Sunteți pe pagina 1din 28

MANAGEMENT

EDUCAȚIONAL STRATEGIC

Autor:

22 decembrie2017 – 2 februarie 2018

1
Cuprins

1. Analiză SWOT a unității școlare ................................................................................................................... 3


2. Analiză PESTE a unității școlare .................................................................................................................. 4
3. Plan operaţional pentru o unitate școlară..................................................................................................... 6
4. PDI / PAS al unei unități școlare .................................................................................................................. 6
5. Proiectul activitității extracurriculare realizată la nivelul unei școli ......................................................... 26
6. Plan de îmbunătăţire a calităţii – RAEI .................................................................................................. 27
7. Tema de reflecție 1 ...................................................................................................................................... 28
8. Tema de reflecție 2 ...................................................................................................................................... 28

2
1. Analiză SWOT a unității școlare- Colegiul Național Mircea cel Bătrân

S ( puncte tari ) W( puncte slabe )

 Şcoala dispune de personal calificat, în general, de resurse  Comoditatea unor cadre didactice,
umane de valoare viziunea rutinieră şi, uneori, lipsa spiritului de
 Materialul uman (elevii) cu care se lucrează are valoare echipă;
ridicată – mediile minime de intrare în urma examenelor în jur de  Nefinalizarea schimbului de generaţii în
9,00; colectivul de cadre didactice;
 Baza materială cu accent pe disciplinele teoretice –  Neimplicarea tuturor angajaţilor la nivelul
informatică, fizică, chimie şi biologie maxim în realizarea sarcinilor de serviciu;

O(oportunităţi) T(ameninţări)
 Posibilitatea realizării unui CDŞ atractiv şi diversificat;  Lipsa de motivație a elevilor și interesul
 Existența unor agenţi economici care pot sprijini școala scăzut față de unele discipline de studiu
 Programul Erasmus  Modificări legislative cu privire la
 Realizarea unei autonomii financiare pe anumite direcţii; planurile cadru
 Obţinerea de rezultate deosebite în concursurile şcolare  Părinți ocupați care acordă puțin timp
 Realizarea unor parteneriate cu diverse organisme locale; propriilor copii
 Introducerea unităţii şcolare în circuitul internaţional şcolar  buget redus alocat școlilor
prin realizarea unor programe educaţionale cu unităţi şcolare din  criza economică
Comunitatea Europeană;
 Realizarea unui plan de școlarizare realist în funcție de
cererea piețeiși nevoile școlii.

ŢINTE (SCOPURI) STRATEGICE

RESURSE STRATEGICE ŢINTE STRATEGICE


 parteneriat real şcoală – familie  Utilizarea adecvată a instrumentelor IT&C în sistemul
 C.D.Ş. adecvat educațional
 parteneriate profesionale  Formarea grupelor de excelenţă şi stabilirea unui program
 proiecte educaționale ERASMUS eficient de pregătire a elevilor pentru concursurile şcolare;
 localul şcolii întreținut prin reparaţii curente  Obţinerea de rezultate foarte bune la examenele naţionale;
efectuate cu finanţare de la buget, respectiv din  Realizarea unei palete cât mai largi de activităţi
fonduri extrabugetare. extraşcolare;
 baza materială şi didactică bună şi foarte  Participarea elevilor la concursuri organizate la nivel
bună; naţional şi regional;
 condiţii ambientale decente;  Formarea de colective de profesori pentru elaborarea de
lucrări de specialitate;
 Realizarea unui colectiv – tip familie-tip retea;

3
2. Analiza PESTE a unității școlare

1. Context politic
Actualul context politic naţional al educaţiei, configurat prin promulgarea Legii 1 / 2011, Legea
Educaţiei Naţionale,în conformitate cu sistemul european de educaţie şi de formare profesională, are în vedere
generarea unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea
cunoaşterii şi a globalizării informaţionale, precum şi formarea elevilor pentru succes social.
Oferta politică în domeniul educaţiei este focalizată asupra următoarelor obiective prioritare:
● acces egal şi sporit la educaţie;
● asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate;
● reconsiderarea politicilor în domeniul resursei umane;
● stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii;
● reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor;
● modernizarea şi descongestionarea curriculumului;
● îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi de formare profesională,
● compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii modeme şi cu Cadrul
European al Calificărilor;
● schimbare majoră de paradigmă a învăţământului preuniversitar, de la educaţia timpurie la cea
postobligatorie, de la gestionarea resurselor umane la eficientizarea exerciţiului financiar descentralizat;
● asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem;
● combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;
● informarea partenerilor strategici şi a comunităţilor educaţionale;
● promovarea pluralismului în educaţie şi a alternativelor educaţionale;

2. Context economic
Contextul economic actual este caracterizat prin criza ce influenţează direct cerinţa pe piaţa forţei de muncă,
determinând dificultăţi în integrarea absolvenţilor din învăţământul preuniversitar pe piaţa muncii, rata cea mai
ridicată a şomajului fiind înregistrată de absolvenţii fără certificat de competenţe profesionale.
În raport cu celelalte judeţe din Regiunea de Dezvoltare S-V Oltenia, judeţul situează pe locul trei, ca valoare a
PIB-ului, după judeţele Dolj şi Gorj. Cu toate acestea se menţin următoarele aspecte contraproductive:
□ Contextul economic actual influenţează negativ piaţa forţei de muncă. Cerin, acesteia sunt mult restrânse,
ca urmare a închiderii unor IMM-uri, a unor capacităţi de producţie şi a limitării serviciilor. Raportările anuale ale
Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă demonstrează dificultăţile cu care se confruntă absolvenţii
învăţământului preuniversitar în integrarea pe piaţa muncii.
□ Menţinerea diferenţelor de nivel în dezvoltarea economică a diverselor zone din judeţ determină
dezechilibre reflectate în inegalitatea şanselor. Acest fenomen este, în prezent, accentuat prin revenirea în ţară a
multor persoane care au lucrat în străinătate şi ai căror copii, şcolarizaţi în alte spaţii europene, au dificultăţi de
integrare/reintegrare în sistemul nostru de învăţământ. Riscurile majore sunt abandonul sau eşecul şcolar, ori
amplificarea proporţiilor analfabetismului funcţional.
□ Opţiunile absolvenţilor clasei a VIII-a/ ale părinţilor acestora pentru filiera teoretică atestă necunoaşterea
tendinţelor de pe piaţa locală a muncii care oferă mai multe locuri de muncă pentru specializări oferite de
învăţământul tehnologic.
□ Insuficienta implicare a mediului de afaceri în şcolarizarea unor elevi în meserii care înregistrează deficit
de personal angajat se perpetuează, chiar dacă a crescut numărul protocoalelor de colaborate între unităţile şcolare
din filiera tehnologică şi agenţii economici din judeţ.

3. Context social
În situaţia în care societatea, judeţul şi comunitatea locală sunt marcate de transformări şi bulversări în
toate domeniile de activitate. Sistemul de valori şi comportamentul adulţilor dar şi al tinerilor şi copiilor este
perturbat.Educaţia este şi trebuie să fie, din ce în ce mai pronunţat, modalitatea de prevenire a unor comportamente
marginale şi infracţionale.Prin activităţile de parteneriat pe care şcolile le realizează cu componente importante ale
comunităţii locale se urmăreşte diminuarea unor asemenea comportamente sau prevenirea lor.
Componenta demografică a contextului social din judeţul Vâlcea se caracterizează prin scăderea
populaţiei şcolare pentru nivelurile I-XII, având efecte pe termen lung asupra sistemului judeţean de învăţământ.
Componenta socioculturală are ca trăsături definitorii: gradul de urbanizare (45,2% din populaţia stabilă)
şi ponderea mare a populaţiei ocupate în servicii. Cu toate acestea, unele diferenţe de nivel mediu între diferitele
categorii sociale şi discrepanţe accentuate între condiţia socială medie a populaţiei citadine, comparativ cu cea

4
rurală se manifestă în unele comunităţi locale. Adaptabilitatea redusă a forţei de muncă, cultura antreprenorială
slab dezvoltată şi nivelul scăzut al învăţării pe tot parcursul vieţii afectează mai ales segmentul populaţiei marcate
de sărăcie şi excluziune socială. Lipsa resurselor financiare a unor familii din localităţi rurale sau din localităţi
urbane monoindustriale care nu s-au relansat economic (conducând la migrarea adulţilor către locuri de muncă din
comunitatea europeană), gradul scăzut de interes pentru educaţie al acestora, costul relativ ridicat al mijloacelor
necesare pentru parcurgerea anilor de şcoala (rechizite, cărţi din bibliografia şcolară ş.a.) au efecte negative asupra
participării la educaţie, de la dezinteres până la absenteism şi abandon şcolar.

4. Context tehnologic
Majoritatea elevilor din școala au acces la tehnologie, având acasă calculator conectat la Internet.
Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoașterii , a globalizării informațiilor și utilizării tehnologiei in
toate domeniile de activitate presupune dotarea școlii cu calculatoare și echipamente IT&C

5. Context ecologic
În cadrul instituţiei noastre de învăţământ se realizează educaţia ecologică şi se derulează programe de
îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi, a parcului şcolii, de protejare a mediului, ş.a.
Încercăm să colectăm selectiv deșeurile, iar periodic se desfășoară în școală campanii de strângere a
deșeurilor electrice și electronice.

5
3. Plan operațional pentru o unitate școlară

OBIECTIVE (acțiuni RESURSE RESPONSABIL ORIZONT INDICATORI DE


pentru realizarea DE TIMP PERFORMANŢĂ
obiectivului) Financiare/ Umane Relaționale
Materiale
Obiectiv generalCreșterea Sala de curs Psihologi Diriginte/ Psiholog Întreg anul 3 cursuri/ ateliere
calității actului didactic Obiecte de de la Învățător școlar școlar pe an școlar câte
Obiectiv specific papetărie și CJARE Consiliul unul pentru fiecare
Asigurarea comunicării cu birotică Vâlcea profesoral al nivel
familia (coli de scris, Profesori clasei primar/gimnazial/
Acțiuni coli de flip- Părinții Comitetul de liceal
Cursuri/ateliere de chart, markere, părinți al
educație parentală imprimată, clasei
organizate pe nivel de copiator)
vârstă al copiilor
primar/gimnazial/ liceal
Obiectiv general - Diriginți Conducerea Consilier Semestrul I Portofoliu de
Creșterea calității școlii Educativ activități de succes
activităților extrașcolare Consilier
Obiectiv specific Educativ
Organizarea activităților Diriginți
în săptămâna ”Să știi mai
multe, să fii mai bun!”
Acțiuni
Prezentarea activităților de
succes din anul școlar
trecut
Obiectiv Update/ Profesori Conducerea Inginerul de Semestrul I Un note site al
generalPromovarea și Upgrade Elevi școlii sistem școlii
dezvoltarea relațiilor de server Absolvenți Inginerul de Peste 75% dintre
parteneriat în comunitatea sistem profesorii si
locală Catedra de reprezentanții
Obiectiv specific informatică consiliului elevilor
Promovarea imaginii Consiliul apreciază noul site
instituționale elevilor (pe baza de
Acțiuni formulare de
Actualizarea/ feedback)
modernizarea site-ului
școlii

4. PDI / PAS al unei unități școlare


I. DATE GENERALE

Denumire Colegiul Naţional „MIRCEA CEL BĂTRÂN”


Adresă Str. Carol I, Nr. 41, 240178, Râmnicu-Vâlcea,R O M Â N I A
Telefon (004) 0350 407950
Fax (004) 0250 731874
office@cnmirceavl.ro
E-mail/web
http://cnmirceavl.ro/

Scurt istoric:
● 1920 Școala de Fete cu durata de 8 ani;
● 1929 Liceul de Fete cu durata de 8 ani;
● 1948 Școala Medie de cultură generală (de fete);
● 1956 Școala Medie de cultură generală cu caracter mixt;
● 1961 Se adaugă Școala Generală de 8 ani, devenind Liceul de cultură și cu profil de educație fizică;
● 1970 Liceul de Matematică Fizică "Vasile Roaită";
● 1982 Liceul Industrial nr. 7;
● 1990 Liceul Teoretic "Mircea cel Bătrân";
● 1999 Colegiul Național "Mircea cel Bătrân".

6
II. ANALIZA DE NEVOI

II.1 INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV ŞI CALITATIV


II.1.1 Contextul socio-economic
• Descentralizarea sistemului şcolar, creşterea autorităţii decizionale a conducerii unităţii, mai ales a directorului, în
domeniile financiar, al resurselor umane, curricular şi al dezvoltării generale a şcolii;
• Formarea continuă a personalului didactic în unitatea şcolară;
• Transformarea cadrului didactic în manager al situaţiilor de învăţare ce au drept principal actor elevul şi
perfecţionarea continuă a procesului instructiv – educativ;
• Folosirea reţelelor informatice în întreaga activitate din unitatea şcolară;
• Transformarea comunităţii locale într-un partener activ, implicat efectiv în viaţa unităţii şcolare.
II.1.2 Populaţia şcolară
La 1 septembrie 2016:
● Număr elevi: 1668;
● Număr cadre didactice: 101, din care:
○ 84 cu gradul didactic I, din care 9 profesori doctori;
○ 11 cu gradul II;
○ 6 cu gradul definitiv;
● Personal didactic auxiliar = 16, din care calificat pentru postul ocupat = 16.
● Personal nedidactic auxiliar = 27, din care calificat pentru postul ocupat = 27.
II.1.3 Nivele de învăţământ
Învățământ primar:
● 2 clase pregătitoare
● 1x4 clase primare cu profil sportiv
● 1x4 clase primare cu profil normal
Învățământ gimnazial:
● 4x3 clase gimnaziale cu profil normal
● 4x1 clase gimnaziale cu profil sportiv
Învățământ liceal:
● filiera teoretică, profil real (3 clase matematică - informatică, intensiv informatică, 1 clasă științe ale
naturii, o clasă științe ale naturii bilingv engleză)
● filiera teoretică, profil uman (1 clasă de filologie, 1 clasă de științe sociale)
● filiera vocațională, profil sportiv (1 clasă de volei + atletism)
II.1.4 Situaţia la învăţătură în ultimii patru ani
Activitatea didactictică a fost în permanenţă monitorizată de directorii şcolii, luându-se întotdeauna măsurile
necesare pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. În cazul în care au apărut disfuncţionalităţi, ele au
fost rezolvate, pe calea dialogului. Echipa managerială este adepta unei atmosfere de colaborare, înţelegere,
seriozitate.
În urma controalelor efectuate şi a asistenţelor la ore, s-a constatat că toate cadrele didactice şi-au întocmit
corect planificările, şi-au parcurs integral şi ritmic materia, şi-au atins obiectivele propuse, au folosit metode variate
de predare şi evaluare, ridicând continuu calitatea orelor.
Notarea elevilor a fost ritmică, s-au făcut pregătiri cu elevii pentru recuperare, pentru examene şi pentru
performanţă. Datorită acestui fapt, elevii şcolii noastre au promovat examenul de bacalaureat în proportie de peste
99%, cu medii foarte mari (majoritatea peste 8,50). S-au obţinut rezultate foarte bune la simpozioane şi concursuri
şcolare,concursuri sportive, elevii colegiului nostru obţinând premii şi menţiuni la olimpiadele şi concursurile
naţionale și internaționale.
Sistemul educativ informatizat a fost folosit atât la orele de specialitate, cât şi la întocmirea documentelor
şcolare.
Datorită activităţii desfăşurate în acest an şcolar, toate cadrele didactice au primit calificativul foarte bine.
De asemenea, majoritatea cadrelor didactice au obţinut gradaţie de merit .
Prin activitatea diriginţilor şi a consilierului educativ s-au desfăşurat multe activităţi extraşcolare la nivelul
clasei şi al şcolii: sărbătorile scolii, simpozioane naţionale, concursuri de creaţie, competitii sportive, etc.
II.1.5 Indicatori de eficienţă internă
Admiterea în licee
Lista de specializări pentru COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA CEL BĂTRÂN" RM. VALCEA din judeţul VALCEA

7
Număr
Ultima medie de admitere Ultima medie de admitere Ultima medie de admitere Ultima medie de admitere
Specializarea total Bilingv
din anul 2016 din anul 2015 din anul 2014 din anul 2013
locuri

Filologie 28 - 8.18 8.51 8.33 8.42

Matematică-Informatică 84 - 9.00 9.15 8.47 8.47

Ştiinţe ale Naturii 28 - 8.88 8.94 8.76 9.15

Limba
Ştiinţe ale Naturii 28 8.95 8.74 9.09 9.65
engleza

Ştiinţe Sociale 28 - 8.61 8.72 8.35 8.48

Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016


Nr. candidați înscriși= 230
Cea mai mare medie = 10, obținută de un numar de candidați =4
Nr. candidați respinși sau neprezentați =8

Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2015


Nr. candidați înscriși= 281
Cea mai mare medie = 9,90, obținută de un număr de candidați =3
Nr. candidați respinși sau neprezentați =18

Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2014


Nr. candidați înscriși= 254
Cea mai mare medie = 9,86, obținută de un număr de candidați =2
Nr. candidați respinși sau neprezentați =15

Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2013


Nr. candidați înscriși= 201
Cea mai mare medie = 9,88, obținută de un număr de candidați =1
Nr. candidați respinși sau neprezentați =13
II.1.6 Infrastructură și resurse ale școlii
Spațiile școlare și administrative sunt grupate în: corpurile A și B, curte, baza sportivă, cantină și internat, astfel:
❏ Corpul A, destinat învățământului primar, gimnazial și liceal:
● 22 săli de clasă
● 4 laboratoare de informatică, dintre care unul este dotat cu tablă interactivă
● 1 laborator de chimie
● 1 laborator de biologie
● 1 cabinet de geografie
● 1 cabinet de matematică
● 1 cancelarie
● 2 sali de sport cu vestiare și grup sanitar
● Sala de festivități cu 150 de locuri
● 2 cabinete medicale (pediatrie și stomatologie)
● 1 bibliotecă școlară (cu peste 25.000 volume)
● 1 spațiu destinat secretariatului școlii
● 1 spațiu destinat serviciului contabilitate
● 1 spațiu destinat echipei manageriale a școlii
● 6 grupuri sanitare pentru elevi (câte 2 grupuri sanitare pe fiecare etaj, dintre care cel de la parter este
destinat claselor pregătitoare)
● 1 grup sanitar pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic
❏ Corpul B, destinat învățământului gimnazial și liceal:
● 15 săli de clasă
● 2 laboratoare de fizică
● 1 cabinet de consultanță psihopedagogică
● 1 spațiu destinat administrației
● 1 atelier mecanic
● 1 spațiu destinat inginerului de sistem

8
● 1 spațiu destinat comisiei CEAC
● 1 grup sanitar pentru elevi
❏ Baza sportivă:
● 1 sală de volei omologată;
● 1 sală de forță;
● 1 clădire de atletism, care are vestiare, grupuri sanitare și anexe;
● 1 teren de sport acoperit cu tartan;
● 1 sala de sport in incinta scolii;
❏ Internat cu 4 nivele (5200 mp):
● 62 camere (1860 mp)
● 5 grupuri sanitare (750 mp)
● 5 săli de lectură (250 mp)
❏ Cantina cu o capacitate de 250 de locuri pe serie (1600 mp):
● 1 spațiu de preparare (200 mp)
● 1 spațiu de servire (600 mp)
● 3 depozite (290 mp)
● 1 cameră de pâine (15 mp)
● 3 camere frigorifice (45 mp)
● 1 sală de ambalaje (24 mp)
● 2 spații sanitare
❏ Spălătorie (60 mp):
● 3 camere utilaje, lenjerii (108 mp)

II.2 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ


Relațiașcolii cu comunitatea
Nivelurile, durata și efectele colaborării Colegiului Național “Mircea cel Bătrân” cu
reprezentanțiicomunității locale au fost în general rezultatul existenței unor necesităţi localizate
preponderent la nivelul unităţii de învăţământ. Categoriile cele mai importante în care se încadrează
relaţiile şcoală- comunitate derulate în ultimii ani sunt:
● Necesităţi de informare. În general schimbul de informaţii se produce la nivelul clasei şi implică
din partea unităţii de învăţământ elevii, diriginţii şi mai rar cadrele didactice. Din partea comunităţii sunt
implicaţi părinţii şi/sau reprezentanţi ai unor instituţii (de învăţământ, cultură, igienă-sănătate,
administrative etc.). În majoritatea cazurilor fluxul de informaţii este orientat spre elevi. În această
categorie se încadrează orele de dirigenţie cu invitaţi, şedinţele şi întâlnirile individuale cu părinţii etc.
● Necesităţi de formare. Acestea pot fi localizate atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul membrilor
comunităţii. În cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul diriginţilor, se realizează educarea non-formală
a elevilor prin participarea la manifestări culturale şi artistice, vizite la muzee, excursii etc. Pe de altă parte
şcoala se constituie ca furnizor de formare pentru membri comunităţii prin organizarea de cursuri de
specialitate. În prima categorie calitatea şi numărul de acţiuni se situează în general la un nivel
corespunzător. În ceea ce priveşte oferta de servicii educaţionale către comunitate, datorită specificului
unităţii de învăţământ, aceasta se limitează la activităţi dedicate părinţilor organizate de consilierul psiho-
pedagogic (şcoala părinţilor).
● Necesităţi materiale. Atragerea de fonduri şi resurse materiale din comunitate este în general
susţinută de conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale cât şi către
diverşi alţi parteneri. Având în vedere poziţia Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân” în comunitate, în
cele mai multe situaţii solicitările justificate adresate către diverşi sponsori au avut succes. În ceea ce
priveşte autoritatea publică locală, răspunsul a fost în general prompt şi pozitiv. Ne bucurăm de o
colaborare bună şi foarte bună cu Primăria Rm. Vâlcea, Consiliul Judeţean, Clubul Rotary, Biblioteca
Județeană, Muzeul de istorie, ş.a.
● Necesităţi umanitare. Parte a educaţiei oferită în Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, spiritului
umanitar format elevilor s-a manifestat în numeroase ocazii – în general create şi duse la îndeplinire prin
iniţiativa concretă a elevilor. În fiecare an, elevi ai Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân” vizitează şi duc
ajutoare copiilor orfani şi bătrânilor, fondurile necesare fiind obţinute prin contribuţia benevolă a elevilor.
La un nivel mai înalt, elevi ai Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân” s-au ocupat îndeaproape şi
consecvent de pregătirea unor grupuri de elevi instituţionalizaţi, sprijinindu-i în vederea progresului lor
şcolar. Voluntariatul a luat avânt în ultimii ani.
9
● Necesităţi de orientare şcolară şi profesională. Întâlnirile organizate în cadrul orelor de dirigenţie
la iniţiativa diriginţilor şi elevilor, precum şi relaţiile instituţionale cu facultăţile şi universităţile din
municipiu şi din centre universitare cum ar fi București, Timișoara, Sibiu, Craiova, Cluj-Napoca etc.
● Necesităţi de consultare la nivel managerial. Dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi de evoluţia
unităţii de învăţământ a avut ca scop atât facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse probleme cât şi
necesitatea de a conştientiza partenerii asupra problemelor existente. Problemele şcolii sunt problemele
comunităţii din care aceasta face parte – iar parteneriatul în identificarea şi soluţionarea acestora este cel
care asigură sentimentul „proprietăţii” asupra priorităţilor dezvoltării instituţiei.
Fără a pretinde epuizarea problematicii relaţiei şcoală-comunitate, tipologia şi exemplele date aici
conturează o imagine a Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân” sub aspectul incluziuni în viaţa
comunităţii – sprijinită activ de conducere şi de cadre didactice.
Dintre cele mai importante activităţi – prin nivelul de implicare şi prin efectele produse – derulate
în ultimii ani în acest domeniu, pot fi menţionate:
● Ziua porţilor deschise – întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale, sesiuni de referate, concurs pe
teme istorice, concursuri sportive;
● Acţiuni în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;
● Colaborare cu Poliţia (echipa de teatru – programul antidrog) şi Crucea Roşie;
● Colaborarea cu părinţii elevilor – inclusiv în organizarea şi desfăşurarea de activităţi extraşcolare;
● Serbări şcolare, vizite, spectacole de teatru şi film, lansări de carte, competitii sportive;
● Sărbătorirea zilei liceului CNMB;
● Acţiuni umanitare de ajutorare a persoanelor dezavantajate;
● Activitati sportive;
● Organizarea şi susţinerea unei activităţi susţinute de marketing educaţional – prin tipărirea de
pliante şi afişe cu informaţii, distribuţia acestora în grădiniţe pentru clasele pregătitoare şi clasele I
şi în unităţi de învăţământ şcolarizând elevi în clasa a VIII-a şi întâlniri ale profesorilor din
Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” cu elevii din aceste şcoli.

II.3 ANALIZA SWOT


II.3.1 Resurse finaciare
Caracteristica esenţială sub aspect financiar a ultimilor ani constă în continuarea eforturilor susţinute pentru
fundamentarea, proiectarea şi execuţia corectă a bugetului de venituri şi cheltuieli, concomitent cu realizarea de
venituri extrabugetare din închirieri de spaţii, activităţi auto-finanţate sponsorizări şi eventuale donaţii.
Activităţile concrete derulate în domeniul resurselor financiare au vizat în principal:
1)Fundamentarea, realizarea proiectului de buget şi planificarea bugetului aprobat;
2)Execuţia bugetară conform prevederilor legale în vigoare;
3)Închirierea unor terenuri de sport şi cazare la internat la grupurile de elevi şi studenţi;
4)Atragerea de sponsorizări şi donaţii prin implicarea activă a părinţilor şi a absolvenţilor;
5)Atragerea de fonduri din partea Comunităţii Europene prin proiecte specifice.
Veniturile extrabugetare ale instituţiei au permis o dezvoltare corespunzătoare a bazei materiale, precum şi
asigurarea unor servicii necesare bunei desfăşurări a activităţilor. Veniturile realizate din închirieri de spaţii,
activităţi autofinanţate şi prin atragerea de sponsorizări şi proiecte au urmat o curbă ascendentă, sprijinul comunităţii
locale fiind deosebit de important. Bugetul Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân”a înregistrat în ultimii 4 ani
creşteri în valori absolute.

II.3.2 Oferta curriculară


Reforma actuală a Curriculumului Naţional a fost în principal determinată de restructurarea
învăţământului preuniversitar prin extinderea duratei învăţământului obligatoriu, dar şi de o nouă
abordare în proiectarea curriculară – în acord cu obiectivele strategice agreate la nivel european prin
programul Educaţie şi formare profesională. Preluând concepţia curriculară fundamentată din perioada
precedentă, curriculumul actual a determinat o serie de mutaţii în abordarea procesului educaţional la
clasă:
1)Orientarea spre dezvoltarea de competenţe;
2)Prezentarea conţinuturilor într-o formă sintetică;
3)Aplicarea la clasă pe baza manualelor alternative;
10
4)Evaluarea elevilor pe bază de standarde conforme competenţelor propuse.
Cu toată evoluţia în ansamblu pozitivă a Curriculumului Naţional în ultimii ani, se constată în continuare
existenţa unor probleme de natură internă (coerenţă, încărcare, standarde etc.) cu efecte evident
negative asupra aplicării la clasă şi, în ultima instanţă, asupra performanţelor şcolare şi motivării
elevilor. Corectarea acestor probleme solicită în continuare eforturi susţinute din partea cadrelor didactice,
elevilor şi autorilor de programe şi manuale şcolare.
În ceea ce priveşte curriculumul la decizia şcolii, evoluţia acestuia a fost marcată în continuare
de problemele de tip organizatoric (spaţii de şcolarizare existente, resurse materiale, orar etc.) şi de
alocări vizând în special compensarea unor dezechilibre interne ale planurilor cadru de
învăţământ, în special pentru filiera teoretică, profilul real. În acelaşi timp, ponderea scăzută a
curriculumului la decizia şcolii la nivelul învăţământului obligatoriu nu a lăsat prea multe posibilităţi
de rezolvare concomitentă a priorităţilor educaţionale ale unităţii de învăţământ şi de răspuns la
interesele elevilor.
Activităţile derulate anual pentru aplicarea Curriculumului Naţional la clasă în Colegiul Naţional
“Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea includ în principal următoarele:
Documentarea privind planurile de învăţământ, programele şcolare în vigoare şi manualele şcolare
aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale;
● Studierea şi discutarea programelor şcolare în cadrul catedrelor;
● Abilitarea curriculară prin participare la instruiri şi formări susţinute de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Vâlcea, Casa Corpului Didactic, alte instituţii abilitate;
● Elaborarea şi aplicarea planificărilor calendaristice;
● Selecţia şi comanda manualelor şcolare.
Secvenţa de curriculum la decizia şcolii se realizează prin intermediul Comisiei pentru curriculum –
numită anual prin decizie internă, coordonată de unul dintre directori şi formată din reprezentanţii tuturor
ariilor curriculare. Etapele parcurse anual în stabilirea curriculumului la decizia şcolii sunt:
● Stabilirea priorităţilor academice la nivelul Comisiei pentru curriculum şi informarea cadrelor
didactice şi elevilor;
● Înregistrarea de către Comisia pentru curriculum a propunerilor de activităţi curriculare şi
extracurriculare din partea cadrelor didactice, cu consultarea elevilor;
● Evaluarea propunerilor şi elaborarea proiectului pentru curriculumul la decizia şcolii de către
Comisia pentru curriculum;
● Consultarea elevilor şi finalizarea proiectului pentru curriculumul la decizia şcolii;
● Dezbaterea şi aprobarea ofertei pentru curriculumul la decizia şcolii la nivelul Consiliului de
Administraţie (implicarea reprezentanţilor comunităţii locale) şi Consiliului Profesoral;
● Exprimarea în scris a opţiunilor elevilor şi prelucrarea datelor;
● Elaborarea şi aprobarea schemelor orare pentru fiecare clasă în cadrul Consiliului de Administraţie.
În baza acestei proceduri interne, pe parcursul ultimilor ani, curriculumul la decizia şcolii din Colegiul
Naţional “Mircea cel Bătrân”a avut următoarele caracteristici:
● Structură pe pachete de discipline, urmărind continuitatea studiului pe parcursul învăţământului
liceal şi coerenţă cu disciplinele din trunchiul comun şi curriculumul diferenţiat;
● Orientare predominantă spre activităţi de susţinere a performanţei înalte prin extinderi curriculare
ale disciplinelor de interes pentru elevi;
● Stabilitate în timp în privinţa unui număr de oferte specifice: educaţia pentru cetăţenie activă,
formarea şi exersarea competenţelor lingvistice în limbi moderne (finalizate cu promovarea
examenelor internaţionale Cambridge, DELF şi GOETHE), formare profesională în domeniul
TIC (finalizate cu promovarea examenelor internaţionale ECDL și IC3)
Activităţi extracurriculare menite să răspundă mai bine nevoilor de învăţare ale elevilor (astronomie,
cercuri pe discipline şi activităţi sportive).

II.3.3 Resurse umane

11
Puncte tari: Puncte slabe:
● Ofertă de şcolarizare stabilă, conformă cu cererea ● Numărul ridicat de absenţe şi
comunităţii locale selectivitatea studiului, în
● Tradiţie şi rezultate excelente obţinute de elevii special în anii terminali de liceu
colegiului, admitere la cele mai prestigioase ● Ponderea relativ redusă a
Mediul intern

universităţi din ţară şi străinătate metodelor interactive, centrate


● Elevi cu nivel de pregătire iniţială ridicat şi pe elev în activitatea la clasă
potenţial intelectual deosebit ● Repartiţie neuniformă a iniţiativei
● Interes ridicat din partea elevilor şi părinţilor şi implicării personalului în
pentru continuarea studiilor problemele unităţii de învăţământ
● Personal cu nivel de calificare ridicat şi interes
pentru perfecţionare şi dezvoltare profesională,
incluzând un număr important de cadre-resursă
● Relaţii interpersonale echilibrate şi democratice

Oportunități: Amenințări:
● Strategie coerentă privind dezvoltarea la nivel local a ● Deficiențe în procesul de repartizare
rețelei școlare și selecție a elevilor în liceu
Mediul extern

● Spațiu cu dotări foarte bune pentru toate nivelul ● Depresia demografică


primar, gimnazial și liceal ● Limitare în asigurarea resurselor
● Oferta educațională locală foarte echilibrată în raport materiale și financiare
cu cererea ● Instabilitate legislativă
● Implicarea unității de învțământ în procesul de ● Lipsa de atractivitate a carierei
selecție și angajare a personalului titular și/sau didactice pentru tineret
detașat în interesul învățământului ● Centralizare excesivă privind
mobilitatea personalului didactic

II.3.4 Resurse materiale şi financiare


Puncte tari: Puncte slabe:
• Resurse extrabugetare realizate din închirieri, • Cheltuieli de personal şi pentru utilităţi prea
activităţi, sponsorizări, donaţii ridicate
• Implicarea părinţilor în realizarea de venituri • Experienţă limitată în realizarea şi implementarea
Mediul intern

suplimentare pentru unitatea de învăţământ prin de proiecte cu fonduri atrase de la bugetul de stat,
acordarea celor 2% din impozit către asociația respectiv din fondurile structurale
părinților • Limitarea sumelor alocate prin decizii ale
• Atragerea şi absorbţia de fonduri de la bugetul de autorităţilor centrale şi locale
stat (proiecte de investiţii) şi de la comunitatea • Lipsa fondurilor pentru continuarea unor investiţii
europeană (proiecte şcolare) şi reparaţii capitale
• Asigurarea din partea autorităţii publice locale a
fondurilor necesare bunei funcţionări a instituţiei
• Colaborare foarte bună cu administraţia locală

Oportunităţi: Ameninţări:
• Interes din partea comunităţii locale pentru • Modificări frecvente ale legislaţiei
Mediul extern

asigurarea unei finanţări corespunzătoare nevoilor • Mediu financiar rigid şi ostil


şcolii • Limite în asigurarea resurselor financiare la nivelul
• Posibilitatea atragerii de fonduri de la bugetul de necesar (v. finanţare per capita)
stat/comunitatea europeană pe bază de proiecte • Planificare deficitară la nivelul bugetului de stat –
• Descentralizarea administraţiei şi finanţării finanţări dezechilibrate sub aspect valoric şi de timp
învăţământului preuniversitar de utilizare

III. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII

12
Viziunea
Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” se dorește a fi o instituție de învățământ caracterizată de
valoare și performanță, un centru educațional de excelență, în care tinerii sunt formați la cele mai înalte
standarde naționale și europene.

Misiunea
Misiunea Colegiului Naţional „Mircea cel Batrân” este aceea de a oferi comunităţii locale personal
calificat în diferite domenii de activitate, personal care să dea dovadă de bună pregătire atât la nivel
profesional cât și la nivel european, demonstrând responsabilitate, spirit de echipă, dorinţă de performanţă,
adaptabilitate şi toleranţă, iar tinerilor din judeţul Vâlcea, oportunitatea de a se forma la nivelul cerinţelor
zonei Vâlcea şi a regiunii Oltenia, în domenii de activitate de viitor, cerute de piaţa locurilor de muncă.
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţării, să le
ofere elevilor un start solid în educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor și îmbogățirea cunoştinţelor, prin
modelarea personalităţii lor. De asemenea, doreşte să devină o minicomunitate în comunitate, ordonată,
atentă, bazată pe valoare, respect reciproc și autodisciplină, cu o personalitate bine definită ce va deriva din
conexiunea cu tradiţia locală. Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă
dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu factorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de
origine socio-culturală diferită și fără discriminare de orice fel.
Colectivul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” îşi propune asigurarea condiţiilor necesare
elevilor să dobândească o pregătire generală bună şi cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de cariera
pe care o vor alege, astfel încât să poată urma cu succes o formă de învăţământ superior, să-şi formeze
competenţe necesare inserţiei sociale.
Colegiul nostru satisface nevoile fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza
informaţia, deschis spre schimbare, spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

IV SCOPURILE/ȚINTELE STRATEGICE
Ţintele strategice reprezintă domeniile pe care comunitatea locală le consideră prioritare. Ele derivă
din misiunea Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” şi reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate
prin proiectul managerial al unităţii şcolare şi prin care va fi îndeplinită misiunea asumată. Ţintele
strategice pentru dezvoltarea instituţională a Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” în perioada următorilor
4 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza
analizelor SWOT. Pentru clarificarea conceptuală şi metodică, sunt prezentate în continuare elementele de
bază ale problemelor considerate prioritare la această dată şi ţintele strategice asociate. Formularea
problemelor porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele tari ale domeniului), evidenţiază
eventualele contradicţii şi analizează sintetic potenţialul impact al punctelor slabe şi ameninţărilor care
conturează problema asupra misiunii asumate. Pentru ţintele strategice, s-a căutat o formulare generală, dar
care să evidenţieze scopul propus şi să aibă pertinenţa necesară la nivelul tuturor actorilor implicaţi.
IV.1 ŢINTE STRATEGICE
I. ACTUALIZARE SI APLICARE LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ
II. EFICIENTIZAREA FUNCȚIEI MANAGERIALE
III. ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE
IV. IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI NAȚIONAL ȘI A UNOR ACTIVITĂȚI
EXTRACURRICULARE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PROGRES ȘI PERFORMANȚĂ
V. ASIGURAREA RESURSELOR UMANE CONFORM METODOLOGIILOR ȘI LEGILOR ÎN
VIGOARE
VI. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE ȘI DE PARTENERIAT

IV.2 OPȚIUNI STRATEGICE


Din cele 6 ținte strategice putem dezvolta opțiunile strategice:
1. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei.
2. Formarea corpului profesoral în vederea aplicării metodelor active, de grup la orele de curs şi
laborator.
3. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii. Formarea competențelor cheie din cadrul fiecărei
discipline studiate.
13
4. Fundamentarea ofertei educaţionale a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” pe baza nevoilor de
dezvoltare personală a elevilor. Inserţia profesională a absolvenţilor.
5. Asigurarea calităţii proceselor de predare şi învăţare precum şi a serviciilor educaţionale.
6. Educaţia prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
7. Integrare europeană şi cooperare internaţională. Dezvoltarea parteneriatelor.
8. Reactualizarea Consiliului Consultativ al elevilor.
9. Reactualizarea Consiliului Consultativ al părinților.
10. Antrenarea elevilor în activități de informare și formare continuă.
11. Optimizarea relației școlii cu familia.
12. Realizarea unor cercetări pentru diagnosticarea relației școală-familie.
13. Eficientizarea utilizării timpului liber al elevului.
14. Implicarea elevilor, părinților și profesorilor în crearea unor simboluri care să ducă la formarea
mândriei de a fi elev la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.
15. Dezvoltarea unor proiecte educative care să implice elevii în procesul de predare.
16. Organizarea de concursuri școlare, județene și naționale în care să fie implicați un număr cât mai
mare de elevi, cadre didactice și părinți.
17. Atragerea sponsorilor în organizarea acțiunilor extrașcolare.
18. Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor.
19. Implicarea elevilor în acțiuni comunitare.
Alte ținte strategice derivă din următoarele probleme:
Problema 1: Absenteism, motivare pentru studiu şi carieră. Rezultatele elevilor la clasă,
examene naţionale şi concursuri şcolare sunt bune şi foarte bune. Există o ofertă importantă de
activităţi extracurriculare şi extraşcolare, iar elevii optează în număr relativ mare pentru aceste
activităţi şi le urmează consecvent. Aproape toţi absolvenţii de liceu urmează studii universitare, marea
lor majoritate pe locuri bugetate. În pofida acestor rezultate remarcabile, se constată existenţa unui
număr ridicat de absenţe de la activităţile didactice, adesea susţinute şi încurajate chiar de părinţi şi de
unele cadre didactice. Absenteismul la nivelul anilor terminali este însoţit de asemenea de o
selectivitate pronunţată a studiului şi participării – fiind în mod special frecventate disciplinele evaluate
în examenul de bacalaureat, respectiv în concursurile de admitere în învăţământul superior. Incluzând
şi clasele mici în analiză, pentru care nota este un obiectiv important, se constată ponderea
semnificativă a motivaţiei de tip extrinsec pentru studiu la toate nivelurile. Ca efect principal, motivaţia
de tip extrinsec conjugată cu absenţa de la activităţile didactice determină lipsuri, adesea irecuperabile,
în formarea competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele şcolare. Absenteismul,
motivaţia de tip extrinsec şi selectivitatea studiului nu se pot disocia de problematica orientării şcolare
şi profesionale. Carenţele în cunoştinţele şi abilităţile elevilor au ca efect limitarea opţiunilor acestora
privind studiile şi cariera. Un rezultat măsurabil al acestei limitări de opţiuni este relativul dezacord
care există între profilul şi specializarea absolvite la nivel liceal şi domeniile de specializare urmate în
continuare la nivel universitar – având ca potenţial efect de lungă durată insuccesul în carieră. Prin
efectele analizate succint aici, motivaţia extrinsecă şi absenteismul reprezintă conjugat un risc potenţial
major pentru realizarea misiunii asumate. Un intelectual trebuie să fie performant într-o paletă largă de
competenţe generale şi specifice, iar pentru a deveni creator de cunoaştere trebuie să aibă o carieră de
succes. Descurajarea şi combaterea absenteismului şi construcţia motivaţiei intrinseci pentru studiu
presupun acţiuni consecvente şi de lungă durată asupra factorilor interni determinanţi: gradul de
încărcare al programelor şcolare şi al programului elevilor, atractivitatea activităţilor didactice,
demonstrarea necesităţii studiului prin activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare
complementare, calitatea disciplinei etc. Pentru a orienta în mod efectiv şi eficient la nivel strategic
rezolvarea acestei probleme complexe, într-o abordare pozitivă care vizează obţinerea de rezultate, se
propune următoarea ţintă strategică pentru orizontul de timp 2016/2020:
Îmbunătăţirea participării elevilor (cantitativ şi calitativ) la activităţile didactice prin
atragerea şi motivarea acestora.
Problema 2: Activitatea de mare performanţă a elevilor din colegiu. În fiecare an elevii şcolii
sunt implicaţi în concursuri şi olimpiade şcolare. Nu întotdeauna rezultatele la faza naţională sunt
foarte bune aşa cum ne propunem în toate programele noastre la CNMB. Se impune astfel formarea de
echipe puternice la nivelul fiecărei discipline şi mai ales la cele cu finalitate internaţională. Exemplu în
14
acest sens este catedra de informatică Aceasta conduce la stimularea lucrului în echipă şi la rezultate
predictibile an de an. Ca țintă strategică rezultată din această problemă propunem:
Selecţia, motivarea şi pregătirea susţinută a elevilor capabili de mare performanţă pentru
obţinerea de rezultate foarte bune la Olimpiadele şi concursurile naţionale şi internaţionale.
Problema 3: Formalism în metodele şi tehnicile de predare-învăţare şi evaluare. Colegiul
Naţional “Mircea cel Bătrân” dispune de un personal didactic cu înaltă calificare – majoritatea cadrelor
didactice având gradul didactic I. Rezultatele cadrelor didactice sunt recunoscute prin gradaţii de merit
şi distincţii – ponderea celor care beneficiază de astfel de recompense fiind impresionantă. Există un
număr important de cadre didactice resursă– mentori, formatori, metodişti, autori de programe
şcolare, manuale şi alte publicaţii etc. Rezultatele obţinute de elevi răspund în cea mai mare măsură
aşteptărilor faţă de o resursă umană de înaltă calitate. Trecând dincolo de indicatori şi date statistice, se
constată însă existenţa în continuare a unui formalism/tradiţionalism pronunţat în metodele şi tehnicile
utilizate la clasă în procesul de predare-învăţare şi evaluare. Abordarea formală şi tradiţionalistă se
înregistrează de la nivelul proiectării curriculare (planificări, documente de catedră etc.) până la nivelul
activităţilor concrete în clasă. Astfel, accentul în procesul educaţional este pus în foarte multe cazuri
(înţelegând cadre didactice şi/sau activităţi didactice) pe predare şi nu pe învăţare activă, pe
transmitere de informaţii şi nu pe formare şi exersare de competenţe. Abordarea didactică este în multe
cazuri mono-disciplinară şi excesiv teoretizată. Instruirea asistată de calculator, experimentul didactic
frontal, activitatea diferenţiată individuală şi pe grupe, elaborarea de proiecte, evaluarea planificată şi
prin tehnici variate etc. nu sunt metode cu o răspândire suficient de largă în activitatea tuturor cadrelor
didactice. Abordarea formală şi tradiţionalistă a procesului didactic au în principal efecte asupra
calităţii competenţelor formate la elevi (accent pe cunoştinţe şi neglijarea abilităţilor şi atitudinilor
asociate) şi asupra abilitării lor pentru a învăţa pe parcursul întregii vieţi. A fi competent şi a avea
capacitatea de a învăţa pe parcursul întregii vieţi sunt condiţii esenţiale pentru inserţia socio-
profesională în societatea cunoaşterii. Din această perspectivă, problema identificată aici este o
ameninţare internă pentru misiunea asumată. Punând accent pe abilitarea elevilor pentru învăţarea pe
parcursul întregii vieţi, ţinta strategică propusă pentru abordarea problemei identificate se poate
formula astfel:
Accent pe învăţarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev.
Elevul trebuie să devină partener iar strategiile alese să pună accent pe gândirea critică şi utilizarea
instrumentelor TIC în învăţarea activă.
Problema 4: Coerenţa şi priorităţile proiectelor de cooperare europeană. În perioada 2011-
2016, Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”a contractat şi pus în aplicare mai multe proiecte şcolare
Comenius. La nivelul personalului didactic au fost numeroase participări în programe europene de
formare continuă. Suplimentar proiectelor finanţate de Comunitatea Europeană, au continuat, respectiv
au fost iniţiate, parteneriate multilaterale cu şcoli din Uniunea Europeană în cadrul unor proiecte
autofinanţate. Proiectele derulate au acoperit o arie relativ largă de interese ale elevilor, cadrelor
didactice şi managementului unităţii de învăţământ. Coerenţa verticală a proiectelor şi răspunsul la
priorităţile dezvoltării instituţionale din perioada menţionată a fost, cu unele excepţii, relativ redusă.
Această situaţie a fost determinată, pe de o parte, de motive obiective, externe şcolii – parteneri
coordonatori disponibili şi aria lor de interese, condiţiile de finanţare impuse la nivel naţional etc. În
acelaşi timp, au existat însă şi factori de natură internă – interese particulare, un anumit oportunism,
lipsă de transparenţă etc. Rezultatul acestei situaţii a condus la un impact relativ redus al proiectelor la
nivel curricular formal, un dezechilibru la nivelul iniţiativei, interesului şi participării elevilor şi
cadrelor didactice. Exemple de proiecteeuropene implementate de liceul nostru:
POSDRU/19/1.3/G/26145, Erasmus+ (2015-1-RO01-KA219-015009_1, cu titlul Popular Culture in
School etc.
Evaluând potenţialele beneficii din perspectiva misiunii asumate, se pot identifica două domenii
prioritare care să orienteze strategic proiectele europene de cooperare în continuare: (1) educaţia pentru
cetăţenie europeană şi (2) dezvoltarea/exersarea competenţelor lingvistice şi tehnice. Incluzând
drepturi, obligaţii şi participarea activă în societate şi viaţa politică, cetăţenia europeană vizează
consolidarea imaginii şi identităţii Uniunii Europene şi implicarea mai profundă a cetăţeanului în
procesul de integrare europeană. Acestea sunt caracteristici esenţiale ale profilului intelectualului
creator de cunoaştere pe care îşi propune să îl educe Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”. În privinţa
15
competenţelor lingvistice şi tehnice (IT, ştiinţe aplicate), acestea sunt privite atât ca instrumente de
bază în educaţia pentru cetăţenie europeană, cât şi ca scop în sine pentru facilitarea inserţiei socio-
profesionale şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi. În consecinţă, pentru a răspunde misiunii asumate
şi pentru a asigura coerenţa şi eficienţa acţiunilor din cadrul proiectelor de cooperare europeană, se
propune următoarea ţintă strategică:
Educarea elevilor pentru cetăţenie europeană şi formarea/exersarea competenţelor lingvistice şi
tehnice la elevi prin activităţi realizate în parteneriat cu şcoli din Uniunea Europeană.

16
V. IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC

V.1 LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ

Acțiuni Compartimentul Resurse Perioada Indicatori de


responsabil realizare
Materiale Financiare Umane

Obiectiv specific 1: Informarea în domeniul legislației școlare și diseminarea informațiilor la nivelul unităților școlare

1. Asigurarea legislaţiei şcolare la Management Monitorul Oficial, Conform - Director Permanent Mapa legislativă
nivelul şcolii Buletine informative. bugetului - Secretar a şcolii
alocat - Consilier Educativ
- Responsabili Comisie

2. Prezentarea noutatilor in domeniul Management Monitorul Oficial, Conform - Director Permanent Mapa legislativă
legislativ; completarea bazei de date Buletine informative. bugetului - Secretar a şcolii
cu actele normative nou aparute; Rețea calculatoare alocat - Consilier Educativ
- Responsabili Comisie

Obiectiv specific 2: Aplicarea cadrului legislativ care reglementează activitatea din învățământ:

1. Prelucrarea legilor si actelor Monitorul Oficial, Conform - Director Permanent Procese verbale
normative care reglementează Management Buletine informative. bugetului - Secretar ale şedinţelor
sistemul de învățământ imediat dupa Rețea calculatoare alocat - Consilier Educativ
apariția lor în Monitorul Oficial; - Responsabili Comisie

2. Formarea directorului pe Monitorul Oficial, Conform -Director Permanent Exercitarea


problemele actului decizional, Management Buletine informative. bugetului corectă a actului
asigurarea calității în domeniul Rețea calculatoare alocat decizional
funcției decizionale;

3. Evaluarea juridică a modului în Juridic Monitorul Oficial Conform - Directori Permanent Corectitudinea
care este aplicată legislația școlară în Management Buletine informative bugetului - Secretar aplicării
vigoare; Rețea calculatoare alocat - Cadrele Didactice legislaţiei şcolare
- Inspector de sector

17
V.2. MANAGEMENT

Acțiuni Compartimentul Resurse Perioada Indicatori de


responsabil realizare
Materiale Financiare Umane

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea competenţelor manageriale ale directorului unităţii de învăţământ

1. Elaborarea proiectelor Suporturi de curs/ Conform Director/ Directori Nr. activități de


curriculare de formare inițială Management Mape de activitate bugetului adjuncți formare derulate
și continuă alocat

2. Formarea tuturor cadrelor Suporturi de curs Conform - Director/ Directori


didactice în domeniul Management bugetului adjuncți
managementului educațional alocat - Secretar
și instituțional - Consilier Educativ
- Responsabili Comisie

Obiectiv specific 2: Asigurarea exercitării eficiente a funcției manageriale la nivelul unității de învățământ

1. Actualizarea fișelor Curriculum Legislație școlară Conform - Director Fișe post și


postului și a fișelor de bugetului Sept. 2016 evaluare
evaluare conform legislației în alocat actualiz., aprob.
vigoare în CA

2. Evaluarea anuala corectă a Curriculum Legislație școlară Conform - Director August 2017 Rapoarte de
personalului didactic în baza bugetului - Responsabili Comisie monitorizare
fișei postului și fișei de alocat
evaluare

3. Organizarea de sesiuni de Management Documentație specifică Conform - Director Noiembrie Eficientizarea


formare a membrilor Suporturi de curs bugetului - Responsabili Comisie 2016– activității CA
Consiliilor de administrație pe alocat martie 2017
tematica managementului
educațional

18
V.3 ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

Acțiuni Compartimentul Resurse Perioada Indicatori de realizare


responsabil

Materiale Financiare Umane

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea capacităţii unităţilor şcolare în domeniul evaluării și asigurării calității în educație
(CEAC, sistem de management al calității)

1. Dezvoltarea Curriculum Legislația în domeniul calității Conform - Director Permanent Numărul de rapoarte de
culturii calității la Management bugetului alocat - Responsabil autoevaluare realizate
nivelul unității Evaluare CEAC realist si corect
școlare ; instituțională
monitorizarea
activității CEAC

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea sistemului de evaluare și asigurare a calităţii pe principii de funcţionalitate şi eficienţă

1. Elaborarea unui Documentație Conform - Director Decembrie 2016


barometru al Management, specifică bugetului alocat - Responsabil Barometru al calității
calităţii educaţiei la Evaluare institutionala CEAC educației elaborat
nivelul şcolii

2. Cresterea Documentație Conform - Director Permanent Numărul de rapoarte de


functionalitatii Management, specifică bugetului alocat - Responsabil autoevaluare realizate
CEAC la nivelul Evaluare institutionala CEAC realist și corect
unităţii şcolare - Membrii CEAC

19
V.4. CURRICULUM ŞI ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

Acțiuni Compartimentul Resurse Perioada Indicatori de


responsabil realizare
Materiale Financiare Umane

Obiectiv specific 1: Implementarea curriculum-ului național pe principii de calitate şi eficienţă

1. Asigurarea documentelor curriculare Curriculum Planuri Conform Responsabili Sept. – Oct. Manuale scolare
oficiale, manualelor, auxiliarelor cadru bugetului alocat comisie suficiente la nivelul
curriculare la nivelul unităţii de Cadre didactice unităţilor şcolare
învățământ; Secretariat
Director

2. Realizarea proiectării pedagogice Curriculum Programe - Responsabili Proiectare


semestrială şi anuală şi asigurarea şcolare comisie Septembrie pedagogică corect
dimensiunii ei știintifice şi Cadre didactice întocmită
interdisciplinare; Director

3. Asigurarea calității în macro și Curriculum - Conform -Director Septembrie -


microproiectare; bugetului alocat -Cadre didactice octombrie

4. Elaborarea CDS în concordanță cu Curriculum Oferta Conform Martie 2017 - CDS aprobate
cerințele elevilor, resursele școlii și C.D.S. bugetului alocat -Director
tendințele de dezvoltare economico- -Cadre didactice
socială a comunității pentru anul
școlar 2016 - 2017;

5. Asigurarea calității suporturilor de


curs pentru CDS-urile propuse;

Obiectiv specific 2: Monitorizarea progresului școlar din perspectiva calității actului didactic

1. Monitorizarea aplicării testelor Curriculum - Conform bugetului -Director Conform Rapoarte de


predictive, de progres și sumative; alocat - Responsabili graficului de monitorizare
comisie monitorizare
-Cadre didactice

20
2. Monitorizarea proiectării și Curriculum școlar - Conform bugetului Director
planificării asistențelor și a Management alocat Resp. cu perf.
interasistențelor Responsabili
comisie

3. Monitorizarea stabilirii de programe Curriculum școlar Programe Conform bugetului -Director


care să cuprindă măsuri ameliorative de alocat -Cadre didactice
consultați - Responsabili
i și comisie
meditații

Obiectiv specific 3: Monitorizarea actului educațional din perspectiva progresului școlar și a reușitei școlare la concursurile și examenele naționale

1. Organizarea și derularea Management Documen Conform bugetului -Director Conform Corectitudinea


olimpiadelor și a concursurilor te alocat - Responsabili graficului MENCȘ desfăşurării
școlare; specifice comisie concursurilor şi
-Cadre didactice examenelor

2. Monitorizarea aplicării simulărilor Curriculum școlar Documen Conform bugetului -Director Conform
pentru principalele discipline ale te alocat - Responsabili graficului MENCȘ
examenelor naționale specifice comisie
-Cadre didactice

3. Organizarea şi desfăşurarea Curriculum școlar Metodolo Conform bugetului -Directorii Conform


examenelor naţionale gii alocat unităților de graficului MENCȘ
specifice învățământ
-Cadre didactice

Obiectiv specific 4: Eficientizarea îndrumării monitorizării și evaluării instituţionale

1. Organizarea activității de Curriculum școlar Tematica Conform bugetului --Director Conform Rapoarte de
îndrumare, control și evaluare în ROFIP alocat - Responsabili graficului inspecţie
unitățile școlare comisie Planuri de măsuri
ameliorative

21
2. Analiza rezultatelor obținute de Curriculum școlar Rapoarte Conform bugetului -Director, Conform
unitatea de învățământ, stabilirea unor de alocat - Responsabili graficului
programe de măsuri ameliorative analiză comisie
pentru eliminarea disfuncțiilor

Obiectiv specific 5: Stimularea participării la educație a copiilor din grupurile dezavantajate

1. Stimularea participării copiilor la Curriculum Metodolo Conform bugetului Permanent Reducerea


educație preșcolară, în vederea gii alocat -Director abandonului școlar
prevenirii dificultății de adaptare specifice -Cadre didactice
școlară, inclusiv a celor generate de
cunoașterea limbii;

2. Dezvoltarea unor forme alternative Curriculum Metodolo Conform bugetului -Director Septembrie - Forme alternative
de organizare a educației de bază ; gii alocat -Cadre didactice octombrie funcţionale
specifice

Obiectiv specific 6: Monitorizarea desfăşurării activității educative și extrașcolare

1. Asigurarea calității activităților Curriculum Calendar Conform bugetului Conform Rapoarte de analiză
educative și extrașcolare; ul alocat -Director graficului și evaluare
activităţil - Responsabili
2. Evaluarea activității educative și Curriculum or comisie
extrașcolare desfașurate la nivelul extracurri -Cadre didactice
unităților de învățământ; culare
3. Participarea la acţiuni a Curriculum Nr. de acţiuni
consilieriului educativ; organizate

Obiectiv specific 7: Valorificarea potențialului creativ al Consiliului Elevilor

1. Constituirea Consiliului Elevilor Curriculum Organigr Conform bugetului -Director Conform Rapoarte de
ama alocat - Consilier graficului monitorizare
Educativ

22
2. Organizarea și desfășurarea Curriculum Graficul Conform bugetului -Director
întâlnirilor de lucru; întâlnirilo alocat - Consilier
r Educativ

3. Eficientizarea activității Consiliului Curriculum Documen Conform bugetului -Director Permanent Funcționalitatea
Elevilor, implicarea acestuia în te alocat - Consilier Consiliului Elevilor
rezolvarea problemelor cu care se specifice Educativ
confruntă școala;

V.5 RESURSE UMANE

Acțiuni Compartimentul Resurse Perioada Indicatori de


responsabil realizare
Materiale Financiare Umane

Obiectiv specific 1: Asigurarea încadrării cu personal didactic și didactic auxiliar potrivit metodologiei:

1. Derularea activităților Evidență Metodologii Conform -Director Febr. -aug. 2017 Personal încadrat
prevăzute în graficul personal specifice bugetului - Secretar conform legii
MENCȘ privind mișcarea alocat
personalului didactic;

2. Rezolvarea operativă a Evidență Metodologii Conform -Director Permanent


mobilității curente personal specifice bugetului - Secretar
alocat

23
V.6. RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

Acțiuni Compartimentul Resurse Perioada Indicatori de realizare


responsabil

Materiale Financiare Umane

Obiectiv specific 1: Consilierea diriginţilor şi învăţătorilor în domeniul parteneriatul educațional

1. Creșterea rolului unității de Management Broșuri Conform -Director Conform


învățământ în cadrul parteneriatului CCD Suporturi bugetului -Consilier educativ programulu Număr parteneriate
local, județean, național și Programe de curs alocat i de încheiate
internațional. activități

2. Implicarea activa a familiei elevului Management Broșuri Conform -Director


in parteneriatul educational ; cresterea CCD Suporturi bugetului -Consilier educativ
gradului de implicare a autoritatilor Programe de curs alocat -Diriginții/învăţătorii
locale in rezolvarea unor probleme cu -Reprezentanţi ai
care se confrunta unitatile de autorităţilor locale
invatamant ;

3. Atragerea agentilor economici și Management Broșuri Conform -Director


organizațiilor nonguvernamentale in CCD Suporturi bugetului -Consilier educativ
derulare a unor proiecte de parteneriat Programe de curs alocat -Dirigintii/învăţătorii
educational; -Reprezentanţi ai
autorităţilor locale
-Reprezentanţi ONG-
uri

4. Identificarea nevoilor de educație ale Curriculum Analize Conform -Director


comunității locale și a posibilităților de predictive, bugetului -Consilier educativ
satisfacere a acestora în cadrul Rapoarte alocat -Diriginții/învăţătorii
normativ existent și cu resursele de -Reprezentanţi ai
disponibile; specialitate autorităţilor locale
;

24
Obiectiv specific 2: Gestionarea / medierea / prevenirea disfuncționalităților: școala – autoritate locală și sensibilizarea autorităților locale în acordarea de
fonduri/ materiale pentru ameliorarea bazei didactico-materiale și crearea climatului optim în învățământ

1. Sprijinirea cadrelor didactice în Managem Programe Conform -Director Permanent Nr. activitatilor de
consolidarea legăturilor cu autoritățile ent Proiecte bugetului -Consilier educativ sprijin
locale, agenții economici, instituțiile Programe Corespondență alocat -Reprezentanţi ai
naționale și regionale de cultură, Inspectori autorităţilor locale
Biserica, alte instituții interesate, pentru
creșterea adecvării ofertei educaționale
a școlii la cererea concretă, pentru
realizarea proiectelor și programelor
proprii, precum și în vederea creșterii
importanței școlii ca factor de
civilizație;

2. Organizarea de echipe mixte sau de Managem Programe Conform -Director Conform Nr. participări
cadre didactice care să participe la ent Proiecte bugetului -Consilier educativ calendarelor
diferite forme de dezvoltare comunitară Programe Corespondență alocat -Reprezentanţi ai proiectelor
și alte proiecte regionale, naționale, autorităţilor locale
internaționale;

3. Monitorizarea programelor de Programe Programe, Proiecte, Conform -Director Conform Rapoarte de


parteneriat derulate de şcoală, Managem Corespondență, Baza bugetului -Consilier educativ calendare monitorizare
valorizarea și promovarea bunelor ent de date alocat -Diriginții/învăţătorii lor
practici în acest domeniu; Inspectori -Reprezentanţi ai proiectelor
autorităţilor locale

Indicatorii de performanță înregistrați de aplicarea acestui plan operațional sunt raportați la anul școlar anterior și fac referire la: creșterea
rezultatelor deosebite obținute la clase, dar și la concursurile naționale și olimpiade, performanțele elevilor, creșterea gradului de satisfacție din partea
părinților, rapoartele contabile semestriale, creșterile înregistrate în rapoartele CEAC și cele de analiză semestriale.

25
5. Proiectul activitității extracurriculare realizată la nivelul unei școli
Nr. Tipul Denumirea Perioada Obiective Locul Resurse Evaluare
Crt. activităţii activităţii desfăşurării implicate
1. Joc sportiv- Cupa” Martisorului” 1 martie O.1 Angrenarea in Sala de sport - 28 de - Discuții
volei 2016 competitie a cat mai Capela sportivi( privind
multor elevi; fete si participarea
O.2 Dezvoltarea baieti) din activa la aceasta
spiritului de echipa; clasele IX- competitie;
O.3 Pregatirea XII - Analiza
sportivilor pentru vocationale jocului pentru
competitiile de la fiecare echipa
viitoare; Colegiul in parte;
O.4 Promovarea National - Impactul pe
voleiului in judetul Mircea cel care il are
Valcea; Bătrân aceasta actiune
asupra
sportivului;
2. Revistă Revista RoaITă Decembrie Dezvoltarea C.N. Mircea cel - 29 de Analiza revistei
http://cnmirceavl.ro/revist 2016 - abilităților de scriere Bătrân elevi de la la clasele
a/index.html Februarie a unui articol clasa a X-a matematica-
2017 științific B, profil informatică
Dezvoltarea matematica Comentarii și
abilităților de - partajări pe
prelucrare/editare informatică facebook
grafică , intensiv
Respectarea informatică
dreptului de autor - serverul
Partajarea școlii
preocupărilor din
domeniul IT&C
3. Atelier IT&C Hour of Code 6 Un prim contact cu C.N. Mircea cel - 23 de Comentarii și
la CNMB Decembrie un mediu vizual de Bătrân elevi de partajări pe
2016 programare clasa a III-a facebook
(https://hourofcode.co de la
m/ro) Școala
Dezvoltarea Gimnazială
abilităților de Take
comunicare și pentru Ionescu
cursanți și pentru (cursanți)
mentori -20 de
Promovarea școlii elevi din
clasa a XII-
a A, profil
matematica
-
informatică
, intensiv
informatică
, C.N.
Mircea cel
Bătrân
(mentori)
- pachetele
cu dulciuri
oferite
celor mici
de Moș
Nicolae
(sponsor
Asociația
Tech
Soup)

26
FISA DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA

Denumirea activitatii: CUPA “MARTISORULUI”


Data desfasurarii activitatii: 1 Martie 2016
Locul de desfasurare a activitatii: Sala de sport Capela
Grupul tinta: elevii sportivi din clasele a IX-XII vocational –volei (fete si baieti)
Parteneri implicati: Televiziunea locala- Valcea 1
Obiective:
O.1 Angrenarea in competitie a cat mai multor elevi;
O.2 Dezvoltarea spiritului de echipa;
O.3 Pregatirea sportivilor pentru competitiile viitoare;
O.4 Promovarea voleiului in judetul Valcea;
Resurse umane:
28 de sportivi fete+ baieti din clasele IX-XII de la C.N.”Mircea cel Batran”, Rm. Valcea
Descrierea activitatii:
Activitatea s-a desfasurat in cadrul unei actiuni care se organizeaza in fiecare an ( a devenit o traditie).
La aceasta participa sportivii care sunt deja angrenati in Campionatele Nationale de cadeti fete si baieti
si de junior fete si baieti. In cadru acestei competitii se formeaza echipe mixte(fete+baieti/
cadeti+junior). Turneul se desfasoara conform tabelei Berger( se joaca fiecare cu fiecare). Echipa
castigatoareeste desemnata cea care aduna cele mai multe victorii, in caz de egalitate se trece la
departajare ( punctaveraj).Se primesc premii, iar acest lucru ii determina si mai mult sa fie competitivi
si sa-si dezvolte spiritul de colegialitate( tinand cont de faptul ca sunt echipe mixte atat ca varsta ca si ca
sex).
Evaluare:
-Discuții privind participarea activa la aceasta competitie;
- Analiza jocului pentru fiecare echipa in parte;
-Impactul pe care il are aceasta actiune asupra sportivului;
Impactul asupra grupului tinta: Dezvoltarea spiritului de schipa, dar si dezvoltarea spiritului de competitie,
pregatirea sportivilor pentru viitoarele meciuri oficiale din cadrul Campionatelor Nationale.

6. Plan de îmbunătăţire a calităţii – RAEI

Nr. Activități Obiective Termene Responsabilități Indicatori de


crt realizare
1 Tur virtual în țările Creșterea interesului 20 martie Profesorii de Expoziții, prezentări,
francofone pentru studierea limbii limba franceza animații de Ziua
franceze Francofoniei
2 Ateliere/ dezbateri Prevenirea accidentelor Octombrie Diriginții claselor Fiecare clasă a XII-a
organizate în rutiere a XII-a organizează un
colaborare cu Poliția atelier/o dezbatere pe
rutieră tema siguranței rutier
și a conducerii
preventive
Fotografii de la fiecare
întâlnire
3 Organizarea unui Îmbunătățirea stilului Ultima Consilierul O expoziție cu
concurs de postere / de viață săptămână educativ posterele realizate
scurt metraje având ca din Diriginții claselor Top 5 postere și scurt
tema: ”Un stil de viață decembrie a IX-a metraje vor publicate
sănătos!”. Profesorii de TIC pe pagina de facebook
Participă elevii de la clasa a IX-a a școlii
claselor a IX-a

27
7. Tema de reflecție 1

”Studiu de caz – o situație conflictuală la nivelul clasei de elevi.


Cerințe: descrierea situației conflictuale, identificarea cauzelor care au dus la conflict, modalități de rezolvare a
situațiilor conflictuale, metode de prevenție.”

Stabilirea traseului unei excursii


În anul școlar 2015-2016, clasa a VIII-a D mi-a propus să organizăm o excursie în aprilie 2016. Întrucât pe
parcursul anul școlar au avut un comportament civilizat și au obținute rezultate bune la învățătură si in competitiile
sportive in care au fost angrenati, am considerat oportună o excursie spre finalul acestui an școlar. Stabilirea
traseului excursiei a creat însă o situație conflictuală, deoarece au fost propuse mai multe alternative și nimeni nu
părea că vrea să cedeze.
Cauze
- Elevii provin din medii sociale și materiale diverse, unii au avut posibilitatea să călătorească mai mult
decât alții
- Lipsa unor abilități de comunicare, de prezentare a opiniei personale
- Incapacitatea de a asculta și analiza și o altă părere/ propunere
Rezolvare
Pentru fiecare alternativă, propunătorii și adepții au avut de scris pe coli:
- descriere traseu
- cazare
- obiective
- avantaje
- dezavantaje
Fiecare echipă a prezentat propunerea și am votat. Am stabilit înainte de vot, că vom alege propunerea cu cele mai
multe voturi, iar în caz de egalitate decid eu, ca profesor diriginte.
În urma votului, cele mai multe opțiuni au fost pentru Calimanesti, stabilind astfel destinația excursiei

Metode de prevenție
- Exerciții și activități la orele de dirigenție de dezvoltare a expresivității vorbirii;
- O oră de dirigenție cu psihologul școlar despre ascultarea activă ca modalitate de optimizare a
comunicării;

8. Tema de reflecție 2

”Ești director la o școală din localitatea ta. Îți dorești foarte mult să dezvolți anumite competențe cadrelor didactice
din școala unde funcționezi ca director.
Identificați trei obstacole pe care le puteți întâlni în dezvoltarea competențelor pe care ți le-ai propus. Listează trei
modalități de diminuare / contracarare a acestora.”

În orice școală profesorii nu ar trebui să fie doar colegi de cancelarie, ci să formeze o echipă. Orice director ar trebui:
 să faciliteze o mai bună cunoaștere între membrii echipei
 să identifice punctele tari și punctele slabe ale echipei
 să îmbunătățească comunicarea și modul de interacțiune între membrii echipei
 să îmbunătățească nivelul de încredere și suport acordat între membrii echipei
 să îmbunătățească abilitățile de rezolvare a problemelor în echipă

Obstacole în consolidarea echipei de profesori dintr-o școală


- o motivație insuficientă de implicare în viața școlii, dincolo de orele din orar
- raportarea la sisteme diferite de valori
- inexistența unor activități de tip team building

Modalități de diminuare / contracarare


- colaborare cu sindicatele
- popularizarea exemplelor de bună practică
- proiecte de dezvoltare a resurselor umane care să implice vizite de studiu, participări la conferințe, mese
rotunde, cursuri de formare etc.
28

S-ar putea să vă placă și