Sunteți pe pagina 1din 7

COD: IL – IC – 13

INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 2


Exemplar nr :…..
Umpluturi si compactari Pagina 1 / 7

CUPRINS:

1. SCOP

2. DOMENIUL DE APLICARE

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

4. RESPONSABILITATI

5. PROCEDURA

6. INREGISTRARI

7. CRITERII DE ACCEPTARE

8. ANEXE
COD: IL – IC – 13
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 2
Exemplar nr :…..
Umpluturi si compactari Pagina 2 / 7

1. SCOP
Prezenta instructiune are scopul sa asigure un mod unitar de executie a umpluturilor si
compactarilor.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Aceasta instructiune se aplica de catre SC GENTILIA CONSTRUCT SRL. si
subcontractorii sai.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. Standarde:
STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Republicii Socialista Romania.
STAS 11156/78 - Teren de fundare. Geofizica inginereasca. Terminologie.
STAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
Incercarea Proctor.
3.2.Normative
P 10/86 - Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la
construcţii;
Normativ C16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
a instalatiilor aferente;
C56/85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

3.3. Documentatie tehnica


Proiectul de executie specific obiectivului.
Caiet de sarcini.
Proiect tehnologic aferent proiectului de executie.

4. RESPONSABILITATI
4.1. Conditii prealabile
4.1.1. Stabilirea sursei de material pentru umplutura (hidromasa umeda sau uscata,
pamant, nisip, balast, argila, loess) cu caracteristici calitative corespunzatoare
(granulometrie, umiditate, compresibilitate);
4.1.2. Conditii de extragere, transport si depunere in zona de lucru;
4.2. Masuri preventive
4.2.1.Instruirea personalului de executie pe linie NTS si PSI, conform Normativelor
Republicane in vigoare si completarea si semnarea fiselor individuale de instructaj.
La executarea lucrarilor de umpluturi se vor respecta urmatoarele:
- Pentru coborarea muncitorilor in sapaturile pentru fundatii late vor fi
amenajate rampe de acces (scari) cu o latime de 0.75 m cu mana curenta, iar pentru
santuri inguste, scari rezemate.
- Este interzisa amplasarea de depozite sau stive de materiale de-a
lungul marginii de sus a gropii sau santului la o distanta mai mica de 0.75 m de la
margine.
- Gropile vor fi imprejmuite cu balustrazi pentru evitarea
accidentelor.
- Indepartarea sprijinirilor din gropile de fundatie la terminarea
lucrarii se va face cu deosebita atentie.
- Umplerea cu pamant a spatiului dintr-o singura parte a zidului de
sprijin proaspat turnat a fundatiilor si peretilor subsolurilor este permisa numai dupa
intarirea mortarului zidariei, iar in cazul in care umplerea are o inaltime mai mare de 1.2
COD: IL – IC – 13
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 2
Exemplar nr :…..
Umpluturi si compactari Pagina 3 / 7

m, numai cu conditia verificarii prealeabile prin calcul a rezistentei zidului in functie de


vechimea mortarului.
4.2.2. Existenta si folosirea echipamentelor speciale specifice de protectia muncii (casti,
salopete, palmare, centuri de siguranta)
4.3. Responsabilitati specifice
4.3.1. Seful de lucrare asigura toate documentele necesare inceperii executiei
(documentatie de executie) si raspunde pentru aplicarea intocmai a documentatiei de
executie si a prezentei proceduri tehnice, precum si de intocmirea corecta a inregistrarilor
de calitate ;
4.3.2. Seful de lucrare asigura implementarea prevederilor prezentei proceduri de lucru ;
4.3.3. Seful de lucrare raspunde pentru :
- Respectarea datelor planificate, cuprinse in graficele de executie aferente;
- Preluarea frontului de lucru, organizarea si asigurarea desfasurarii lucrarilor, inclusiv
conditiilor de microclimat si de lucru;
- Verificarea lucrarilor :
Inainte de inceperea lucrarilor se verifica:
 Corespondenta naturii terenului pe care se aseaza cu prevederile proiectului prin probe
de laborator;
 Calitatea materialului intrebuintat, care trebuie sa fie din aceeasi categorie cu cel
prevazut in proiect, in sfera de granulozitate pentru care se admit abateri de + 5 % fata
de componentele de sorturi.
In timpul executarii lucrarilor de umpluturi se verifica:
 Respectarea tehnologiei de compactare prevazuta in proiect;
 Realizarea gradului de compactare prevazut in proiect; determinarile se fac pe toata
grosimea pernei , cate una pentru fiecare strat elementar prevazut a se compacta, cel
putin cate una la fiecare 20 mc material compactat.
 Numarul probelor si al determinarilor care trebuie sa fie facute la obiect si in laborator
pentru controlul compactitatii realizate.
4.3.4. Seful de lucrare participa la receptia finala a lucrarilor si raspunde pentru calitatea
lucrarilor executate.

5. PROCEDURA
5.1. Documentatie necesara executarii lucrarilor
5.1.1. Planul de sapatura
5.1.3. Proiectul tehnologic
5.1.4. Procedura de lucru
5.2. Generalitati
Lucrarile de umplutura se executa de regula prin aducerea pamantului (de calitate impusa)
dintr-un depozit sau dintr-o groapa de imprumut si utilizarea lui la crearea unor platforme
sau la umpleri de denivelari sau gropi de teren, sau pur si simplu la umplerea la loc a
gropilor si santurilor sapate anterior, cu parte din pamantul rezultat din sapatura, dupa ce s-
a realizat cosntructia respectiva.
5.3. Conditii de executie
 Se stabileste tipul de material pentru umplutura functie de specificatiile proiectului.
 Se prevad posibilitatile de aprovizionare, transport si depozitare cu material de
umplutura .
 Umplutura se executa in straturi succesive, functie de caracteristicile tehnice ale
utilajului de compactare, asfel:
- 20-30 cm - la maiuri;
- 40 cm - la cilindri compactori netezi;
- 50 cm - la cilindri compactori vibratori;
COD: IL – IC – 13
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 2
Exemplar nr :…..
Umpluturi si compactari Pagina 4 / 7

 Se executa compactarea cu utilajul optim ales, fiecare strat va fi bine batut si udat
pentru ca tasarea ulterioara sa fie cat mai mica, in special acolo unde se fac grosimi
mari de umplutura.
5.4. Tolerante
Diferenta de grosime a straturilor succesive admisa este de + 2 cm; masurarea se va face
pe peretii fundatiei.

6. INREGISTRARI
- Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse (Anexa 1).
- Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante (daca este cazul)
(Anexa 2).

7. CRITERII DE ACCEPTARE
7.1. Verificarea calitatii lucrarilor se desfasoara pe tot parcursul executiei lucrarilor. Se
efectueaza de catre executanti, iar confirmarea calitatii se face de catre CTC prin
examinari vizuale. Lucrarea se considera incheiata daca au fost respectate documentatia
de executie si prescriptiile din procedura;
7.2. Rapoarte de calitate:
7.2.1. Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse;
7.2.2. Buletinele de incercare rezultate la compactare;
7.2.3. Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante.

8. ANEXE
- Proces-verbal de receptie calitativa - Anexa 1
- Proces-verbal de control a calitatii lucrarilor in faze determinante - Anexa 2
COD: IL – IC – 13
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 2
Exemplar nr :…..
Umpluturi si compactari Pagina 5 / 7

Anexa 1
UNITATEA ……………………..
SANTIERUL ……………………… PUNCTUL DE LUCRU ………………
OBIECTUL ………………………………………………………………

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

A *……………………………………………………………………………………………..
Incheiat astazi …………………………………cu ocazia verificarii efectuate la …………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

- Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: ……………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
- Din verificarile efectuate pe teren din examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

- Mentiuni speciale: …………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Din partea Din partea Din partea


BENEFICIARULUI, PROIECTANTULUI, CONSTRUCTORULUI,
Numele
Prenumele
Semnatura

NOTA *)Se completeaza pentru receptia calitativa a : lucrarilor ce devin ascunse ; cotei de
fundare; natura terenului de fundare; aspectul betonului dupa decofrare si pozitionare,goluri
tehnologice de instalatii
COD: IL – IC – 13
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 2
Exemplar nr :…..
Umpluturi si compactari Pagina 6 / 7

Anexa 2
INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII,
ISC …………………………

PROCES-VERBAL DE CONTROL
A CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE
Nr. ……… Data ……………..

Nr. de inregistrare la ISC ………………………………………………………………………….………….


Nr. de înregistrare la societatea de constructii controlata …………………………………………………

Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectorul de specialitate


………………………………………………. la obiectivul ……………………………………….. codul
……………………….. ce se realizeaza în baza autorizatiei de construire nr. ………………… valabila
pâna la data de ………………… obiectul ……………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………… ce se executa pe baza
proiectului nr. …………………….. elaborat de ………………………………….……………
verificat de:

numele si prenumele atestat nr. în domeniile


1.
2.
3.
4.

Responsabil Tehnic cu Executia:

numele si prenumele atestat nr. în domeniile

în faza determinanta:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
în prezenta antreprenorului:
………………………………………………………………………………………………………………
reprezentat de:
………………………………………………………………………….
cu participarea investitorului:
………………………………………………………………………………….
reprezentat de:
…………………………………………………………………………..
dirigintelui de santier ………………………………… autorizat nr. ………….
si a proiectantului:………………………………………………………………………………….
reprezentat de:………………………………………………………………………….

În baza prevederilor Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului în fazele de executie
determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, aprobate prin Ordinul MLPAT nr.
31/N/02.10.1995, a reglementarilor tehnice în vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din
teren si a documentelor privind:
- calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse în opera;
- calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;
- calitatea lucrarilor constatate de investitor, executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate
în baza obligatiilor legale si contractuale
se constata ca:
- SUNT (NU SUNT) asigurate conditii corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor;
- SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de executie prevazute în plansele:
……………………………………………………………….
- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice în vigoare:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
COD: IL – IC – 13
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 2
Exemplar nr :…..
Umpluturi si compactari Pagina 7 / 7

MENTIUNI SPECIALE:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

În baza celor de mai sus,


SE (NU SE) AUTORIZEAZA
CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în …………….. exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar
si originalul la ISC……….. ……………………………

Soc. comerciala Numele Prenumele Semnatura


ISC:
INVESTITOR:
PROIECTANT:
ANTREPRENOR.