Sunteți pe pagina 1din 2

D E P AR T AM E N T U L D E Ș T I I N Ț E T E H N I C E „ Al e x a n d r u C i ș m i g i u “

Disciplina la alegere:Tehnologia habitatului sustenabil


REGULAMENT de desfăşurare a activităţilor şi condiţii de promovare

Acordarea creditelor aferente disciplinei presupune parcurgerea activităţilor


programate şi obţinerea notei minime de promovare 5 (cinci) ca rezultat final.
Evaluarea care va avea loc în sesiunea de examene va consta într-un examen
scris, pe baza tematicii cursului.

Fiecare student va putea, pe parcursul semestrului, să întocmească o lucrare


individuală reprezentând o recenzie/comentariu personal asupra unei lucrări de
specialitate. Nota finală la disciplina THS va fi în acest caz media valorilor
obținute în examenul din sesiune și din notarea lucrării individuale.
Lucrarea individuală nu este obligatorie, ea poate doar influența nota finală.

In cazul în care la evaluarea din prima sesiune nu se obţine nota 5, studenţii se


pot prezenta la examen în cea de-a doua sesiune, cea de restanţe, caz în care
nota finală se calculează conform aceluiaşi algoritm prezentat.
Se acceptă ca, pentru sesiunea de restanţe, să fie refăcută lucrarea individuală
de tip recenzie, care va intra în calculul notei din restanţe cu valoarea nou
obţinută.

Modul de evaluare/ condiţii de predare pentru lucrarea tip


recenzie
Până în săptămâna a 13-a de şcoală, adică pînă la data de 31 mai 2018,
fiecare student va putea preda o lucrare scrisă de tip recenzie a unei lucrări
teoretice din domeniul de specialitate acoperit de curs. Vor putea fi, evident,
alese şi titluri care nu figurează în bibliografia orientativă furnizată.
Acceptarea şi notarea acestei teme sunt condiţionate de obţinerea acordului
titularului de curs asupra lucrării analizate (acord obţinut cu cel puţin o
săptămână înainte de predarea temei).

Lucrarea poate fi trimisă prin Internet sau poate fi adusă, printată, la curs, va
avea aproximativ 2000 de cuvinte şi va urmări structura de mai jos:

1. prezentarea titlului complet: autor/autori, editură, an/loc al apariţiei, nr. pagini;


2. descrierea conţinutului (max. 500 cuvinte): pornind de la analiza sumarului/
cuprinsului (atenţie: simpla enumerare a capitolelor prezentate în general în
cuprinsul publicaţiei NU reprezintă o analiză!), faceţi un rezumat care să
prezinte cu claritate structura documentului, condensând textul fără să
introduceţi idei personale, desprinzând noţiunile esenţiale utilizate de
autor/autori. Atenţie: nu este nevoie să traduceţi textul în română, nici doar să
parafrazaţi autorul, ci să sintetizaţi în câteva fraze esenţa a ceea ce el a dorit să
prezinte în textul în discuţie!
3. informaţii critice referitoare la documentul prezentat/punctul de vedere
personal asupra subiectului – analiză cu comentarii şi aprecieri critice, cu
concluzii şi interpretări personale asupra conţinutului şi oportunităţii apariţiei
documentului analizat:
- Prezentarea autorului/autorilor: care este statutul lor? reprezintă „nume”
consacrate în domeniu? Ce alte lucrări au mai publicat?
- Data apariţiei ediţiei la care faceţi referire: este vorba despre o primă
ediţie? O reeditare? O traducere? Are importanţă diferenţa în timp dintre
data primei ediţii şi cea a ediţiei pe care o analizaţi? Etc.
- Natura documentului: ce tip de publicaţie este? Este vorba despre o
experienţă originală, o monografie, un studiu istoric, un manual, etc.?
- Descrierea materială: sub ce formă se găseşte? Ce importanţă au
ilustraţiile în prezentul document? Sunt suficiente, prea puţine…? Ce tip
de ilustraţii propune: fotografii, grafice, schițe de arhitectură (planuri,
elevaţii, secţiuni)…? Cuprinde o bibliografie? Este sau nu importantă
aceasta bibliografie? Are note de subsol, anexe, prea mult sau prea puţin
text însoțitor?
- Ce alte probleme sau întrebări vi se pare că ridică textul analizat?
Indicaţi sursa de provenienţă (http/ cu adresa completă, bibliotecă, biblioteca
personală, etc.).

Atenție!
Se vor scădea puncte pentru:
- predare întârziată – până la 2 pct
- 1 pct pentru fiecare 500 cuvinte în plus sau în minus
- predarea unui rezumat şi nu a unui comentariu critic al lucrării – până la
2 pct
- prezentare generală defectuoasă a scriiturii – greșeli de ortografie,
scăpări de punctuație, exprimări inadecvate, etc. – până la 2 pct

Pentru a putea comunica eficient cu profesorul titular şi pentru a avea


acces la diverse informaţii sau anunţuri (privind desfăşurarea cursurilor,
notarea examenului din sesiune, etc.), toţi studenţii care urmează acest
curs sunt invitaţi să se înscrie pe grupul de discuţii dedicat:
optional_THS_UAUIM@yahoogroups.com

Titular disciplină: conf. dr. arh. Zina MACRI