Sunteți pe pagina 1din 2

AE

CALITATEA ŞI CONSUMATORUL
(The Quality and the Consumer)

Marea majoritate a consu- Most of the consumers,


matorilor, mai ales a celor din especially those from Romania
România, aflată încă în tranziţie, se which is still in transition, guide
ghidează în achiziţionarea pro- themselves when purchasing
duselor şi serviciilor, în primul products and services, first of all
rând, după preţul acestora. Dacă by their prices. If their price is not
preţul lor nu este acceptabil, din acceptable from the viewpoint of
punct de vedere al puterii lor de their purchasing power, they
cumpărare, atunci ei consideră că consider the product/service
produsul/serviciul este impropriu unsuitable for satisfying their
satisfacerii necesităţilor lor, indife- needs, regardless of its quality.
rent de calitatea pe care ar avea-o
acesta.
Acest raţionament aduce însă But this reasoning brings
importante prejudicii financiare important financial prejudice to the
consumatorilor deoarece econo- consumers because the savings
misirea pe care ar realiza-o they would make by purchasing
cumpărând produse la preţuri mai low priced products are minimized
mici este erodată de cheltuielile by the subsequent expenses, when
ocazionate ulterior, pe timpul consuming or using them, because
consumării sau folosirii acestora, they either have a lower nutritious
deoarece fie că au o valoare value, or they aren’t reliable
nutritivă mai scăzută, fie că nu sunt enough.
suficient de fiabile.
Această mentalitate este This mentality is damaging
păguboasă şi se poate schimba and can only be changed through
numai printr-o informare şi the information and education of
educare a consumatorilor de către the consumers by the governmental
organizaţiile guvernamentale şi and non-governmental organizati-
neguvernamentale de protecţie a ons that protect them.
acestora.

Nr. 20 ● Iunie 2006 5


AE

Deoarece calitatea nu este pe Because the quality is not


gratis ci ea costă, trebuie specificat free and it costs, we should specify
faptul că adevărata satisfacţie a that the true consumer satisfaction
consumatorilor este asigurată is ensured only by an acceptable
numai printr-un raport calitate/preţ quality/price report. In other
cât mai acceptabil. Cu alte cuvinte, words, so that a product or service
ca un produs/serviciu să satisfacă could satisfy the consumers’ needs
cerinţele consumatorilor, nu este it isn’t enough only to be of good
suficient să fie de bună calitate ci quality but it is more important that
este mai important ca preţul its price complies with the quality.
acestuia să corespundă calităţii. The quality is closely related
Calitatea este strâns legată de to the consumer protection and to
legislaţie, metrologie şi standardi- the legislation, metrology and
zare, cât şi de protecţia consu- standardization.
matorilor. Due to the fact that the main
Datorită faptului că cerinţele requirements regarding the quality
principale referitoare la calitate are included in different level
sunt prevăzute în standarde de standards: national, European and
diferite niveluri: naţional, european international, they insure a
şi internaţional, ele asigură un common framework which allows
cadru comun care permite să dea the consumers to get indispensable
consumatorilor anumite garanţii guaranties and to the producers and
indispensabile, iar producătorilor distributors they propose
şi distribuitorilor propunându-le communication policies which
politici de comunicare care să could favor a credible message.
favorizeze transmiterea unui mesaj The laws and other
credibil. regulations impose certain
Legile şi alte reglementări standards and the metrology,
vin să impună anumite standarde, through research, the possibility to
iar metrologia susţine, prin measure the imposed requests and
cercetări, posibilitatea de a măsura verify the observing of the laws in
cerinţele impuse şi verifică this area. Therefore, they ensure on
respectarea legilor în domeniu. Ca the one hand, the quality of the
urmare, se asigură pe de o parte, products and on the other, the
calitatea produselor, iar pe de altă consumer protection.
parte protecţia consumatorilor. Redactor-şef
Conf. univ. dr. Dinu Vasile

6 Amfiteatru Economic