Sunteți pe pagina 1din 6

21) Veniturile din investitii cuprind:

a) Venituri din dividente;


b) Venituri din lichidarea unei persoane fizice;
c) Venituri din fondurile infiintate din contibutiile sociale obligatorii;

22) Sume primate de la fondurile infiintate din contibutiile sociale obligatorii facute catre un sistem de
asigurari sociale, inclusive cele din fonduri facultative si cele finantate de la bugetul de stat, precum si
sume reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie. Definitie a:

a) Venituri din dobanzi;


b) Venituri din pensii;
c) Venituri din activitati agricole;

23) Orice asociere/entitate transparenta fiscal fara personalitate juridica ce isi desfasoara activitatea in
Romania trebuie sa desemneze unul dintre asociati/participanti, dupa caz, care sa indeplineasca
obligatiile ce ii revin fiecarui asociat/participant potrvit prezentului titlu. Persoana desemnata este
responsabila pentru:

a) Stabilrea rezidentei beneficiarului efectiv pe baza cerintelor minime care sunt conforme cu
relatiile dintre agentul platitor si primitorul dobanzii la data inceperii relatiei.
b) depunerea declaratiei fiscale la organul fiscal competent si sa plateasca impozitul pentru anul de
impunere, in termen de 60 de zile de la data la care aceasta a fost infiintata. Impozitul se
calculeaza incepand cu data de 25 a lunii in care aceasta a fost infiintata pana al sfarsitul anului
respective;
c) Conducerea evidentei contabile a asocierii/entitatii si pastrarea/arhivarea documentelor
justificative aferente activitatii asocierii, in conditiile legii;

24) Orice persoana fizica ce primeste o plata de dobanda sau orice persoana fizica pentru care o plata de
dobanda este garantata, cu exceptia cazului cand aceasta persoana dovedeste ca plata nu a fost primita
sau garantata pentru beneficiul sau propriu:

a) Agent platitor;
b) Beneficiar efectiv;
c) Contribuabil;

25) Din punctual de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc
cumulative urmatoarele conditii:

a) Operatiunile care, in sensul art. 270-272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau
o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
b) Operatiunile impozabile care in anul precedent au deposit plafonul de 250.000 lei prevazut la
alin. (3) lit (a)
c) Operatiunile pentru care ins sensul prevederilor art. 278, se considera a fi in Romania, dar nu
aplica sistemul respective pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor
generale;

26) Cota standard se aplica asupra:

a) Bazei de impozitare pentru operatiunile neimpozabile care sunt scutite de taxa sau care sunt
supuse cotelor standard;
b) Bazei de impozitare pentru achizitiile care sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse
cheltuielilor deductibile;
c) Bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt
supuse cotelor reduse;

28) Cota standard se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt
scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este:

a) 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2016 si pana la data de 31 decembrie 2016; 19% incepand
cu data de 1 ianuarie 2017;
b) 10% incepand cu data de 1 februarie 2016 si pana la data de 31 decembrie 2017; 25% incepand
cu data de 1 ianuarie 2018;
c) 7% incepand cu data de 1 ianuarie 2017 si pana la data de 31 decembrie 2017; 10% incepand cu
data de 1 martie 2017;

29) Cota redusa de 9% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau
livrari de bunuri:

a) Livrarea de proteze sis au accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform
legislatiei specific, cu exceptia protezelor dentare scutite de taxa conform art.292 alin. (1) lit. b);
b) Serviciile de catering, a bauturilor alcoolice;
c) Livrarea locuintelor de serviciu;

30) Cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele livrari de bunuri si
prestari de servicii:

a) Livrarea de produse ortopedice;


b) Livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusive a terenului pe care sunt construite.
Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei;
c) Livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura;

31) Urmatoarele operatiuni de interes general sunt scutite de taxa:

a) Serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case memorial, monumente


istorice, monumente de arthitectura si arheologice, grasini zoologice si botanice, targuri,
expozitii si evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decat cele scutite
conform art. 292 alin. (1) lit. m);
b) Spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati
autorizate pentru astfel de activitati, indifferent de forma de organizare, precum: spitale,
sanatoria, centre de sanatate rurarel sau urbane, dispensare, cabinet si laboratoare medicale,
centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si
alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati;
c) Livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120m patrati, exclusive anexele
gospodaresti, a caror valoare, inclusive a terenului pe care sunt construite;

32) Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt
destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:

a) Operatiuni taxabile
b) Operatiuni aferente unei achizitii intracomunitare;
c) Achizitii pentru care nu se cunoaste destinatia;

33) Un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/considerata ca fiind construit/construita inainte
de data aderarii, daca:

a) Acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizata prima data pe data de 1 a acelei
luni;
b) Acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizata prima data dupa data aderarii;
c) Acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizata prima data inainte de data aderarii;

34) Transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei parti a acestuia se considera efectuata
dupa data aderarii daca:

a) Dupa transformare sau modernizare, bunul imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizata
prima data inainte de data aderarii;
b) Dupa transformare sau modernizare, bunul imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizata
prima data dupa data aderarii;
c) Dupa transformare sau modernizare, bunul imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizata
prima data pe data de 1 a acelei luni;

35) Accizele armonizate, denumite in continuare accize, sunt taxe special percepute direct sau indirect
asupra:

a) Livrarii de bunuri materiale;


b) Schimbului de bunuri sau servicii;
c) Consumului de alcool si bauturi alcoolice;
36) Termenul de plata de accizelor este pana la data de:

a) 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile, cu exceptia cazurilor pentru
care se prevede in mod expres un alt termen de plata;
b) 10 a lunii prezente, in care accizele devin exigibile, cu exceptia cazurilor pentru care se prevede
in mod expres un alt termen de plata;
c) 20 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost depusa declaratia de accize, cu exceptia
cazurilor pentru care se prevede in mod expres un alt termen de plata;

37) Autorizarea antrepozitelor fiscal, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a


importatorilor autorizati se efectueaza de catre:

a) Directiile generale nationale ale comitetelor centrale;


b) Directiile generale regionale ale institutiilor publice centrale;
c) Directiile generale regionale ale finantelor publice;

38) Trebuie sa se autorizeze in calitate de destinatar inregistrat:

a) Persoana care are dreptul de detine sau de a expedia produse accizabile in regim suspensiv de
accize;
b) Persoana care a hotarat suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal;
c) Persoana care intentioneaza sa primeasca, in cadrul activitatii sale, produse accizabile care se
deplaseaza in regim suspensiv de cacize dintr-un alt stat membru;

39) Trebuie sa se autorizeze in calicate de importator:

a) Persoana fizica sau juridical care intentioneaza sa se importe produse accizabile supuse marcarii
prin banderole sau timbre;
b) Persoana care are dreptul de detine sau de a expedia produse accizabile in regim suspensiv de
accize;
c) Persoana care a hotarat suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal;

40) Nu se aplica regimul de accizare pentru:

a) Energia electrica, atunci cand reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs;
b) Activitatea de monitorizare si control;
c) Livrarea de catre bunuri fizice;

41) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor daca sunt destinate utilizarii:

a) In contextual relatiilor de stat;


b) In contextual relatiilor diplomatice sau consulare;
c) In contextul institutiilor publice centrale;
42) Sunt recunoscuti ca fiind autorizati atat pentru circulatia nationala, cat si pentru circulatia
intracomunitara a produselor accizabile:

a) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile competente ale unei autoritati publice central;
b) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile competente ale statului;
c) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile competente ale unui stat membru;

43) Livrarea motorinei utilizate drept combustibil pentru motor catre operatorii economici beneficiari si
scutirii se face:

a) Numai dupa etichetarea acesteia;


b) Numai dupa marcarea si colorarea acesteia;
c) Numai dupa achizitionarea acesteia;

44) Constituie infractiune urmatoarea fapta:

a) Nerespectarea prevederilor art. 428 alin. (3);


b) Producerea de produse accizabile care intra sub incidenta regimului de antrepozitare prevazut in
prezentul titlu in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta;
c) Desfasurarea activitatilor de comercializare angro a bauturilor alcoolice si tutunului prelucrat si
activitatilor de comercializare in afara Romaniei;

45) Constituie infractiune urmatoarea fapta:

a) Achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii


autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse, potrivit prezentului
titlu;
b) Vânzarea de către orice persoană a ţigaretelor pentru care nu s-au stabilit şi declarat preţuri de
vânzare cu amănuntul potrivit art. 343 alin. (9);
c) Nesesizarea autorităţii competente în cazul deteriorării sigiliilor aplicate potrivit art. 367 alin. (1)
lit. c);

46) Constituie infractiune urmatoarea fapta:

a) Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozitele fiscale
sau locurile de recepţie în cazul destinatarilor înregistraţi către cumpărători, persoane juridice,
fără deţinerea de către antrepozitarul autorizat sau a destinatarului autorizat expeditor a
documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente
cantităţii ce urmează a fi facturată;
b) Nerespectarea prevederilor art. 397 alin. (3);
c) Deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
accizabile supuse marcării, potrivit prevederilor art. 421 alin. (3), fără a fi marcate sau marcate
necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. h);
47) Constituie infractiune urmatoarea fapta:

a) Nerespectarea prevederilor art. 428 alin. (3;


b) Nerespectarea prevederilor art. 435 alin. (2);
c) Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (6) şi art. 430 alin. (5)

48) Constituie infractiune urmatoarea fapta:

a) Refuzul operatorilor economici de a prelua şi de a distruge cantităţile confiscate de tutun


prelucrat, în condiţiile prevăzute la art. 431 alin. (1)-(3).
b) Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul
fiscal a produselor marcate în acest fel;
c) Deţinerea în scopuri comerciale, cu neîndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 414 alin. (1), a
produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un alt stat;

49) Constituie infractiune urmatoarea fapta:

a) Refuzul sub orice formă a accesului autorităţilor competente cu atribuţii de control pentru
efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale;
b) Refuzul operatorilor economici de a prelua şi de a distruge cantităţile confiscate de tutun
prelucrat, în condiţiile prevăzute la art. 431 alin. (1)-(3).
c) Refuzul sub orice formă a accesului operatorilor economici cu atributii in domeniu pentru
efectuarea verificarilor necesare bunei functionari;

50) Constituie infractiune urmatoarea fapta:

a) Nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) lit. l), art. 375 alin. (1) lit. e), art. 383 alin. (3) şi art.
391 alin. (3);
b) rimirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize cu nerespectarea cerinţelor prevăzute
la art. 404 alin. (1);
c) Achiziţionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de
produse accizabile, altfel decât se prevede în prezentul titlu;