Sunteți pe pagina 1din 6

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTELOR

syllabus

I.Titular disciplină
Prof.univ.Constantin OPRAN
Adresa de e-mail
constantin.opran@comunicare.ro

II. Descrierea şi obiectivele cursului


Cursul furnizează managerului de proiect şi managerului financiar proceduri şi
metodologii de rezolvare cu succes a situaţiilor financiare care apar pe parcursul dezvoltării
proiectului sau a afacerii prin proiecte după cum urmează: planul de afaceri; studiu de
fezabilitate; costul global al proiectului; managementul costului global al proiectului; evaluarea
financiară a proiectului; finanţarea proiectului; contabilitate manageriala a proiectului;
managementul riscurilor financiare; analiza economico-financiară a proiectelor utilizând
fonduri europene.
Obiectivele specifice ale cursului sunt crearea de competențe în urmatoarele domenii:
1. însuşirea de către cursanţi a tehnicilor privind managementul financiar al proiectului;
documente financiare ale proiectului; situaţii şi rapoarte financiare; elaborarea bugetului
proiectului; bugete; abordări şi tipuri de bugete; gestiunea bugetară a proiectelor;
2. însuşirea de către cursanţi a tehnicilor privind evaluarea financiara a proiectului; tehnici de
analiză şi control a proiectului; situaţii şi rapoarte financiare; viaţa economică a proiectului;
3. însuşirea de către cursanţi a strategiilor privind finantarea proiectului; reguli de adoptare a
deciziilor de finanţare;
4. însuşirea de către cursanţi a strategiilor privind managementul riscurilor financiare în
proiecte;
5. crearea și dezvoltarea competențelor privind analiza financiară a proiectelor cu finanțare
europeană;
6. crearea și dezvoltarea competențelor de succes pentru managementul financiar al afacerilor
prin proiecte.

III. Structura cursului


Cursul 1: EXIGENŢE COMERCIALE ALE PROIECTULUI; Necesităţi ale
clientului/utilizatorului, specificaţiile produsului/serviciului; Raporturile dintre
necesităţi/specificaţii şi realizarea produsului/serviciului; Calitatea
produsului/serviuciului; Procesul de definire a specificaţiei; Studiu de fezabilitate;
Planul de afaceri.

Cursul 2: MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI; Contextul aplicării


managementului proiectului; Managementul financiar şi ciclul de viaţă al
proiectului; Responsabilităţíle operaţionale ale managementului financiar; Situaţii
ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTELOR – SYLLABUS – 2017-2018 5/5  Prof.univ Constantin OPRAN
şi rapoarte financiare; Bugetele. Abordări şi tipuri de bugete; Gestiunea bugetară a
proiectelor.

Cursul 3: COSTUL GLOBAL AL PROIECTULUI; Definiţia costului global al


proiectului; Componentele costului global; Etapele analizei costului global;
Aplicaţii ale analizei costului global; Relaţia dintre metodele de management şi
costul global al proiectului.

Cursul 4: COSTUL GLOBAL AL PROIECTULUI; Relaţia dintre etapele proiectului şi


costul global al proiectului; Responsabilităţile partenerilor proiectului; Efectele
evenimentelor aleatoare asupra costului global.

Cursul 5: MANAGEMENTUL COSTULUI PROIECTULUI; Planificarea resurselor;


Estimarea costurilor proiectului; Elaborarea bugetului proiectului; Controlul
costurilor. Clasificarea estimărilor după gradul de certitudine; Estimarea practică a
costurilor; Consideraţii privind estimările proiectului; Preţul proiectului.

Cursul 6: EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI; Definirea proiectului în


vederea evaluării financiare; Cerinţe/Exigenţe minime de evaluare a proiectului;
Consideraţii privind evaluarea financiară a proiectului;

Cursul 7. EVALUAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI; Tehnici de evaluare


financiară a proiectului; Viaţa economică a proiectului; Factorii de risc în
evaluarea financiară a proiectului.

Cursul 8: FINANŢAREA PROIECTULUI; Surse de finanţare ale proiectului; Riscul


financiar şi sursele acestuia; Reguli de adoptare a deciziilor de finanţare;
Documente financiare ale proiectului; Decontarea cheltuiellilor; Eligibilitatea
costurilor; Audit financiar.

Cursul 9: UTILIZAREA INFORMAŢIILOR DE CONTROL; Gestiunea informaţiei de


control; Tehnici de analiză şi control a proiectului; Distribuirea informaţiilor;
Închiderea proiectului.

Cursul 10: MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE; .Elemente fundamentale


privind managementul riscurilor financiare; Analiza riscurilor financiare;
Definirea hedgingului; Valoarea la risc; .Managementul riscului financiar
utilizând strategia de hedging;

Cursul 11: ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A PROIECTELOR UTILIZÂND


FONDURI EUROPENE; Analiza cost-beneficiu; Analiza de risc și senzitivitate.

Cursul 12: Prezentări ale masteranzilor a unor teme alese de comun acord cu titularul de curs
în conformitate cu normele universitare.

Cursul 13: Recapitularea tematici predate la curs.

Cursul 14: Predarea și susținerea temelor de semestru.

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTELOR – SYLLABUS – 2017-2018 5/5  Prof.univ Constantin OPRAN


IV. Structura seminarului
Elaborarea unei propuneri de proiect cu analiza financiară a proiectului pentru o temă la
alegerea unei echipe de cursanţi cu acordul titularului de disciplina respectînd normele
universitare.
Seminar 1. Analiza necesităţii proiectului; Stabilirea obiectivelor proiectului; Stabilirea
managerului/directorului proiectului; Titlu proiect; Acronim proiect; Rezumatul proiectului;
Seminar 2. Pre - propunerea proiectului; Studiu de fezabilitate; Managementul financiar în
etapa întocmiri propunerii de proiect;
Seminar 3. Definirea activităţilor proiectului și subactivităților proiectului cu încadrarea
financiară detaliată; Raportări şi rezultate estimate; Planul de lucru şi metodologia de realizare
a obiectivelor proiectului;
Seminar 4. Bugetul proiectului; Managementul riscului proiectului; Analiza utilizatorilor /
beneficiarilor; Diseminarea rezultatelor proiectului; Impactul proiectului; Matricea cadru logic
a proiectului;
Seminar 5. Managementul riscurilor financiare ale proiectului în etapa de planificare;
Seminar 6. Managementul financiar în faza de realizare/ implementare a proiectului;
Seminar 7. Efecte factori perturbatori; Strategia de răspuns la factorii perturbatori;
Monitorizarea financiară în faza de finalizare şi post finalizare a proiectului;

V. Probe de evaluare
Fiecare masterand face parte dintr-o echipă de elaborare a unei propuneri de proiect.
Echipele sunt alcătuite din 4-6 masteranzi cu alegerea unui manager de proiect.
1. Evaluare pe parcurs-Seminar; Realizarea, în echipă, a unei propuneri de proiect pentru o
tematica la alegerea echipei de proiect cu acordul titularului de disciplina respectînd normele
universitare cu focalizare pe analiza financiara a proiectului și abordarea corecta a tematicilor.
Pondere din nota finală - 40%(40 puncte din 100 puncte posibile)
2. Evaluare pe parcurs - Seminar; Notare participare activă și contribuții la activitati; Teste
intermediare. Pondere din nota finală - 20%(20 puncte din 100 puncte posibile)
3. Evaluare finală; Examenul final scris va cuprinde 10 subiecte de tip întrebări închise, grilă,
cât şi întrebări deschise. Pondere din nota finală - 40% (40 puncte din 100 puncte posibile)

Evaluarea în restanță este similară cu evaluarea finala, având aceleași proceduri și


aceleași ponderi. Evaluarea este valabilă 1 an universitar.

VI. Condiţii de participare la evaluare finală -examen final scris


1. minim 8 prezenţe la curs (minim 60% prezenţă)
2. minim 4 prezenţe la seminar/proiect (minim 60% prezenţă)

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTELOR – SYLLABUS – 2017-2018 5/5  Prof.univ Constantin OPRAN


VII. Condiţii de promovare (ce trebuie să îndeplinească studentul ca să aibă nota 5)
Se vor evalua cunoștințele dobândite despre analiza financiara a proiectelor.
1. Minim 20 puncte din 40 puncte posibile la abilitatea de a aplica cunoștințele acumulate în
cadrul cursurilor; Evaluare pe parcurs-Seminar; Realizarea, în echipă, a unei propuneri de
proiect. (nota 5 la abilitatea de a aplica cunoștințele acumulate în cadrul cursurilor-elaborare
propunere proiect)
2. Minim 10 puncte din 20 puncte posibile la gradul de implicare în activitatea de seminar;
Evaluare pe parcurs-Seminar; Notare participare activa Și contribuții la activitati, teste
intermediare. (nota 5 la Gradul de implicare în activitatea de seminar.)
3. Minim 20 puncte din 40 puncte posibile la Evaluare finala.(nota 5 la Evaluare finala)

VIII. Criterii de evaluare (inclusiv cerinţe pentru obţinerea notei 10).


Se vor evalua cunoștințele dobândite despre analiza financiara a proiectelor.
1. Cunoștințe acumulate pe parcursul semestrului; Definirea corectă a conceptelor de bază ale
fiecărei teme, recunoaşterea principalelor teorii şi paradigme şi a principalelor metode de
cercetare.
Să cunoască diversele abordări, paradigme şi teorii relevante în tratarea oricărei teme a
disciplinei. Să poată analiza, compara şi interpreta diferitele concepte centrale ale disciplinei.
2. Gradul de implicare în activitatea de seminar;
3. Abilitatea de a aplica cunoștințele acumulate în cadrul cursurilor.Elaborarea unei propuneri
de proiect conform indrumarului cu abordarea corecta a tematicilor.
Nota 10 (100 puncte): 40 puncte - Cunoștințe acumulate pe parcursul semestrului- Realizarea,
în echipă, a unei propuneri de proiect; 20 puncte - Gradul de implicare în activitatea de
seminar; 40 puncte - Evaluare finală, capacitatea de a aplica cunoștințele acumulate în cadrul
cursurilor.

IX. Bibliografia cursului


IX. A. Bibliografie obligatorie
1. OPRAN Constantin; STAN Sergiu; NASTASA Steluta; ABAZA Bogdan; Managementul
proiectelor-note de curs; Editura COMUNICARE.RO Bucuresti; 2002.
2. OPRAN Constantin; STAN Sergiu; Managementul proiectelor; Editura BREN; Bucureşti,
România; 2008.
3. SEICIU Petre Lucian; OPRAN Constantin; SEICIU Dana; Managementul Proiectelor
Ingineresti; Editura Politehnica Press, Bucuresti Romania; 2009.
4. OPRAN Constantin Gheorghe; Managementul proiectelor; Editura comunicare.ro;
Bucuresti; ISBN:978-973-711-488-4; 2014.
5. BENDIC Vasile; OPRAN Constantin Gheorghe; Managementul succesului in afaceri
prin proiecte; Editura BREN Bucuresti; 2017.
6. OPRAN Constantin; Analiza financiara a proiectelor; Editura COMUNICARE.RO
Bucuresti; 2015.

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTELOR – SYLLABUS – 2017-2018 5/5  Prof.univ Constantin OPRAN


7. OPRAN Constantin; PARAIPAN Liliana; STAN, Sergiu; Managementul riscului; Editura
comunicare.ro; Bucureşti, România; 2004.
8. NĂSTASE, Steluţa; OPRAN, Constantin; Managementul financiar; Editura
comunicare.ro; Bucureşti, România; 2003.
9. BĂRGĂOANU Alina; Fondurile Europene-Strategii de Promovare si Utilizare; Editura
Tritonic; Bucuresti, Romania; 2009.
10. BARCLAY Corlane; OSEI-BRYSON Kweku-Muata; Strategic Project Management;
Contemporary Issues and Strategies for Developing Economies; CRC Press; 2015.
11. DANESCU, Tatiana; Proceduri si tehnici de audit financiar; Editura Irecson; Bucuresti,
Romania; 2007.
12. HIGGINS C. Robert; Analysis for Financial Management – 11th ; McGraw-Hill Education,
New York, USA; 2015.
13. HULL C.John; Risk Management and Financial Institutions; Publishing by Pearson
Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, USA; 2007.
14. PRITCHARD, Carl; The Project Management Communications Toolkit; Artech House,
Norwood, MA, USA; 2014.
15. PHILIPS, Josepf; Project Management Professional Study Guide, Fourth Edition; Mc
Graw Hill, New York, USA; 2013.
16. MULCAHY, Rita; PMP Exam Prep-Seven Edition; RMC Publication, Inc., USA; 2011.
17.SHERMON, Dale; Systems Cost Engineering, Program Affordability Management and
Cost Control; Grower Publishing; 2009.
18. ***; Ghidul cunostintelor in managementul proiectelor (Ghidul PMBOK) Editia a 4-a;
Tradus de PMI Romania Chapter; Project Management Institute - Bucuresti; Zeta Books,
2010.

IX. B. Bibliografie orientativă


1. BISA Cristian; ANCUŢA Tatiana; BABA Dorel; BISTRICEANU Gabriel; CAUTIŞ
Alexandru; DAVID Adelina; DUMITRAŞCU Andreea; MITRICĂ Eugen; Elaborarea
studiilor de fezabilitate şi a planurilor de afaceri; Editura BMT PUBLISHING HOUSE;
Bucureşti, România; 2005.
2. BOURNE Lynda; Stakeholder Relationship Management; Gower Publishing; 2009.
3. BREALEY Richard A; MYERS Stewart C; MARCUS Alan J; Fundamentals of Corporate
Finance- 8th; ; McGraw-Hill Education, New York, USA; 2014.
4. BRINER Wendy; HASTINGS Colin; GEDDES Michael; Project Leadership; Publishing by
Gower; Burlington, USA; 2006.
5. BROADBENT Mick; Managing Financial Resources-3rd edition; Routledge Press; 2015.
6. HILLER David; CLACHER, Iain; ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Randolph W;
JORDAN, Bradford D; Fundamentals of Corporate Finance – Second European Edition;
McGraw-Hill Education, New York, USA; 2014.
7. HILLSON, David; Managing Risk in Projects; Gower Publishing; 2009.
8. HULETT, Davit; Practical Schedule Risk Analysis; Grower Publishing; 2009.
9. MILOSEVIC Dragan; MARTINELLI Russ J.; WADDELL James M.; Program
Management for Improved Business.Results; John Wiley & Sons, Inc., Haboken, New Jersey;
2007.
10. MULCAHY Rita; Risk Management; Tricks of the Trade for Project Managers and PMI –
RMP Exam Prep Guide, A COURSE IN A BOOK, Second Edition; RMC Publication, Inc.,
USA; 2010.
11. NĂFTANAILĂ Ion; Dictionar de managementul proiectelor, roman, englez, francez,
spaniol; Ed.Tehnica, Bucuresti, Romania; 2001
ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTELOR – SYLLABUS – 2017-2018 5/5  Prof.univ Constantin OPRAN
12. RUSSIL, Richard L.; A Short Guide to Procurement Risk; Grower Publishing; 2010.
13. SHERMON, Dale; Systems Cost Engineering, Program Affordability Management and
Cost Control; Grower Publishing; 2009.
14. SHENHAR, J. Aaron; MILOSEVIC Dragan, DVIR, Dov; THAMHAIN, Hans; Linking
project management to business strategy, Project Management Institute, Pennsylvania, USA.
2007.
15. SHENHAR, J. Aaron; MILOSEVIC Dragan, DVIR, Dov; THAMHAIN, Hans; Linking
project management to business strategy, Project Management Institute, Pennsylvania, USA.
2007.
16. ***; A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOOK Guide)- Fifth
Edition - 2012, PMI-Project Management Standard ; Project Management Institute, PA, USA;
2012.
17.***; SR EN ISO 10006; Sisteme de management al calităţii; Linii directoare pentru
managementul calităţii în proiecte; Asociaţia de standardizare din România – ASRO;
Bucureşti 2005.
18.***; ISO 21500; Guidance on project management; ISO, the International Organization
for Standardization; Geneva; Switzerland;2012.
19.***; ISO 22301; Societal security–Business continuity management system –
Requirements ; ISO, the International Organization for Standardization; Geneva;
Switzerland;2012.
20.***; SR EN ISO 31010; Managementul riscului, Tehnici de evaluare a riscurilor; ASRO,
Asociaţia de standardizare din România; 2011.
21.***; SR EN ISO 31000; Managementul riscului, Principii şi linii directoare; ASRO,
Asociaţia de standardizare din România; 2010.
22.***; SR Ghid ISO 73; Managementul riscului, Vocabular; ASRO, Asociaţia de
standardizare din România; 2010.

ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTELOR – SYLLABUS – 2017-2018 5/5  Prof.univ Constantin OPRAN