Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753
www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

Nr. 15406/ 14.09.2016

P R O C E S–V E R B A L
încheiat astăzi, 14 septembrie 2016, ora 11:00,
în şedinţa extraordinară a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

Ordinea de zi:
1. Aprobarea comisiilor de admitere şi de finalizare - cursuri de specializare ANRE, pregătire teoretică;
2. Aprobarea tarifelor Bibliotecii UBc valabile în anul universitar 2016-2017;
3. Aprobarea formaţiunilor de studii pe serii/ programe/ grupe/ semigrupe/ subgrupe;
4. Aprobarea modificărilor şi completărilor la planurile de învăţământ;
5. Aprobarea statelor de funcţii pentru personalul didactic, anul universitar 2016-2017;
6. Aprobarea statelor de funcţii pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, anul universitar 2016-2017;
7. Aprobarea structurii anului universitar 2016-2017;
8. Diverse.

Prezenţi:
NEDEFF Valentin, MOŞNEGUŢU Emilian-Florin, NISTOR Ileana-Denisa, IFRIM Irina-Loredana, SIMION Andrei-Ionuţ,
CHIRIŢĂ Bogdan-Alexandru, ZICHIL Valentin, GRIGORE Roxana-Margareta, RADU Maria-Crina, ROMEDEA Adriana-
Gertruda, CÎRTIŢĂ-BUZOIANU Cristina, BONTA Elena, DRUGĂ Luminiţa, NECHITA Elena, TALMACIU Mihai,
DANU Marcela-Cornelia, HARJA Eugenia, DEJU Mihai, DOBRECI Daniel-Lucian, ALEXE Dan-Iulian, MÂRZA-
DĂNILĂ Dănuţ-Nicu, RAŢĂ Bogdan-Constantin, FABIAN Gh. Florina, CONSTANTINESCU O. Gabriel-Radu (24 membri
din care 22 cadre didactice).
Absenţi:
LIVINŢI Petru – absent motivat, URECHE Camelia – absent motivat, ARDELEANU C. Claudiu-Constantin - absent
motivat, PROSIE O-L. Alexandra – absent motivat, ANGHEL I. Oana-Maria – absent motivat, ANCHIDIM I. Dumitru-
Alexandru – absent motivat, BUTNARU V. Claudiu-Cristian – absent motivat – absent motivat, BIGHIU V. Marian – absent
motivat (8 membri).
Invitaţi:
Prof.univ.dr.ing. Ion CRISTEA - preşedintele Sindicatului UBc, conf.univ.dr. Costică LUPU – Director DPPD,
conf.univ.dr. PRIHOANCĂ Diana-Magdalena – Director Departament ID-IFR. Viorel Mihai MUNTEANU – preşedinte Liga
studenţilor UBc.

1. Preşedintele Senatului, prof.univ.dr.ing.Dr.h.c Valentin Nedeff, prezintă în deschiderea şedinţei,


ordinea de zi şi consultă membrii Senatului cu privire la eventuale propuneri de completare a
acesteia. Nefiind completări, ordinea de zi prezentată se supune aprobării.
Se aprobă în unanimitate.
2. Domnul preşedinte supune spre aprobare comisiile de admitere şi de finalizare pentru cursurile
de specialitate ANRE, desfăşurate în perioada 19-24.09.2016, la Facultatea de Inginerie, în
următoarea componenţă:
• Pentru cursul de specialitate ,,Pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, necesară
candidaţilor la examenul de autorizare organizat de ANRE”:
Comisia de admitere: Preşedinte: prof.univ.dr.ing. HAZI Aneta;
Membri: prof.univ.dr.ing. CULEA George, conf.univ.dr.ing. PUIU- BERIZINŢU
Mihai, conf.univ.dr.ing. GRIGORE Roxana-Margareta;
Comisia pentru colocviu final: Preşedinte: prof.univ.dr.ing. HAZI Aneta;
Membri:prof.univ.dr.ing. CULEA George, conf.univ.dr.ing. PUIU- BERIZINŢU
Mihai, conf.univ.dr.ing. GRIGORE Roxana-Margareta;
Secretar: asistent dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA

F 15.07/ Ed. 03 1 Senat 14.09.2016


• Pentru cursul de specialitate ,,Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilităţii
calităţii de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi
extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice” desfăşurat în perioada 19-24.09.2016:
Comisia de admitere: Preşedinte: prof.univ.dr.ing. HAZI Aneta;
Membri: prof.univ.dr.ing. CULEA George, conf.univ.dr.ing. PUIU- BERIZINŢU
Mihai, conf.univ.dr.ing. GRIGORE Roxana-Margareta;
Comisia pentru colocviu final: Preşedinte: prof.univ.dr.ing. HAZI Aneta;
Membri: prof.univ.dr.ing. CULEA George, conf.univ.dr.ing. PUIU- BERIZINŢU
Mihai, conf.univ.dr.ing. GRIGORE Roxana-Margareta;
Secretar: asistent dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA.
Senatul aprobă, în unanimitate, comisiile în structura prezentată.
3. Preşedintele Senatului universitar supune aprobării următoarele propuneri de înlocuiri în
comisiile de finalizare a studiilor (sesiunea septembrie 2016):
• înlocuirea domnului prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY, după cum urmează:
- cu prof.univ.dr.ing. Denisa NISTOR, în calitate de Preşedinte al Comisiei pentru examenul
de diplomă la programul de studii Echipamente pentru procese industriale;
- cu prof.univ.dr.ing. Denisa NISTOR, în calitate de Preşedinte al Comisiei pentru examenul
de disertaţie la programul de studii Managementul fabricaţiei produselor industriale;
- cu prof.univ.dr. Mihai TALMACIU, în calitate de Membru în Comisia examenului de
absolvire la programul de studii Informatică-conversie profesională, 4 semestre (adresa nr.
15397/ 14.09.2016).
Solicitarea a fost înaintată deoarece domnul rector urmează să efectueze în această perioadă o
deplasare în străinătate.
• doamna prof.univ.dr. Elena NECHITA va fi înlocuită cu conf.univ.dr. Cerasela CRIŞAN,
în calitate de Membru în Comisia pentru susţinerea examenului de finalizare studii
universitare de master pentru programul de studii Informatică aplicată în Ştiinţe şi
Tehnologie;
• domnul lector univ.dr. Iulian FURDU înlocuit cu lector univ.dr. Dan POPA, în calitate de
Membru în Comisia pentru susţinerea examenului de finalizare studii universitare de
master pentru programul de studii Informatică aplicată în Ştiinţe şi Tehnologie (adresa
nr. 14972/ 08.09.2016).
În unanimitate, Senatul aprobă propunerile de înlocuire.
4. Se supune aprobării cuantumul tarifelor propuse de conducerea bibliotecii Universităţii ,,Vasile
Alecsandri” din Bacău pentru serviciile oferite în anul universitar 2016-2017 (referatul nr.
14889/ 07.09.2016). Se propune anularea taxei de eliberare a permisului de intrare pentru
studenţii UBc. Senatul aprobă, în unanimitate.
5. Preşedintele Ligii studenţilor UBc, Viorel-Mihai MUNTEANU, solicită să se analizeze
posibilitatea ca studenţii bugetaţi, copii ai cadrelor didactice cazaţi în Căminul nr. 4, să achite o
taxă reprezentând diferenţa de confort pentru cazare, având în vedere că acest cămin dispune de
condiţii sporite. Se solicită aplicarea acestei taxe, pentru ca ceilalţi studenţi cazaţi în alte cămine,
cu condiţii de confort sub cele disponibile în căminului nr. 4 să nu se simtă discriminaţi.
Serviciul social propune aplicarea tarifului de cazare de 100 lei/lună/student bugetat copil de
cadru didactic, pentru cazarea în căminul nr. 4 (adresa nr. 15312/ 13.09.2016).
Domnul prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil, decanul Facultăţii de Inginerie, subliniază că este
necesar să se ţină seama de faptul că şi căminele sunt centre de profit, iar căminul nr. 4 a fost
repartizat pentru cazarea studenţilor străini. Urmând exemplul altor universităţi, se pot stabili
anumite criterii pentru a condiţiona cazările (respectiv: plata integrală a contravalorii cazării,
cazarea în ordinea mediilor etc.).
Domnul preşedinte face precizarea că până acum, de cazarea în căminele studenţeşti s-a ocupat
Liga studenţilor. Pentru că nu s-au înregistrat reclamaţii, propune ca aceştia să organizeze
procesul de cazare, astfel încât să fie eficient şi corect, în acord cu regulamentele UBc în vigoare.
Se supune aprobării cuantumul taxei pentru cazare în căminul nr. 4, practicată pentru copiii
cadrelor didactice şi se aprobă în unanimitate.
6. Preşedintele Senatului supune aprobării propunerile pentru formaţiunile de studii care vor
funcţiona în cadrul celor cinci facultăţi, în anul universitar 2016-2017 (adresele nr. 14544/
F 015.07/ Ed. 03 2 Senat 14.09.2016
01.09.2016 - Facultatea de Inginerie, 14744/ 06.09.2016 - Facultatea de Litere, 15316/
13.09.2016 - Facultatea de Ştiinţe, 15271/ 13.09.2016 - Facultatea de Ştiinţe Economice şi
15269/ 13.09.2016 - FŞMSS). Consiliile facultăţilor au urmărit realizarea acelei structuri pe
grupe/ semigrupe, care să fie în concordanţă cu standardele ARACIS şi adecvată, atât din punct
de vedere calitativ, cât şi financiar.
Domnul preşedinte face unele precizări legate de modul de întocmire a statelor de funcţii în
acord cu prevederile art. 286 din Legea 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi
consultă membrii Senatului universitar cu privire la eventuale propuneri. Nefiind propuneri/
completări se supune la vot şi se aprobă, în unanimitate, formaţiunile de studii şi dimensiunile
acestora, în structura prezentată de către fiecare facultate.
7. Domnul preşedinte informează Senatul că s-a inclus ca punct pe ordinea de zi aprobarea
modificărilor şi completărilor la planurile de învăţământ şi solicită membrilor Senatului,
decanilor să intervină dacă sunt aspecte de lămurit sau modificări/ completări de aprobat cu
privire la acest aspect.
Domnul prorector, prof.univ.dr. Dănuţ-Nicu Mârza-Dănilă subliniază că, pentru unele programe
de studii, planurile de învăţământ nu au fost modificate, deci nu au fost reeditate pe noile
formulare.
Domnul preşedinte precizează că nu este necesară reeditarea planurilor de învăţământ pe noile
formulare, dacă acestea nu au suferit modificări. Se va scrie, pe fiecare pagină ,,Valabil pentru
anul universitar 2016-2017” şi ,,Aprobat Senat/ data”.
8. Preşedintele Senatului informează Senatul că înainte de a trece la aprobarea statelor de funcţii,
doreşte să pună în discuţie un aspect care are legătură cu acest punct al ordinii de zi. Domnii
prof.univ.dr. LAZĂR Gabriel Octavian şi prof.univ.dr. STAMATE Marius au solicitat (adresele
nr. 15084/ 12.09.2016, respectiv 15086/ 12.09.2016) să li se aprobe participarea, în calitate de
invitaţi, la şedinţa Senatului în care se discută statele de funcţii pentru anul universitar 2016-
2017, pentru a prezenta un punct de vedere cu privire la acest aspect (domnul profesor Lazăr a
trimis o scrisoare deschisă adresată tuturor cadrelor didactice din UBc). Biroul Senat, întrunit în
şedinţa din data de 14.09.2016 ora 9:30, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Senatului, a luat act de solicitările celor doi colegi şi a decis că nu se consideră necesară prezenţa
dumnealor în şedinţa Senatului. A aprobat ca scrisoarea deschisă a domnului prof.univ.dr. Lazăr
Gabriel Octavian, care deja a fost transmisă pe numeroase adrese de e-mail, să fie citită în plenul
şedinţei (Proces-verbal şedinţă Birou Senat, nr. 15336/ 14.09.2016).
Domnul preşedinte consultă membrii Senatului, dacă sunt de acord cu decizia Biroului Senatului.
Senatul este de acord în unanimitate. După citirea scrisorii, domnul preşedinte consultă membrii
Senatului pentru eventuale observaţii. Nefiind alte observaţii se trece la analiza şi aprobarea
statelor de funcţii. Preşedintele Senatului revine cu precizarea că, în statele de funcţii s-au înscris
posturile şi titularii, acestea s-au întocmit la nivelul fiecărui departament prin consultare, având
ca bază sarcinile didactice (respectiv normele universitare conform Legii 1/ 2011, cu modificările
şi completările ulterioare, la care se adaugă comenzile primite de la celelalte facultăţi) şi au fost
avizate de Consiliile facultăţilor. Departamentele au transmis Consiliului de administraţie şi
copia procesului-verbal al şedinţei în care s-a discutat statul de funcţii.
Preşedintele Senatului prezintă statistica pe facultăţi privind numărul posturilor ocupate raportat
la numărul total de posturi (adresa nr. 15308/ 13.09.2016).
Se subliniază, de asemenea, că trebuie gândită o strategie pentru DPPD, unde din 7 posturi
alocate sunt ocupate doar 2, iar la departamentul ICA sunt probleme pentru că nu se poate
completa cu ore un post de preparator şi unul de asistent universitar.
Doamna prof.univ.dr. Elena Bonta informează Senatul în legătură cu nemulţumirea colegilor de
la Facultatea de Litere faţă de modul în care cei ce îi reprezintă în Senatul universitar prezintă
problemele cu care se confruntă facultatea, menţionând că, în şedinţa departamentului s-a ridicat
problema banilor primiţi prin plata cu ora, în condiţiile în care se ştie că nu sunt bani.
Doamna conf.univ.dr. Luminiţa Drugă face cunoscut faptul că, sunt colegi care refuză să
semneze condica şi fişele de deplasare şi solicită ca fişele de evaluare pentru gradaţii să se
întocmească numai pentru cercetare, nu şi pentru servicii aduse instituţiei şi comunităţii.

F 015.07/ Ed. 03 3 Senat 14.09.2016


Referitor la aspectele semnalate, domnul preşedinte precizează că, în conformitate cu prevederile
Legii 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, norma este de 40 ore/ săptămână din
care norma didactică maximă este de 16 ore/ săptămână, restul fiind alte activităţi. De asemenea,
completarea fişei de deplasare este reglementată prin Codul muncii, deci nimeni nu poate pleca
în delegaţie fără ordinul de deplasare semnat (conform legii). Nemulţumirile sau solicitările se
pot prezenta, în scris, Consiliului de administraţie, care va da o rezoluţie la problema ridicată, în
termenul legal stabilit.
Preşedintele Senatului supune aprobării statele de funcţii pentru personalul didactic în structura
prezentată. Se aprobă în unanimitate.
9. Se supune aprobării statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic
(adresa nr. 15321/ 13.09.2016). Se aprobă în unanimitate.
10. Preşedintele Senatului supune aprobării structura anului universitar 2016-2017, prezentată de
fiecare facultate pentru studii universitare de licenţă, de master şi conversie profesională, acolo
unde se organizează (adrese nr. 15261÷15263/ 13.09.2016; 15314/1÷3/13.09.2016;
15281÷15283/13.09.2016; 15264÷15268/13.09.2016; 15292; 15293). Se aprobă în unanimitate.
Facultatea de Inginerie va înainta Senatului universitar o structură nouă pentru anul universitar
2016 – 2017.
11. Domnul preşedinte informează Senatul că MENCŞ - Direcţia Generală Juridic, ca urmare a
analizării proiectului de modificare a Cartei UBc, comunică că se impune:
• reformularea lit. c) a art. 45, în raport cu art. 213 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare, completat cu enumerarea atribuţiilor
prorectorilor şi specificarea duratei mandatelor acestora;
• includerea codului de etică şi deontologie profesională universitară în cuprinsul Cartei,
aşa cum este prevăzut în art.128 alin. (2) lit. b) şi art. 130 alin. (1) din Legea 1/ 2011
modificată şi completată.
Biroul Senatului, întrunit în şedinţa din data de 08.09.2016, a aprobat completarea articolelor
menţionate în adresa nr. 40934/ 31.08.2016, transmisă de Direcţia Generală Juridic a MENCŞ.
Proiectul de Cartă cu modificările şi completările solicitate a fost retransmisă la MENCŞ în data
de 09.09.2016 (adresa nr. 14892).
12. Se supune aprobării Senatului ediţia 6, revizia 2 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-
12.01-02. Revizia se referă la modificarea art. 17, art. 20, alin c) şi art. 32 şi completarea art. 27
cu alin. e), după aplicarea OUG nr. 20/2016 privind salarizarea (adresa nr. 15010/ 09.09.2016).
Senatul aprobă, în unanimitate, modificările/ completările menţionate.
Domnul preşedinte informează Senatul cu privire la o completare făcută de Şcoala Doctorală,
referitor la perioada de prelungire a termenului de susţinere a tezelor de doctorat. Un student
doctorand de la buget este finanţat 3 ani. Orice prelungire se face prin plata unei taxe. El îşi
păstrează statutul de student sau de asistent de cercetare asimilat.
Perioada de graţie este acordată doar pentru susţinerea tezei; în acestă perioadă studentul nu
primeşte finanţare, nu plăteşte taxă şi are dreptul la asigurare de sănătate, fiind considerat student
sau asistent de cercetare.
13. Se supune aprobării ediţia 6, revizia 4 a Regulamentului R-05-10, referitoare la modificarea art.
34 alin (g). Senatul aprobă, în unanimitate.
14. Preşedintele Senatului informează Senatul cu privire la două adrese trimise de Consiliul de
administraţie, una de la Daniel Befu, reporter de investigaţii în cadrul proiectului media al SAR,
România curată (adresa nr. 15258/ 13.09.2016) şi cealaltă de la domnul Mircea Merticariu, de la
ziarul Adevărul (adresa nr. 15326/ 14.09.2016). Aceştia solicită rectorului UBc, în baza legii
544/2001, privind liberul acces la informaţii, să li se transmită Raportul Corpului de Control al
MENCŞ, întocmit în urma verificărilor din luna martie 2016 şi răspunsurile la o serie de întrebări
din adresele menţionate anterior.
Domnul preşedinte subliniază că s-au înmulţit atacurile din presă la adresa universităţii, fapt ce
pune în pericol imaginea şi credibilitatea instituţiei în ansamblu. Conducerea a încercat să
răspundă interpelărilor din presă dar, având în vedere numărul mare al articolelor defăimătoare la
adresa UBc, doamna prorector conf.univ.dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, purtătorul de cuvânt al
universităţii solicită sprijin de la toate facultăţile pentru a răspunde acestor solicitări.

F 015.07/ Ed. 03 4 Senat 14.09.2016