Sunteți pe pagina 1din 2

SC__________________________

Cod Fiscal:___________________
NR._______/_____________

PROCES - VERBAL NR.


incheiat astazi ________

SC _____________________ reprezentata legal de _____________________, in calitate


___________________, cu sediul social in ________________, CUI _________________,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ___________________, a convocat salariatii
societatii conform adresei de convocare cu nr. de inregistrare _____________, in vederea
negocierii clauzelor contractului colectiv de munca 2017-2018 si punerea in aplicare a
prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru trecerea CAS si CASS de la angajator la salariat, de la 1
ianuarie 2018.

Urmare a acestei convocari salariatii societatii s-au prezentat in data de __________ ora
_______ in sediul din ___________________________________________________________,
au semnat de prezenta si negociere conform tabelului anexat inregistrat cu nr. _____, au fost
informati cu privire la situatia economico financiara a societatii si a modificarilor legislative
aplicabile cu data de 01.01.2018.
Conducerea societatii a prezentat propunerea cu privire la : (variante)
- Majorarea salariului lunar de baza brut astfel incat sa acopere cresterea taxelor
angajatului prin trecerea CASS, CASS de la angajator la salariat
- Nemodificarea salariului de baza lunar brut
- Pastrarea salariului net lunar prin acordarea de bonusuri. Motivul acordarii bonusului
este acoperirea impactului cresterii contributiilor sociale, nu a recompensarii performantelor
profesionale.
Salariatii in unanimitate de voturi au aprobat propunerea conducerii societatii si au semnat
in tabelul de prezenta si negociere inregistrat cu nr. ______.
Avand in vedere cele mentionate, precizam ca societatea prin reprezentantul sau legal, a
initiat procedura de negociere a Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate, asa cum
prevede art. 221 alin. 2 din Legea 53/2003 – Codul Muncii si OUG 82/2017.
Departamentul financiar – contabilitate si Departamentul personal – salarizare, vor afisa
prezentul proces verbal la loc vizibil, la sediul unitatii din _______________________ si vor
pune in aplicare masurile ce se impun, prin intocmirea actelor aditionale de modificare a
contractului individual de munca cu data de 01.01.2018( in cazul majorarii salariului lunar brut)

Director general,
_____________________________

Director economic,
_____________________________

Consilier juridic,
_____________________________