Sunteți pe pagina 1din 11

Logistica aprovizionărilor

(Profesori: Dr., conf. univ. Bulat V.; lect. sup. univ. Carp E.)

T E M A 1 . L O G I S T I C A A P R O V I ZI O N Ă R I L O R -
COMPONENTĂ A SISTEMULUI LOGISTIC AL
ÎNTREPRINDERII.

1. Conceptul de aprovizionare materială.


2. Sarcinile şi formele de aprovizionare.
3. Sistemul de relaţii pentru aprovizionarea materială.
Conceptul de aprovizionare materială.

Definiţii

Etapele Aprovizionarea
procesului de
aprovizionare Obiectivele
aprovizionării

Activităţi specifice aprovizionării


Sarcinile şi formele de aprovizionare.

Sarcinile aprovizionării
În domeniul planificării aprovizionărilor

În domeniul organizării şi conlucrării cu furnizorii

În domeniul livrării, depozitării şi gestiunii stocurilor materiale

În domeniul consumului de resurse

În domeniul activităţilor auxiliare


Sarcinile şi formele de aprovizionare.

Tranzit organizat
Aprovizionare
directă

Tranzit achitat

Din depozitele intermediarului


Aprovizionare
indirectă

Aprovizionare garantată
Sistemul de realaţii pentru aprovizionarea materială

Preţ Volum
optim necesar

ELEMENTELE
APROVIZIONĂRII
MATERIALE

Servicii convenabile Cantitate corespunzătoare

Moment
potrivit
Evoluţia sistemului de aprovizionare

pasivitate

integrare Etapele autonomie


sistemului

participare
Sistem de relaţii pentru aprovizionare:

internă externă

• Planificare şi control • Furnizori autohtoni şi


• Desfacerea externi
• Financiar-contabil • Transport extern
• Transport intern • Unităţi specializate de
• Asistenţă tehnică import
• Depozitarea internă • Instituţii bancare
• Producţie curentă • Burse de mărfuri
• Cercetare-dezvoltare
• Controlul tehnic al calităţii
Vocabular

 Achiziţionare
 Logistica provizionărilor
 Recepţia mărfurilor
 Aprovizionare directă
 Aprovizionare indirectă
 Aprovizionare prin tranzit organizat
 Aprovizionare prin tranzit achitat
 Aprovizionare prin depozitele intermediarului
 Aprovizionare garantată
 Termen de achiziţionare
Pentru autoevaluare:

 La nivel de cunoaştere: definiţi noţiunile conceptuale


expuse în vocabular

 La nivel de aplicare: descrieţi obiectivele, sarcinile şi


formele de aprovizionare reflectînd avantajele şi
dezavantajele acestora.

 La nivel de integrare: argumentaţi, în baza unui


exemplu, sistemul de relaţii pentru aprovizionarea
materială.
Bibliografie:

 Balan C., Logistica mărfurilor, Uranus, Bucureşti,


2010.
 Bursan D., Logistica aprovizionării materiale. Note
de curs., ASE, 2014.
 Федко В.П. Коммерческая логистика. – Москва,
2016, 304 c.
 Edward H., Frazelle Ph. Supply Chain Strategy. –
New York: Donnelley&SonsCompany, 2009, 353 p.
În rezultatul însuşirii temei studentul
trebuie să fie capabil să:

 -să definească noţiunea de aprovizionare materială;


 -să identifice obiectivele aprovizionării materiale;
 -să descrie activităţile specifice aprovizionării materiale;
 -să analizeze etapele procesului de aprovizionare;
 -să descrie sarcinile aprovizionării materiale;
 -să facă o analiză comparativă a formelor de aporvizionare;
 - să diferenţieze formele de aplicabilitate ale aprovizionării
indirecte;
 -să cunoască elementele aprovizionării materiale;
 -să descrie etapele sistemului de aprovizionare;
 -să analizeze sistemul de relaţii interne şi externe ale
aprovizionărilor;