Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Propunător/ propunătoare:Prisăcariu Ramona Alina


Data:19.III.2018
Şcoala: Şcoala Primară „Carol I” Iaşi
Clasa:Pregătitoare
Aria curriculară:Matematică şi Ştiinţe
Disciplina:Matematică şi explorarea mediului
Unitatea de învăţare:Dansul primăverii
Subtema: Pregătiri pentru Paști
Scopul:Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme, prin operaţiile de adunare şi scădere, în concentrul 0-31.
Subiectul:Adunarea şi scăderea în concentrul 20-31, fără trecere peste ordin
Tipul lecţiei: Consolidare
Forma de organizare: lecţie integrată.

Discipline integrate:
- Matematică şi explorarea mediului;
- Comunicare în limba română;
- Arte vizuale şi abilităţi practice.

Competenţe generale:
- Utilizarea numerelor în calcule elementare;
- Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat.
- Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică;
- Rezolvarea de probleme, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date.
Competenţe specifice:
- Matematică şi explorarea mediului:
- Recunoaşterea, scrierea şi ordonarea numerelor în concentrul 0-31;
- Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea, extragerea a 1-5 elemente, dintr-o mulţime dată.
- Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, diferenţă, expresiile „mai mic”, „mai mare”, = , + , ) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme.

Comunicare în limba română


- Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii.

Arte vizuale şi abilităţi practice


- Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice, folosind materiale şi tehnici elementare diverse.

Obiectivele operaţionale – pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1: să efectueze operaţii de calcul oral;
O2: să utilizeze corect terminologia specifică;
O3: să efectueze corect probleme diverse, prin operaţia de adunare sau de scădere;
O4: să compună oral probleme după imagini sugestive;
O5: să coloreze artistic un desen, conform unui cod numeric de culori.
Metode, procedee, tehnici: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea.
Mijloace de învăţământ:tablă magnetică, laptop, videoproiector, plicuri cu mesaje, creioane colorate, fişe de muncă
independentă.
Forme de organizare a activităţii:frontală,individuală
Resurse: temporale:35 +15 minute
umane:29 elevi
Bibliografie:

-Farcaş G., Cristea C, Soficu G, Dima L, Lazăr P- Proiecte didactice pentru învăţământul primar,Editura Sf. Mina, Iaşi, 2015
-Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Manual anul II, Semestrul I, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
2016
-Petrovici, C., Didactica matematicii în învăţământul primar, Editura Polirom, Iaşi, 2014
Desfăşurarea lecţiei:

Etapele/ Strategia didactică Evaluare


secvenţele Obiective
Nr. Metode, Forme de
lecţiei + operaţio- Conţinutul instructiv-educativ Mijloace de
crt. procedee, organizare
intervalul de nale învăţământ
timp alocat tehnici a activităţii
1. Moment Pregătirea materialelor Observarea
organizatoric necesare pentru desfăşurarea sistematică a
Conversaţia Frontală
(1 minut) lecţiei. comportamentului
Stabilirea ordinii şi disciplinei. elevilor
Captarea Le povestesc elevilor că în
2. atenţiei drum spre şcoală, m-am întâlnit
( 5 minute) cu poştaşul, care m-a rugat să
aduc elevilor din clasa
pregătitoare, câteva scrisori de la
„Iepuraşul de Paște”. Pentru că
sunt mesagerul iepuraşului, voi Conversaţia Plicuri cu Frontală Observarea
citi mesajul din primul plic.
scrisori sistematică a
„ Dragi copii,
Am aflat cu bucurie că în comportamentului
această clasă sunt copii isteţi şi elevilor
abia aştept să ajung la voi. Pentru
că mai este foarte puţin timp
până la Paște şi trebuie să
pregătesc hăinuţe, dulciuri,
jucării pentru copii, vă rog să mă
ajutaţi să rezolv câteva probleme
de matematică. Promiteţi că mă
ajutaţi? Pentru început, v-am
trimis o prezentare frumoasă,
Conversaţia Frontală Observarea siste-
despre ouă încondeiate. Vă rog să
o urmăriţi cu atenţie.” matică a compor-
Laptop,
- Se prezintă, cu ajutorul tamentului
videoproiectorului,imagini suges- videoproiector elevilor
tive cu ouă încondeiate.
Voi purta cu elevii un dialog
dirijat privind sărbătoarea
Paştelui şi tehnica încondeierii
ouălor.
Anunţarea Anunţ elevii că astăzi la ora
3. temei şi a de Matematică şi explorarea me-
obiectivelor diului vom rezolva probleme prin Observarea
(1 minut) operaţiile de adunare sau scăde- sistematică a
re în concentrul 20-30,fără trece- Conversaţia Frontală comportamentului
re peste ordin, vom alcătui pro- elevilor
bleme după imagini, vom rezolva
exerciţii şi vom colora ouă de
Paște.
4.
Deschid alt plic şi citesc sarcina
Consolidarea iepuraşului: Plic cu
cunoştinţelor „Deoarece am multe cadouri de Conversaţia scrisoare
împachetat, vă rog să mă ajutaţi
(18 minute) rezolvând următoarele probleme
în versuri:

Ana are 25 mieluţi,


Însă 2 are Ionuţ.
Spune-acum dacă vrei, Evaluez capacita-
Au ei oare, vreo câţi miei? tea elevilor de a
25+2=27 Exerciţiul Frontală
da răspunsuri
O1 corecte
Iepuraşul cel vestit,
În grădină a pitit,
Ouă multe şi vopsite, Fişă cu
Pe sub flori stau azvârlite. ghicitori
Am găsit aici 23,
Iar sub bancă alte 5,
Câte ouă am strâns aici?
23+5=28

Azi devreme am numărat,


Vreo 23 pui când m-am sculat.
Dar din ouă mai apoi,
Au ieşit încă vreo doi.
23+2=25

S-ar putea să vă placă și