Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE IULIU HAȚIEGANU CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

GHID DE STUDII

NOTIUNI DE ESTETICA DENTO-FACIALA

ANUL V

ȘEF DISCIPLINĂ : PROF.DR. DIANA DUDEA


2

[CUPRINS]

INTRODUCERE ..........................................................................................................3

CUNOȘTINȚE NECESARE ............................................................... .......................4

ORARUL ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ..............................................................5

CADRE DIDACTICE ȘI PROGRAMUL DE CONSULTAȚII ..............................6

REGULAMENT, NORME DE ORDINE INTERIOARĂ ȘI SISTEMUL DE


NOTARE .........................................................................................................................7

TEMATICA CURSULUI / LUCRĂRILOR PRACTICE ......................................11

RESURSE BIBLIOGRAFICE .....................................................................................19

CERC ȘTIINȚIFIC .......................................................................................................20


3

INTRODUCERE

TIPUL CURSULUI: obligatoriu

Estetica dentară reprezintă unul dintre domeniile de mare interes ale medicinii
dentare moderne pe plan mondial ; stau mărturie în acest sens numeroasele manifestări
ştiinţifice care îmbină aspecte de teorie cu utilizarea celor mai noi materiale şi tehnici
care să permită rezolvări ale cazurilor prezentate cât mai aproape de ideal.

La noi în ţară, în condiţiile formării unor generaţii avide nu numai de a fi la


curent cu posibilităţile terapeutice actuale, dar şi de a le aplica cât mai eficient în practica
proprie, studiul esteticii dentare s-a impus ca o necesitate; de fapt, noţiunile încadrate în
acest domeniu constituie o aprofundare a aspectelor de morfologie normală facială şi
dentară, noţiuni care îşi găsesc obiectul de studiu în arii variate ale medicinii dentare :
stomatologia conservativă şi restaurativă, prevenţia, ortodonţia.

Disciplina Notiuni de Estetica dento-faciala are ca scop introducerea normelor


estetice ce definesc aspectul normal al elementelor componenete ale aparatului
dento/maxilar. Este structurat sub forma capitolelor ce prezinta notiuni de estetica
faciala, estetica dento-faciala, estetica dentara si estetica gingivala. Un loc important
revine prezentarii caracteristicilor optice ale structurilor dentare. Ultimele sedinte de curs
sunt destinate aplicatiilor practice ale normelor estetice in medicina dentara restaurativa
si conservativa.

De asemenea, odata cu parcurgerea notiunilor teoretice, sunt prezentate metode


actuale de restabilire a aspectului estetic al arcadelor dentare, prin variante de restaurare
directa si indirecta a structurilor dentare . Cursul este asociat cu o iconografie bogata, ce
are la baza o cazuistica variata, reprezentativa pentru temele prezentate.

Sunt prezentate particularitatile de perceptie a aspectului estetic si a metodelor de


comunicare medic- pacient-tehnician dentar in domeniul esteticii dentare.

Stagiile practice sunt organizate sub forma a sapte sectiuni ce au la baza teme
importante din estetica dento-faciala, pe care fiecare student le parcurge pe perioada
semestrului: compeltarea unei fise de examinare estetice- urmarind atat caracteristicile
estetice exoorale cat si endoorale, determinarea vizuala si determinarea instrumentala a
culorii dentare, fotografia in medicina dentara și prelucrarea imaginilor digitale prin
tehnica digital smile design. Ultimele două sedinte sunt destinate prezentarii, de catre
fiecare student a unui referat din tematica pusa la dispozitie la inceputul semestrului.
4

Cursurile și activitatea practică se desfășoară conform unor tematici bine precizate


și se derulează pe parcursul unui semestru : 14 ore de curs ( 2 ore la 2 saptamani) și 14
ore de lucrari practice. Lucrarile practice se desfasoara pe baza programului atasat.

OBIECTIVELE CURSULUI SI LUCRARILOR PRACTICE

• Cunoasterea principiilor generale care stau la baza comunicarii medic-pacient-


tehnician dentar in domeniul perceptiei aspectului estetic
• Cunoasterea unor norme ideale de estetica faciala
• Cunoasterea unor norme de estetica dento-faciala- relatii ale arcadelor dentare cu
elementele cadrului facial
• Cunoasterea normelor de estetica a unitatii dentare
• Cunoasterea tehnicilor de analiza a culorii dentare
• Cunoasterea tehnicilor de albire
• Insusirea unor metode de redare a particularitatilor estetice ale arcadelor dentare,
prin restaurari compozite (tehnici de startificare), fatete si coroane integral
ceramice
• Insusirea unor caracteristici de baza ale materialelor dentare utilizate in
reabilitarea estetica a arcadelor dentare

EX =examinare estetică

FO= fotografie

CV= determinarea vizuală


a culorii

CI= determinarea
instrumentală a culorii

DSD= digital smile design


5

DATA ORA EX FO CV CI DSD

10 octombrie 14-16 Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5

17 octombrie 14-16 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11
24 octombrie 14-16 Gr 2 Gr 1 Gr 5 Gr 3 Gr 4

31 octombrie 14-16 Gr 8 Gr 7 Gr 11 Gr 9 Gr 10

7 noiembrie 14-16 Gr 3 Gr 4 Gr 1 Gr 5 Gr 2
14 noiembrie 14-16 GR 9 Gr 10 Gr 7 Gr 11 Gr 8
21 noiembrie 14-16 Gr 4 Gr 5 Gr 2 Gr 1 Gr 3
28 noiembrie 14-16 Gr 10 Gr 11 Gr 8 Gr 7 Gr 9
5 decembrie 14-16 Gr 5 Gr 3 Gr 4 Gr 2 Gr 1
6

12 decembrie 14-16 Gr 11 Gr 9 Gr 10 Gr 8 Gr 7

REFERATE
9 ianuarie 14-16 Gr 1+2 Gr 3+4 Gr 5+6 Gr 7+8 Gr 9+10 Gr 11+12
16 ianuarie 14-16 Gr 1+2 Gr 3+4 Gr 5+6 Gr 7+8 Gr 9+10 Gr 11+12

Următoarele grupe se vor împărţi:

Grupa 6 Ro -> Grupele 1-5 Ro

Grupa 12 Ro -> Grupele 7-11 Ro


7
8

LUCRĂRI PRACTICE total 14 ore, dupa programul atasat

Locatia stagiilor-

DSD- Str Marinescu 23, et 3

Examinare- Avram Iancu 31, et 1

Fotografie- Avram Iancu 31, parter

Analiza vizuala a culorii –Avram Iancu 31, parter

Analiza instrumentala a culorii- Avram Iancu 31, parter


9

CADRE DIDACTICE

Titular curs Prof dr. Diana Dudea

Stagiul determinarea vizuala Prof dr. Diana Dudea

a culorii dentare Dr. Bianca Varvara

Stagiul determinarea instrumentala Sef lucr dr. Cristina Gasparik

a culorii dentare Asist dr. Delia Greta

Stagiul DSD Sef lucr dr. Alexandra Irimie

Dr. Mara Rusnac

Stagiul Examinarea in Sef lucr dr. Mesaros Anca

Estetica dentara Asist Dr. Ioana Vlas

Stagiul Fotografia in Asist dr. Mihai Varvara

Estetica Dentara Asist dr Alexandru Grecu


10

REGULAMENT ȘI NORME DE ORDINE INTERIOARĂ

Tinuta si protectia muncii in laboratoarele si cabinetele de medicina dentara

• Genţile si hainele se depozitează pe timpul stagiului în vestiarele catedrei

• Se interzice consumul de alimente, cafea, racoritoare, in cabinetele de medicina


dentara și in laboratoare. Cabinetul se aeristeste in fiecare pauză

• Studentii vor purta echipament de potectie, specific activitatii din cabinetul de


medicina dentara:

o halat,

o masti, manusi de unica folosinta

o Papuci de clinica sau botosei de protective de utilizare unica

• La stagiile de examinare, studentii vor participa la pregatirea instrumentarului pentru


sterilizare

o Imersarea truselor in soluţii dezinfectante cu spectru larg, conform


instrucţiunilor de utilizare

o Introducerea instrumentarului in baie de ultrasunete, curatirea mecanica a


instrumentarului, uscarea

o ambalarea in pungi pentru sterilizare

o aplicarea programului de sterilizare in strerilizator clasă B

• Studentii vor participa la pregatirea unitului pentru examinare

o stergerea suprafeţelor - măsuţa de instrumentar, manerul lampii, tetiera


scaunului- cu soluţie dezinfectantă de suprafaţă- conform instrucţiunilor de
utilizare , aplicarea sistemelor de protective specifica
11

• Se interzice utilizarea de către studenţi a uniturilor dentare, fără supraveghere din


partea cadrului didactic

• In laboratoare studenţii vor avea locuri fixe

• Orice activitate ce presupune manipularea aparaturii de către studenţi nu se face


decât sub supraveghere şi în urma instructajului din partea personalului didactic
(unituri dentare, aparate destinate determinarii culorii dentare)

• Orice neregulă în funcţionarea aparaturii sesizată de studenţi va fi imediat


raportată cadrului didactic responsabil de stagiul respectiv, care va lua măsuri,
după caz -de regulă întreruperea activităţii ce presupune utilizarea sistemului
respectiv, până la remedierea acestuia.

• Studentii vor proteja mobilierul, instrumentarul si aparatura prezenta.


Utilizarea mobilierului si a dotarilor din laboratoare se face exclusiv in scop
didactic Studentii vor preda postul de lucru ordonat si organizat, la finalul
activitatii

Prezenta

I. Activitate teoretica: pentru a realiza numarul de credite aferent disciplinei de studiu,


studenţii au obligaţia sa participe la minim 70% din cursurile disciplinei. Neîndeplinirea
acestei condiţii nu permite prezentarea la examen.

II. Activitatea practică:

• Orele de incepere a activitatilor didactice- se vor respecta, conform orarului.


Intarzierile neanuntate in prealabil atrag neprimirea studentului la activitate, iar
sedinta respectiva va fi considerata absenta, necesitand recuperarea ulterioara

• La activitatile practice sunt admise un număr de maximum 2 absenţe. Toate


absențele se vor recupera. Recuperările se efectuează pe baza motivării medicale
sau chitanţei ce atestă achitarea taxei de recuperare.

• Motivările vor fi emise de Decanatul Facultatii de Medicina Dentara si vor fi


acceptate numai în termen de 7-10 zile de la reluarea activităţii;
12

• Absenţele si recuperarea acestora se plătesc conform regulilor stabilite de


decanatul facultăţii, chitanţa justificatoare se va prezenta în original;

• Absenţele nerecuperate sau un număr mai mare de trei absenţe (chiar motivate și
recuperate) atrag neprimirea studentului la examen. Fac excepție situațiile
speciale, considerate ca atare pe baza documentelor emise de Decanatul Facultatii
de Medicină dentară.

Activitatea pe parcursul semestrului

Fiecare student are o fişă de activităţi - păstrată la catedră, ce cuprinde:


• Monitorizarea activitatății desfăşurate, în fiecare ședință de lucrări practice
• Notele acordate de către asistenţii de grupă pentru activitatea teoretică și practică
• Absenţele și recuperările.
• Notele obțiunute pe parcursul semestrlui, nota de la referate și nota finală.

Portofoliul necesar

 Completarea fiselor de examinare, dupa tematica lucrarilor practice , de catre


fiecare student
 Completarea fiselor de determinare vizuala si completarea programului Dental
Color matcher
 Completarea fiselor de determinare instrumentala a culorii dentare
 Realizarea unei fotografii profesionale
 Realizarea unei prelucrari DSD
 Un referat din tematica de specialitate
 Toate manoperele de examinare vor fi verificate de asistentul de grupă şi notate
în fişa de activităti

Sistemul de evaluare

Nota finală se calculează astfel


30% nota pentru referat
40% nota la examenul teoretic, scris
20% nota activitatilor din semestru
10%-completarea DCM
13

TEMATICA PENTRU REFERATE

 1. Proportii dento-faciale
 2.Simetrie faciala orizontala si verticala. Etajele faciale.
 3.Perceptia aspectului estetic dento-facial. Implicatii psihologice si sociale
 4.Proprietati optice ale structurilor dentare. Metode vizuale si instrumentale de
determinare a culorii dentare
 5. Fatetare directa si indirecta
 6.Coroane de invelis total ceramice. Aspecte clinice
 7.Variante tehnologice de lucrari protetice integral ceramice. Studii
experimentale asupra: proprietatilor mecanice, optice, biologice ale materialelor.
 8.Variante tehnologice de lucrari protetice din rasini compozite de laborator.
Studii experimentale asupra: proprietatilor mecanice, optice, biologice ale
materialelor
 9. Tratamente oxidative indicate in discromii dentare. Efecte de decolorare, efecte
secundare ale substantelor de albire.
 10. Reconstituiri coronare directa prin tehnici de stratificare.

Notarea referatului:

1. Incadrarea temei in domeniul stomatologiei estetice (sunt cuprinse si temele referitoare


la materialele fizionomice de restaurare - directa si indirecta).....................1p

2. Structura referatului

-continut- sinteza a unor studii/ materiale teoretice din literatura de specialitate.........1p

-calitatea stiintifica a continutului..................................................................................1p

-mod de redactare

-limbaj de specialitate.....................................................................................................1p

-forma de prezentare grafica..........................................................................................1p

3. Bibliografia- numar de titluri (cel putin 5 pentru punctaj maxim).............................1p


14

4. Mod de
prezentare.......................................................................................................................2p

5. Capacitatea de a raspunde la intrebari din continutul referatului..............................2p

Aspecte eliminatorii

1. Lipsa referatului redactat

2.Lipsa bibliografiei

3.Referate identice

4. Prezentarea unor site-uri publicitare preluate ca atare din internet

Examenul teoretic scris, cu întrebări tip grilă şi întrebări cu răspunsuri


redacţionale
Algoritmul de corectare al grilelor este urmatorul:
1) întrebare cu un singur răpuns corect
5 concordanțe= 1 punct
< de 5 concordanțe= 0 puncte
2) întrebare cu 2 răspunsuri corecte
5 concordanțe= 5 puncte
4 concordanțe= 0.5 puncte
< 4 concordanțe= 0 puncte
3)întrebare 3 sau mai mlte răspunsuri ccorecte
5 concordanțe= 5 puncte
4 concordanțe= 0.5 puncte
3 concordanțe= 0.25 puncte
< 3 concordanțe= 0 puncte
15

TEMATICA CURSULUI / LUCRĂRILOR PRACTICE

Curs teoretic: 1 semestru, 14 săptămâni x 1h= 14 ore curs

1. Conținut

Curs Conținut
1.Noţiunea de estetică, generalitati
Conexiunea cu ramurile medicinii dentare.
Perceptia estetica si comunicarea in Stomatologia estetică, istoric.
domeniul esteticii dentare
Percepţia estetică. Factori ce condiţionează percepţia
estetică.

Posibilităţi de comunicare medic-pacient-tehnician


dentar în raport cu percepţia aspectului estetic.
Modalitati de comunicare si Metode de comunicare obiective si metode de
previzualizare a aspectului estetic in comunicare virtuale.
estetica dentara
Încadrarea regiunilor topografice ale extremităţii
Notiuni de estetica faciala cefalice, cu rol în examinare. Examinarea din normă
frontală şi profil. Examinarea corespunzătoare poziţiei
de postură şi în surâs. Noţiunea de compoziţie facială,
elemente ce asigură echilibrul compoziţiei faciale.
Aspecte cu importanţă diagnostică- Forma feţei,
Simetria facială, Proporţionalitatea etajelor faciale,
Particularităţi ale regiunilor topografice de la nivelul
extremităţii cefalice. Funcţia zâmbetului.

Notiuni de estetica dento-faciala Cadrul dento-facial. Aprecierea în poziţie de postură şi


zâmbet. Gradul expunerii dinţilor în poziţia de postură
şi surâs. Spaţiile întunecate create în timpul zâmbetului.
Proporţionalitatea elementelor dentare în cadrul
arcadei. „Proporţia de aur”- aplicabilitate în
stomatologia estetică.
Notiuni de estetica a arcadelor
Forma arcadelor dentare.Aspectul arcului frontal.
16

dentare Simetria arcadelor dentare. Poziţia liniei interincisive


maxilară şi mandibulară. Înclinaţia axului longitudinal al
dinţilor, percepţia înclinaţiei, fenomenul de
paralaxă.Ariile de contact interdentar, ambrazurile
formate în jurul ariei de contact interdentar. Diastema
şi tremele.
Notiuni de estetica dentara Forma dinţilor. Dimensiunea reală şi aparentă a
suprafeţei vestibulare. Convexitatea suprafeţelor
vestibulare. Textura suprafeţei vestibulare Parametrii
optici. Parametrii culorii. Transluciditatea, opalescenţa.
Corelaţia între structura şi culoarea unităţii dentare.
Discromiile dentare. Posibilităţi de apreciere a culorii
dentare.

Notiuni de estetica gingivala. Zenitul gingival, Simetria gingivala. Papilele


Metode de tratament a discromiilor interdentare- Raport cu coroana clinica
dentare
Materiale si tehnici utilizate pemntru tratamentul
discromiilor dentare- metode externe si interne

Tehnologii moderne de tratament Stratificarea materialelor compozite, Fatetare, Coroane


estetic integral ceramice

Lucrari practice

1 semestru, 14x1=14 ore

Denumirea lucrarilor practice Activitati practice


1. Fişa de analiza estetica exoorala din fata si profil. Completarea fisei de examinare
estetica
Fisa de analiza estetica endoorala

2. Fotografia in medicina dentara Reguli de setare a aparatului, reguli


de pozitionare a pacientului pentru
fotografia exoorala si endoorala
3. Aprecierea vizuală a culorii dentare Exercitii de determinare a culorii
17

dentare utilizand chei de culori


diferite
4. Aprecierea instrumentala a culorii dentare Exercitii de utilizare a sistemelor
instrumentale de determinare a
culorii dentare
5. Digital smile design Modificarea imaginii digitale prin
tehnica DSD pentru corectarea si
prefigurarea aspectului estetic, ca
etapa preliminara in planul de
tratament
6. Prezentari de referate Prezentari de referate conform
tematicii
7. Prezentari de referate Prezentari de referate conform
tematicii

Bibliografie

 1. Dudea D. Noţiuni de examinare în estetica dento-facială. Ed Grinta, 2010.

 2. Goldstein RE. Esthetics in Dentistry. Vol I si II, BC Decker Inc, 2002

 3. Fradeani M. Esthetic Analysis. A systematic Approach to Prosthetic


Treatment Quintessence books, 2004

 4. Chu S, Paravina R, Devigus A, Mieleszko A. Fundamentals of Color,


Shade matching and Communications in Esthetic Dentistry. 2nd ed
Quintessence Publishing Co, Inc, 2010.

 5.. Shillinburg HTJr. Fundamentals of fixed prosthodontics, 4th ed.,


Quintessence Publishing Co Inc., 2012.

 6. Lazarescu F. (sub redactia) Incursiuni in Estetica dentara. SSER- 2013.

 7. Lazarescu F (sub redactia) Comprehensive Esthetic Dentistry.


Quintessence Publ, Berlin 2015
18

CERC ȘTIINȚIFIC

Disciplina de Propedeutica si Estetica dentara îndrumă activitatea de cercetare a


studenților, în mod organizat, în cadrul Cercului Științific de Propedeutica și Estetică
dentară . Din acest cerc fac în primul rând parte studenții care au optat pentru pregătirea
lucrării de licență la disciplina noastră și studenții care au câștigat burse de cercetare
internă.

Sef Disciplina

Prof.Dr. Diana Dudea