Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala Gimnazială Terebești

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere si orientare


CLASA: a VIII-a
PROFESOR: Golban Ligia
DATA: 15.12.2017
MODUL TEMATIC: Comunicare şi abilităţi sociale
SUBCOMPONENTA: Comunicare
TEMA LECŢIE: Avantajele comunicării asertive

1
PROIECT DIDACTIC

SCOPUL LECŢIEI
Formarea şi dezvoltarea competenţelor comportamentale

OBIECTIVE:
O.1. definirea conceptelor de comportament agresiv, pasiv şi asertiv;
O.2. înţelegerea şi aprofundarea cunoştinţelor despre caracteristicile fiecărui tip de
comportament;
O.3. cunoaşterea de sine prin raportare la ceilalţi;
O.4. crearea unor contexte propice luării unei decizii din perspectiva partenerului: părinte,
profesor, prieten.

CONCEPTE CHEIE: comportament asertiv, comportament pasiv, comportament agresiv

RESURSE
Resurse materiale: fişe, postere, markere, video-proiector, calculator
Resurse procedurale/metode: conversaţia, lectura, explicaţia, ciorchinele, expunerea,
reflecţie individuală, exerciţiul, autoanaliza, studiu de caz, argumentarea

BIBLIOGRAFIE STUDIATĂ DE PROFESOR ŞI ELEVI:


SALAGEAN, D. s.a. –„Ora educativă”, Ed. „Eurodidact”, Cluj Napoca, 2004
BĂBAN, A. – „Consiliere educaţională”, Editura PSINET, Cluj, 2001

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupe.

2
Scenariul didactic

Evenimente Activitatea dirigintelui Activitatea elevilor Timp Metode Resurse Evaluare


didactice
Organizarea Analiza activităţii Starea disciplinară şi 2’ Conversaţia Catalogul Analiza comparativă
clasei desfăşurate de elevi pe situaţia la învăţătură Carnetul de elev a situaţiei şcolare:
parcursul unei săptămâni (raportul responsabililor) note, prezenţă, ţinută,
comportament
Captarea „Casa celor 1000 de - Un elev citeşte textul Lectura Prezentare Înţelegerea mesajului,
atenţiei oglinzi” „Casa celor 1000 de 3’ expresivă Power–Point în vederea receptării
(folclor japonez) oglinzi” Calculator noilor concepte
Proiector
Anunţarea Dirigintele anunţă tema - Elevii ascultă cu atenţie Conversaţia Prezentare Răspunsurile date de
temei şi a propusă spre dezbatere, apoi obiectivele şi participă la 2’ Explicaţia Power–Point elevi referitoare la
obiectivele şi clarifică, clarificarea conceptelor Calculator conţinutul aspectelor
obiectivelor
împreună cu elevii, Proiector vizate
conceptele cheie.
Activitatea 1 - Raportorul fiecărei 3’ Ciorchine Prezentare power– Capacitatea de
Desfăşurarea Prezentarea grupelor şi grupe defineşte Expunerea point analiză din
comportamentul ales şi Explicaţia Calculator perspectiva cerinţelor
activităţii identificarea
comportamentelor prezintă componenţa Reflecţia Proiector formulate
grupei. individuală
Conversaţia
- Membrii fiecărei grupe 15’ Portofoliu Aprecierea elevilor
Activitatea 2 lipesc pe posterul grupei Marker care au dat răspunsuri
Realizarea posterului minim 5 dominante ale Foi colorate corecte dovedind
fiecărei grupe comportamentului. Poster însuşirea noţiunilor

Activitatea 3 - Elevii prezintă situaţiile 10’ Conversaţia Fişa: Autoevaluarea


Concretizări din clasă pe concrete care corespund Argumentarea „Radiografia” propriului
baza auto-observaţiei tipurilor de Autoanaliza comportamentului comportament în
sistematice desfăşurate de-a comportamente, precum şi contexte diferite şi
lungul a 2 săptămâni manifestările lor în aceste sub influenţa unor
situaţii stimuli diferiţi
3
- Analiza reacţiilor proprii
şi încadrarea fiecăruia în
una dintre categorii.
Asigurarea I se cere fiecărei grupe să - Împreună, membrii 9’ Studiu de caz Fişa de lucru Analiza situaţiei
feedback-ului participe la un exerciţiu de echipajului analizează Exerciţiul create, corectitudinea
imaginaţie pentru a găsi o contextul creat, compară poziţiei adoptate, prin
rezolvare adecvată unei situaţia imaginară cu cele raportare la
situaţii-limită care pe ei, reale, după care îşi caracteristicile
acum, îi deranjează, dar din argumentează atitudinea. fiecărui tip de
perspectiva adultului şi să-şi comportament
motiveze reacţiile, în analizat, şi
funcţie de cele trei tipuri de modalitatea de
comportament. susţinere a acestei
atitudini cu
argumente viabile.
Asigurarea Se prezintă Power Point-ul: - Copiii urmăresc 3’ Lectura Prezentare Demonstrarea
transferului „Biscuiţii” materialul prezentat, Conversaţia Power–Point încorporării noilor
raportează Exerciţiul Calculator cunoştinţe propriului
comportamentul Argumentarea Proiector sistem de valori şi a
protagoniştilor la dezvoltării spiritului
cunoştinţele dobândite critic
şi-i încadrează într-unul
dintre cele trei tipuri de
comportament.
Încheierea Dirigintele le cere elevilor - Elevii completează fişa 3’ Fişă de evaluare Verificarea gradului
activităţii să aprecieze eficienţa de evaluare. de implicare a
activităţii prin completarea elevilor în propria
fişei de evaluare. formare
Dirigintele apreciază
contribuţia membrilor celor
3 grupe la pregătirea şi
desfăşurarea activităţii
Anunţă tema pentru
săptămâna viitoare:
„Oamenii pe care ii admir”
4
GRUPA I

Exerciţiu de imaginaţie

Imaginează-ţi că eşti în locul mamei care vine de la o şedinţă cu


părinţii unde a aflat că fetiţa ei a luat o notă de 4 la istorie. Cum ai
reacţiona?

Comportament asertiv:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Comportament agresiv:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Comportament pasiv:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

5
GRUPA II

Exerciţiu de imaginaţie

Imaginează-ţi că eşti profesor. Un elev întârzie în mod repetat la


oră. Cum ai reacţiona?

Comportament asertiv:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Comportament agresiv:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Comportament pasiv:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

6
GRUPA III

Exerciţiu de imaginaţie

Imaginează-ţi că eşti deja mare. Împreună cu prietenii mergi la


discotecă. Un necunoscut aflat probabil sub influenţa băuturilor
alcoolice, trece pe lângă grupul vostru şi, fără veste, îţi loveşte
prietenul. Cum ai reacţiona?

Comportament asertiv:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Comportament agresiv:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Comportament pasiv:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

7
CHESTIONAR DE EVALUARE

Exprimă-ţi părerea asupra eficienţei activităţii educative desfăşurate, acordând


note de la 1 la 10.

1. Cunoştinţele dobândite îmi sunt utile. Nota: .........


2. Timpul rezervat activităţilor în grup şi discuţiilor a fost suficient. Nota: .........
3. Profesorul a avut un comportament ……………………. Nota: .........

Sugestii pentru activităţile viitoare:


.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................