Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

11 BOTOȘANI

NUMELE
Concurs Județean ȘI PRENUMELE

,, START SPRE PERFORMANȚĂ”


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – clasa a IV-a
UNITATEA
DE
ÎNVĂȚĂMÂNT
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp efectiv de lucru - 90 minute
Se acordă din oficiu 10 puncte

SUBIECTUL I – 30 p (6x5p)

Se dă textul:
Frunza
de Emil Gîrleanu
(Fragment)
S-a desfăcut din mugur, într-o dimineaţă caldă a începutului de primăvară. Cea dintâi rază de
soare s-a împletit pe dânsa ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de fericirea unei asemenea atingeri.
Ziua întâi i s-a părut scurtă, şi apropierea nopţii o mâhni. Lumina se stinse, răcoarea o făcu să se
zgribulească, să se vâre între celelalte şi să aştepte, aţipind, până a doua zi, venirea soarelui.
Cu ce revărsare de strălucire se ridică stăpânitorul lumii până sus, pe cer! Raza se coborî din
nou, şi toată ziua, încălzită, frunza se scăldă în albastrul văzduhului.
În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai sus decât celelalte, tocmai
în vârf. De deasupra îi cădea lumina, dedesubt se ridica, până la ea, mireasma crinilor albi, singuratici,
cu potirul plin de colbul aurului mirositor.
Un ciripit străin o miră. Şi cea dintâi rândunică, venită de departe, tăia albastrul ca o săgeată,
înconjură copacul de câteva ori cu strigăte de bucurie, apoi se aşeză pe streaşina casei, cântând mereu...
Dar într-o dimineaţă raza de soare nu mai veni. Cerul rămase acoperit de nori. Cea dintâi
picătură de ploaie o izbi rece, greoaie. Câteva zile a plouat. Nici rândunele nu se mai vedeau. Dar
mirosul crinilor, seara, se împrăştia puternic, umed: o ameţea.
După zilele acestea, lipsite de scânteiere, soarele răsări într-o dimineaţă înfocat, vărsând parcă
flăcări, încălzind totul în câteva clipe. Raza o fripse. În după-amiaza zilei acesteia, o păsărică cu pene
verzi şi galbene, un scatiu, veni, moleşit de căldură, de se furişă sub dânsa, la umbră, la adăpost.
Şi frunza se bucură, acoperi cum putu mai bine păsărica; iar aceasta ciripi, întâi înăbuşită, din guşă, apoi
mai prelung, mai dulce, cum nu auzise frunza cântec
Şi în fiecare zi pasărea venea să se ascundă de căldura cotropitoare, în fiecare zi frunza o ferea,
şi seara cântecul se împrăştia vesel...

1. Scrie sinonime pentru următoarele cuvinte: mâhni, mireasmă, potir, colb, se împrăștia. ( 5 p )

2. Scrie antonime pentru următoarele cuvinte: s-a desfăcut, caldă, începutul, coborî, dintâi. ( 5p )

Concurs înscris în CAEJ al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, ( 445/ 15.01. 2016), poziția 66
3. Selectează din text și transcrie grupurile de cuvinte/ enunțurile care redau: ( 5p )
a. reacția frunzei la atingerea primei raze de soare:
b. întunericul primei nopți din viața frunzei:
c. ,, drumul” soarelui pe bolta cerească:
d. zborul celei dintâi rândunici, care se întorcea în țară:
e. zilele înnorate:

4. Scrie cinci cuvinte din familia lexicală a cuvântului frunză. (5 p )

5. Alcătuieşte enunţuri cu fiecare din cuvintele scrise cu cratimă: nu-s, ce-l, l-ar, te-ai, v-ar. ( 5 p)

6. Explică folosirea virgulei și a punctului în primul enunţ din text. ( 5 p )

SUBIECTUL al II-lea – 30p ( 3x10p)

1. Scrie ideea principală a fragmentului marcat în text. ( 10p )

2. Alcătuiește propoziții în care cuvântul ,,soare” să aibă, pe rând, funcția sintactică de


subiect, atribut și complement. (10 p)

3. Analizează sintactic și morfologic cuvintele din propoziția ,, Un ciripit străin o miră”.


Alcătuiește schema propoziției și, apoi, formulează o altă propoziție, respectând aceeași schemă.
(10p )

SUBIECTUL al III-lea – 30p

1. Realizează o compunere de 15 – 20 de rânduri, cu titlul Frunza, prietena mea.


Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:
 să ai un conținut adecvat cerinței;
 înlănţuirea logică a ideilor;
 utilizarea unui limbaj expresiv;
 folosirea cuvintelor: adiere, vrăjită, zbor lin, palat fermecat, baghetă fermecată, nestemate;
 respectarea relației dintre titlu și conținutul compunerii;
 folosirea dialogului;
 respectarea părţilor compunerii;
 scrierea corectă a cuvintelor;
 folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;

Concurs înscris în CAEJ al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, ( 445/ 15.01. 2016), poziția 66