Sunteți pe pagina 1din 5

Fişă de evaluare psihologică

Numele şi prenumele copilului


Data naşterii
I. Diagnostic medical –
conform documentului medical-

II. Psihodiagnostic:
- Intelect în limite normale;
- Tulburări în sfera comunicării și socializării;

SECŢIUNEA I
Evaluarea personalităţii copilului- metodele de evaluare utilizate: observația și interviul
clinic, Matrici Progresive Standard, scale de limbaj

a) Procesele psihice:
Aria senzorială
● Dezvoltarea senzorială:
- integritatea sau afectarea senzorială (descriere): integritate senzorială;
- prezenţa deficienţelor remarcate (verificate sau declarate): nu;
●Percepţia: praguri perceptive normale;
● Dezvoltarea psihomotricităţii - descriere în funcţie de vârstă şi afectare:
- Motricitatea fină: descrierea posibilităţii de realizare a gesturilor fine şi precise cu
privire la:
● apucarea, culesul, eliberarea, aruncatul, ajungerea la un obiect: se realizază conform
vârstei;
● manipularea unilaterală sau bilaterală : bilaterală;
● lateralitatea dominantă : dreapta;
- Motricitatea grosieră: descriere cu privire la:
● ortostatism, deficienţe de statică şi mers, probleme de echilibru: nu există probleme;
● deficienţe de coordonare : nu e cazul;
● deplasarea (se realizează cu sau fără sprijin/ajutor, pe ce distanţe se realizează prin
forţe proprii) : independentă, conform capacității de efort a vârstei;
● deplasarea cu mijloacele de transport publice se realizează cu însoţitor sau autonom cu
însoțitor, conform vârstei
● Reprezentarea :
- Reprezentările vizuale și auditive, individuale (ale obiectelor și ființelor): se
realizează corect, raportate la mediul de existență a copilului, nivel de abstractizare
conform vârstei cronologice;
- Reprezentările sociale: lipsa coerenței lor și raportării adecvate la contextul
social, capacitate de analiză și generalizare a situațiilor sociale- sub nivelul
vârstei cronologice- nivel 4 – 5 ani;

- Aria logică
● Gândirea (inclusiv nivelul operaţional) - se apreciază conţinutul operaţional raportat la
vârsta cronologică:
- stadiul operaţional : dizarmonie: stadiul operațiilor concrete- conform vârstei și QI;

1
jocul simbolic (specific stadiului preoperațional) nestructurat; egocentrism nedepășit;
înțelegere deficitară a relațiilor cauză- efect;

- potenţialul actual al copilului - ce ştie să facă, ce poate să facă:


● recunoaşte/denumeşte obiecte : da
● grupează obiectele/după ce criterii : da, după criterii diverse și combinate (culoare,
mărime, formă, uz)
● cunoaşte schema facială/corporală : da
● indică/denumeşte/deosebeşte culorile : da
● ştie să numere singur sau cere ajutor : singură
● recunoaşte simboluri (cifre, imagini, caractere, litere, cuvinte) : da
● capacitatea de a lua decizii singur : inexistentă;
● capacitatea de a emite ipoteze : cvasiinexistentă;
● capacitatea de a face faţă responsabilităţilor : slab dezvoltată în raport cu vârsta
cronologică;
● capacitatea de a face faţă situaţiilor de criză şi/sau stresului : slab dezvoltată;
● capacitatea de a-şi organiza timpul propriu în desfăşurarea programului zilnic/obişnuit
: cvasiinexistentă- necesită supraveghere și coordonare;
● capacitatea de a finaliza o sarcină simplă, singur sau cu ajutor: singură;
● capacitatea de a finaliza o sarcină complexă, singur sau cu ajutor : cu ajutor susținut;
● orientarea temporo-spaţială : inoperantă, nu reprezintă un instrument de care să se
folosească copilul; orientare temporală deficitară.
● Memoria:
- tipul memoriei : vizuală;
- capacitatea mnezică : bună, în raport cu vârsta cornologică;
 Atenția:
- stabilitate : fluctuantă în raport cu sarcinile verbale; stabilitate bună în raport cu
sarcinile figurale.
- concentrarea : de scurtă durată;
● Motivaţia:
- tip : extrinsecă;
- modalitate specifică de manifestare : motivată de sarcini cu itemi fugurali;
● Imaginaţia:
- dezvoltarea în raport cu vârsta cronologică : slab dezvoltată;
- conţinut, utilitate şi utilizare : nu utilizează procedee imaginative, rezolvă sarcini
reproductive; lipsa empatiei;
 Aria voinţei:
- modalitate de manifestare şi context : capacitate de efort voluntar redusă, reglaj
slab dezvoltat;
 - forma negativă de manifestare : uneori , încăpățânare;

b) Activităţile psihice:
Limbajul şi comunicarea - deficienţe/tulburări ale limbajului şi comunicării care
afectează stabilirea relaţiilor cu mediul:
- modul în care comunică sau se exprimă copilul în relaţiile interumane/cu mediul
: comunicare verbală: folosirea incorectă a verbelor( timp, diateză,mod,
persoană) și a cuvintelor de legătură;
- corelare inadecvată a ideilor, evenimentelor și faptelor;

2
- perceperea cuvintelor ,, ad literam,,- dificultăți în distingerea glumelor,
metaforelor;
- dificultăți mari în povestirea unei experiențe personale sau unui text;
- propoziții eliptice, vorbire agramaticală;
- vorbire ,, la cineva,, - nu ,, cu cineva,,;

- vocabularul: activ, pasiv, dezvoltare: scale și sarcini de comprehensiune verbală-


performanțe scăzute; dificultăți în a înțelege mesaje transmise verbal și a
transmite ideile clar și eficient;
- însuşirea vorbirii/întârzierea limbajului (fonetic, lexical, semantic, gramatical):
întârziere în dezvoltarea limbajului; la vârste mici, comunica mai ușor în limba
engleză;
- dificultăţi de pronunţie ; nu e cazul;
- tulburări instrumentale (scris/citit/calcul mental simplu/complex, rezolvarea de
probleme simple/complexe) : înțelegerea textului citit- deficitară; rezolvarea de
probleme complexe(dar conform vârstei și standardelor curriculare) deficitară;
- utilizează în comunicare limbajul semnelor (după caz) : nu e cazul;
- utilizează în comunicare limbajul Braille (după caz) : nu e cazul;
- înţelege un mesaj simplu şi/sau complex, rostit şi/sau scris : mesaje verbale
complexe- înțelegere dificilă, sub nivelul vârstei cronologice;
- comunică cu/prin receptarea de imagini/desene/fotografii : da;
Jocul (observaţie clinică): jocul simbolic se realizează cu dificultate;
Învăţarea : capacitate redusă în raport cu vârsta pentru sarcini verbale, situații
sociale, simbolice;
Munca:-
Creativitatea: slab dezvoltată.

Concluzii:
Nivelul de dezvoltare intelectuală (testul/proba psihologică folosită)
QI= 110- inteligență medie ridicată (Matrici Progresive Raven)

● Vârsta de dezvoltare : dezvoltare dizarmonică pe paliere: nivel cognitiv normal, dar


nivelul comunicării și socializării la nivel de 4- 5 ani.

Nivelul dezvoltării psihomotricităţii : dezvoltare nomală, conform vârstei.


c) Însuşirile psihice:
Trăsături de temperament: sociabilă, docilă
Deprinderi/aptitudini, interese, aspiraţii: evidenţierea potenţialului individual
: pentru sarcini figurale și limba engleză;
Atitudini/comportament:
- manifestări, preocupări : ludice;
- probleme de comportament, reactivitatea copilului : nu ridică probleme de
comportament, reactivitae emoțională redusă în raport cu stimulii;
- prezenţa/absenţa stereotipiilor comportamentale, gestuale şi/sau verbale : nu
- prezenţa comportamentului hiperkinetic : nu
- alte tulburări de comportament : nu
Caracter: în formare, egocentrism, dependență de adulți;

d) Aria afectivităţii:
- controlul emoţiilor (stabilitate/instabilitate, maturitate/imaturitate)

3
- tip de ataşament (dependenţă/autonomie)
- capacitatea de adaptare emoţională la context de viaţă (conform vârstei)
- patologia afectivităţii: crize, anxietate, depresie, blocaj, agitaţie psihomotorie etc.
- sentimente, pasiuni :
- Emoțiile care exprimă disconfort, emoțiile negative – verbalizate rar, la cerere de
către copil; exprimare comportamentală, de asemenea, minimă; teoretic , ele
sunt cunoscute și explicate, exemplificate, într- un număr oarecum redus de
situații, de către copil, la cerere;
- Emoțiile predominant exprimate comportamental sunt pozitive;
- Imaturitate afectivă; reactivitate emoțională redusă în raport cu stimulii, lipsa
înțelegerii contextului emoțional și social conform vârstei;
SECŢIUNEA a 2-a
Comportamentul social adaptativ

a) A. Relaţiile intrafamiliale (coroborat cu fişa de evaluare socială) - existenţa părinţilor,


implicarea acestora şi relaţionarea cu aceştia : părinți implicați în educația copiilor;
b) Existenţa fraţilor, implicarea acestora şi relaţionarea cu aceştia : un frate mai mic, lipsa
empatiei în relaționare;
c) Persoana de referinţă pentru copil : mama
d) Raportarea acestora (a-d) la copil : supraprotecție;
e) Comportamentul copilului în familie faţă de membrii familiei (relaţia cu părinţii, fraţii,
alte persoane relevante) : comunicativă, docilă
f) Atitudinea copilului faţă de sine : egocentrism, nu prezintă conștiință clară de sine;
imagine de sine neclară, neformată și percepție de sine fără integrare cognitivă;
g) Agresivitate/autoagresivitate : nu e cazul;
h) Capacitatea copilului de adaptare la mediu şi persoane: scăzută, sub nivelul vârstei
cronologice;
i) Proiectul de viitor al copilului
● Gradul de autonomie (deprinderi de autoservire, igienă personală,
îmbrăcare/dezbrăcare, gradul de dependenţă şi/sau independenţă faţă de o altă persoană,
control sfincterian etc.) : conform varstei;
● Gradul de maturitate : imaturitate afectivă, socială;
● Influenţa părinţilor asupra dezvoltării copilului : benefică, cu reducerea supraprotecției;
j) Capacitatea de a face efort şi rezistenţa la efort : redusă pentru sarcini verbale complexe,
nivel scăzut de concentrare.

SECŢIUNEA a 3-a
Integrarea socială

a) Relaţia cu şcoala : nu ridică probleme de adaptare la programul școlar, familia


preocupată de reușita școlară;
b) Existenţa unor relaţii de prietenie : în grupul de congeneri;
c) Implicarea copilului în activităţi extracurriculare (de exemplu, activităţi sportive, de
creaţie) : redusă;
d) Apartenenţa la alte grupuri sociale (de exemplu, culte religioase): -

Concluzie:
Nivelul maturizării psihosociale : deficit în orientarea , relaționarea și adaptarea
socială;

4
SECŢIUNEA a 4-a
Alte observaţii clinice relevante: atitudine de evitare: evitarea privirii interlocutorului;

SECŢIUNEA a 5-a
Profilul psihologic

Dezvoltare dizarmonică:
- Intelect în limite normale;
- Lipsa de apreciere a valorii simbolice, funcționale a limbajului ca o interacțiune cu
mediul înconjurător;
- Deficit în orientarea , relaționarea și adaptarea socială.

SECŢIUNEA a 6-a
Recomandări pentru planul de abilitare-reabilitare a copilului (cu precizarea obiectivului
specific în cazul serviciilor)

a) Grup de suport/socializare pentru copil : relaționare în grupul de covârstnici;


b) Servicii de logopedie pentru copil/alte servicii de specialitate: logopedie pentru
dezvoltarea limbajului;
c) Terapii ocupaţionale pentru copil : ludoterapie și arterapie;

d) Tipul de psihoterapie necesară abilitării-reabilitării copilului : terapie cognitiv-


comportamentală;
e) Reevaluarea psihologică şi data reevaluării : bianual;
f) Evaluare psihiatrică : solicitare diagnostic psihiatric;
g) Suspiciune abuz : nu
h) Consiliere psihologică/Grup de suport pentru părinţi : Grup de parenting
i) Tipul de terapie pentru părinţi : psihoterapie adleriană
j) Alte recomandări : evaluarea de către o echipă de specialiști în tulburări pervazive
de dezvoltare.

Data evaluării:

Semnătura şi parafa psihologului clinician

S-ar putea să vă placă și