Sunteți pe pagina 1din 7

NR.

PĂRȚILE OBICETUL LITIGIULUI PRIMA INSTANȚĂ A DOUA INSTANȚĂ A TREIA INSTANȚĂ CONCLUZIE
1 Zeabchin Declararea nulitatii contractului La 08 octombrie 2013 Prin decizia Curţii de Apel La data de 23.12 2014 Analizind prezenta
Stanislav de arvuna. Zeabchin Stanislav a depus Cahul din 23.10.2014, a fost Petrova Olga a declarat hoarire,rezulta ca nu
contra Nulitatea actului juridic simulat, cerere de chemare în judecată scutit parţial Zeabchin recurs împotriva deciziei pot fi reţinute
Petrova Olga nulitatea actului juridic afectat împotriva lui Petrova Olga, Stanislav de la plata taxei de instanţei de apel, solicitând argumentele
de eroare. intervenient Agenţia stat la depunerea apelului, a admiterea acestuia, casarea intimatului-reclamant
Zeabchin Stanislav a achitat lui imobiliară „Imperia” SRL fost admis apelul declarat deciziei instanţei de apel şi precum că contractul
Petrova Olga suma de 20000 „Incomplus” cu privire la ;fiind casată integral menţinerea hotărîrii primei de arvuna a fost
Euro cu titlu de avans pentru declararea nulităţii hotărârea Judecătoriei Cahul instanţe, invocind încheiat cu intenţia de
cumpărarea apartamentului din contractului de arvună şi din 04 iunie 2014, cu ilegalitatea deciziei instanţei a ascunde un alt act
or. Cahul. Ulterior, însă a restituirea sumei achitate. pronunţarea unei noi hotărîri, de apel,invocind ca Instanţa juridic şi anume cel de
constatat că de fapt a semnat un Prin hotărîrea Judecătoriei prin care acţiunea a fost de Apel,declarînd nulitatea avans. Colegiul
contract de arvună şi nu unul de Cahul din 04 iunie 2014, a fost admisă integral, fiind actului juridic contestat, nu constată că Zeabchin
avans. Reclamantul invocă respinsă acţiunea ca declarată nulitatea absolută a a luat în consideraţie faptul Stanislav nu a
nulitatea acestui contract, pe neîntemeiată. acordului de încheiat între că acesta a fost încheiat cu administrat probe
motiv că a fost încheiat cu Zeabchin Stanislav şi Petrova respectarea tuturor admisibile ce ar
intenţia de a ascunde un alt act Olga, obiect al căruia condiţiilor de valabilitate confirma nulitatea
juridic şi anume cel de avans constituie transmiterea sumei instituite de lege. actului juridic ca fiind
pentru cumpărarea imobilului, de 20000 Euro cu titlu de Studiind materialele afectat de
iar în confirmarea argumentului arvună în contul dosarului în raport cu eroare.Asfel,meniona
dat a invocat recipisa semnată la vînzăriicumpărării imobilului, temeiurile recursului, m ca Colegiul civil,
02 octombrie 2012, prin care a dispusă restituţia civilă, prin Colegiul civil, comercial şi de comercial şi de
transmis în avans lui Petrova încasarea de la Petrova Olga contencios administrativ contencios
Olga suma de 5000 Euro pentru în beneficiul lui Zeabchin lărgit al Curţii Supreme de administrativ lal CSJ a
cumpărarea aceluiaşi Stanislav a sumei de 20000 Justiţie consideră necesar considerat recursul
apartament.Totodată a indicat Euro, 1000 lei cu titlu de de a admite recursul, de a întemeiat şi care
că restul sumei de 15000 Euro a cheltuieli de asistenţă juridică casa decizia instanţei de urmează a fi admis, cu
fost transmisă ulterior încheierii şi 350 lei cu titlu de taxă de apel şi a menţine hotărârea casarea integrală a
acordului contestat, la data de stat achitată. A fost dispusă primei instanţe. deciziei instanţei de
23 octombrie 2012. Cere încasarea de la Petrova Olga apel şi menţinerea
reclamantul declararea nulităţii în beneficiul statului a taxei hotărârii primei
contractului de arvună prin de stat în sumă de 8324,40 instanţe.
prisma art. 221 Cod civil, cu lei.
obligarea pîrîtei de a-i restitui
suma achitată în mărime de
20000 Euro, precum şi încasarea
cheltuielilor de judecată.
NR. PĂRȚILE OBICETUL LITIGIULUI PRIMA INSTANȚĂ A DOUA INSTANȚĂ A TREIA INSTANȚĂ CONCLUZIE

2 Socolova Declararea nulităţii contractului Prin hotărîrea Judecătoriei La 27.06.2014, Socolova Considerînd ilegală In concluzie,am dedus
Tatiana contra de fidejusiune. Centru, mun. Chişinău din 04 Tatiana a declarat apel încheierea în ca după cum rezultă
BC Energbank iunie 2014, acţiunea Tatianei împotriva hotărîrii instanţei cauză,Socolova Tatiana a din materialele cauzei,
SA La 26.03.2013, Socolova Tatiana Socolova împotriva BC de fond, solicitînd admiterea contestat-o cu recurs, la depunerea cererii
a depus cerere de chemare în „Energbank” SA, intervenienţi apelului, casarea hotărîrii solicitînd admiterea de apel împotriva
judecată împotriva BC accesorii Socolov Alexei şi FPC primei instanţe, cu emiterea recursului, casarea încheierii hotărîrii Judecătoriei
„Energbank” SA, intervenienţi „Omprico-Invest” SRL, privind unei noi hotărîri prin care Curţii de Apel Chişinău şi Centru, mun. Chişinău
accesorii Socolov Alexei şi FPC declararea nulităţii acţiunea să fie admisă remiterea cauzei în instanţa din 04.06.2014,
„Omprico-Invest” SRL, privind contractului de fidejusiune, a integral. Prin încheierea Curţii de apel la etapa primirii Socolova Tatiana a
declararea nulităţii contractului fost respinsă ca neîntemeiată. de Apel Chişinău din 11 cererii de apel. Studiind achitat taxa de stat în
de fidejusiune încheiat la septembrie 2014, nu s-a dat materialele dosarului mărime de 565 lei
03.02.2010 între Socolov Alexei curs cererii de apel, apelantei ,Colegiul civil, comercial şi ,insa Instanţa de Apel
şi BC „Energbank” SA. fiindu-i fixat termen pînă la de contencios administrativ a considerat că taxa
01.10.2014 pentru al CSJ consideră recursul de stat este achitată
prezentarea apelului motivat neîntemeiat şi pasibil de a fi incomplet, deoarece a
şi a dovezii de plată a taxei de respins,fiindca in calificat acţiunea
stat în mărime de 18 185 lei. conformitate cu art. 427 lit. ,privind declararea
a) CPC, instanţa de recurs, nulităţii contractului
după ce examinează de fidejusiune, ca fiind
recursul împotriva patrimonială.Astfelin
încheierii, este în drept să-l recurs, Colegiul a
respingă şi să menţină conchis just că
încheierea.Totodata, argumentele invocate
Colegiul conchide că de recurenta Socolova
concluzia instanţei de Apel, Tatiana nu se
privind încadrarea acţiunii încadrează în
reclamantei la categoria temeiurile de casare a
celor patrimoniale, este încheierii recurate,
corectă si onsideră că motiv pentru care
instanţa de apel întemeiat a recursul urmează a fi
impus cu taxă de stat respins ca
cererea de apel în sumă 18 neîntemeiat cu
185 lei, deoarece apelanta a menţinerea încheierii
achitat taxa de stat pentru Curţii de Apel Chişinău
depunerea apelului în suma din 11.09. 2014.
de doar 565 de lei.
N PĂRȚILE OBICETUL LITIGIULUI PRIMA INSTANȚĂ A DOUA INSTANȚĂ A TREIA INSTANȚĂ CONCLUZIE
R.
3 FPC Repararea prejudiciului La 03 octombrie 2012 La 06 noiembrie 2014 La 18 mai 2015 firma de Din motivele
Ferrum material si moral. firma de producție și firma de producție și producție și comerț menţionateşi având
SRL„Ferrum” a invocat că „Ferrum” societate cu în vedere că prima
SRL comerț „Ferrum” comerț „Ferrum” instanță și
prestează servicii alimentație răspundere limitată a
împotriva publică în baza autorizației de societate cu societate cu instanţa de apel au
declarat recurs
lui Ciornîi funcționare și autorizației răspundere limitată a răspundere limitată a examinat pricina sub
împotriva deciziei Curții toate aspectele, cu
Vladimir, sanitare în incinta cafenelei depus cerere de depus apel nemotivat, de Apel Chișinău din
„Cafe de Italia”. respectarea
intervenie chemare în judecată iar la 27 ianuarie 2015 17 martie 2015,
PîrîtulCiornîi Vladimir normelor de
nt domiciliază în blocul nr.17,
împotriva lui Ciornîi apel motivat solicitînd casarea drept material,
accesoriu bd.GrigoreVieru,mun.Chișinău, Vladimir cu privire la împotriva hotărîrii deciziei instanței de procedural şi
Gribanova apartamentul nr.7. Pînă în anul repararea prejudiciului Judecătoriei Rîșcani apel și hotărîrii primei apreciind corect
Marina 2008 activitatea cafenelei nu material și moral. Prin mun. Chișinău din 16 instanțe, emiterea unei probele administrate
deranja pîrîtu lCiornîi au emis hotărîri
hotărîrea Judecătoriei octombrie 2014. noi hotărîri de admitere
Vladimir,însă de la sfîrșitul legale, iar
Rîșcani mun. Chișinău Curtea de Apel a acțiunii, încasarea
anului 2008 pînă în anul 2011, argumentele
din 16 octombrie 2014 Chișinău prin decizia cheltuielilor de invocate de firma de
acesta s-a adresat cu
judecată în mărime de producție și comerț
aproximativ 30 plîngeri/petiții/ acțiunea firmei de din 17 martie 2015 a
cereri Primăriei municipiului 750 lei. Verificând SRL „Ferrum”
producție și comerț respins apelul încadrarea în
Chișinău, Centrului de Sănătate în cererea de recurs
„Ferrum” societate cu declarat de firma de prevederile legii a poartă caracter
Publică, Direcției Generală
Comerț, Alimentație Publică și răspundere limitată a producție și comerț temeiurilor invocate de declarativ şi nu se
Prestări Servicii, fost respinsă ca „Ferrum” societate cu firma de încadrează în
Comisariatului General de neîntemeiată. răspundere limitată și temeiurile prevăzute
producție și comerț
Poliție mun. Chișinău.Tot în la 432 alin. (2), (3) şi
a menținut hotărîrea „Ferrum” societate cu
această perioadă Ciornîi (4) Codul de
Judecătoriei Rîșcani răspundere limitată în procedură
Vladimir de 22 de ori a apelat
mun. Chișinău din 16 cererea de recurs civilă, completul
serviciul „902”motivul fiind
„gălăgia”.Conform raporturilor octombrie 2014. pe baza materialelor din Colegiului civil,
serviciului „902” nici o dosar și a referinței, comercial şi de
chemare nu s-a confirmat și audiind raportul verbal contencios
sunt prezente indicații spre al judecătorului administrativ al CSJ
tragerea lui Ciornîi Vladimir la raportor, CSJ consideră aconcluzionat just
răspundere contravențională recursul fiind unul
că acesta este
în privința chemărilor false. inadmisibil.
inadmisibil.
NR. PĂRȚILE OBICETUL LITIGIULUI PRIMA INSTANȚĂ A DOUA INSTANȚĂ A TREIA INSTANȚĂ CONCLUZIE

4 Rezilierea contractului .La data de Prin hotărârea Judecătoriei Nefiind de acord cu hotărârea Se respinge recursul declarat Decizia a fost una
27 noiembrie 2013, Chibac Isai s-a Centru mun. Chişinău din 13 primei instanţe, la 23 iunie de către Chibac Isai. Se corecta dat fiind faptul
adresat cu cerere de chemare în iunie 2014, cererea de chemare 2014, Chibac Isai a depus apel menţine decizia Curţii de ca În conformitate cu
judecată împotriva SA în judecată înaintată de Chibac nemotivat, şi la 14.10.2014 Apel Chişinău din 09 art. 747 Cod civil
,Moldtelecom” privind restituirea Isai a fost respinsă. apel motivat, solicitînd decembrie 2014 şi hotărârea rezilierea operează
sumei. În motivarea acţiunii, admiterea apelului, casarea Judecătoriei Judecătoriei numai pe viitor. Pot fi
reziliate contractele cu
reclamantul a indicat că, la data hotărârii primei instanţe, cu Centru, mun.Chişinău din 13
executare succesivă.
de 23 august 2013 a semnat cu emiterea unei noi hotărâri, iunie 2014, adoptată în
Contractul de prestare a
operatorul SA ,,Moldtelecom” prin care acţiunea să fie pricina civilă la cererea de
serviciilor de telefonie
contractul privind portarea admisă integral. chemare în judecată înaintată
mobilă,,Unite” este
numărului de telefon mobil de la de Chibac Isai împotriva SA contract de executare
operatorul Orange. Menţionează Prin decizia Curţii de Apel ,,Moldtelecom” privind succesivă. Prin urmare,
că deşi a fost satisfăcut de oferta Chişinău din 09 decembrie restituirea sumei. Decizia prestaţiile care au fost
nu a fost informat despre 2014, a fost respins apelul este irevocabilă din efectuate anterior
necesitatea unui aparat de declarat de Chibac Isai şi momentul emiterii. Colegiul rezilierii contractului
telefonie mobilă special pentru menţinută hotărârea menţionează că just atît rămîn valabile.
recepţionarea semnalului Judecătoriei Centru instanţa de apel, cît şi prima Conform pct. 10.3
operatorului Unite. Indică că, mun.Chişinău din 13 iunie instanţă au concluzionat că contractul se consideră
potrivit chitanţei la 27 august 2014. deoarece contractul a fost reziliat la sfîrşitul
2013 a achitat 79 lei pentru reziliat la 01.10.2013, toate perioadei de tarifare.
servicii viitoare de telefonie prestaţiile pînă la 01.10.2013 Perioada de tarifare se
mobilă şi serviciile ce urmau a-i fi ramîn valabile şi nu sunt consideră perioada
dintre prima şi ultima zi
acordate din 01.09.2013. Susţine temeiuri pentru restituirea
a lunii calendaristice
că de servicii nu s-a folosit şi sumei de 79 lei achitată ca
abonamentul lunar este
contractul menţionat a fost plată de abonament pentru
inclus integral în
reziliat la 03.09.2013. Prin cererea perioada de facturare-
factură, dat fiind faptul
sa a solicitat restituirea sumei septembrie 2013. că cererea de reziliere a
achitate în avans de 79 lei. Pîrîtul fost depusă de către
însă, i-a respins cererea, şi a Chibac Isai la data de
reţinut 79 lei pretinzînd 03.09.2014, respectiv
suplimentar suma de 57, 37 lei, contractul se consideră
fapt interpretat de reclamant ca reziliat din 01.10.2013.
o îmbogăţire nejustificată.
NR. PĂRȚILE OBICETUL LITIGIULUI PRIMA INSTANȚĂ A DOUA INSTANȚĂ A TREIA INSTANȚĂ CONCLUZIE

5 Groian Elena si Rezolutiunea contractului. Prin hotărîrea Judecătoriei Prin decizia Curţii de Apel Se admite recursul declarat Instanţele eronat au
Stepa Ala Ialoveni din 13 octombrie 2014, Chișinău din 02 aprilie 2015, a de către Groian Elena. Se respins acţiunea
La 19 iunie 2014 Groian Elena a a fost respinsă acţiunea ca fost admisă cererea lui Groian casează integral decizia Curţii reclamantei pe motivul
depus cerere de chemare în neîntemeiată. Elena şi scutită aceasta de la de Apel Chişinău din 02 că aceasta nu a
judecată împotriva lui Ştepa Ala plata taxei de stat la aprilie 2015 şi hotărîrea prezentat careva probe
cu privire la rezoluţiunea depunerea apelului, a fost Judecătoriei Ialoveni din 13 ce ar confirma faptul că
contractului de înstrăinare a respins apelul declarat de către octombrie 2014 în pricina în perioada întreţinerii
bunului cu condiţia întreţinerii pe Groian Elena şi menținută civilă la cererea de chemare sale Ştepa Ala nu şi-a
viaţă. În motivarea acţiunii hotărîrea Judecătoriei Ialoveni în judecată a lui Groian Elena executat obligaţiile
reclamanta a indicat că, la 20 din 13 octombrie 2014. împotriva lui Ştepa Ala cu contractuale. Or, din
august 2008 a încheiat cu Ştepa privire la rezoluţiunea conţinutul acţiunii
Ala contractul de înstrăinare a contractului de înstrăinare a rezultă că Groian Elena
bunului cu condiţia întreţinerii pe bunului cu condiţia pretinde la
viaţă nr. 7923, în temeiul căruia întreţinerii pe viaţă, cu rezoluţiunea
Groian Elena şi-a asumat obligaţia pronunţarea unei noi hotărîri contractului pentru
de a transmite imobilul său, iar prin care: Se admite integral nerespectarea
pîrîta s-a obligat să o întreţină, în cererea de chemare în obligaţiilor
special cu hrană, îmbrăcăminte, judecată a lui Groian Elena contractuale de
medicamente etc. Susţine Groian împotriva lui Ştepa Ala cu întreţinere pe viaţă de
Elena că pîrîta nu şi-a onorat privire la rezoluţiunea către dobînditor.
obligaţiile contractuale, iar după contractului de înstrăinare a Respectiv, Alei Ştepa,
încheierea actului juridic nu a mai bunului cu condiţia în calitate de
văzut-o pe Ala Ştepa, presupunînd întreţinerii pe viaţă. dobînditor, îi revine
că era plecată peste hotarele ţării. Contractul de înstrăinare a obligaţia corelativă de
Avînd în vedere că dobînditorul bunului cu condiţia a proba că aceasta a
Ştepa Ala nu execută condiţiile p. întreţinerii pe viaţă nr. 7923, executat condiţiile
2.3 al contractului, survin încheiat la 20 august 2008 contractuale ce ţin de
consecinţele art. 844 Cod civil de între beneficiarul întreţinerii întreţinerea
rezoluţiune a contractului de Groian Elena şi dobînditorul beneficiarului.
înstrăinare a bunului cu condiţia Ştepa Ala, se declară rezolvit.
întreţinerii pe viaţă. Se încasează de la Ştepa Ala
în beneficiul lui Groian Elena
cheltuielile de judecată.
NR. PĂRȚILE OBICETUL LITIGIULUI PRIMA INSTANȚĂ A DOUA INSTANȚĂ A TREIA INSTANȚĂ CONCLUZIE

6 Gradinaru Repararea prejudiciului material si Prin hotărîrea Judecătoriei Prin decizia Curții de Apel Recursul declarat de către Distinct de cele
Aurel si moral cauzat prin atragerea Buiucani mun. Chișinău din 14 Chișinău din 01 decembrie Grădinaru Aurel se consideră relatate consider ca
Ministerul ilegala la raspundere august 2015, acțiunea 2015, a fost respins apelul inadmisibil. Completul Colegiului civil,
Justitiei administrativă. La 25 iunie 2015, declarat de către Grădinaru Colegiului civil, comercial și comercial și de
Republicii Grădinaru Aurel a depus cerere a fost respinsă ca fiind Aurel și menținută hotărîrea de contencios administrativ contencios
Moldova de chemare în judecată impotriva neîntemeiată. primi instanțe. Pentru a decide al Curții Supreme de Justiție administrativ al Curții
Ministerului Justiției al Republici astfel, instanțele inferioare au consideră că recursul declarat Supreme de Justiție a
Moldova cu privire la repararea reținut prevederile Legii nr. de către Grădinaru Aurel nu decis corect in ceea ce
prejudiciului material și moral. În 1545 din 25 februarie 1998 se încadrează în temeiurile priveste de a
motivarea acţiunii a indicat că în concluzionînd în acest sens că prevăzute la art. 432, alin. considera recursul
perioada anilor 2014-2015, de pentru angajarea răspunderii (2), (3) și (4) CPC, or, declarat de către
către organele poliției rutiere a statului în urma prejudiciului recurentul nu a invocat nici Grădinaru Aurel ca
fost tras la răspundere cauzat prin acțiuni ilicite ale un temei care ar indica la inadmisibil, in
contravențională și sancționat organelor de urmărire penală, ilegalitatea deciziei instanței conformitate cu art.
ilegal de nenumărate ori pentru ale procuraturii și ale de apel. Prin urmare, art. 270, 431 alin. (2),
comiterea unor aparente instanțelor judecătorești, sînt argumentele recursului nu art. 433 lit. a), art. 440
contravenții administrative, fapte necesare unele condiții indică la încălcarea esențială CPC.
care lau determinat să conteste în speciale, și anume existența sau aplicarea eronată a
instanța de judecată hotărîrile dreptului reclamantului de a normelor de drept material
respective. Menționează că prin solicita repararea prejudiciului sau a normelor de drept
hotărîrile instanțelor Or, nu orice acțiune a procedural de către instanța
judecătorești a fost dispusă organelor de drept și de apel, respectiv nu
anularea tuturor proceselor- judecătorești atrage constituie temei de casare a
verbale, fiind achitat din motivul răspunderea statului,instanța deciziei recurate.
lipsei elementelor contravenției de apel a menționat că
cu încetarea procedurii Grădinaru Aurel nici nu are
contravenționale.Susține că, în dreptul prin prisma Legii nr.
corespundere cu Legea nr. 1545 1545 să solicite despăgubiri
din 25 februarie 1998 a constatat pecuniare, în condițiile în care
că ilegal a fost sancționat în privința sa nu a fost emis nici
contravențional de către organele un act judecătoresc prevăzut
poliției rutiere, fiindu-i cauzat o de art. 6 din Legea nr. 1545
serie de prejudicii morale și
materiale.
7 SA Incasarea datoriei La 28 aprilie 2011 SA La 03 iulie 2014 La 11 septembrie 2015 Dup aparerea mea
Moldtelecomv „Moldtelecom” a depus cerere Inspectoratul de reprezentantul argumentele invocate
s Comisariatul SA „Moldtelecom” a indicat că, de chemare în judecată Inspectoratului de în recurs nu au
PoliţieCeadîr-Lunga a
General de între Comisariatul de împotriva Comisariatului de PoliţieCeadîrLungaşi relevanţă, deoarece nu
PoliţieCeadîr-Lunga şi SA
declarat apel
Politie Ceadir- PoliţieCeadîr-Lunga, succesor în Inspectoratului General de denotă încălcarea
Lunga, CGP al „Moldtelecom” la 26.12.2008 a drepturi Inspectoratul de Poliţie, GhenadiiArnaut, a esenţială sau aplicarea
împotriva hotărârii
MAI RM fost încheiat contractul privind PoliţieCeadîr-Lunga cu privire la declarat recurs împotriva eronată a normelor de
prestarea serviciilor de telefonie
enunţate, solicitând casarea
încasarea datoriei ca deciziei instanţei de apel, drept material sau de
mobilă. Contractul menţionat, a acesteia, cu emiterea unei
neîntemeiată. Prin hotărârea solicitînd admiterea acestuia, drept procedural,
fost încheiat pe o durată minimă Judecătoriei Ceadîr-Lunga din noi casarea deciziei instanţei de respectiv nu constituie
de 12 luni. Indică reclamantul că, 23 iunie 2014 a fost admisă apel şihotărîrii primei temei pentru casare a
la 28 februarie 2009 a fost reziliat hotărâri de respingerea
acţiunea depusă de SA instanţe cu pronunţarea unei deciziei recurate şi
contractul de prestare a serviciilor „Moldtelecom” şi s-a încasat de acţiunii ca neîntemeiate. noi hotărîri de respingere a urmează a fi respins
de telefonie mobilă, cauza fiind la Comisariatul de Poliţie în Prin decizia Curţii de Apel acţiunii. Examinînd temeiurile din mitivcaîn
neachitarea la timp a debitorului beneficiul SA „Moldtelecom” Cahul din 25 iunie 2015 a recursului declarat de către recursurile declarate se
pentru serviciile de telefonie datoria în sumă de 144 805,24 fost respins apelul reprezentantul axează asupra fondului
mobilă. Prin scrisoarea din 30.01 lei pentru prestarea serviciilor Inspectoratului de cauzei, referindu-se la
2009 Comisariatul de Poliţie de telefonie mobilă; suma de 4 declarat de Inspectoratul de PoliţieCeadîr-Lunga şi dezacordul recurenţilor
Ceadîr-Lunga a recunoscut datoria 344 lei în calitate de taxă de PoliţieCeadîr-Lunga Inspectoratului General de cu soluţiapronunţată
şi a promis achitarea acesteia pînă stat achitată la depunerea şimenţinutăhotărîrea Poliţie, GhenadiiArnaut în de către instanţa de
la 01 aprilie 2009, ceia ce nu s-a acţiuniişi suma de 1 190 lei cu raport cu materialele pricinii apel şi nu relevă
întâmplat, până la moment. titlu de recuperarea Judecătoriei Ceadîr-Lunga civile, completul Colegiului încălcarea esenţială
Menţionează reclamantul că, la din 23 iunie 2014. civil, comercial şi de sau aplicarea eronată a
07.09.2009 pîrîtului i-a fost cheltuielilor pentru citarea contencios administrativ al normelor de drept
expediată reclamația prin care a participanţilor prin intermediul CSJ consideră că recursul este material sau de drept
fost informat despre datorii, presei. inadmisibil din motv ca procedural, respectiv
indicîndu-se termenul de achitare, recursul nu se încadrează în nu constituie temei de
totodată menţionîndu-se că în caz temeiurile prevăzute la casare a deciziei.
de neachitare se va înainta
acţiune în instanţa. art. 432 alin.(2), (3) şi (4)