Sunteți pe pagina 1din 27

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Departamentul: Tehnologia Materialelor şi Sudare

Specializarea: IMC
Grupa: 632CB

PROIECT II
Asigurarea Calităţii Produselor şi Serviciilor
Student:
Tila Raluca Valentina

Conducător ştiinţific
As. Univ. Dr. Ing. Bogatu Ana Maria

Numele şi prenumele studentului: Tila Raluca Valentina


Data primirii temei de proiect______________________________________________________

Data predării temei de proiect_____________________________________________________

Tema de proiect:
Să se elaboreze planul calităţii în vederea corelării cerinţelor specifice cu metodele de
lucru şi practicile ce susţin realizarea produsului CORP ROBINET
realizat din materialul FONTA MALEABILA Fmn 700

CUPRINS

Nr. Capitol Pagina


crt.
Caracterizarea produsului. Enumerare caracteristici tehnico –
1.
functionale aferente produsului
Prezentarea caracteristicilor materialului de bază din care se
2.
realizează produsul
3. Certificarea conformitatii
Scopul şi domeniul de aplicare al planului calităţii
4. 4.1. Scopul planului calităţii
4.2. Domeniul de aplicare al planului calităţii
Definiții si abrevieri
5. 5.1. Definiţii
5.2. Abrevieri
6. Documente de referință
Indicarea elementelor/ funcţiilor responsabile cu privire la
7. elaborarea, verificarea, analizarea, aprobarea, revizuirea şi
difuzarea planului calității proiectat
Indicarea şi definirea elementelor privind controlul
8.
documentelor şi datelor
9. Indicarea şi definirea elementelor privind controlul
înregistrărilor
Identificarea resurselor necesare realizării produsului
10.1. Asigurarea resurselor
10. 10.2. Materiale
10.3. Resurse umane
10.4. Infrastructura şi mediul de lucru
11. Indicarea cerinţelor specifice pentru produsul analizat
12. Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul
Identificarea şi definirea elementelor din cadrul proceselor de
13.
proiectare şi dezvoltare aferente produsului analizat
14. Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare
Identificarea şi definirea condiţiilor privind aprovizionare cu
15.
materiale
Identificarea şi definirea condiţiilor privind producţie şi
16.
furnizare de servicii
Indicarea elementelor cu privire la identificarea şi trasabilitatea
17.
produsului
Identificarea şi definirea elementelor privind proprietatea
18.
clientului (produsele furnizate de client)

19. Indicarea cerințelor privind manipularea, păstrarea, ambalarea şi livrarea


produsului
20. Indicarea şi definirea elementelor cu privire la controlul produsului
neconform
21. Indicarea şi definirea elementelor privind procesele de monitorizare şi
măsurare în vederea obţinerii de dovezi obiective privind conformitatea.
Elaborarea planuri de inspecţie şi încercare.
22. Audituri 3
23. Reprezentarea tabelară a planului calității proiectat
24. Elaborarea a doua proceduri (o procedura de sistem si o procedura de
lucru).
25. Bibliografie

Obs. 1. Proiectul trebuie sa fie original; orice încercare de preluare „ad literam” - copier/integrare
a unor texte, informații (care nu se citează în lista de referințe bibliografice) conduce la anularea
proiectului.
Obs. 2. Toate cerinţele sunt obligatorii.
Obs. 3. Predarea proiectului se va efectua în cadrul ultimei şedinţe de proiect, saptamana 14.
Obs. 4. Evaluarea:
• Prezenta: 10p
• Verificarea pe parcurs- 3 etape intermediare (fara posibilitatea e refacere a punctajului obtinut): 80p
• Predare etapa 1 – partea teoretica a planului calitatii (30p) – sapt. 6
• Predare etapa 2 – reprezentarea tabelara a planului calitatii (30p) – sapt. 12

• Tehnoredactarea proiectului: 10p


CAPITOLUL 1
Caracterizarea produsului. Enumerare carcateristici tehnico-functionale aferente
produsului

Piesa “Corp robinet” face parte din clasa “Carcase” si este componenta a ansamblului “Robinet”.

Rolul functional al piesei este acela de a permite sau bloca accesul unui lichid in diferite zone ale
instalatiei.

Rolul functional al produsului este acela de a intrerupe sau a restabili circulatia unui fluid in
ambele sensuri si pentru a regla sau a schimba debitul acestuia.

Producatorul produsului este TIMOREX IMPEX S.R.L., iar beneficiarul este compania S.C.
TILA S.R.L.

Corpul robinetului are diferite dimensiuni.


CAPITOLUL 2
Prezentarea caracteristicilor materialului de baza din care se realizeaza produsul

Semifabrictul initial este o piesa turnata in forme temporare din fonta.

Materialul de baza este Fonta maleabila perlitica Fmp 700 cu proprietati si caracteristici
conforme cu
SR ISO 5922-95

Compozitia chimica a Fmp 700:

• C [%]: 2,8 – 3,4


• Si [%]: 0,5 – 0,75
• Mn [%]: 0,3 – 0,5
• P [%] max: 0,15
• S [%] max: 0,2

‼ Maleabilizarea are loc intr-un mediu oxidant. Incalzirea are loc la temperatura 980-1050˚C,
pentru 80-100ore, urmata de o racire lenta de 5-10˚C/ora pana la 650˚C, apoi in aer.

• Proprietati functionale Fmp 700

• Fizice

• Densitatea: d= 7,3 [kg/dm3]

• Conductibilitatea: 0,17 [cal/cmsoC]

• Chimice

• Rezistenta la coroziune: >0,5 [mm/an]

• Mecanice

• Duritatea = 280 [HB]

• Rezistenta la rupere: Rr= 70 [daN/mm2]

• (E*106) 0,18 [daN/cm2]

• Proprietati tehnologice Fmp 700


• Turnabilitatea: foarte buna (FB)

• Deformabilitatea: satisfacatoare (S)

• Uzinabilitatea: foarte buna (FB)

• Sudabilitatea: satisfacatoare (S)

• Proprietati economice

• Pret de cost: 1950 [lei/kg]

Caracteristicile de calitate ale produsului si conditii tehnice:

- Respectarea dimensiunilor inscrise pe desen


- Material: Fmp 700
- Rugozitatea generala: 12,5
- Clasa a 12-a de precizie la turnare
‖ 0,05 A
0,05 A

- Precizii:

- Muchii tesite: 2x45˚; 1x45˚


- Muchiile necotate se vor tesi 1x45o
- Razele necotate se rotunjesc R5
- Tolerante: ± 0,05 pentru suprafetele precizate in desen
- Nu se admit fisuri dupa operatia de turnare
- Ansamblul se vopseste anticoroziv
- Dupa turnare se va controla optico vizual cu lichide penetrante
- Dupa turnare muchiile ascutite se vor rotunji
- Nu sunt admise fisuri, porozitati, incluziuni si alte defecte care sunt probabile la turnare
- Gama de temperatura pentru functionare: -20oC – 60oC
- La livrare, orificiile vor fi protejate pe timpul transportului
CAPITOLUL 3
Certificarea conformitatii

In urma evaluarii conformitatii produselor se acorda sau nu certificatul. Daca acestea au


caracteristicile declarate in documentele de referinta si coincid cu reglementarile legale in
vigoare (Legea nr. 608/2001), atunci primesc un certificat de conformitate, pentru fiecare produs
certificat.

Produsul „Corp robinet” este certificat prin RENAR cu certificatul nr. 682⁄10.11.2009

CAPITOLUL 4
Scopul si domeniul de aplicare al planului calitatii

4.1. Scopul planului calitatii

Prezentul plan al calitatii este elaborat pentru a demonstra, atat membrilor organizatiei
TIMOREX IMPEX S.R.L., cat si beneficiarului S.C. TILA S.R.L. ca sunt respectate conditiile cu
privire la calitate si obiectele calitatii, astfel incat produsul final sa nu aiba neconformitati. De
asemenea, planul calitatii este necesar in vederea indeplinirii cerintelor implicite si explicite ale
clientului, dar si pentru minimizarea riscurilor survenite in diferite etape ale fluxului de
fabricatie.

Planul calitatii poate fi intocmit pentru diversele activitati specifice unei organizatii si indica
modul in care acestea se deruleaza.

4.2. Domeniul de aplicare al planului calitatii

Prezentul plan al calitatii se va utiliza in cadrul firmei TIMOREX IMPEX S.R.L. in vederea
obtinerii nivelului calitativ normativ pentru produsul “Corp robinet”.

Domeniul de aplicare al prezentului plan al calitatii pentru produsul “Corp robinet” sunt
organizatiile beneficiarului S.C. TILA S.R.L., iar TIMOREX IMPEX S.R.L. are ca scop
indeplinirea cerintelor cu conditia respectarii termenului de finalizare.
CAPITOLUL 5
Definitii si abrevieri

4.1. Definitii

• Analiza = proces sistematic, independent, si documentat in scopul obtinerii de dovezi de


audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite
criteriile;

• Calitate = masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineste cerintele;

• Certificarea conformităţii= atestarea de către un organism neutru acreditat, că un produs,


un proces sau un serviciu este conform cu specificaţiile de referinţă, care poate fi un
standard, o normă sau un document tehnic.

• Cerinta = nevoie sau asteptare care este declarata, in general impicita sau obligatorie;

• Trasabilitate= abilitatea de a reconstrui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este


luat in considerare;

• Document = informatie impreuna cu mediul sau suport;

• Obiectiv al calitatii = ceea ce se urmareste sau spre care se tinde, referitor la calitate;

• Planul calitatii = document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate,
de cine si cand pentru un anumit proiect , produs, proces sau contract;

• Proiectare si dezvoltare = ansamblu de procese care transforma cerinte in caracteristici


specificate sau specificatii ale unui produs, preces, sau sistem;

• Sistem de management al calitatii = ansamblu de activitati coordonate pentru a orienta si


controla o organizatie in ceea ce priveste obiectivele calitatii, planificarea calitatii,
asigurarea calitatii si imbunatatirea calitatii;

• Verificare = confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite


cerintele specificate;

• Validare = confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele


pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionate.

4.2. Abrevieri

A.Q. – Asigurarea Calitatii


D.A.Q. – Director Asigurarea Calitatii
D.G.- Director General
P.C. – Planul Calitatii
S.M.C. - Sistem de Management al Calitatii
R.M.C. – Responsabil cu Managementul Calitatii
P.L. – Procedura de Lucru
P.S. – Procedura de Sistem
M.Q. – Manualul Calitatii
C.T.C. – Control Tehnic de Calitate

CAPITOLUL 6
Documente de referinta

• Manualul Calitatii;
• SR EN ISO 9000: 2008. Sistem de Management al Calitatii. Principii fundamentale si vocabular;
• SR EN ISO 9001: 2015. Sistem de Management al Calitatii. Cerinte;
• SR EN ISO 19011: 2003. Ghid pentru audierea sistemelor de management al calitatii si/sau al
mediului.
• ISO 2768. Piese turnate. Sistem de toleranţe dimensionale şi adaosuri de prelucrare;
• SR EN 10005: 2007. Sistem de Management al Calitatii. Linii directoare pentru planurile calitatii;
• SR EN ISO 9004: 2010. Conducerea unei organizatii catre un success durabil. O abordare bazata
pe managementul calitatii.
• SR EN 1560:1999 – “Turnătorie – sistem de simbolizare pentru fonte. Simbolizare
alfanumerică şi numerică”
• SR EN 1562:1999 – “Standardizarea fontelor maleabile”

CAPITOLUL 7
Indicarea elementelor/ functiilor responsabile cu privire la elaborarea,
verificarea, analizarea, aprobarea, revizuirea si difuzarea planului calitatii
proiectat.
Elaborare Verificare Analiza Aprobare Revizuire Difuzare
Functia Inginerul R.M.C R.M.C. D.G. Inginerul Inginerul
responsabila Calitolog Calitolog Calitolog

D.G.: Tila Raluca


Inginer Calitolog: Radu Lavinia
R.M.C.: Tila Gabriela

CAPITOLUL 8
Indicarea si definirea elementelor privind controlul documentelor si datelor

Sistemul de identificare si definire al documentelor si datelor generate consta in:


Data Denumire Editie

Documentele si datele vor fi analizate si aprobate de catre functia responsabila in departamentele unde
au fost generate. Distributia documetelor se va face catre:
• D.G. al TIMOREX IMPEX S.R.L.
• D.G. al S.C. TILA. S.R.L.
Pastrarea documentelor pentru piesa „Corp robinet” se va face atat indosariat cat si in format
electronic. Documentele incheiate se afla inregistrate in departamentul „Arhiva”
Accesul in „Arhiva” va fi permis doar directorilor de departament, care vor primi cartele de acces. Din
arhiva vor fi luate doar copii xerox, care vor primi o stampila si un numar de inregistrare, date de arhivist.
Accesul la baza de date, se va face pe baza unui USER si a unei PAROLE, furnizate fiecarui director
de departament. Prin trimiterea unui mail catre directorul care a intocmit documentul, va fi anuntata
disponibilitatea datelor.
Documentele vor fi scrise la calculator, cu caractere de 12, font Times New Roman, culoare neagra.Nu
se admit stersaturi sau corecturi. Documentele vor fi redactate in limba romana. Documentele vor fi
pastrate pana la scoaterea de pe piata a produsului.
CAPITOLUL 9
Identificarea si definirea elementelor privind controlul inregistrarilor

Inregistrarile pot include: desene, inregistrari din inspectie si incercare, inregistrari ale analizei
proiectarii, masurari ale proceselor, ordine de lucru.
Pastrarea inregistrarilor pentru produsul “Corp robinet” se va face, atat indosariat, cat si in format
electronic.
Inregistrarile indosariate se vor pastra in arhiva.
Inregistrarile vor fi scrise la calculator, cu caractere de 12, font Times New Roman, culoare neagra. Nu
se admit stersaturi sau corecturi. Inregistrarile vor fi redactate in limba romana. Inregistrarile vor fi
pastrate pana la scoaterea de pe piata a produsului.
Accesul in arhiva va fi permis doar directorilor de departament, care vor primi cartele de acces. Din
arhiva vor fi luate doar copii xerox, care vor primi o stampila si un numar de inregistrare, date de arhivist.
Accesul la baza de date se va face pe baza unui „USER” si a unei „PAROLE”, furnizate fiecarui
director de departament. Prin trimiterea unui mail catre directorul care a elaborat documentul, va fi
anuntata disponibilitatea inregistrarilor.
Clientului i se vor trimite urmatoarele inregistrari: contractul, planul calitatii, certificatul de calitate,
certificatul de garantie si raportul de examinare.
Contractul si planul calitatii i se vor inmana personal clientului de catre D.G. al TIMOREX
IMPEX S.R.L., iar raportul de examinare, certificatul de calitate si certificatul de garantie, le va
primi la livrarea comenzii.

Dupa depasirea perioadei de folosinta a produsului, inregistrarile vor fi arse numai in prezenta D.G. al
TIMOREX IMPEX S.R.L.Inregistrarile electronice din baza de date a organizatiei vor fi sterse, numai in
prezenta D.G. al S.C. CTE S.A.

CAPITOLUL 10
Identificarea resurselor necesare realizarii produsului

10.1 Asigurarea resurselor


Resursele necesare realizarii piesei „Corp robinet” sunt:
• mediul de lucru si infrastructura
• resurse materiale - Departamentul de Aprovizionare
• resurse umane (patru persoane) - Departamentul HR
• S.D.V.-uri si diferite masini unelte
• echipamente: echipament control nedistructiv cu lichide penetrante, subler, rugozimetru

10.2. Materiale
Atat materialul, cat si caracteristicile de baza ale acestuia au fost prezentate anterior in CAPITOLUL
2

10.3. Resurse umane


Resursele umane sunt asigurate de departamentul Resurse Umane (HR).
Se va face verificarea personalului, a disponibilitatii acestuia, dar si a cunostintelor, intr-o mare
proportie a celor specifice domeniului. Daca personalul are cunostinte specifice altor activitati, va fi
recalificat, iar daca acesta este deficitar, departamentul de Resurse Umane (HR) va incepe recrutarea in
vederea ocuparii posturilor.

10.4. Infrastructura si mediul de lucru


Pentru finalizarea reusita a piesei „Corp robinet”, TIMOREX IMPEX S.R.L. faciliteaza conditiile de
lucru
• personalul din hala va folosi echipament format din salopeta/halat, bocanci si manusi termice, iar
personalul din birouri va beneficia de pereti izolati fonic si termic, de un mediu ambiant placut si
linistit si de ergonomicitate in ceea ce priveste spatiul si obiectele din incapere.
• se vor folosi becuri de 75w
• sistem de filtrare si racire a aerului
• umiditatea relativa maxim: 20%
• temperatura din sectie necesara desfasurarii activitatilor: 20˚c
• spatiu necesar pentru procesul de lucru si pentru depozitarea sculelor si S.D.V.-urilor de cel putin
4m2
CAPITOLUL 11
Indicarea cerintelor specifice pentru produsul analizat

Corpul robinetului are un diametru maxim de Ф110mm, lungimea de 128 mm si o greutate de


aproximativ 3 kg. Are rugozitatea generala de 12,5 µm.
Piesa se incadreaza, din punct de vedere al tolerantelor, in treapta a VI- a de precizie
Datele si indicatiile produsului au o mare importanta pentru o intrebuintare fiabila.
Cerintele contractuale vor fi studiate si analizate inainte de semnarea acestuia. Comisia de
analiza va fi formata din reprezentantii tuturor departamentelor din organizatie.
Conflictele se vor rezolva intr-o sedinta la care participa: D.G. al TIMOREX IMPEX S.R.L. si
D.G. al S.C. TILA S.R.L., iar conflictele din mediul intern vor fi rezolvate intre reprezentantii
departamentelor implicate.
Ambiguitatile sunt aduse la cunostinta clientului S.C. TILA S.R.L., care va avea la dispozitie
un termen de raspuns de maxim 5 zile lucratoare. Daca nu se primeste un raspuns de la beneficiar
in acest termen, D.G. al TIMOREX IMPEX S.R.L., decide asupra aplicarii modificarilor.
Ambiguitatile cu referire la cerinte aparute in mediul intern, vor fi discutate intr-o sedinta la
care vor participa D.G. al TIMOREX S.R.L. si reprezentantii departamentelor implicate.

CAPITOLUL 12
Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul

In cazul existentei unor neclaritati sau conflicte, D.G. este responsabil de felul in care
comunica cu clientul si informatiile pe care i le furnizeaza acestuia.
In comunicarea cu clientul, mijloacele folosite pot fi variate. Unul dintre acestea este
intalnirea personala cu clientul la sediul companiei (Zalau, Str. 22 Decembrie 1989, Morii, Nr.1,
Zalau) sau in orice alt loc care dispune de mediul de care interlocutorii au nevoie. Alt mijloc il
reprezinta convorbirea telefonica, in cazul in care incertitudinea sau problema clientului nu
necesita o discutie mai ampla. Aceste mai este folosit si pentru trimiterea SMS-urilor pentru a
anunta anumite evenimente legate de companie sau orice alte instiintari. E-mailul este si el un
mijloc de comunicare avantajos.
Ca si inregistrari din comunicarea cu beneficiarul S.C. TILA S.R.L. vor fi inregistrate
apelurile telefonice, pastrate SMS-urile si mailurile. Beneficiarului i se va aduce la cunostinta ca
mijloacele de comunicare vor fi inregistrate.
In cazul primirii unei reclamatii, etapele privind solutionarea acesteia sunt:
• Primirea reclamatiei;
• Inregistrarea reclamatiei;
• Trimiterea reclamatiei departamentului caruia i se adreseaza;
• Departamentul analizeaza reclamatia;
• Identificarea justificarii reclamatiei;
• Gasirea solutiei;
• Raspunsul la reclamatie in maxim 20 de zile lucratoare;
• Acceptarea sau respingerea solutiei de catre client;
• Aplicarea solutiei va conduce la imbunatatirea activitatilor ulterioare.

CAPITOLUL 13
Indicarea si definirea elementelor din cadrul proceselor de proiectare si
dezvoltare aferente produsului analizat

In cadrul companiei TIMOREX IMPEX S.R.L. in procesul de proiectare si organizare se va tine


cont de cerintele clientului si se va respecta cu rigurozitate standardul de produs, standardul
privind sistemul de management al calitatii si standardul de material.

In procesul de proiectare si fabricare a produsului datele de intrare sunt:

• Cerintele specifice ale clientului exprimate printr-un formular


• Desenul de executie
• Desenul de ansamblu
• Domeniul de utilizare
• Materialul
• Contractul
In procesul de proiectare si fabricare a produsului datele de iesire sunt:
• Desen de executie modificat
• Desen de ansamblu modificat
• Fisa de examinare a procesului tehnologic
• Fisa cu tehnologia de fabricatie
• Fisa cu tehnologia de examinare
• Proiectele dispozitivelor

• Standardul SR EN 10083:2007 sta la baza realizarii procesului de proiectare a piesei


„Corp robinet”
• Standardul SR EN 10228-2:2000 sta la baza incercarilor de examinare nedistructiva.
• Standardul SR EN ISO 23277:2010 sta la baza nivelurilor de acceptare a
neconformitatilor.
• Standardul SR EN ISO 8062-3:2007 sta la baza intocmirii tehnologiei de prelucrare a
piesei “Corp robinet”
Inginerul Proiectant se ocupa de intregul proces de proiectare si fabricare.
Directorul de Proiectare verifica datele, iar Inginerul de Productie le valideaza.

CAPITOLUL 14
Controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare

Controlul solicitarilor privind modificari ale proiectarii este realizat prin completarea unui
formular care va contine:

Data solicitarii Persoana care a Descrierea solicitarii Aprobare


solicitat modificarea
DA NU

Singura persoana autorizata sa initieze o astfel de solicitare este Directorul Departamentului de


Productie.
Modificarile vor fi analizate din punct de vedere al impactului termenelor de livrare (produsul
va putea fi livrat cu cel putin 2 zile lucratoare mai devreme)
Directorul de Proiectare este autorizat in a aproba sau respinge modificarile.
Prin rezultatele obtinute se va verifica implementarea modificarii.

CAPITOLUL 15
Identificarea si definirea conditiilor privind aprovizionarea cu materiale

Caracteristicile critice ale produselor aprovizionate care afecteaza calitatea piesei „Corp
robinet” sunt:
• compozitia chimica a materialului
• caracteristicile mecanice
• dimensiuni de gabarit
• forma de livrare

Prin completarea unui formular, vor fi transmise furnizorului,caracteristicile critice. Acesta va


cuprinde:
• data de plasare comanda;
• adresa de livrare;
• persoana de contact;
• date de identificare ale firmei solicitante;
• numele firmei catre care se face comanda;
• tabel cu caracteristicile produsului comandat;
• termen de plata;
• semnatura client;
Pentru selectia furnizorilor vom avea la baza urmatoarele criterii de sortare:
• relatiile contractuale pe care le-a derulat anterior;
• respectarea timpul de livrare;
• flexibilitatea ofertei in functie de cantitatea comandata;
• costurile;
• alte facilitati.

Pe baza chestionarului din „ANEXA 1”, se face evaluarea clientilor. Criteriile de baza in acest
chestionar sunt:
• serviciile oferite
• Sistemul de Management al Calitatii

Prin efectuarea unui audit la furnizor va fi realizat controlul furnizorului.


Verificarea conformitatii produsului aprovizionat se va face prin verificarea documentatiei
insotitoare, prin aplicarea metodei de control vizual., iar transportul este asigurat prin firma
subcontractata.

ANEXA 1

CHESTIONAR EVALUARE FURNIZORI


DATE FURNIZOR
Denumire firma: ……………………………………………………..
Adresa: ……………………………………………………..
Persoana de contact: (Nume si prenume) ……………………………...
Tel……………………E-mail……………………

Raspuns
Intrebare
DA NU
Termenele de livrare au fost respectate mereu? Daca nu, atunci de ce?
...................................................................................................
Compania livreaza si raspunde cu rapiditate la modificari?
Compania ofera facilitati de transport?
Livrarile sunt insotite de certificate de calitate sau declaratii de
conformitate?
Societatea aplica reduceri in functie de cantitatea de produs cumparata?
Exista Manualul Calitatii?
Firma este certificata?
Există proceduri scrise pentru aprovizionare?
Există proceduri scrise pentru monitorizarea satisfactiei clientilor?
Societatea face verificarea intrarii comenzilor si iesirea inainte de livrare a
materialelor?

Data completarii formularului


(zz/ll/aaaa)
Nume si Semnatura
Reprezentant Departament de Calitate

CAPITOLUL 16
Identificarea si definirea conditiilor privind productia si furnizarea de servicii
Diagrama flux pentru produsul “Corp robinet” este prezentata in urmatorul tabel:

NR. CRT. ETAPE PROCES PROCEDURI


1 Primirea comenzii P.L.-01
2 Analiza contractului P.L.-01
3 Verificarea proiectarii P.L.-02
4 Proiectare echipament P.L.-03
5 Verificarea personalului P.G.-04
6 Aprovizionarea cu materie prima P.L.-05
7 Verificarea materiei prime P.L.-06
8 Depozitarea materiei prime P.L.-07
9 Curatare semifabricat P.L-C-01
10 Control semifabricat P.L.C.-01
11 Strunjire de degrosare P.L-S-01
12 Strunjire de semifinisare P.L-S-01
13 Strunjire de finisare P.L.-S-01
Prelucrari
14 Frezare P.L-F-01
mecanice
15 Gaurire si filetare P.L-G-01
16 Tratament termic P.L.-08
18 Rectificare P.L-R-01
19 Control nedistructiv P.L.C-01
20 Scurta depozitare a corpului de robinet P.G.-05
21 Asamblarea corpului de robinet P.L.-A-01
22 Controlul asamblarii P.L.-A-02
23 Garantie P.G.-06
24 Service in perioada de garantie P.G.-07
25 Service post-garantie P.G.-08
26 Scoatere din uz P.G.-09
27 Casare si Reciclare P.G.-10

In cadrul procesului de productie se vor folosi urmatoarele proceduri documentate:


• Proceduri instructiuni de lucru
• Procedura pentru tratarea neconformitatilor P.S - T.N.- 01
• Procedura pentru calificarea personalului P.S. - C.P. - 01

Instrumentele folosite pentru indeplinirea cerintelor sunt subler si rugozimetru.


Metodele de examinare: Control vizual, Examinare cu lichide penetrante.
Ca tehnica, se foloseste cea a impulsului refractat.
Pentru controlul vizual (cu ochiul liber) sunt folosite ca si echipamente lupa si microscopul, iar
pentru examinarea cu lichide penetrante se utilizeaza penetrant, produs de indepartare a
excesului de penetrant si developant.
Este necesar ca personalul sa fie calificat pentru efectuarea sarcinilor. Personalul care
efectueaza examinarile nedistructive este calificat de ISCIR in conformitate cu standardul „SR
EN ISO 9712: 2013 Calificarea si certificarea personalului pentru examinari nedistructive.
Principii generale.”

CAPITOLUL 17
Indicarea elementelor cu privire la identificarea si trasabilitatea produsului

Pentru o identificare rapida a produsului realizat,compania TIMOREX IMPEX S.R.L. asigura


acest lucru prin lipirea unei etichete pe produs. Aceasta cuprinde:
• cod produs
• denumire produs
• beneficiar

Pentru a asigura trasabilitatea produsului din momentul lansarii in fabricatie, pana la livrare
sunt completate inregistrari cum ar fi:
• fise de lucru
• rapoarte de control
• note de receptive
Pentru cunoasterea stadiului produsului, pe acesta se vor lipi etichete de diferite color
• Verde- produs controlat si conform
• Portocaliu- produs controlat, rebut recuperabil
• Rosu- produs controlat, rebut nerecuperabil

CAPITOLUL 18
Indicarea si definirea elementelor privind proprietatea clientului (produse
furnizate de client)

Daca organizatia va folosi proprietatea clientului -materiale, date, scule, informatii etc.-,
acestea vor primi o anumita codificare: Client_Nr (ex: TILA_2).
Aceste proprietati vor putea fi controlate prin intocmirea unui formular. Acesta va cuprinde:
• denumirea produsului
• data primirii
• persoana carea efectuat primirea si semnatura acesteia
• data utilizarii
• data restituirii
• persoana care a efectuat restituirea si semnatura acesteia
Verificarea proprietatii clientului se va realiza verificand documentatia si confruntand cu
cerintele specificate de client. Produsele furnizate de client neconforme se vor depozita separat
de restul.
Produsele vor primi etichete care vor contine:
• Status: Neconform
• Nume client
• Nume produs
• Cod: Ncf_Client_Nr. (ex. Ncf_TILA_5)
• Data primirii produsului
Produsele distruse in urma incercarilor distructive vor fi inapoiate clientului in starea distrusa.
Produsele necorespunzatoare vor fi depozitate separat de restul.
Produsele vor primi etichete care vor contine:
• Status: Necorespunzator
• Nume client
• Nume produs
• Cod: Ncr_Client_Nr (ex. Ncr_TILA_7 )
• Data primirii produsului
Pentru oricare situatie din cele descrise mai sus, clientul va fi instiintat, iar masurile vor fii
luate numai de comun acord cu acesta.

CAPITOLUL 19
Indicarea cerintelor privind manipularea, patrarea, ambalarea si livrarea
produsului

Manipularea
Manipularea corpului de robinet in timpul procesului de fabricatie se va face cu ajutorul
mainilor si intotdeauna cu manusi de protectie. Dupa scurta depozitare de la sfarsitul
prelucrarilor, corpul robinetului va fi asamblat. Personalul care deserveste dotarile de manipulare
este calificat si autorizat, fiind instruit si testat periodic.
Pastrarea
Dupa terminarea procesului tehnologic de fabricatie, corpul robinetului va fi pastrat in
depozit, in cutii din lemn captusite cu ambalaj de protectie (folie cu bule). Cutiile din lemn vor fi
manipulate cu ajutorul unui stivuitor. Conditiile de depozitare se stabilesc in conformitate cu
documentatiile tehnice ale produsului.
Ambalarea
Corpul robinetului va fi invelit in folie cu bule si pussingur intr-o cutie din lemn.
Livrarea
Transportul cutiilor ce contin corpul robinetului se va face cu ajutorul unui camion.
Produsele vor fi livrate la sediul clientului S.C. TILA S.R.L.

CAPITOLUL 20
Indicarea si definirea elementelor cu privire la controlul produsului neconform

Identificare produsului neconform:


Datorita sistemului de etichetare, probabilitatea ca un produs neconform sa ajunga la client
este foarte mica, chiar nula.
Derogare:
In situatia in care produsul nu corespunde din punct de vedere al respectarii cerintelor
clientului, acesta va fi informat cu privire la acest aspect.
Reparare:
Tipurile de reprelucrari permise sunt cele mecanice. Lungimea reprelucrata maxima nu va fie
mai mare de 10% din lungimea totala a piesei. Adancimea de reprelucrare va fi maxim 5% din
diametrul piesei.
Autorizarea interventiilor:
Doar Inginerul Proiectant va autoriza reprelucrarile pe corpul robinetului

CAPITOLUL 21
Indicarea si definirea elementelor privind procesele de monitorizare si masurare
in vederea obtinerii de dovezi obiective privind conformitatea. Elaborarea
planurilor de inspectie si incercare.

Procesele tehnologice monitorizate sunt:


• primirea comenzii
• verificarea proiectarii
• aprovizionarea cu materie prima
• prelucrari mecanice semifabricat
• control
• livrare
Caracteristicile referitoare la calitate care se monitorizeaza si se masoara in fiecare etapa sunt:
diametrul, lungimea, tolerantele, rugozitatile si unghiul de distribuire al gaurilor.
Criteriile de acceptare sunt conform documentatiei pentru produs.
La cerere, clientul poate asista la inspectii sau incercari.

CAPITOLUL 22
Audituri

1. SCOPUL
Procedura are ca scop de a stabili modul de efectuare a auditului intern.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica pentru toate procesele si departamentele in cadrul organizatiei S.C BRL S.R.L

3.DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de managementul calitatii. Cerinte.
SR EN ISO 9000:2008 - Sisteme de managementului calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru audierea sistemelor de management al calitatii si/sau al
mediului.

4. DEFINITII SI ABREVOERI
AUDIT=proces sistematic, independent si documentat in scopul dovezilor de audit.
DOVEZI DE AUDIT=inregistrari, declaratii despre faptele sau alte informatii care sunt relevante
in raport cu criteriile de audit si verificabile.
CONSTATARI ALE AUDITULUI=rezultatele evaluarii dovezilor de audit in rap[ort cu criteriile
de audit.
AUDITAT=organizatia care este auditata.
AUDITOR=persoana care are competenta de a efectua auditul.
SMC=sistem de management al calitatii
RNC=raport de neconformitate
EA=echipa de audit

5.PROCEDURA
A. Se initiaza auditul
-Se numeste auditorul sef
-Se definesc obiectivele, domeniul de aplicare si criteriile auditului
-Se stabileste echipa de audit
B. Se analizeaza documentele si inregistrarile
C. Pregatirea Activitatilor la fata locului.
- Se pregateste planul de audit
- Se stabilesc activitatile ce se desfasoara si de catre cine
- Se pregatesc documentele de lucru
D. Se efectueaza auditul la fata locului
- Se realiozeaza o sedinta de deschidere
- Se stabilesc rolurile si responsabilitatile EA
- Se colecteaza si se verifica informatiile
- Se pregatesc concluziile
- Se desfasoara o sedinta de incheiere
E. Se pregateste raportul de audit
- Se revizuieste de catre Ea constatarile tuturor membrilor si, pe baza acestora, CEA intocmeste
raportul raportul de audit.
- Pentru fiecare neconformitate constatata CEA intocmeste cate un raport de neconformitate
(RNC)
F. Se finalizeaza raportul de audit
G. Se stabilesc actiuni corective

6. RESPONSABILITATI
Directorul General
- aproba PROGRAMAREA ANUALA A AUDITORILOR INTERNE
Managerul
- determina ce elemente ale SMC, ce documente: proceduri sau instructiuni se supun auditarii si
elaboreaza PAAI
- participa la analizarea rezultatelor auditorilor interne
- isi formeaza echipa de audit pentru auditul intern pe care il conduce ca auditor sef;
- conduce actiunea de audit intern.
- elaboreaza documentele de lucru si da instructiuni echipei de audit;
- raporteaza auditatul neconformitatile critice;
- urmareste realizarea actiunilor corective, la termenul propus de auditat, rezultate in urma
auditului
Responsabilul calitatii
- informeaza personalul implicat asupra obiectivelor si domeniul auditului;
- insoteste membrii echipei de audit;
- pun la dispozitie echipei e audit resursele necesare, in scopul asigurarii eficientei auditul;
- sigura accesul la facilitati si la materialele doveditoare, dupa cum silicita auditorii.
- initiaza actiunile corective
Echipa de audit
- coopereaza cu responsabilui echipei de audit;
- planifica si realizeaza in mod eficient responsabilitatilor atribuite;
- consemneaza observatiile;
- pastreaza si protejeaza in conditiile de securitate documentele referitoare la audit;
Inregistrari
Planul de audit
Consemnari cu privire la audit
Chestionar de audit

7. INREGISTRARI
Raport de neconformitate

8. ANEXE

S-ar putea să vă placă și