Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T.

Popa” Iaşi
Comisia pentru asigurarea calităţii

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IASI
FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICINĂ PREVENTIVĂ ȘI
1.2.
INTERDISCIPLINARITATE
1.3. DISCIPLINA: ASISTENTA PRIMARA A STĂRII DE SĂNĂTATE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: MEDICINA
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: IN LIMBA ROMANA

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: ASISTENTA PRIMARA A STĂRII DE SĂNĂTATE
2.2. Titularul activităților de curs: PROF.DR.AZOICAI DOINA, SEF LUCR.DR.MATEI MIOARA
CALIPSOANA
2.3. Titularul activităților de seminar: SEF LUCR.DR.MATEI MIOARA CALIPSOANA,
ASIST.DR.MIHAI MIHAELA, ASIST.DR.MANOLE ALINA MIHAELA, DRD. CHIRICA
VALERIU, DRD. LUNGULEAC TIBERIU
2.4. Anul de III 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de C1/ 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare C2 disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. 2 3.3. seminar/ 2
săptămână curs laborator
3.4. Total ore din 24 Din care : 3.5. 10 3.6. seminar/ 14
planul de curs laborator
învățământ
Distributia ore
fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 16
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și
8
pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolio și eseuri 12
Tutoriat 4
Examinări 10
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 50
3.9. Total ore pe semestru 74
3.10. Numărul de credite 3

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Cunoștințe de Microbiologie, Imunologie, Morfopatologie,
Genetică
4.2. de competențe Nu e cazul
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / Nu e cazul
laboratorului

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale  De a se angaja în problemele de sănătate ale populaţiei
(exprimate prin cunoștințe și la nivel comunitar.
abilități)  De a evalua factorii cu impact asupra stării de
sănătate/boală.
 De a accesa surse de informare medicală.
 Abilitatea de a lucra autonom şi în echipă pentru
elaborarea şi aplicarea unor programe de sănătate la
nivel comunitar.
Competențe transversale (de  Capacitatea de organizare şi planificare, managementul
rol, de dezvoltare timpului.
profesională, personale)  Manifestarea interesului pentru cunoaştere şi a
atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de pacienti
 Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării
în context universitar

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice


acumulate)
7.1. Obiectivul general Cunoașterea mijloacelor și metodelor de promovare a sănătății la
nivel comunitar
7.2. Obiective specifice 1. Cunoaşterea implicaţiilor practice ale principalelor metode de
studiu utilizate în epidemiologie (observaţiei, descriptivă,
analitică).
2. Interpretarea unor indicatori statistici şi matematici
(incidenţă, prevalenţă, mortalitate, letalitate) care sunt mai
frecvent utilizați în Asistența Primară a Stării de Sănătate.
3. Utilizarea principiilor de desfăşurare ale studiilor caz-martor
şi de cohortă în rezolvarea unor probleme epidemiologice din
Asistenţa Primară a Stării de Sănătate.
4. Indicaţiile şi metodele de realizare ale screening-ului
epidemiologic. Exemplificări pentru gripă, HIV/SIDA, bolile
cardiovasculare, cancer (de col, mamar, de colon) şi bolile
genetice.
5. Realizarea anchetei epidemiologice de urgenţă în situaţii de
risc epidemiologic pentru bolile transmisibile. Alcătuirea,
validarea şi aplicarea unei fişe de evaluare a factorilor de risc
în bolile netransmisibile prioritare pentru Asistenţa Primară a
Stării de Sănătate.
6. Cunoaşterea metodologiei de supraveghere epidemiologică a
bolilor netransmisibile cuprinse în Programul Naţional de
Sănătate.
8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de Observații
predare
Curs 1. Definiţia epidemiologiei, medicinii preventive şi medicinii videoproiecţie
comunitare; obiectivele principale şi compartimentele
epidemiologiei; metodele de lucru şi de cercetare în epidemiologie;
prevenţia şi dispensarizarea bolilor în practica de asistenţă primară a
stării de sănătate (definiţie, clasificare, control, eliminare, eradicare).
Curs 2. Definiţia şi structura generală a procesului epidemiologic în videoproiecţie
bolile transmisibile vs. netransmisibile; sursele de agenţi patogeni:
definiţie, categorii, atribute; modurile şi căile de transmitere;
receptivitatea, nereceptivitatea, rezistenţa, imunitatea, fondul imunitar
populaţional; factorii favorizanţi-dinamizatori ai evoluţiei procesului
epidemiologic; formele de manifestare ale procesului epidemiologic.
Curs 3. Date generale despre epidemiologia clinică, moleculară, videoproiecţie
ecologică şi genetică; cauzalitatea în epidemiologie şi principiile
raţionamentului cauzal; factori cu rol în cauzalitate; analiza
interacţiunilor şi cauzalităţii.
Curs 4. Asistenţa primară a stării de sănătate: definiţie, conţinut. videoproiecţie
Principiile şi metodele epidemiologice în sănătatea comunitară.
Curs 5. Supravegherea epidemiologica în medicina comunitară. videoproiecţie
Programe prioritare de supraveghere a bolilor în asistenţa primară a
stării de sănătate (cardiovasculare, metabolice, mentale şi cancer).
Programe de sănătate: Regulamentul Sanitar Internaţional–definiţii,
scop, metodologie de aplicare.
Bibliografie
1. Doina Azoicăi, Alina Manole, Mihaela Trifan. Ghid pentru pregătirea în Asistenţa Primară a Stării
de Sănătate şi Epidemiologie. Editura „Gr.T.Popa” Iaşi, 2004.
2. Doina Azoicăi. Ancheta epidemiologică în practica medicală. Ed. Polirom Iaşi, 1998.\
3. A. Ivan (red.). Tratat de epidemiologie a bolilor transmisibile. Ed. Polirom, Iaşi, 2002.

8.2. Seminar / laborator Metode de Observații


predare
1. Metode de lucru ale epidemiologiei cu aplicaţii în asistenţa Videoproiecţie
primară a stării de sănătate (observaţională, descriptivă, analitică şi Discuții despre
experimentală. Incidenţa, prevalenta, mortalitatea şi letalitatea: tema predată
definiţie, clasificări, utilizare şi interpretare în practica
epidemiologica comunitară
2. Categoriile studiilor epidemiologice: avantaje, dezavantaje. Videoproiecţie
Studiile de cohortă şi caz-control. Noţiunea de: risc relativ, odd ratio,
Discuții despre
risc atribuibil. Exerciţii practice. tema predată
3. Ancheta epidemiologică în bolile transmisibile mai frecvente în Videoproiecţie
practica de asistenţa primară a stării de sănătate. Discuții despre
tema predată
Videoproiecţie
1. Ancheta epidemiologică în bolile netransmisibile mai frecvente în
Discuții despre
practica de asistenţa primară a stării de sănătate.
tema predată
5. Screeningul epidemiologie: definiţie, categorii, programe. Videoproiecţie
Programele tip screening în bolile transmisibile şi netransmisibile. Discuții despre
Exerciţii practice: gripa, HIV/ SIDA, bolile cardiovasculare, cancer tema predată
şi bolile genetice.
6. Structura programelor de sănătate pentru supravegherea şi Videoproiecţie
controlul bolilor în medicina comunitară. Exerciţii practice. Discuții despre
tema predată
7. Regulamentul Sanitar Internaţional: cuantificare a riscurilor; Videoproiecţie
metodologie de aplicare. Miniproiect de programe de asistenţă Discuții despre
primară a stării de sănătate. tema predată
Bibliografie
 Doina Azoicăi, Alina Manole, Mihaela Trifan. Ghid pentru pregătirea în Asistenţa Primară a
Stării de Sănătate şi Epidemiologie. Editura „Gr.T.Popa” Iaşi, 2004.
 Doina Azoicăi. Ancheta epidemiologică în practica medicală. Ed. Polirom Iaşi, 1998.
 A. Ivan (red.). Tratat de epidemiologie a bolilor transmisibile. Ed. Polirom, Iaşi, 2002.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor


comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Asigurarea cunoștințelor necesare intrării cu succes în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari.

10.Evaluarea
Tip de activitate 8.1. Criterii de 8.2. Metode de evaluare 8.3. Pondere
evaluare din nota finală
8.4. Curs Nota de la colocviu evaluarea cunoştiinţelor
teoretice = examen colocviu 50%
(evaluarea orală)

8.5. Seminar / Nota pentru evaluarea cunoştiinţelor


laborator activitatea practică 35%
practice (proiect)
Nota din timpul - activitatea din timpul
semestrului anului (compusă din:
frecvenţă = 15%;
comportamentul studentului 15%
= 10%; interactivitate =
15%; evaluarea
cunoştiinţelor = 65% )
Standard minim de performanță
Promovare cu nota minimă 5 (cinci). Cunoşterea în general a procesului epidemiologic și metodelor de
prevenție