Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la reorganizarea unor persoane juridice


----------------------------------------------------------

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) și e1) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai
2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările și completările
ulterioare, al art. 73 și 78 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din
6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86,
art. 661), cu modificările și completările ulterioare, și al art. 93 și 94 din Legea
nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1-4, art. 1), cu modificările şi
completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se acceptă propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării


privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Organizația Concertistică și de
Impresariat „Moldova-Concert” prin fuziunea (absorbţia) Societății pe Acțiuni
„Circul din Chișinău”.

2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:


1) va crea, în termen de 10 zile, comisia de reorganizare, care va asigura
reorganizarea persoanelor juridice nominalizate în modul stabilit de legislație;
2) va efectua, prin intermediul comisiei de reorganizare, transferul
personalului societății absorbite şi transmiterea patrimoniului acesteia către
Întreprinderea de Stat „Organizația Concertistică și de Impresariat „Moldova-
Concert”;
3) va aproba modificările respective în Statutul Întreprinderii de Stat
„Organizația Concertistică și de Impresariat „Moldova-Concert”;
4) va asigura adoptarea de către organele de conducere ale Societății pe
Acțiuni „Circul din Chișinău” a hotărîrilor aferente procedurii de reorganizare.

3. Transmiterea patrimoniului aflat în gestiunea societății absorbite se va


efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere
a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din
\\172.17.20.4\operatori\007\ANUL 2018\HOTARARI\3910\3910-redactat-ro.docx
2

31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art. 2),
cu modificările și completările ulterioare.

4. Cheltuielile ce țin de reducerea statelor de personal în legătură cu


absorbția Societății pe Acțiuni „Circul din Chișinău” vor fi asigurate din contul
veniturilor proprii ale Întreprinderii de Stat „Organizația Concertistică și de
Impresariat „Moldova-Concert”.

5. Din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 „Cu
privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 981), cu modificările și completările
ulterioare, poziția 76 se exclude.

6. Din anexa nr. 51 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009
„Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al
acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 169-170, art. 775),
cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „3. S.A. „Circul din Chișinău”
se exclude.

7. Agenţia Servicii Publice va efectua modificarea documentaţiei


cadastrale, la cererea titularului de drept, în conformitate cu prevederile
prezentei hotărîri.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc

Ministrul economiei
și infrastructurii Chiril Gaburici

Ministrul finanţelor Octavian Armaşu

\\172.17.20.4\operatori\007\ANUL 2018\HOTARARI\3910\3910-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la
reorganizarea unor persoane juridice

Proiectul hotărârii de Guvern privind reorganizarea întreprinderii de Stat


O.C.I. ’’Moldova - Concert” prin absorbţia Societăţii pe Acţiuni „Circul din
Chişinău” este elaborat în temeiul art. 93 şi art. 94 din Legea nr. 1134 din 2 aprilie
1997 privind societăţile pe acţiuni, art. 26 alin. (2) lit. a), 1) şi art. 27 lit. g) din
Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate,
art. 6 alin. (1) lit. e), e1) şi art. 8 alin. (1) lit e) din Legea nr. 121 din 4 mai 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, şi art. 73, 78 din Codul
Civil al Republicii Moldova conform cărora reorganizarea persoanelor juridice se
poate realiza prin fuziune (absorbţie), iar în cazul întreprinderilor de stat şi a
societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, reorganizarea este
asigurată de către autorităţile publice centrale în temeiul unei Hotărîri de Guvern.
Prevederile art. 6 alin. (1), (2) şi art. 14 al Legii nr. 146 din 16.06.1994 cu
privire la întreprinderea de stat permit fondatorului de a dispune modificarea
statutului întreprinderii inclusiv reorganizarea acesteia.
Articolul 93 din Legea nr. 1134 din 02 aprilie 1997 privind societăţile pe
acţiuni prevede dreptul adunării generale a acţionarilor de a lua hotărîri în vederea
reorganizării societăţii prin fuziune după caz prin contopire sau absorbţie.
A

In conformitate cu prevedrile art. 69 alin. (1) şi art. 73 alin. (3) Cod Civil al
Republicii Moldova, persoana juridică poate fi reorganizată prin fuziune,
dezmembrare sau transformare, fuziunea se poate realiza prin contopire sau
absorbţie. Absorbţia are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice absorbite
şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică
absorbantă.
Calitatea de fondator al întreprinderii de Stat O.C.I. „Moldova - Concert” şi
dreptul de acţionar majoritar al S.A.„Circul din Chişinău” conform prevederilor
Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 (anexa nr. 5) o are Ministerul
Educaţiei, Culturii şi Cercetării, fiind astfel investit cu dreptul de a decide asupra
reorganizării acestora.
Scopul reorganizării persoanelor juridice prin procedura de fuziune
(absorbţie) constă în păstrarea Circului din Chişinău ca patrimoniu cultural de stat
unic de valoare naţională şi neadmiterea demolării sau înstrăinării acestuia, urmată
de optimizarea cheltuielilor de administrare, asigurarea desfăşurării şi dezvoltării
activităţii circurilor, de spectacole şi a celor concertistice în corespundere cu
genurile de activitate prevăzute în actele de constituire precum şi asigurarea
gestionării eficiente a patrimoniului public aflat în administrarea întreprinderilor
supuse reorganizării.
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului hotărîrii sunt următoarele :
Î.S. O.C.I. „Moldova - Concert” IDNO - 1003600098757 are sediul în
mun. Chişinău, str. Puşkin, 21, principalele genuri de activitate ale întreprinderii
sunt: organizarea de concerte, festivaluri, conferinţe, seminare, întîlniri,
desfăşurarea activităţii de impresariat, organizarea turneelor în ţară şi străinătate,
transmiterea în locaţiune a sălii de concert a Palatului Naţional, holurile, terenurile
aferente, clădirile şi încăperile auxiliare etc. precum şi alte activităţi conexe, în
corespundere cu legislaţia în vigoare.
O.C.L ’’Moldova - Concert” dispune de spaţii necesare şi corespunzătoare
desfăşurării activităţiilor concertiste şi de impresariat. Activitatea instituţiei pe
perioada 2015 - 2016 a fost direcţionată spre implementarea politicii culturale
elaborate în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare, inclusiv a
evenimentelor din Planul de acţiuni pentru anii 2015 - 2016, elaborat de
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
Palatul Naţional „Nicolae Sulac” este cea mai mare şi mai prestigioasă sală
de spectacol din Republica Moldova, găzduieşte cu regularitate vedete
internaţionale. Acestea sunt invitate atât de Î.S O.C.I. „Moldova-Concert”, cât şi
unii agenţi economici, care închiriază sala Palatului Naţional „Nicolae Sulac”, iar
instituţia acordă sprijin tehnic în buna desfăşurare a acestora. Colectivele instituţiei
au pregătite mai multe programe de concert de mare atractivitate, care au fost
filmate şi difuzate la mai multe posturi de televiziune.
întreprinderea nu are restanţe faţă de fondul social, inspectoratul fiscal,
salariaţi şi agenţi econimici.
S.A. „Circul din Chişinău” IDNO - 1003600019826 îşi are sediul în mun.
Chişinău, bd. Renaşterii, 33. Conform prevederilor statutului, principalele genuri
de activitate ale întreprinderii sunt: activităţi ale circurilor, rodeo, sălilor de tir,
activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă, hoteluri, comerţul cu
amănuntul în magazinile specializate, cu vînzare predominant de produse
alimentare, băuturi şi produse de tutun, închirierea bunurilor imobiliare proprii
precum şi alte activităţi recreative, neincluse în alte categorii.
Societatea dispune de edificiu specializat care a fost inaugurat în anul 1981,
avînd cea mai mare sală de spectacole din Republica Moldova în formă de
anfiteatru cu o capacitate de 1900 de locuri şi arenă cu diametrul de 13 metri.
în anul 2007 a fost reorganizat prin transformare din întreprindere de stat în
societate pe acţiuni, al cărui acţionar majoritar este Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării al Republicii Moldova.
După o pauză de aproximativ 10 ani, începînd cu anul 2014 Circul din
Chişinău şi-a reluat activitatea, reuşind să depăşească situaţia dezastruoasă
economică a întreprinderii, să deblocheze activitatea şi conturile întreprinderii, să
diminueze considerabil datoriile creditoare în proporţii mari precum şi să relanseze
spectacolele de circ prin inaugurarea arenei mici la 30 mai 2014.
Astfel, rezultatele activităţii economice şi concertistice ale S.A. „Circul din
Chişinău” din ultima perioadă înregistrează o dinamică îndreptată spre depăşirea
crizei în care s-a pomenit societatea, generînd totodată posibiltatea de extindere a
genurilor de activitate pentru atragerea mijloacelor financiare şi sporirea
competitivităţii.
Potrivit statelor de personal, fiecare întreprindere dispune de Director general,
contabil - şef, contabili, administratori, jurişti precum şi personal tehnic. Totodată,
în conformitate legislaţia cu privire la întreprinderile de stat şi societăţile pe
acţiuni, acestea dispun şi de Consilii de administraţie în număr de 3-5 persoane
remunerate. De asemenea, se constată că, întreprinderile, potrivit prevederilor
statutului, desfăşoară genuri de activitate similare legate de activităţi de spectacole,
de impresariat, muzică, organizarea de evenimente, concerte etc., inclusiv darea în
locaţiune a bunurilor neutilizate.
Analizînd situaţia Î.S. O.C.I. „Moldova Concert” şi S.A. „Circul din
Chişinău” sub aspectul gestionării patrimoniului aflat în administrare, indicatorii
economico - financiari, dotarea tehnică, precum şi activitatea managerială ale
acestora, ministerul a conchis că Moldova - Concert se află într-o situaţie mult mai
profitabilă şi avantajoasă, motiv din care s-a decis ca în procesul reorganizării Î.S.
O.C.I. „Moldo va-Concert” să aibă rolul de absorbant, care va fi succesoare de
drepturi şi obligaţii ale S.A. „Circul din Chişinău”.
Oportunitatea susţinerii acestui proiect de hotărîre a Guvernului constă în
consolidarea activităţii economico - financiare şi manageriale a bunurilor
proprietate de stat şi concentrarea administrării acestora, prin intermediul unei
singure întreprinderi, a unui conducător şi a unui Consiliu de administraţie, în
scopul valorificării potenţialului productiv existent şi asigurării unui management
eficient şi profitabil.
Managementul comun al resurselor va aduce o serie de oportunităţi
economice. Principalul avantaj este dat de viziunea centralizată atît asupra
activităţii artistice, cît şi asupra resurselor implicate. Totodată, funcţiile de
conducere vor fi comune tipurilor de activităţi artistice. Astfel, aspectele legate de
redimisionarea aparatului administrativ şi de conducere vor condiţiona
eficientizarea efortului legat de resursele umane, dar şi o viziune managerială
uniformă şi echilibrată.
Fuziunea întreprinderilor nominalizate va constitui o premisă spre reducerea
cheltuielilor financiare legate de plata salariului personalului administrativ, iar
sursele financiare economisite vor putea fi îndreptate pentru investirea în
dezvoltarea activităţilor statutare, precum şi majorarea salariilor angajaţilor
implicaţi în dezvoltarea şi promovarea activităţilor culturale.
Fiind analizate statele de personal ale întreprinderilor, s-a constatat
oportunitatea reducerii funcţiilor de director general, contabil - şef, contabil şi
jurist precum şi a consililui de administraţie al S.A. "Circul din Chişinău”.
Estimativ cheltuielile pentru plata indemnizaţiilor în legătură cu reducerea
funcţiilor, în conformitate cu prevederile Codului Muncii al R. moldova, va constui
suma de 34 000 (trezeci şi patru mii) lei.
Totodată, dat fiind faptul că după reorganizare întreprinderea absorbită S.A.
„Circul de Chişinău” îşi va înceta existenţa, considerăm necesar excluderea
sintagmei „S.A. „Circul din Chişinău”” din anexa nr. 51 a Hotărîrii Guvernului
nr.696 din 19 noiembrie 2009, precum şi din anexa 2 a Hotărîrii Guvernului nr.945
din 20 august 2007.
Realizarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare publice cu excepţia
plăţilor, indemnizaţiilor legate de reducerea statelor de personal, care nu sunt
considerabile şi vor fi acoperite din veniturile proprii. Proiectul nu conţine
prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în contextul Legii cu
privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-
XVI din 20.07.2006, astfel nu este necesară examinarea acestuia de către Grupul
de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.
In acest context, solicităm respectuos susţinerea proiectului Hotărîrii
Guvernului cu privire la reorganizarea unor persoane juridice.

Monica BABUC
Ministru

Ex: Cojocarii Andrei


Tel: 0(22) 21-07-75