Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 90066 Tel.: +40 (0)241
611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

OLIMPIADA DE RELIGIE, CULTUL CREŞTIN – ORTODOX


Etapa judeeană
2 martie 2013, Constanţa
Clasa a VIII-a
Varianta 2
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.
Partea I

Subiectul I 30 de puncte
A.Precizaţi valoarea de adevãr a urmãtoarelor afirmaţii, notând pe foaia de concurs litera
corespunzătoare (A sau F) :
a) Învăţătura despre Sfânta Treime arată că Dumnezeu este Unul în fiinţã, dar întreit în Persoane. A /F
b) Condiţiile mântuirii personale sunt credinţa şi faptele bune. A / F
c) Moartea fizicã este finalul vieţii trupeşti şi sufleteşti. A/F
d) Din clerul bisericii fac parte diaconii. A/F
e) Catapeteasma desparte naosul de altar. A/F
f) Cristelniţa este un obiect de cult ce se păstrează la Proscomidiar. A/F
B. Menţionaţi pildele din care fac parte versetele următoare. Scrieţi câte o învăţătură,
corespunzătoare fiecărei pilde menţionate de voi.
a) “Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală.” (Luca VIII,6)
b) “Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac
fărădelegea, şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.” (Matei
XIII, 41-42)
c) “Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.”
(Ioan XV,5)
C. Explicaţi înţelesul următorilor termeni şi expresii :
a) Sfântul Antimis, b) Proscomidiar, c) Biserica triumfătoare, d) Sfânta Evanghelie, e) muzică psaltică, f)
Sfântul Chivot.

Partea a II-a

Subiectul II 20 de puncte
Exprimaţi-vă punctul de vedere, scriind un text de 10-12 rânduri, despre modalităţile prin care
creştinii îşi pregătesc sufletul pentru dobândirea vieţii veşnice. Veţi avea în vedere:
-să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea unui
vocabular adecvat exprimării unei opinii;
-să elaboraşi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea
exprimată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.

Subiectul III 40 de puncte


Pornind de la expresia: “Icoana- ferestră spre ceruri”, alcătuiţi o compunere de 1-2 pagini despre rolul
icoanei în viaţa creştinilor. Pentru a obţine punctajul maxim, veţi avea în vedere:
 formularea unui titlu sugestiv;
 precizarea funcţiilor icoanei;
 prezentarea unei viziuni originale asupra temei propuse;
 încadrarea în limitele de spaţiu indicate.
Atentie! Se punctează şi unitatea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere); înlănţuirea logică a ideilor;
utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 90066 Tel.: +40 (0)241
611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
OLIMPIADA DE RELIGIE, CULTUL CREŞTIN – ORTODOX
Etapa judeţeană
2 martie 2013, Constanţa
Clasa a VIII-a
BAREM DE EVALUARE
Varianta 2
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate în barem.

Subiectul I 30 puncte

A. Pentru precizarea corectă a raspunsurilor se acordă 6 puncte (1 punct x 6 = 6 puncte), pentru


precizarea incompletă sau incorectă nu se acordă nici un punct. (a) – A; b)– F; c) – F; d) – A; e) –
A; f)- F ).
B. Pentru identificare corectă a pildei se acordă 2 puncte (3 identificări nominale ale pildelor x 2
puncte= 6 p), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct; pentru ilustrarea
corectă a unei învăţături specifice pildei identificate, se acorda 2 p. (3 învăţături x 3 p. = 6 p.) ;
6 puncte + 6 puncte= 12 puncte
C. Pentru explicarea corectă a fiecărui termen şi expresie se acordă câte 2 puncte (6 x 2 puncte= 12
puncte), pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 1 punct, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
Subiectul al II lea 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
(elemente specifice textului argumentativ: ,,opinia mea despre,,; ,,parerea mea despre,,; ,,in primul
rand,, ; ,,in al doilea rand,, ; ,,in concluzie,,) ;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 10 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun
punct.
3. Pentru exemplificarea corecta a trei modalitati, se acorda 5 puncte, pentru exemplificarea corecta a
unei singure modalitati, se acorda 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct.
Subiectul al III lea 40 puncte

a)Pentru formularea unui titlu sugestiv se acordă 6 puncte, pentru formularea unui titlu parţial adecvat se
acordă 2 puncte, pentru omiterea titlului nu se acordă nici un punct.
b) Pentru precizarea fiecărei funcţii a icoanei (harică, latreutică, estetică şi educativ-religioasă sau
pedagogică) se acordă câte 1 punct . (1p x 4 = 4puncte)
c) Pentru prezentarea unei viziuni originale asupra temei propuse se acordă 14 puncte, pentru prezentarea
unei viziuni simpliste, banale se acordă 6 puncte, pentru lipsa originalităţii nu se acordă nici un punct.
d) Pentru încadrarea în limita de spaţiu indicată 5 puncte
e) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă
5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
f) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 6 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 3 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct.
Total - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.