condițiile date, astfel: cererea de obligaţiuni
va scădea și nivelul mediu al cursului titlurilor pe piaţa secundară a capitalurilor va scădea
2x4p=8 puncte
3. a) câte 2 puncte pentru marcarea corectă pe grafic a fiecăruia dintre cele trei elemente cerute
3x2p=6 puncte
3. b)
- marcarea pe grafic a oricărei valori numerice în punctul cerut 3 puncte
- precizarea oricărei situații economice corecte în care apare egalitatea dată 3 puncte
Probă scrisă la economie Simulare
Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. d)
Economie
Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din
filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. A avea eficienţă în activitatea economică înseamnă:
a. a satisface trebuinţe mai mari cu aceleaşi resurse sau cu resurse mai puţine
b. a spori permanent cantitatea resurselor atrase şi utilizate
c. a satisface trebuinţe mai mari cu resurse din ce în ce mai rare
d. a satisface trebuinţele cu resursele pe care le produce economia naţională 3 puncte
2. Dacă, pe piaţa unui bun, oferta creşte mai mult decât scade cererea, atunci preţul de
echilibru şi cantitatea de echilibru ale acelui bun:
a. scad
b. cresc
c. se modifică în sens invers unul față de celălalt
d. se modifică în același sens unul cu celălalt 3 puncte
3. Atunci când se consumă succesiv doze omogene dintr-un anumit bun economic:
a. utilitatea totală scade, cu o rată constantă
b. utilitatea marginală este constantă
c. utilitatea marginală descreşte
d. utilitatea totală creşte, cu o rată crescătoare 3 puncte
4. Manifestarea concurenţei este expresia:
a. dezvoltării producţiei şi creşterii costurilor unitare
b. măsurii în care societatea este capabilă să asigure stabilitatea preţurilor
c. subvenţionării producţiei şi vânzărilor de bunuri economice
d. gradului de dezvoltare a pieţei şi de liberalizare a economiei 3 puncte
5. În situaţia în care productivitatea marginală a factorului de producţie X este de 100, iar a factorului
de producţie Y este de 50, rata marginală de substituţie a factorului Y de către factorul X este:
a. 5
b. 2
c. 0,5
d. 0,2 3 puncte
6. În mod necesar, orice firmă de producție se manifestă concomitent pe două pieţe, şi anume:
a. piaţa factorilor de producţie şi piaţa bunurilor economice obţinute
b. piaţa capitalurilor şi piaţa forţei de muncă
c. piaţa internă şi piaţa externă
d. piaţa financiară şi piaţa valutară 3 puncte
7. Dacă, în T0, productivitatea medie a capitalului a fost 30.000 și în perioada T0-T1 producţia
totală a crescut cu 20%, iar volumul capitalului tehnic a crescut cu 25%, atunci productivitatea
marginală a capitalului este:
a. 80.000
b. 30.000
c. 24.000
d. 22.000 3 puncte
8. Când costurile totale sunt de 1000 u.m., la cheltuieli materiale egale cu cele salariale și
cheltuielile materiale de desfacere sunt de 200 u.m., atunci cheltuielile materiale de producție sunt:
a. 200 u.m.
b. 300 u.m.
c. 500 u.m.
d. 1000 u.m. 3 puncte
Probă scrisă la economie Simulare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

9. În situația în care, într-un an, costurile variabile pentru producerea a 100 de bucăți dintr-un bun
sunt de 32.000 u.m., iar producția ajunge în anul următor la 120 de bucăți, atunci, știind că
evoluția costurilor variabile este similară creșterii producției, costurile variabile:
a. vor creşte cu 320 u.m.
b. vor creşte cu 20%
c. vor scădea cu 6400 u.m.
d. vor scădea cu 120% 3 puncte
10. La bursa de valori, cursul titlurilor se formează în funcţie de:
a. valoarea nominală a titlurilor tranzacţionate
b. raportul dintre cererea şi oferta de titluri
c. capitalul social al firmelor emitente de titluri
d. raportul dintre profitul normal și supraprofitul titlurilor 3 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos:
Timp (T) Preţul (u.m./buc.) Cererea (buc.) Oferta în situaţia A (buc.) Oferta în situaţia B (buc.)
T1 300 600 400
T2 400 500 500
T3 500 400 600
a) Completaţi tabelul, astfel încât să ilustraţi evoluţia ofertei în situaţia în care producătorii vor găsi
modalităţi de a produce mai ieftin.
b) Pentru situaţia “A”, precizaţi care este cantitatea de echilibru și preţul ce corespunde cantităţii de
echilibru. 8 puncte
2. Pornind de la valori numerice fictive, calculați explicit modificarea procentuală a salariului real,
precizând totodată sensul acestei modificări, în situația în care prețurile bunurilor de consum cresc
de 5 ori, iar indicele salariului nominal este de 700%. 10 puncte
3. Într-un an, o bancă atrage de la deponenţi suma de 90 milioane u.m. şi acordă credite de 100
milioane u.m. cu o rată a dobânzii de 39%. Cheltuielile anuale de funcţionare ale băncii, de 2
milioane u.m., reprezintă 20% din profit. Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea
calculelor şi precizând semnificația notațiilor din formulele utilizate:
A. câştigul băncii;
B. dobânda încasată. 12 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Se dă următorul text: Mecanismul concurențial forțează producătorii să acționeze eficient și să
satisfacă preferințele consumatorilor. Aceasta presupune tendința activității economice, realizate de
agenții economici, de a subordona producția de mărfuri, consumului de bunuri economice.
a) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat.
b) Menționați câte o caracteristică pentru două dintre noțiunile enumerate. 10 puncte
2. Știind că modificările intervenite pe o anumită piață afectează și piețele corelate acesteia, precizați
ce efect va avea creşterea ratei dobânzii la depuneri pe piaţa monetară asupra cererii de obligaţiuni
și asupra nivelului mediu al cursului titlurilor pe piaţa secundară a capitalurilor. 8 puncte
3. Transcrieți pe foaia de examen graficul de mai jos care ilustrează evoluția costurilor globale:

a) Completați graficul marcând: liniile costului fix, costului variabil și costului total.
b) Marcați pe grafic printr-o valoare numerică punctul în care costul fix este egal cu costul total,
precizând totodată în ce situație economică apare această egalitate. 12 puncte
Probă scrisă la economie Simulare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. d)

Filosofie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu
excepţia profilului militar.

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-b, 2-b, 3-d, 4-b, 5-b, 6-a, 7-b, 8-d, 9-c, 10-a 10x3p= 30 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A. câte 4 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel:
a-5
b-1
c-2
d-4
4x4p=16 puncte
B.
- argumentarea în favoarea sau împotriva intervenției statului în asigurarea libertății individuale
6 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată 2 puncte

C. construirea unui exemplu care evidențiază importanţa asumării responsabilității propriilor


acțiuni, de către un adolescent 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A.
1. câte 2 puncte pentru menţionarea, pe baza textului dat, a oricăror două caracteristici ale
naturii umane 2x2p= 4 puncte
2. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni daţi în sens filosofic
2x1p= 2 puncte
- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi (de exemplu, omul ca subiect
creator este capabil de a se manifesta astfel în urma unei mutaţii ontologice prin care
este posibilă existenţa sa în orizontul misterului şi al revelării) 4 puncte
- coerenţa textului redactat 2 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată 2 puncte
3. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice
prezentată în textul dat 4 puncte
B.
1. - argumentarea în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunţ 4 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată 2 puncte
2. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care meritul este aplicat în selectarea
candidaţilor într-un interviu de angajare la un loc de muncă 6 puncte
Probă scrisă la filosofie Simulare
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. d)
Filosofie
Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu
excepţia profilului militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile
de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Referitor la problematica naturii umane, Lucian Blaga considera că:
a. omul mai întâi există, se găsește, se ivește în lume și, după aceea, se definește
b. omul există întru mister și pentru revelare
c. conștiința se naște dintr-o mișcare de revoltă
d. omul religios crede întotdeauna în existența unei realități absolute care transcende această lume
2. Teoriile morale, care determină semnificația conceptelor de bine și de rău, constituie
domeniul:
a. esteticii
b. eticii
c. gnoseologiei
d. epistemologiei
3. Problematica sensului vieții vizează răspunsul la întrebarea:
a. Este cunoașterea posibilă?
b. Ce este determinismul?
c. Care sunt sursele cunoașterii autentice?
d. Este fericirea un scop al vieții?
4. Filosoful care consideră că restrângerea libertății individuale este justificată atunci când are
rolul de a preveni încălcarea libertății altor oameni este:
a. Jean- Paul Sartre
b. John Stuart Mill
c. Platon
d. G.W. Friedrich Hegel
5. Omul poate efectua alegerile între bine şi rău datorită calităţii sale de:
a. fiinţă întru imediat
b. fiinţă care valorizează
c. fiinţă senzorială
d. fiinţă care amână

6. Domeniul de studiu al eticii aplicate îl reprezintă:


a. problemele morale controversate
b. teoria valorilor
c. determinarea originii conceptelor de bine și rău
d. acțiunile făcute din înclinație

7. Ideea potrivit căreia fericirea poate fi obținută prin activitatea rațională a sufletului, conformă
cu virtutea, este specifică eticii:
a. utilitariste
b. eudaimoniste
c. hedoniste
d. deontologice

Probă scrisă la filosofie Simulare


Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

8. Dreptatea procedurală se referă la:


a. repartizarea nedreptăților și recompensarea celui care a fost prejudiciat
b. repartizarea bunurilor și îndatoririlor, a avantajelor și dezavantajelor
c. distribuirea bunurilor, obligațiilor și avantajelor în funcție de merit
d. respectarea și aplicarea corectă a legilor și înfăptuirea justiției
9. Susține că o acțiune are valoare morală doar atunci când este guvernată de principii care-i
asigură necesitatea și universalitatea:
a. etica teleologică
b. hedonismul
c. etica deontologică
d. eudaimonismul

10. Omul este considerat subiect axiologic, purtător şi generator al valorilor în:
a. filosofia morală
b. teoria cunoaşterii
c. metafilosofie
d. filosofia social - politică
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte specifice problematicii libertății, iar în coloana
din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen
asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana
din dreapta.
a. Libertatea pozitivă 1. Presupune restrângerea intervenției statului la un nivel
minim.
b. Libertatea negativă 2. A fost promovată de către filosoful francez Jean-Paul
Sartre.
c. Libertatea absolută 3. Face din plăcere scopul suprem al omului.
4. Constă în comunicarea de informații sau idei fără
amestecul autorităților publice și fără a se ține seama de
d. Libertatea de exprimare frontiere.
5. Implică intervenția sporită a statului în viața societății
sau a individului.
16 puncte

B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva intervenției statului în


asigurarea libertății individuale. 8 puncte
C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați importanţa asumării responsabilității propriilor
acțiuni, de către un adolescent. 6 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A.Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:
Omul este capturat de un destin creator, într-un sens cu adevărat minunat; omul e în stare
pentru acest destin să renunţe – câteodată chiar până la autonimicire la avantajele echilibrului şi
bucuriile securităţii. (L. Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii)
Răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Menţionaţi, pe baza textului dat, două caracteristici ale naturii umane. 4 puncte
2. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii subiect
creator şi mutaţie ontologică. 10 puncte
3. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată
în textul dat. 4 puncte
B. Ştiind că, o formă a dreptăţii distributive are drept criteriu meritul:
1. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunţ.
6 puncte
2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care meritul este aplicat în selectarea candidaţilor
într-un interviu de angajare la un loc de muncă. 6 puncte

Probă scrisă la filosofie Simulare


Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018

Proba E. d)

Geografie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Simulare

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:


1. C – Finlanda; 2. 12 – Londra. Total (1+2) = 4 puncte

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:


1. 9; 2. Bulgaria; 3. 10. Total (1+2+3) = 6 puncte

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:


1. b; 2. b; 3. d; 4. d; 5. c. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Irlandei şi clima Italiei.
Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu
separat. Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.
Nota 3: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie
cu denumirile lor reale. Total 6 puncte

E. 1. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate
acorda punctaj intermediar (1p).
2. Se acordă 2p pentru precizarea numelui unui vulcan activ din sudul Europei.
Total 4 puncte

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:


1. 12 – Slobozia; 2. 1 – Jiu. Total (1+2) = 4 puncte

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:


1. Sulina; 2. București; 3. D. Total (1+2+3) = 6 puncte

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:


1. c; 2. d; 3. a; 4. b; 5. a. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

Probă scrisă la geografie Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Carpaților Curburii şi
relieful Câmpiei de Vest la nord de Mureș. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor
şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj.
Nota 3: Se poate face referire la unităţile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe
hartă, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte

E. 1. Se acordă câte 1p pentru fiecare avantaj economic corect precizat.


2. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda
punctaj intermediar (1p).
Total 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A. Se acordă 4p astfel:
1. 19oC – 1p; iulie – 1p;
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 53 și 55 mm – 1p; februarie/aprilie – 1p.
Total (1+2) = 4 puncte

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:


1. climă temperat oceanică – 2p;
2. 16oC – 2p;
3. se acordă 2p pentru o explicație corectă; pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj
intermediar (1p).
Total (1+2+3) = 6 puncte

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element:


1. 2 state vecine – 2p (câte 1p pentru fiecare);
2. 2 cursuri de apă – 2p;
3. 3 oraşe – 3p;
4. tipul de climă – 1p;
5. 2 tipuri de culturi agricole predominante – 2p. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

D. Se acordă 6p astfel:
1. 2,2% – 2p;
2. 58.550 km2 – 2p;
3. Se acordă 2p pentru o explicație corectă; pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj
intermediar (1p).
Total 6 puncte

E. Se acordă câte 2p pentru fiecare consecință corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se
poate acorda punctaj intermediar (1p). Total 4 puncte

Probă scrisă la geografie Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Simulare

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din
filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-d, 2-b, 3-c, 4-a, 5-b, 6-d, 7-c, 8-b, 9-d, 10-a 10x2p= 20 puncte
B.
1. reprezentarea corectă, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, a raporturilor
logice dintre cei patru termeni 4 puncte
2. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:
a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F 6x1p= 6 puncte

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)


A. câte 1 punct pentru precizarea formulelor logice corespunzătoare propozițiilor date: 2-SiP,
4-SoP 2x1p= 2 puncte
B. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, contrarei propoziției 1 (SaP), subcontrarei
propoziției 2 (SoP), subalternei propoziției 3 (SiP) și a supraalternei propoziției 4 (SeP)
4x1p= 4 puncte
- câte 1 punct pentru construirea, în limbaj natural, a contrarei propoziției 1 (SaP), subcontrarei
propoziției 2 (SoP), subalternei propoziției 3 (SiP) și a supraalternei propoziției 4 (SeP)
4x1p= 4 puncte
C. - câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operaţiilor de conversiune şi obversiune, pentru a
deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 2, în limbaj formal
2x2x1p= 4 puncte
- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propozițiile 1 și 2
2x1p= 2 puncte
- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2
2x1p= 2 puncte
D. - construirea, în limbaj formal, a obversei conversei propoziției 3 (Po~S) 2 puncte
- construirea, în limbaj natural, a obversei conversei propoziției 3 2 puncte
E. a. câte 2 puncte pentru scrierea, în limbaj formal, a fiecăreia dintre opiniile celor doi elevi
(X: SoP→PoS, respectiv Y: SeP→PeS) 2x2p= 4 puncte
b. câte 1 punct pentru precizarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a fiecăruia dintre cele
două raţionamente formalizate (de exemplu, X: SoP→Pos, conversiune nevalidă, Y: SeP→PeS
conversiune validă) 2x1p= 2 puncte
c. explicarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a raționamentului elevului X (de exemplu, X:
SoP→PoS conversiune nevalidă, se încalcă legea distribuirii termenilor, termenul S apare distribuit
în concluzie dar nu este distribuit în premisă) 2 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A.
1. - câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două
moduri silogistice date, astfel:
PaM PaM
SaM MeS
SaP SeP 2x2p= 4 puncte
- construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două
scheme de inferenţă 4 puncte
2. - câte 2 puncte pentru reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a fiecăruia
dintre cele două moduri silogistice date 2x2p= 4 puncte
- câte 1 punct pentru precizarea deciziei privind validitatea fiecărui mod silogistic reprezentat
grafic: aaa-2 - mod silogistic nevalid, aee-4 - mod silogistic valid 2x1p= 2 puncte
Notă: Punctajul se acordă numai în situația în care decizia privind validitatea fiecărui mod silogistic
rezultă din reprezentarea grafică a acestuia.
B.
- construirea, în limbaj formal, a silogismului valid care să justifice propoziţia dată 3 puncte
- construirea, în limbaj natural, a silogismului valid care să justifice propoziţia dată 3 puncte
C.
a. precizarea termenului major al silogismului dat (P-nerăbdători să ajungă studenți) 2 puncte
b. menționarea, în limbaj natural, a premisei minore a silogismului dat (toți liceenii sunt elevi)
2 puncte
D.
a. menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată 2 puncte
b. - precizarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul a.
2 puncte
- construirea definiţiei cerute, având ca definit termenul „celulă” 2 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare
Simulare

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Extensiunea este un element din structura unui termen care:


a. reprezintă cuvântul sau grupul de cuvinte prin care se exprimă termenul
b. redă în plan mintal proprietățile obiectelor care aparțin clasei respective de obiecte
c. reprezintă componenta lingvistică a termenului
d. se referă la totalitatea obiectelor care formează clasa respectivă de obiecte

2. Din punct de vedere extensional, termenul mamifer acvatic este:


a. vid, singular, colectiv, precis
b. nevid, general, distributiv, precis
c. nevid, singular, colectiv, vag
d. vid, general, distributiv, vag

3. Termenii „tigru“ şi „leopard“, ca specii ale genului „felină“ se află în raport de:
a. contradicție
b. ordonare
c. contrarietate
d. încrucișare

4. Predicatul logic al propoziției „Toți oamenii inteligenți sunt persoane oneste“ este:
a. persoane oneste
b. sunt
c. sunt persoane
d. sunt persoane oneste

5. Propoziția „Niciun om nu este atotștiutor“ este:


a. particulară negativă
b. universală negativă
c. particulară afirmativă
d. universală afirmativă

6. În funcție de corectitudinea logică, inferențele deductive sunt:


a. tari și slabe
b. imediate și mediate
c. tari și inductive
d. valide și nevalide

7. Una din regulile corectitudinii demonstrației, referitoare la fundamentul demonstrației, este:


a. teza de demonstrat trebuie să fie clar și precis formulată
b. teza de demonstrat este cel puțin o propoziție probabilă
c. premisele demonstrației trebuie să fie toate adevărate
d. teza de demonstrat trebuie să rămână aceeași pe tot parcursul demonstrației

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare Simulare


Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

8. Inducția completă este o argumentare care presupune:


a. simpla repetare a unor constatări și absența unui contra-exemplu
b. o concluzie cu caracter cert
c. o clasă cu un număr infinit de obiecte
d. o concluzie cu un grad de probabilitate redus
9. Inducția incompletă este o argumentare care presupune:
a. examinarea fiecărui obiect al unei clase, datorită caracterului ei finit
b. trecerea de la un număr infinit de cazuri la un număr finit de cazuri
c. o clasă cu un număr finit și foarte mic de obiecte
d. caracterul amplificator al concluziei în raport cu premisele din care a fost obținută

10. O operație de clasificare este corectă dacă pe aceeași treaptă a clasificării, între clasele
obținute există numai raporturi de:
a. opoziție
b. ordonare
c. încrucișare
d. identitate
20 de puncte
B. Fie termenii A, B, C şi D, astfel încât termenii A și B se află în raport de încrucișare și, în
același timp, ambii sunt subordonați termenului C; termenul D se află în raport de opoziție atât cu
termenul A, cât și cu termenul B, dar este subordonat termenului C.
1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre
cei patru termeni. 4 puncte
2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele
propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar
propoziţiile false cu litera F):
a. Unii A nu sunt B.
b. Niciun B nu este D.
c. Toți C sunt A.
d. Unii C nu sunt B.
e. Niciun A nu este B.
f. Unii D nu sunt C.
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Se dau următoarele propoziţii:
1. Niciun paralelogram nu este triunghi.
2. Unii vârstnici sunt superstiţioşi.
3. Toate sentimentele sunt trăiri afective.
4. Unele vertebrate nu sunt peşti.
A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propozițiilor 2 și 4. 2 puncte
B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara
propoziției 2, subalterna propoziției 3, și supraalterna propoziției 4. 8 puncte
C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa
corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.
8 puncte
D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural obversa conversei propoziției 3.
4 puncte
E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:
X: Dacă unele bunuri economice nu sunt mărfuri, atunci unele mărfuri nu sunt bunuri
economice.
Y: Dacă nicio vrabie nu este pasăre migratoare, atunci nicio pasăre migratoare nu este vrabie.
Pornind de la această situație:
a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte
b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte
c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare Simulare


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A. Fie următoarele două moduri silogistice: aaa-2, aee-4.
1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice
date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două
scheme de inferenţă. 8 puncte
2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri
silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte
B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi
propoziţia “ Unele inferenţe nu sunt raţionamente imediate”. 6 puncte
C. Fie următorul silogism: Dacă unii elevi sunt nerăbdători să ajungă studenți, atunci unii liceeni
sunt nerăbdători să ajungă studenți, având în vedere că toți liceenii sunt elevi.
a. Precizați termenul major al silogismului dat. 2 puncte
b. Menționați, în limbaj natural, premisa minoră a silogismului dat. 2 puncte
D. Fie următoarea definiţie:
Celulele sunt neistovitele uzine ale ţesutului viu.
a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte
b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a.
şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „celulă”. 4 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare Simulare


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat național 2018
Proba E. d)
Psihologie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din
filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-b, 2-c, 3-b, 4-c, 5-d, 6-a, 7-b, 8-c, 9-a,10-c. 10x3p=30 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A. câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel:
a-2
b-4
c-5
d-1
4x3p=12 puncte
B.
1. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două procese/fenomene psihice la care face referire
textul 2x2p=4 puncte
2. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei caracteristici ale unuia dintre
procesele/fenomenele menționate la punctul 1 3x2p=6 puncte
3. construirea unui exemplu care să ilustreze una dintre formele imaginaţiei 4 puncte
4. - argumentarea importanței limbajului intern 3 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A. - menţionarea tipului temperamental al lui P. P. Negulescu, conform teoriei lui C. Jung
(introvertit) 2 puncte
- câte 2 puncte pentru precizarea, din text, a oricăror două idei/afirmații prin care se justifică
răspunsul dat 2x2p=4 puncte
B. - menționarea unui răspuns în concordanță cu informațiile din text (de exemplu: P. P.
Negulescu era o persoană orgolioasă) 1 punct
- precizarea, prin apel la text, a unui motiv prin care se susține răspunsul dat 3 puncte
C. câte 3 puncte pentru menționarea, pe baza textului dat, a oricăror două motive care susţin
faptul că P. P. Negulescu era formalist şi protocolar 2x3p=6 puncte
D. - evidențierea unei trăsături cardinale a caracterului lui P. P. Negulescu 2 puncte
- câte 2 puncte pentru evidențierea oricăror două trăsături principale 2x2p=4 puncte
- coerența prezentării 2 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată 2 puncte
E. formularea unui argument prin care se susține afirmaţia dată 4 puncte

Probă scrisă la psihologie Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. d)
Psihologie
Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din
filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile
de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Imaginea perceptivă este primară deoarece:
a. se formează în absența stimulului
b. se produce doar în prezența stimulului
c. este o imagine secundară
d. este o imagine unitară și schematică
2. Nu reprezintă o însușire a senzațiilor:
a. durata
b. tonalitatea afectivă
c. expresivitatea
d. intensitatea
3. Spre deosebire de percepție, reprezentarea:
a. este rezultatul acțiunii stimulilor asupra organelor de simț
b. poate reda însușirile caracteristice unei clase de obiecte
c. face parte din categoria proceselor cognitive superioare
d. este un proces psihic cognitiv senzorial
4. Face parte dintre funcțiile motivației:
a. funcția de declanșare a obstacolelor
b. funcția cognitivă
c. funcția de orientare a acțiunii
d. funcția simbolic-reprezentativă
5. Faptul că o persoană trece de la simpatie la antipatie față de o altă persoană ilustrează
proprietatea afectivității numită:
a. intensitate
b. durată
c. expresivitate
d. mobilitate

6. Inițial cufundat în studiu, în liniștea deplină a camerei sale, atenția lui Andrei se orientează
pentru un moment către zgomotul produs de sirena unei ambulanțe. Forma atenției
declanșată în acest caz este:
a. involuntară
b. internă
c. voluntară
d. postvoluntară

7. Calitatea voinței ilustrată de proverbul ,,O cusătură la timp scutește o sută’’ este:
a. independența
b. promptitudinea
c. autocontrolul
d. perseverența
Probă scrisă la psihologie Simulare
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

8. Dimensiunea biologică a personalității:


a. determină caracterul integrator al factorilor de personalitate
b. este necesară și suficientă pentru formarea și dezvoltarea personalității
c. se referă la potențialul ereditar uman
d. este un produs al procesului de socializare

9. Pregătirea temeinică a Claudiei, în vederea participării la Olimpiada de psihologie, a fost


determinată de plăcerea sa de a studia psihologia. Forma motivației ilustrată în acest caz
este:
a. intrinsecă
b. pozitivă
c. extrinsecă
d. negativă

10. Patriotismul face parte din categoria:


a. emoțiilor curente
b. sentimentelor de superioritate
c. sentimentelor morale
d. proceselor afective primare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A.
În coloana din stânga sunt enumerate caracteristici ale memoriei, iar în coloana din dreapta
sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile
corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din
dreapta.

a. Caracterul activ 1. Presupune reţinerea şi reactualizarea diferenţiată a informaţiilor


în funcţie de motivaţia, interesele, vârsta celui care memorează.
b. Caracterul mijlocit 2. Implică prelucrarea, evaluarea şi reorganizarea informaţiilor
memorate.
3. Implică posibilitatea de a reţine şi reactualiza materialul mnezic
c. Caracterul inteligibil prin raportare strictă la coordonate spaţio-temporale care să
asigure înţelegerea axei trecut-prezent-viitor.
d. Caracterul selectiv 4. Se realizează prin utilizarea unor procedee mnemotehnice
speciale: sublinieri, asocierea cu elemente din fondul experienţei
anterioare.
5. Presupune faptul că memorarea, păstrarea şi reactualizarea se
realizează mai uşor, atunci când este înţeles materialul de
memorat.
12 puncte
B.
Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Imaginaţia interacţionează cu mecanismele verbale din perspectiva tuturor funcţiilor limbajului.


În funcţie de tipul de imaginaţie şi de conţinuturile informaţionale utilizate, limbajul intervine cu
toate formele sale - limbaj oral, scris, intern - în transformările imaginative.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:


1. Menționați două procese/fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul.
4 puncte
2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele menționate la punctul 1.
6 puncte
3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați una dintre formele imaginaţiei. 4 puncte
4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, importanța limbajului intern. 4 puncte

Probă scrisă la psihologie Simulare


Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Citiți, cu atenție, următorul text:

Pe profesorul P. P. Negulescu l-am cunoscut pentru prima oară după Primul Război
Mondial.
Înfăţişarea lui fizică nu impunea de la prima vedere. Era înalt, slab, un cap inteligent,
acoperit cu păr mătăsos de culoare castanie[…]; figura îi era ovală, palidă, buzele subţiri, obrajii
puţin subţiaţi, ochii mici de o culoare imprecisă.[…] Gesturile lui erau reduse la minim. Când
mergea,îţi făcea impresia că măsoară distanţa, că nu este niciodată grăbit. Vocea îi era moale,
monotonă, fără modulaţii şi inflexiuni.
Printre studenţii din anii superiori P. P. Negulescu se bucura de prestigiul unui mare
gânditor, deşi în timpul a 25 de ani de profesorat, câţi avea atunci publicase numai două volume
de Filosofia Renaşterii. Acest prestigiu se datora în cea mai mare parte…vieţii lui izolate, retrase,
înfăţişării lui mai mult suferinde, credinţei multora că studiile obositoare şi meditaţiile aprofundate îl
făcuseră să-şi piardă sănătatea. […] Circula zvonul că are teancuri de manuscrise care aşteaptă
fie publicate… şi că se pierduseră. De aceea, la sentimentele de admiraţie ce i se manifestau, se
asociau acelea de compasiune pentru dispariţia operelor inedite. […]
L-am cunoscut personal … când era preşedinte al Camerei Deputaţilor. Mi s-a părut grav şi
distant, formalist şi protocolar, cu toate că se silea să pară apropiat.[…] Ca orice om mare, lăsa să
se întrevadă anumite curiozităţi. Nu te primea decât dacă te anunţai la telefon, unde îţi răspundea
“secretarul”, adică el însuşi cu vocea disimulată.[…] Rar se întâmpla însă să te primească imediat
sau în aceiaşi zi. […]
Deşi părea de o seninătate olimpiană, P. P. Negulescu era în realitate un om orgolios şi
pătimaş. Nu era prieten cu alţi profesori universitari de filosofie.
(Nicolae Bagdasar, Portrete)

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:


A. Menţionaţi, conform teoriei lui C.G. Jung, tipul temperamental al lui P. P. Negulescu. Precizați,
din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. 6 puncte
B. Considerați că P. P. Negulescu era o persoană orgolioasă? Precizați, prin apel la text, un motiv
prin care să susțineți răspunsul dat. 4 puncte
C. Textul precizează, despre P. P. Negulescu, faptul că acesta era formalist şi protocolar.
Menționați, pe baza textului, două motive care susţin acest fapt. 6 puncte
D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui P. P. Negulescu, conform teoriei
lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului
acestuia. 10 puncte
E. Formulaţi un argument prin care să susţineţi afirmaţia potrivit căreia prin exersare, trăsăturile
de voinţă pot deveni trăsături de caracter. 4 puncte

Probă scrisă la psihologie Simulare


Pagina 3 din 3
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. d)
Sociologie
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică.

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A.
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-d, 2-a, 3-a, 4-d, 5-c, 6-b 6x3p= 18 puncte
B. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două consecinţe ale unei rate ridicate a
infracționalității într-o comunitate 2x3p=6 puncte
C. construirea unui enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie
între instituții publice şi birocrație 6 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A. formularea ideii principale a textului 4 puncte
B.- câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două concepte sociologice la care face referire
textul 2x1p= 2 puncte
- câte 2 puncte pentru precizarea înţelesului fiecărui concept menţionat 2x2p= 4 puncte
C. - explicarea modului specific în care interacţionează conceptele sociologice precizate la punctul B
6 puncte
- coerenţa textului redactat 2 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată 2 puncte

D. construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată 6 puncte
E. prezentarea unui punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a corupției în
societatea contemporană 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. precizarea înţelesului noţiunii de chestionar 4 puncte
2. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale sondajului de opinie
2x3p= 6 puncte
3. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific sociologiei
2x1p= 2 puncte
- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi (de exemplu, în cadrul grupului de
similaritate sau de egali predomină relaţiile informale) 4 puncte
- coerenţa textului redactat 2 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată 2 puncte
4. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care unui status i se pot asocia mai multe
roluri 4 puncte
5. - argumentarea afirmaţiei potrivit căreia familia este atât un microgrup, cât și o instituție socială
4 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată 2 puncte

Probă scrisă la sociologie Simulare


Barem de evaluare şi de notare
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. d)
Sociologie
Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Activităţile derulate în cadrul școlilor de vară fac parte din:


a. educaţia formală
b. educaţia informală
c. educaţia precară
d. educaţia nonformală

2. Secularizarea specifică societății moderne este un fenomen care implică:


a. laicizarea
b. sacralizarea
c. ascensiunea bisericii
d. decadența economică

3. ONG-urile au drept scop:


a. asigurarea bunăstării societății
b. menţinerea puterii deținute
c. promovarea intereselor propriilor membri
d. conducerea instituțiilor statului

4. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului este specifică unui regim politic:
a. totalitar
b. dictatorial
c. absolutist
d. democratic

5. ONG-urile sunt:
a. instituţii ale administraţiei publice
b. partide politice
c. organizaţii nonprofit
d. societăţi comerciale

6. Sărăcia semnifică absența resurselor necesare traiului decent și poate avea drept
cauză:
a. surplusul de câștig
b. lipsa unui loc de muncă
c. venitul excesiv
d. discriminarea pozitivă

18 puncte

B. Precizaţi două consecinţe ale unei rate ridicate a infracționalității într-o comunitate. 6 puncte
C. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie între
instituții publice şi birocrație. 6 puncte

Probă scrisă la sociologie Simulare


Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Socializarea poate avea o formă pozitivă, conformă cu valorile, normele şi aşteptările
sociale dezirabile şi promovate de către societate, sau negativă, contrară aşteptărilor, valorilor
şi normelor sociale generale, dar conformă cu cele ale unui grup sau ale unei subculturi.

A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte


B. Precizaţi înțelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte
C. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează conceptele
sociologice precizate la punctul B. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia instituţiile statului
pot promova idei care să determine socializarea pozitivă. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a corupției în societatea
contemporană. 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de chestionar. 4 puncte


2. Enumeraţi două caracteristici ale sondajului de opinie. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de similaritate sau de egali şi relaţii
informale, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care unui status i se pot asocia mai multe roluri.
4 puncte
5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia familia este atât un microgrup,
cât și o instituție socială. 6 puncte

Probă scrisă la sociologie Simulare


Pagina 2 din 2