Sunteți pe pagina 1din 6

Concurs pentru angajarea experților în cadrul Biroului Regional Chișinău

pentru Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-


2020

În cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova va fi creat Biroului


Regional Chișinău pentru Programul Operațional Comun România –
Republica Moldova 2014-2020. Biroul Regional va asigura:
‒ Facilitarea accesului părților interesate din Republica Moldova la informații
legate de program, asigurând în același timp o vizibilitate maximă a
beneficiilor acordate ariei eligibile a Republicii Moldova;
‒ Implementare eficientă și transparentă a programului pentru zona eligibilă a
Republicii Moldova, sprijinind pe deplin beneficiarii și structurile de
management în procesul de implementare.

Scopul contractării:
Cancelaria de Stat în calitate de Autoritate Națională pentru programele
transfrontaliere anunță concurs pentru angajarea a 5 experți pentru durată
determinată (sfârșitul anului 2019) în cadrul Biroului Regional Chișinău pentru
Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

4 experți – suport pentru Autoritatea de Management (Ministerul Dezvoltării


Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene al României ) și
Autoritatea Națională (Cancelaria de Stat a Republicii Moldova)

Responsabilitățile specifice:
 Să realizeze activități de informare și publicitate aferente Programului;
 Să ofere suport în timpul procesului de evaluare în ceea ce privește
verificarea administrativă și a eligibilității solicitanților din Republica
Moldova;
 Să ofere suport în procesul de contractare de granturi prin oferirea de
informații privind legislația națională din Republica Moldova pe teme
specifice, participând la vizite la fața locului;
 Să ofere suport în procesul de monitorizare a proiectelor, prin organizarea de
vizite pe teren la partenerii de proiect situați în Republica Moldova.
 Să ofere suport la efectuarea vizitelor ex-post la proiecte situate în Republica
Moldova, în scopul de a verifica durabilitatea proiectelor;
 Să ofere suport în organizarea misiunilor ale autorității de audit sau oricăror
organe de control (Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Antifraudă, Curtea
Europeană de Conturi orice auditor extern autorizat de aceste instituții și
organe) în Republica Moldova;
 Să ofere suport Autorității Naționale în îndeplinirea sarcinilor lor:

‒ elaborarea/redactarea documentelor relevante programului;


‒ elaborarea propunerilor de sprijinire a pozițiilor Autorității Naționale în
timpul implementării programului;
‒ facilitarea legăturii și a corespondenței privind neregulile și fraudele,
gestionarea riscurilor și alte măsuri echivalente care urmează a fi
instituite în Republica Moldova;
‒ facilitarea corespondenței în recuperarea sumelor plătite în mod
nejustificat.

 Să îndeplinească alte atribuții care îi sunt delegate.

Calificări și abilități
‒ Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil: comunicare și
relații publice, drept, studii europene, dezvoltare regională, științe politice,
economie, administrație publică, inginerie sau echivalent);
‒ Cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze (vorbită și scrisă);
‒ Cunoașterea calculatorului și capacitatea de a utiliza în mod eficient
instrumentele IT: editarea textelor, calculul Excel, prezentarea PowerPoint,
browserul de internet;
‒ Abilități de comunicare și organizare;
Experiență profesională
‒ Minim 2 ani de experiență în gestionarea și / sau implementarea proiectelor /
programelor finanțate de UE (participarea la programele de cooperare
transfrontalieră ale UE reprezintă un avantaj);
‒ Minim 2 ani (experiență în colaborarea cu organismele internaționale sau cu
instituțiile din sectorul public local / ONG-uri);

1 expert – suport pentru Autoritatea de Management (Ministerul


Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene al
României ) și Punctul Național de Contact pentru Control (Ministerul
Finanțelor al Republicii Moldova )

Responsabilități specifice:
 Să sprijine Punctul Național de Contact pentru Control (PNCC) în
organizarea selecției și întocmirea listei companiilor de audit la nivel
național care vor efectua verificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor
transfrontaliere;
 Să ofere asistență PNCC în stabilirea criteriilor utilizate pentru selectarea
companiilor de audit;
 Să sprijine PNCC în menținerea unei baze de date actualizate a
companiilor de audit;
 Să faciliteze corespondenței dintre PNCC și beneficiari cu privire regulile
de utilizare a companiilor de audit, a normelor naționale (de exemplu,
eligibilitatea cheltuielilor, achizițiile publice, dreptul muncii, impozitele,
contabilitatea, etc.);
 Să contribuie la activitățile de formare organizate pentru companiile de
audit, informându-i despre particularitățile programelor;
Page 2
 Să ofere suportul necesar Ministerului Finanțelor la etapa de să efectueze,
la solicitarea Autorității de Management sau Autorității de Audit a
controlul calității asupra activității auditorilor independenți, astfel încât să
se asigure că auditurile efectuate sunt în conformitate cu standardele
internaționale de audit;
 Să faciliteze legăturile și corespondența dintre PNCC și Autoritatea de
Management în timpul verificărilor efectuate pentru solicitarea de plată,
inclusiv sprijinul acordat în timpul verificării la fața locului a proiectului
efectuat pe bază de eșantion;
 Să faciliteze legătura și a corespondența dintre PNCC și Autoritatea de
Management/ Autoritatea Națională în procesul de recuperare a datoriilor,
după caz;
 Să îndeplinească alte atribuții care îi sunt delegate.

Calificări și abilități
‒ Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil: comunicare și
relații publice, drept, studii europene, dezvoltare regională, științe politice,
economie, administrație publică, inginerie sau echivalent);
‒ Cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze (vorbită și scrisă);
‒ Cunoașterea calculatorului și capacitatea de a utiliza în mod eficient
instrumentele IT: editarea textelor, calculul Excel, prezentarea PowerPoint,
browserul de internet;
‒ Abilități de comunicare și organizare.
Experiență profesională
‒ Minim 2 ani de experiență în gestionarea și / sau implementarea proiectelor /
programelor finanțate de UE (participarea la programele de cooperare
transfrontalieră ale UE reprezintă un avantaj);
‒ Minim 2 ani (experiență în colaborarea cu organismele internaționale sau cu
instituțiile din sectorul public local / ONG-uri).
Procedura de selectare

La prima etapă, eliminatorie, se va evalua, pe baza documentației transmise,


admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:
‒ respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
‒ respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referința.
‒ evaluarea ofertelor în baza CV-ului si propunerii tehnice incluse în scrisoarea
de intenție.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapă, urmărind
îndeplinirea de către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate în cadrul unui
interviu cu reprezentanții comisiei de evaluare.

Procedura de Prezentare a dosarului

Page 3
Toate ofertele trebuie să conțină:
‒ Scrisoare de intenție și CV în format european (în Engleză, conform anexei -
CV);
‒ Copie după actele de studii (diplomă de licență sau echivalent și alte acte
relevante);
‒ Dovezile justificative relevante (copiile după actele de studii, copiile din
carnetul de muncă sau contractele de muncă/ servicii ).

Candidații sunt rugați să transmită dosarul până în data 5 ianuarie 2018 la


adresa de e-mail: natalia.cristian@gov.md cu obiectul:

ANGAJARE “Biroul Regional Chișinău/ AN” - în cazul experților pentru


Autoritatea de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene al României ) și Autoritatea Națională (Cancelaria
de Stat a Republicii Moldova)

ANGAJARE “Biroul Regional Chișinău/ PNCC” – în cazul experților pentru


Autoritatea de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene al României ) și Punctul Național de Contact pentru
Control (Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova )

și/sau pe adresa:

Direcția Coordonarea Politicilor și Asistenței Externe


Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Casa Guvernului, Piața Marii Adunări Naționale nr.1, biroul 650
MD-2033, Chișinău, Republica Moldova
telefon: +373-22-250 221

NB: Doar candidații selectați vor fi contactați. Candidatul va fi selectat fără a


discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex,
vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza
oricărui alt criteriu.

Page 4
CURRICULUM VITAE

Proposed role in the project:

Family name:

First names:

Date of birth:

Nationality:

Civil status:

Education:

Institution Degree(s) or Diploma(s) obtained:


(Date from - Date to)

Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic)

Language Reading Speaking Writing

Membership of professional bodies:

Other skills: (e.g. Computer literacy, etc.)

Present position:
Years within the firm:

Key qualifications: (Relevant to the project)

Specific experience in the region:

Country Date from - Date to

Page 5
Professional experience

Date from - Date to Location Company& reference person1 Position Description


(name & contact details)

OOther relevant information (e.g., Publications)

1 The Contracting Authority reserves the right to contact the reference persons. If you can not provide a reference, please provide a justification.

Page 6