Sunteți pe pagina 1din 10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION STRAT, GIOSENI

DISCIPLINA : LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


PROFESOR : GHIDU VLAD-LAURENȚIU

Avizat director:

Plan de măsuri şi activităţi în vederea ameliorării


rezultatelor la învățătură a elevilor corijenti

În urma evaluării elevilor din clasele a V-a , a VI-a B, a VII-a B și a VIII-a B


aparţinând ciclului gimnazial de la Şcoala Gimnazială “Ion Strat” Gioseni, se constată
că gradul de promovabilitate al elevilor este relativ scăzut, iar rezultatele obţinute de
aceştia sunt, per ansamblu, slabe sau medii. La o privire sumară se poate remarca cu
uşurinţă că nu există performanţe deosebite în ceea ce priveşte rezultatele obţinute la
disciplina limba şi literatura română, rezultate care vizează cunoştinţele asimilate şi
abilităţile dobândite în anul anterior.
Se impun, prin urmare, o serie de măsuri şi o planificare sistematică a
activităţilor care trebuie organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se
ajunge la un grad de promovabilitate mai mare şi a se atinge standardele de
performanţă vizate.

Clasa Activitatea propusă Programul de Termen de Rezultate


activitate evaluare anticipate
aV-a Dictare; Teste cu itemi Sfârşitul Se constată o
Exerciţii de despărţire a cu alegere semestrului relativă
cuvintelor în silabe; duală / II îmbunătăţire şi
Exerciţii de uitilizare multiplă; Lucrare chiar o remediere
corectă a semnelor de Teste cu itemi scrisă la totală a situaţiei
ortografie şi punctuaţie; cu răspuns la limba şi dificile şi a
Exerciţii de construcţie a alegere; literatura problemelor cu
2

unor enunţuri în care să Teste cu itemi română pe care se confruntă


utilizeze ortograme; cu răspuns semestrul I elevii;
Exerciţii de recunoaştere a scurt; Se observă
părţilor de vorbire si de Teste cu itemi vizibil creşterea
propoziţie; cu răspunsuri Sfârşitul gradului de
Exerciţii de construire de completare; semestrului promovabilitate a
corectă a propoziţiilor Teste cu itemi II testelor de
simple şi dezvoltate; obiectivi; evaluare
Exerciţii de formulare a Teste cu itemi formativă şi
ideilor principale şi a semiobiectivi; Sfârşitul sumativă;
celor secundare dintr-un Teste cu itemi semestrului Se ating
text citit / ascultat; subiectivi; II obiectivele şi
Exerciţii de expunere Punerea în standardele de
orală – individual sau în scenă a unor performanţă
grup – a unui plan simplu opere literare; Sfârşitul vizate de
şi/sau a unui plan Proiecte pe semestrului programa
dezvoltat de idei, pornind teme alese de II şcolară;
de la o temă dată; comun acord Se poate observa
Exerciţii de stabilire a cu copiii; progresul şi
ideilor în jurul cărora se Sfârşitul succesul şcolar;
organizează o temă dată Lecturi semestrului
(idee principală, idee suplimentare; II
secundară); Fişe de
Exerciţii de utilizare lectură;
corectă, în textul oral, a Jurnalul de Sfârşitul
limbii literare; lectură; semestrului
Exerciţii de redactare a Referate; II
unui text după un plan Redactarea de Lucrare
simplu construit de elevi compuneri scrisă la
sau dat de profesor libere; limba şi
(compunerea imaginativă literatura
– povestirea; relatarea Orele de limba română pe
unor fapte şi întâmplări); şi literar r Teste semestrul II
Exerciţii de redactare a cu itemi cu
unui text, pornind de la alegere duală /
cuvinte date; alcătuirea de multiplă; Sfârşitul
compuneri după un Teste cu itemi semestrului
suport vizual; cu răspuns la II
Activităţi de copiere / alegere;
dictare a unor texte care Teste cu itemi
să conţină dificultăţi cu răspuns Sfârşitul
privitoare la categoriile scurt; semestrului
morfologice, în special om Teste cu II
3

pentru clasele cu elevi itemi cu


aparţinând minorităţilor alegere duală /
etnice; multiplă; Sfârşitul
Exerciţii de redactare de Teste cu itemi semestrului
texte în contexte şi în cu răspuns la II
scopuri variate; alegere;
Activităţi de scriere Teste cu itemi
imaginativă care să cu răspuns Sfârşitul
valorifice creativitatea scurt; semestrului
elevilor; activităţi de Teste cu itemi II
scriere reflexivă (jurnal, cu răspunsuri
relatarea unor fapte şi de completare;
întâmplări) în care să-şi Teste cu itemi Sfârşitul
expună obiectivi; semestrului
opiniile/sentimentele; ână; II

VII- Exerciţii de fonetică; Sfârşitul Se constată o


B Exerciţii de despărţire a semestrului relativă
cuvintelor în silabe; II îmbunătăţire şi
Exerciţii de utilizare a Lucrare chiar o remediere
sinonimelor, antonimelor, Teme pentru scrisă la totală a situaţiei
omonimelor în contexte casă; limba şi dificile şi a
date; alcătuirea unor literatura problemelor cu
familii lexicale sau a unor Teme română pe care se confruntă
câmpuri lexico-semantice; suplimentare; semestrul II elevii;
Exerciţii de determinare a Se observă
sensurilor unor cuvinte şi vizibil creşterea
de explicare a Observare gradului de
semnificaţiei acestora în sistematică; promovabilitate a
contexte diferite; testelor de
Exerciţii de determinare a Conversaţia Sfârşitul evaluare
sensurilor unor cuvinte şi euristică la ora semestrului formativă şi
de explicare a de limba şi II sumativă;
semnificaţiei acestora în literatura Se ating
contexte diferite; română; obiectivele şi
Exerciţii de construire Sfârşitul standardele de
corectă a propoziţiilor semestrului performanţă
simple şi dezvoltate; Fişe de muncă II vizate de
construirea unor fraze independentă; programa
prin utilizarea corectă a Fişe de muncă şcolară;
coordonării şi în echipă; Sfârşitul Se poate observa
subordonării; semestrului progresul şi
Exerciţii de recunoaştere a II succesul şcolar;
4

părţilor de vorbire si de Teste cu itemi


propoziţie; cu alegere
Exerciţii de analiză duală / Sfârşitul
morfo-sintactică şi multiplă; semestrului
sintactico-morfologică; Teste cu itemi II
Exerciţii de identificare a cu răspuns la Lucrare
caracteristicilor operelor alegere; scrisă la
epice: naraţiunea la Teste cu itemi limba şi
persoana a III-a şi cu răspuns literatura
lapersoana I, subiectul scurt; română pe
operei literare, Teste cu itemi semestrul II
momentele subiectului, cu răspunsuri
timpul şi spaţiul în de completare; Sfârşitul
naraţiune, autor, narator, Teste cu itemi semestrului
personaj; obiectivi; II
Exerciţii de sesizare a Teste cu itemi
rolului dialogului şi al semiobiectivi;
descrierii într-o naraţiune; Teste cu itemi Sfârşitul
sesizarea rolului descrierii subiectivi; semestrului
în realizarea portretului şi II
a tabloului; observarea
rolului dialogului în Punerea în
caracterizarea personaj; scenă a unor Sfârşitul
Identificarea şi opere literare; semestrului
comentarea rolului II
figurilor de stil învăţate în
diferite texte; identificarea Proiecte pe
tipurilor de rimă în catren teme alese de Sfârşitul
şi a măsurii în textele în comun acord semestrului
versuri; cu copiii; II
Exerciţii de formulare a
ideilor principale, de
structurare a detaliilor în Lecturi Sfârşitul
jurul ideii principale; suplimentare; semestrului
exerciţii de redactare a Fişe de II
unor scrisori şi a unor lectură;
anunţuri; Jurnalul de
Exerciţii de identificare şi lectură; Sfârşitul
ordonare a secvenţelor semestrului
narative dintr-un text dat, Referate; II
în vederea rezumării Redactare de
acestuia; eseu;
Exerciţii de transformare Sfârşitul
5

a textului dialogat în text semestrului


narativ; Redactarea de II
Exerciţii de rezumare, în compuneri
scris, a textelor citite; libere;
Exerciţii de povestire a Sfârşitul
unor texte narative văzute semestrului
etc.; exerciţii de redactare Orele de curs; II
a unor descrieri de tip Orele de limba
tablou şi de tip portret; şi literartura Sfârşitul
sau dialogate; exerciţii de română; semestrului
scriere imaginativă, II
compuneri libere;

VIII Exerciţii de recunoaştere a Sfârşitul Se constată o


B părţilor de vorbire si de semestrului relativă
propoziţie; exerciţii de Teme pentru II îmbunătăţire şi
analiză morfo-sintactică şi casă; Lucrare chiar o remediere
sintactico-morfologică; Teme scrisă la totală a situaţiei
Exerciţii de construire a suplimentare; limba şi dificile şi a
unui monolog sau a unui literatura problemelor cu
dialog; exerciţii de Observare română pe care se confruntă
descriere a unor obiecte, a sistematică; semestrul II elevii;
unor tablouri din natură, Conversaţia Se observă
a unor fenomene; exerciţii euristică la ora vizibil creşterea
de construire a unor de limba şi Sfârşitul gradului de
naraţiuni simple; exerciţii literatura semestrului promovabilitate a
de utilizare expresivă a română; II testelor de
limbii evaluare
Lectura unor texte Fişe de muncă formativă şi
diverse, cu scopul de a independentă; Sfârşitul sumativă;
înţelege semnificaţiile Fişe de muncă semestrului Se ating
acestora şi de a putea în echipă; II obiectivele şi
comenta sensul lor global; standardele de
Exerciţii de identificare a Teste cu itemi performanţă
structurii textelor epice şi cu alegere Sfârşitul vizate de
lirice; exerciţii de duală / semestrului programa
identificare a trăsăturilor multiplă; II şcolară;
specifice celor două Teste cu itemi Se poate observa
genuri în textele literare cu răspuns la progresul şi
studiate; alegere; Sfârşitul succesul şcolar;
Exerciţii de identificare şi Teste cu itemi semestrului
de interpretare a unor cu răspuns II
procedee de expresivitate scurt;
6

artistică; Teste cu itemi


Exerciţii de redactare cu răspunsuri Sfârşitul
nuanţată în raport cu de completare; semestrului
structura şi motivaţiile Teste cu itemi II
personale: exerciţii de obiectivi; Lucrare
descriere a unor personaje Teste cu itemi scrisă la
sau persoane considerate semiobiectivi; limba şi
drept modele şi de Teste cu itemi literatura
motivare a opţiunilor; subiectivi; română pe
exerciţii de comentare a semestrul II
unor secvenţe din textele Punerea în
studiate sau a titlului scenă a unor
unor texte; opere literare;
Comentarea unor Proiecte pe Sfârşitul
secvenţe din textele teme alese de semestrului
studiate sau a titlului comun acord II
unor texte; cu copiii;
Scrierea unor compuneri
narative, descriptive, Lecturi Sfârşitul
informative; suplimentare; semestrului
Exerciţii de exprimare a Fişe de II
propriei opinii şi de lectură;
motivare a acesteia în Jurnalul de
raport cu o situaţie reală lectură; Sfârşitul
sau cu o secvenţă textuală semestrului
dată / text studiat şi de Interpretarea II
integrare corectă a unor texte la
argumentelor şi a prima vedere,
conectorilor adecvaţi la a Sfârşitul
nivelul propoziţiei şi al semnificaţieie semestrului
frazei; exprimarea titlului unei II
gusturilor, expunerea opere;
unor opinii despre ceva Referate;
sau cineva, stabilirea unei Redactare de Sfârşitul
analogii, a unei eseu; semestrului
comparaţii, exprimarea Redactarea de II
unei impresii personale; compuneri
exerciţii de folosire a unor libere;
grupuri verbale şi Portofoliul; Sfârşitul
nominale pentru a spori semestrului
expresivitatea Orele de curs; II
comunicării; Orele de limba
Exerciţii de redactare a şi literatura
7

unor texte narative, română; Sfârşitul


descriptive şi dialogate. semestrului
II

Clasa Activitatea propusă Programul de Termen de Rezultate


activitate evaluare anticipate
aVI-a Dictare; Teste cu itemi Sfârşitul Se constată o
B Exerciţii de despărţire a cu alegere semestrului relativă
cuvintelor în silabe; duală / II îmbunătăţire şi
Exerciţii de uitilizare multiplă; Lucrare chiar o remediere
corectă a semnelor de Teste cu itemi scrisă la totală a situaţiei
ortografie şi punctuaţie; cu răspuns la limba şi dificile şi a
Exerciţii de construcţie a alegere; literatura problemelor cu
unor enunţuri în care să Teste cu itemi română pe care se confruntă
utilizeze ortograme; cu răspuns semestrul I elevii;
Exerciţii de recunoaştere scurt; Se observă vizibil
a părţilor de vorbire si Teste cu itemi creşterea gradului
de propoziţie; cu răspunsuri Sfârşitul de
Exerciţii de construire de completare; semestrului promovabilitate a
corectă a propoziţiilor Teste cu itemi II testelor de
simple şi dezvoltate; obiectivi; evaluare
Exerciţii de formulare a Teste cu itemi formativă şi
ideilor principale şi a semiobiectivi; Sfârşitul sumativă;
celor secundare dintr-un Teste cu itemi semestrului Se ating
text citit / ascultat; subiectivi; II obiectivele şi
Exerciţii de expunere Punerea în standardele de
orală – individual sau în scenă a unor performanţă
grup – a unui plan opere literare; Sfârşitul vizate de
simplu şi/sau a unui Proiecte pe semestrului programa şcolară;
plan dezvoltat de idei, teme alese de II Se poate observa
pornind de la o temă comun acord cu progresul şi
dată; copiii; succesul şcolar;
Exerciţii de stabilire a Sfârşitul
ideilor în jurul cărora se Lecturi semestrului
organizează o temă dată suplimentare; II
(idee principală, idee Fişe de lectură;
secundară); Jurnalul de Sfârşitul
Exerciţii de utilizare lectură; semestrului
corectă, în textul oral, a Referate; II
limbii literare; Redactarea de Lucrare
Exerciţii de redactare a compuneri scrisă la
unui text după un plan libere; limba şi
8

simplu construit de elevi literatura


sau dat de profesor Orele de limba română pe
(compunerea şi literar r Teste semestrul II
imaginativă – cu itemi cu
povestirea; relatarea alegere duală /
unor fapte şi întâmplări); multiplă; Sfârşitul
Exerciţii de redactare a Teste cu itemi semestrului
unui text, pornind de la cu răspuns la II
cuvinte date; alcătuirea alegere;
de compuneri după un Teste cu itemi
suport vizual; cu răspuns Sfârşitul
Activităţi de copiere / scurt; semestrului
dictare a unor texte care om Teste cu II
să conţină dificultăţi itemi cu
privitoare la categoriile alegere duală /
morfologice, în special multiplă; Sfârşitul
pentru clasele cu elevi Teste cu itemi semestrului
aparţinând minorităţilor cu răspuns la II
etnice; alegere;
Exerciţii de redactare de Teste cu itemi
texte în contexte şi în cu răspuns Sfârşitul
scopuri variate; scurt; semestrului
Activităţi de scriere Teste cu itemi II
imaginativă care să cu răspunsuri
valorifice creativitatea de completare;
elevilor; activităţi de Teste cu itemi Sfârşitul
scriere reflexivă (jurnal, obiectivi; semestrului
relatarea unor fapte şi ână; II
întâmplări) în care să-şi
expună
opiniile/sentimentele;
9

ELEVI CORIGENTI INCLUȘI ÎN PROGRAMUL DE


PREGATIRE :

Clasa a V-a

1. Benchea Ionut
2. Boncu Beatrice
3. Damian Leonard
4. Feer Gabriel
5. Hodea Gabriel
6. Pascal Ovidiu
7. Stoican Luca
8 .Vornicu Beatrel

Clasa a VII-a B

1. Arghire Bianca
2. Bașcândură Andrei
3. Enculesi Bogdan
4. Feer Mihaela
5. Fistoș Bogdan
6. Fistoș Vlăduț
7. Hodea Silvica
8. Irodia Diana
9. Mihaes Adrian
10. Motan Georgiana
11. Neagu Marinel
12. Negoiță Sara
13. Țâmpu Adrian

Clasa a VII-a B

1. Alexandru Andreea
2. Calara Bianca
3. Cojoc Vasilica
4. Dugeniuk Raul Alexandru
5. Giosanu Raluca Elena
6. Hodea Vlăduț
7. Hodea Sebastian
8. Mihăies Alin
10

9. Paduraru Raluca
10. Rusu Alin
11. Țâmpu Narcis
12. Țâmpu Alexandru
13. Țâmpu Sergiu

Clasa a VIII-a B

1. Bașcândură Mihăița
2. Hodea Bianca
3. Hodea Robert
4. Irodia Ana
5. Pal Mălina