Sunteți pe pagina 1din 8

Anunt de participare numarul 175996/09.06.

2017

Inapoi

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin
mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: JUDETUL BIHOR
Numar anunt: 175996 / 09.06.2017
Denumire contract: Lucrari de Reabilitare si modernizare DJ 767 Dobresti-Varciorog, sector de la km 10+940 la
km 27+500, Lungime 16,560 km, Judetul Bihor
Stare procedura: In desfasurare (Suspendata din 29.06.2017 08:46 pana la 11.08.2017 08:15)
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice


An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
JUDETUL BIHOR
Adresa postala: str. Parcul Traian nr.5 , Localitatea: Oradea , Cod
postal: 410033 , Romania , Punct(e) de contact: TAUSSIG LASZLO, D-na BOGDAN
SANDA ,Tel. +40 0259441317 , Email: achizitii@cjbihor.ro , Fax: +40 0259441317 , Adresa internet
(URL): www.cjbihor.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:


Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV
DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE
DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:


Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA


I.2)
(ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI


CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
1)
Lucrari de Reabilitare si modernizare DJ 767 Dobresti-Varciorog, sector de la km 10+940 la km
27+500, Lungime 16,560 km, Judetul Bihor
II.1. Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
2) serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 767 Dobresti-Varciorog, sector de la km 10+940 la km 27+500,
Lungime 16,560 km, Judetul Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor

II.1.
Anuntul implica
3)
Un contract de achizitii publice
II.1.
Informatii privind acordul-cadru
4)
II.1.
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
5)
Lucrari de Reabilitare si modernizare DJ 767 Dobresti-Varciorog, sector de la km 10+940 la km
27+500, Lungime 16,560 km, Judetul Bihor
II.1.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
6)

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
7)
Nu
II.1.
Impartire in loturi
8)
Nu

II.1.
Vor fi acceptate variante
9)
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU


II.2.
Cantitatea totala sau domeniul
1)
Contractul consta in Lucrari de Reabilitare si modernizare DJ 767 Dobresti-Varciorog, sector de la km
10+940 la km 27+500, Lungime 16,560 km, Judetul Bihor

Valoarea estimata fara TVA: 24,167,256.12 RON

II.2.
Optiuni
2)
Nu

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU


II.3)
FINALIZARE
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI
TEHNICE
III.1)
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.
Depozite valorice şi garantii solicitate
1)
Valoarea garantiei de participare este de 241.672,56 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru
participare 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. GP va fi constituita conform art. 36
din HG 395/2016 (prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare), cont:
RO72TREZ0765006XXX000161 deschis la Trezoreria Oradea, CIF al autoritatii contractante 4244997.
Dovada garantiei de participare se va depune pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP in
format electronic. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a
contractului incheiat. Garantia de buna executie se va constitui conform art 40 alin 1) din HG 395/2016
cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este
pana la data intocmirii procesului verbal de receptie a lucrarilor care fac obiectul contractului.
III.1.
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
2)
Bugetul CJB,cap. 84.02.03.01.71.01.01, in valoare de 2.000.000 lei, cu TVA inclus, pentru anul 2017,
diferenta este suportata din Bugetul de Stat si din alte fonduri.
III.1.
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
3)
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din
Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile
de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
4)
Nu

III.2)
CONDITII DE PARTICIPARE

III.2. Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in


1) registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la
art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a
fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a)certificate
constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor
la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b)cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /
actul constitutiv;
c)dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice; d)alte documente edificatoare, dupa caz";
Conflict de interese
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la
art.58-60 din Legea nr.98/2016;

Persoanele cu functie de conducere din cadrul institutiei:


Presedinte: Pásztor Sándor
Vicepresedinte: Mang Ioan
Vicepresedinte: Bodea Traian
Secretar al Judetului: Soltanel Marioara Carmen
Director General Directia Tehnica: Cheseli Filip
Pentru Director General Directia Economica: Plugar Gabriela
Director General Directia Administratie Publica Locala: Sarkady Zsolt
Director Directia Generala de Dezvoltare regionala, programe si proiecte cu finantare externa – Cartis
Horia- Laurentiu
Arhitect sef Nume – Simon Maria
Sef serviciu- achizitii publice: Joca Maria Cristina
Responsabil achizitii consilier: Gaje Monika
Responsabil achizitii consilier: Cociuba Ana Laura
Responsabil achizitii consilier juridic: Borsos Beata
Responsabil achizitii consilier juridic: Taussig Laszlo
Responsabil achizitii consilier juridic: Popa Delia
Responsabil achizitii consilier: Lazar Medana-Madalina
Responsabil achizitii consilier: Romocian Iuliana-Stefania
Consilier judetean (1) Avrigeanu Ionel
Consilier judetean (2) Babau Stela
Consilier judetean (3) Bezi Ovidiu
Consilier judetean (4) Boda Gergely-Zoltán
Consilier judetean (5) Bodea Nicolae Dan
Consilier judetean (6) Borza Cornel
Consilier judetean (7) Butisca Victorica - Valentina
Consilier judetean (8) Campan Ioan
Consilier judetean (9) Chirila Florin-Bujor
Consilier judetean (10) Mateas Julien- Dumitru
Consilier judetean (11) David Sergiu-Octavian
Consilier judetean (12) Dume Dorel-Marcel
Consilier judetean (13) Foncea Gheorghe Dacian
Consilier judetean (14) Grim Andras
Consilier judetean (15) Kéry Hajnal
Consilier judetean (16) Kiss Janos
Consilier judetean (17) Lascu Tudor- Sebastian
Consilier judetean (18) Madear Moisa Tudorel
Consilier judetean (19) Gal Calin Gratian
Consilier judetean (20) Motoca Romulus-Sorin
Consilier judetean (21) Neag Gheorghe-Dumitru
Consilier judetean (22) Neniu Constantin
Consilier judetean (23) Oros Florian-Victor
Consilier judetean (24) Peti Iosif-Alin
Consilier judetean (25) Péter Zoltan-Stefan
Consilier judetean (26) Nume Popa Lidia
Consilier judetean (27) Szabó Stefan-Gheza
Consilier judetean (28) Szoboszlai Gáspar-István
Consilier judetean ( 29) Suciu Teodor-Ioan
Consilier judetean (30) Tiron Ana-Maria
Consilier judetean (31) Toderici Mihai
Consilier judetean (32) Tara Ioan-Gheorghe
Comform art. 167 „(1) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului de
achizitie publica/acordului-cadru orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele
situatii:…e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in
cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;”
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va prezenta document DUAE, ceea ce consta intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata,
ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care
confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste conditia ca nu se afla in niciuna din situatiile de
excludere mentionate la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, subcontractantul (art.170 din Legea
98/2016), tertul sustinator (art.183 din Legea 98/2016) (dupa caz).
Documentul DUAE este disponibil in format electronic, prin intermediul serviciului on-line dedicate, pus
la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii
din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna
dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire : completare DUAE, urmand ca
documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent
emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Initial se
completeaza Declaratia pe propria raspundere (DUAE) si ulterior la solicitarea autoritatii contractante
se va prezenta documentul.
III.2.
Capacitatea economica si financiara
2)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani (2014, 2015, 2016) trebuie sa fie cel putin egala cu:
– 10.000.000 lei;
Documente relevante care se vor solicita: bilantul contabil pe ultimii 3 ani sau extrase de bilant,
inregistrat la organele competente, sau orice alte documente echivalente. Pentru conversia in RON,
daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual
leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Informatii pentru sustinerea privind situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind
capacitatea tehnica si profesionala,
In baza prevederilor legii 98/2016, sustinerea privind situatia economica si financiara se va demonstra
in conformitate cu art. 182-184.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Initial se completeaza Declaratia pe propria raspundere (DUAE) si ulterior la solicitarea autoritatii
contractante se vor prezenta: bilantul contabil sau extrase de bilant sau orice alte documente
echivalente. Baza legala - ART. 175 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice Odata cu
depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la
angajament, transmise acestora de catre tert / tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care
se va materializa sustinerea acestuia/ acestora, urmand ca documentele justificative care probeaza
cele asumate in angajament sa fie solicitate doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.
Capacitatea tehnica
3)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista a principalelor lucrari similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract (lucrari
de drumuri) executate in ultimii 5 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor), continand valori,
perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor) a
executat lucrari similare în valoare cumulata de minim 20.000.000 lei “la nivelul a minim un contract-
mai multe contracte”.
Pentru demonstrarea experientei similare solicitate ofertantii vor prezenta certificate/recomandari sau
orice alte documente justificative emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat
beneficiar.
Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare
cursul mediu anual leu/alta moneda comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Se va prezenta o lista privind utilajele si echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru
executia lucrarilor.
Informatii pentru sustinerea privind capacitatea tehnica si profesionala.
In baza prevederilor legii 98/2016 privind achizitiile publice, sustinerea privind capacitatea tehnica si
profesionala se va demonstra in conformitate cu art. 182-183.
Informatii pentru depunerea DUAE, Documentul DUAE este incarcat de autoritatea contractanta la
sectiunea documentatie, clarificari si decizii, semnat cu semnatura electronica. Pentru a completa
DUAE, ofertantul trebuie sa salveze fisierul respectiv, sa inlature semnatura electronica si sa deschida
DUAE prin intermediul serviciului on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana,
disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Se vor urma
pasii indicati de ANAP in cadrul Instructiunilor de utilizare a DUAE puse la dispozitie de ANAP pe
www.e-licitatie.ro.
Nota: se vor respecta prevederile art. 193 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.
(1) Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor
DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul
certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul
economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii:
a) nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167;
b) indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta;
c) daca este cazul, indeplineste criteriile de selectie stabilite de autoritatea contractanta in conformitate
cu prevederile prezentei legi.
(2) In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert,
DUAE include informatiile mentionate la alin. (1) cu privire la tertul sustinator.
(3) In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract,
DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
(4) Pe langa informatiile prevazute la alin. (1) - (3), DUAE contine si informatii cu privire la autoritatea
publica sau partea terta responsabila cu intocmirea documentelor justificative, precum si o declaratie
oficiala care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara intarziere,
documentele justificative respective.
(5) In cazul in care autoritatea contractanta poate obtine documentele justificative prevazute la alin. (4)
in mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informatiile solicitate
in acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice data de identificare si, daca este
cazul, declaratia necesara de acordare a consimtamantului.
Cerinta nr. 1
Standarde privind managementul calitatii
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are
implementat si mentine, conform ISO 9001 (sau echivalent) un sistem de management al calitatii
pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Se va solicita ofertantului clasat
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii
contractante, prezentarea unui Certificat sau alte probe /dovezi care confirma asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Initial se completeaza Declaratia pe propria raspundere (DUAE), urmand ca documentele justificative
(certificate/recomandari sau orice alte documente justificative) sa fie solicitate doar ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii
contractante. Initial se completeaza Declaratia pe propria raspundere (DUAE), urmand ca
documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie
solicitate doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor la solicitarea autoritatii contractante. Odata cu DUAE se va depune si prezinta angajamentul
tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/
tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/ acestora),
urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament/ angajamente sa fie
solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acordul de subcontractare si acordul de asociere se vor
depune odata cu DUAE,urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acord sa
fie solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Se va depune DUAE in format electronic, semnat cu
semnatura electronica. Initial se completeaza Declaratia pe propria raspundere (DUAE)
III.2.
Contracte rezervate
4)

Nu

III.3)
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
1)

Nu

III.3. Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
2) personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)
TIPUL PROCEDURII

IV.1.
Tipul procedurii
1)
Licitatie deschisa

IV.2)
CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.
Criterii de atribuire
1)

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:


- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim


1. Pretul ofertei 90 % 90
Descriere: Componenta financiara
2. Perioada de garantie acordata 10 % 10
Descriere: Pentru perioada de garantie a lucrarii- este foarte importanta calitatea si durabilitatea lucra
fara a necesita alocarea de fonduri suplimentare pentru repararea drumului respectiv pe o perioada de
autoritatea contractanta
Punctaj maxim total: 100

IV.2.
Se va organiza o licitatie electronica
2)
Nu

IV.3)
INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1)
8861
IV.3.
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
2)
Nu
IV.3. Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui
3) SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la


documente: 10.07.2017 16:00
Documente de plata: NU

IV.3.
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
4)
17.07.2017 16:00
IV.3.
Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
5)
IV.3.
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
6)

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON


IV.3.
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
7)
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.
Conditii de deschidere a ofertelor
8)

Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 17.11.2017 18:00

Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN


FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3)
ALTE INFORMATII

VI.4)
CAI DE ATAC

VI.4.
Organism competent pentru caile de atac
1)

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 /
+40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere


VI.4.
Utilizarea cailor de atac
2)
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6-8 din legea 101 /2016.
VI.4.
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
3)

VI.5)
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

07.06.2017 11:17