Sunteți pe pagina 1din 8

28.

Calculul pierderilor de putere �i energie �n transformatoare

Pierderile de putere �n transformatoare sunt de dou� categorii: pierderi �n fier,


independentede sarcina transformatorului �i pierderi �n cupru, variabile cu
sarcina.

Calculul pierderilor de

putere activ� �i reactiv� �n transformatoare se face pe baza

datelor de catalog ale transformatoarelor.Astfel,

Pierderile de putere activ� �n fierul transformatorului

Fe

sunt egale cu pierderile la

mersul �n gol

deoarece la func�ionarea �n gol, curentul fiind foarte mic, pierderile �n�nf�urarea


alimentat� sunt practic neglijabile; �n consecin��:

0Fe

PP

???

. (7.33)

Pierderile de putere reactiv� �n fierul transformatorului

?
Q

Fe

sunt egale cu puterea de

magnetizare la mersul �n gol. Ele se calculeaz� �n func�ie de curentul de mers �n


gol altransformatorului, care se exprim� �n procente din curentul nominal al
�nf�ur�rii alimentate

(i

%=(I

/I

)100) �i de puterea nominal� S

acestuia.Pentru calculul lui

Fe

se pleac� de la expresia p

uterii aparente absorbite de

transformator, la func�ionarea �n gol:

n0nn0n0

S100iIIIU3S

??? ? ???? ? ?

�n practic� se constat� c� P

<<S
0

, deci se poate considera c�:

n000Fe

S100iSQQ

?????

. (7.34)

Pierderile de putere activ� �n cuprul transformatorului, la sarcin� nominal�

Cun

sunt egale cu pierderile la scurtcircuit

sc

deoarece la func�ionarea �n scurtcircuit fluxulrezultant fiind mic, pierderile �n


fier pot fi neglijate, deci:

scnCu

PP

???

. (7.35)

Pierderile de putere reactiv� �n cupru

, se calculeaz� �n func�ie de tensiunea de

scurtcircuit (u

sc

%=(U

sc

/U
n

)100) �i puterea nominal� a transformatorului.

Astfel, puterea aparent� absorbit� de transformator la proba de scurtcircuit poate

fi

scris� sub forma:

nscnnnscsc

S100uUUIU3S

??? ? ???? ? ?

. (7.36)

M�sur�torile efectuate la transformatoarele de putere func�ion�nd �n scurtcircuit


arat�c�:

scsc

SP

??

�i, prin urmare, la sarcin� nominal�, avem:

nscscnCu

S100uSQ

???

. (7.37)

�n concluzie, pierderile totale de putere activ� �i reactiv� �n transformator se


calculeaz�cu rela�iile:
,S100uS100iQ;PPP

nscn0TnCu0T

????????

(7.38)

valabile la sarcina nominal�.

La o �nc�rcare oarecare a transformatorului, caracterizat� prin coeficientul de


�nc�rcare

=S/S

sunt afectate pierderile �n cupru, expresiile pierderilor totale de putere (7.38)

devenind:

.S100uS100iQ;PPP

n2scn0TnCu20T

???? ??????

(7.39)

C�nd sarcina este distribuit� pe mai multe transformatoare identice, conectate �n

paralel, pierderile totale de putere se calculeaz

� cu rela�ia:
NPPN)P(

nCu20T

??????

, (7.40)

unde N este num�rul de transformatoare conectate �n paralel, iar coeficientul de


�nc�rcare

corespunde sarcinii totale, respectiv:

ntotntot

SSII

???

�n cazul �n care nu se cunosc caracteristicile transformatoarelor, se poate


considera c� pierderile de putere activ� reprezint� aproximativ 2 % din puterea lor
la bornele �nf�ur�riisecundare, iar pierderile de putere reactiv� cca. 10 %, adic�:

2T2T

S1,0Q;S02,0P

????

. (7.41)

Pierderile de energie �ntr

-un

transformator, conectat la re�ea timp de T

ore, se

determin� cu rela�ia:

???????

nCu2max00T

PTPW
, (7.42)

unde coeficientul de �nc�rcare

nmaxnmaxmax

S / SI / I

???

corespunde �nc�rc�rii maxime atransformatorului, �n func�ie de care a fost


considerat timpul p

ierderilor maxime

Pierderile de energie �n transformator se pot exprima �i �n func�ie de curentul


mediu p�tratic I

mp

; din rela�ia (6.12) se ob�ine:

.T;TTIIII;TII

0mpmax0mp0nmpmaxnmax0mpmax

?????????????

Introduc�nd ultima rela�ie �n (7.42), avem:

0nCu2mp0nCu 02mp00T

T)PP(P TTPW

??????? ??????

. (7.43)

�n

cazul c�nd �ntr

-
o sta�ie sunt mai multe transformatoare, pentru calculul pierderilor de energie
trebuie s� se cunoasc� regimul de func�ionare a fiec�rui transformator.