Sunteți pe pagina 1din 10

NUME: Popa Elena

Scoala gimnaziala nr 5, Galati


NR. ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 2 (36+32)
CLASA: a VIII-a B
MANUAL: Snapshot intermediate, Longman
Avizat director,

Planificare calendaristică semestriala


an scolar 2017/2018
Clasa a VIII-a B (2 oră/săpt)

1st semester

Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii


crt. învăţare ore
1.1. Identificarea informaţiilor principale din
știrile prezentate la TV/ materiale înregistrate,
1. Revision Revison referitoare la diferite evenimente, atunci când S1-S2
Present tense simple and comentariul este ilustrat prin imagini 3 11.09-15.09
continuous 1.2. Identificarea detaliilor din mesaje și 18/9-22/9
Present perfect simple interacţiuni pe subiecte previzibile când
Past simple and continuous of locutorii /
regular and irregular verbs
interlocutorii vorbesc clar și rar
Going to future
2.1. Prezentarea unor planuri / expunerea unor
Nouns
wh-questions intenţii și proiecte de viitor
2.2. Participarea la conversaţii în legătură cu
planificarea unor activităţi
3.2. Selectarea de informaţii din texte pe teme
din viaţa cotidiană
Families Vocabulary: phrasal verbs with
2. get; family members; 1.1. Selectarea principalelor idei din programe 3 S2-S3 26th Sept
TV/ înregistrări audio-video pe teme familiare,
relationships dacă se vorbește relativ rar și cu claritate 18-22.09 European day of
Function: start and maintain a 2.2. Participarea la scurte conversaţii în 25-29.09 languages
conversation, informal letters contexte obișnuite, asupra unor subiecte
generale
Structure: Present simple and
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacţii
continuous; Present perfect la o propunere în cadrul unui dialog informal
simple with for and since; Verbs 3.2. Identificarea aspectelor principale din
not normally used in the articole scurte pe teme familiare și de
actualitate
continuous tenses 3.4. Manifestarea interesului pentru înţelegerea
diferitelor tipuri de texte
4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj
digital folosind expresii de adresare, de cerere,
de invitare și de mulţumire
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea
redactării

1st Oct
1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o
Nepal trek Vocabulary: phrasal verbs with conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când International Day
go; travel interlocutorii reformulează sau repetă la cerere S4-S5 of Older Persons
3. Function: ask, give or refuse anumite cuvinte/ expresii 4 2.10-6.10 2nd Oct
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacţii
permission la o propunere în cadrul unui dialog informal
9-13.10 International Day
Structure: Past simple and 3.1. Deducerea din context a semnificaţiei of Non-Violence
Fast rewind present perfect simple; the cuvintelor necunoscute 5th Oct World
definite article and zero article 4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj Teachers' Day
digital folosind expresii de adresare, de cerere,
de invitare și de mulţumire
Revision
15th oct Pregnancy
and Infant Loss
1.3. Manifestarea interesului pentru
Lucky day? Vocabulary: word building from 2 S6 Remembrance
cunoașterea unor personalităţi și evenimente
narrative verbs of emotions; phrasal 16-20/10 Day
culturale
4. composition verbs with give 2.2. Participarea la scurte conversaţii în
17th International
Function: announce and contexte obișnuite, asupra unor subiecte Day for the
respond to good and bad news, generale Eradication of
Structure: Past simple, past 2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacţii Poverty
la o propunere în cadrul unui dialog informal
continuous; time clauses with:
when, while, as, as soon as, 3.1. Deducerea din context a semnificaţiei
cuvintelor necunoscute
before, after 4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj
digital folosind expresii de adresare, de cerere,
de invitare și de mulţumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes

4 S7-S8
Fancy seeing you 23-27.10
1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o
again! Vocabulary: adjectives and 30.10-3.11
conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când
5. prepositions interlocutorii reformulează sau repetă la cerere
Function: give, accept or refuse anumite cuvinte/ expresii
Fast rewind invitations 2.2. Participarea la scurte conversaţii în
contexte obișnuite, asupra unor subiecte
Structure: Future with generale
will/won’t, may/might, going to 3.1. Deducerea din context a semnificaţiei
or present continuous cuvintelor necunoscute
Revision 4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea
redactării
2 S9
`The thirty-nine 6-10.11
steps” by John 1.3. Manifestarea interesului pentru
6.. Buchan Consolidation of language and cunoașterea unor personalităţi și evenimente
skills culturale
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
contexte obișnuite, asupra unor subiecte
generale
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei
cuvintelor necunoscute
3.3. Identificarea sensului global al unor
articole sau interviuri
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes S10-S11
Edinburgh 3 13-17.11
1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o
description of a conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când 20-24.11 19th Nov
7. place Vocabulary: special interlocutorii reformulează sau repetă la cerere International
uncountable nouns, places in anumite cuvinte/ expresii Men's Day
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
towns, clothes contexte obișnuite, asupra unor subiecte
Function: shop for clothes
Structure: clauses and linkers of generale
3.2. Identificarea aspectelor principale din
contrast: although, however, , in articole scurte pe teme familiare și de
spite of, despite + gerund (-ing) actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor
articole sau interviuri
4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj
digital folosind expresii de adresare, de cerere,
de invitare și de mulţumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes

1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o 3 S11-S12 30th Nov Saint


conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când
Mind how you Vocabulary: motorbikes and interlocutorii reformulează sau repetă la cerere
Andrew's Day
8. go! cas; phrasal verbs with look anumite cuvinte/ expresii 20-24.11 1st Dec World
Function: give, accept and 1.3. Manifestarea interesului pentru 27.11.-1.12 AIDS Day
question or refuse advice cunoașterea unor personalităţi și evenimente 5th Dec
culturale
Fast rewind Structure: Verbs: should(n’t), 2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor International
ought(not), had better (not); experienţe personale Volunteer Day
comparison aof adjectives and 2.2. Participarea la scurte conversaţii în
contexte obișnuite, asupra unor subiecte
adverbs; comparatives with:
generale
much, a lot, for; comparative 3.2. Identificarea aspectelor principale din
phrase the...the...; obligation articole scurte pe teme familiare și de
and prohibition with verbs actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor
must, have (got) to, needn’t articole sau interviuri
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
Revision teme de interes
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea
redactării

1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o


Vocabulary: personality conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când 10th Dec Human
9. Ready for lift-off adjectives; jobs and ocupations interlocutorii reformulează sau repetă la cerere 3 S13-S14 Rights Day
Function: agree and disagree anumite cuvinte/ expresii 4-8.12 Winter festivities
2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor
semi-formal Structure: 1st conditional experienţe personale
11-15.12
letters if/unless clause + will/won’t; 1st
conditional imperative clause 3.2. Identificarea aspectelor principale din
articole scurte pe teme familiare și de
with conjunctionn or; time actualitate
clauses in yhe future with 4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj
when/as soon as digital folosind expresii de adresare, de cerere,
Vocabulary: cloths and parts of de invitare și de mulţumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
cloths; humour. teme de interes
Skills: listening, writing a 4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea
postcard, reading. redactării

1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o


conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când
10. Star quality Vocabulary: adjective formation interlocutorii reformulează sau repetă la cerere
anumite cuvinte/ expresii
with endings –y, -ive, -ful, -ent, 2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor
-ant, -(i)bus, -ic; phrasal verbs experienţe personale 3 S14-S15
with take; types of films 3.2. Identificarea aspectelor principale din 11-15.12
Structure: Relative clauses with articole scurte pe teme familiare și de 18-22.12
actualitate
who(m), which, that, where, 3.3. Identificarea sensului global al unor
whose; present perfect simple articole sau interviuri
and continuous 4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes
Function: Ask and give positive
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea
and negative opinion redactării
Revision

1.3. Manifestarea interesului pentru


cunoașterea unor personalităţi și evenimente
culturale
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
11. `The horse contexte obișnuite, asupra unor subiecte S16 10th Jan World
whisperer` by Consolidation of language and generale 1 15.01-19.01 Laughter Day
Nicholas Evans skills 3.1. Deducerea din context a semnificaţiei
cuvintelor necunoscute
3.3. Identificarea sensului global al unor
articole sau interviuri
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes
1.2 Identificarea semnificaţiei dintr-o
conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când
interlocutorii reformulează sau repetă la cerere
12. I wish... Vocabulary: electrical anumite cuvinte/ expresii S16-S17 27th Jan
equipment; phrasal verbs with 2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor 3 15.01-19.01 International Day
discursive turn experienţe personale 22-26.01 of
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
composition Function: reports faults and contexte obișnuite, asupra unor subiecte Commemoration
request action; respond generale in Memory of the
Structure: causative have ( have 3.2. Identificarea aspectelor principale din Victims of the
articole scurte pe teme familiare și de
something done) 2nd conditional Holocaust
actualitate
if/unless clause + `d 3.3. Identificarea sensului global al unor
( would/wouln’t); I wish/ if articole sau interviuri
only + past tense; verb need + 4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj
digital folosind expresii de adresare, de cerere,
gerund (-ing form) + passive de
infinitive invitare și de mulţumire
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea
redactării

1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o


conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când
S18 4th Feb World
interlocutorii reformulează sau repetă la cerere
13. Regrets Phrasal verbs and expressions anumite cuvinte/ expresii 2 29.01-02.02 Cancer Day
with make 2.2. Participarea la scurte conversaţii în
Function: criticise and make contexte obișnuite, asupra unor subiecte
generale
excuses; apologise and accept 3.1. Deducerea din context a semnificaţiei
Fast rewind apologies cuvintelor necunoscute
Structure: verbs should have/ 4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
ought to have; verbs make, let teme de interes
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea
and be allowed to redactării
Revision
2nd semester
Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore

1.1. Selectarea principalelor idei din programe


14. TV/ înregistrări audio-video pe teme familiare,
dacă se vorbește relativ rar și cu claritate
Guess who? Vocabulary: psysical 4 S1-S2 14th Feb
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
appearance; personality and 12/02-16 Valentine's Day
contexte obișnuite, asupra unor subiecte
descriptive mood adjectives 19-23 21th Feb
generale
composition Function: ask and talk about International
3.2. Identificarea aspectelor principale din
personality and mood Mother Language
articole scurte pe teme familiare și de
Structure: verbs must/can’t for Day
actualitate
drawing conclusions; adjective 3.3. Identificarea sensului global al unor
word order; verbs seem, look, articole sau interviuri
sound + adjective or like/as if 4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea
redactării

They emigrated Vocabulary: noun formation 1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o 4 S3-S4
15. to the USA with endings –ing, -ion, -ment, conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când 26.02-02.03 8th Mar
interlocutorii reformulează sau repetă la cerere
-abce, -ence, -ness anumite cuvinte/ expresii 5-9.03 International
Function: make polite requests, 2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor Women's Day
agree or refuse with reasons experienţe personale
Fast rewind Structure: verbs used to/be used 3.2. Identificarea aspectelor principale din
to; clauses of purpose with to/ articole scurte pe teme familiare și de
in order (not) to, so that actualitate
4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj
Revision
digital folosind expresii de adresare, de cerere,
de invitare și de mulţumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes

1.3. Manifestarea interesului pentru


Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore
cunoașterea unor personalităţi și evenimente
culturale
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
16. `Heat and Dust` Consolidation of language and contexte obișnuite, asupra unor subiecte S5
by Ruth Prawer skills generale 2 12-16.03 17th Mar Saint
Jhabvala 3.1. Deducerea din context a semnificaţiei Patrick's Day
cuvintelor necunoscute
3.3. Identificarea sensului global al unor
articole sau interviuri
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes

1.1. Selectarea principalelor idei din programe


TV/ înregistrări audio-video pe teme familiare,
17. Struggle for Vocabulary: the environment;
dacă se vorbește relativ rar și cu claritate
survival phrasal verbs and expressions 1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o 4 S6-S7
with do conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când 19-23.03 20th Mar
letters for Function: ask for and make interlocutorii reformulează sau repetă la cerere 26-30.03 International Day
anumite cuvinte/ expresii
application suggestions, agree and disagree 2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacţii
of Happiness
Structure: the passive: all tenses la o propunere în cadrul unui dialog informal 21th Mar World
with modals, gerunds annd 2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea Down Syndrome
infinitives exprimării/ interacţiunii Day
3.2. Identificarea aspectelor principale din 1st april April
articole scurte pe teme familiare și de Fools Day
actualitate
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes

1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o


conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când
Vocabulary: phrasal verbs and interlocutorii reformulează sau repetă la cerere
anumite cuvinte/ expresii
18. Don’t panic! expressions with keep; sports 4 S8-S9
2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor
and locations; sports terms, experienţe personale 11.04-13.04 22th April Earth
verbs and people 2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacţii 16-20.04 Day
Fast rewind Function: express regrets about la o propunere în cadrul unui dialog informal
2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea
the past; make helpful
Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore
suggestions exprimării/ interacţiunii
Structure: I wish/if only + past 3.2. Identificarea aspectelor principale din
perfect; 3rd conditional: if articole scurte pe teme familiare și de
actualitate
clause + `d (would)/need/could
4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj
have
digital folosind expresii de adresare, de cerere,
de invitare și de mulţumire
Revision 4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes

1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o S10-S12 S10 Scoala altfel


conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când 1st may
interlocutorii reformulează sau repetă la cerere
I don’t believe it! Vocabulary: verbs of speaking: anumite cuvinte/ expresii
4 30.04-4.05 International
say, speak, talk, tell 1.3. Manifestarea interesului pentru 7-11.05 Workers' Day
19. Function: speculate about the cunoașterea unor personalităţi și evenimente 6th May
past, agree and disagree; reports culturale International No
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
Structure: verbs must have, contexte obișnuite, asupra unor subiecte Diet Day
might have, can’t have for generale 9th May World
drawing conclusions; reported 2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea pizza Day
exprimării/ interacţiunii
speech statements and
3.2. Identificarea aspectelor principale din
questions; verbs of reporting:
articole scurte pe teme familiare și de
various structures
actualitate
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea
redactării

1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o


Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore
conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când
interlocutorii reformulează sau repetă la cerere
Vocabulary: computer anumite cuvinte/ expresii
S13-S14
Caught in the Net technology; phrasal verbs with 2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacţii 4 14-18.05
run la o propunere în cadrul unui dialog informal 21-25.05
Function: express and accept 3.3. Identificarea sensului global al unor
articole sau interviuri
20. thanks 4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj
Fast rewind Structure: future continuous; digital folosind expresii de adresare, de cerere,
future perfect; short answers de invitare și de mulţumire
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea
with verb + so/not
redactării
Revision

1.3. Manifestarea interesului pentru


cunoașterea unor personalităţi și evenimente
`Harry ` by culturale
1st Iune Child
Rosemary Consolidation of language and 2.2. Participarea la scurte conversaţii în 2 S15 Day
21. Timperley skills contexte obișnuite, asupra unor subiecte 28.05-01.06
generale
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei
cuvintelor necunoscute
3.3. Identificarea sensului global al unor
articole sau interviuri
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes
14th june World
Blood Donor Day
Final revision 1.3. Manifestarea interesului pentru 2 S16
cunoașterea unor personalităţi și evenimente
22. Exercises on a given text culturale
04-08.05
(comprehension, grammar, 2.2. Participarea la scurte conversaţii în
vocabulary). contexte obișnuite, asupra unor subiecte The 8th grade
Communication games. generale finishes school
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei
Writing tasks (letters, emails, cuvintelor necunoscute with one week
stories). 3.3. Identificarea sensului global al unor earlier
Final test. articole sau interviuri
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes