Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Academiei de Științe a Moldovei

SCENARIU DIDACTIC

Expert: Suveică Anastasia


Clasa: a XI-a ”UM”
Profesor: Cerbușca Pavel
Disciplina: Educația civică
Subiectul: Clubul „My Hero”
Scopul: Misiunea clubului „My Hero” este de a motiva elevii să-și realizeze potențialul lor de a
efectua schimbări pozitive în lume, prin intermediul prezentării celor mai bune exemple de Eroi
a tutoror vremurilor.
Obiective:
O1 Să ajutăm la înțelegerea propriul potențial de a efectua schimbare pozitivă în lume.
O2 Să prezentăm istoriile oamenilor-model, în așa mod inspirînd elevii și căpătînd mai
mult curaj să se afirme.
O3 Dezvoltarea capacităților de analiză și sinteză prin gîndire și formularea unor
concluzii cu privire la impactul activităților intreprinse de oameni asupra sorții lor.

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, pe echipe;

Resurse procedurale:

• Conversaţia;
• Brainstorming;
• Explicația;
• Observația;
• Problematizarea;
• Clustering.

Resurse materiale:
 markere colorate;
 foi A4;
 laptop;
 proiector (slide-show);
 tablă plasată pe stativ.
Desfășurarea primei ședințe a clubului
Subiectul: Margaret Thacher – „Doamna de fier„

Secvențele Detalierea Resurse Forma de organizare și


lecției conținuturilor (materiale și activitatea elevilor
procedurale)
1.Moment Crearea unui climat afectiv Conversația Frontală
organizatoric pozitiv, eficient pentru
(1 min) desfăşurarea activităţii.
Asigurarea condiţiilor necesare
desfăşurării ședinței și a
resurselor materiale.

2.Captarea și Vizualizarea unui slide-show Observația Frontală


orientarea cu poze ce reflectă activismul Conversația Elevii vor încerca să
atenției/ civic al omului. Apoi sub forma Clustering identifice cîteva noțiuni-cheie
dezghețul unui clustering, cu ajutorul ce vizează imaginile
(8 min) publicului scriem ce cunoaștem vizualizate în slide-show.
despre activismul civic.

3.Anunțarea Anunțăm tema respectivă: Conversația Frontală


temei și a ”Margaret Thatcher – Slide-show
obiectivelor „Doamna de fier”
(2 min)

4. Dirijarea (1) Începem cu o provocare Individuală


activității pentru a-i pune la încercare pe (1) Elevii vor
întregii lecții elevi să definească noțiunile- încearca să explice, după
(20 min) cheie ale temei date. înțelesul lor, individual,
Noțiuni cheie : activism civic, Conversația cuvintele-cheie.
erou, model, arhetip. Problematiza- Frontală
(2) Dupa ce elevii definesc, se rea (3) În echipe
prezintă un slide-show la tema Brainstorming Interpretarea a 4 noțiuni-
dată. Slide-show cheie (prin intermediul
(3) Vom împărți publicul în 4 Explicația desenelor, schițelor).
echipe și vom distribui la Echipa nr.1-activism civic;
fiecare echipă nr.2-erou; nr.3-model; nr.4-
cîte o foaie A4 și un marker. Foi A4 arhetip.
(4) Se poartă apoi o Markere La sfîrșit, liderul fiecărei
conversație scurtă cu elevii Tablă echipe prezintă desenul în
fața publicului.
pornind de la expresia ”Omul- Lucru în grupe sau individual
făuritorul propriului destin” (la dorință);
Explicația (6) Elevii încearcă să
formuleze cîteva fraze,
Brainstorming aducînd exemple din viață.

5. Încheierea Vom pregăti ceai cu biscuiți Conversația Frontală


Activității pentru a forma o atmosferă Dacă elevii au întrebări la
(3 min) mai degajată. subiect, atunci le adresează
pe parcurs.