Sunteți pe pagina 1din 5
RLAMENTUL ROMAMEL CAMERA DEPUTATILOR | plicaren Lagi PARLAMENTUL ROMANIEL CAMERA DEPUTATILOR DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Constantin Codreanu - - » avand funeyia de _DEPUTAT Ta CAMERA DEPUTATILOR . NP domicilial Tad lagi, Mun lis : cunoscdnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaraji, declar pe propria raspundere c& impreund cu familia” detin urmatoarele- I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fri. *Categor te sunt (1) agricol; (2) Forestier; (3) inravilan; (4) luciu api; (5) alte categoril de terenuri extravilane, sdact se afl In circuitul civil. 2. Chidiri NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. ‘Comuna Bilicenii vechi (Constantin Mostenire [Coan *Categorile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de Tocult; (3) casa de vacanfs (4) spatit comerciale/de producti. IL, Bunuri mobile 1. Autovel ule/autoturisme, tractoare, masini agricole, yalupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legit |i one inl i spi ala nee astra sirumelecopiopitanior __2- Bunuri sub formi de metale pretioase, bijuterii, obiccte de arth si de cult, colecfii de arta si numismatic’, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare ‘insumata depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Roméniei la momentul declararii III. Bunuri mobile, a cdror valoare depageste 3.000 de euro fiecare, si bunuri ultimele 12 luni IV. Active financiare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumati a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro i investire, NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate. BCR Bucuresti RON 2016 45.000 BCR Bucuresti 1 EUR - 2016 875 BCR Bucuresti 2 RON 2017 100.000 BBC Moldova Aasoindbank Renblica i MDL an ASDA BC Moldova Aoi Repel 1 EUR ~ 2015 180,06 BCMA Rep ; aaa a Ae BC Moldova agenda Republica USD 201 5 20.025 Barclays Bank, UK, Londra Gar 2015 480 Barclays Bank, UK, Lonodra 1 GBR 7 2015 80, *Categorile indicate sunt (1) con creat sau ecvalene Gnelualv card; (2) depot bancar sau echivalnsy (B) fonda de investi anterior) 1 echivalente, inclusiv fonduri private de pensii saw alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal 2, Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, dacd valoarea de piati insumati a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro NOTA Se vor declara inclusiv investitiile si participari’e in strainivate, *Cotegorile indicate sunt: (1) hari de valoare definate ilu de sa, cerifiate, obligafiany; (2) acjunl sau PAA soclale {in societaji comercial; (3) imprumuturi acordate in nume personal, 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasese echivalentul a 5.000 de euro pean: NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate. V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumati a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro Nora Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainiate. VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piaga din partea unor persoane, organiza(i siti comerclale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romfnesti sau striiine, inclusiv burse, credite, garantii, decantari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a ciror valoare individual depaseste 500 de euro* 1.1, Titular : 1.2. Soy/soie - : : 1.3. Copii - e é **Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile wruale primite din partes raAelor da grad I gi al Tok 3 VIL. Venituri ale declarantului membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiseal, cu modificarile si completirile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate 1.1. Titular Salarii gi asimilate acestora, Constantin Codreanu Pate eee" | Deputat la Camera Deputafilor 94.745 1.2. Soysorie 1.3. Copii 2.1. Titular 22, Sopsorie 3.1. Titular 3.2. Soysotie (4.1 Titular 42. Soysotie 5.1, Titular 5.2. Sovsotie (6.1. Titular (6.2. Soy/sorie 7.1. Titular 7.2. Soysotie 7.3. Copii itular 8.2. Soysotie - 83. Copii it legii penale pentru inexactitatea sau caracterul Prezenta declaratie constituie act public si rispund potris incomplet al datelor mengionate. Data completarii Semnatura 5.03.2018 ccsecnaiseanieprsoie Declaratia semnata in original se giseste la Camera Deputatilo: