Sunteți pe pagina 1din 8

TITLUL CERERII DE COMISIE ROGATORIE

Titlul trebuie să fie scurt şi clar. Este foarte important să se indice în mod clar şi precis scopul solicitării
la începutul formularului pentru a se asigura că autorităţile competente din statul solicitat să înţeleagă
imediat ce se aşteaptă de la ei. În acest scop, titlul ar trebui să indice natura şi amploarea activităţilor. În
cazul în care un nume de operaţie este utilizată într-un sistem al unui stat solicitant, o astfel de denumire
trebuie să fie indicată în titlu.

Numărul dosarului penal:


Acolo unde este cazul, se indică nivelul de urgenţă şi / sau a confidenţialităţii
Aceasta menţiune specifică la începutul cererii va sublinia aşteptarea autorităţii solicitante cu privire la
procedurile urgente în statul solicitat şi răspunsul său prompt (ex:urgent; foarte urgent). O justificare a
urgenţei trebuie menţionat în pct. 3.

Informaţiile din această cerere de comisie rogatorie sunt confidenţiale.


În cazul în care se solicită un nivel ridicat de confidenţialitate ca urmare a investigaţiilor în curs de
desfăşurare, acest lucru ar trebui să fie, de asemenea, indicat.
Explicaţii suplimentare sau cerinţe specifice referitoare la confidenţialitate trebuie indicate în pct. III
"Modalităţi specifice de executare".

1. AUTORITATEA SOLICITANTĂ
- Denumirea oficială
- Adresa
- Detalii de contact: numerele de telefon şi de fax, adrese de email
- Limba (vorbită)
2. AUTORITATEA SOLICITATĂ
- Denumirea oficială
- Adresa – în cazul în care se cunoaşte cu siguranţă

3. OBIECTUL ŞI MOTIVUL

 Temeiul juridic al cererii


Pentru statele membre ale Consiliului Europei se va indica Convenţia Europeană de asistenţă
juridică în materie penală, semnată la Strasbourg la 20 aprilie 1959.
Pentru România, pe lîngă prima, se va indica Tratatul între Republica Moldova şi România privind
asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996.
Pentru Republica Lituania, pe lîngă prima, se va indica Tratatul între Republica Moldova şi
Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă,
familială şi penală, Semnat la Chişinău, la 9 februarie 1993.
Pentru Republica Letonia, pe lîngă prima, se va indica Tratatul între Republica Moldova şi Republica
Letonia cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi
penală, semnat la Riga, la 14 aprilie 1993.
Pentru Bosnia şi Herţegovina, pe lîngă prima, se va indica Acordul între Republica Moldova şi
Bosnia şi Herţegovina privind asistenţa juridică reciprocă în materie civilă şi penală, semnat la
Chişinău la 19 iunie 2012.
Pentru Ucraina, pe lîngă prima, se va indica Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina privind
asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă şi penală, semnat la Kiev la 13 decembrie
1993 şi Acordul între Procuratura Generală a Ucrainei şi Procuratura Generală a Republicii
Moldova în executarea articolului 3 al Tratatului între Ucraina şi Republica Moldova privind
acordarea asistenţei juridice pe cauzele civile şi penale din 13 decembrie 1993
Pentru Federaţia Rusă, pe lîngă prima, se va indica:
- Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi
penală, încheiată la Minsk, la 22 ianuarie 1993,
- Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi
raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, semnat la Moscova la 25.02.1993.
Pentru Republica Azerbaidjan, pe lîngă prima, se va indica Tratatul din 26.10.2004 dintre Republica
Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în
materie civilă, familială şi penală, încheiat la Baku la 26 octombrie 2004.
Pentru alte state CSI, se va indica, Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în
materie civilă, familială şi penală, încheiată la Minsk, la 22 ianuarie 1993.

 Infracţiunea
Această parte a cererii trebuie să indice în mod clar o descriere a faptelor legate de infracţiune, precum
şi dispoziţiile relevante care se califică în mod legal infracţiunea în statul solicitant (de exemplu, în cazul
unei crime în temeiul articolului ... din Codul penal), deoarece titlul / denumirea unei infracţiuni poate fi
diferită şi / sau o infracţiune poate fi diferită.
Mai mult decât atât, o expunere a faptelor este necesară în cazul în care cerinţa dublei incriminări
trebuie să fie revizuită în cazul specific, de exemplu, în cazul în care cererea vizează măsuri coercitive.

 Descrierea stadiului procedurilor penale


De asemenea, este important să se indice că cererea de asistenţă este formulate în cadrul fazei pre-
judiciare, cu specificarea: dacă este sau nu identificat făptuitorul sau urmărirea penală are loc în baza
faptei criminale.

Acolo unde este cazul:


 Justificarea urgenţei
O motivaţie pentru urgenţă poate ajuta autoritatea solicitată să acorde prioritate cererilor urgente pe
baza faptelor care justifică urgenţa.
Urgenţa, poate fi justificată, în special, prin faptul că:
- Suspectul / învinuit se află în stare de arest;
- Evenimentele vor avea loc în scurt timp şi nu a fost posibil să se solicite executarea mai devreme;
- Există un risc de schimbare iminentă dovadă a locaţiei sau a distrugerii;
- Este nevoie de o coordonare cu alte solicitări şi / sau a cererilor de ţări diverse consultări
prealabile.
 Indicarea cerinţei despre notificarea iniţiatorului cu privire la data / locul executării
cererii, precum şi cu privire la asistarea persoanelor concrete la efectuarea acţiunii, cu
indicarea datelor lor de contact
 Indicaţii privind implicarea anterioară a procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală din
statul solicitat şi datele lor de contact
 Informaţii cu privire la comunicările anterioare / cererile de asistenţă juridică (inclusiv
numerele de referinţă)

4. Persoanele vizate (în principal suspecţi)


- Nume
- Sex
- Cetăţenie
- Adresa
- Statutul în procesul penal

Acolo unde este cazul şi există informaţii:


- Seria şi numărul buletinului de identitate / paşaportului
- Alias / porecle
- Data / locul naşterii

Informaţii cu privire la o persoană juridică


- Denumirea

Acolo unde este cazul şi sunt informaţii:


- Numărul de înregistrare
- Adresa juridică / oficiului central
- Adresele filialelor
- Datele de contact ale persoanei autorizate să acţioneze în numele societăţii
5. MĂSURI SOLICITATE:

Cereri de comisie rogatorie


I. Fapte şi informaţii despre infracţiune
 Rezumatul faptelor relevante care indică timpul, locul şi modul comiterii
infracţiunii
 Calificarea juridică a infracţiunii, cu dispoziţiile relevante, inclusiv gama de
sancţiuni aplicabile
 Descrierea clară a legăturii dintre infracţiune şi persoana vizată şi între
infracţiune şi acţiunile procesuale solicitate.

Acolo unde este cazul:


- Daunele cauzate de infracţiune
- Informaţii privind victimele
- În cazul în care este necesar, dispoziţii privind termenul de prescripţie
- Orice alte informaţii suplimentare care pot ajuta autoritatea solicitată în executarea cererii

II. Tipuri de acţiuni procesuale solicitate:

A. Audierea / interogarea martorilor, experţilor, suspecţi, persoanele


acuzate şi a altor persoane: modalităţi specifice

a1. Audierea directă:


- Indicarea autorităţii competente care ar trebui să efectueze audierea;
- Indicarea statutului în care urmează să fie audiată persoana;
- Informaţii privind drepturile şi obligaţiile (de exemplu, audierea sub
jurământ / afirmare sau dreptul de a fi asistat de un avocat / interpret), care
urmează să fie notificate persoanei care urmează să fie audiată;
- Indicarea întrebărilor care urmează să fie adresate.

Acolo unde este cazul


- Se va indica dacă persoana care urmează să fie audiată necesită o protecţie (inclusiv detalii
cu privire la eventualele acorduri existente între cele două părţi cu privire la această
problemă)

a2. Audierea prin intermediul video-conferinţei


- Indicarea motivelor pentru care nu este de dorit sau nu este posibilă audierea
directă a persoanei
- Numele autorităţii judiciare care efectuează audierea
- Detalii cu privire la modalităţile practice (informaţii tehnice cu privire la
mijloacele disponibile, detaliile de contact pentru persoana tehnică de contact
etc.)
- Notificarea drepturilor şi obligaţiilor persoanei care urmează să fie audiat
- Perioada / timpul propus
Acolo unde este cazul
- Indicarea necesităţii unui interpret
- Indicarea măsurilor de protecţie a persoanei care urmează să fie audiat
- Se indică dacă persoana bănuită sau învinuită consimte la audiere
- Indicarea întrebărilor care urmează să fie puse

B. Obţinerea probelor materiale

b1. Măsuri generale


- Identificarea obiectelor solicitate – de indicat locul aflării obiectelor
solicitate

Percheziţia şi sechestrarea
- Tipul de percheziţie: percheziţii corporale / percheziţii domiciliare / alte sedii
- În măsura în care este posibil identificarea precisă a persoanei, sau a sediului
care urmează să fie percheziţionat (locaţie, proprietate, conturi bancare)
- Identificarea documentelor, înregistrărilor, date, etc.
- Copia ordonanţei / încheierii instanţei de judecată.
Acolo unde este cazul
- Daţi detalii privind legăturile dintre persoană, proprietate şi măsurile solicitate

b2. Măsuri specifice:


b2.1. Mijloace de probă electronice:

 Conservarea datelor informatice

- Informaţii relevante pentru a identifica datele care urmează a fi conservate,


inclusiv locul aflării (custode datelor informatice stocate, amplasarea
sistemului informatic)
- Motive din care reiese că există riscuri de pierdere sau de modificare a datelor
- Se indică faptul că o cerere de comisie rogatorie va fi transmisă ulterior, în
vederea obţinerii datelor conservate.
 Percheziţia, sechestrarea/securizarea, sau divulgarea/ dezvăluirea
informaţiei

- Scopul măsurii solicitate


- Informaţii adecvate pentru identificarea datelor solicitate să fie confiscate,
securizate sau divulgate, inclusiv, dacă este cunoscută, locaţia fizică şi
operatorul de date (custode al datelor stocate de calculator), datele tehnice
necesare pentru a efectua o astfel de acţiune
- Identificarea precisă a persoanei, sau locul unde trebuie căutat, detalii privind
legăturile dintre persoana, datele şi locul unde urmează să fie căutate
- Punctul / persoana de contact

Acolo unde este cazul


- Informaţii cu privire la o cerere anterioară pentru păstrarea datelor

b2.2. Sechestru şi / sau confiscarea bunurilor provenite din infracţiuni

- Motive pentru a crede că bunurile sunt situate în statul solicitat


- Indicarea procedurilor care iniţiatorul doreşte să fie respectate
- Se indică faptul că măsura solicitată sau orice alte măsuri similare pot fi luate
pe teritoriul iniţiatorului în temeiul legislaţiei sale naţionale
- Anexe: copie autentificată a încheierii de aplicare a sechestrului sau /
confiscării.
- Informaţii referitoare la conturile bancare în statul solicitat

Acolo unde este cazul


- În cazul în care confiscarea ia forma unei cerinţe de a plăti o sumă de bani
corespunzătoare valorii activelor, se oferă informaţii cu privire la valoarea maximă a
activelor care urmează să fie confiscate
- Ataşarea documentelor care să ateste că terţii au avut posibilitatea de a revendica
drepturile
- Informaţii cu privire la cereri similare trimise către alte state
- Informaţii privind cererile anterioare de obţinere a probelor / pentru imobilizarea
activelor sau pentru sechestru de obiecte ce sunt în legătură cu prezenta cerere (numele
inculpatului / persoanei condamnate)
- Retrocedarea: indicarea bunurilor / activelor obţinute prin infracţiuni, care ar trebui să
fie la dispoziţia statului solicitant sau să fie returnate proprietarilor de drept

C. Obţinerea informaţiilor de la instituţii financiare


- Detaliile instituţiei financiare (denumirea băncii sau instituţiei financiare,
adresa sucursalei unde este contul)
- Numărul contului
- Indicarea perioadei pentru care se solicită informaţii
- Motive pentru a crede că contul este deţinut în statul solicitat
D. Obţinerea informaţiilor telefonice / IP:

d1. Informaţii privind datele telefonice


- Indicarea numărului de telefon
- Informaţii privind titularul numărului de telefon
- Indicarea perioadei pentru care sunt cerute datele telefonice

d2. Informaţii privind datele IP


- Indicarea adresei IP, a utilizatorului care se solicită a fi identificat (cînd
Adresa IP este cunoscută), a zilei şi orei de utilizare, precum şi a numelui
furnizorului de servicii internet
- Indicarea numele şi adresa suspectului (atunci când el / ea este cunoscută, dar
adresa IP a utilizatorului concret nu este cunoscută) şi, dacă se cunoaşte, data
şi ora utilizării şi numele furnizorului de servicii internet
Acolo unde este cazul
- Pentru datele de trafic extinse, informaţiile cu privire la perioada solicitată, pentru care s-
a folosit adresa IP

E. Efectuarea expertizei
- Informaţii cu privire la expertiza solicitată
Acolo unde este cazul
- Lista de întrebări la care trebuie să răspundă expertul

F. Interceptarea comunicaţiilor
- Orice informaţii relevante cu privire la statutul persoanei şi la legătura cauzală
între măsura solicitată şi urmărirea penală în curs de desfăşurare cu privire la
cerinţele legale ale statului solicitant.
Acolo unde este cazul
- Informaţii cu privire la intervalul de timp

G. Tehnici speciale de investigare


- Supravegherea transfrontalieră: a se vedea anexa 1
- Livrare controlată: a se vedea anexa 2
- Investigaţii sub acoperire: a se vedea anexa 3
- echipele comune de anchetă: a se vedea anexa 4

III. Modalităţi specifice de executare


Acolo unde este cazul
- Formalităţile şi procedurile necesare în temeiul legii statului solicitant şi îndrumările
pentru executare
- Asistarea funcţionarilor şi a altor persoane relevante din statul solicitant, numele şi titlul
acestor persoane
- Cerere de a efectua audierea / interogarea de către iniţiator
- Perioada preferabilă de timp pentru executare
- Coordonarea activităţilor între autorităţile competente şi/sau peroanele relevante (persoane
de contact)
- Cheltuieli (în conformitate cu prevederile art.16 din Convenţia Europeană de asistenţă
juridică în materie penală, şi art. 15 din II-lea Protocolul Adiţional.)
- Indicarea cerinţelor pentru a menţine existenţa şi conţinutul cererii de confidenţialitate
În conformitate cu prevederile art. 212 din Codul de procedură penală a Republicii
Moldova materialele urmăririi penale nu pot fi date publicităţii sau făcute publice ori
folosite în alte scopuri, decît cu autorizaţia persoanei care efectuează urmărirea penală şi
numai în măsura în care ea consideră că aceasta este posibil, cu respectarea prezumţiei de
nevinovăţie, şi ca să nu fie afectate interesele altor persoane şi ale desfăşurării urmăririi
penale.
- Indicarea normelor pentru a asigura protecţia datelor
În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu
caracter personal, prezenta cerere de comisie rogatorie conţine date cu caracter personal,
datele acesteia nu pot fi folosite în alte scopuri decît cele solicitate.

IV. Modalităţile de transmitere a probelor


- Se va indica dacă sunt necesare originale
- Mijloace preferate de transmitere care urmează să fie utilizate de către statul
solicitat (poştă, curier, ofiţer de legătură, reprezentant diplomatic etc.)
- necesitatea transmiterii copiilor prealabile

Înmînarea actelor judiciare


(citaţii şi înregistrări; citaţie să se prezinte ca
martor / expert / persoană acuzată)

I. Informaţii comune tuturor cererilor de înmânare


- Tipul serviciului solicitat
- Specificarea documentelor care urmează să fie transmise

Acolo unde este cazul:


- Informaţii privind protecţia martorilor
- Aspecte ce ţin de siguranţa transmiterii
- Cerinţe pentru confirmarea înmînării
- Cerinţe în cazul în care înmînarea/transmiterea eşuează
- Aprobarea suportării cheltuielilor

II. Informaţiile necesare pentru citaţii


- Data apariţiei (cu cel puţin 50 zile înaite)
- Timpul şi locul audierii
Acolo unde este cazul:
- Data alternativă a prezenţei, ora şi locul audierii
- Indemnizaţiile aproximative care se vor plăti, rambursarea cheltuielilor de călătorie şi de
şedere
- Viza, sau alte cerinţe de intrare.

Transferul temporar al unei


persoane aflate în custodie

Tipul transferului: către solicitant sau statul solicitat


- Zilele propuse pentru transfer şi retur
- Locul transferului
- Scopul transferului (de exemplu, martor, confruntare)
- Declaraţia consimţământului persoanei în cauză

Acolo unde este cazul:


- Confirmarea faptului că persoana în cauză va rămâne în custodie
- Se va indica dacă este necesar tranzitul
- Persoanele de contact responsabile pentru transfer

Extrase din caziere judiciare

- Identitatea persoanei a cărei cazier judiciar se solicită

Acolo unde este cazul:


- Se va indica dacă cererea este făcută într-un context non-penal

6. INFORMAŢII FINALE
- Orice alte informaţii pe care statul solicitant consideră importante
- Persoana de contact (nume, date de contact, limba)
- Lista de anexe
- Data, numele, funcţia semnătura şi sigiliul

S-ar putea să vă placă și