Sunteți pe pagina 1din 18

ROMANIA

Ministerul Public Serviciul Roman de lnformatii


'
Parchetul de pe langa
inalta Curte de Casatie §i Justitie
Nr. oo~a din o~ . al . 2009 Nr. oo~as4 din ~lt . 199:. 2009
:r5ofi 2.r1. tJ3. 2o1&
APROB
Directorul

• ESI

PROTOCOL DE COOPERARE
intre Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie §i Justitie
§i Serviciul Roman de lnformatii pentru indeplinirea sarcinilor ce le
revin in domeniul securitatii nationale
' '

In conformitate cu prevederile:
-Constitutiei Romaniei, republicata;
-Codului de procedura penala republicat, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
-Legii nr.51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei;
-Legii nr.14/1992 privind organizarea ~i functionarea Serviciului Roman
de lnformatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ~i sanction area
faptelor de coruptie, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Legii nr.143/2000 - privind combaterea traficului ~i consumului ilicit de
droguri, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Legii nr. 678/2001 privind prevenirea ~i combaterea traficului de
persoane, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
-Legii nr.39/2003 privind prevenirea ~i combaterea criminalitatii
organizate, cu mopificarile--~i completarile ulterioare;
-Legii nr.161 /2003 ~xivind unele masuri pentru asigurarea transparentei
In exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice ~i In mediul de afaceri,
prevenirea ~i sanctionarea coruptiei, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

r ~·- . .--. -1/18---· . - -: NECLASlFICAT


, Tl. ~t t~. J~!!tt f
,4..... . ,_ - · --- _ ...... ~ ... -'
-Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
-Legii nr.508/2004 privind infiintarea, organizarea ~i functionarea in
cadrul Ministerului Public a Directiei de lnvestigare a lnfractiunilor de
Criminalitate Organizata ~i Terorism, modificata ~i completata prin OUG nr.
7/2005, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Legii nr.535/2004 privind prevenirea ~i combaterea terorismului;
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia
Nationala Anticoruptie, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
strainilor in Romania, aprobata prin Legea nr. 357/2003, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind Iibera
circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii
Europene ~i Spatiului Economic European, aprobata prin Legea nr. 260/2005, e
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Hotararii Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor
nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr.1346/2007 privind aprobarea Planului de
actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului de
cooperare ~i verificare a progresului realizat de Romania in domeniul
reformei sistemului judiciar ~i alluptei impotriva coruptiei;
231/2005 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie, pe
perioada 2005 - 2007 ~i a Planului de actiune pentru implementarea
Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2005- 2007;
-Hotararii C.S.A.T. nr.00140/2001 privind desemnarea Serviciului
Roman de lnformatii ca autoritate nationala in materie antiterorista; e
- Hotararii C.S.A.T. nr.0068/2002 prin care Serviciul Roman de
, a fast desemnat ca autoritate nationala
lnformatii , in domeniul realizarii
interceptarilor ~i al relatiilor cu operatorii de telecomunicatii;
-Hotararii C.S.A.T. nr.00234/2004 privind cooperarea intre Serviciul
Roman de lnformatii ~i Ministerul Public pentru indeplinirea sarcinilor ce le
revin in domeniul sigurantei nationale;
-Hotararii C.S.A.T. nr.0237/2004 pentru aprobarea Protocolului general
de cooperare privind activitatea de informatii pentru securitatea nationala;
- Hotararii C.S.A.T. nr.17/2005 privind combaterea coruptiei, fraudei ~i
spalarii banilor;
- Hotararii C.S.A.T. nr.0024/2005 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare al Centrului de Coordonare Operativa Antiterorista;
- Hotararii C.S.A.T. nr.00173/2006 pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea ~i executarea interventiei contrateroriste .
.STRICT SECREl
18

...... _...,. -. .._,. ~-


NEClASfFtCAT
.-
~~ ll~\!t~t-C4T
f, '
_ __.............__..,...,, .. _l,.. ._ ........ .........
I ' •
~

...STRICT SEC~E I
- Hotararii C.S.A.T. nr.0024/2005 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare al Centrului de Coordonare Operativa Antiterorista;
- Hotararii C.S.A.T. nr.00173/2006 pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea ~i executarea interventiei contrateroriste.

Avand In vedere atribu1iile ~i competentele ce revin potrivit legii,


Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie ~i Justitie - In calitate de
coordonator al activitatii Directiei Nationale Anticoruptie, Directiei de
lnvestigare a lnfractunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism , sectiilor
Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i parchetelor din
subordine ~i Serviciului Roman de lnformatii, In calitate de organ de stat
specializat In materia culegerii informatiilor necesare cunoa~terii, prevenirii ~i
contracararii amenintarilor Ia adresa securitatii nationale a Romaniei,
' ' '

• intre Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie ~i Justitie - denumit


In continuare "Parchetul" - ~i Serviciul Roman de lnformatii - denumit In
continuare "Serviciu/"- se lncheie prezentul protocol de cooperare.

PARTEA GENERALA

CAPITOLUL I - PRINCIPIILE $1 DOMENIILE DE COOPERARE

SECTIUNEA 1 - PRINCIPIILE COOPERARII


'

Art. 1. -Cooperarea lntre Parchet ~i Serviciu se realizeaza In temeiul


legii ~i In conformitate cu prevederile prezentului Protocol, cu respectarea
urmatoarelor principii:

• a. Principiul statului de drept, care consacra suprematia legii, egalitatea


tuturor cetatenilor In fata legii, respectarea drepturilor fundamentale ale
omului ~i separatia puterilor In stat;
b. Principiul responsabilitatii, care presupune ca autoritatile statului sa
raspunda pentru lndeplinirea atribu1iilor ce le revin, respectiv pentru modul de
implementare ~i eficienta strategiilor de actiune convenite, suportand
consecintele pentru nelndeplinirea acestora, potrivit legii;
c. Principiul prevenm1 savar~irii infractiunilor, conform carUia
identificarea anticipata ~i lnlaturarea In timp uti I a unor fa pte antisociale grave
sunt prioritare ~i imperative;
d. Principiul coerentei ~i continuitatii In cadrul cooperarii, potrivit caruia
partile semnatare trebuie sa conlucreze permanent ~i sa asigure un cadru
unitar ~i fle~ibi_l ~entru re~li~area_ ob~ectivelor ~~ !r~buie lnd~plinit:; ~c,*~..,,
e. Pnnc1p1ul evaluaru penod1ce a act1v1ta111or prevazute 1n ~r~5.~~J; ~ht~iU ~ 1
protocol, atat din punct de vedere al rezultatelor concrete, ' ~;;-~~~ ~
_srRICT SECRET ~No0

[ NECE ~~~r;c_rj
managementului inter-institutional, conditie de baza pentru asigurarea
eficientei in realizarea obiectivelor comune.
'
f. Principiul respectarii obligatiilor ~i raspunderilor ce revin partilor
privind protectia informatiilor clasificate, precum ~i a normelor privind accesul
Ia informatii clasificate.
'

SECTIUNEA 2- DOMENIUL COOPERARII


'

Art. 2. - Partile coopereaza, potrivit competentelor ~i atributiilor


prevazute de lege, in activitatea de valorificare a informatiilor din domeniul
prevenirii ~i combaterii infractiunilor impotriva securitatii nationale, a actelor
de terorism, infractiunilor ce au corespondent in amenintarile Ia adresa
securitatii nationale ~i a altor infractiuni grave, potrivit legii.

SECTIUNEA 3- OBIECTIVELE COOPERARII •

Art. 3. - Obiectivele cooperarii sunt:


a. valorificarea eficienta a capacitatilor specifice detinute de cele doua
institutii in scopul cunoa~terii, prevenirii ~i contracararii vulnerabilitatilor ~i a
factorilor de rise externi ~i interni Ia adresa securitatii nationale, care pot
genera sau favoriza savar~irea infractiunilor prevazute Ia art.2;
b. punerea Ia dispozitie a informatiilor relevante ~i utile pentru
indeplinirea atributiilor specifice partilor, precum ~i asigurarea protectiei
acestora;
c. efectuarea cu celeritate a demersurilor prevazute de lege, pentru
solicitarea ~i obtinerea, de catre Serviciu, a mandatului pentru autorizarea
masurilor privind desfa~urarea unor activitati in scopul culegerii de informatii;
d. organizarea ~i realizarea sarcinilor ce revin partilor potrivit art.85 din •
O.U.G.nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata cu
modificarile ~i completarile ulterioare ~i art. 27 din O.U.G.nr. 102/2005 privind
Iibera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale
Uniunii Europene ~i Spatiului Economic European, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, in scopul prevenirii, combaterii ~i inlaturarii activitatilor
de natura sa puna in pericol securitatea nationala, pe care cetatenii straini
aflati pe teritoriul Romaniei le-au desfa~urat, le desfa~oara ori despre care
exista indicii temeinice ca intentioneaza sale desfa~oare;
e. asigurarea indeplinirii atributiilor ce revin Parchetului in vederea
punerii in aplicare a actelor de autorizare emise potrivit prevederilor art.91 1 -
91 5 ~i art.98 din Codul de procedura penala;
f. corelarea activitatilor de identificare, obtinere, valorificare, conservare
' '
~i prelucrare analitica a informatiilor referitoare Ia infractiunile prevazute Ia
art.2;
~~~~C~T]
.......::ID'RICT SECRE I

g. constituirea de echipe operative comune care sa actioneze in baza


unor planuri de actiune pentru exercitarea competentelor specifice ale
partilor, in vederea documentarii faptelor prevazute Ia art.2;
h. acordarea cu titlu gratuit de catre Serviciu, a asistentei in domeniul
protectiei informatiilor clasificate detinute ~i utilizate de Parchet, pentru
prevenirea scurgerii de date ~i informatii cu acest caracter, colectarea,
transportul ~i distribuirea in tara a corespondentei oficiale;
i. elaborarea ~i derularea de catre parti, in domeniile complementare,
de strategii, actiuni ~i programe, comune;
j. acordarea de catre expertii Serviciului, in conditiile legii, a asistentei
tehnice de specialitate procurorilor care efectueaza urmarirea penala, pentru
aplicarea prevederilor art. 91 1-91 5 ~i art.98 Cod procedura penala;
k. acordarea de catre Serviciu , in conditiile legii ~i ale prezentului
Protocol, a asistentei tehnice de specialitate procurorilor in cauzele prevazute

• Ia art.2, in care administrarea mijloacelor de proba impune cuno~tinte ori


dotari tehnice specifice sau in cauzele in care se asculta persoane cu
identitate protejata;
I. crearea unor mecanisme informatice care sa asigure comunicarea
operativa, in situatii deosebite, a datelor ~i informatiilor necesare indeplinirii
atributiilor fiecarei parti;
m. participarea Ia programe comune de formare, specializare, pregatire
sau perfectionare profesionala.

CAPITOLUL II- RESPONSABILITATILE PARTILOR


' '

SECTIUNEA 1- RESPONSABILITATILE PARCHETULUI


' '

• Art. 4. - Verifica, prin procurorii anume desemnati, propunerile


formulate de Serviciu ~i solicita, in scris, Pre~edintelui lnaltei Curti de Casatie
~i Justitie eliberarea mandatelor de autorizare a efectuarii unor activitati, in
scopul culegerii de informatii.

Art. 5. - Asigura, prin procurorii specializati , valorificarea informatiilor,


datelor, documentelor ~i materialelor, referitoare Ia initierea/savar~irea de
infractiuni, transmise de catre Serviciu, obtinute ca urmare a punerii in
aplicare a mandatului, in masura in care cunoa~terea acestora este necesara
pentru constituirea sau finalizarea unei cauze penale ~i nu afecteaza
derularea activitatilor specifice pentru contracararea amenintarilor Ia adresa
securitatii nationale.
' '
AQI;fA',t/
f:.·~:·r- -</
Art. 6. - (1) Comunica, in mod operativ, dar nu mai tarziu de ~'>ide zile;~~
modul de valorificare a inform~rilor· :Sau' sesizarilor primite de Ia ~. eQ'iciu, j
0
STRICT SECRET -j) 1t1A v
T-..eclNSfFtCAT
-~ ...., ---~vr\t:. I

referitoare Ia infractiunile prevazute In art.2, cu exceptia cazurilor In care,


lnainte de lmplinirea termenului mentionat, se solicita informatii suplimentare
In legatura cu cauza.
(2) Termenul de 60 de zile curge de Ia data lnregistrarii informarii sau
sesizarii Ia Parchet.

Art. 7. - (1) Pune Ia dispozitia Serviciului, Ia cerere sau din oficiu, date
~i informatii care prin natura lor prezinta interes operativ pentru contracararea
sau prevenirea unor amenintari Ia adresa securitatii nationale.
(2) Pune Ia dispozitia Serviciului, datele ~i informatiile referitoare Ia
implicarea unor cadre militare sau salariati civili ai acestuia In pregatirea sau
savar~irea de infractiuni, daca apreciaza ca, prin aceasta, nu se impiedica
sau ingreuneaza aflarea adevarului in cauza.

Art. 8 - Asigura protectia informatiilor clasificate rezultate din activitatea e


de cooperare, sens in care, ia masurile necesare pentru obtinerea acordului
scris al Serviciului, conform prevederilor legale, in vederea declasificarii
documentelor inainte de introduce rea in dosarul cauzei.

Art. 9 - Asigura, Ia solicitarea Serviciului, consultanta, prin speciali~tii


proprii, in domeniile de cooperare.

Art.1 0 - Desemneaza, prin Directia de lnvestigare a lnfractiunilor de


Criminalitate Organizata ~i Terorism, procurorul in prezenta caruia se executa
interventia contraterorista.
'

Art.11 - in cadrul activitatilor de cooperare, cadrele ~i mijloacele


tehnice ale Serviciului nu pot fi deconspirate.

SECTIUNEA 2 · RESPONSABILITATILE SERVICIULUI


' '

Art.12 - Efectueaza, in conditiile legii, Ia cererea Parchetului, activitati
specifice In vederea obtinerii datelor ~i informatiilor privind pregatirea sau
savar~irea unor infractiuni prevazute Ia art.2.

Art.13 - Pune Ia dispozitia Parchetului date, informatii ~i documente, cu


respectarea prevederilor legale referitoare Ia accesul Ia informatii clasificate,
care pot sprijini documentarea cauzelor aflate in lucru. Aceste informatii
'
trebuie sa cuprinda suficiente elemente de identificare pentru adoptarea unor
masuri specifice ~i pentru a putea fi valorificate in cadrul urmaririi penale.

~CL~S~~~
SECREI
STRICT
6/1,8
TI.,.Jf,
t.

. • I'
..,.·~.
,
Art.14 - (1) Acorda sprijin, prin compartimentele specializate, pentru
completarea informatiilor in cauzele complexe dintre cele prevazute de art.2,
aflate pe rolul Parchetului, scop in care desfa~oara activitati de investigatii ~i
supraveghere operativa.
(2) Acorda sprijin tehnic, prin compartimentele specializate pentru
activitati necesare punerii in aplicare a prevederilor art. 91 1-91 5 ~i art.98 Cod
Procedura Penala, care implica utilizarea mijloacelor tehnice specifice.

Art.15 - (1) Comunica Parchetului, Ia cerere sau din oficiu, informatiile


obtinute din derularea activitatilor operative de realizare a securitatii
nationale, care prezinta relevanta ~i pot fi valorificate in cadrul procesului
penal.
(2) lnformatiile destinate potrivit legii structurilor centrale ale Directiei de
lnvestigare a lnfractiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism ~i Directiei
Nationale Anticoruptie se comunica exclusiv Procurorului General al
Parchetului de pe langa Tnalta Curte de Casatie ~i Justitie.

Art.16 - Efectueaza, prin lucratori operativi anume desemnati, activitatile


prevazute in art.224, alin.2 din Codul de Procedura Penala, in cazurile
prevazute Ia art.2.

Art.17 - (1) Acorda sprijin, in conditiile legii, Ia solicitarea sensa a


Parchetului, pentru clarificarea aspectelor referitoare Ia infractiunile prevazute
in art.2, prin activitati specifice, potrivit competentei, precum ~i prin
efectuarea de expertize sau constatari tehnico- ~tiintifice;
(2) La solicitarea scrisa a Parchetului, acorda sprijin tehnic, in conditiile
prevazute de art.91 1 - 91 5 din Codul de Procedura Penala, in vederea

• constatarii savar~irii infractiunilor prevazute in art.2, in conditiile prevazute de


art.465 din Codul de Procedura Penala, in baza unui plan comun de actiune;
(3) La solicitarea scrisa a Parchetului, pune Ia dispozitie, in termen de
15 de zile de Ia data obtinerii, informatiile provenite din bazele de date Ia care
are acces in virtutea protocoalelor incheiate cu alte institutii.
*?-ori!,f~1
Art.18 - Comunica Parchetului motivele care impiedica s Wpf.odub;_;o
intarziere semnificativa in solutionarea cererii formulate de acesta.l~ a . ' :,~
-?0 ~.t:c1o<?-~
0
' I
~414N-. __ _o~:."

NECLASIFtCAT
_ STRICT SECREI
7/18
NECt..
- _siRIGT SECR:E 1-

CAPITOLUL Ill - REGULI DE COOPERARE

SECTIUNEA 1 - REGULI GENERALE


'

Art.19 - ( 1) Cooperarea se realizeaza in temeiul legii ~i a prezentului


Protocol, cu respectarea stricta a atributiilor ~i competentelor partilor.
(2) Activitatile prevazute in prezentul protocol se realizeaza numai Ia
solicitarea scrisa a partilor. Pentru Serviciu, transmiterea solicitarii se face de
catre ~efii unitatilor centrale ~i teritoriale, cu aprobarea conducerii Serviciului.
Pentru Parchet, solicitarea scrisa se transmite sub semnatura conducatorului
structurii/unitatii de Parchet (centrala sau teritoriala), cu exceptia situatiilor
prevazute Ia art.3 lit.e).

Art.20 - (1) Schimbul de informatii, date, documente ~i materiale se


efectueaza de procurori ~i ofiteri anume desemnati, cu aprobarea conducerii e
Serviciului, respectiv a conducatorului structurii/unitatii de Parchet.
(2) in situatii exceptionale, pentru valorificarea unor oportunitati
operative, schimbul de informatii se poate face ~i Ia nivelul de executie, cu
incuno~tintarea, de indata, a conducerii Serviciului, respectiv a
conducatorului structurii/unitatii de Parchet.
'

Art.21 - Schimbul se realizeaza Ia sediul unitatilor centrale sau


'
teritoriale ale Serviciului sau in locuri anume stabilite de ~efii acestor unitati ~i
conducatorii structurii/unitatii de Parchet (centrale sau teritoriale).

Art.22- in cauze complexe, cooperarea efectiva se realizeaza pe baza


unor planuri comune, aprobate de conducerile celor doua institutii, cu
precizarea sarcinilor ce revin fiecarei parti. •

Art.23 - ( 1) Cheltuielile impuse de activitatile desfa~urate de Serviciu


pentru documentarea cauzelor prevazute Ia art.2 vor fi incluse in cheltuielile
judiciare.
(2) Costurile activitatilor desfa~urate de Serviciu, prevazute Ia alin.1, se
comunica in scris Parchetului Ia incheierea lor.

SECTIUNEA 2- REGULI SPECIALE


'
Art.24 -in situatiile in care anumite informatii, documente sau materiale
' '
clasificate au o utilitate probatorie determinanta pentru solutionarea unor
cauze, fiind necesara introducerea lor in dosarele penale, Parchetul va
solicita in scris ~i in mod argument<;lt decla~ificarea acestora, urmand ca, Ia
nivelul conducerii Serviciului. s~ se a·ctdRte d~cizii in sprijinul acestor solicitari,
_sTRICT SECRET
. 8/18
NECLASIFICAT
in conditii care sa previna ~i sa inlature orice riscuri care privesc protectia
metodelor ~i mijloacelor activitatii de informatii ori alte interese legitime privind
realizarea securitatii nationale.
I I

Art.25 - Planul comun de actiune, prevazut Ia art.3 lit.g) ~i art.22 se


intocme~te pe baza analizei situatiei operative ~i a solutiei tehnice ~i va
cuprinde masurile ~i responsabilitatile concrete pentru desfa~urarea
activitatilor.
I

Art.26 - Serviciul va transmite Parchetului, de indata, datele ~i


informatiile obtinute cu privire Ia initierea ~i organizarea unor actiuni de
intimidare sau amenintare vizand integritatea fizica a magistratilor ~i a
familiilor lor.

Art. 27 - Serviciul va efectua, in limita posibilitatilor, traducerea unor


materiale de interes sau activitati de translatie Ia cererea Parchetului.
I I

PARTEA SPECIAL.\

CAPITOLUL I
SOLUTIONAREA PROPUNERILOR FORMULATE DE CATRE SERVICIU
'
CU PRIVIRE LA MANDATUL PREVAzUT DE ART.20-22 DIN LEGEA
NR.535/2004, ART.10 DIN LEGEA NR.14/1992 ~I ELIBERAT iN TEMEIUL
ART.3 DIN LEGEA NR.51/1991 PRIVIND SIGURANTA NATIONALA A
' '
ROMAN lEI

Art.28 - ( 1)Solicitarea, prelungirea ~i incetarea mandatului prevazut de


art.20-22 din Legea nr.535/2004 ~i eliberat in temeiul art.3 din Legea nr.
51/1991 privind siguranta natioala a Romaniei se face potrivit dispozitiilor
legale.
(2) in situatiile in care se impune desfa~urarea ~i a altar activitati decat
cele autorizate prin mandatul anterior, Serviciul poate propune, in scris ~i
motivat, procurorului general al Parchetului de pe linga inalta Curte de
Casatie ~i Justitie, completarea mandatului potrivit nevoilor impuse de
evolutia amenintarilor ce constituie temeiul legal al acestuia.

Art.29 - Adresa cu propuneri de solicitare a mandatului se semneaza,


in baza aprobarii directorului Serviciului, de catre ~eful U.M.0198 Bucure~ti.

~
*v.OM-AN/~,
Art.30 - Adresa cu propuneri de prelungire a mandatului _~e ,itfrez'itta
Procurorului General al Pr:;g;~=atalta Curle d ~~?~8!i~j~i

9/18 .
vL...:v~t:.l

Justitie cu eel putin 48 de ore inainte de expirarea termenului de valabilitate a


mandatului sau prelungirii anterioare.

CAPITOLUL II
VALORIFICAREA iN CADRUL URMARIRII PENALE A INFORMATIILOR
'
COMUNICATE DE SERVICIU, CU PRIVIRE LA FAPTE CE CONSTITUIE
INFRACTIUNI
'
Art.31 - Pentru valorificarea momentelor operative, in situatii deosebite,
schimbul de informatii se poate face ~i cu privire Ia alte cauze, dupa obtinerea
aprobarii verbale a ~efilor celor doua institutii sau a inlocuitorilor legali ai
acestora, urmand ca, in termen de 24 de ore, sa fie transmise, spre aprobare,
Ia nivelul celor doua institutii, documentele necesare.
'

CAPITOLUL Ill
EFECTUAREA ACTIVITATILOR PREVAzUTE DE ART.91 1-91 5 Cod
'
PROCEDURA PENALA

Art.32 - (1) in vederea efectuarii activitatilor prevazute de art. 91 1-91 5


Cod Procedura Penala, se poate solicita Serviciului, prin unitatea
specializata, respectiv prin directiile judetene de informatii, efectuarea unor
verificari tehnice, cu privire Ia identitatea titularului postului telefonic propus a
fi interceptat, starea de functiune a postului, precum ~i Ia existenta conditiilor
tehnice necesare ducerii Ia indeplinire a prevederilor autorizatiei.
(2) - La solicitare, Serviciul va efectua verificari in evidentele specifice a
unor date aparute in procesul de realizare a interceptarilor efectuate in baza
actelor de autorizare.

Art.33- (1) Punerea in executare a activitatilor dispuse prin autorizatiile


emise de instantele competente potrivit dispozitiilor art.91 1-91 5 Cod procedura
penala va fi realizata de catre Serviciu, pe echipamentele proprii, in baza
solicitarii scrise a procurorului.
(2) Adresa de solicitare a punerii in executare a activitatilor autorizate
va fi insotita de actul de autorizare (autorizatie, incheiere sau ordonanta
motivata), in original ~i copie certificata de emitent sau de procuror, ~i de
supoftii de date necesari, inseriati.
(3) Adresa va avea caracter ,secret de serviciu" ~i va cuprinde precizari
privind modul de transmitere ~i transcriere a rezultatelor obtinute ~i
modalitatile de legatura operativa, precum ~i cu privire Ia categoriile de date
~i informatii relevante pentru cauza.

- -,;=
- · :--. - vi::' ;t<t:: I
10/18
(4) Unita1ile/structurile teritoriale de Parchet vor transmite solicitarile de
punere in executare a autorizatiilor Ia directiile judetene de informa1ii aflate in
raza de competenta.
(5) Parchetul ~i unita1ile/structurile teritoriale de Parchet vor transmite,
de indata, Serviciului, in acelea~i condi1ii, actele de reinnoire sau incetare a
autorizatiilor aflate in executare.
'
(6) Originalul actelor de autorizare sau de reinnoire a autorizarii vor fi
returnate Parchetului respectiv unita1ilor/structurilor teritoriale de Parchet Ia
finalizarea activitatilor autorizate.
'

Art.34 - (1) Serviciul va asigura inregistrarea comunicarilor sau


convorbirilor rezultate din interceptare pe suporti de date inseria1i, pu~i Ia
dispozi1ie de procuror, precum ~i trimiterea acestora Parchetului sau
parchetelor teritoriale.
(2) in vederea sprijinirii activita1ilor specifice desfa~urate de Parchet sau
parchetele teritoriale Serviciul va asigura transcrierea comunicarilor sau
convorbirilor considerate relevante in cauza.
(3) Ulterior, Ia solicitarea scrisa a procurorului, Serviciul poate asigura
redarea altar convorbiri, selectate din traficul inregistrat. Solicitarea trebuie sa
cantina numarul actului de autorizare, criteriul de interceptare (numar post
telefonic, serie IMEI a terminalului mobil, adresa IP, freceventa radio), data ~i
ora efectuarii convorbirii sau comunicarii. in vederea desfa~urarii acestor
activita1i, Parchetul sau parchetele teritoriale vor transmite Serviciului suportii
de date continand inregistrarile mentionate Ia alin.(1 ).

Art.35 - inregistrarile rezultate din punerea in executare a autorizatiilor


sau ordonantelor cu titlu provizoriu, eliberate in conformitate cu dispozi1iile

• art.91 1 - 91 5 din Codul de procedura penala, suportii de date pe care acestea


sunt inregistrate, precum ~i materialele rezultate (notele de redare transcrise
pe suport hartie ~i in format electronic) sunt neclasificate.

Art.36 - (1) Pentru utilizarea pe momente operative a echipamentelor


mobile din dotare, in vederea identificarii ~i localizarii persoanelor urmarite,
ce utilizeaza terminale mobile, Parchetul sau parchetele teritoriale transmit
unita1ii specializate a Serviciului actele de autorizare emise potrivit legii, ce
vor cuprinde ~i dispozitia de interceptare ~i inregistrare a convorbirilor.
(2) Masurile de protectie a echipamentelor utilizate in activ_ita1ile
prevazute Ia alin.(1) ~i a personalului care le deserve~te vor fi Pf";~'UlEil in
planurile de actiune intocmite in comun, aprobate de reprezenta ~ a~toriz ', 1i
ai celor doua institu1ii, in functie de situatia operativa. l~1l~~Ec1 ~~ ~fJ
~~AN\)0
I -- ~L;ASI:f!~ ~ l
-' STRICT SECRET
-
11/18
Art.37 - Parchetul sau parchetele teritoriale pot solicita, in scris,
Serviciului stabilirea istoricului pozitiei geografice ~i caracteristicele tehnice
(IMSI, IMEl) ale terminalului mobil, in condifiile legii speciale.

Art.38 - Pentru asigurarea derularii cu operativitate a activitatilor de


punere in executare a actelor de autorizare emise, unitatea specializata din
cadrul Serviciului va desemna un ofiter de legatura cu Parchetul, atat Ia nivel
central, cat ~i Ia nivel teritorial, din cadrul structurilor corespondente ale
directiilor judetene de informatii.

CAPITOLUL IV
ASPECTE SPECIFICE COOPERARII CU DIRECTIA NATIONALA
' '
ANTICORUPTIE iN VEDEREA PUNERII iN APLICARE A ACTELOR DE
'
AUTORIZARE ELIBERATE iN TEMEIUL ART. 91 1 -91 5 DIN CODUL DE
PROCEDURA PENALA •

Art.39 - (1) in condi1iile legii, Serviciul acorda sprijin tehnic pentru


asigurarea indeplinirii sarcinilor ce revin Directiei Nationale Anticoruptie -
structura centrala, denumita in continuare Directia - cu privire Ia punerea in
aplicare a actelor de autorizare eli berate in temeiul art.91 1 - 91 5 din Codul de
procedura penala.
(2) Sprijinul tehnic consta in transmiterea semnalului, managementul ~i
intretinerea echipamentelor de transmitere a semnalului, de Ia centrele de
interceptare ale Serviciului spre spatiile destinate Directiei.

Art.40 - Receptionarea semnalului ~i transcrierea continutului


'
comunicatiilor interceptate se efectueaza de catre Directie.

Art.41 - lmplementarea aplicatiilor specifice pe terminalele de


exploatare tehnica aflate in proprietatea/administrarea Directiei, intretinerea

~i depanarea echipamentelor de criptare se efectueaza de Serviciu, prin
unitatea specializata.

Art.42 - Retelele LAN aferente spatiilor destinate beneficiarului vor fi


implementate de catre Serviciu, cu suportarea cheltuielilor de catre Directie.

Art.43 - Sunt interzise


.
orice interventii
'
software constand in testari de
aplicatii, modificarea softului existent ~i altele asemenea , asupra sistemului
informatic. Tentativele de intruziune in bazele de date ale sistemului, dincolo
de limita admisa prin drepturile de acces, atra dupa sine decuplarea de Ia
sistem.

- STRICT SECRET
12/18
Art.44 - ( 1) Remedierea deranjamentelor hardware aparute in procesul
de exploatare tehnica Ia echipamentele din spatiile destinate Directiei va fi
efectuata de cadre specializate ale Serviciului, iar in cazul inlocuirii unor
componente, cheltuielile vor fi suportate de catre aceasta.
(2) Deranjamentele software ale aplicatiei specifice vor fi eliminate de
speciali~tii Serviciului, Ia solicitarea Directiei.

Art.45 - Serviciul va aplica terminalelor ~i LAN-urilor configurate in


spatiile destinate Directiei politicile, strategiile ~i procedurile de securitate ~i
protectie implementate in retelele proprii de transmisii de date.

CAPITOLUL V
EXECUTAREA DE CATRE SERVICIU A OPERATIUNILOR TEHNICE
e '
AUDIO/ VIDEO, AUTORIZATE CONFORM LEGII

Art.46 - (1) La cererea scrisa a Parchetului sau parchetelor teritoriale,


Serviciul efectueaza operatiuni tehnice audio/video, in baza actului de
autorizare emis de instanta de judecata sau de procurer, pe momente
operative, in cazuri concrete, numai prin intermediul ofiterilor de legatura
desemnati de Serviciu.
'
(2) Activitatile mentionate Ia alin.(1) vor fi realizate de unitatea
specializata, cu aprobarea directorului Serviciului ~i numai in cazurile
prevazute in art.2 al prezentului protocol.

Art.4 7 - Dispozitiile art.34, art.35 ~i art.36 din prezentul protocol se


aplica ~i in cazul inregistrarilor rezultate din efectuarea activitatilor prevazute
Ia art.46 alin.(1 ), precum ~i in cazul supravegherii audio-video.

Art.48 - Actiunile audio/video vor fi executate de unitatea specializata a


Serviciului sau de directiile judetene de informatii, sub coordonarea
procurorului de caz, in baza unui "Plan comun de actiune" intocmit de
reprezentanti desemnati ai celor doua parti ~i aprobat de ~eful unitatii
specializate a Serviciului sau de ~efii directiilor judetene de informatii.

CAPITOLUL VI
EXECUTAREA, DE CATRE SERVICIU, A ACTIVITATILOR DE
'
SUPRAVEGHERE OPERATIVA ~IINVESTIGATIIINFORMATIVE

13/18
legatura ~i structurilor specializate - Ia solicitarea scrisa a Parchetului sau a
parchetelor teritoriale, formulata individual pentru fiecare persoana in parte.
(2) Activitatile prevazute Ia alin.(1) se vor realiza in cauzele complexe
dintre cele prevazute Ia art.2 ~i numai dupa aprobarea solicitarilor de catre
adjunctul directorului care coordoneaza activitatea de profil.
(3) Anterior formularii solicitarilor, Parchetul ~i parchetele teritoriale vor
consulta, obligatoriu, prin ofiterul de legatura, ~eful unitatii (subunitatii)
specializate, cu privire Ia conditiile ~i posibilitatile de organizare/executare a
supravegherii operative ~i de pregatire/efectuare a investigatiilor informative.

Art.50- In cazul in care este necesara supravegherea concomitenta a


mai multor persoane ce desfa~oara activitate in comun ori sunt conexe intr-
un singur caz, Parchetul ~i parchetele teritoriale vor avea in vedere ca
efectivele angrenate sa apartina numai Serviciului.

Art. 51 - (1) Solicitarea de realizare a unei actiuni de supraveghere


operativa se transmite celor in drept sa o aprobe, cu eel putin 48 de ore
inainte de declan~area acesteia, timp necesar organizarii in mod conspirat a
dispozitivelor.
(2) Termenul de angajare a supravegherii operative este de 24 de ore.
In situatii deosebite, termenul poate fi extins pana Ia maxim 3 zile, indiferent
de natura infractiunilor savar~ite sau a masurilor preventive dispuse.
(3) In situatii exceptionale, cand nu exista posibilitatea emiterii, in
termenul prevazut Ia alin.(1), a solicitarii scrise, cu acordul verbal al prim-
adjunctului directorului ori adjunctului care coordoneaza activitatea de profil,
actiunea se poate executa, urmand ca in eel mult 24 de ore, sa fie trimisa
solicitarea scrisa, in care se vor mentiona in mod obligatoriu datele pe baza
carora s-a obtinut aprobarea. e
CAPITOLUL VII
DECLARAREA CA INDEZIRABIL

Art.52 Serviciul Roman de lnformatii, prin U.M. 0198 Bucure~ti,


comunica Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucure~ti, prin cerere
scrisa ~i motivata, date ~i indicii temeinice cu privire Ia cetatenii straini aflati
pe teritoriul tarii noastre, care au desfa~urat, desfa~oara ori intentioneaza sa
desfa~oare activitati de natura sa puna in pericol securitatea nationala,
necesare pentru declararea acestora ca persoane indezirabile.

semnata de

14/18
a) date ~i informatii privind identitatea persoanei - cetatean strain,
regimul juridical acesteia pe teritoriul national;
b) date ~i indicii temeinice care sa evidentieze implicarea persoanei -
cetatean strain Tn activitati de natura sa puna Tn pericol securitatea nationala
(a desfa~urat, desfa~oara ori intentioneaza sa desfa~oare), fapte care
constituie, potrivit legii, amenintari Ia adresa acesteia;
c) perioada pentru care se solicita masura, Tn raport de gravitatea
pericolului Ia adresa securitatii nationale generat de activitatile subversive
derulate de cetateanul strain.
'
(2) Datele ~i informatiile din continutul cererii au caracter secret de
stat, aplicandu-se regimul juridic specific, potrivit reglementarilor privind
protectia informatiilor clasificate Tn vigoare.

Art. 54 (1) - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucure~ti, prin


procurorul anume desemnat, va analiza temeinicia ~i legalitatea cererii
Serviciului Roman de lnformatii ~i va Tntreprinde, de urgenta, demersurile
necesare pentru sesizarea Curtii de Apel Bucure~ti ~i pentru sustinerea
aspectelor semnalate ~i propuse de Serviciul Roman de lnformatii Tn camera
de consiliu.
(2) Datele ~i informatiile Tn baza carora se propune declararea ca
indezirabil pentru ratiuni de securitate nationala se pun Ia dispozitia instantei
de judecata de catre procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de
pe langa Curtea de Apel Bucure~ti, Tn conditiile stabilite de actele normative
care reglementeaza regimul activitatilor referitoare Ia securitatea nationala ~i
protejarea informatiilor clasificate.
(3) Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucure~ti, ulterior pronuntarii
de catre Curtea de Apel Bucure~ti a hotararii motivate prin care cetateanul
strain este declarat indezirabil, va comunica Tn scris Serviciului Roman de
lnformatii masura luata.
'
(4) Dispozitiile alin.(3) se aplica, Tn mod corespunzator, ~i Tn cazul
respingerii sesizarii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucure~ti de
catre instanta de judecata.

Art.55 - Serviciul Roman de lnformatii solicita, Tn conditiile prevazute


de art.52 - art.54, prelungirea masurii pentru o noua perioada cuprinsa Tntre
limitele legale, Tn situatia Tn care, Tnaintea expirarii termenului, apreciaza ca
nu au Tncetat motivele care au determinat luarea acestei masuri.

Art.56 - Partile, Tn realizarea sarcinilor ce le revin potrivit prezentului


Protocol, se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 182/200 f?!i" ind
protectia
, informatiilor
, clasificate, cu modificarile ~i completarile ~~Jr/7; "~t<:>afe
\liI
~i
ale Hotararii de Guvern nr. 585/2002 .pentru aprobarea S S)ndardelor
l_
.§TRICJ SECRET - ~"~" <V'<-
15/~ 8 ••• "'
NECLA~IFlCAT
~ _
~ --
-· ....................... -.-. . . . . .. ... - ...................... .

nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modifid1rile ~i


completarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII
PROTECTIA
, INFORMATIILOR
,

Art. 57 - (1) Parchetul ~i parchetele teritoriale se obliga sa asigure


protectia datelor ~i informatiilor clasificate pe care Serviciul le trimite in cadrul
raporturilor de cooperare, in scopul prevenirii oricaror riscuri de pierdere,
sustragere, acces neautorizat, divulgare, transmitere ilegala sau distrugere a
acestora.

Art. 58 - (1) La cere rea scrisa a Parchetului, Serviciul - prin


compartimentele specializate - asigura, contra cost, securizarea imobilelor
detinute de Parchet, iar cu titlu gratuit, in cazul unor indicii certe, executa tt
interventia antiterorista/contraterorista pirotehnica ~i controlul tehnic
antiterorist Ia obiectivele ~i activitatile potential vizate de acte teroriste.
(2) Serviciul este obligat sa comunice Parchetului, in termen rezonabil,
motivele care impiedica sau produc o intarziere semnificativa in solutionarea
cererii formulate de acesta, daca apreciaza ca simplul fapt al accederii Ia
informatiile solicitate aduce atingere unor interese esentiale in realizarea
securitatii nationale.
' '
(3) La solicitarea scrisa a Parchetului sau a parchetelor teritoriale,
Serviciul va acorda Ia sediile acestora, prin unitatea specializata ~i cu
aprobarea directorului Serviciului, asistenta de specialitate cu privire Ia starea
de protectie fizica a informatiilor clasificate detinute ~i utilizate de acestea,
prin inspectii tehnice de securitate necesare identificarii vulnerabilitatilor care
pot favoriza accesarea neautorizata a acestora, precum ~i prin operatiuni de e
control tehnic ambiental in scopul depistarii eventualelor actiuni de
interceptare ilegala prin utilizarea de mijloace tehnice de observare ~i
ascultare.

Art.59 - inregistrarile ~i/sau materialele rezultate din punerea in


executare de catre Serviciu a activitatilor autorizate potrivit dispozitiilor art.91 1
- 91 5 din Codul de procedura penala pentru care, pana Ia data intrarii in
vigoare a prezentului protocol, s-a stabilit caracter clasificat vor fi declasificate
Ia cererea Parchetului sau parchetelor teritoriale, formulata in mod individual
pentru fiecare autorizatie in parte.

NECLAS\flCAT

16/18
. _ SIRICT SECRE I -
CAPITOLUL IX
DISPOZITII

FINALE

Art.60 - Partile vor asigura insu~irea, cunoa~terea temeinica ~i


aplicarea intocmai a prevederilor protocolului de catre personalul propriu,
inclusiv de catre parchetele teritoriale ~i directiile judetene de informatii, in
raport cu sarcinile ce le revin in aplicarea acestora.

Art.61 - Conducerile celor doua institutii pot conveni, in functie de


situatia ~i dinamica starii infractionale ~i asupra altar domenii de cooperare,
cu respectarea prevederilor prezentului protocol.

Art.62 - Protocolul poate fi modificat cu acordul partilor, prin acte


aditionale, care vor face parte integranta din acesta .

• Art.63- Partile i~i pot adresa reciproc invitatii in vederea participarii Ia


sesiuni ~tiintifice, simpozioane ~i seminarii organizate pe probleme de interes
comun.

Art.64 - ( 1) Prezentul protocol intra in vigoare Ia 30 de zile de Ia data


semnarii.
(2) La aceea~i data i~i inceteaza aplicabilitatea prevederile:
a) Protocolului de cooperare inregistrat Ia S.R.I. sub
nr.003222/28.06.2005, respectiv nr.002349/30.06.2006, Ia Parchetul
Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie ~i Justitie.
b) Protocolului inregistrat Ia Serviciul Roman de lnformatii sub nr.
002128 din 28.01.2003 ~i Ia Parchetul National Anticoruptie sub nr. 00112 din
28.01.2003, precum ~i Nota Anexa Ia acest protocol, inregistrata sub nr.
• 147/C/01.03.2004 ~i nr.002461 din 02.03.2004;
c) Protocolul de cooperare inregistrat Ia Serviciul Roman de lnformatii
sub nr.0014593 din 04.06.2007 ~i Ia Parchetul de pe langa Curtea de Apel
Bucure~ti sub nr.0038 din 12.06.2007.

Art.65- Tn termen de 30 de zile de Ia intrarea in vigoare a prezentului


protocol, conducerile celor doua institutii vor desemna ~i i~i vor comunica
reciproc reprezentantii cu atributii concrete in indeplinirea prevederilor
acestuia, ale caror coordonate vor fi comunicate in scris.

~TRir'.T~
~ 8'"'''-'

I_ __._ . .
NEClAStffCAT
_.STRICT SECRET

Prim - Adjunct a/ Procurorului general Prim-adjunct a/ Directorului


I Parchetului de pe langa inalta Curle de Servicului Roman de lnformatii
,
Casafie $i Justifie General de brigada
procuror

Nota: fn conformitate cu prevederile art.70 din H.G.nr.585/2002, reproducerea


acestul document, totala sau partiala, fara acordul emltentului, este interzisa.

NECLASlFICAT l
STRICT SECRE I
18/18

S-ar putea să vă placă și