Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „SEPTIMIU MUREŞAN”, CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE ADMITERE
SESIUNEA septembrie 2015

TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR


LIMBA ROMÂNĂ şi LIMBA ENGLEZĂ
VARIANTA 2

Fiecărui item îi corespunde o singură variantă corectă b. neuron, oare, lubeniţă, paisprezece;
de răspuns. Aceasta va fi marcată cu un “X”, iar celelalte c. casă, pe, om, galben;
cu “-“, conform modelului: d. omniprezent, cireaşă, soră, sintaxă.
9. Sunt derivate cu sufix toate cuvintele din seria:
Nr. a. drumuleţ, tineresc, rămuros, argintar;
a b c d
întrebare b. gălbui, drumuri, casei, iubitor;
1 c. casele, târâş, omului, gras;
2 d. nedrept, (a) răzbate, răscruce, inutil.
3 10. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria:
a. despre, bunăvoinţă, bunătate, înotătoare;
1. În cuvântul pâinea există: b. gura-leului, Rompetrol, O.Z.N., numai;
a. două consoane, două vocale şi două semivocale; c. copilului, de la, Bistriţa-Năsăud, dunărean;
b. două consoane, o vocală şi trei semivocale; d. răscruce, nedrept, (a) răzbate, (a) îmbărbăta.
c. două consoane, trei vocale şi o semivocală; 11. În enunţul Îi place verdele, cuvântul subliniat s-a
d. trei consoane, două vocale şi două semivocale. format prin:
2. Cuvântul ciorbă conţine: a. derivare cu sufix;
a. şase litere şi şase sunete; b. compunere;
b. şase litere şi cinci sunete; c. conversiune;
c. cinci litere şi cinci sunete; d. derivare cu prefix.
d. cinci litere şi patru sunete. 12. Sunt sinonime toate cuvintele din seria:
3. În cuvântul picioare există: a. covârşitor, copleşitor, impresionant, banal;
a. un hiat; b. cotropitor, agresor, năvălitor, invadator;
b. un triftong; c. credit, împrumut, donaţie, generozitate;
c. un diftong; d. glumă, ghiduşie, poznă, dreptate, farsă.
d. doi diftongi. 13. Există două cuvinte scrise greşit în seria:
4. Seria în care toate cuvintele sunt corect despărţite în a. a înnegri, a înnoda, a înnopta, a înota;
silabe este: b. a înbrăca, a împodobi, a îmbrăţişa, a încărca;
a. as-pru, som-ptu-os, ta-blă, prie-ten; c. a înpodobi, a înnota, a înnoda, a încorona;
b. pri-e-ten, lia-ne, broa-scă, car-te; d. a înbrăca, a înbărbăta, a îmbătrâni, a înncărca.
c. arc-tic, punc-tu-al, fa-mi-li-e, jert-fel-nic; 14. Nu există nicio greşeală de ortografie în enunţul:
d. func-ţio-nar, a-cru, in-du-stri-e, i-dee. a. Va ştii că am spus adevărul.
5. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: b. Tu şti să scrii corect.
a. altruist, reacţie, emigrant, dublu; c. Ia nu mai ştii atâtea, că şti prea multe!
b. dublu, inecuatie, iepure, carte; d. E bine să ştii să scrii corect.
c. acum, dimineaţă, frunză, ploaie; 15. Dintre paronimele din seria anual-anuar, a eluda-a
d. dumnealui, dezinvoltură, industrie, departe. elucida, reflecţie-reflexie, unul este folosit incorect în
6. Aparţin aceleiaşi familii lexicale toate cuvintele din enunţul:
seria: a. Arheologii au elucidat misterul.
a. lumină, luminiş, luminos, neluminat; b. Datele au fost publicate în anuarul instituţiei.
b. lunare, luminiş, luminos, neluminat; c. Citind poezia, a avut un moment de reflexie.
c. lumină, luminiş, luminos, fluorescent; d. Anual merge la mare.
d. lunatec, luminiş, luminos, neluminat. 16. Nu există niciun pleonasm în enunţul:
7. Sunt derivate cu sufixe diminutivale toate cuvintele a. Vor urma în continuare exemple care ilustrează cele
din seria: spuse.
a. tinerel, inel, hotel, floricică; b. Concurentul a obţinut un rezultat favorabil.
b. poştaş, pârâiaş, băieţoi, rapiţă; c. Inconstanţa nestatornică a acelui meseriaş i-a afectat
c. trufaş, castel, luminiţă, făraş; clientela.
d. rochiţă, pisoiaş, sătuc, omuleţ. d. Voi reciti din nou această carte.
8. Aparţin vocabularului fundamental toate cuvintele din 17. Cuvântul deductibil înseamnă:
seria: a. care a fost dedus. b. care poate fi dedus.
a. drum, extaz, (a) nara, sub; c. care nu va fi dedus. d. dedus.

Pag. 1 / 4
18. În enunţul Ţi-am adus documentul drept dovadă, a. genitiv; b. acuzativ;
cuvântul drept poate fi înlocuit, adecvat contextului, cu: c. nominativ; d. dativ.
a. legal; b. ca; c. ca şi; d. anexă. 30. Enunţul în care se regăseşte un adjectiv pronominal
19. Nu apare nicio greşeală de ortografie în enunţul: relativ este:
a. Tu ţii mult la cărţi şi ţi-i greu să le împrumuţi şi a. Admiră pădurea care se întinde în zare.
altora. b. Mi-a spus care roman i-a plăcut mai mult.
b. Tu ţi mult la cărţi şi ţi-i greu să le împrumuţi şi c. Discută despre aceste lucruri cu oricare coleg îi
altora. iese în cale.
c. Tu ţii mult la cărţi şi ţi greu să le împrumuţi şi altora. d. Care film ţi-a plăcut?
d. Tu ţi-i mult la cărţi şi ţi-i greu să le împrumuţi şi 31. Adjectivul pronominal de întărire este folosit corect
altora. în enunţul:
20. Adjectivul este scris corect în enunţul: a. Fetei însăşi îi oferă toată atenţia lui;
a. Cenuşii nori acoperă cerul. b. Băieţii însuşi s-au implicat în acea activitate;
b. Cenuşiii nori acoperă cerul. c. Fetei înseşi îi oferă toată atenţia lui;
c. Cenuşii norii acoperă cerul. d. Ioana înseşi a intervenit pentru el.
d. Cenuşi-i nori acoperă cerul. 32. În enunţul Trei dintre colegii noştri au obţinut premii
21. Sunt însoţite de articole nehotărâte substantivele din la olimpiadă, există:
seria: a. un numeral cardinal cu valoare substantivală;
a. un pericol, nişte copaci, al copilului, o floare; b. un numeral cardinal cu valoare adjectivală;
b. unor săteni, lui Victor , nişte probleme, fetelor; c. un numeral ordinal cu valoare substantivală;
c. tărâmul, şoapta, unui prieten, ale colegei; d. un numeral ordinal cu valoare adjectivală.
d. unei fete, o ramură, nişte câini, un exerciţiu. 33. Adjectivul din enunţul Cel mai interesant roman l-am
22. Substantivul subliniat în enunţul Îi plac romanele de terminat chiar azi este la gradul de comparaţie:
aventură este în cazul: a. superlativ absolut;
a. acuzativ; b. genitiv; b. superlativ relativ de inferioritate;
c. nominativ; d. vocativ. c. superlativ relativ de superioritate;
23. Cuvântul subliniat în enunţul Părinţii lui Andrei sunt d. comparativ de superioritate.
plecaţi din ţară are valoarea morfologică de: 34. Adjectivele din enunţul Dragi telespectatori,
a. pronume personal; b. articol hotărât; urmează un film foarte bun sunt, în ordine, în cazurile:
c. adjectiv pronominal posesiv; d. pronume posesiv. a. nominativ, acuzativ; b. vocativ, acuzativ;
24. Cuvântul subliniat din enunţul Erau, zice-se, speriate c. vocativ, nominativ; d. dativ, acuzativ.
de mama focului! are valoare morfologică de: 35. Verbul a fi este copulativ în enunţul:
a. verb copulativ; a. Este acolo unde l-ai lăsat.
b. adverb de mod; b. Sunteţi, desigur, oaspeţii contelui.
c. adjectiv propriu-zis; c. A fost ajutat la teme constant.
d. adjectiv provenit din verb la participiu. d. N-aş fi citit atâtea, în absenţa ta.
25. În enunţul El m-a lăudat când a aflat că i-am ajutat 36. Seria în care toate verbele la modul imperativ sunt
pe prietenii noştri există: scrise corect este:
a. două pronume personale; a. Nu te sfii!/ Nu te sfiii!/ Nu te sfi!
b. trei pronume personale; b. Nu zice aşa ceva!/ Fiţi cuminţi!/ Nu coborî!
c. patru pronume personale; c. Nu zi aşa ceva! Adunăţi şi tu gândurile!/ Nu te sfii!
d. cinci pronume personale. d. Nu fă aşa ceva! Adună-ţi şi tu gândurile!/ Nu te sfii!
26. În enunţul Colegii mei au realizat un proiect foarte 37. Există doar verbe la modul indicativ în seria:
bun, există: a. cântam, să organizeze, plecasem, notaţi!;
a. un adjectiv pronominal posesiv, cazul acuzativ; b. aş cânta, organizăm, plecaserăm, notaţi;
b. un adjectiv pronominal posesiv, cazul nominativ; c. să cânte, ar organiza, plecam, am nota;
c. un adjectiv pronominal posesiv, cazul genitiv; d. o să cânte, se organizează, plecam, am notat.
d. un pronume posesiv, cazul genitiv. 38. Există un verb la diateza pasivă în enunţul:
27. În enunţul Operele aceluiaşi romancier mă încântă, a. Pe alee, frunzele erau uscate;
există: b. Frunzele erau adunate zilnic;
a. un adjectiv pronominal demonstrativ de identitate, c. Acolo erau doar frunze uscate;
cazul genitiv; d. Şi-ar dori să fie o frunză.
b. un adjectiv pronominal demonstrativ de identitate, 39. În enunţul Nu a putut accepta ceea ce s-a
cazul dativ; întâmplat atunci există:
c. un pronume demonstrativ de identitate, cazul a. două predicate verbale;
genitiv; b. trei predicate verbale;
d. un adjectiv pronominal demonstrativ de depărtare, c. două predicate verbale şi un predicat nominal;
cazul genitiv. d. patru predicate verbale.
28. În enunţul Niciunuia nu i s-a întâmplat nimic, 40. În enunţul Deschise geamul şi văzu că au căzut
pronumele negative au, în ordine, funcţiile sintactice de: frunzele verbele sunt, în ordine, la timpurile:
a. subiect, nume predicativ; a. perfect simplu, perfect simplu, perfect compus;
b. subiect, subiect; b. imperfect, perfect simplu, perfect compus;
c. subiect, complement direct; c. mai mult ca perfect, perfect simplu, perfect compus;
d. complement indirect, subiect. d. perfect simplu, imperfect, perfect compus.
29. Pronumele interogativ din enunţul Contra cui ai 41. Adverbul din enunţul Ziua de azi este mohorâtă are
luptat? este în cazul: funcţia sintactică de:
Pag. 2 / 4
a. complement circumstanţial de timp; a. o circumstanţială de loc şi o circumstanţială de
b. atribut adverbial; scop;
c. nume predicativ; b. o circumstanţială de scop;
d. complement circumstanţial de mod. c. două circumstanţiale de loc;
42. Numele predicativ este exprimat printr-un adverb în d. două circumstanţiale de scop.
enunţul: 55. O propoziţie subordonată circumstanţială concesivă
a. El va fi competitiv. există în enunţul:
b. Ce este viaţa? a. Strigă atât de tare, că mă enervează.
c. Bine-ar fi să nu se termine vacanţa. b. Lipseşte azi, că e bolnav.
d. Va fi vai de capul lor! c. Se teme că va greşi la test.
43. Predicatul propoziţiei El va deveni un renumit pianist d. Că-i spui de zece ori, tot nu pricepe.
este: 56. În fraza Lucra aşa de bine, de îi uimea pe toţi, există
a. va deveni un renumit; o subordonată circumstanţială:
b. va deveni; a. consecutivă; b. concesivă;
c. va deveni renumit; c. de scop; d. de cauză.
d. va deveni un ...pianist. 57. Conţine o eroare de punctuaţie propoziţia:
44. În enunţul Ce frumoasă este primăvara! subiectul este: a. Te-au adus mai întâi pe tine sau pe Marcel?
a. neexprimat, inclus; b. neexprimat, subînţeles; b. Codul rutier, a fost modificat.
c. exprimat; d. nedeterminat. c. Colegul meu, îl ştii, a plecat în vacanţă.
45. Există un complement circumstanţial de loc exprimat d. Desigur, a trecut multă vreme de atunci.
prin substantiv în cazul genitiv în enunţul: 58. Cuvântul subliniat în enunţul Frumos ai mai lucrat
a. Plecarea din faţa şcolii va fi la ora zece. covorul acesta! este:
b. Va ajunge la timp în faţa şcolii. a. adjectiv propriu-zis;
c. Va pleca acum de la şcoală. b. adverb de mod;
d. S-a aşezat în faţă! c. adjectiv provenit din verb la participiu;
46. În fraza A învăţat mult, însă nu a fost atent la examen d. substantiv comun.
se regăseşte: 59. Cuvântul subliniat din enunţul Sunt toţi împotriva sa
a. o conjuncţie coordonatoare adversativă; are funcţia sintactică de:
b. o conjuncţie coordonatoare concluzivă; a. nume predicativ;
c. o conjuncţie coordonatoare disjunctivă; b. complement direct;
d. o conjuncţie subordonatoare. c. complement circumstanţial de mod;
47. În fraza Ar fi trebuit să fie mai atent la tot ce i s-a d. subiect.
spus, există, în ordine, subordonatele: 60. Cuvântul subliniat din enunţul De necaz, a renunţat
a. completivă directă, completivă directă; la tot ce mai avea are funcţia sintactică de:
b. subiectivă, completivă directă; a. complement indirect;
c. subiectivă, atributivă; b. complement circumstanţial de cauză;
d. completivă directă, atributivă. c. atribut substantival prepoziţional;
48. Subordonata din fraza Ne gândim cu toţii când vor d. complement direct.
sosi invitaţii este:
a. completivă indirectă; b. completivă directă; 61. …you speak Japanese?
c. subiectivă; d. atributivă. a. Is b. Are c. Does d. Do
49. În fraza Înainte de a-ţi lua casă, află cine ţi-e vecin, 62. Our teacher … that this was a good grammar book.
există: a. said us b. told
a. patru propoziţii subordonate; c. told us d. told to us
b. trei propoziţii subordonate; 63. We saw a great film at the cinema two weeks ….
c. două propoziţii subordonate; a. yet b. ago c. before d. still
d. o propoziţie subordonată. 64. Do you think Curtis … the car race tomorrow?
50. Există o propoziţie subordonată predicativă în fraza: a. will win b. wins c. is winning d. won
a. S-a aflat cum a cunoscut-o. 65. My family has lived in this town … fifteen years.
b. Mi-a povestit cum a cunoscut-o. a. since b. already c. for d. before
c. Maria a rămas cum am cunoscut-o. 66. Hurry up! The bus … in five minutes.
d. Se gândea cum a cunoscut-o. a. leaves b. left c. was leaving d. does leave
51. Subordonata din fraza Uite ce-am găsit în grădină este: 67. When I … the book, I will return it to the library.
a. completivă indirectă; b. completivă directă; a. will finish b. will have finished
c. subiectivă; d. atributivă. c. finish d. am finishing
52. Prin expansiunea structurii subliniate în enunţul 68. If you hadn’t overslept, you … the train.
Bucuria lui de a călători este mare se obţine o a. didn’t miss b. wouldn’t miss
subordonată: c. wouldn’t have missed d. don’t miss
a. completivă indirectă; b. completivă directă; 69. You … come tonight if you don’t want to.
c. subiectivă; d. atributivă. a. must b. needn’t c. don’t d. haven’t to
53. În fraza Cum ajunseră în faţa palatului, îl zăriră pe 70. I haven’t spoken to … today. Not one person!
împărat, există o propoziţie subordonată circumstanţială: a. nobody b. somebody
a. de timp; b. de mod; c. de loc; d. de cauză. c. anybody d. everybody
54. În fraza Mersese în grădină să adune flori pentru a-i 71. There isn’t … sugar left. Could you buy some?
face mamei un buchet minunat, există: a. many b. much c. a little d. some

Pag. 3 / 4
72. She didn’t go … last night. She stayed at home.
a. somewhere b. nowhere c. everywhere
d. anywhere
73. I heard there is … new sports shop in town.
a. a b. the c. an d. -
74. If I’m not too tired, I… out this evening.
a. would go b. might go c. am go
d. may to go
75. It was … bad weather that we stayed indoors.
a. such b. so c. such a d. that
76. They asked how much … get paid for the job.
a. they would b. did they
c. would they d. had they
77. Jeanne, … us that joke about the guy who knocks on
the door.
a. say b. speak c. make d. tell
78. I asked her when … finish making her model.
a. will she b. she will c. would she
d. she would
79. Gary promised … me paint the outside of the house.
a. helping b. to help c. that he helps
d. for helping
80. The faster the train goes, … we will get to London.
a. quicker b. the quick c. the quicker
d. the most quick
81. He … his car repaired only last month.
a. has b. had c. will have d. is having
82. “We’re watching TV”, said the twins.
The twins said they …. TV.
a. watched b. were watching
c. had watched d. had been watching
83. Unless you … how to swim, you have to wear a life
jacket.
a. know b. will have known
c. don’t know d. will know
84. Did you … to pay to send the package back?
a. must b. should c. ought d. have
85. Look at the photo … page 24.
a. in b. on c. at d. to
86. My MP3 player is better … yours!
a. from b. to c. than d. that
87. You should be ashamed … yourself!
a. with b. on c. of d. in
88. Suppose you … the exam, what would you do?
a. failed b. would fail c. have failed
d. had failed
89. “They say he is seriously ill.” “ … but a miracle can
save him.”
a. Nothing b. None c. Neither d. Nor
90. The police … looking for a tall man in a black jacket
and jeans.
a. has been b. is c. are d. was

NOTĂ:
- Fiecare răspuns corect se apreciază cu un punct.
- Timp de lucru 3 ore.
- Toţi itemii sunt obligatorii.

Pag. 4 / 4

S-ar putea să vă placă și