Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA ANDREI ȘAGUNA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

TEMATICA PENTRU LICENȚĂ 2017-2018

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI:
1. Obiectul psihologiei : Viaţa psihică interioară ca obiect al psihologiei;
Introspecţionismul. Psihanaliza; Comportamentul ca obiect al psihologiei;
Behaviorismul și neo-behaviorismul; Activitatea (conduita) ca obiect al
psihologiei. Psihologia conduitei;
2. Natura psihicului uman. Natura psihicului uman; Complexitatea
psihicului uman.
3. Structura și dinamica psihicului. Instanțele psihicului (teoria
psihanalitica); Conștientul; Subconștientul; Insconștientul; Relațiile dintre
conștient și inconștient.
4. Perceptia. Definiţia percepției. Formele complexe ale percepției.
5. Reprezentarea. Definiția reprezentării;
6. Memoria : Definirea conceptului de memorie; Procesele memoriei:
encodarea, stocarea, reactualizarea, uitarea.
7. Gândirea: Definiția gândirii; Laturile gândirii; Operațiile fundamentale ale
gândirii; Activitățile gândirii.
8. Afectivitatea: Definiție; Clasificarea trăirilor afective.

BIBLIOGRAFIE
1. Zlate, M. (2009), Fundamentele psihologiei, Editura Polirom, Iaşi;
pag. 4-242.
PSIHOLOGIA PERSONALITĂȚII:
1. Personalitatea: Delimitări conceptuale (individ, individualitate, persoană,
personalitate, personaj); Definiţii ale personalității: definiții prin efect
extern, definiții prin structură internă, definiții pozitiviste;
2. Temperamentul – latura dinamico-energetică a personalității: Definire și
criterii de identificare; Tipologii temperamentale.
3. Aptitudinea – latura instrumentală a personalității: Definirea
conceptului; Caracterul înnăscut sau dobândit al aptitudinilor; Clasificarea
aptitudinilor.
4. Inteligența – latura rezolutiv-productivă a personalităţii: Delimitări
conceptuale; Modele explicativ-interpretative ale inteligenței (modelul
psihometric, modelul factorial, modelul genetic, modelul psihocognitivist,
modelul neuropsihologic, modelul ecologic, model triarhic); Relaţia dintre
inteligenţă şi personalitate; Inteligența emoțională-definiție.
5. Caracterul – latura relațional-valorică și de autoreglaj a personalității:
Accepţiunile noţiunii de caracter; Trăsături şi atitudini – elemente structurale
ale caracterului;
6. Creativitatea – latura transformativ-constructivă a personalității:
Definirea conceptului; Relaţia dintre creativitate şi inteligenţă;
7. Structura și dezvoltarea personalității: Relații între laturile personalității
(relaţia dintre temperament şi caracter, relaţia dintre aptitudini şi caracter,
relaţia dintre temperament şi aptitudini); Devenirea personalității; Tipuri de
personalitate.

BIBLIOGRAFIE
1. Zlate, M. (2006), Fundamentele psihologiei, București: Editura
Universitară, pp. 337-435.
PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
1. Factorii fundamentali, determinativi ai dezvoltării psihice umane:
ereditatea, mediul, educaţia.
2. Dezvoltarea neuropsihică în stadiul de sugar (0-1 an): dezvoltarea
sensibilităţii şi apariţia percepţiilor ; dezvoltarea motricităţii sugarului:
mersul şi postura; dezvoltarea limbajului şi tipuri de comunicare utilizate de
copil în primul an de viaţă; manifestările afective ale sugarului; dezvoltarea
conduitelor inteligente.
3. Etapa antepreşcolarităţii sau prima copilărie (1-3 ani): apariţia
reprezentărilor; particularităţi ale atenţiei şi memoriei la antepreşcolar;
dezvoltarea gândirii, limbajului şi comunicării.
4. Perioada pubertăţii şi a adolescenţei (10-11--18-25 ani): etapele
pubertăţii şi ale adolescenţei; modificări endocrine cu ecou în dezvoltarea
psihosomatică; dezvoltarea conştiinţei de sine şi imaginii de sine; criza de
originalitate la adolescent; identitatea de sine a adolescentului;
caracteristicile afectivităţii adolescentului; consecinţe ale disfuncţionalităţii
psihoafective şi sociofamiliale asupra dezvoltării armonioase a
adolescenţilor.
5. Caracteristici psihice la senectute; aspecte ale involuţiei funcţiilor psihice
la senectute; modificări ale personalităţii bătrânilor legate de involuţia fizică
şi deteriorarea stării de sănătate; modalităţi de compensare a minusurilor
vieţii profesionale şi sociale; modificări ale afectivităţii bătrânilor;
singurătatea şi sindromul de pierdere la vârstnici; pregătirea pentru părăsirea
vieţii.
BIBLIOGRAFIE
U.Șchiopu, E. Verza, Psihologia vârstelor-ciclurile vieții, 1997, EDP,
pag.25-45, 54-121, 204-261, 330-370.
PSIHODIAGNOSTIC
1. Testul psihologic – principal mijloc de psihodiagnostic: Scale de
măsurare; Definirea testului psihologic; Componenţa testului psihologic;
Clasificarea testelor psihologice.
2. Funcţiile psihodiagnozei. Caracteristicile psihometrice ale testelor:
Funcţiile psihodiagnozei; Caracteristici psihometrice de bază ale testelor;
Surse de variabilitate; Alte caracteristici psihometrice.

BIBLIOGRAFIE
1. Mitrofan, N. Testarea psihologică. Aspecte teoretice și practice, Editura
Polirom, Iași, 2009, 51-119.
2. (www.copsi.ro)

PSIHOLOGIA MUNCII

1. Evaluarea performanței profesionale: utilitate; dimensiuni


comportamentale ale performanței; metode de evaluare; tendințe
contemporane
2. Selecția psihologică a personalului: concepte fundamentale în selecția
psihologică; predictori utilizați în selecția personalului; tendințe moderne în
selecția de personal.

BIBLIOGRAFIE
1. Popa, M. (2008), Introducere în psihologia muncii, Editura Polirom, Iaşi,
pag. 58-74; 76-118.
PSIHOLOGIE MEDICALĂ
1. Psihologia medicală: starea de normalitate și anormalitate; starea de
sănătate: definiţie; sănătatea fizică și sănătatea mentală; parametrii stării de
sănătate ( biologici, psihologici, sociali); noţiunea de boală: definiţie;
conceptul de adaptare; mecanisme de apărare; atitudinea bolnavului în faţa
bolii; definiția complianței terapeutice.
2. Deficiența mintală: Definiţie, clasificare; trăsături de specificitate ale
deficienţilor mintali; particularităţi specifice ale proceselor şi funcţiilor
psihice.
3. Fenomenul suicidar: Definiţie; cadru conceptual, instanţe ale fenomenului
suicidar, factori de risc, teorii; suicidul ȋn bolile psihice; tipuri particulare de
suicid.
4. Evaluare și intervenție psihologică clinică în toxicomanii și alcoolism.
BIBLIOGRAFIE
1. I.B. Iamandescu – Elemente de Psihosomatica Generala si Aplicata, Ed.
Infomedica, Bucuresti, 1999, pag. 134-140; 144-148; 176-180; 190-200.
2. DSM-V – Manual de Diagnostic si Statistica a Tulburarilor Mentale, Asociatia
Psihiatrilor Liberi din Romania, Bucuresti, 2000, pag. 296-298.
PSIHOLOGIE ORGANIZAȚIONALĂ
1. Managementul carierei profesionale: Definirea carierei profesionale;
Consilierea carierei; Alegerea carierei.
2. Stresul organizaţional; Burnout;
3. Conflictele în organizaţii: Cauze generatoare; Tipologia conflictelor;
Managementul conflictelor.

BIBLIOGRAFIE
1. Bogathy, Z.(2004). Manual de psihologia muncii şi organizaţională. Iaşi:
Editura Polirom; pag.181-183;
2. Zlate, M., Tratat de psihologie organizațional-managerială, 2004,
Ed.Polirom, Iași, pag.350-352, 356-373.
3. Popescu, D, 2010, Comportament organizațional, Ed. ASE, București,
pag. 234-236; 238-248; 227-236.

PSIHIATRIE
1. Tulburările personalității: clasificarea tulburărilor de personalitate și
caracteristici clinice comune; clusterul A, B si C.
2. Schizofrenia: considerații generale, etiopatogenie, simptomatologie, forme
clinice.
3. Tulburările afective: generalități, clasificare, entitati clinice.

BIBLIOGRAFIE

1. Papari, A., Chiriţă V., Chiriţă, R. (2009), Tratat de psihiatrie, ediţia a II-
a, Vol. I+II, Editura Fundaţia "Andrei Șaguna", Constanţa;
PSIHOTERAPIE
1. Exigenţele şi convingerile psihoterapeutului profesionist: forme de
asistare psihologică: psihoterapie, consiliere, dezvoltare personală -
principalele diferenţe;
2. Organizarea psihoterapiei: indicaţii şi contraindicaţii ale psihoterapiei.
3. Tehnici şi metode în psihoterapie. Procesele psihoterapiei.
4. Psihanaliza şi psihoterapia psihanalitică: psihanaliza-definiție;
caracteristici generale ale psihanalizei; elemente de psihopatologie
psihanalitică.
5. Terapia gestalt: procesul psihoterapeutic gestaltist (obiective; principii de
desfăşurare, modalităţi metodologice).
6. Terapia cognitiv-comportamentală-definiție, principii, metode.

BIBLIOGRAFIE
1. Mitrofan, I. (2008), Psihoterapie - repere teoretice, metodologice şi aplicative,
Ed. Sper, Bucureşti, pag.18-20,52-76, 106-115, 164-165.
2. Holdevici, I., (1998), Elemente de psihoterapie, Ed.All, Bucureşti; pag.4-12,
107-132