Sunteți pe pagina 1din 48

R

E

P

U

B

L

I

C

A

M

O

R E P U B L I C A M O L D O V A

L

D

O

V

A

N O R M A T I V

Î N

C O N S T R U C Ţ I I

C.01.02

CLĂDIRI ȘI FUNCȚIONALITATEA LOR

NCM C.01.02:2016

Proiectarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii

EDIŢIE OFICIALĂ (faza IV “Proiect pentru anchetă”)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR

CHIŞINĂU 2016

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

NCM C.01.02:2016

CSM 01.120

Proiectarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii

Descriptori: grădiniţă de copii, educaţie, instituţie preşcolară,

Preambul

1 ELABORAT de către Institutul de Cercetări Științifice în Construcţii ”Incercom” Î.S.

2 ACCEPTAT de către Comitetul tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii

aprilie

CT-C 05 " Construcţii civile, industriale și agrozootehnice ", procesul-verbal nr

201

din

3 APROBAT prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor

201 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 201

201

,

-

,

din cu aplicare din

),

4 ÎNLOCUIEŞTE NCM C.01.02-99 Proiectarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii.

© MDRC, 2016

EDIŢIE OFICIALĂ (faza IV “Proiect pentru anchetă)

II

Cuprins

NCM C.01.02:2016

1 Domeniu de aplicare

1

2 Referinţe

1

3 Principii generale

2

4 Tipuri de grădinițe de copii cu destinaţie generală

3

5 Cerinţe privind amplasarea

4

6 Soluţiile arhitectural-planimetrice şi constructive

6

7 Siguranţa la foc şi exploatare

11

8 Igiena şi sănătatea copiilor

13

9 Cerinţe privind instalaţiile tehnice

15

10 Echipamentul tehnico sanitar

16

11 Urmărirea comportării în timp a construcţiei

17

12 Terminologie specifică

17

Bibliografie

19

III

NCM C.01.02:2016

NCM C.01.02:2016

N

O

R

M

A

T

I

V

Î

N

C

O

N

S

T

R

U

C

Ţ

I

I

Construcții civile Proiectarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii

Гражданские здания Проектирование зданий детских садов

Civil buildings Design of the buildings for kindergartens

Data punerii în aplicare: 201<

> - <luna> - <ziua>

1 Domeniu de aplicare

1.1 Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea, construcţia şi exploatarea instituțiilor

de educație timpurie pentru copii cu vîrsta 3-7 ani, (în continuare – grădinițe de copii cu destinație generală). Grădinițele cu profil specializat (sportiv, muzical, de artă, etc.) şi pentru copii cu dezabilităţi

se proiectează în baza unei teme speciale, avizate de Ministerul Educaţiei.

În mod corespunzător cerinţele normativului se referă şi la lucrările de reparaţii, reconstrucţii, consoli- dări sau de amenajări în clădiri existente, destinate grădinițelor de copii, şi pentru încorporarea şi reamenajarea spaţiilor destinate acestora în clădiri de altă destinaţie.

1.2 Prezentul normativ conține instrucţiuni, reguli, îndrumări tehnice cu caracter obligatoriu şi reco-

mandări opţionale în cadrul celor obligatorii pentru proiectarea, construcţia, reconstrucţia, renovarea clădirilor şi verificarea proiectelor pentru grădinițe de copii, conform prevederilor Codului educației.

1.3 Cerinţele prezentului normativ sunt obligatorii pe teritoriul Republicii Moldova pentru beneficiari

(investitori), organizaţii de construcţii, de proiectare şi antreprenoriat, indiferent de forma lor de propri- etate şi subordonare departamentală.

1.4 Prevederile normativului pentru proiectarea grădinițelor de copii nu contravin şi nu modifică

legile, normativele, regulamentele şi standardele de stat privind executarea, organizarea, tehnologia şi

calitatea construcţiilor.

2 Referinţe normative

NCM C.04.02-2005

NCM E.03.02-2014

ППБ-05-86

Iluminatul natural și artificial

Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor

Normele de securitate la incendiu în timpul lucrărilor de construcție și de instalare

3 Prevederi generale

3.1 Prezentul normativ stabileşte cerinţele şi exigenţele generale pentru proiectarea, sistematiza-

rea, utilarea şi amenajarea spaţial-volumetrică ale clădirilor grădinițelor de copii, componenţa şi aria încăperilor, echipamentul edilitar, condiţiile ergonomice şi sanitare ale spaţiului interior, atât şi planifi- carea şi utilarea terenurilor aferente.

1

NCM C.01.02:2016

3.2 Utilizatorii clădirilor pentru grădiniţe de copii, proiectate şi realizate conform prezentului normativ

sînt copiii, educatorii şi personalul administrativ şi de serviciu care participă, organizează şi desfăşoa- ră procesul educativ.

Numărul utilizatorilor se stabileşte conform Direcţiilor şi principiilor de bază ale proiectării instituţiilor preşcolare din Republica Moldova.

3.3 Grădinițele de copii noi se proiectează în baza planului urbanistic general al localităţii, notei de

fundamentare a necesităţii, oportunităţii şi capacităţii pentru fiecare obiect, care cuprinde situaţia bazei materiale a instituțiilor în localitatea sau cartierul în care se propune construirea şi alte elemente care vor argumenta construirea unui nou obiectiv. În nota de fundamentare se specifică capacităţile şi sta- rea fizică a clădirilor existente, destinate pentru amenajarea grădinițelor de copii sau modificarea acestora.

3.4 Prevederile prezentului normativ stabilesc limita minimală de calitate, corespunzătoare a clădiri-

lor pentru grădiniţe de copii, necesară pentru realizarea şi menţinerea por la parametri optimi pe în- treaga durată de exploatare a construcţiei.

3.5 Regulile de proiectare pentru grădinițele de copii sînt cele general valabile pentru clădirile civile

similare la care se adaugă prevederile specifice din prezentul normativ.

3.6 La determinarea numărului de locuri în grădiniţe se ţine cont de numărul copiilor în vîrsta de

3,4,5 şi 6 ani din localitatea sau cartierul, unde urmează să se construiască noua grădiniţă, conform datelor de recensământ sau cele furnizate de serviciul de natalitate al autorităţii administraţiei publice

locale. Datele obţinute se compară cu numărul şi capacităţile grădinițelor de copii existente în localita- te. Pentru amenajarea grădinițelor de copii în spațiul urban, datele obţinute se compară cu numărul şi capacităţile instituțiilor existente în raza normată de deservire.

3.7 Capacitatea noilor grădinițe de copii şi componenţa grupelor pentru copii se determină conform

Direcţiilor şi principiilor de bază ale proiectării grădinițelor de copii, şi va fi între 50 şi 160 copii, cu ex-

cepţia grădiniţelor de copii de tip familial, grădinițelor centrelor comunitare, care pot avea un număr mai mic de copii şi se precizează în tema de proiectare.

3.8 La proiectarea grădinițelor de copii trebuie respectate atât exigenţele de performanţă ale clădiri-

lor, cît şi cerinţele utilizatorilor, şi anume:

rezistenţă şi stabilitate;

siguranţă în exploatare;

siguranţă la foc;

igiena şi sănătatea oamenilor;

izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie;

protecţia împotriva zgomotului, la care se adaugă cerinţa psihoeducativă;

cerințe ergonomice, reeșind din contingentul utilizatorilor.

3.9

Proiectarea grădinițelor de copii cu destinaţie specială şi sanatorială se va efectua conform

temei de proiect cu acordul Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

3.10 La proiectarea, construirea şi exploatarea clădirilor pentru grădinițe de copii trebuie respectate

şi alte exigenţe ale normativelor şi standardelor generale de stat conexe în vigoare, precum şi in- strucţiunile producătorilor de utilaj.

3.11 Pentru cazurile care nu se vor putea încadra în anumite prevederi ale prezentului normativ,

investitorul se va adresa în organele respective, prezentând fundamentarea necesară a noilor propu- neri, în vederea obţinerii avizului.

2

NCM C.01.02:2016

3.12 Gradul şi clasa de responsabilitate a clădirilor grădinițelor de copii se stabileşte de către proiec-

tant de comun acord cu investitorul conform normativelor în vigoare.

3.13 Se interzice folosirea clădirii şi terenului grădiniței de copii în alte scopuri (amplasarea întreprin-

derilor, oficiilor, depozitelor etc.) decât pentru educarea copiilor.

4

Tipuri de grădinițe de copii cu destinaţie generală

4.1

Grădinițele de copii cu destinaţie generală se divizează în grădinițe cu complex integral de de-

servire și grădinițe familiale. Stipulările prezentului normativ privind numărul și volumul necesar al încăperilor se referă la grădinițe cu complex integral de deservire. Activitatea grădinițelor de tip familial se desfășoară în spațiu redus.

4.2 Grădinițele de copii de destinație generală se specifică:

a) după numărul de copii deserviți:

— instituții de tip familial – cu număr de grupe 1 (numărul locurilor pentru copii 5-10);

— instituțiile mici – cu număr de grupe 1-2 (numărul locurilor pentru copii 20-50);

— instituții medii – cu număr de grupe pînă la 3 (numărul locurilor pentru copii 70-80);

— instituții mari – cu număr de grupe de la 4 și mai multe (numărul locurilor pentru copii de la 90 și mai mulți);

b)

după regimul de lucru:

сu regim redus – instituții cu activitate de educație a copiilor circa 6 ore pe zi;

сu regim obișnuit – instituții cu activitate de educație a copiilor de 9-10 ore pe zi;

сu regim săptămînal – instituții cu activitate de educație a copiilor de 24 ore pe zi;

4.3

Grădinițele de tip familial sunt acelea, care pentru desfășurarea proceselor educaționale a copii-

lor utilizează spațiul locativ al unei sau cîteva apartamente și o parte din teritoriul adiacent al clădirii de

locuit.

4.4

Amplasarea grădinițelor de tip familial se execută în apartamente de locuit la parterul clădirii,

sau nu mai sus decît etajul 1 cu organizarea ieșirilor separate în exterior. Normele respective de pro- iectare sunt cele pentru clădiri de locuit. Spaţiile pentru odihnă şi somn ale copiilor pot fi comasate sau separate de camerele pentru personal.

4.5 În grădinițe de tip familial procesul educațional se petrece în cadrul familiei, de regulă, numărul

copiilor nu depășește 5-7 persoane.

5 Cerinţe privind amplasarea

5.1 Grădinițele de copii se amplasează în zonele şi cartierele pentru care s-a elaborat documentaţia

urbanistică, cu contul notei de fundamentare a necesităţii, oportunităţii şi capacităţii instituției. Terenul de amplasare trebuie să fie lipsit de nocivităţi şi să posede o zonă verde sau posibilitatea de amenaja- re a acesteia, reieşind din calculul minimum 50% din terenul liber de construcţii.

5.2 Nu se admite amplasarea grădinițelor de copii în zonele de protecție sanitară. Distanţa de la

teritoriul grădiniței de copii pînă la obiectivele staţionare cu emanări eletromagnetice (staţii de tran- sformatoare, antene de difuzare şi retranslare, etc.) trebuie să fie nu mai mică de 50m.

3

NCM C.01.02:2016

5.3 Amplasamentul ales trebuie să aibă asigurare cu reţelele edilitare: de alimentare cu apă şi ca-

nalizare, de gaze (pentru cazangerii, amplasate în zona economică) şi energie electrică, precum şi surse de alimentare cu energie termică pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum. Se re-

comandă ca sursele necesare să se asigure în cooperare cu alţi consumatori din vecinătate.

Nu se admite trasarea pe teritoriul grădinițelor de copii a rețelelor edilitare noi (apeduct, canalizare, rețele termice, rețele electrice), destinate pentru deservirea altor obiecte.

5.4 Grădinițele de copii în localităţile urbane se distanţează de reţeaua de circulaţie intensă, între-

prinderi etc., respectându-se zonele sanitare de protecţie. In localităţile rurale distanţa de la clădirile publice, clădirile de locuit, de la locurile de întreţinere a animalelor, până la clădirea grădiniței de copii

trebuie să fie minimum de 50 m.

5.5 Grădiniţele de copii se amplasează, de regulă, în raza de deservire pînă la 500 m astfel, încât

traseele parcurse de utilizatori pentru frecventarea acestora să excludă traversarea arterelor de circu- laţie intensă.

5.6 Amplasamentul în localităţile urbane trebuie să aibă legătură cu reţeaua stradală de circulaţie şi

cu mijloacele de transport urban.

5.7 Grădiniţa de copii trebuie asigurată cu două căi de acces de pe două străzi pentru eventuala

necesitate a evacuării de urgenţă în cazuri de calamităţi naturale sau tehnogene. Amplasarea şi lăţi- mea căilor de acces la clădire şi din jurul clădirii, trebuie să corespundă cerinţelor pentru protecţia antiincendiară şi să asigure accesul liber pentru unităţile de pompieri la sălile de grupă. Toate căile de circulaţie trebuie pavate.

5.8 Se vor evita propuneri de terenuri înguste pentru a permite orientarea laturii lungi a clădirii gră-

diniţei pe direcţia NS astfel, încât majoritatea sălilor de joc să aibă orientarea EV, cu respectarea nor-

mativelor de insolaţie şi iluminat natural al încăperilor şi terenurilor de joacă.

5.9 Grădinițele de copii se amplasează cu o retragere de minimum 25,0 m de la aliniamentul străzii

(în corespundere cu prevederile normativelor în vigoare).

5.10 Distanţa de la clădirile grădiniței de copii pînă la alte clădiri trebuie să respecte condiţiile de

umbrire şi cerinţele acustice cu evitarea influenţei reciproce de zgomot.

5.11 Grădinițele de copii se construiesc pe terenuri în panta de pînă la 10 %. Pe terenuri cu panta

mai mare ele pot fi amplaste numai în baza unui studiu tehnico-economic, iar proiectele trebuie să conţină măsuri speciale pentru amenajarea teritoriului.

5.12 Aria totală a terenului necesar va fi în funcţie de capacitatea grădiniței de copii şi trebuie să

constituie:

pentru grădinițele de copii cu capacitatea de pînă la 90 locuri — minimum 40 m 2 pentru un loc;

pentru grădiniţele de copii cu capacitatea mai mare de 90 de locuri — minimum 35 m 2 pentru un

loc.

Aria terenului poate fi micşorată cu 25 % în caz de reconstrucţie şi cu 15 % la amplasarea pe teren în pantă.

5.13 Terenul de amplasament al grădiniței de copii va fi organizat în patru zone respective:

— zona ocupată de construcţii;

— zona economică;

— zona de recreaţie şi terenuri cu instalaţii sportive;

— zona verde, inclusiv grădina cu flori.

4

NCM C.01.02:2016

5.14 Aria terenurilor de joacă, numărul şi echipamentul lor se stabileşte în sarcina de proiect sau

conform Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie antepreşcolară şi preşcolară. Aria mini- mală se va stabili prin calcul şi trebuie să constituie minimum 9,0 m 2 pentru un loc. Numărul terenurilor de joacă va fi echivalent cu numărul grupelor de copii din instituție. Terenurile de joacă vor fi acoperite cu gazon de iarbă.

În condiţiile urbane existente (densitatea înaltă a construcţiilor) se permite utilizarea unui teren de joacă comun pentru 2 grupe cu condiţia stabilirii unui regim separat de aflare a grupelor pe teren.

5.15 Terenurile de joacă pentru grupele de preşcolari din cadrul şcolilor trebuie să fie separate de

terenurile de recreiere ale elevilor.

5.16 Pe teritoriul grădinițelor de copii, în corespundere cu sarcina de proiect, pot fi amplasate bazine

pentru joacă şi bazinul acoperit pentru înot.

5.17 Pentru a proteja copiii de ploaie şi de radiaţia solară puternică în preajma terenurilor de joacă

trebuie prevăzute umbrare sau terase acoperite, fără închideri verticale, amenajate cu bariere de pro- tecţie. Aria acestora se stabileşte în raport de minimum 2,0 m2 pentru un singur loc. Distanţarea um- brarelor și teraselor de la axele traseelor existente ale reţelelor inginereşti trebuie să constituie mini- mum 3,0 m.

5.18 Aria terenului sportiv comun se stabileşte în raport de minimum 3,0 m 2 pentru un singur loc.

Terenul sportiv trebuie prevăzut cu:

pistă de alergări cu o lungimea de minimum 30 m;

teren pentru sărituri în lungime cu dimensiunile de 4,0 x 4,0 m;

zonă amenajată pentru gimnastică;

curtea cu nisip, balansoare, scrânciob, spaliere, tobogan etc.;

elemente și instalații sportive suplimentare conform temei de proiectare;

5.19

În zona verde se va prevedea plantarea arbuştilor ornamentali, gazoanelor cu iarbă, a florilor.

5.20

Zona economică se amplasează din partea debarcaderului blocului alimentar, este amenajată

cu teren pavat şi intrare separată. Nu se admite amplasarea zonei economice alăturat de terenurile de joacă şi sport. Aria zonei economice se stabileşte prin calcul şi trebuie să constituie minimum 70 m 2 ,

dar nu mai puţin de 0,7 m 2 pentru unu singur loc.

5.21 In mediul rural în zona economică pot fi proiectate cuptoare acoperite pentru pregătirea bucate-

lor şi încălzirea apei, terenuri pentru uscarea rufelor, WC-uri necanalizate (pentru copii şi personal aparte), amplasate cu respectarea exigenţelor normativelor sanitare.

5.22 Colectoarele de gunoi şi deşeuri menajere solide cu evacuarea lor zilnică se amplasează, de

regulă, în limita incintei numai în zone economice. Depozitarea lor se face pe platforme pavate, prote- jate contra precipitaţiilor atmosferice, a soarelui şi vântului. Distanţa minimală dintre platformă şi clădiri este 15 m de la instituţiile de educaţie preşcolară şi 20 m de la spaţii locative.

5.23

De prevăzut sistemetizarea teritoriului pentru asigurarea scurgerii apelor meteorice fără obsta-

cole.

5.24

Teritoriul grădiniței de copii trebuie să dispună de un sistem de iluminare artificială nocturnă. Pe

perioada de aflare a copiilor iluminatul nocturn la nivelul solului trebuie să fie minimum de 10 lx.

5.25 Terenul grădiniței de copii se îngrădeşte cu gard perimetral cu înălţimea minimală de 1,2 m de

la suprafaţa terenului. Distanţa între elementele verticale ale gardului nu trebuie să fie mai mare de

12 cm.

5

NCM C.01.02:2016

5.26 Procentul de ocupare a terenului POT (aria construită în raport cu aria totală a terenului) se va

referi la toate cele patru zone menţionate în p. 5.13 şi se recomandă să nu depăşească 82 %; terenul construit să nu depăşească 25 % din terenul aferent şi să nu scadă sub 16 %.

6

Soluţiile arhitectural-planimetrice şi constructive

6.1

Clădirile grădinițelor de copii se proiectează şi se realizează în conformitate cu prevederile Legii

privind calitatea în construcţii, cu respectarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate pe toată perioada

de execuţie şi exploatare a acestora.

6.2

Cerinţa de rezistenţă şi stabilitate se referă la toate părţile componente ale clădirii şi anume:

terenul de fundare;

infrastructura (fundaţii, ziduri de sprijin);

suprastructura (elemente structurale verticale şi orizontale);

elementele nestructurale de închidere;

elementele nestructurale de compartimentare;

instalaţiile constructive aferente ale clădirii;

fixarea utilajului (inclusiv cel mobilier).

6.3

Regimul de înălţime a clădirilor trebuie să fie, de regulă, cu parter şi etaj, sau numai la parter,

cu înălţimea încăperilor de 3,3 m între cotele superioare ale pardoselilor (cu excepţia spaţiilor tehnice, amplasate în subsol sau demisol).

Pe teritoriul cu pantă clădirea poate fi în 3 nivele, cu condiţia organizării ieşirii a doua pe sol separată de la fiecare nivel. La nivelul 3 se recomandă să fie amplasate încăperile comune, folosite provizoriu (sala de muzică, sport etc.) sau încăperi destinate personalului de educaţie şi de îngrijire. Se permite amplasarea la nivelul 3 a încăperilor pentru grupele de copii de 5-6 ani.

6.4 Sistematizarea planimetrică spaţială a clădirilor grădinițelor de copii trebuie să asigure posibili-

tatea transformării spaţiului interior pe parcursul exploatării, ce va permite modificarea şi crearea di- verselor zone funcţionale în dependenţă de necesităţile demografice şi condiţiile localităţii.

In cadrul proiectării se ţine cont de cerinţe specifice de ergonomie de vîrstă, de educare pedagogică a copiilor cu stimularea creativităţii şi formarea personalităţii, de asigurare a protecţiei contra accidente- lor.

6.5 De regulă grădinița de copii cuprinde patru categorii de spaţii:

— încăperi proprii fiecărei grupe de copii;

— încăperi comune folosite provizoriu de copii (spaţii de circulaţie, săli de activităţi, încăperi medi- cale, etc.);

încăperi de serviciu pentru personalul administrativ, de educaţie, de îngrijire şi seviciului de

pază;

încăperi pentru bucătărie şi spălătorie, fiecare cu anexele respective.

Pe lîngă încăperile menționate, grădiniţa mai poate avea încăperi pentru depozit de inventar, spaţii tehnice ş.a., amplasate de regulă la subsol.

6

NCM C.01.02:2016

6.6 Aria minimală totală pentru încăperile grupei de copii trebuie să constituie 5,6 m 2 pentru un sin-

gur loc.

6.7 În componenţa unui spaţiu propriu fiecărei grupe se includ următoarele încăperi și spații:

sala de primire a copiilor cu vestiar;

— sala de grupă;

— dormitor (pentru instituţiile de educaţie preşcolară cu programul de activitate de pînă la 6 ore prezenţa dormitorului nu este obligatorie);

încăperea pentru nod sanitar;

loc pentru distribuirea bucatelor.

6.8

Spaţiile fiecărei grupe de copii trebuie să fie izolate de spațiile altor grupe, cu intrări de acces

separate. Spaţiul comun de acces în grupe (holul comun sau casa scării) nu trebuie să cuprindă mai mult de patru intrări în grupe.

6.9 Trebuie de asigurat accesibilitatea la parterul clădirilor grădiniței de copii pentru persoanele cu

dezabilităţi, conform cerinţelor normative în vigoare.

Intrarea în casa scării de prevăzut cu vestibul de intrare cu adîncimea minimală de 1,4 m.

6.10 În clădiri şi pe sector se respectă principiul de izolare maximală a grupelor între ele şi de la în-

căperile administrative şi de gospodărie.

6.11 Sala de primire prezintă încăperea pentru dezbrăcarea copiilor. Mobilierul sălii include dulapuri

închise pentru haine, bănci cu înălțimea de 25-30 cm, panouri pentru anunțuri reguli de comportare. Numărul dulapurilor trebuie să fie echivalentă sau mai mare decît numărul copiilor din grup.

6.12 Sala de grupă prezintă încăperea pentru jocuri colective şi individuale, diverse activităţi, inclusiv

educative, vizionarea spectacolelor şi emisiunilor TV.

6.13 În fiecare sală de grupă se va prevedea o zonă cu aria de 3,0 m 2 , destinată pentru distribuirea

bucatelor, care va avea acces direct la zona pentru servirea mesei. Spaţiul pentru luat masa se mobi-

lează cu mese şi scaune adecvat vîrstei.

6.14 Mobilierul şi echipamentul se va aranja conform condiţiilor de ergonomie a copiilor, luînd în

consideraţie, că activitatea lor se va desfăşura la nivelul pardoselii şi meselor. Tipul de mobilier şi

echipament utilizat în sala de grupă va fi:

mobilier pentru depozitarea materialului didactic şi jucăriilor;

— mese şi scaune cu posibilităţi multiple de utilizare;

— mobilier multifuncţional pentru jocuri, şedere etc;

Ca element pentru activitatea copiilor pot fi utilizate pervazurile ferestrelor cu lățime de 0.6 m, și înăl- țimea de 0,6 m de la pardosea.

6.15 Pentru fiecare grupă se prevede dormitor, care va fi folosit numai pentru somn. Numărul de

locuri va fi conform sarcinii de proiect cu respectarea prevederilor 8.2 al prezentului normativ.

6.16 În cazuri de spaţiu redus, se admite comasarea camerei de dormit cu sala de grupă cu condiţia

folosirii paturilor transformabile. În acest caz spaţiul încăperii poate fi majorat.

În dormitor se prevede instalarea mobilierului:

7

NCM C.01.02:2016

— paturi individuale dotate cu saltea şi garnitură impermeabilă;

— mobilier pentru depozitarea lenjeriei de pat şi haine.

Paturile se amplasează cu spaţii între ele, necesare pentru accesul liber al copiilor şi al personalului.

6.17 Nodul sanitar se compune din zone pentru spălat şi WC. Intrarea în încăperile nodului sanitar

se face din sala de grupă.

In grupele preşcolare (vîrsta 3-7 ani) WC-urile pentru băieţi şi fetiţe sînt separate. Vasele de closet se vor amplasa în cabine deschise cu dimensiunile 0,8 x 0,75 m. Cabinele se separă cu ecrane cu înălţimea de 1,2 m de la cota pardoselii, instalate la cota de 0,15 m de la pardoseală. Spaţiul între frontul cabinelor şi peretele opus (pe care nu este instalat utilajul sanitar) trebuie să aibă lăţimea mi- nimală de 1,0 m.

6.18 Pereții sălilor în care se află copiii, camerelor medicinale, administrației, personalului, bucătăriei,

nodurilor sanitare, coridoarelor și scărilor trebuie să fie netede, cu permiterea executării dereticării

umede.

6.19 Pereţii sălilor nodului sanitar, a zonei de distribuire a bucatelor şi deasupra tuturor lavoarelor se

finisează cu placaj ceramic sau din alte materiale cu proprietăţi analogice la înălţimea minimală de

1,5 m de la cota pardoselii.

6.20 Încăperile de uz comun ale grădiniţei trebuie să fie amplasate centralizat şi divizate în categorii

aparte (pentru executarea procesului educaţional al copiilor şi pentru servicii de deservire).

6.21 Aria sălilor separate de sport şi muzică se prevăd de 4,0 m² pentru 1 copil pentru sala de sport

şi 2,0 m² pentru 1 copil pentru sala muzicală.

În cazul grădinițelor de copii cu capacitatea de pînă la 100 locuri se permite o sală mixtă polivalentă pentru ocupaţii muzicale şi sportive cu suprafaţa de 4,0 m² pentru un copil.

6.22

Încăperile medicale se amplasează în blocul de deservire cu acces suplimentar din exterior şi

includ:

— salon pentru recepţie;

salon pentru tratament (proceduri);

izolator.

Se admite comasarea salonului pentru recepţie cu salonul pentru proceduri care se amplasează co- nex cu izolatorul. Intrarea în izolator trebuie să fie separată, din coridor. În peretele despărţitor dintre salonul pentru recepţie si izolator la înălţimea de 1,2 m de la cota pardoselii trebuie prevăzută o fe- reastră.

Aria minimală totală a încăperilor medicale trebuie să fie de 22,0 m 2 .

6.23 În componenţa izolatorului se includ:

— încăperea pentru unu sau două paturi;

nodul sanitar.

Numărul locurilor în izolator nu va depăşi 1,5 % din numărul total de locuri în grădinița de copii. Nu se admite izolator tranzitoriu. Aria nodului sanitar în componenţa izolatorului cu zona destinată pentru pregătirea materialelor dezinfectante trebuie să fie de minimum 6,0 m 2 .

6.24 Blocul încăperilor de serviciu include:

8

— biroul şefului grădiniţei;

cabinet metodic;

— încăperi pentru personal;

depozit - cămară;

NCM C.01.02:2016

— cămară pentru lenjerie curată;

— spălătorie;

— încăpere pentru serviciul pază.

Aria totală a blocului trebuie să fie de minimum 32,0 m 2 .

6.25 Spălătoria include încăperi pentru spălat şi călcat, care pot fi comasate. Spălătoria trebuie asi-

gurată cu ieşire izolată direct în curte. Pereţii spălătoriei se finisează cu placaj ceramic sau din alte materiale cu proprietăţi analogice până la cota de 1,5 m de la pardoseală.

Aria spălătoriei se va stabili de 0,2 m 2 pentru unu singur loc, sau minimum 12,0 m 2 .

6.26 În componenţa blocului alimentar se include:

— bucătăria cu zona de distribuire a bucatelor;

— secţia pentru prelucrarea cărnii şi peştelui;

— secţia pentru prelucrarea legumelor;

— spălătoria pentru veselă;

depozit pentru produse;

depozit pentru legume;

— spațiu pentru păstrarea și tăierea pîinii.

Amplasarea reciproacă a încăperilor blocului se va executa conform cerințelor tehnologice pentru servicii de alimentare.

Blocul alimentar trebuie asigurat cu ieşire izolată direct în curte. Se interzice organizarea accesului la depozite prin bucătărie.

Aria blocului alimentar trebuie să fie de minimum 40,0 m 2 .

6.27 Bazinele de înot şi de joacă se prevăd conform temei de proiectare.

6.28 Dimensiunile bazinului de înot se recomandă de 3x7 m şi adîncimea de 0,4–0,8 m. Pe perime-

trul bazinului se instalează o bordură cu înălţimea de 0,15 m şi lăţimea de 0,3 m. Pe perimetrul părţii

interioare a pereţilor bazinului se prevede un canal pentru scurgerea apei.

Bazinul de înot se dotează cu 2 vestiare (fete şi băieţi) a câte 6–12 locuri fiecare cu suprafaţa de 0,72 m 2 pentru o persoană, duşuri (o sită de duş pentru 4 copii), chuvete şi vase de closet, depozit pentru inventar 6,0 m 2 . La ieşirea din camera de duş în cadrul pavării sunt instalate căzi pentru spă- larea picioarelor cu laturile de 0,8 m şi adîncimea de 0,1 m. De asemenea, se rezervă alee pavată de ocolire cu lăţimea de 0,75 m.

9

NCM C.01.02:2016

Bazinul de înot, destinat numai pentru timp de vară, amplasat în exteriorul clădirii, trebuie să fie ame- najat cu copertină.

La bazinul de înot se prevăd încăperi suplimentare:

camera antrenorului cu WC şi duş;

încăpere pentru efectuarea analizei şi pregătirea apei din bazin;

6.29

Bazinul pentru joacă este de tip deschis, cu adîncimea de 0,25 m, fără spații auxiliare.

6.30

Soluționarea recomandată a combinării încăperilor și spațiilor aferente pentru diferite tipuri de

grădinițe cu diferit regim de activitate se perfectează conform tabelului 1.

Tabelul 1

   

Tip grădinițe de copii

 

Regim de activitate

Instituții mici

Instituții medii

Instituții mari

Instituții tip familial

Volume

Redus

Obișnuit

Săptămânal

Redus

Obișnuit

Săptămânal

Redus

Obișnuit

Săptămânal

Redus

Obișnuit

Săptămânal

Vestiarul grupei

   

+

+

+

+

+

+

+

     

Sala grupei

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+ +

 

Dormitor

   

+

+

+

+

+

+

+

     

Sala grupei-dormitor

+

+

               

+

+ +

 

Nod sanitar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+ +

 

Lavoar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+ +

 

Distribuirea bucatelor

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Sala sportivă

           

+

+

+

     

Sala de muzică

           

+

+

+

     

Sala polivalentă

O

+

+

+

+

+

           

Cabinet medical

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Izolator

 

O

O

+

+

+

+

+

+

     

Cabinetul direcției

+

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Cabinet metodic

     

+

+

+

+

+

+

     

Camera personal

+

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Bucătărie

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+ +

 

Depozit produse

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Spălătorie

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Depozit lingerii

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Camera pazei

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Camera dereticătoare

     

+

+

+

+

+

+

     

Teren de joacă

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+ +

 

Copertine

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Teren sportiv

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Spații verzi

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+ +

 

Bazin de joacă

 

O

O

O

O

O

O

O

O

     

Bazin de înnot

 

O

O

O

O

O

O

O

O

     

Legendă:

+

- cu caracter obligatoriu

O

– opțional, la decizia beneficiarului

10

NCM C.01.02:2016

7

Siguranţa la foc şi exploatare

7.1

Siguranţa la foc şi siguranța în exploatare a grădinițelor de copii se prevede în conformitate cu

stipulările normativului NCM E.03.02 pentru clădiri cu pericol funcţional incendiar F1.1 şi regulile spe- cificate de prezentul document pentru condiţii speciale, iar în procesul de exploatare cu cerinţele în

vigoare a documentelor ППБ 05.

7.2 Materialele utilizate în construcţie şi finisare trebuie să fie incombustibile, la temperaturi înalte

nu trebuie să degaje substanțe nocive și cantităţi mari de fum.

Pereţii şi tavanele sălilor de sport şi muzică şi căile de evacuare se finisează cu materiale incombusti- bile, iar pentru celelalte încăperi se admite finisarea cu materiale slab combustibile.

Toate încăperile în clădirile grădinițelor de copii, cu excepţia spaţiilor WC-urilor, duşurilor şi a altor încăperi unde se utilizează apă în scopuri tehnologice, trebuie amenajate cu sistem de semnalizare automată contra focului.

7.3 La finisajul clădirilor grădinițelor de copii se pot utiliza numai materiale, autorizate de Ministerul

Sănătăţii, Centrul Național de Sănătate Publică și Мedicină Preventivă şi de organele de protecţie împotriva incendiilor.

7.4 Gradul de rezistenţă la foc al clădirilor grădinițelor de copii se stabileşte în sarcina de proiect şi

trebuie să nu fie mai mic de gradul trei.

7.5 Încăperile destinate copiilor vor fi separate de restul construcţiei prin pereţi cu limita de rezis-

tenţă la foc de minimum 1 oră.

Clădirile cu numărul de locuri de peste 50 inclusiv cu încăperile destinate pentru grădiniţă şi şcoala primară/gimnaziu se izolează printr-un perete despărţitor fără goluri cu limita de rezistenţă la foc mi- nimum 1 oră.

7.6 În cazul comasării grădiniţei cu localul şcolii primare sau a gimnaziului, ambele structuri trebuie

să aibă ieşiri separate. Este necesar de prevăzut măsuri de protecţie fonică în procesul de exploatare a ambelor instituţii.

7.7 Fiecare spaţiu propriu unei grupe se asigură cu minimum două căi de evacuare.

7.8 În subsolurile şi demisolurile clădirilor grădiniţelor de copii se interzice amplasarea încăperilor în

care se pot afla permanent persoane, încăperi pentru depozitarea materialelor inflamabile și trasarea

conductelor cu substanțe combustibile.

7.9 Pentru asigurarea evacuării din clădire, în cazuri excepţionale, se prevăd următoarele măsuri:

— uşile încăperilor în care se află copiii şi cele de evacuare din clădire se proiectează cu evitarea

pericolului de blocare a acestora, nu trebuie să fie turnante sau glisante, trebuie să se deschidă în sensul ieşirii din clădire, să fie dotate cu mecanisme (resorturi) de autoînchidere lentă;

la instalarea elementelor grele (de exemplu ornamentale) pe căile de evacuare din clădire de prevăzut fixări rezistente la acţiuni seismice şi incendiu;

pe căile de evacuare nu se folosesc finisaje fragile.

7.10

Mobilierul se amplasează şi se fixează contra căderii, lunecării și răsturnării pentru evitarea

leziunilor corporale, pentru respectarea cerinţelor de protecţie a vieţi și sănătății.

Deplasarea copiilor de la o funcţie la alta sau în cazul unei evacuări intensive, trebuie să se desfăşoa- re în condiţii de siguranţă maximală. Coridoarele de evacuare trebuie să aibă lăţimea de trecere mini- mală de 1,4 m.

11

NCM C.01.02:2016

7.11 Lungimile căilor de evacuare de la ieşirea din sala de grupă pînă la ieşirea din clădire sau la

ieşirea pe scară se stabileşte conform Tabelului 2.

Tabelul 2

Gradul de rezistentă la foc a clădirii

Distanţa din încăperile situate între

Distanţa din încăperi cu ieşiri în coridor înfundat sau hol (m)

casele de scări sau ieşiri din clădire

(m)

 

I - III

20

10

7.12 Casele scărilor se amplasează în cadrul construcţiei cu respectarea prevederilor normativelor şi

standardelor în vigoare în ce priveşte numărul şi distanţele maximale admise între acestea. Scările

trebuie să asigure comunicarea între nivele în două rampe.

Numărul maximal de persoane evacuate de la nivelul doi poate fi:

— pentru clădirile cu gradul I şi II de rezistenţă la foc — 70 persoane;

— pentru clădirile cu gradul III de rezistenţă la foc — 50 persoane.

Lăţimea minimală a rampelor scării de evacuare şi a podestelor trebuie să fie de 1,2 m, distanţa în lumină între rampe de 0,2 m. Lăţimea treptelor de 0,3 m, contratreptelor de 0,15 m.

7.13 Se prevăd evacuări suplimentare din grup prin sala de jocuri sau dormitor.

7.14 Pentru evacuări suplimentate se admite instalarea scărilor exterioare de evacuare cu unghiul

maximal de înclinaţie de 45 grade, cu lăţimea scării minimum de 0,8 m şi cu trepte compacte cu lăţi- mea de minimum 0,2 m.

7.15 Pentru exploatarea sigură a clădirilor grădiniţelor de copii se cere îndeplinirea următoarelor

condiţii:

— înălţimea minimală a balustradei de protecţie a rampelor inclusiv cu mână curentă trebuie să fie de 0,9 m, a podestului superior 1,2 m;

— pentru copii se amplasează mâna curentă suplimentară a scării la înălţimea de 0,6 m;

distanţa minimală între segmentele verticale ale balustradei de protecţie trebuie să fie de 0,1 m. Segmente orizontale nu se admit;

— balustrada de protecţie a platformei de intrare cu înălţimea de 0,45 m şi mai mult, trebuie să fie de minimum 0,9 m;

— uşile coridoarelor se deschid în sensul ieşirii din clădire;

— uşile cu geam se prevăd cu bare de protecţie la înălţimea de minimum 1,2 m sau cu geamul din sticlă armată sau călită;

— lăţimea uşilor instalate pe căile de evacuare din clădire se va stabili prin calcul, dar cu trecerea minimală în lumină de 1,2 m.

— ieşirile din subsol şi demisol se prevăd nemijlocit în curte;

— căile de circulaţie şi evacuare sînt luminate şi ventilate natural;

— în zonele cu diferenţă de nivel se admit pante şi scări cu cel puţin de trei trepte;

— pardoselile se execută din materiale nealunecoase, durabile în timp şi fără denivelări în încăperi.

12

NCM C.01.02:2016

nu se admit muchii ascuţite ale elementelor de construcţii, finisare şi utilaj;

în căile de evacuare se interzice amplasarea mobilierului, care poate diminua lăţimea acestora.

7.16

Siguranţa de intrusiune în incintă se va realiza prin următoarele măsuri:

protecţia perimetrală a teritoriului, asigurată prin garduri înalte, dublate cu gard viu;

accesul în grădiniţă se asigură cu sisteme speciale de închidere şi de iluminat pe timp de noapte;

— în clădiri accesele principale şi secundare se prevăd cu uşi rezistente, echipate cu sisteme sigure de închidere;

— ferestrele se dotează cu mecanisme sigure de închidere din interior; dacă este cazul se vor pre- vedea şi grilaje metalice de protecţie, în special la parter.

8

Igiena şi sănătatea copiilor

8.1

Materialele de construcţie şi finisare interioară trebuie însoţite de certificat ecologic sau certificat

de conformitate ecologică.

8.2 Cerinţele privind spaţiul minimal şi utilajul încăperilor includ:

— sală de grupă (cameră de joc) pentru 20 de copii; aria utilă pentru un copil conform sarcinii de

proiect cu respectarea p.6.6 şi a normelor de igienă ale Ministerului Sănătăţii, privind volumul de aer necesar, 8 m 3 pentru fiecare copil.

— sală de grupă pentru dormit, cu 20 paturi aria utilă 2,8…3,0 m 2 pentru un pat şi un volum de 8

m 3 /pat.

— nod sanitar diferenţiat pe sexe, cuprinzând 4 vase de closet, 4 lavoare, un duş colectiv. Obiectele

sanitare corespunzătoare standardelor în vigoare vor fi montate la înălţimea corespunzătoare taliei copiilor; aria utilă a nodului sanitar se va încadra în 12…16 m 2 .

8.3 Amplasarea sălilor de grupă trebuie să asigure insolaţia încăperilor conform cerinţelor igienice.

Încăperile sunt considerate a fi suficient însorite în cazul duratei de însorire în ziua de referinţă, primă- vara (21 martie) şi toamna (23 septembrie) de minimum trei ore permanente.

8.4 Ferestrele sălilor de grupă vor fi orientate în azimutul dintre 85 - 275 grade, iar în caz de orien-

tare în azimutul dintre 200 - 275 grade se va prevedea protecţia încăperilor contra supraîncălzirii so- lart.

Ferestrele în grupe se amplasează cu excluderea viziunii directe în ferestrele bucătăriei sau spălători- ei.

8.5 În camera de grupă se vor prevedea măsuri pentru obturarea luminii (draperii, jaluzele etc.) în

cazul vizionărilor televizoarelor (monitoarelor, etc.).

În camerele de dormit se vor prevedea perdele pentru a asigura protecţia de lumină în timpul odihnei.

În sala polivalentă, dacă este cazul, se vor asigura condiţii pentru proiecţii de filme sau imagini.

8.6 Calitatea aerului (puritatea, temperatura, umiditatea etc.) în încăperi trebuie să corespundă

cerinţelor igienice conform documentelor normative în vigoare şi stipulările p. 9.6-9.11.

8.7 Toate încăperile destinate copiilor vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilare trebuie să asi-

gure debit de aer de cel puţin 13 schimburi pe oră în încăperi de grupă. Viteza curenţilor de aer din încăperile destinate copiilor nu va depăşi 0,3 m/s.

13

NCM C.01.02:2016

Amplasarea sălilor de grupă trebuie să asigure ventilarea străpunsă sau de colţ. Cel puţin jumătate din golurile de fereastră trebuie echipate în partea superioară cu oberliht. Pentru asigurarea unei ventilări naturale permanente oberlichturile vor avea o arie totală de 1/50 din aria pardoselii, cu deschidere a părţii superioare spre interior.

8.8 Ventilarea mecanică se va asigura la bucătărie cu anexele de preparare, la camerele de şăplă-

torie de rufe, de uscătorie şi de călcat.

8.9 Pentru încăperile de recepţie, încăperile personalului şi depozite se admite proiectarea fără

iluminare naturală. Se admite iluminare naturală indirectă în noduri sanitare pentru copii şi în spălătorii de veselă.

8.10 Nisipul pentru curțile de nisip trebuie adus din locuri special rezervate și susținut de documente

privind lipsa radionucleidelor naturale și a sărurilor de metale grele (plumb, cadmiu), altori factori peri-

culoşi şi nocivi.

Schimbul nisipului trebuie executat pe măsura poluării, dar nu mai rar de o dată pe an (în perioada primăverii). Pe timp de noapte curțile de nisip se acopereă cu rulou din materiale impermeabile.

8.11 Se interzice amplasarea încăperilor cu utilaj care provoacă zgomot şi vibraţii, alăturat, deasupra

sau sub încăperile unde se vor afla copiii.

Nivelul general al zgomotului pe terenul grădiniţei de copii nu trebuie să depăşească 60 dB.

8.12 Punctele termice, posturile de transformatoare şi staţiile de pompare se amplasează, de regulă,

grupat în clădiri independente.

În cazul amplasării în clădire a instalaţiilor, avarierea cărora poate provoca incendii, explozii, scurgeri de apă fierbinte sau de abur, se interzice montarea lor în blocul cu încăperi în care se află copiii (săli de grupă, dormitoare, în spaţii de recreaţie, săli de activităţi şi căi de evacuare).

9 Cerinţe privind instalaţiile tehnice

9.1 Clădirile destinate grădiniţelor de copii se prevăd cu instalaţii de alimentare cu apă rece şi cal-

dă, canalizare, gaze, energie electrică şi termică, telecomunicaţii şi sisteme de semnalizare, radiofica-

re şi computerizare.

Nivelul iluminatului natural şi artificial trebuie să corespundă prevederilor documentaţiei de proiect elaborată în conformitate cu normativul în construcţii NCM C.04.02.

9.2 Alimentarea cu apă rece şi caldă se face de la reţelele exterioare sau de la o sursă proprie, cu

asigurarea potabilităţii, precum şi a debitelor specifice şi a presiunilor normale de utilizare atît pentru scopuri managere, cît şi pentru stingerea incendiilor.

9.3 În scopul stingerii incendiilor clădirile se conectează la sistemul de apă cu circuit inelar, avînd

drept bază pentru calcul utilizarea a 15 litri de apă pe secundă. Pentru grădiniţele amplasate în locali-

tăţi unde lipsesc reţele exterioare de alimentare cu apă se prevăd rezervoare. Volumul acestora se stabileşte pentru a asigura stingerea cu apă pe o perioadă de trei ore cu utilizarea a 10 litri de apă pe secundă.

9.4 Reţelele interioare de evacuare a apelor menajere se racordează la reţelele exterioare de cana-

lizare sau la o instalaţie de epurare.

Scurgerile meteorice se racordează preponderent la reţelele de canalizare pluvială. Se admite scurge- re liberă cu prevederea sistematizării terenului pe verticală.

14

NCM C.01.02:2016

9.5 La determinarea tipului sau numărului de utilaje pentru spălătorie se ţine cont de întreaga canti-

tate de rufe rezultată de la numărul de cazare a copiilor (aşternuturi şi lenjerie de corp), sala de mese, bucătărie şi alte funcţii.

9.6 Încălzirea, ventilarea şi alimentarea cu energie electrică a clădirilor se proiectează cu utilizarea

surselor optime de energie şi trebuie să corespundă cerinţelor de utilizare raţională a consumului energetic. Paralel cu sistemul centralizat de încălzire, în proiect poate fi prevăzută încălzirea cu sobe sau utilizarea metodelor netradiţionale de încălzire autonomă, cu surse energetice recuperabile (sola- ră, a vântului etc.).

În localităţi rurale se admite încălzirea de la sobe cu combustibil solid numai în clădirile grădinițelor de copii cu un etaj.

9.7 Temperatura maximală a agentului termic în sistemul de încălzire este de 75 °C.

9.8 În încăperile copiilor radiatoarele trebuie protejate cu bare de protecţie, care nu diminuează

cedarea de căldură şi asigură posibilitatea de curăţare a acestora. Protecţia radiatoarelor nu se admi- te din materiale polimerice.

In sălile de grupă, în cazul instalării radiatoarelor sub ferestre, se admite instalarea părţii superioare a acestora la înălţimea maximală de 0,55 m de la cota pardoselii. În asemenea cazuri se admite folosi- rea pervazurilor cu lăţime majorată în calitatea meselor de joacă.

9.9 Sălile de grupă amplasate la parter trebuie prevăzute cu protecţie termică a pardoselilor. În

cazul pardoselilor încălzite nu se admite utilizarea sistemelor cu cablu electric.

9.10 Ventilarea încăperilor cu destinaţie medicală trebuie prevăzute în canale independente. Trasa-

rea conductei de ventilare din blocul alimentar nu se admite prin spaţiile încăperilor de grup.

9.11 În cazuri impuse de necesităţi tehnologice se prevede ventilarea mecanică pentru bucătărie,

spălătoria de rufe şi încăperile pentru uscarea şi călcarea lenjeriei.

9.12 Temperatura de calcul a aerului şi rata schimbării aerului se stabileşte conform Tabelului 3

Tabelul 3

Nr. crt.

Denumirea încăperii

Temperatura interioară convenţională de calcul, °C

Schimbul de aer, m 3 pe oră – refu- lare

Schimbul de aer, m 3 pe oră – aspi- raţie

1

Sala de joc şi activităţi edu- cative

20

 

- 1,5

2

Dormitor

20

 

- 1,5

3

Baie, duş

24

 

- 1,5

4

WC

20

 

- 1,5

5

Vestibul, coridor

18

 

- 1,5

6

Vestiar

20

 

- 1,5

7

Izolator

22

 

- 1,5

8

Încăperi pentru personal

18

 

- 1,5

9

Încăpere pentru bazinul de înot

30

Conform calculului, dar minimum de 50 m 3 la un copil

9.13 Alimentarea cu energie electrică a clădirilor grădiniţelor de copii se efectuează prin linie de ca-

blu ascuns.

9.14 Blocul alimentar se dotează cu utilaj ce funcţionează în baza energiei electrice.

15

NCM C.01.02:2016

9.15 Instalaţiile electrice de forţă (în spălătorie, bucătărie etc.) se conectează suplimentar prin centu-

ră interioară la priza de pământ.

9.16 Toate elementele metalice ale aparatelor, echipamentelor electrice, tablourilor de distribuţie se

conectează la instalaţia de protecţie electrică prin legare la firul nul, montat în acelaşi tub cu firele de alimentare.

9.17 Toate prizele şi întrerupătoarele în încăperile unde se află copiii se instalează la cota de 1.8 m

de la pardoseală.

9.18 În bazinele de înot debitul de apă proaspătă trebuie să fie minimum 20 % pe oră din volumul

bazinului. Temperatura apei în bazin trebuie să fie 28-32 °C. Temperatura la suprafaţa căilor de ocoli-

re a bazinului trebuie să fie 26-30 °C.

10 Echipamentul tehnico - sanitar

10.1 Încăperile în grădinițele de copii trebuie prevăzute cu echipament tehnico-sanitar:

Încăperea

Utilajul din încăpere

Amplasarea utilajului

Sala de grupă (sau grup???, GRUPĂ!!!CODUL EDUCAȚIEI!!!)

lavoar pentru adulţi

 

locul pentru distribuirea bucatelor

cuvă dublă

 

nodul sanitar pentru grupă

lavoar cu robinet pentru copii patru unităţi;

0,5 m de la cota pardoselii

vas de closet pentru copii patru unităţi;

 

cuvă-duş cu furtun flexibil şi portpro- sop

0,6 m de la cota pardoselii

duş în componența nodului sani- tar pe lîngă bazinul de înot

lavoar cu robinet pentru copii;

0,5 m de la cota pardoselii

vas de closet pentru copii;

 
 

cuvă-duş cu furtun flexibil — două unităţi

0,3 m de la cota pardoselii; 1,5 m între fundul cuvei şi pâlnia de duş

încăperea medicală

lavoar pentru adulţi

conform normelor generale de pro- iectare

lavoar cu robinet pentru copii

0,5 m de la cota pardoselii

nodul sanitar al izolatorului

lavoar pentru adulţi, scurgere;

conform normelor generale de pro- iectare

cuvă-duş cu furtun flexibil;

0,3 m de la cota pardoselii; 1,5 m între fundul cuvei şi pâlnia de duş

port-prosop încălzit

conform normelor generale de pro- iectare

nod sanitar pentru personal

lavoar pentru adulţi, vas de closet

conform normelor generale de pro- iectare

duş pentru copii

cuvă-duş cu furtun flexibil, portprosop

0,3 m de la cota pardoselii; 1,5 m între fundul cuvei şi pâlnia de duş

Bazinul de înot de prevăzut conform recomandărilor pct. 6.24.

10.2 Înălţimea de montare a echipamentului sanitar (de la cota pardoselii pînă la cota de sus a echi-

pamentului) se stabileşte următoarea valoare:

16

NCM C.01.02:2016

— lavoarul în grupa preşcolară 0,5 m;

cada 0,6 m;

— cuvă adîncă de duş 0,6 m;

— cuvă-duş 0,3 m.

Distanţa de la pâlnia de duş până la fundul cuvei — 1,5 m.

11 Urmărirea comportării în timp a construcţiei

11.1 Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a aces-

tora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă și investigarea cu mijloace de ob- servare şi măsurare specifice. Scopul urmăririi este menţinerea nivelului de calitate.

11.2 Toate problemele de exploatare, lucrările de reparație capitală, reutilare, reamenajare etc., se

notează în cartea tehnică a construcției.

Executarea programului de urmărire în timp a comportării clădirii este în funcţia conducerii grădiniţei de copiii.

11.3 Reparațiile clădirii, încăperilor şi rețelelor edilitare în condițiile de prezenţă a copiilor se interzic.

12 Terminologie specifică

Grădiniţă de copii cu destinaţie generală

Instituţie de educaţie timpurie (preşcolară) fără profil specializat (sportiv, muzical, de artă, etc.), desti- nate copiilor fără dezabilităţi.

Bazin de joacă

Bazin acvatic cu adîncime minimală a stratului de apă, destinat jocurilor copiilor în timp de vară.

Bazin de înot

Bazin acvatic cu adîncimea stratului de apă pînă la 0,6 m, destinat activităţilor cu caracter competiţio- nal şi sportiv, echipat cu instalaţii aferente.

Grădiniţa de copii cu regim obişnuit

Instituţie de învăţământ preşcolar, în care, cu scopul de ajutorare a părinţilor care lucrează, copii în vârstă de 3,4,5 şi 6 ani, primesc o educaţie în vederea dezvoltării lor psihofizice, sociale şi morale şi pregătirii acestora pentru şcoală.

Grădiniţa de copii cu regim redus

Instituţie preşcolară, în care, cu scopul de ajutorare a părinţilor care lucrează, copii în vârstă de 3,4,5 şi 6 ani, se află în grija personalului grădiniţei pe o perioadă limitată, de regulă pînă la 5-6 ore cu exer- citarea funcţiilor de joacă şi educaţie.

Grădiniţa de copii cu regim săptămînal

Instituţie de învăţământ preşcolar, în care, cu scopul de ajutorare a părinţilor care lucrează, copiii în vârstă de 3,4,5 şi 6 ani, primesc o educaţie în vederea dezvoltării lor psihofizice, cognitive, sociale și emoționale şi pregătirii acestora pentru şcoală cu prezență permanentă a copiilor.

17

Capacitatea grădiniţei

NCM C.01.02:2016

Numărul total de copii care pot desfăşura concomitent activităţi în grădiniţe; se exprimă în numărul de locuri.

Grup de copii în grădiniţă

Un grup de copii, încredințat temporar educatorilor pentru realizarea,sub supravegherea acestora a diverselor procese educaționale și didactice, prevăzute de legislație. De regulă, în grup se prevăd copii de aceiași vârstă cu număr maximal de 20 copii.

Se organizează grupe de copii:

mici – vârsta 3-4 ani

medii – vârsta 4-5 ani

mari – vârsta 5-6 ani

Grup mixt

Grup compus din copii de categorii de vîrstă diferite. Se organizează în regiunile cu un număr redus de copii sau în cazul grădiniţelor de tip familial.

Sală de joc şi activităţi

Încăpere în grădiniţă în care se desfăşoară activitatea de educaţie şi instruire a copiilor; cuprinde mo- bilier adecvat taliei copiilor (măsuţe şi scăunaşe). în cadrul acestei încăperi se amenajează o zonă în care se păstrează jucăriile şi materialul didactic.

Dormitor

Încăpere destinată numai pentru somnul copiilor, cuprinde paturi şi mobilă pentru haine şi lingerie.

Sală comasată

Încăpere în care se desfăşoară activitatea de educaţie, instruire şi odihnă a copiilor, inclusiv somnul, cu amenajarea paturilor transformabile. Sala comasată se prevede în cazul spaţiului redus sau gră- diniţelor de tip familial.

Zonă economică

Zonă pe teritoriul grădiniţei, în care se amplasează: încăperile administrative, depozitele, bucătăria, spălătoria, serviciul pază, atelierele, alte încăperi, terenuri şi terase, care nu se referă nemijlocit la pro-

cesele

grădiniţă.

de

educaţie

a

copiilor

din

18

Bibliografie

NCM C.01.02:2016

[1]

Legea Nr. 835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

[2]

COD nr.152 din 17.07.2014 Codul educației al Republicii Moldova

[3]

Legea Nr. 721 -XIII din 2 februarie 1996 Privind calitatea în construcţie.

[4]

Ordinul Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor şi al Ministerului Invătămîntului, Tineretului şi Sportului nr. 235/96 din 5 iulie 1996 Direcţiile şi principiile de bază ale proiectării instituţiilor preşcolare din Republica Moldova

[5]

Regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie antepreşcolară şi preşcolară

19

NCM C.01.02:2016

Traducerea prezentului document normativ în lumba rusă

Начало перевода

1 Область применения

1.1 Положения настоящего норматива применяются при проектировании, строительстве и

эксплуатации учреждений раннего образования для детей 3-7 летнего возраста, (в дальнейшем – детских садов общего назначения). Детские сады специализированного профиля (спортивно- го, музыкального, искусства, и т. п.) и для детей имеющих инвалидность проектируются на ос- новании специализированного задания на проектирование, утвержденной Министерством Про-

свещения.

Соответственно, требования норматива относятся и к работам по ремонту, реконструкции, уси- лению или обустройству существующих зданий, предназначенных под детские сады, и по встраиванию и переоборудованию площадей для детских садов в зданиях с другим назначени- ем.

1.2 Настоящий норматив содержит инструкции, правила, технические руководства обязатель-

ного, а также рекомендательного характера в рамках обязательных, для проектирования, строи- тельства, реконструкции, обновления зданий и проверки проектов для детских садов, согласно положений Codului educației.

1.3 Требования настоящего норматива обязательны на территории Республики Молдова для

заказчиков (инвесторов), строительных, проектных и подрядных организаций, независимо от

форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.4 Положения норматива по проектированию детских садов не противоречат и не изменяют

законы, нормативные акты и стандарты государства по выполнению, организации, технологии и

качества строительства.

2 Нормативные ссылки

NCM C.04.02-2005

NCM E.03.02-2014

ППБ-05-86

Iluminatul natural și artificial

Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor

Normele de securitate la incendiu în timpul lucrărilor de construcție și de instalare

3 Основные положения

3.1 Настоящий норматив устанавливает основные требования для проектирования, система-

тизации, оборудования и объемно-пространственного обустройства зданий детских садов, со- став и площадь помещений, оборудование инженерных сетей, эргономические и санитарные условия внутреннего пространства, а также планировки и оборудования прилежащих террито- рий.

3.2 Пользователями зданий детских садов, запроектированных и выполненных по настояще-

му нормативу, являются дети, воспитатели, административный и обслуживающий персонал,

которые участвуют, организуют и осуществляют воспитательный процесс.

20

NCM C.01.02:2016

Количество пользователей устанавливается согласно «Direcţiilor şi principiilor de bază ale proiec- tării instituţiilor preşcolare din Republica Moldova».

3.3 Новые детские сады проектируются на основе генерального градостроительного плана

населенного пункта, обоснования необходимости и вместимости для каждого объекта, содер- жащего анализ ситуации материальной базы учреждений в данном населенном пункте или микрорайоне, в котором предлагается строительство, а также другие элементы, обоснования строительства нового объекта. В обосновании указываются вместимости и физическое состоя- ние существующих зданий, предназначенных для обустройства детских садов или для их изме- нения.

3.4 Положения настоящего норматива устанавливают минимальный предел качества, соот-

ветствующий детским садам, необходимый для их выполнения и содержания в оптимальных па-

раметрах на протяжении всего периода эксплуатации строений.

3.5 Для проектирования детских садов применяются те же положения, что и для соответ-

ствующих гражданских зданий, к которым добавляются специфические положения данного нор- матива.

3.5 Правила проектирования детских садов являются общедействующие для подобных граж-

данских зданий, к которым добавляются специфические положения данного норматива.

3.6 При определении количества мест в детских садах учитывается число детей в возрасте

3,4,5 и 6 лет в населенном пункте или квартале, где предусматривается строительство нового детского сада, согласно данным переписи населения или данным учета населения местных орга- нов администрации. Полученные данные сравниваются с числом и вместимостями существую- щих детских садов в данном населенном пункте. Для устройства детских садов в городском насе- ленном пункте, полученные данные сравниваются с числом и вместимостями существующих

детских садов в нормативном радиусе обслуживания.

3.7 Вместимость новых детских садов и состав групп детей определяются согласно «Direcţii-

lor şi principiilor de bază ale proiectării instituţiilor preşcolare din Republica Moldova» и составляет от

50 до 160 детей, за исключением детских садов семейного типа, детских садов населенных пунктов, которые могут иметь меньшее число детей и которое уточняется в задании на проек- тирование.

3.8 При проектировании детских садов необходимо соблюдать как стандартные требования к

зданиям, так и требования пользователей, а именно:

прочность и устойчивость;

надежности в эксплуатации;

противопожарная надежность;

гигиена и здоровье людей;

теплоизоляция, гидроизоляция и экономия энергии;

защита от шума, к которой добавляются психо-воспитательные требования;

эргономические требования, исходя из контингента пользователей.

3.9

Проектирование детских садов специального и санаторного назначения осуществляется

согласно заданию на проектирование, согласованной с Министерством Просвещения и Мини-

стерством Труда, Социальной Защиты и Семьи.

3.10 При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий детских садов необходимо

также соблюдать другие требования действующих государственных нормативов и стандартов, а

также инструкций производителей оборудования.

21

NCM C.01.02:2016

3.11 В случаях невозможности соблюдения некоторых положений настоящего норматива, ин-

вестор обращается в соответствующие органы, предоставив необходимые обоснования для по- лучения согласования.

3.12 Уровень и класс ответственности зданий детских садов устанавливается проектировщи-

ком совместно с заказчиком, согласно действующим нормативам.

3.13 Запрещается использование здания и территории детского сада в других целях (разме-

щение предприятия, офисов, складов и т. п.) чем воспитание детей.

4

Типы детских садов общего назначения

4.1

Детские сады общего назначения подразделяются на детские сады с полным комплексом

обслуживания и детские сады семейного типа. Положения настоящего норматива о необходимом количестве и объеме помещений относится к детским садам с полным комплексом обслуживания. Деятельность детских садов семейного типа проводится на ограниченной площади.

4.2

Детские сады общего назначения подразделяются:

a)

по числу обслуживаемых детей:

учреждения семейного типа – числом групп 1 (числом мест для детей 5-10);

малые учреждения – числом групп 1-2 (числом мест для детей 20-50);

средние учреждения – числом групп до 3 (числом мест для детей 70-80);

большие учреждения – числом групп 4 и более (числом мест для детей от 90 и более);

b)

по режиму работы:

— с сокращенным режимом – учреждения с деятельностью по воспитанию детей около 6 часов в день;

— с обычным режимом – учреждения с деятельностью по воспитанию детей 9-10 часов в день;

с недельным режимом – учреждения с деятельностью по воспитанию детей 24 часа в день;

4.3

ных процессов площадь жилого здания одной или нескольких квартир семей и часть прилегаю- щей территории жилого здания.

К детским садам семейного типа относятся использующие для проведения воспитатель-

4.4 Размещение детских садов семейного типа осуществляется в жилых квартирах на уровне

партера здания, или не выше первого этажа с организацией отдельных выходов наружу. В дан-

ном случае применяются нормы проектирования для жилых зданий. Площади для отдыха и сна детей могут быть объединены или отделены от площадей для персонала.

4.5 В детских садах семейного типа воспитательные процессы осуществляются в семье, чис-

ло детей, как правило, не превышает 5-7.

5 Требования по размещению

5.1 Детские сады размещаются в зонах и в кварталах для которых была разработана градо-

строительная документация, принимая во внимание обоснование о необходимости, целесооб- разности и вместимости учреждения. Площадка для размещения должна быть свободной от

22

NCM C.01.02:2016

вредных факторов и содержать зеленую зону или возможность устройства таковой, исходя из расчета минимально 50% свободной от застройки территории.

5.2 Не допускается размещение детских садов в пределах санитарных зон. Расстояние от

территории детского сада до стационарных объектов с электромагнитным излучением (транс- форматорные станции, эмиссионные и ретрансляционные антенны и т. п.) должно быть не ме- нее 50 м.

5.3 Выбранное место расположения должно иметь инженерные сети: водоснабжения и кана-

лизации, газификации (для котельных, расположенных в экономической зоне) и электроснаб- жения, а также источники снабжения тепловой энергией для отопления и приготовления теплой

воды для хозяйственных нужд. Рекомендуется совместное использование инженерных сетей с другими пользователями по соседству.

Не допускается прокладка по территории детских садов новых инженерных сетей (водоснабже- ния, канализации, теплоснабжения, электроснабжения), предназначенных для обслуживания других объектов.

5.4 Детские сады в городских населенных пунктах должны быть отдалены от дорожных сетей

с интенсивным трафиком, от предприятий и т. п., соблюдая санитарные зоны защиты. В сель- ских населенных пунктах расстояние от общественных зданий, жилых домов, мест содержания животных, до здания детского сада должно быть не менее 50 м.

5.5 Детские сады располагаются, как правило, в радиусе обслуживания 500 м таким образом,

чтобы путь пройденный пользователями для их посещения исключал пересечение транспорт- ных артерий с интенсивным трафиком.

5.6 Расположение в городских населенных пунктах должно иметь связь с сетью улиц и с го-

родским общественным транспортом.

5.7 Детский сад должен быть обеспечен двумя путями доступа с двух улиц для возможной

необходимости срочной эвакуации в случаях природных и техногенных катастроф. Расположе- ние и ширина путей доступа к зданию и вокруг здания должны соответствовать противопожарным требованиям и обеспечивать свободный доступ пожарных частей к помещениям групп. Все пути движения должны быть выполнены с твердым покрытием.

5.8 Отклоняются предложения узких площадок с целью правильной ориентации длинной

стороны здания по направлению Север-Юг таким образом, чтобы большинство игровых поме-

щений имело ориентацию Восток-Запад, с соблюдением норм инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

5.9 Детские сады располагаются с минимальным отступом 25,0 м от створа улицы (в соот-

ветствии с положениями действующих нормативов).

5.10 Расстояние от здания детского сада до других зданий должны соответствовать условиям

затенения и требованиям акустики с исключением взаимного шумового влияния.

5.11 Детские сады предусматриваются на площадках с уклоном до 10 %. На площадках с

бóльшим уклоном допускается размещение только на основе технико-экономического обосно-

вания, при этом проекты должны учитывать специальные меры благоустройства территории.

5.12

Необходимая общая площадь зависит от вместимости детского сада и должна состав-

лять:

для детских садов вместимостью до 90 мест — не менее 40 м 2 для одного места;

для детских садов вместимостью более 90 мест — не менее 35 м 2 для одного места;

Площадь территории может быть сокращена на 25 % в случае реконструкции, а также на 15 % при расположении на территории с уклоном.

23

NCM C.01.02:2016

5.13

Площадка расположения детского сада подразделяется на четыре зоны:

зона занятая строениями;

экономическая зона;

зона отдыха и площадки со спортивным инвентарем;

зеленая зона, включая клумбы с цветами.

5.14

Площади игровых площадок, их число и оборудование устанавливается в задании на

проектирование или согласно «Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie antepreşcolară şi preşcolară». Минимальная площадь определяется расчетом и должна составлять не менее 9,0 м 2 для одного места. Число игровых площадок равняется числу детских групп в учреждении.

Игровые площадки покрываются травяным газоном.

В условиях городского населенного пункта (повышенная плотность застройки) допускается ис- пользование одной игровой площадки для 2 групп с условием установки графика отдельного пребывания групп на площадке.

5.15 Игровые площадки для дошкольников в составе школьных зданий должны быть отделены

от площадок отдыха школьников.

5.16 На территории детских садов, в соответствии с заданием на проектирование, могут быть

размещены плескательный бассейн и закрытый плавательный бассейн.

5.17 Для защиты детей от дождя и от сильной солнечной радиации на игровых площадках

предусматриваются беседки или крытые террасы, без вертикальных ограждений, оборудован- ных защитными барьерами. Площадь последних устанавливается не менее 2,0 m 2 для одного места. Расстояние от беседок и террас до оси сетей инженерных трасс должны быть не менее 3,0 м.

5.18 Площадь общей спортивной площадки устанавливается не менее 3,0 м 2 для одного места.

На спортивной площадке предусматривается:

беговая дорожка длиной не менее 30 м;

площадка для прыжков в длину размерами 4,0 x 4,0 м;

обустроенная зона для гимнастики;

песочница, качалка, качели, рукоходы, горки, и т. п.;

дополнительные спортивные элементы и установки согласно заданию на проектирование;

5.19

В зеленой зоне предусматривается посадка декоративных кустарников, травяных газонов,

цветов.

5.20 Экономическая зона располагается со стороны разгрузочной площадки пищевого блока,

обустраивается мощенной площадкой и отдельным входом. Не допускается расположение эко- номической зоны рядом с площадками для игр и спорта. Площадь экономической зоны уста- навливается расчетом но не менее 70 м 2 и не менее 0,7 м 2 для одного места.

5.21 В сельском населенном пункте в экономической зоне допускается предусматривать кры-

тые печи для приготовления блюд и нагревания воды, площадки для сушки белья, неканализи- рованные туалеты (отдельно для детей и персонала), размещенные согласно требований сани- тарных норм.

24

NCM C.01.02:2016

5.22 Мусоросборники для твердого мусора и бытовых отходов при их ежедневном вывозе рас-

полагаются, как правило, на территории учреждения только в пределах экономической зоны. Расположение мусоросборников осуществляется на мощенных платформах, защищенных от

атмосферных осадков, солнца и ветра. Минимальное расстояние между платформой и зданием составляет 15 м для воспитательных дошкольных учреждений и 20 м для жилых зданий.

5.23 Предусматривается вертикальная планировка территории для обеспечения стока атмо-

сферных осадков без препятствий.

5.24 Территория детского сада должна иметь систему искусственного ночного освещения. В

период присутствия детей, ночное освещение на уровне территории должно составлять не ме-

нее 10 lx.

5.25 Территория детского сада ограждается забором по периметру минимальной высотой

1,2 м от поверхности территории. Расстояние между вертикальными элементами забора не должно быть более 12 см.

5.26 Процент занятости территории POT (застроенная площадь по отношению к общей пло-

щади территории) относится ко всем четырем зонам указанным в п. 5.13 и рекомендуется не

более 82 %; застроенная территория не более 25 % от прилежащей территории и не менее 16 %.

6

Объемно-планировочные и конструктивные решения

6.1

Здания детских садов проектируются и возводятся в соответствии с положениями Закона

о качестве в строительстве, с соблюдением требований прочности и устойчивости на протяжении

всего срока службы.

6.2 Требование прочности и устойчивости относится ко всем составным частям здания, а

именно:

к основанию;

к инфраструктуре (фундаменты, подпорные стены);

к надземной части здания (вертикальные и горизонтальные элементы структуры);

неструктурные ограждающие элементы;

неструктурные перегораживающие элементы;

дополнительные конструктивные элементы здания;

крепление оборудования (включительно мебели).

6.3

Высотный режим зданий должен быть, как правило, с партером и этажом, или только с

партером, высотой помещений 3,3 м между уровнями чистого пола (за исключением техниче- ских помещений, расположенных в подвалах или полуподвалах).

На территориях с уклоном допускается здание с 3-мя уровнями, с условием обеспечения второго отдельного выхода на поверхность земли с каждого уровня. На 3-м уровне рекомендуется раз- мещение общих помещений, использованных временно (музыкальный зал, спортзал и т. п.) или помещений для воспитателей и обслуживающего персонала. Допускается размещение на 3-м уровне помещений для групп 5-6 лет.

6.4 Объемно-планировочные решения зданий детских садов должно обеспечивать возмож-

ность переделки внутренних площадей во время эксплуатации, что позволит изменить плани-

25

NCM C.01.02:2016

ровку с созданием различных функциональных зон в зависимости от демографических потреб- ностей и условий населенного пункта.

В процессе проектирования учитываются специфические требования связанные с эргономией и возрастом, требования педагогического воспитания детей со стимуляцией творчества и форми- рованием личности, требования по обеспечению безопасности от несчастных случаев.

6.5 Как правило детский сад включает четыре категории помещений:

— помещения для каждой детской группы;

— общие помещения временного использования (зоны для передвижения, помещения для занятий, медицинские помещения и т.п.);

— служебные помещения для административного, воспитательного, обслуживающего пер- сонала, службы охраны;

— помещения для кухни и прачечной, каждая со своей группой сопутствующих помещений.

Кроме указанных помещений, детский сад может иметь помещения для склада инвентаря, тех- нические пдощади и др., расположенные как правило в подвале.

6.6 Минимальная общая площадь для помещений детской группы должна составлять 5,6 м 2

для одного места.

6.7 В состав площади группы входят следующие помещения и участки:

— помещение приема детей с раздевалкой;

— помещение группы;

— спальное помещение (для воспитательных учреждений с графиком обслуживания до 6 часов наличие спального помещения не обязательно);

помещение для санитарного узла;

место для раздачи пищи.

6.8

Помещения каждой детской группы должны быть изолированы от помещений других

групп, с отдельными входами. Общее пространство для доступа в группы (общий холл или лестничная клетка) не должно содержать более четырех входов в группы.

6.9 Необходимо обеспечить доступ в помещения партера зданий детских садов лицам име-

ющих инвалидность, согласно требованиям действующих нормативов.

Вход в лестничную клетку предусмотреть через входной тамбур, глубиной не менее 1,4 м.

6.10 Внутри зданий и на прилегающей территории соблюдается принцип максимальной изо-

ляции между группами, а также групп от административных и хозяйственных помещений.

6.11 В помещении приема осуществляется переодевание детей. Мебель включает закрытые

шкафы для одежды, скамьи высотой 20-30 см, доски для объявлений и правил поведения. Чис- ло шкафов должно быть равным или больше числа детей в группе.

6.12 В помещении группы осуществляются процессы коллективных и индивидуальных игр,

также различные виды воспитательной деятельности, просмотр спектаклей и телепередач.

26

NCM C.01.02:2016

6.13 В каждом помещении группы предусматривается зона площадью 3,0 м 2 , предназначенная

для раздачи пищи, с прямым доступом к зоне приема пищи. Зона для приема пищи мобилиру- ется столами и стульями адекватно возрасту.

6.14 Мебель и оборудование расставляется согласно эргономическим условиям детей, с уче-

том того что их деятельность осуществляется в уровне пола и столов. Тип использованных ме-

бели и оборудования для помещения группы следующий:

— мебель для хранения дидактического материала;

— столы и стулья многоцелевого использования;

— полифункциональная мебель для игр, сидения и т. д.;

В качестве элемента для деятельности детей могут быть использованы подоконники шириной

0,6 м и высотой 0,6 м от пола.

6.15 Для каждой группы предусматривается спальня, с использованием только для сна. Число

мест назначается в задании на проектирование с соблюдением п. 6.7 (8.2) настоящего норма- тива.

6.16 В случае стесненных условий площадей допускается объединение спального помещения

с помещением группы с условием применения раскладных кроватей. В этом случае площадь помещения может быть увеличена.

В спальне предусматривается установка следующей группы мебели:

— индивидуальных кроватей с матрацем и с водонепроницаемой прокладкой;

— мебель для складирования постельного белья и одежды.

Кровати располагаются с интервалом, необходимым для свободного доступа детей и персона- ла.

6.17 Санитарный узел состоит из зоны для умывания и туалета. Вход в помещения санитарно-

го узла осуществляется из помещения группы.

В группах дошкольников (возраст 3-7 лет) туалеты для мальчиков и девочек разделены. Унита-

зы располагаются в открытых кабинах размерами 0,8 x 0,75 м. Кабины разделяются экранами высотой 1,2 м от уровня пола, низ которых на 0,15 м от пола. Расстояние от фронта кабины до

противоположной стеной (на котором не установлено санитарное оборудование) должно со- ставлять минимум 1,0 м.

6.18 Стены помещений в которых находятся дети, медицинских помещений, администрации,

персонала, кухни, санитарных узлов, коридоров и лестниц должны быть гладкими и позволять выполнение влажной уборки.

6.19 Стены помещений санитарного узла, зоны раздачи пищи и зоны над всеми мойками об-

лицовываются керамической плиткой или другими материалами с аналогичными свойствами на

высоту минимум 1,5 м над уровнем пола.

6.20 Помещения общего использования детского сада должны быть расположены централи-

зованно и разделены на отдельные категории (для осуществления воспитательных процессов и для обслуживания).

6.21 Площадь отдельных помещений для занятий предусматривается: 4,0 м 2 для одного ре-

бенка для спортивного помещения и 2,0 м 2 для одного ребенка для музыкального помещения.

В детских садах вместимостью до 100 мест, допускается совмещенное многофункциональное

помещение для музыкальных и спортивных занятий площадью до 4,0 м 2 для одного ребенка.

27

NCM C.01.02:2016

6.22 Медицинские помещения располагаются в блоке обслуживания, имеют дополнительный

вход с улицы и состоят из:

— помещения для приема;

— помещения для лечения (процедур);

— изолятора.

Допускается совмещение помещения для приема и помещения для процедур, расположенных рядом с изолятором. Вход в изолятор должен быть отдельным из коридора. В перегородке между помещением для приема и изолятором на высоте 1,2 м от пола необходимо расположить переда- точное окно.

Минимальная общая площадь медицинских помещений должна быть 22,0 м 2 .

6.23 Изолятор включают:

— помещение для одной или двух кроватей;

— санитарный узел.

Число мест в изоляторе не превышает 1,5 % от числа мест в детском саду. Не допускается проходной изолятор. Площадь санитарного узла в составе изолятора с зоной для подготовки дезинфицирующих материалов должна составлять не менее 6,0 м 2 .

6.24 Блок служебных помещений включает:

— кабинет руководителя детского сада;

— методический кабинет;

— помещения для персонала;

— склад-кладовая;

— кладовую для чистого белья;

— прачечную;

— помещение для службы охраны.

Общая площадь блока должна быть не менее 32,0 м 2 .

6.25 Прачечная включает помещения для стирки и глажения, которые допускается совмещать.

Прачечная должна быть снабжена отдельным выходом непосредственно на улицу. Стены пра- чечной облицовываются керамической плиткой или другими материалами с аналогичными свойствами до отметки 1,5 м над уровнем пола.

Площадь прачечной назначается 0,2 м 2 для одного места но не менее 12,0 м 2 .

6.26 Пищевой блок включает:

— кухню с зоной раздачи пищи;

— секцию для обработки мяса и рыбы;

— секцию для обработки овощей;

28

— мойку для посуды;

— склад для продуктов;

— склад для овощей;

NCM C.01.02:2016

— место для хранения и нарезки хлеба.

Взаимное размещение помещений блока выполняется согласно технологических требований для служб общественного питания.

Пищевой блок должен быть снабжен отдельным выходом непосредственно на улицу. Запреща- ется доступ в склады через кухню.

Площадь пищевого блока должна быть не менее 40,0 м 2 .

6.27 Плескательный и плавательный бассейны предусматриваются согласно задания на про-

ектирование.

6.28 Размеры плавательного бассейна рекомендуются 3х7 м глубиной 0,40,8 м. По перимет-

ру бассейна выполняется бордюр высотой 0,15 м, шириной 0,3 м. По периметру внутренней стороны стен бассейна предусматривается канал для стока воды.

Плавательный бассейн предусматривается 2-мя раздевалками (для девочек и мальчиков) по 6- 12 мест каждая раздевалка, площадью 0,72 м 2 для одного человека, душевыми (одно сито на 4-х детей), раковинами и унитазами, складом инвентаря – 6,0 м 2 . На выходе из душевого поме- щения в конструкции мощения устанавливаются ванны для мытья ног со сторонами 0,8 м и глу- биной 0,1 м. Также предусматривается мощенная обходная аллея, шириной 0,75 м.

Плавательный бассейн, предназначенный только для летнего периода, расположенный вне здания, должен обустраиваться навесом.

К плавательному бассейну предусматриваются дополнительные помещения:

комната тренера с туалетом и душем;

помещение для произведения анализов и подготовки воды для бассейна;

6.29

Плескательный бассейн выполняется открытого типа, глубиной 0,25 м, без вспомогатель-

ных помещений.

6.30 Рекомендуемые сочетания основных и вспомогательных помещений для разных типов

детских садов приведены в таблице 1.

29

NCM C.01.02:2016

Таблица 1

   

Тип детского сада

 

Малые учрежде-

Средние учре-

Большие учре-

Учреждения се-

Режим деятельности

 

ния

 

ждения

 

ждения

мейного типа

Помещения

Сокращенный

Обычный

Недельный

Сокращенный

Обычный

Недельный

Сокращенный

Обычный

Недельный

Сокращенный

Обычный

Недельный

Помещение приема группы

   

+

+

+

+

+

+

+

     

Помещение группы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

 

Спальня

   

+

+

+

+

+

+

+

     

Совмещенные поме- щение группы и спаль- ня

+

+

             

+

+ +

 

Санитарный узел

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

 

Умывальник

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

 

Помещение раздачи пищи

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Помещение для спор- тивных занятий

           

+

+

+

     

Помещение для музы- кальных занятий

           

+

+

+

     

Многофункционольное помещение для заня- тий

O

+

+

+

+

+

           

Медицинский кабинет

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Изолятор

 

O

O

+

+

+

+

+

+

     

Кабинет руководителя детского сада

+

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Методический кабинет

     

+

+

+

+

+

+

     

Помещения персонала

+

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Кухня

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

 

Склад продуктов

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Прачечная

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Склад чистого белья

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Помещение охраны

 

+

+

+

+

+

+

+

+

     

Помещение уборщиц

     

+

+

+

+

+

+

     

Площадка для игр

+

+

+

+

+