Sunteți pe pagina 1din 24

Facultatea de Drept si Administratie Publica - Specializarea DREPT

Drept European (Dreptul Uniunii Europene) – Grile examen

TRUE/FALSE

1. Primele izvoare primare ale dreptului Uniunii Europene sunt tratatele institutive, respectiv:
Tratatul CECA de la Paris (1951) si Tratatele de la Roma semnate in 1957.

2. Izvoarele primare ale dreptului Uniunii Europene sunt actele normative ale Uniunii
Europene, altele decat tratatele incheiate si ratificate de statele membre

3. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa este izvor primar al dreptului Uniunii
Europene.

4. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa a fost semnat si a intrat in vigoare la sfarsitul
anului 2004.

5. Tratatele de la Amsterdam si Nisa nu sunt izvoare primare ale dreptului Uniunii Europene.

6. Prin Tratatele de la Roma, semnate in 1957 au fost constituite Comunitatea Economica


Europeana (CEE) si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom).

7. Actele adoptate de catre institutiile Uniunii Europene in aplicarea tratatelor formeaza


categoria izvoarele secundare ale dreptului Uniunii Europene.

8. Dreptul Uniunii Europene este integrat de plin drept in ordinea juridica a fiecaruia dintre
statele membre.
A

9. Desi directivele si regulamentele nu pot sa contravina izvoarelor primare ale Uniunii, in


situatii speciale deciziile, ca acte normative ale Uniunii Europene, pot sa contravina
izvoarelor primare.

10. Judecatorul national este obligat sa aplice actele normative ale Uniunii Europene, de la data
intrarii acestora in vigoare, ca pe propriile norme nationale.

11. Dreptul Uniunii Europene are un caracter unitar, ridicandu-se deasupra diversitatii
contextelor nationale. Dreptul Uniunii Europene se aplica in mod uniform in toate statele
membre.

12. Institutiile Uniunii Europene îsi exercita fiecare în parte competentele conferite de tratate,
dar în acelasi timp trebuie sa conlucreze strâns în vederea atingerii obiectivelor Uniunii
Europene. În cadrul acestei cooperari la nivel institutional trebuie respectat principiul
echilibrului, în sensul ca nici o institutie nu poate încalca sau exercita competentele altor
institutii pe de o parte, iar, pe de alta, parte ca toate institutiile trebuie sa se implice activ
pentru realizarea obiectivelor Uniunii Europene.

13. Ordinea juridica a Uniunii Europene este conturata prin actele emise de institutiile Uniunii
Europene si tratatele incheiate si ratificate de catre statele membre.

14. Ordinea juridica a Uniunii Europene este o ordine juridica supranationala, care se
întemeiaza pe acceptarea transferarii, de catre statele membre ale Uniunii Europene, a unor
competente decizionale catre institutiile Uniunii , care au fost create prin tratate.

A
15. Principiul subsidiaritatii si cel al proportionalitatii dreptului Uniunii Europene sunt strans
legate si au efecte similare, de limitare a interventiei legislative a Uniunii Europene.
Institutiile Uniunii aplica principiul subsidiaritatii în conformitate cu Protocolul privind
aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii care este anexat Tratatului de la
Lisabona

16. Prioritatea face parte din natura dreptului Uniunii Europene. In absenta sa, tratatele ar fi
lipsite de efecte, deoarece ulterior adoptarii unui tratat statele membre ar putea adopta acte
normative contrare tratatelor.

A
17. Conform principiului prioritatii, actele normative nationale nu pot contraveni dreptului
Uniunii Europenr, cu exceptia prevederilor Constitutiei, actul normativ cel mai important in
ierarhia oricarui sistem de drept.

18. Judecatorii nationali sunt indreptatiti sa suspende aplicarea legii nationale, atunci cand se
invoca incompatibilitatea acesteia cu dreptul Uniunii Europene, insa numai dupa formularea
unei cereri de interpretare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

19. Dreptul Uniunii Europene produce efect direct atat in statele membre, cat si in statele
asociate la Uniunea Europeana, insa numai de la momentul deschiderii in mod ferm si
irevocabil a negocierilor de aderare la Uniunea Europeana.

20. Conform art. 4 al Protocolului nr. 3 privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene
anexat Tratatului privind Uniunea Europeana si Tratatului privind Functionarea Uniunii
Europene, judecatorii si avocatii generali nu pot exercita nicio functie politica, insa pot
exercita functii administrative si/sau executive.

21. Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului nu este un principiu al dreptului
Uniunii Europene, ci exclusiv un principiu care guverneaza activitatea Consiliului Europei.

F
22. Orice cetatean al Uniunii dispune de dreptul de a particia la alegerile locale, adica dreptul de
a alege si de a fi ales in administratia locala (nationala) din statul in care isi are resedinta in
aceleasi conditii ca si cetatenii acelui Stat.

23. Institutiile Uniunii Europene actioneaza in limitele atributiilor conferite lor de catre
Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene.

24. Parlamentul European este institutia Uniunii Europene cu rol legislativ, fiind singura
institutie care adopta acte normative obligatorii care se aplica pe teritoriul Uniunii.

25. Membrii Parlamentului European sunt alesi prin vot universal, direct, de catre cetatenii
statelor membre, pentru o perioada de cinci ani si reprezinta la nivelul Uniunii Europene
interesele guvernelor statelor din care provin, punand in aplicare politica respectivelor
guverne la nivelul Uniunii Europene.

26. Membrii Parlamentului European sunt instructati de catre guvernele statelor din care provin
cu privire la modul in care sa-si indeplineasca insarcinarile care le revin in exercitarea
functiei lor.

27. Membrii Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta interesele guvernelor statelor membre,
ci interesul general comunitar.

28. Membrii Consiliului Uniunii Europene sunt numiti pentru o perioada de 6 luni.

29. Consiliul Uniunii Europene nu are atributii decizionale proprii, intervenind numai in masura
in care Comisia Europeana care este institutia Uniunii cu caracter colegial si permanent ii
deleaga spre rezolvare unele probleme.

F
30. Consiliul Uniunii Europene este format din cate un reprezentant al fiecarui stat membru, la
nivel ministerial, imputernicit sa angajeze guvernul acelui stat membru. Prin urmare,
Consiliul Uniunii Europene reprezinta interesele statelor membre.

31. Comisia Europeana are atributii preponderent executive.

32. Membrii Comisiei Europene sunt numiti de catre statele membre pentru un mandat de 4 ani.

33. Comisia Europeana contribuie prin propuneri la pregatirea si conturarea masurilor luate de
Consiliul Uniunii Europene si de Parlamentul European. Ea are drept de initiativa
legislativa.

34. Comisia Europeana nu are drept de initiativa legislativa, acest drept revenind Consiliului
Uniunii.

35. Desi are posibilitatea de a formula avize si recomandari Comisia europeana nu are nici un
fel de atributie de control si impunere a respectarii legislatiei comunitare de catre statele
membre.

36. Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu are atributii de interpretare a Tratatelor intrucat
aceste atributii revin Comisiei Europene, care este gardianul tratatelor.

37. Judecatorii si avocatii generali sunt desemnati la propunerea guvernelor statelor membre, de
comun acord pentru un mandat de 6 ani care poate fi reinnoit. Membrii Curtii de Justitie
desemneaza Presedintele Curtii pentru un mandat de 3 ani.

A
38. Fiecare guvern al statelor membre deleaga cate un reprezentant la nivel ministerial dintre
membrii sai in Consiliul Uniunii Europene, reprezentantul fiind desemnat in functie de
problemele inscrise pe ordinea de zi a Consiliului.

39. Tribunalul nu este o institutie comunitara distincta, ci este atasat Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

40. Libera circulatie a marfurilor presupune exclusiv interzicerea intre statele membre a taxelor
vamale asupra importurilor si exporturilor si eliminarea restrictiilor cantitative.

41. Libera circulatie a capitalurilor implica interzicerea restrictiilor privind platile intre statele
membre si intre statele membre si tarile terte.

42. Libertatea de circulatie a serviciilor este total independenta de libertatea de circulatie a


persoanelor.

43. Libera circulatie a serviciilor include libera circulatie a marfurilor.


F

44. Tribunalul Uniunii Europene are inre altele si competenta de a solutiona actiunile care sunt
introduse împotriva deciziilor Tribunalului Functiei Publice, care este competent în ceea ce
priveste litigiile referitoare la functionarii publici europeni

45. Politica economica are stranse legaturi cu politica monetara, cele doua conditionandu-se
reciproc.

46. Politica privind mediul inconjurator nu implica actiuni la nivel comunitar, ci actiuni
specifice la nivelul fiecarui stat membru.
F

47. Curtea de Conturi este formata dintr-un resortisant din fiecare stat membru numit de
Consiliu pe baza propunerilor statelor membre, dupa primirea avizului Parlamentului
european. Curtea de Conturi are statut de institutie comunitara.

48. Comitetul Economic si Social este compus din reprezentanti ai organizatiilor patronale,
salariale si alti reprezentanti ai societatii civile si este un organism cu caracter consultativ.

49. Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor sunt organisme din cadrul Uniunii
Europene care pot adopta acte normative cu caracter obligatoriu in domeniul lor de
competenta.

50. Conform tratatului de la Lisabona 500.000 de cetateni europeni, provenind din cel putin trei
state membre pot propune Comisiei Europene un proiect de act normativ comunitar.

51. Judecatorii si avocatii generali din cadrul Curtii de Justitie a Uniunii Europene sunt
desemnati de comun acord de catre guvernele statelor membre, pentru un mandat de 6 ani
care poate fi reinnoit. Membrii Curtii de Justitie desemneaza Presedintele Curtii pentru un
mandat de 3 ani.

A
52. Politica externa si de securitatea comuna a Uniunii are la baza dezvoltarea solidaritatii
politice reciproce a statelor membre, identificarea chestiunilor de interes general si
realizarea unui grad din ce în ce mai mare de convergenta a actiunilor statelor membre în
materie de securitate.

53. Politica de securitate si aparare comuna (PSAC) este o politica distincta si separata de
Politica Externa si de Securitate Comuna.

A
54. Statele membre au obligatia de a sprijini în mod activ PESC în baza principiului loialitatii si
al solidaritatii reciproce. Ele trebuie sa se abtina de la orice actiune contrara intereselor
Uniunii sau care poate dauna eficientei sale ca forta de coeziune în relatiile internationale.

55. Uniunea Europeana se intemeiaza pe valorile respectarii demnitatii umane, a libertatii,


democratiei, egalitatii, statului de drept, precum si pe respectarea drepturilor omului,
inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor.

56. Uniunea ofera cetatenilor sai un spatiu de libertate, securitate si justitie, fara frontiere
interne, in cadrul caruia este garantata libera circulatie a persoanelor impreuna cu masurile
adecvate privind controalele la frontierele externe, azilul, migratia si prevenirea si
combaterea infractionalitatii

57. In temeiul principiului cooperarii loiale, Uniunea si statele membre se concureaza reciproc
in indeplinirea misiunilor

58. Delimitarea competentelor Uniunii este reglementata de principiul atribuirii. Exercitarea


acestor competente se realizeaza de catre institutiile comunitare si este reglementata de
principiile subsidiaritatii si proportionalitatii, care limiteaza interventia Uniunii.

59. Conform Tratatului de la Lisabona Uniunea adera la Conventia europeana pentru apararea
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

60. Comisia Europeana exercita, impreuna cu Consiliul European, functiile legislativa si


bugetara.
F
61. Conform Tratatului de la Lisabona reprezentarea cetatenilor europeni in Parlamentul
European este asigurata in mod proportional cu criteriul demografic, descrescator, cu un
prag minim si unul maxim de membri pentru fiecare stat membru. Numarul parlamentarilor
nu poate depasi 750.

62. Incepand cu anul 2014 Comisia Europeana va fi formata dintr-un numar de comisari egal cu
doua treimi din numarul statelor membre, atat timp cat Consiliul European nu decide
modificarea acestui numar, hotarand in unanimitate.

63. Membrii Comitetului Regiunilor sunt numiti pentru un mandat de 5 ani de catre Consiliu cu
majoritate calificata, dintre reprezentantii colectivitatilor locale din statele membre, pe baza
propunerilor primite din partea statelor membre

64. Uniunea dezvolta o politica comuna de imigrare, al carei scop este de a asigura, in toate
etapele, gestionarea eficienta a fluxurilor de imigranti, tratamentul echitabil al resortisantilor
tarilor terte cu sedere legala in statele membre, precum si prevenirea imigrarii ilegale si a
traficului de persoane si combaterea sustinuta a acestora

65. Tratatele de la Maastricht si de la Amsterdam reglementeaza modalitatile de protejare a


cetateniei europene astfel:
protectia acordata de catre autoritatile diplomatice si consulare ale statelor
membre,
dreptul de petitionare
dreptul de a se adresa mediatorului.
dreptul de a comunica cu institutiile comunitare

66. Deciziile, ca acte normative ale Uniunii Europene, trebuie motivate in mod clar si pertinent
si nu sunt obligatorii in integralitatea lor, ci doar cu privire la rezultat.

67. Actele normative ale Uniunii Europene adoptate de catre institutii intra in vigoare la data
fixata sau in a 20-a zi de la publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
A
68. Decizia, ca act normativ al Uniunii Europene, are aplicabilitate indirecta si produce efecte
de la data comunicarii sale catre destinatari

69. Decizia, ca act normativ al Uniunii Europene, se adreseaza unor destinatari precisi. Ea este
un act normativ individual, fara aplicabilitate generala, spre deosebire de regulamente, care
au un caracter general.

70. In cadrul Consiliului Uniunii Europene cea mai mare parte a deciziilor se adopta cu
majoritate simpla.

71. Discutiile si negocierile pentru identificarea unei alte solutii care sa rezolve criza
institutionala ca urmare a respingerii Tratatului constitutional au condus la un acord asupra
unui nou proiect de tratat, care s-a semnat pe data de 13 decembrie 2007 la Lisabona,
urmand sa intre in vigoare la inceputul anului 2009, cel tarziu inainte de alegerile europene
din anul 2009. Tratul de reforma de la Lisabona a intampinat dificultati si a intrat in vigoare
mai tarziu, respectiv in decembrie 2009.

72. Tratatul de la Lisabona a fost conceput pentru a reforma reglementarile aplicabile in prezent
in Uniunea Europeana, in asa fel incat Uniunea Europeana sa fie adaptata noilor realitati
create de extinderea acesteia la 27 de state membre

73. Primele izvoare secundare ale dreptului comunitar sunt tratatele constitutive de la Roma si
de la Paris.

74. Interesele si obiectivele strategice ale PESC sunt stabilite de catre Comisia Europeana .

F
75. Consiliul European este institutia Uniunii, care hotarând cu unanimitate stabileste interesele
si obiectivele strategice ale PESC

76. Comisia Europeana exercita functia executiva impreuna cu Consiliul European, stabilind
principalele directii de actiune ale Consiliului European.

F
77. Tratatul CECO a fost incheiat pentru o perioada de 50 de ani. La data de 23 iulie 2002,
CECO si-a încetat existenta, iar patrimoniul acesteia a fost transferat Comunitatii Europene.

78. Prima incercare de reforma si adaptare a Uniunii la valurile succesive de extindere a fost
„Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa”, care a fost elaborat pentru a înlocui vechile
tratate cu un text unitar, care sa stabileasca in mod simplu si clar pentru cetatenii europeni
bazele, obiectivele, structura si modul de functionare a Uniunii Europene extinse.

79. Regulamentul este principalul izvor de drept derivat, este obligatoriu in integralitatea lui si
contine prescriptii generale si impersonale, cu aplicabilitate generala. Aplicabilitatea
generala este principala deosebire dintre regulament si decizie.

80. Statele membre care doresc sa stabileasca intre ele o forma de cooperare consolidata in
cadrul competentelor neexclusive ale Uniunii pot recurge la institutiile Uniunii Europene.

81. Curtea de Justitie a Uniunii este sesizata printr-o cerere adresata grefierului Curtii, care
trebuie sa cuprinda numele si domiciliul reclamantului, calitatea semnatarului, numele partii
sau partilor împotriva carora se formuleaza cererea, obiectul litigiului, concluziile si o
expunere sumara a motivelor invocate. Dupa caz, cererea trebuie sa fie însotita de actul a
carui anulare este ceruta sau, de o proba scrisa a datei invitatiei de a actiona adresate unei
institutii.

A
82. Dreptul Uniunii Europene are un caracter unitar, aplicarea dreptului Uniunii europene in
statele membre find conditionata atat de respectarea particularitatilor fiecarui sistem juridic
national, cat si in special de aplicarea normelor Uniunii in plan national cu un „continut
identic si cu o egala eficacitate”.

83. In cadrul ordinii juridice comunitare sunt eliminate toate competentele nationale ale statelor
ce fac parte din Uniunea Europeana, deoarece aceste competente au fost transferate in
integralitate institutiilor comunitare.

F
84. In activitatea sa, Curtea de Justitie a apelat la principii generale de drept si, in plus, a
conturat o serie de principii specifice dreptului comunitar, ori de cate ori sursele primare sau
secundare ale dreptului comunitar nu dispuneau de reglementari.

85. Directiva obliga toate statele membre destinatare in totalitate, fiind obligatorie in toate
elementele sale.

86. Consiliul European, hotarand cu majoritate calificata, propune Parlamentului European un


candidat la functia de Presedinte al Comisiei Europene.

87. Membrii Comisiei Europene poarta denumirea de comisari si sunt numiti pentru un mandat
de 5 ani, care poate sa fie reinnoit.

88. Mandatul membrilor Comisiei Europene poate sa fie reinnoit de maxim doua ori.

89. Tratatul de la Lisabona nu este in vigoare deoarece a fost respins in cadrul unui referendum
organizat intr-unul dintre statele membre

F
90. Curtea de Justitie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justitie, Tribunalul si tribunale
specializate. Ea asigura respectarea dreptului in interpretarea si aplicarea tratatelor
comunitare.

91. Tratatul de la Lisabona a fost conceput pentru a inlocui vechile tratate cu un text unitar, care
sa stabileasca in mod simplu si clar pentru cetatenii europeni bazele, obiectivele, structura si
modul de functionare a Uniunii Europene extinse.

92. In cadrul principiilor si obiectivelor actiunii sale externe, Uniunea desfasoara, defineste si
pune in aplicare o politica externa si de securitate comuna intemeiata pe dezvoltarea
solidaritatii politice reciproce a statelor membre, pe identificarea chestiunilor de interes
general si pe realizarea unui grad din ce in ce mai mare de convergenta a actiunilor statelor
membre.

A
93. Parlamentul European elaboreaza politica externa si de securitate comuna si adopta deciziile
necesare pentru definirea si punerea in aplicare a acesteia, pe baza orientarilor generale si a
liniilor strategice definite de Consiliul European.

94. In exercitarea mandatului sau, Inaltul Reprezentant al Uniunii este sustinut de un serviciu
european pentru actiunea externa. Acest serviciu lucreaza in colaborare cu serviciile
diplomatice ale statelor membre.

95. Conform Tratatului de la Lisabona Uniunea Europeana va exista alaturi de Comunitati.

96. Conform Tratatului de la Lisabona Uniunea se substituie Comunitatii Europene si succede


acesteia.

97. In temeiul principiului cooperarii loiale, Statele membre adopta orice masura generala sau
speciala pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor care decurg din tratate sau care rezulta din
actele institutiilor Uniunii Ruropene.
F

98. Actuala Comisie Europeana este formata dintr-un numar de comisari egal cu doua treimi din
numarul statelor membre.

99. Parlamentarii europeni sunt alesi proportional cu populatia statului membru din care provin,
fiind stabilit un numar maxim si unul minim de parlamentari din partea unui stat membru.

100. Curtea de Justitie a Uniunii Europene este compusa în prezent din 18 judecatori, conform
principiului ca prin rotatie sa fie numit câte un judecator pentru fiecare stat membru, astfel
încât toate sistemele juridice nationale din cadrul Uniunii Europene sa fie reprezentate egal
la nivelul Curtii

101. Art. 101 al TFUE (ex-articolul 81 TCE) interzice întelegerile anticoncurentiale dintre
întreprinderi declarând incompatibile cu piata interna si prin urmare interzise orice acorduri
între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi si orice practici concertate
care pot afecta comertul dintre statele membre si care au ca obiect sau efect împiedicarea,
restrângerea sau denaturarea concurentei în cadrul pietei interne
A

102. Materia concurentei reprezinta un domeniu în care Uniunea Europeana are „competenta
exclusiva”. Prin urmare, în domeniul concurentei, statele membre pot legifera numai în
masura în care transpun sau aplica dreptul adoptat la nivelul Uniunii sau în domeniile înca
nereglementate la nivel Uniunii Europene

103. Conform Tratatului de la Lisabona Curtea de Justitie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de
Justitie si Tribunalul de prima instanta care este un tribunal specializat

104. Libertatea de circulatie a persoanelor a reprezentat o problema mai sensibila pentru statele
membre decât libera circulatie a marfurilor, datorita implicatiilor ce tin de ordinea publica si
de siguranta nationala sau de sistemul de asigurari sociale.
A

105. In cadrul actiunilor cu caracter operativ ale Europol, acesta poate sa aplice masuri coercitive
cum ar fi arestarea sau retinerea actionând în mod independent si fara a solicita implicarea
autoritatilor nationale competente dim statul membru pe al carui teritoriu sunt adoptate
masurile coercitive

106. Europol-ul este o organizatie independenta a Uniunii Europene cu misiunea de a sustine si


consolida actiunea autoritatilor politienesti si a altor servicii de aplicare a legii din statele
membre, precum si cooperarea acestora pentru prevenirea si combaterea criminalitatii grave
care afecteaza doua sau mai multe state membre, a terorismului si a formelor de
criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii

107. Parchetul European are competenta de a cerceta, de a urmari si de a trimite în judecata, dupa
caz în colaborare cu Europol, autorii si coautorii infractiunilor care aduc atingere intereselor
financiare ale Uniunii. El a fost înfiintat prin Tratatul de la Maastricht

108. Conform art. 82 al TFUE (ex-articolul 31 TUE) cooperarea judiciara în materie penala în
cadrul Uniunii se întemeiaza pe principiul recunoasterii reciproce a hotarârilor judecatoresti
si a deciziilor judiciare si include apropierea reglementarile juridice si a normelor
administrative ale statelor membre în anumite domenii de criminalitate

MULTIPLE CHOICE

1. Precizati care dintre urmatoarele categorii de acte fac parte dintre izvoarele primare ale
dreptului comunitar:

a. Regulamentele si directivele;
b. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului; Tratatul
instituind Comunitatea Economica Europeana; Tratatul instituind Comunitatea
Europeana a Energiei Atomice;
c. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa.
B

2. Dreptul comunitar are urmatoarele caracteristici:


a) are prioritate si aplicabilitate indirecta prin traspunerea in legilatia interna;
b) are prioritate si efect direct;
c) are aplicabilitate imediata

a. a+b
b. b+c
c. a+c
B

3. Principiul prioritatii dreptului comunitar

a. tine de esenta dreptului comunitar;


b. se aplica prin raportare la toate normele nationale, cu exceptia celor comunitare;
c. a fost stabilit expres printr-un regulament al Comisiei Europene.
A

4. Principiul subsidiaritatii:
a) este un principiu fundamental al dreptului comunitar;
b) presupune actiunea Comunitatii in limitele competentelor si obiectivelor conferite de
tratate, Comunitatea intervenind in masura in care obiectivele actiunii nu pot fi realizate
satisfacator la nivelul statelor membre;
c) nu limiteaza interventia comunitara.

a. a+b
b. b+c
c. a+c
A

5. Uniunea Europeana isi propune:


a) sa ofere cetatenilor sai o arie de libertate, securitate si justitie fara frontiere.
b) sa combata reglementarea uniforma a concurentei si dezvoltarea economiei de piata.
c) sa promoveze progresul stiintific si tehnic;
d) sa promoveze inlaturarea protectiei sociale si diviziunea teritoriala

a. a+b+c
b. a + c
c. b+d
B
6. Principalele institutii ale Uniunii Europene sunt:

a. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul European, Comisia


Europeana, Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Curtea de Conturi si Banca
Centrala Europeana.
b. Parlamentul European, Consiliul Europei, Comisia Europeana si Curtea de Justitie;
c. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana, Curtea de
Justitie a Uniunii Europene si Curtea de Conturi
C

7. Comisia Europeana este o institutie:

a. cu rol executiv;
b. cu rol jurisdictional;
c. cu rol politic.
A

8. Libera circulatie a marfurilor implica:


a) interzicerea intre statele membre a taxelor vamale asupra importurilor si exporturilor;
b) un tarif vamal comun;
c) eliminarea restrictiilor legate de libera circulatie a serviciilor

a. a+b
b. b+c
c. a+c
A

9. Libertatea de circulatie a lucratorilor implica:


a. garantarea unui loc de munca in cadrul statelor membre
b. deplasarea in mod liber pe teritoriul statelor membre in vederea angajarii
c. sederea limitata intr-un stat membru pentru angajare, in baza unor vize si permise de
lucru;
d. ramanerea pe teritoriul unui stat membru a persoanei dupa ce a fost angajata in acest stat
membru, sub rezerva conditiilor care sunt cuprinse in regulamentele de implementare care
sunt elaborate de Comisiei

a. a+b+c
b. a+b+d
c. b+d
C
10. Definirea si punerea in aplicare a politicii monetare comune se realizeaza de catre:

a. Consiliul Uniunii Europene si Curtea de Conturi;


b. Sistemul European al Bancilor Centrale;
c. Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Conturi si Banca Europeana de Investitii.
B

11. Tratatul de la Maastricht:

a. instituie Uniunea Europeana;


b. reglementeaza mai detaliat fiecare dintre cele 3 Comunitati Europene;
c. instituie cele 4 libertati fundamentale in cadrul Uniunii.
A

12. Membrii Comisiei Europene sunt numiti de catre:

a. Consiliu de comun acord cu Presedintele Comisiei, pornind de la propunerile


formulate de catre statele membre;
b. cetatenii europeni;
c. statele membre.
A

13. Cetatenii sunt reprezentati direct, la nivelul Uniunii Europene, in:

a. Parlamentul European
b. Parlamentul si Consiliul European
c. Comisia Europeana
A

14. Conform Tratatului de la Lisabona Institutiile Uniunii Europene sunt:

a. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeana, Curtea


de Justitie a Uniunii Europene
b. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu Uniunii Europene, Comisia
Europeana, Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Banca Centrala Europeana,
Curtea de Conturi
c. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeana, Curtea
de Justitie a Uniunii Europene, Curtea de Conturi
B

15. Parlamentul European, Consiliul si Comisia sunt asistate de urmatoarele organe care
exercita functii consultative
a. Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor,
b. Comitetul Economic si Social si Comitetul asistentei civile
c. Comitetul Economic si Social si Comitetul reprezentantilor regionali
A

16. Comisia Europeana:


a) promoveaza interesul general al Uniunii (interesul comintar);
b) vegheaza la aplicarea tratatelor (este gardianul tratatelor),
c) executa bugetul;
d) are initativa legislativa.

a. a+b
b. a+b+c
c. a+b+c+d
C

17. Comisia, ca organ colegial, raspunde in fata


a. Parlamentului European
b. Consiliului European
c. Curtii de Conturi
A

18. Curtea de Justitie este formata din:

a. cate un judecator pentru fiecare stat membru si este sprijinita de avocati generali.
b. cate un judecator pentru fiecare stat membru si este sprijinita de avocati asistenti
c. cate un judecator pentru fiecare stat membru
A

19. In problemele referitoare la politica externa si de securitate comuna, Uniunea este


reprezentata de:

a. Presedintele Comisiei Europene


b. Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate
c. Presedintele Consiliului European
B

20. Din Agentia Europeana de Aparare fac parte:

a. Statele membre si alte state din Europa


b. Toate statele membre
c. Orice state membre care doresc sa participe
C

21. Uniunea Europeana are personalitate juridica conform:

a. Tratatului de la Maastricht
b. Tratatului de la Lisabona
c. Tratatului de la Amsterdam
B

22. Orice stat membru poate decide sa se retraga din Uniune.

a. in mod liber, conform normele constitutionale nationale


b. dupa obtinerea acordului unanim al tuturor statelor membre
c. dupa obtinerea acordului a doua treimi din numarul statelor membre
A

23. La aceasta data Uniunea Europeana are un numar de:

a. 25 de state membre
b. 27 de state membre
c. 23 de state membre
B

24. Intre competentele partajate ale Uniunii enumeram:

a. Piata interna, mediu, spatiul de libertate, securitate si justitie


b. Legislatie nationala, protectia consumatorului, mediu, acorduri internationale
c. Stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei interne;
politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro; uniunea vamala
A

25. Consiliul European

a. Defineste orientarile strategice ale planificarii legislative si operationale in cadrul


spatiului de libertate, securitate si justitie.
b. Vegheaza la respectarea tratatelor, fiind gardianul tratatelor
c. Executa bugetul si are initiativa legislativa
A

26. Mediatorul european este numit de:


a. Consiliul de Ministri
b. Parlamentul European
c. Comisia Europeana
B

27. Intre competentele exclusive ale Uniunii enumeram:

a. Piata interna, mediu, spatiul de libertate, securitate si justitie


b. Legislatie nationala, protectia consumatorului, mediu, acorduri internationale
c. Stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei interne;
politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro; uniunea vamala
C

28. Parlamentul European a aprobat aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in data de:

a. 13 aprilie 2005;
b. 13 aprilie 2006;
c. 13 aprilie 2007;
A

29. Planul „Schumann”, lansat la Paris la 9 mai 1950, urmarea:

a. realizarea unei cooperari economice intensificate;


b. realizarea uniunii vamale
c. plasarea productiei de otel si carbune sub egida unei Inalte Autoritati
C

30. Fiecare institutie a Uniunii Europene:

a. isi stabileste in mod independent c. raporteaza Comisiei Europene


propriul Regulament si isi desemneaza
functionarii
b. raporteaza Parlamentului European
A

31. Parlamentul european are urmatoarele categorii de atributii:

a. atributii legislative exclusive si c. atributii de ancheta si de avocat al


individuale poporului si atributii de supraveghere
si control.
b. atributii executive
C

32. Parlamentul European este compus din:


a. reprezentanti ai popoarelor statelor c. reprezentanti ai Uniunii Europene
membre (cetatenieuropeni) alesi de
cetatenii europeni
b. reprezentanti ai guvernelor statelor d. reprezentanti din Parlamentele
membre nationale ale statelor membre
A

33. Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate este
numit de
a. Parlamentul European cu acordul c. Consiliul European
Comisiei
b. Comisia Europeana d. Consiliul European, cu acordul
presedintelui Comisiei
C

34. Comisia, in calitate de organ colegial, raspunde in fata:


a. Parlamentului European c. Consiliului European
b. Consiliului Uniunii Europene d. Consiliului Europei
A

35. Conform Tratatului de la Lisabona incepand cu data de 1 noiembrie 2014, Comisia va fi


compusa dintr-un numar de membri, incluzand presedintele si Inaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate egal cu:
a. numarul statelor membre c. un sfert din numarul statelor membre
b. doua treimi din numarul statelor d. o jumatate numarul statelor membre
membre
B

36. Curtea de Justitie a Uniunii Europene cuprinde:


a. Curtea de Justitie, Tribunalul si c. Curtea de Justitie, Tribunalul Marii
tribunale specializate Camere si Tribunalul specializat
b. Curtea de Justitie, Tribunalul de prima instanta si Tribunalul functiei publice
A

37. Politica externa si de securitate comuna este elaborata de:


a. Parlamentul European c. Comisia Europeana
b. Parlamentele nationale d. Consiliul Uniunii Europene
D

38. Conform art. 3 al Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene, Uniunea are
competenta exclusiva în urmatoarele domenii:

a) uniunea vamala
b) politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro
c) politica externa si de securitate comuna
d) politica comerciala comuna

a. a +b+c c. a+b+d
b. b+c+d d. b+c+d
C

39. Conform art. 4 al Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene, Uniunea are
competenta de legiferare partajata cu statele membre în urmatoarele domenii:

a) uniunea vamala
b) protectia consumatorului;
c) transporturile;
d) retelele transeuropene

a. a+b+c c. b+c+d
b. a+b+d d. a+c+d
C

40. Investigatiile cu privire la ajutoarele de stat sunt efectuate de catre:

a. Consiliul Uniunii Europene c. Consiliul European


b. Parlamentul European d. Comisia Europeana
D

41. Realizarea Pietei Interne a intervenit treptat si progresiv. Prima libertate realizata a fost:

a. Libera circulatie a marfurilor c. Libera circulatie a capitalurilor


b. Libera circulatii a persoanelor d. Libera circulatie a platilor
A

42. Activitatile Europol sunt controlate de catre:

a. Parlamentul European, în asociere cu c. Comisia Europeana


parlamentele nationale
b. Consiliul Uniunii Europene

S-ar putea să vă placă și