Sunteți pe pagina 1din 4

Modele de grile – Bazele constituţionale ale administraţiei publice

1. Bifaţi afirmaţia exactă:


A. autorităţile desconcentrate sunt supuse controlului administrativ ierarhic al
Guvernului
B. autorităţile descentralizate sunt supuse controlului administrativ ierarhic al
Guvernului
C. toate autorităţile administrativ-teritoriale sunt supuse controlului
administrativ ierarhic al Guvernului
D. prefecţii şi primarii sunt supuşi controlului administrativ ierarhic al
Guvernului

2. Desconcentrarea, ca metodă de exercitare a puterii pe plan local, este proprie:


A. statului federal
B. uniunilor incorporate
C. statului unitar complex
D. statului unitar

3. Descentralizarea, ca metodă de exercitare a puterii pe plan local, este proprie:


A. statului unitar complex
B. statului unitar
C. statului federal
D. uniunilor de state

4. Primarii sunt:
A. autorităţi publice supuse controlului administrativ ierarhic exercitat de
prefecţi
B. autorităţi publice descentralizate
C. autorităţi publice desconcentrate

5. O unică ordine juridică există:


A. în statele federale
B. în uniunile încorporate
C. în statele care recunosc regionalismul politic
D. în statele unitare
E. în uniunile personale

6. Principiile organizării statului federal sunt:


A. a) unitatea pe plan internaţional
b) diversitatea pe plan intern
c) supleţea raporturilor între federaţie şi statele membre
d) dreptul de a stabili taxe locale
B. a) autonomia
b) participarea
c) dreptul statelor membre ale federaţiei de a avea legislaţie proprie
C. a) descentralizare
b) preemineţa legislaţiei federale asupra celei locale
c) subordonarea guvernelor locale guvernului federal

7. Regionalismul politic se caracterizează prin:


A. unitatea puterii centrale, în interiorul căreia există o diversitate de legislaţii
B. împletirea atribuţiilor suverane ale conducerii centralizate cu atribuirea
unei autonomii, unor colectivităţi provinciale
C. deţinerea de către o unitate administrativ-teriorială a prerogativei de a se
autoguverna

8. Următoarea definiţie a Constituţiei: „constituţia reprezintă în esenţă un pact social


intervenit între guvernant şi guvernaţi” este:
A. juridică
B. sociologică
C. politologică

9. Următoarea definiţie a Constituţiei: „constituţia este ansamblul normelor politice


şi legale fundamentale care prescriu regulile de guvernare” este:
A. juridică
B. sociologică
C. politologică

10. Bifaţi formularea corectă:


A. caracterul politic al normei constituţionale constă în reglementarea
normativă de către aceasta a raporturilor de putere
B. caracterul politic al normei constituţionale constă în reglementarea formei
statului
C. caracterul politic al normei constituţionale constă în reglementarea
relaţiilor fundamentale de putere

11. Bifaţi formularea corectă:


A. caracterul normativ al normei constituţionale constă în stabilirea
principiilor generale ale sistemului de drept
B. caracterul normativ al normei constituţionale constă în garantarea
drepturilor cetăţeneşti
C. caracterul normativ al normei constituţionale constă în reglementarea
general-obligatorie a relaţiilor fundamentale de putere.

12. Dacă Constituţia este supremă:


A. toate celelalte acte normative trebuie să i se subordoneze
B. trebuie să i se subordoneze toate legile, cu excepţia celor constituţionale,
prin care constituţia se modifică
C. trebuie să i se subordoneze toate actele adoptate de parlament
13. Alegeţi din coloana de mai jos, condiţiile de fond şi, respectiv, condiţiile de formă
ale unei Constituţii şi grupaţi-le după caracterul lor:
- Constituţia să stipuleze expres principiul separaţiei puterilor
- Constituţia să fie o lege
- Constituţia să fie aprobată prin referendum
- Constituţia să prevadă expres drepturile omului
- Normele constituţionale să aibă caracter politic
- Dispoziţiile constituţionale să concorde cu tratatele internaţionale
- Dispoziţiile constituţionale să aibă caracter normativ
- Constituţia să fie legea supremă în stat

14. Bifaţi formularea corectă:


A. cutuma contra legem suplineşte o lacună constituţională sau interpretează
conţinutul vag al unei dispoziţii constituţionale scrise
B. cutuma praeter legem suplineşte o lacună constituţională sau interpretează
conţinutul vag al unei dispoziţii constituţionale scrise

15. Bifaţi formularea corectă:


A. din punct de vedere material regimul constituţional exprimă ansamblul de
reguli care reglementează organizarea şi conducerea unui stat într-o
anumită etapă a sa.
B. din punct de vedere material regimul constituţional exprimă exteriorizarea
sau obiectivarea ansamblului de reguli care reglementează organizarea şi
conducerea unui stat într-un document politico-juridic (constituţie)
C. din punct de vedere material regimul constituţional exprimă ansamblul de
reguli care reglementează atribuţiile organismelor care exercită puterea de
stat la nivel central.

16. Cvorumul legal reprezintă:


A. numărul minim de deputaţi, respectiv senatori a căror prezenţă este absolut
necesară la şedinţele Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru ca acestea să
adopte în mod valabil categoriile de acte prevăzute de Constituţie;
B. numărul maxim de deputaţi, respectiv senatori a căror prezenţă este
absolut necesară la şedinţele Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru ca
acestea să adopte în mod valabil categoriile de acte prevăzute de
Constituţie;

17. Următoarea definiţie: „Lipsa vocaţiei de a candida, în alegerile parlamentare, a


unei persoane care deţine o anumită calitate sau funcţie publică”, reprezintă
definiţia:
A. incompatibilităţii parlamentare
B. imunităţii;
C. ineligibilităţii.

18. Decretele prezidenţiale pot avea:


A. numai caracter normativ
B. numai caracter individual
C. caracter normativ sau individual

19. După constituirea legală a Camerei Deputaţilor şi Senatului, acestea aleg:


A. Comisiile permanente
B. Birourile permanente
C. Comisiile de anchetă
D. Comisiile speciale

20. Proiectul ordinii de zi poate cuprinde:


A. numai proiecte de legi;
B. proiecte de legi şi propuneri legislative:
C. întrebări şi interpelări;
D. proiecte de legi, propuneri legislative, proiecte de hotărâri, întrebări,
interpelări, petiţii şi altele.