Sunteți pe pagina 1din 23

CUPRINS:

CAP.I. INTRODUCERE.

CAP.II. PREZENTAREA METODEI DE EVALUARE.

CAP.III. EVALUAREA FACTORILOR DE RISC SI


IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA.

CAP.IV. CONCLUZII.

Page - 1 - of 23
CAP.I. INTRODUCERE

1.1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA PENTRU CARE S-A FACUT EVALUAREA.


Din cele 15 locuri de munca identificate, in prezenta lucrare s-a facut evaluarea
factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala pentru postul de :
- mecanic utilaje: motostivuitorist.

1.1.1. PROCESUL DE MUNCA.

Incarca, descarca si transporta diferite materii prime, produse finite si piese cu ajutorul
motostivuitorului.

1.1.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCTIE:
- motostivuitor Linde;
- piese metalice;
- materii prime: feldspat, argila, nisip, caolin, samot, apa, oxid de zinc, wollastonit, etc.
- produse finite;
- materiale diverse: paleti lemn, cutii carton, carton pentru ambalare, etc.
- piese de schimb;
- trusa de scule;
- carburant = motorina;
- lubrifianti (ulei motor, ulei transmisie, ulei hihraulic, unsori);
- antigel;
- lichid de frana;
- electrolit baterii acumulator (solutie de acid sulfuric);
- dispozitive de suspendare;
- elemente de legare in sarcina;
- dispozitive de agatare.

SARCINA DE MUNCA:
- receptionarea cheilor si a documentatiei de la seful ierarhic;
- verificarea starii tehnice a motostivuitorului inainte de inceperea programului de lucru;
- executa urmatoarele lucrari:
- incarcare materii prime, produse finite si piese;
- descarcare materii prime, produse finite si piese;
- transport si depozitare produs finit;
- verifica din nou starea tehnica a motostivuitorului;
- raporteaza toate neregulile intampinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnica;
- participa la reparatii si revizii tehnice executand lucrari de complexitate mica, medie si mare;
aceste lucrari fiind stabilite de catre seful ierarhic.

Page - 2 - of 23
MEDIUL DE MUNCA:
Executantul isi desfasoara activitatea atat in aer liber cat si in incinta inchisa (hala).
Mediul de munca se caracterizeaza prin:
- temperaturi ridicate pe timp de vara si scazute pe timp de iarna;
- curenti de aer;
- iluminat natural si artificial;
- pulberi pneumoconiogene (praf, pulberi metalice).

Page - 3 - of 23
CAP.II. PREZENTAREA METODEI DE EVALUARE.
Metoda INCDPM de evaluare a riscurilor (metoda Pece).
Aplicarea metodei presupune parcurgerea următoarelor etape:
 Definirea sistemului de analizat (loc de muncă/post de lucru);
 Identificarea factorilor de risc din sistem;
 Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 Ierarhizarea riscurilor, stabilirea priorităţilor de prevenire şi propunerea măsurilor
de prevenire.
1. Definirea sistemului de analizat. În această etapă se efectuează analiza detaliată a
locului de muncă, urmărindu-se, în principal:
 identificarea şi descrierea componentelor sistemului de muncă şi modului său de
funcţionare: scopul sistemului, descrierea procesului tehnologic, a operaţiilor de
muncă, maşinile şi utilajele folosite – parametri şi caracteristici funcţionale, unelte
etc.;
 precizarea sarcinii de muncă ce revine executantului;
Informaţiile necesare pentru această etapă se preiau din documentele puse la dispoziţie de
unitatea evaluată (fişa tehnologică, cărţile tehnice ale echipamentelor de muncă, fişa postului
pentru executant, caiete de sarcini, buletine de determinare a noxelor, instrucţiuni proprii de
securitate a muncii). O sursă complementară de informaţii pentru definirea sistemului o
constituie discuţiile cu lucrătorii de la locul de muncă analizat.

Fig. 1 Relaţia risc – securitate

Page - 4 - of 23
Fig. 2 Curba de acceptabilitate a riscului

2. Identificarea factorilor de risc din sistem. În această etapă, pentru fiecare componentă
a sistemului de muncă, se identifică disfuncţiile care pot apare, în toate situaţiile previzibile şi
probabile de funcţionare. Această identificare se face pe baza Listei de identificare a factorilor
de risc (tabelul 2.1)
Factorii de risc identificaţi se înscriu în Fişa de evaluare a locului de muncă (tabelul 2.2).

Tabelul 2.1.
Lista de identificare a factorilor de risc
A. EXECUTANT
1. ACŢIUNI GREŞITE
1.1. Executare defectuoasă de operaţii
 comenzi,manevre, poziţionări, fixări, asamblări, reglaje, utilizare greşită a
mijloacelor de protecţie
1.2. Nesincronizări de operaţii – întârzieri, devansări
1.3. Efectuarea de operaţii neprevăzute de sarcina de muncă
 pornirea echipamentelor de muncă
 întreruperea funcţionării echipamentelor de muncă
 alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide
energetice etc.);
 deplasări, staţionări în zone periculoase
 deplasări cu pericol de cădere:
o de la acelaşi nivel: prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare;
o de la înălţime: prin păşire în gol, prin dezechilibrare, prin alunecare.
1.4. Comunicări accidentogene
2. OMISIUNI
2.1. Omiterea unor operaţii
2.2. Neutilizarea mijloacelor de protecţie

Page - 5 - of 23
B. SARCINA DE MUNCĂ
1. CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT
CU CERINŢELE DE SECURITATE
1.1. Operaţii, reguli, procedee greşite
1.2. Absenţa unor operaţii
1.3. Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită a operaţiilor)
2. SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATĂ ÎN RAPORT CU CAPACITATEA
EXECUTANTULUI
2.1. Solicitare fizică – efort static, poziţii de lucru forţate sau vicioase, efort dinamic
2.2. Solicitare psihică – ritm de muncă alert, decizii dificile în timp scurt, operaţii
repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii
C. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
1. FACTORI DE RISC MECANIC
1.1. Mişcări periculoase
1.1.1.Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice (organe de maşini în mişcare,
curgeri de fluide, deplasări ale mijloacelor de transport)
1.1.2.Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale
ale echipamentelor tehnice sau ale fluidelor
1.1.3.Deplasări sub efectul gravitaţiei: alunecare, rostogolire, rulare pe roţi,
răsturnare, cădere liberă, scurgere liberă, deversare, surpare etc.
1.1.4.Deplasări sub efectul propulsiei: proiectare de corpuri sau particule, deviere
de la traiectoria normală, balans, recul, şocuri excesive, jet, erupţie
1.2. Suprafeţe sau contururi periculoase: înţepătoare, tăioase, alunecoase, abrazive,
adezive etc.
1.3. Recipiente sub presiune
1.4. Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice
2. FACTORI DE RISC TERMIC
2.1. Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor
2.2. Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor
2.3. Flăcări, flame
3. FACTORI DE RISC ELECTRIC
3.1. Curentul electric: atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas
4. FACTORI DE RISC CHIMIC
4.1. Substanţe toxice
4.2. Substanţe caustice
4.3. Substanţe inflamabile
4.4. Substanţe explozive
4.5. Substanţe cancerigene
5. FACTORI DE RISC BIOLOGIC
5.1. Culturi sau preparate cu microorganisme (bacterii, virusuri, richeţi, spirochete,
ciuperci, protozoare etc.)
5.2. Plante periculoase (ex. ciuperci otrăvitoare)
5.3. Animale periculoase (ex. şerpi veninoşi)
D. MEDIU DE MUNCĂ
1. FACTORI DE RISC FIZIC

Page - 6 - of 23
1.1. Temperatura aerului – ridicată, scăzută
1.2. Umiditatea aerului – ridicată, scăzută
1.3. Curenţi de aer
1.4. Presiunea aerului – ridicată, scăzută
1.5. Aeroionizarea aerului
1.6. Suprapresiune în adâncimea apelor
1.7. Zgomot
1.8. Ultrasunete
1.9. Vibraţii
1.10. Iluminat – nivel de iluminare scăzut, strălucire, pâlpâire
1.11. Radiaţii
1.11.1. Electromagnetice – infraroşii, ultraviolete, microunde, de frecvenţă
înaltă/medie/joasă, laser
1.11.2. Ionizante – alfa, beta, gamma
1.12. Potenţial electrostatic
1.13. Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţii, vânt puternic, grindină, viscol, alunecări,
surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, avalanşe, seisme etc.)
1.14. Pulberi pneumoconiogene
2. FACTORI DE RISC CHIMIC
2.1. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici
2.2. Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi
3. FACTORI DE RISC BIOLOGIC
3.1. Microorganisme în suspensie în aer (bacterii, virusuri, richeţi, spirochete,
ciuperci, protozoare etc.)
4. CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI: subteran, acvatic, subacvatic,
mlăştinos, aerian, cosmic etc.

3. Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. Pentru fiecare


factor de risc identificat trebuie determinată forma concretă de manifestare care se înregistrează
în Fişa de evaluare a locului de muncă. De asemenea, trebuie stabilite consecinţele maxime
previzibile şi probabilitatea de producere a unui eveniment ca urmare a acţiunii unui factor de
risc. În acest scop se utilizează toate informaţiile relevante, cum ar fi statistica accidentelor de
muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, înregistrări privind incidentele şi accidentele uşoare,
buletinele de determinări de noxe etc.
Consecinţa maximă previzibilă pentru un factor de risc se încadrează în una din cele 7
clase de gravitate stabilite de metodă (tabelul 2.3).
Probabilitatea de producere a unui eveniment se determină pe baza informaţiilor
menţionate şi se încadrează în una din cele 6 clase de probabilitate stabilite prin metodă
(tabelul 2.4).
Pentru fiecare factor de risc se determină cuplul gravitate – probabilitate (g,p) din Grila
de evaluare a riscurilor (tabelul 2.5). Pe baza acestei perechi de valori, se determină nivelul
parţial de risc, cu ajutorul Scalei de încadrare a nivelelor de risc/securitate (tabelul 2.6).
Nivelul de risc global (Nr) pe locul de muncă/postul de lucru se calculează ca medie
ponderată a nivelelor parţiale de risc, corespunzătoare factorilor de risc identificaţi. Pentru ca
rezultatul obţinut să reflecte cât mai exact realitatea, se utilizează ca element de ponderare rangul
factorului de risc, care este egal cu nivelul de risc parţial.

Page - 7 - of 23
Tabelul 2.2.
Număr de
Unitatea:
persoane expuse:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE Durata expunerii
Secţia:
MUNCĂ (h/zi):
Locul de Nivel de risc
muncă: global:

Componenta Factori de Forma concretă Consecinţa Probabilitate Clasa Clasa de Nivelul


sistemului de risc de manifestare a maximă de de proba- de
muncă identificaţi factorilor de risc previzibilă producere gravitate bilitate risc

EXECUTANT

SARCINA DE
MUNCĂ

MIJLOACE
DE MUNCĂ

MEDIU DE
MUNCĂ

Tabelul 2.3.
Scala de cotare a gravităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului
uman
Clasa de
Consecinţe Gravitatea consecinţelor
gravitate
- consecinţe minore reversibile cu incapacitate de muncă previzibilă
1 NEGLIJABILE
până la 3 zile calendaristice (vindecare fără tratament)
- consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă de 3-
2 MICI
45 zile care necesită tratament medical
- consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă de
3 MEDII
45-180 zile care necesită tratament medical şi prin spitalizare
- consecinţe ireversibile cu o diminuare a capacităţii de muncă de
4 MARI
maxim 50% (invaliditate gr.III)
- consecinţe ireversibile cu pierdere între 50-100% a capacităţii de
5 GRAVE
muncă, dar cu posibilitatea de autoservire (invaliditate gr.II)
FOARTE - consecinţe ireversibile cu pierderea totală a capacităţii de muncă şi
6
GRAVE a capacităţii de autoservire (invaliditate de gr.I)
7 MAXIME - deces

Tabelul 2.4.

Page - 8 - of 23
Scala de cotare a probabilităţii de producere a unui eveniment ca urmare
a acţiunii factorilor de risc

Clasa de
Evenimente Probabilitate de producere
probabilitate
1 EXTREM DE RARE 1 eveniment la peste 10 ani
2 FOARTE RARE 1 eveniment la 5 – 10 ani
3 RARE 1 eveniment la 2 – 5 ani
PUŢIN
4 1 eveniment la 1 – 2 ani
FRECVENTE
5 FRECVENTE 1 eveniment la 1 lună – 1 an
FOARTE
6 1 eveniment la mai puţin de 1 lună
FRECVENTE

Tabelul 2.5.
Grila de evaluare a riscurilor

CLASE DE PROBABILITATE
1 2 3 4 5 6

Frecvent
frecvent

frecvent
Extrem

Foarte

Foarte
de rar

Puţin
Rar
rar

<1 lună
>10 ani

1 lună-
2-5 ani

1-2 ani
CLASE DE
5-10

1 an
ani

Consecinţe
GRAVITATE

7 Maxime Deces (7,1) (7,2) (7,3) (7,4) (7,5) (7,6)

6 Foarte grave Invaliditate gr.I (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)

5 Grave Invaliditate gr.II (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)


Invaliditate
4 Mari (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)
gr.III
3 Medii IM 45-180 zile (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)

2 Mici IM 3-45 zile (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)

1 Neglijabile IM<3 zile (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)

Tabelul 2.6.

Page - 9 - of 23
Scala de încadrare a nivelelor de risc/securitate

CUPLUL GRAVITATE- NIVEL DE


NIVEL DE RISC
PROBABILITATE SECURITATE
1 MINIM (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1) MAXIM 7
FOARTE
2 FOARTE MIC (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1) 6
MARE
3 MIC (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) (7,1) MARE 5
4 MEDIU (3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) (7,2) MEDIU 4
5 MARE (4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3) MIC 3
FOARTE
6 (5,6) (6,4) (6,5) (7,4) FOARTE MIC 2
MARE
7 MAXIM (6,6) (7,5) (7,6) MINIM 1

Nivelul de risc global se calculează cu relaţia:


n

r  R i i
Nr  i 1
n

r
i 1
i

unde:
Nr este nivelul de risc global pe loc de muncă;
ri - rangul factorului de risc i;
Ri - nivelul de risc pentru factorul de risc i;
n - numărul factorilor de risc identificaţi la locul de muncă/postul de lucru.

Page - 10 - of 23
CAP.III. EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA PENTRU STIVUITORIST

3.1. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

3.1.1. MIJLOACE DE PRODUCTIE:


3.1.1.1. FACTORI DE RISC MECANIC:
- Organe de masini in miscare:
- prindere, antrenare mana sau articole vestimentatie de catre transmisiile prin
curele (ventilator, pompa de apa, compresor);
- lovire de catre cabluri in cazul ruperii acestora in sarcina;
- Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta organizatiei
si la punctele de lucru;
- Autoblocarea functionarii mecanismului de directie sau a sistemului de franare,
in mers;
- Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica sau a rotilor in atelierul
mecanic, in timpul reparatiilor;
- Rasturnare produse finite, materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate;
- Cadere libera de scule, piese, materiale: la lucrul sub utilaj in cazul reparatiilor;
- Scurgere libera de uleiuri, carburanti, lichid de frana, la lucrul sub utilaj;
- Deviere de la traiectoria normala a sarcinilor in cazul functionarii incorecte a sistemelor
de comanda;
- Strivire de catre mase aflate in faza de balans;
- Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a elementelor instalatiilor hidraulice;
- Taiere, intepare, la contactul cu suprafete periculoase, in special la operatiile de revizii
legare sarcina, pozitionare;
- Vibratii in regim continuu la conducerea stivuitorului, provocate de functionarea
motorului, neregularitatile cailor de rulare si inexistenta sistemului de amortizare.
3.1.1.2. FACTORI DE RISC TERMIC:
- Temperatura ridicata a unor suprafete, atinse accidental la inspectii si reparatii
(galerii, sistem de evacuare, bloc motor, compresor, circuite de racire apa/ulei);
- Temperatura coborata a suprafetelor atinse la lucrul in aer liber in anotimpul
rece.
3.1.1.3. FACTORI DE RISC ELECTRIC:
- Electrocutare prin atingere indirecta:
- patrundere a unor portiuni de utilaj in zona de influenta,
- atingerea unor suprafete metalice aflate accidental sub tensiune,
- deteriorarea circuitelor de legare la instalatia de impamantare, inclusiv in zone
in care exista tensiune de pas.

Page - 11 - of 23
3.1.1.4. FACTORI DE RISC CHIMIC:
- Lucrul cu substante toxice: antigel, lichid de frana;
- Lucrul cu substante caustice: electrolitul bateriilor de acumulatori-arsura chimica
- Lucrul cu substante inflamabile (uleiuri, motorina, unsori).

3.1.2. MEDIUL DE MUNCA:


3.1.2.1 FACTORI DE RISC FIZIC:
- Temperatura coborata iarna si ridicata vara la lucrul in aer liber;
- Curenti de aer - la lucrul in aer liber sau din cauza unor neetanseitati;
- Pulberi pneumoconoigene in atmosfera mediului de munca;
- Zgomot cauzat de functionarea motorului;
- Calamitati naturale: trasnet, inundatie, alunecari de teren, prabusiri de copaci,
seisme.

3.1.3. SARCINA DE MUNCA:


3.1.3.1. SUPRASOLICITARE FIZICA:
- Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a unor piese, subansanbluri grele.
3.1.3.2. SUPRASOLICITARE PSIHICA:
- Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau lucrului la stationari,
decizii dificile in timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt si mediu.

3.1.4. EXECUTANT:
3.1.4.1. ACTIUNI GRESITE:
- Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice, intr-un stadiu avansat de oboseala
sau dupa administrarea unor medicamnete;
- Executarea de manevre nepermise de legislatia care reglementeaza circulatia pe
drumurile publice sau de prevederile tehnologice in timpul lucrului la stationare;
- Circulatia cu defectiuni la mecanismul de directie, instalatia electrica, instalatia
de franare;
- Neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de trafic si meteorologice;
- Coborarea pantelor cu maneta de viteze in pozitia neutru;
- Blocarea limitatorului de sarcina;
- Ridicarea de sarcini peste limita maxima admisa;
- Umflarea anvelopelor fara utilizarea dispozitivului de protectie impotriva
desprinderii accidentale a sigurantei rotilor (inel);
- Deplasari, stationari in zone periculoase:
- in raza de actiune a mijloacelor de ridicat,
- pe caile de acces auto;

Page - 12 - of 23
- Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, dezechilibrare;
- Cadere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare, dezechilibrare;
- Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplata intr-o treapta de viteza si fara
actionarea ambreiajului.
3.1.4.2. OMISIUNI:
- Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace
de protectie din dotare.

Page - 13 - of 23
SC. ALVVIMAR
Unitatea: Numar de persoane expuse: 3
COMIMPEX S.R.L
Departament lucrari 3.2. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
Secţia: MUNCĂ Durata expunerii (h/zi): 8
inox si fier
Locul de munca: STIVUITORIST Nivel de risc global: 3,33

de producere
Probabilitate

probabilitate
Consecinţa

previzibilă

Nivelul de
Clasa de
gravitate
maximă

Clasa de
Componenta Factori de
Forma concretă de manifestare a factorilor de

risc
sistemului risc
risc
de muncă identificaţi

0 1 2 3 4 5 6 7
MIJLOACE FACTORI DE F1. Organe de masini in miscare:
DE RISC - prindere, antrenare mana sau articole vestimentatie de
PRODUCTIE MECANIC catre transmisiile prin curele(ventilator,pompa de apa,
Deces > 10 ani 7 1 3
compresor);
- lovire de catre cabluri in cazul ruperii acestora in
sarcina;
F2. Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasa-
Deces 2 – 5 ani 7 3 5
rea in incinta organizatiei si la punctele de lucru;
F3. Autoblocarea functionarii mecanismului de directie sau
Deces > 10 ani 7 1 3
a sistemului de franare, in mers;
F4. Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica sau
Deces > 10 ani 7 1 3
a rotilor in atelierul mecanic, in timpul reparatiilor;
F5. Rasturnare produse finite, materiale neasigurate
Deces 5 - 10 ani 7 2 4
impotriva deplasarilor necontrolate;
F6. Cadere libera de scule, piese, materiale: la lucrul sub
Deces > 10 ani 7 1 3
utilaj in cazul reparatiilor;
F7. Scurgere libera de uleiuri, carburanti, lichid de frana, la ITM 3-45 1 luna -
2 5 3
lucrul sub utilaj; zile 1 an
F8. Deviere de la traiectoria normala a sarcinilor in cazul
Deces > 10 ani 7 1 3
functionarii incorecte a sistemelor de comanda;
F9. Strivire de catre mase aflate in faza de balans; Deces > 10 ani 7 1 3
F10. Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a elementelor INV 1 luna -
4 5 5
instalatiilor hidraulice; gr.III 1 an
F11. Taiere, intepare, la contactul cu suprafete periculoase,
ITM 3-45
in special la operatiile de revizii,legare sarcina, < 1 luna 2 6 3
zile
pozitionare;
F12. Vibratii in regim continuu la conducerea stivuitorului,
ITM 45-
provocate de functionarea motorului, neregularitatile 2 – 5 ani 3 3 3
180zile
cailor de rulare si inexistenta sistemului de amortizare.
FACTORI DE F13. Temperatura ridicata a unor suprafete, atinse accidental
ITM 3-45 1 luna -
RISC la inspectii si reparatii (galerii, sistem de evacuare, bloc 2 5 3
zile 1 an
TERMIC motor, compresor, circuite de racire apa/ulei);
F14. Temperatura coborata a suprafetelor atinse la lucrul in ITM 3-45 1 luna -
2 5 3
aer liber in anotimpul rece. zile 1 an
FACTORI DE F15. Electrocutare prin atingere indirecta:
RISC - patrundere a unor portiuni de utilaj in zona de
ELECTRIC influenta,
- atingerea unor suprafete metalice aflate accidental
Deces 5 - 10 ani 7 2 4
sub tensiune,
- deteriorarea circuitelor de legare la instalatia de
impamantare, inclusiv in zone in care exista tensiune
de pas.
FACTORI DE F16. Lucrul cu substante toxice: antigel, lichid de frana;
Deces > 10 ani 7 1 3
RISC
CHIMIC F17. Lucrul cu substante caustice: electrolitul bateriilor de ITM 45-
5 - 10 ani 3 2 2
acumulatori – arsura chimica; 180 zile
F18. Lucrul cu substante inflamabile ( uleiuri, unsori, ITM 45 - 2
motorina ). 5 - 10 ani 3 2
180 zile

Page - 14 - of 23
0 1 2 3 4 5 6 7
MEDIUL FACTORI DE F19. Temperatura coborata iarna si ridicata vara la lucrul in ITM 3-45 1 luna –
2 5 3
DE RISC aer liber; zile 1 an
FIZIC F20. Curenti de aer – la lucrul in aer liber sau din cauza unor ITM 3-45 1 luna –
MUNCA neetanseitati; zile 1 an
2 5 3
F21. Pulberi pneumoconoigene in atmosfera mediului de ITM 3-45 1 luna –
2 5 3
munca; zile 1 an
F22. Zgomot cauzat de functionarea motorului; ITM 45 -
1 – 2 ani 3 4 3
180 zile
F23. Calamitati naturale: trasnet, inundatie, alunecari de,
teren, prabusiri de copaci, seisme. Deces > 10 ani 7 1 3

SARCINA SUPRASOLI- F24. Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a unor


ITM 45 -
DE CITARE piese, subansambluri grele. 1 – 2 ani 3 4 3
180 zile
FIZICA
MUNCA SUPRASOLI- F25. Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau
ITM 45 -
CITARE lucrul la stationare, decizii dificile in timp scurt, < 1 luna 3 6 4
180 zile
PSIHICA operatii repetitive de ciclu scurt si mediu.
EXECU – ACTIUNI F26. Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice, intr-un
TANT GRESITE stadiu avansat de oboseala sau dupa administrarea unor Deces > 10 ani 7 1 3
medicamnete;
F27. Executarea de manevre nepermise de legislatia care
reglementeaza circulatia pe drumurile publice sau de Deces > 10 ani 7 1 3
prevederile tehnologice in timpul lucrului la stationare;
F28. Circulatia cu defectiuni la mecanismul de directie,
Deces > 10 ani 7 1 3
instalatia electrica, instalatia de franare;
F29. Neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de trafic
Deces > 10 ani 7 1 3
si meteorologice
F30. Coborarea pantelor cu maneta de viteze in pozitia
neutru; Deces > 10 ani 7 1 3
F31. Blocarea limitatorului de sarcina;
Deces > 10 ani 7 1 3
F32. Ridicarea de sarcini peste limita maxima admisa;
Deces > 10 ani 7 1 3
F33. Umflarea anvelopelor fara utilizarea dispozitivului de
protectie impotriva desprinderii accidentale a sigurantei Deces > 10 ani 7 1 3
rotilor (inel);
F34. Deplasari, stationari in zone periculoase:
- in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, Deces 2 – 5 ani 7 3 5
- pe caile de acces auto;
F35. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, ITM 3-45
1 – 2 ani 2 4 2
dezechilibrare; zile
F36. Cadere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare,
Deces > 10 ani 7 1 3
dezechilibrare;
F37. Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplata intr-o
Deces > 10 ani 7 1 3
treapta de viteza si fara actionarea ambreiajului.
OMISIUNI F38. Omiterea utilizarii echipamentului individual de
Deces 5 - 10 ani 7 2 4
protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare.

Page - 15 - of 23
3.3. NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de munca nr. 1

NIVELUL GLOBAL DE RISC = 3,33

Page 16 of 23
3.4. Nivelul de risc global al locului de munca este: 3,33

Nivelul de risc global al locului de munca se calculează ca medie ponderată a nivelelor parţiale de risc, corespunzătoare
factorilor de risc identificaţi. Ca element de ponderare s-a utilizat rangul factorului de risc, care este egal cu nivelul de risc parţial:

38

Riri
𝟎(𝟕𝒙𝟕)+𝟎(𝟔𝒙𝟔)+𝟑(𝟓𝒙𝟓)+𝟒(𝟒𝒙𝟒)+𝟐𝟖(𝟑𝒙𝟑)+𝟑(𝟐𝒙𝟐)+𝟎(𝟏𝒙𝟏)
Nrg1= 𝒊=𝟏
𝟑𝟖
=
𝟎𝒙𝟕+𝟎𝒙𝟔+𝟑𝒙𝟓+𝟒𝒙𝟒+𝟐𝟖𝒙𝟑+𝟑𝒙𝟐+𝟎𝒙𝟏
= 𝟒𝟎𝟑
𝟏𝟐𝟏
= 3,33.
ri
i=1

Nr - este nivelul de risc global pe loc de muncă;


ri - rangul factorului de risc i;
Ri - nivelul de risc pentru factorul de risc i;
n - numărul factorilor de risc identificaţi la locul de muncă/postul de lucru.

Page 17 of 23
3.5. FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA NR.1

SC. ALVVIMAR COMIMPEX


Unitatea: S.R.L
Numar de persoane expuse: 3
3.4. FIŞA DE MASURI PROPUSE
Secţia: Departament lucrari inox si fier PENTRU Durata expunerii (h/zi): 8
LOCUL DE MUNCĂ
Locul de munca: STIVUITORIST Nivel de risc global: 3,33

NIVELUL
RISCUL

RISC
Nr. FACTORUL DE RISC

DE
MASURI PROPUSE
Crt. (forma concreta de manifestare)

Lovire de catre mijloacele de transport auto la Masuri tehnice:


deplasarea in incinta organizatiei si la punctele de lucru.  Interzicerea, stationarii sau deplasarii pe caile de acces
auto de pe drumurile publice, precum si instruirea
lucratorilor in acest sens;
 Marcarea zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile
legale si instructiunile proprii SSM;
 Respectarea stricta a vitezelor de deplasare in incinta
1. F2 5
organizatiei;
Masuri organizatorice:
 Instruirea lucratorlor privind importanta respectarii
Codului de circulatie rutiera;
 Accentuare in cadrul instruirii de protective a muncii a
aspectelor privind importanta respectarii Codului de
circulatie rutiera.
Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a elementelor Masuri tehnice:
instalatiilor hidraulice;  Asigurarea realizarii controlului starii fizice a
2. F10 5
elementelor circuitelor hidraulice la inceperea
programului.

Page 18 of 23
NIVELUL
RISCUL

RISC
Nr. FACTORUL DE RISC

DE
MASURI PROPUSE
Crt. (forma concreta de manifestare)

Deplasari, stationari in zone periculoase: Masuri tehnice:


1.- in raza de actiune a mijloacelor de ridicat,  Interzicerea, stationarii sau deplasarii pe caile de acces
2.- pe caile de acces auto. auto, precum si instruirea lucratorilor in acest sens;
 Marcarea zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile
legale si instructiunile proprii SSM;
Masuri organizatorice:
3. F34 5  Instruirea lucratorilor privind importanta respectarii
Codului de ci rculatie rutiera;
 Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii
disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate –
neatentie fata de operatiile executate, intrarea, chiar si
numai cu portiuni ale corpul;ui, in interiorul zonelor de
pericol, etc.
Rasturnarea produselor finite/materialelor neasigurate Masuri tehnice:
impotriva deplasarilor necontrolate;  Ancorarea produsului finit si a pieselor conform
normelor specific de securitate a muncii;
4. F5 4
Masuri organizatorice:
 Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii
tehnologiei de lucru si a restrictiilor de securitate.
Electrocutare prin atingere indirecta: Masuri tehnice:
1.- patrundere a unor portiuni de utilaj in zona de  Verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a
influenta, carcaselor aparatajelor din zona de lucru;
2.- atingerea unor suprafete metalice aflate Masuri organizatorice:
5. accidental sub tensiune, F15 4  Urmarirea graficului de verificare a mijloacelor de
3.- deteriorarea circuitelor de legare la instalatia de protectie din dotare (atat echipamente tehnice cat si
impamantare, inclusiv in zone in care exista echipamentul individual de protective);
tensiune de pas.  Control periodic cu tematica vizand respectarea
masurilor de electrosecuritate.

Page 19 of 23
NIVELUL
RISCUL

RISC
Nr. FACTORUL DE RISC

DE
MASURI PROPUSE
Crt. (forma concreta de manifestare)

Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau Masuri organizatorice:


lucrul la stationare, decizii dificile in timp scurt,  Control medical periodic;
6. F25 4
operatii repetitive de ciclu scurt si mediu.  Alcatuirea traseelor cu o respectare judicioasa a
alternantei conducere/odihna.
Omiterea utilizarii echipamentului individual de Masuri tehnice:
protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare.  Dotarea lucratorilor cu echipament individual de
protective corespunzator activitatii ce urmeaza a fi
desfasurata;
Masuri organizatorice:
7. F38 4
 Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii
restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea
incomplete a mijloacelor de protective, etc.
 Verificarea prin control permanent, din partea sefului
ierarhic superior.

Page 20 of 23
CAP.IV. CONCLUZII: interpretarea rezultatelor evaluarii pentru
locul de munca nr.1

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca nr.1 este egal cu 3,33, valoare ce il
incadreaza in categoria locurilor demunca cu risc acceptabil.

Rezultatul este sustinut de “ Fisa de evaluare nr. 3.2 ”, din care se observa ca, din totalul
de 38 de factori de risc identificati (v. Fig.1), numai 7 depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea
3, zero factori incadrandu-se in categoria factorilor de risc maxim, 0 incadrandu-se in categoria
factorilor de risc foarte mare, 3 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare, iar ceilalti
4 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu.

Cei sapte factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:

F2 Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta organizatiei


si la punctele de lucru; N.V.P.R. 5

F10 Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a elementelor instalatiilor hidraulice; N.V.P.R. 5

F34 Deplasari, stationari in zone periculoase:


1.- in raza de actiune a mijloacelor de ridicat,
2.- pe caile de acces auto; N.V.P.R. 5

F5 Rasturnarea produselor finite/materialelor neasigurate impotriva deplasarilor


necontrolate; N.V.P.R. 4

F15 Electrocutare prin atingere indirecta:


1.- patrundere a unor portiuni de utilaj in zona de
influenta,
2.- atingerea unor suprafete metalice aflate
accidental sub tensiune,
3.- deteriorarea circuitelor de legare la instalatia de
impamantare, inclusiv in zone in care exista
tensiune de pas; N.V.P.R. 4

F25 Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau lucrul la stationare,


decizii dificile in timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt si mediu; N.V.P.R. 4

F38 Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie si a celorlalte


mijloace de protectie din dotare. N.V.P.R. 4
Pentru diminuarea sau eliminarea celor sapte factori de risc (care se situeaza in domeniul
inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in „Fisa de masuri propuse” pentru
locul de munca nr.1.

Page 21 of 23
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa
cum urmeaza:

 47,37 % factori proprii mijloacelor de productie;


 13,16 % factori proprii mediului de munca;
 5,26 % factori proprii sarcinii de munca;
 34,21 % factori proprii executantului.

si reprezentata grafic in fig.2.

Din analiza „ Fisei de evaluare ” se constata ca, 60,53 % dintre factorii de risc identificati
pot avea consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE).

Page 22 of 23
Fig. 2. PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA.

Locul de munca nr. 1

NIVELUL GLOBAL DE RISC = 3,33

Page 23 of 23