Sunteți pe pagina 1din 84

LEGEA

bugetului de stat pentru anul 2018

nr. 289 din 15.12.2017

Monitorul Oficial nr.464-470/810 din 29.12.2017

***
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Bugetul de stat pentru anul 2018 se aprobă la venituri în sumă de 36618500,0
mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 41332400,0 mii de lei, cu un deficit în sumă de 4713900,0
mii de lei.
(2) Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr.1.
(3) Componenţa veniturilor bugetului de stat se prezintă în anexa nr.2.
(4) Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr.3.

Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
Art.2. – În bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, conform domeniilor de competenţă,
se aprobă alocaţii pentru scopuri specifice după cum urmează:
a) pentru fondul rutier – în sumă de 972449,3 mii de lei. Prin derogare de la prevederile
art.2 alin.(1) lit.a) din Legea fondului rutier nr.720/1996, în anul 2018 defalcările la fondul rutier
din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepţia gazului lichefiat, nu vor depăşi
35,14%;
b) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat,
inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 2000,0 mii de lei;
c) pentru Fondul pentru Eficienţă Energetică – în sumă de 50000,0 mii de lei;
d) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 200000,0 mii de lei;
e) pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – în sumă de
900000,0 mii de lei. Modul de repartizare a mijloacelor din Fondul naţional de dezvoltare a
agriculturii şi mediului rural se stabileşte printr-un regulament aprobat de către Guvern;
f) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 45789,5 mii de lei, dintre care 28789,5 mii de
lei din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
g) pentru Fondul ecologic naţional – în sumă de 269290,9 mii de lei;
h) pentru formarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere din învăţămîntul
general şi pentru dezvoltarea conţinuturilor curriculare la disciplinele şcolare din învăţămîntul
primar, gimnazial şi liceal – în sumă de 32000,0 mii de lei, pentru implementarea standardelor
minime educaţionale – în sumă de 11822,6 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca
Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova”;
i) pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de
7409,2 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii teatrelor, circului şi a organizaţiilor concertistice
– în sumă de 128958,8 mii de lei;
j) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se
plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din
Moldova” – în sumă de 645,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în
sumă de 517,7 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 400,0
mii de lei;
k) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei Obşteşti
„Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 1957,7 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor
din Republica Moldova – în sumă de 1385,5 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica
Moldova – în sumă de 1517,6 mii de lei;
l) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia
Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din
Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
m) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de
traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de
interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 269,0 mii de lei;
n) pentru Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv – în sumă de 4000,0 mii de lei, dintre care
în scop de pregătire şi participare a sportivilor moldoveni la competiţii internaţionale – în sumă
de 3000,0 mii de lei şi în scop de procurare a preparatelor nutritive şi a utilajului şi inventarului
sportiv – în sumă de 1000,0 mii de lei;
o) pentru Comitetul Paralympic al Republicii Moldova – în sumă de 1000,0 mii de lei în
scop de pregătire a lotului naţional paralimpic pentru Jocurile Olimpice din anul 2020;
p) pentru Fondul de susţinere a populaţiei – în sumă de 91883,6 mii de lei;
q) pentru extinderea pădurilor pe terenurile degradate, aflate în proprietatea autorităţilor
administraţiei publice locale – în sumă de 2141,2 mii de lei;
r) pentru finanţarea partidelor politice – în sumă de 40000,0 mii de lei;
s) pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorităţi publice centrale – în sumă de
3336693,3 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr.4;
t) în bugetul Fondului de Investiţii Sociale, pentru lucrări de renovare a instituţiilor de
învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale – în sumă de
106080,0 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului
„Reforma învăţămîntului în Moldova”.

Art.3. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru:


a) transferuri către alte bugete şi fonduri:
– la bugetul asigurărilor sociale de stat – în sumă de 6758518,1 mii de lei, inclusiv pentru
acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 1329414,6 mii de lei;
– la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de 2728025,2 mii de
lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaţiei – 2634969,7 mii de
lei, pentru realizarea programelor naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii – 69033,7 mii de lei, şi
din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea
sectorului sănătăţii în Republica Moldova” – 24021,8 mii de lei;
– la bugetele locale – în sumă totală de 9861336,3 mii de lei, dintre care 8379,1 mii de lei
pentru procurarea utilajului şcolar şi 11653,7 mii de lei pentru procurarea mobilierului şcolar, din
contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului
în Moldova”. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr.5.
Prin derogare de la prevederile art.27 alin.(4) din Legea nr.397/2003 privind finanţele publice
locale, în anul 2018 transferurile cu destinaţie generală vor fi alocate lunar, pornind de la
proporţia de 1/10 lunar din suma anuală în primele 6 luni ale anului şi 1/15 lunar în următoarele
6 luni;
b) lucrări de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea
autorităţilor publice locale – în sumă de 57829,1 mii de lei din contul împrumutului acordat de
Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţămîntului în Moldova” pentru care
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării va deţine calitatea de investitor. Repartizarea acestor
alocaţii şi stabilirea obligaţiilor părţilor se vor efectua de către Guvern;
c) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova
– în sumă de 70689,1 mii de lei, pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei
publice (inclusiv cheltuieli de personal) – în sumă de 35000,0 mii de lei, pentru activităţi de
reintegrare a ţării – în sumă de 15000,0 mii de lei. Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor în
cauză se va efectua de către Guvern;
d) Fondul de rezervă şi Fondul de intervenţie ale Guvernului – în sume de 50000,0 mii de
lei şi, respectiv, 20000,0 mii de lei;
e) susţinerea programului de granturi pentru iniţiativele tinerilor la nivel local – în sumă de
3000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii şi stabilirea obligaţiilor părţilor se vor efectua de
către Guvern.

Art.4. – Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” se prevăd alocaţii în sumă
de 70000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua de către Guvern.

Art.5. – Pentru majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din
Moldova” se prevăd mijloace financiare în sumă de 129022,0 mii de lei (echivalentul a 6,2
milioane de euro) din contul împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii în cadrul
proiectului „Proiectul de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare”.
Alocarea mijloacelor prevăzute pentru aceste scopuri se va efectua în baza unei hotărîri de
Guvern.

Art.6. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public


naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi
societăţile pe acţiuni, ai căror fondatori sînt autorităţile publice centrale şi locale, conform anexei
nr.6, se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.

Art.7. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2018, datoria de stat internă nu va
depăşi 23859,6 milioane de lei, datoria de stat externă – 37869,9 milioane de lei (echivalentul a
2115,6 milioane de dolari SUA). Soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero lei, iar soldul
garanţiilor de stat interne nu va depăşi 1000,0 milioane de lei.

Art.8. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea


tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul
mijloacelor folosite.
(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din
Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul
de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv
acţiunile.
(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor
proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
(5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se
virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcţie de apartenenţa bunului.
(6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor
proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de
întreprinzător.
(7) În cazul rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de neexecutarea
sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în
calitate de impozit privat nu se restituie.
(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice
centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
Art.9. – (1) Se stabileşte preţul minim de comercializare cu amănuntul la ţigarete, poziţia
tarifară 2402 20, după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018:

Poziţia Denumirea mărfii Unitatea de Preţul


tarifară măsură minim de
referinţă,
în lei
2402 20 Ţigarete care conţin tutun:
– cu filtru 1 21
pachet/valoarea
în lei
– fără filtru ovale cu lungimea de pînă la 70 mm 1 10
pachet/valoarea
în lei
– fără filtru cu muştiuc, altele 1 12
pachet/valoarea
în lei

b) pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018:

Poziţia Denumirea mărfii Unitatea de Preţul


tarifară măsură minim de
referinţă,
în lei
2402 20 Ţigarete care conţin tutun:
– cu filtru 1 21
pachet/valoarea
în lei
– fără filtru ovale cu lungimea de pînă la 70 mm 1 12
pachet/valoarea
în lei
– fără filtru cu muştiuc, altele 1 14
pachet/valoarea
în lei

(2) Preţul de vînzare cu amănuntul pentru ţigaretele (pachet unitar) cu filtru/fără filtru,
poziţia tarifară 2402 20, nu poate fi mai mic decît preţul minim de referinţă stabilit la alin.(1).
(3) Comercializarea ţigaretelor cu/fără filtru la preţuri mai mici decît preţurile minime de
referinţă se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea ţigaretelor respective, cu
excepţia ţigaretelor produse sau importate pînă la 1 ianuarie 2018, aflate în stoc la momentul
controlului, pornind de la preţul minim de referinţă respectiv, dar nu mai puţin de 1000 de lei.
(4) Amenda stabilită se percepe la bugetul de stat prin decizia adoptată de Serviciul Fiscal
de Stat.

Art.10. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se


prezintă în anexa nr.7.
(2) Se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale):
a) autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat şi uniunile de creaţie –
pentru încăperile închiriate de la alte autorităţi/instituţii bugetare finanţate de la bugetul de stat,
precum şi de la întreprinderile de stat al căror fondator este autoritatea ierarhic superioară
acestora;
b) întreprinderile de stat al căror fondator este Departamentul Instituţiilor Penitenciare al
Ministerului Justiţiei – pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul sistemului
penitenciar.
Art.11. – (1) Instituţiilor financiare care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite
preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor înfiinţate pînă la 1
ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care
au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor,
specificate în Hotărîrea Parlamentului nr.209/1994, precum şi instituţiilor financiare care au
acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului
nr.834/1996, nr.1588/1998, nr.1147/2000 şi nr.905/2002, în condiţiile prevăzute de aceste
hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
(2) În conformitate cu prevederile alin.(1), instituţiilor financiare li se compensează şi
veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de
persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a
acestor pierderi prevăzută în actele normative.
(3) Sub incidenţa prevederilor alin.(1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.

Art.12. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sînt supuse asigurării de
stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale
autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor
(instituţiilor) respective.

Art.13. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor


supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze
naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe
cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi şi a altor plăţi sociale cu
destinaţie specială pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat se stabilesc la
încheierea contractelor între prestatorul de servicii de plată şi Ministerul Finanţelor, la valoarea
maximă de 0,8% din suma distribuită.
(2) Comisioanele pentru serviciile de recepţionare a cererilor pentru indexare şi distribuire
a sumelor indexate conform Legii nr.1530/2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale
cetăţenilor în Banca de Economii, prestate prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta
Moldovei”, se stabilesc la valoarea maximă de 10 lei pentru cererea recepţionată şi la valoarea
maximă de 0,8% din suma distribuită.
(3) Comisionul pentru eliberarea numerarului de către instituţiile financiare pentru plata
prestaţiilor sociale specificate la alin.(1) şi (2) prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta
Moldovei” se stabileşte la valoarea maximă de 0,25% din suma eliberată şi se achită de la
bugetul de stat.
(4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decît cardurile
de plată de la populaţie, de la agenţii constatatori, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii
fiscali a plăţilor la bugetele componente ale bugetului public naţional (cu excepţia plăţii
drepturilor de import-export), precum şi comisionul la restituirea plăţilor de la aceste bugete
populaţiei se stabilesc în valoare maximă de 1,0% pentru o plată de la suma încasată/restituită,
dar nu mai puţin de 1 leu şi nu mai mult de 2,5 lei, pe bază de contract încheiat de către
Ministerul Finanţelor cu prestatorii de servicii de plată, şi se achită de la bugetul de stat.
(5) Comisioanele specificate la alin.(4) pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi
fondurile obligatorii de asistenţă medicală vor fi restituite bugetului de stat.

Art.14. – (1) Se stabileşte achitarea de la bugetul de stat a comisioanelor pentru:


a) executarea prin Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare a documentelor de plată din
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
b) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti şi pentru deservirea operaţiunilor
valutare în conturile bugetului de stat, ale bugetelor locale, ale autorităţilor/instituţiilor publice la
autogestiune şi ale altor entităţi deservite prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor;
c) serviciile de încasare prin carduri de plată de la populaţie a plăţilor la bugetul de stat şi
la bugetele locale, precum şi a comisionului la restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei,
care se stabilesc pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu instituţiile
financiare;
d) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din
surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
e) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti, în baza documentelor
executorii, din conturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale;
f) menţinerea gropurilor sigilate destinate păstrării valorilor.
(2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export
se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu instituţia
financiară.

Art.15. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale bugetelor componente
ale bugetului public naţional, ale autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi ale altor
entităţi, aflate în conturile deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului
Finanţelor/instituţii financiare, se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
(2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile deschise în instituţii
financiare şi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la
bugetele în a căror componenţă sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele locale), cu excepţia
dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului de Dezvoltare Durabilă, care
rămîn în gestiunea acestuia.

Art.16. – Prin derogare de la prevederile art.60 din Legea finanţelor publice şi


responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, Guvernul se autorizează să redistribuie alocaţiile
aprobate prin prezenta lege între ministere, alte autorităţi/instituţii bugetare, ca urmare a
reorganizării structurale a administraţiei publice centrale subordonate Guvernului, inclusiv în
cazul modificării actelor normative sau al adoptării unor acte normative noi privind organizarea
şi funcţionarea acestor entităţi.

Art.17. – Ministerul Finanţelor se autorizează:


a) prin derogare de la prevederile art.43 alin.(4) din Legea finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor
publice centrale, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat la venituri şi cheltuieli în funcţie de
volumul granturilor, al donaţiilor, al sponsorizărilor şi al altor mijloace intrate suplimentar cu
titlu gratuit în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare;
b) să redistribuie între categorii economice de cheltuieli alocaţiile aprobate unei autorităţi
bugetare, fără afectarea sumelor aprobate la nivel de program/subprogram;
c) să redistribuie, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului, în baza deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, alocaţiile
aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională;
d) să redistribuie, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului, în baza deciziei Consiliului de administrare, alocaţiile aprobate pentru Fondul ecologic
naţional;
e) să redistribuie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, mijloacele alocate pentru
organizarea alegerilor parlamentare între Comisia Electorală Centrală şi Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării Europene în scopul constituirii şi funcţionării secţiilor de votare peste
hotare;
f) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor
mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2018, pentru
acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
g) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale unităţilor
administrativ-teritoriale, drept garanţie de rambursare servind inclusiv transferurile cu destinaţie
generală de la bugetul de stat către bugetele locale respective;
h) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale în cazul modificării
actelor normative în vigoare sau al adoptării de noi acte normative privind organizarea
administrativ-teritorială, în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor,
în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în
subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii
din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întîi în subordinea autorităţilor publice
locale de nivelul al doilea şi viceversa;
i) să redistribuie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, prevăzute la anexa
nr.5, între bugetele locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea şi între bugetele locale de acelaşi
nivel.

Art.18. – Guvernul se abilitează cu dreptul de a forma în componenţa bugetului de stat un


fond de compensare pentru acoperirea necesităţilor stringente ale autorităţilor publice locale ca
urmare a reformării sistemului de raporturi dintre bugetul de stat şi bugetele locale.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU

Nr.289. Chişinău, 15 decembrie 2017.

Anexa nr.1

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat

Denumirea Cod Suma,


mii lei
I. VENITURI, total 1 36618500,0
II. CHELTUIELI ŞI ACTIVE NEFINANCIARE, total 2+3 41332400,0
Inclusiv cheltuieli de personal 6717230,4
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -4713900,0
IV. SURSE DE FINANŢARE, total 4+5+9 4713900,0
ACTIVE FINANCIARE 4 -11734,2
CREANŢE INTERNE 41 960978,0
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 415 260978,0
Alte creanţe interne ale bugetului 418 700000,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE ÎNTRE BUGETE 46 41550,0
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale 461 41550,0
ÎMPRUMUTURI RECREDITATE INTERNE INSTITUŢIILOR 47 -1015124,7
NEFINANCIARE ŞI FINANCIARE
Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare 471 -508703,9
Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare 472 -506420,8
CREANŢE EXTERNE 48 862,5
Garanţii externe 484 862,5
DATORII 5 5143616,9
DATORII INTERNE 51 -260000,0
Valori mobiliare de stat, cu excepţia acţiunilor 513 -210000,0
Valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare 5134 -210000,0
Garanţii de stat interne 514 -50000,0
Garanţii de stat interne 5141 -50000,0
ÎMPRUMUTURI EXTERNE 59 5403616,9
Împrumuturi externe 595 5403616,9
Primirea împrumuturilor externe 7713738,7
Rambursarea împrumuturilor externe -2310121,8
MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BĂNEŞTI 9 -417982,7

Anexa nr.2

Componenţa veniturilor bugetului de stat

Denumirea Cod Suma,


mii lei
VENITURI 1 36618500,0
IMPOZITE ŞI TAXE 11 32074627,4
IMPOZITE PE VENIT 111 5997301,4
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 1623801,4
Impozit pe venitul persoanelor juridice 1112 4373500,0
IMPOZITE PE PROPRIETATE 113 60100,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 2600,0
Alte impozite pe proprietate 1136 57500,0
IMPOZITE ŞI TAXE PE MĂRFURI ŞI SERVICII 114 24419326,0
Taxa pe valoarea adăugată 1141 17226200,0
Accize 1142 5900481,0
Taxe pentru servicii specifice 1144 10935,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor 1145 379850,0
genuri de activitate
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 901860,0
TAXA ASUPRA COMERŢULUI EXTERIOR ŞI OPERAŢIUNILOR 115 1597900,0
EXTERNE
Taxe vamale şi alte taxe de import 1151 1070100,0
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 1156 527800,0
GRANTURI PRIMITE 13 2829944,7
GRANTURI PRIMITE DA LA GUVERNELE ALTOR STATE 131 56434,8
Pentru proiecte finanţate din surse externe 56434,8
GRANTURI PRIMITE DE LA ORGANIZAŢIILE 132 2773509,9
INTERNAŢIONALE
Pentru susţinerea bugetului 2189144,7
Pentru proiecte finanţate din surse externe 584365,2
ALTE VENITURI 14 1704531,9
VENITURI DIN PROPRIETATE 141 376404,8
Dobînzi încasate 1411 304904,8
Dividende primite 1412 71500,0
VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR ŞI SERVICIILOR 142 978363,1
Taxe şi plăţi administrative 1422 272633,6
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 705729,5
AMENZI ŞI SANCŢIUNI 143 286700,0
DONAŢII VOLUNTARE 144 11552,8
ALTE VENITURI ŞI VENITURI NEIDENTIFICATE 145 51511,2
TRANSFERURI PRIMITE ÎN CADRUL BUGETULUI PUBLIC 19 9396,0
NAŢIONAL
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 191 9396,0

Anexa nr.3
Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat

Denumirea Cod Suma,


mii lei
Secretariatul Parlamentului 0101
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 144309,3
Cheltuieli recurente (2+3)- 144309,3
3192
cheltuieli de personal 21 80850,9
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 144309,3
resurse generale 1 141662,9
venituri colectate 297 1115,0
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 1531,4
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 144309,3
Activitatea Parlamentului 0101 144309,3

Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova 0102


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 20995,4
Cheltuieli recurente (2+3)- 20995,4
3192
cheltuieli de personal 21 11379,1
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 20995,4
resurse generale 1 20995,4
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 20995,4
Activitatea Preşedintelui Republicii Moldova 0201 20995,4

Curtea Constituţională 0103


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 16479,2
Cheltuieli recurente (2+3)- 16479,2
3192
cheltuieli de personal 21 9873,5
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 16479,2
resurse generale 1 16479,2
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 16479,2
Jurisdicţie constituţională 0401 16479,2

Curtea de Conturi 0104


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 46677,0
Cheltuieli recurente (2+3)- 46677,0
3192
cheltuieli de personal 21 37324,8
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 46677,0
resurse generale 1 46677,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 46677,0
Auditul extern al finanţelor publice 0510 46677,0

Cancelaria de Stat 0201


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 373718,8
Cheltuieli recurente (2+3)- 373718,8
3192
cheltuieli de personal 21 93015,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 323987,5
resurse generale 1 182471,4
venituri colectate 297 50838,7
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 90677,4
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 323987,5
Exercitarea guvernării 0301 59864,1
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 142180,3
e-Transformare a Guvernării 0303 120223,9
Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică „Patrimoniul 0807 149,5
naţional şi dezvoltarea societăţii”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică 1606 69,7
„Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”
Susţinerea diasporei 2403 1500,0
Ocrotirea sănătăţii 07
Resurse, total 38134,1
resurse generale 1 37374,1
venituri colectate 297 760,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 38134,1
Sănătate publică 8004 2251,0
Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare 8013 34108,7
Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii 8018 1774,4
Învăţămînt 09
Resurse, total 11597,2
resurse generale 1 11597,2
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 11597,2
Învăţămînt superior 8810 11126,0
Perfecţionarea cadrelor 8812 471,2

Ministerul Finanţelor 0203


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 1271491,6
Cheltuieli recurente (2+3)- 1203088,4
3192
cheltuieli de personal 21 899889,7
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie 3192 68403,2
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 1271491,6
resurse generale 1 1192533,8
venituri colectate 297 36150,0
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 42807,8
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1271491,6
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 145675,0
Administrarea veniturilor publice 0502 1086658,5
Inspecţia financiară 0504 31355,0
Supravegherea activităţii de audit 0505 374,5
Administrarea achiziţiilor publice 0508 7428,6

Ministerul Justiţiei 0204


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 840966,2
Cheltuieli recurente (2+3)- 618252,5
3192
cheltuieli de personal 21 338318,5
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie 3192 222713,7
Ordine publică şi securitate naţională 03
Resurse, total 840966,2
resurse generale 1 691348,1
venituri colectate 297 9974,7
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 139643,4
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 840966,2
Politici şi management în domeniul justiţiei 4001 27020,8
Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor 4008 29860,9
Expertiză legală 4009 8917,7
Sistem integrat de informare juridică 4010 7346,8
Armonizare a legislaţiei 4014 2107,3
Administrare judecătorească 4015 61449,8
Asigurarea măsurilor alternative de detenţie 4016 31080,7
Sistemul penitenciar 4302 673182,2

Ministerul Afacerilor Interne 0205


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 2558990,3
Cheltuieli recurente (2+3)- 2435533,9
3192
cheltuieli de personal 21 1815949,4
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie 3192 123456,4
Ordine publică şi securitate naţională 03
Resurse, total 2439968,5
resurse generale 1 2346956,5
venituri colectate 297 44208,4
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 48803,6
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2439968,5
Politici şi management în domeniul afacerilor interne 3501 19344,4
Ordine şi siguranţă publică 3502 1287050,0
Migraţie şi azil 3503 24818,6
Trupe de carabinieri 3504 160899,1
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 195645,9
Managementul frontierei 3506 448460,1
Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3702 303750,4
Protecţia mediului 05
Resurse, total 2470,9
resurse generale 1 2364,3
venituri colectate 297 106,6
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2470,9
Managementul deşeurilor radioactive 7006 2470,9
Ocrotirea sănătăţii 07
Resurse, total 59744,7
resurse generale 1 36217,8
venituri colectate 297 23526,9
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 59744,7
Asistenţă medicală primară 8005 16596,7
Asistenţă medicală spitalicească 8010 43148,0
Învăţămînt 09
Resurse, total 56647,2
resurse generale 1 52003,4
venituri colectate 297 4643,8
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 56647,2
Învăţămînt profesional-tehnic postsecundar 8809 12534,6
Învăţămînt superior 8810 41387,8
Perfecţionarea cadrelor 8812 2724,8
Protecţie socială 10
Resurse, total 159,0
resurse generale 1 159,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 159,0
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni 9019 159,0

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 0206


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 375268,7
Cheltuieli recurente (2+3)- 375268,7
3192
cheltuieli de personal 21 128430,5
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 375268,7
resurse generale 1 339268,7
venituri colectate 297 36000,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 375268,7
Politici şi management în domeniul relaţiilor externe 0601 36607,9
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul antenelor 0602 338660,8
diplomatice

Ministerul Apărării 0207


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 616421,2
Cheltuieli recurente (2+3)- 616421,2
3192
cheltuieli de personal 21 395460,7
Apărare naţională 02
Resurse, total 615729,2
resurse generale 1 573850,5
venituri colectate 297 33350,0
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 8528,7
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 615729,2
Politici şi management în domeniul apărării 3101 12405,9
Forţe terestre 3102 247633,5
Forţe aeriene 3103 44217,0
Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 311472,8
Protecţie socială 10
Resurse, total 692,0
resurse generale 1 692,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 692,0
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni 9019 692,0

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 0218


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 4134085,5
Cheltuieli recurente (2+3)- 1556377,3
3192
cheltuieli de personal 21 52208,6
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie 3192 2577708,2
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 4134085,5
resurse generale 1 1438511,1
venituri colectate 297 6275,0
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 2689299,4
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 4134085,5
Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare 5001 104828,1
a economiei
Promovarea exporturilor 5002 98345,5
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii 5004 104432,6
Protecţia drepturilor consumatorilor 5008 9662,5
Securitate industrială 5011 17247,6
Politici şi management în domeniul comerţului, alimentaţie publică 5014 350,0
şi prestări servicii
Servicii economice multifuncţionale 5015 200000,0
Politici şi management în sectorul energetic 5801 11441,9
Reţele şi conducte de gaz 5802 89117,3
Reţele electrice 5803 7845,0
Eficienţă energetică şi surse regenerabile 5804 56000,0
Reţele termice 5805 61907,7
Dezvoltarea bazei normative în construcţii 6104 12604,2
Dezvoltarea drumurilor 6402 3286630,1
Dezvoltarea transportului naval 6403 9150,0
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 46822,5
Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare 6802 5200,0
Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie 6804 9920,5
Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare 6805 2580,0

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 0219


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 2538401,6
Cheltuieli recurente (2+3)- 2380581,5
3192
cheltuieli de personal 21 227417,2
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie 3192 157820,1
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 1912,8
resurse generale 1 1912,8
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1912,8
Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică „Patrimoniul 0807 150,0
naţional şi dezvoltarea societăţii”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Materiale, 1602 30,0
tehnologii şi produse inovative”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică 1605 1553,5
„Biotehnologie”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică 1606 30,0
„Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 149,3
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 1768692,0
resurse generale 1 1285548,6
venituri colectate 296+297 52338,3
dintre care venituri speciale 296 17000,0
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 430805,1
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1768692,0
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii 5004 34436,8
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice 5007 80,0
şi programelor de dezvoltare economică, în direcţia strategică
„Materiale, tehnologii şi produse inovative”
Politici şi management în domeniul agriculturii, dezvoltării 5101 32467,7
regionale şi mediului
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 550991,5
Creşterea şi sănătatea animalelor 5103 9198,2
Dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei 5104 58786,0
Subvenţionarea producătorilor agricoli 5105 896210,5
Securitate alimentară 5106 13416,0
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia 5107 68851,2
strategică „Biotehnologie”
Sisteme de irigare şi desecare 5108 10422,5
Eficienţă energetică şi surse regenerabile 5804 21217,1
Reglementare şi control al extracţiei resurselor minerale utile 5902 2634,6
Explorarea subsolului 5903 2600,0
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 6105 13359,1
Dezvoltarea drumurilor 6402 39020,8
Dezvoltarea turismului 6602 15000,0
Protecţia mediului 05
Resurse, total 154594,5
resurse generale 1 133494,6
venituri colectate 296+297 8040,0
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 13059,9
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 154594,5
Prognozarea meteo 5010 20274,6
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 19422,4
Colectarea, conservarea şi distrugerea poluanţilor organici 7002 31892,7
persistenţi, a deşeurilor menajere solide şi deşeurilor chimice
Securitate ecologică a mediului 7003 48041,4
Monitoringul calităţii mediului 7004 20345,5
Protecţia şi conservarea biodiversităţii 7005 10050,0
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul protecţiei mediului 7007 1107,3
Radioprotecţie şi securitate nucleară 7008 2046,2
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 1414,4
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06
Resurse, total 442763,5
resurse generale 1 264327,3
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 178436,2
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 442763,5
Aprovizionarea cu apă şi canalizare 7503 373087,5
Construcţia locuinţelor 7504 69676,0
Învăţămînt 09
Resurse, total 168319,2
resurse generale 1 160400,4
venituri colectate 297 7918,8
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 168319,2
Învăţămînt profesional-tehnic postsecundar 8809 94894,5
Învăţămînt superior 8810 67919,6
Perfecţionarea cadrelor 8812 205,9
Servicii generale în educaţie 8813 526,4
Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 4772,8
Protecţie socială 10
Resurse, total 2119,6
resurse generale 1 2119,6
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2119,6
Protecţie a familiei şi copilului 9006 2119,6

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 0220


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 2604435,8
Cheltuieli recurente (2+3)- 2459021,2
3192
cheltuieli de personal 21 911547,0
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie 3192 145414,6
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 189497,7
resurse generale 1 157336,2
venituri colectate 296+297 7860,0
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 24301,5
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 189497,7
Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică „Patrimoniul 0807 34164,4
naţional şi dezvoltarea societăţii”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Materiale, 1602 41746,4
tehnologii şi produse inovative”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Eficienţă, 1603 1394,4
energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Sănătate şi 1604 3872,7
biomedicină”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică 1605 21329,7
„Biotehnologie”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică 1606 39058,5
„Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice 1901 12652,8
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 32730,2
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 2548,6
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 123715,2
resurse generale 1 87271,9
venituri colectate 296+297 8227,0
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 28216,3
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 123715,2
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice 5007 91511,8
şi programelor de dezvoltare economică, în direcţia strategică
„Materiale, tehnologii şi produse inovative”
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia 5107 19098,5
strategică „Biotehnologie”
Cercetări ştiinţifice aplicate în sectorul energetic în direcţia 5807 13104,9
strategică „Eficienţa, energetica şi valorificarea surselor
regenerabile de energie”
Ocrotirea sănătăţii 07
Resurse, total 3343,5
resurse generale 1 3133,5
venituri colectate 297 210,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 3343,5
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi 8007 3343,5
serviciilor medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi
biomedicină”
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Resurse, total 393075,4
resurse generale 1 383012,6
venituri colectate 297 10062,8
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 393075,4
Dezvoltarea culturii 8502 193846,1
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 8503 59391,5
Susţinerea culturii scrise 8504 7729,4
Susţinerea cinematografiei 8510 7859,8
Sport 8602 105144,4
Tineret 8603 19104,2
Învăţămînt 09
Resurse, total 1871642,0
resurse generale 1 1727493,9
venituri colectate 297 127056,8
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 17091,3
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1871642,0
Politicii şi management în domeniul educaţiei, culturii şi cercetării 8801 41794,7
Învăţămînt gimnazial 8804 7951,7
Învăţămînt special 8805 58033,9
Învăţămînt liceal 8806 105759,1
Învăţămînt profesional-tehnic secundar 8808 458395,3
Învăţămînt profesional-tehnic postsecundar 8809 487593,9
Învăţămînt superior 8810 582550,0
Perfecţionarea cadrelor 8812 32072,1
Servicii generale în educaţie 8813 10477,5
Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 30339,1
Curriculum 8815 38781,3
Asigurarea calităţii în învăţămînt 8816 17893,4
Protecţie socială 10
Resurse, total 23162,0
resurse generale 1 23162,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 23162,0
Protecţie a familiei şi copilului 9006 23162,0
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 0221
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 1979019,5
Cheltuieli recurente (2+3)- 1939022,4
3192
cheltuieli de personal 21 527381,1
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie 3192 39997,1
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 8668,7
resurse generale 1 8668,7
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 8668,7
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Materiale, 1602 100,0
tehnologii şi produse inovative”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Sănătate şi 1604 4970,4
biomedicină”
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 2931,1
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 667,2
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 50789,8
resurse generale 1 50789,8
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 50789,8
Servicii generale în domeniul forţei de muncă 5003 50714,8
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia 5107 75,0
strategică „Biotehnologie”
Ocrotirea sănătăţii 07
Resurse, total 1052323,7
resurse generale 1 607910,7
venituri colectate 297 74791,4
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 369621,6
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1052323,7
Sănătate publică 8004 198998,4
Asistenţă medicală specializată de ambulatoriu 8006 3235,7
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi 8007 32773,4
serviciilor medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi
biomedicina”
Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare 8013 111908,8
Medicină legală 8014 39635,3
Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii 8018 369323,6
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii 8019 296448,5
sănătăţii
Învăţămînt 09
Resurse, total 306713,9
resurse generale 1 273851,6
venituri colectate 297 32862,3
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 306713,9
Învăţămînt profesional-tehnic postsecundar 8809 103458,0
Învăţămînt superior 8810 139926,0
Învăţămînt postuniversitar 8811 53994,9
Perfecţionarea cadrelor 8812 8948,3
Servicii generale în educaţie 8813 386,7
Protecţie socială 10
Resurse, total 560523,4
resurse generale 1 448857,2
venituri colectate 296+297 108499,1
dintre care venituri speciale 296 91883,6
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 3167,1
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 560523,4
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii şi 9001 24620,6
protecţiei sociale
Protecţie a persoanelor în etate 9004 134689,9
Protecţie a familiei şi copilului 9006 58417,1
Protecţie a şomerilor 9008 32886,7
Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe 9009 16385,3
Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 139908,2
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 95684,5
Serviciul public în domeniul protecţiei sociale 9017 6385,6
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 39029,8
Susţinerea activităţilor sistemului de protecţie socială 9020 12515,7

Biroul Naţional de Statistică 0241


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 76689,9
Cheltuieli recurente (2+3)- 76689,9
3192
cheltuieli de personal 21 66684,1
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 76689,9
resurse generale 1 73269,4
venituri colectate 297 3420,5
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 76689,9
Politici şi management în domeniul statisticii 1201 21586,7
Lucrări statistice 1202 55103,2

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 0242


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 51647,4
Cheltuieli recurente (2+3)- 51647,4
3192
cheltuieli de personal 21 4287,9
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 51647,4
resurse generale 1 51126,2
venituri colectate 297 521,2
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 51647,4
Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi 6901 5617,4
cadastrului
Dezvoltarea relaţiilor funciare şi a cadastrului 6902 12201,5
Valorificarea terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solurilor 6903 12300,0
Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 14400,0
Geodezie, cartografie şi geoinformatică 6905 7128,5

Biroul Relaţii Interetnice 0243


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 4507,6
Cheltuieli recurente (2+3)- 4507,6
3192
cheltuieli de personal 21 1952,0
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 4507,6
resurse generale 1 4007,6
venituri colectate 297 500,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 4507,6
Politici şi management în domeniul minorităţilor naţionale 2401 3625,2
Relaţii interetnice 2402 882,4

Agenţia „Moldsilva” 0244


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 16548,8
Cheltuieli recurente (2+3)- 16548,8
3192
cheltuieli de personal 21 2259,0
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 16548,8
resurse generale 1 16498,8
venituri colectate 297 50,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 16548,8
Politici şi management în domeniul sectorului forestier 5401 3187,8
Dezvoltarea silviculturii 5402 13361,0

Agenţia Rezerve Materiale 0245


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 58293,7
Cheltuieli recurente (2+3)- 58293,7
3192
cheltuieli de personal 21 7957,1
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 58293,7
resurse generale 1 30993,7
venituri colectate 297 27300,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 58293,7
Politici şi management al rezervelor materiale ale statului 2701 4622,0
Rezerve materiale ale statului 2702 41529,2
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului 2703 12142,5

Agenţia Turismului 0246


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 4717,3
Cheltuieli recurente (2+3)- 4717,3
3192
cheltuieli de personal 21 2306,5
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 4717,3
resurse generale 1 4717,3
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 4717,3
Politici şi management în domeniul turismului 6601 4717,3

Centrul Naţional Anticorupţie 0247


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 120632,3
Cheltuieli recurente (2+3)- 120632,3
3192
cheltuieli de personal 21 97514,9
Ordine publică şi securitate naţională 03
Resurse, total 120632,3
resurse generale 1 118689,5
venituri colectate 297 1589,2
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 353,6
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 120632,3
Prevenire, cercetare şi combatere a contravenţiilor corupţionale 4802 120632,3

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 0248


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 47818,0
Cheltuieli recurente (2+3)- 47818,0
3192
cheltuieli de personal 21 16131,0
Ocrotirea sănătăţii 07
Resurse, total 47818,0
venituri colectate 297 47818,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 47818,0
Management al medicamentelor şi dispozitivelor medicale 8016 47818,0

Agenţia Proprietăţii Publice 0249


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 9464,7
Cheltuieli recurente (2+3)- 9464,7
3192
cheltuieli de personal 21 5021,7
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 9464,7
resurse generale 1 9464,7
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 9464,7
Administrarea proprietăţii publice 0304 9464,7

Serviciul de Stat de Arhivă 0273


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 8390,3
Cheltuieli recurente (2+3)- 8390,3
3192
cheltuieli de personal 21 5857,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 8390,3
resurse generale 1 7390,3
venituri colectate 297 1000,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 8390,3
Servicii de arhivă 1203 8390,3

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare 0274


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 5322,0
Cheltuieli recurente (2+3)- 5322,0
3192
cheltuieli de personal 21 2821,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 5322,0
resurse generale 1 4922,0
venituri colectate 297 400,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 5322,0
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice 1901 5322,0

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 0275


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 196523,3
Cheltuieli recurente (2+3)- 196523,3
3192
cheltuieli de personal 21 106811,0
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 196523,3
resurse generale 1 155740,2
venituri colectate 297 40347,7
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 435,4
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 196523,3
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 1000,0
Creşterea şi sănătatea animalelor 5103 17000,0
Securitate alimentară 5106 178523,3

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul 0276


Profesional
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 3186,4
Cheltuieli recurente (2+3)- 3186,4
3192
cheltuieli de personal 21 1623,3
Învăţămînt 09
Resurse, total 3186,4
resurse generale 1 2701,4
venituri colectate 297 485,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 3186,4
Asigurarea calităţii în învăţămînt 8816 3186,4
Agenţia Naţională Antidoping 0277
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 1664,0
Cheltuieli recurente (2+3)- 1664,0
3192
cheltuieli de personal 21 334,0
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Resurse, total 1664,0
resurse generale 1 1624,9
venituri colectate 297 39,1
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1664,0
Politici şi management în domeniul tineretului şi sportului 8601 1664,0

Centrul Serviciului Civil 0279


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 1256,7
Cheltuieli recurente (2+3)- 1256,7
3192
cheltuieli de personal 21 776,6
Apărare naţională 02
Resurse, total 1256,7
resurse generale 1 1256,7
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1256,7
Serviciul civil de alternativă 3105 1256,7

Consiliul Superior al Magistraturii 0301


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 387242,4
Cheltuieli recurente (2+3)- 387242,4
3192
cheltuieli de personal 21 316827,8
Ordine publică şi securitate naţională 03
Resurse, total 387242,4
resurse generale 1 384614,2
venituri colectate 297 2628,2
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 387242,4
Organizare a sistemului judecătoresc 4002 13669,0
Înfăptuirea justiţiei 4018 373573,4

Consiliul Superior al Procurorilor 0302


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 9736,7
Cheltuieli recurente (2+3)- 9736,7
3192
cheltuieli de personal 21 4594,0
Ordine publică şi securitate naţională 03
Resurse, total 9736,7
resurse generale 1 9736,7
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 9736,7
Implementarea politicii penale a statului 4006 9736,7

Procuratura Generală 0303


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 322378,9
Cheltuieli recurente (2+3)- 322378,9
3192
cheltuieli de personal 21 280741,5
Ordine publică şi securitate naţională 03
Resurse, total 322378,9
resurse generale 1 322167,9
venituri colectate 297 211,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 322378,9
Implementarea politicii penale a statului 4006 322378,9

Oficiul Avocatului Poporului 0401


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 11057,8
Cheltuieli recurente (2+3)- 11057,8
3192
cheltuieli de personal 21 6850,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 11057,8
resurse generale 1 11057,8
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 11057,8
Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 0402 11057,8

Comisia Electorală Centrală 0402


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 144499,1
Cheltuieli recurente (2+3)- 144499,1
3192
cheltuieli de personal 21 9826,9
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 144499,1
resurse generale 1 144389,1
venituri colectate 297 110,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 144499,1
Sistemul electoral 2202 144499,1

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 0403


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 8561,2
Cheltuieli recurente (2+3)- 8561,2
3192
cheltuieli de personal 21 5324,5
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 8561,2
resurse generale 1 8561,2
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 8561,2
Protecţia datelor personale 1503 8561,2

Consiliul Coordonator al Audiovizualului 0404


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 10498,5
Cheltuieli recurente (2+3)- 10498,5
3192
cheltuieli de personal 21 5464,1
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Resurse, total 10498,5
resurse generale 1 6998,5
venituri colectate 297 3500,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 10498,5
Asigurarea controlului asupra instituţiilor în domeniul 8509 10498,5
audiovizualului

Consiliul Concurenţei 0405


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 23080,8
Cheltuieli recurente (2+3)- 23080,8
3192
cheltuieli de personal 21 15561,7
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 23080,8
resurse generale 1 22780,8
venituri colectate 297 300,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 23080,8
Protecţia concurenţei 5005 23080,8

Serviciul de Informaţii şi Securitate 0406


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 221917,7
Cheltuieli recurente (2+3)- 221917,7
3192
cheltuieli de personal 21 126436,0
Ordine publică şi securitate naţională 03
Resurse, total 216926,2
resurse generale 1 211981,0
venituri colectate 297 4945,2
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 216926,2
Politici şi management în domeniul securităţii naţionale 3601 192513,7
Asigurarea securităţii de stat 3602 24412,5
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 4991,5
resurse generale 1 4091,5
venituri colectate 297 900,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 4991,5
Sistemul de curierat 6502 4991,5

Autoritatea Naţională de Integritate 0407


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 5573,2
Cheltuieli recurente (2+3)- 5573,2
3192
cheltuieli de personal 21 2860,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 5573,2
resurse generale 1 5573,2
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 5573,2
Controlul şi soluţionarea conflictelor de interese 0702 5573,2

Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat 0408


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 88192,6
Cheltuieli recurente (2+3)- 88192,6
3192
cheltuieli de personal 21 60028,0
Ordine publică şi securitate naţională 03
Resurse, total 88192,6
resurse generale 1 87741,4
venituri colectate 297 44,7
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 406,5
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 88192,6
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 406,5
Asigurarea securităţii de stat 3602 87786,1

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 0409


asigurării egalităţii
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 3958,2
Cheltuieli recurente (2+3)- 3958,2
3192
cheltuieli de personal 21 1815,6
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 3958,2
resurse generale 1 3958,2
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 3958,2
Protecţia împotriva discriminării 0403 3958,2

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 0410


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 5629,9
Cheltuieli recurente (2+3)- 5629,9
3192
cheltuieli de personal 21 3442,9
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 5629,9
resurse generale 1 5629,9
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 5629,9
Administrarea achiziţiilor publice 0508 5629,9

Academia de Ştiinţe a Moldovei 0501


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 58887,0
Cheltuieli recurente (2+3)- 58887,0
3192
cheltuieli de personal 21 15700,7
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 35223,3
resurse generale 1 23622,0
venituri colectate 296+297 4636,0
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 6965,3
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 35223,3
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice 1901 9945,6
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 25277,7
Învăţămînt 09
Resurse, total 23663,7
resurse generale 1 23263,7
venituri colectate 297 400,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 23663,7
Învăţămînt liceal 8806 8083,2
Învăţămînt superior 8810 15580,5

Institutul Naţional al Justiţiei 0502


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 18071,8
Cheltuieli recurente (2+3)- 18071,8
3192
cheltuieli de personal 21 10371,6
Ordine publică şi securitate naţională 03
Resurse, total 18071,8
resurse generale 1 17867,3
venituri colectate 297 204,5
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 18071,8
Instruire iniţială şi continuă în domeniul justiţiei 4012 18071,8

Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania 0503


„Teleradio-Moldova”
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 113583,0
Cheltuieli recurente (2+3)- 113583,0
3192
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Resurse, total 113583,0
resurse generale 1 113583,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 113583,0
Susţinerea televiziunii şi radiodifuziunii publice 8505 113583,0

Fondul de Investiţii Sociale 0504


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 196307,8
Cheltuieli recurente (2+3)- 195127,8
3192
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie 3192 1180,0
Învăţămînt 09
Resurse, total 196307,8
resurse generale 1 2786,8
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 193521,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 196307,8
Educaţie timpurie 8802 60936,8
Învăţămînt liceal 8806 135371,0

Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 29327,6
Cheltuieli recurente (2+3)- 29327,6
3192
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 29327,6
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 29327,6
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 29327,6
Sisteme de irigare şi desecare 5108 29327,6

Acţiuni generale 0799


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 21545973,3
Cheltuieli recurente (2+3)- 21545973,3
3192
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 3584581,8
resurse generale 1 3584581,8
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 3584581,8
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 21936,0
Cooperare externă 0604 70689,1
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 70000,0
Reintegrarea statului 0803 15000,0
Reforma administraţiei publice 0804 35000,0
Acţiuni cu caracter general 0808 19000,0
Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităţilor financiare 1101 1421347,9
Raporturi interbugetare cu destinaţie specială 1102 103521,8
Raporturi interbugetare de compensare 1103 8587,5
Datoria de stat internă 1701 1418800,0
Datoria de stat externă 1702 400699,5
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 743413,3
resurse generale 1 743413,3
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 743413,3
Dezvoltarea drumurilor 6402 743413,3
Protecţia mediului 05
Resurse, total 610,2
resurse generale 1 610,2
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 610,2
Asigurarea de către stat a securităţii ecologice la nivel local 7009 610,2
Ocrotirea sănătăţii 07
Resurse, total 2728025,2
resurse generale 1 2728025,2
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2728025,2
Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii 8018 69033,7
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii 8019 24021,8
sănătăţii
Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din partea statului 8020 2634969,7
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Resurse, total 176623,4
resurse generale 1 176623,4
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 176623,4
Tineret 8603 3000,0
Asigurarea de către stat a şcolilor sportive la nivel local 8604 173623,4
Învăţămînt 09
Resurse, total 7271509,4
resurse generale 1 7271509,4
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 7271509,4
Învăţămînt gimnazial 8804 3942,3
Învăţămînt liceal 8806 73919,6
Asigurarea de către stat a învăţămîntului la nivel local 8817 7193647,5
Protecţie socială 10
Resurse, total 7041210,0
resurse generale 1 7041210,0
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 7041210,0
Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe 9009 28500,0
Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie 9011 941267,4
Compensarea pierderilor pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor 9014 50000,0
în Banca de Economii
Protecţia socială a persoanelor în situaţii de risc 9015 3306822,8
Susţinerea sistemului public de asigurări sociale 9016 1329414,6
Protecţie socială pensionarilor din rîndul structurilor de forţă 9018 1181013,3
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni 9019 7540,0
Subvenţionarea dobînzilor la creditele bancare preferenţiale 9023 100,0
acordate cooperativelor de construcţii
Compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi gazele 9030 33996,2
naturale pentru populaţia din unele localităţi din raioanele
Dubăsari şi Căuşeni şi din satul Varniţa din raionul Anenii Noi
Asistenţa socială de către stat a unor categorii de cetăţeni la nivel 9032 162555,7
local
TOTAL
Resurse, total 41332400,0
resurse generale 1 36189234,0
venituri colectate 296+297 826165,9
dintre care venituri speciale 296 108883,6
resurse ale proiectelor finanţate din surse externe 298+299 4317000,1
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 41332400,0
Cheltuieli recurente (2+3)- 37995706,7
3192
cheltuieli de personal 21 6717230,4
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie 3192 3336693,3

Anexa nr.4

Investiţiile capitale pe autorităţile publice centrale

– mii lei –
Codul Autoritatea publică centrală/ Program/ Total inclusiv din contul:
Proiect resurselor proiectelor
generale şi finanţate
veniturilor din surse
colectate externe
TOTAL 3336693,3 499002,3 2837691,0

0203 Ministerul Finanţelor 68403,2 45595,4 22807,8


0502 Administrarea veniturilor publice 68403,2 45595,4 22807,8
1 Construcţia Postului vamal Palanca 12020,0 12020,0
2 Modernizarea infrastructurii Biroului vamal 8552,9 3054,9 5498,0
Leuşeni
3 Modernizarea infrastructurii Postului vamal 27653,8 13093,0 14560,8
Sculeni
4 Modernizarea infrastructurii Postului vamal 9276,5 6527,5 2749,0
Giurgiuleşti
5 Modernizarea infrastructurii Postului vamal 5000,0 5000,0
Costeşti
6 Construcţia blocurilor sanitare la 23 de posturi 5900,0 5900,0
vamale

0204 Ministerul Justiţiei 222713,7 89313,3 133400,4


4015 Administrare judecătorească 50146,3 50146,3
1 Reconstrucţia sediului Judecătoriei Chişinău, 46031,3 46031,3
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.162, municipiul
Chişinău
2 Construcţia sediului Judecătoriei Cahul 1714,6 1714,6
3 Construcţia sediului Judecătoriei Căuşeni 685,8 685,8
4 Construcţia sediului Judecătoriei Edineţ 514,4 514,4
5 Construcţia sediului Judecătoriei Hînceşti 514,4 514,4
6 Construcţia sediului Judecătoriei Orhei 685,8 685,8
4302 Sistemul penitenciar 172567,4 39167,0 133400,4
1 Construcţia casei de arest din municipiul Bălţi 8000,0 8000,0
2 Reconstrucţia Penitenciarului nr.3, oraşul 5127,0 5127,0
Leova
3 Reconstrucţia Penitenciarului nr.10, satul 12700,0 12700,0
Goian, municipiul Chişinău
4 Proiectul „Construcţia penitenciarului din 146740,4 13340,0 133400,4
municipiul Chişinău”

0205 Ministerul Afacerilor Interne 123456,4 84545,8 38910,6


3502 Ordine şi siguranţă publică 19586,7 7079,9 12506,8
1 Construcţia blocului A al Inspectoratului de 2200,0 2200,0
Poliţie Criuleni
2 Construcţia sediului pentru 3 subdiviziuni 17386,7 4879,9 12506,8
operative ale Inspectoratului Naţional de
Investigaţii, str.Bucuriei nr.14, municipiul
Chişinău
3504 Trupe de carabinieri 1660,2 1660,2
Reconstrucţia căminului nr.1, blocul B al 1660,2 1660,2
Unităţii militare nr.1001, str.Doina nr.102,
municipiul Chişinău
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor 81609,1 65460,5 16148,6
interne
1 Construcţia magistralei de comunicaţii şi 21609,1 5460,5 16148,6
operaţionalizarea Centrului de Cooperare
Transfrontalieră Lipcani, raionul Briceni
2 Construcţia sediului Centrului multifuncţional 60000,0 60000,0
de instruire pentru personalul autorităţilor de
aplicare a legii, str. Nicolai Dimo nr.30,
municipiul Chişinău
3506 Managementul frontierei 14650,4 4395,2 10255,2
1 Reconstrucţia şi extinderea sediului Sectorului 3662,6 1098,8 2563,8
Poliţiei de Frontieră „Brînza”, raionul Cahul
2 Reconstrucţia şi extinderea sediului Sectorului 3662,6 1098,8 2563,8
Poliţiei de Frontieră „Stoianovca”, raionul
Cantemir
3 Reconstrucţia şi extinderea sediului Sectorului 3662,6 1098,8 2563,8
Poliţiei de Frontieră „Toceni”, raionul
Cantemir
4 Reconstrucţia şi extinderea sediului Sectorului 3662,6 1098,8 2563,8
Poliţiei de Frontieră „Valea Mare”, raionul
Ungheni
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva 5950,0 5950,0
incendiilor
1 Construcţia remizei de salvatori şi pompieri a 5000,0 5000,0
Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti”,
raionul Cahul
2 Reconstrucţia sediului Unităţii de salvatori şi 950,0 950,0
pompieri Cahul

0218 Ministerul Economiei şi Infrastructurii 2577708,2 80277,3 2497430,9


5015 Servicii economice multifuncţionale 200000,0 200000,0
Proiectul „Construcţia Sălii polivalente din 200000,0 200000,0
municipiul Chişinău”
5802 Reţele şi conducte de gaz 80277,3 80277,3
Proiectul „Construcţia conductei de transport 80277,3 80277,3
de gaze naturale pe direcţia Ungheni –
Chişinău”
5805 Reţele termice 52855,5 52855,5
Proiectul „Modernizarea sistemului 52855,5 52855,5
termoenergetic al municipiului Bălţi”
6402 Dezvoltarea drumurilor 2244575,4 2244575,4
1 Proiectul „Susţinerea Programului în sectorul 2140136,5 2140136,5
drumurilor”
2 Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” 104438,9 104438,9

0219 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 157820,1 14632,9 143187,2


Regionale şi Mediului
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor 50122,3 4632,9 45489,4
fitotehnie şi horticultură
1 Proiectul „Programul rural de rezilienţă 16838,4 165,3 16673,1
economico-climatică incluzivă” IFAD VI
2 Proiectul „Programul de rezilienţă rurală” 17683,9 967,6 16716,3
IFAD VII
3 Proiectul „Agricultura competitivă” 12100,0 12100,0
4 Construcţia depozitului pentru păstrarea 3300,0 3300,0
produselor agricole şi tehnicii al Comisiei de
Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, satul
Băcioi, municipiul Chişinău
5 Construcţia depozitului cu atmosferă controlată 200,0 200,0
al Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor
de Plante, satul Băcioi, municipiul Chişinău
7503 Aprovizionarea cu apă şi canalizare 33712,2 33712,2
Proiectul „Aprovizionare cu apă şi canalizare 33712,2 33712,2
în raionul Cahul”
7504 Construcţia locuinţelor 63985,6 63985,6
Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale II” 63985,6 63985,6
8809 Învăţămînt profesional tehnic postsecundar 10000,0 10000,0
Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 10000,0 10000,0
Centrului de Excelenţă în Horticultură şi
Tehnologii Agricole, satul Ţaul, raionul
Donduşeni

0220 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 145414,6 145414,6


8503 Protejarea şi punerea în valoare a 25000,0 25000,0
patrimoniului cultural naţional
1 Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă, bd. 6500,0 6500,0
Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.81, municipiul
Chişinău
2 Construcţia edificiului Teatrului Republican 10500,0 10500,0
Muzical-Dramatic „B.P.Haşdeu”, str. Bogdan
Petriceicu Haşdeu nr.6, municipiul Cahul
3 Restaurarea edificiului Muzeului Naţional de 6500,0 6500,0
Artă, str. 31 August 1989 nr.115, municipiul
Chişinău
4 Restaurarea Conacului familiei Lazo din satul 1500,0 1500,0
Piatra, raionul Orhei
8602 Sport 2000,0 2000,0
1 Construcţia terenului de fotbal al Şcolii 1000,0 1000,0
sportive specializate de fotbal, comuna
Stăuceni, municipiul Chişinău
2 Reconstrucţia bazei sportive de canotaj a 1000,0 1000,0
Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor
Naţionale, oraşul Vatra, municipiul Chişinău
8808 Învăţămînt profesional tehnic secundar 10313,9 10313,9
1 Construcţia centralei termice pe gaze naturale a 1828,2 1828,2
Şcolii Profesionale nr.1 din municipiul Cahul
2 Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 2000,0 2000,0
Centrului de Excelenţă în Industria Uşoară, str.
Nicolae Costin nr.55, municipiul Chişinău
3 Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 6485,7 6485,7
Centrului de Excelenţă în Servicii şi
Prelucrarea Alimentelor, str.Decebal nr.111,
municipiul Bălţi
8809 Învăţămînt profesional tehnic postsecundar 102100,7 102100,7
1 Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 21100,7 21100,7
Centrului de Excelenţă în Construcţii, str.
Gheorghe Asachi nr.71, municipiul Chişinău
2 Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 14843,0 14843,0
Centrului de Excelenţă în Transporturi,
str.Sarmizegetusa nr.31, municipiul Chişinău
3 Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 20157,0 20157,0
Centrului de Excelenţă în Energetică şi
Electronică, str.Melestiu nr.12, municipiul
Chişinău
4 Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 18000,0 18000,0
Centrului de Excelenţă în Energetică şi
Electronică, str. Mihail Sadoveanu nr.40/2,
municipiul Chişinău
5 Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 18000,0 18000,0
Centrului de Excelenţă Financiar-Economic,
str. Miron Costin nr.26/2, municipiul Chişinău
6 Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 10000,0 10000,0
Centrului de Excelenţă în Educaţie Artistică
„Ştefan Neaga”, str. Hristo Botev nr.4,
municipiul Chişinău
8810 Învăţămînt superior 6000,0 6000,0
Construcţia complexului sportiv al 6000,0 6000,0
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion
Creangă”, str. Ion Creangă nr.1, municipiul
Chişinău

0221 Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 39997,1 39223,0 774,1


Sociale
8004 Sănătate publică 3028,0 3028,0
Construcţia anexei la clădirea Centrului de 3028,0 3028,0
Sănătate Publică, str. Alexandru Hîjdeu nr.49,
municipiul Chişinău
8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în 3283,8 2509,7 774,1
domeniul ocrotirii sănătăţii
Construcţia Unităţii de primiri urgente a 3283,8 2509,7 774,1
Institutului de Medicină Urgentă, str. Toma
Ciorbă nr.1, municipiul Chişinău
8809 Învăţămînt profesional-tehnic postsecundar 17300,0 17300,0
Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 17300,0 17300,0
Centrului de Excelenţă în Medicină şi
Farmacie, str. Nicolae Testemiţanu nr.28,
municipiul Chişinău
9009 Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe 16385,3 16385,3
Construcţia blocului locativ pentru participanţii 16385,3 16385,3
la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE
Cernobîl, str. Alba Iulia nr.97, municipiul
Chişinău
0504 Fondul de Investiţii Sociale 1180,0 1180,0
8806 Învăţămînt liceal 1180,0 1180,0
Construcţia clădirii grădiniţei de copii din 1180,0 1180,0
oraşul Călăraşi

TOTAL 3336693,3 499002,3 2837691,0


inclusiv:
05 Managementul finanţelor publice 68403,2 45595,4 22807,8
0502 Administrarea veniturilor publice 68403,2 45595,4 22807,8
35 Afaceri interne 117506,4 78595,8 38910,6
3502 Ordine şi siguranţă publică 19586,7 7079,9 12506,8
3504 Trupe de carabinieri 1660,2 1660,2
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor 81609,1 65460,5 16148,6
interne
3506 Managementul frontierei 14650,4 4395,2 10255,2
37 Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale 5950,0 5950,0
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva 5950,0 5950,0
incendiilor
40 Justiţia 50146,3 50146,3
4015 Administrare judecătorească 50146,3 50146,3
43 Sistemul penitenciar 172567,4 39167,0 133400,4
4302 Sistemul penitenciar 172567,4 39167,0 133400,4
50 Servicii generale economice şi comerciale 200000,0 200000,0
5015 Servicii economice multifuncţionale 200000,0 200000,0
51 Dezvoltarea agriculturii 50122,3 4632,9 45489,4
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi 50122,3 4632,9 45489,4
horticultură
58 Dezvoltarea sectorului energetic 133132,8 80277,3 52855,5
5802 Reţele şi conducte de gaz 80277,3 80277,3
5805 Reţele termice 52855,5 52855,5
64 Dezvoltarea transporturilor 2244575,4 2244575,4
6402 Dezvoltarea drumurilor 2244575,4 2244575,4
75 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi 97697,8 97697,8
serviciilor comunale
7503 Aprovizionarea cu apă şi canalizare 33712,2 33712,2
7504 Construcţia locuinţelor 63985,6 63985,6
80 Sănătatea publică şi serviciile medicale 6311,8 5537,7 774,1
8004 Sănătate publică 3028,0 3028,0
8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în 3283,8 2509,7 774,1
domeniul ocrotirii sănătăţii
85 Cultura, cultele şi odihna 25000,0 25000,0
8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului 25000,0 25000,0
cultural naţional
86 Tineret şi sport 2000,0 2000,0
8602 Sport 2000,0 2000,0
88 Învăţămînt 146894,6 145714,6 1180,0
8806 Învăţămînt liceal 1180,0 1180,0
8808 Învăţămînt profesional tehnic secundar 10313,9 10313,9
8809 Învăţămînt profesional tehnic postsecundar 129400,7 129400,7
8810 Învăţămînt superior 6000,0 6000,0
90 Protecţia socială 16385,3 16385,3
9009 Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe 16385,3 16385,3
Anexa nr.5

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale

– mii lei –
Unitat Tot inclusiv transferuri
ea al cu cu inclusiv di
admini gen dest dest pent pent pent pentru asistenţa socială pent pen pen pen pen n
strativ- eral inaţ inaţ ru ru ru ru tru tru tru tru fo
teritori Tot inclusiv
ie ie învă proc şcoli al plata com paz chel infr nd
ală gen spec ţă- u- spor comp inde com inde ser pre ul
ensar mni pen mni vic staţ spor pen a tuie a-
eral ială mînt rare tive ului - dep li stru de
ă ea - - - ii ii co
ul a chelt zaţii sare zaţii soc soci luna sare ozi- capi ctur
preş utila r în a telo tale a m-
uielil pent a şi ial ale pe
colar jului or ru dife com e pen mări scut r cu dru
, şcola me irilo pest mu- n-
pentr copi renţ pen tru sa
prim r şi u ii ei - cop de r icid rilo
ar, mob 30% de e r re
servic ado de saţii iii
secu ilie- iile de ptaţ tari pen plas din la neu pub
ndar rului trans i şi fe la tru aţi salar plat tili- lice
gene şcola port cei ene abs în iul a zab loca
ral, r în (pent afla rgia olve ser de imp ile le**
speci cadr ru ţi elec n- vici bază ozi- şi
al şi ul perso sub tric ţii ile pent tulu peri
com proi ane tute ă şi insti soci ru i mat
ple- ectu- cu lă la - ale pers fun e
ment lui dizab (cur gaz tuţii onal ciar
ar „Ref ilitate atel ele lor ul (ve
(extr orm sever ă) nat de instit nitu
a- a ă şi ural învă uţiil ri
şcola învă accen e ţă- or rata
r) ţă- tuată, mîn buge te)
mînt copii t tare ale
ului cu sup din deţi
în dizab erio part nă-
Mol ilităţi, r şi ea tori
dova perso post stîng lor
” ane - ăa de
care secu Nistr tere
însoţe nda ului nur
sc o r (raio i
perso ped nul agri
ană ago- Dub cole
cu gic ăsari situ
dizab ), ate
ilitate din dup
sever satul ă
ă sau Var tras
un niţa eul
copil (raio Rîb
cu nul niţa
dizab Ane –
ilitate nii Tir
, Noi) asp
precu şi ol
m şi din
pentr satel
u e
perso Hagi
ane mus
şi
cu Cop
dizab anca
ilităţi (raio
locom nul
otorii Căuş
) eni)*
1 2=3 3 4=5 5 6 7 8=9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
+4+ +6 +10
20 +7+ +11
8+1 +12
5 +13
+16 +14
+17
+18
+19
Total 986 142 843 719 200 173 196 77550 461 339 180 10 104 4063 630, 610, 988 743 85
genera 133 134 140 364 32,8 623 551 ,6 08,8 96,2 21,8 45 18, ,9 0 2 27,9 413, 87,
l 6,3 7,9 0,9 7,5 ,4 ,9 6,5 0 3 5
Total 712 781 633 546 200 151 194 77550 461 339 180 83 104 2522 610, 371 462 40
nivelul 349 741, 766 884 32,8 585 405 ,6 08,8 96,2 21,8 10, 18, ,7 2 98,6 467, 86,
II 1,4 5 3,9 1,3 ,2 ,7 3 0 4 0
Total 273 639 209 172 220 214 21 1541 630, 616 280 45
nivelul 784 606, 373 480 38, 6,2 46, ,2 0 29,3 945, 01,
I 4,9 4 7,0 6,2 2 2 9 5

munici 324 142 322 280 169 917 4045, 231 164, 22 358 161
piul 117, 6,6 690, 372, 87, 5,5 3 3,6 6 93, ,7 55,4
Bălţi 5 9 2 8 3
Total 318 318 277 169 917 4045, 231 164, 22 358 156
nivelul 968, 968, 195, 87, 5,5 3 3,6 6 93, ,7 09,2
II 0 0 5 8 3
Total 514 142 372 317 546,
nivelul 9,5 6,6 2,9 6,7 2
I
Consili 318 318 277 169 917 4045, 231 164, 22 358 156
ul 968, 968, 195, 87, 5,5 3 3,6 6 93, ,7 09,2
munici 0 0 5 8 3
pal
Elizave 347 887, 258 219 391,
ta 3,2 1 6,1 5,1 0
Sadovo 167 539, 113 981, 155,
e 6,3 5 6,8 6 2

munici 204 161 202 179 555 338 22296 744 179 10 129 160 142
piul 204 17,9 592 209 28, 25, ,2 0,0 0,0 06, 3,6 0,0 871,
Chişin 0,6 2,7 6,7 2 9 1 9
ău
Total 190 190 168 539 338 22296 744 179 10 129 200, 126
nivelul 158 158 691 31, 25, ,2 0,0 0,0 06, 3,6 0 707,
II 3,5 3,5 9,3 3 9 1 0
Total 140 161 124 105 159 140 161
nivelul 457, 17,9 339, 177, 6,9 0,0 64,9
I 1 2 4
Consili 190 190 168 539 338 22296 744 179 10 129 200, 126
ul 158 158 691 31, 25, ,2 0,0 0,0 06, 3,6 0 707,
munici 3,5 3,5 9,3 3 9 1 0
pal
Băcioi 887 131 756 627 128
6,4 4,2 2,2 9,8 2,4
Bubuie 843 109 733 638 950,
ci 0,8 5,9 4,9 4,4 5
Budeşti 551 817, 469 411 578,
1,6 5 4,1 5,4 7
Cioresc 961 560, 905 825 800,
u 2,3 3 2,0 1,5 5
Codru 924 132 791 605 185
4,4 8,9 5,5 6,9 8,6
Coloniţ 925 766, 848 787 200, 413,
a 4,9 7 8,2 4,5 0 7
Condriţ 677, 597, 80,5 80,5
a 5 0
Cricov 110 861, 101 873 200, 123
a 29,8 0 68,8 3,5 0 5,3
Cruzeşt 858, 645, 212, 212,
i 3 7 6 6
Durleşt 200 159 185 159 300, 222
i 96,7 1,5 05,2 77,0 0 8,2
Ghidig 685 783, 607 506 400, 602,
hici 4,8 1 1,7 9,1 0 6
Grătieş 707 853, 621 513 300, 780,
ti 2,2 3 8,9 8,0 0 9
Sîngera 836 142 693 538 154
3,9 9,6 4,3 6,1 8,2
Stăuce 116 762, 108 824 159 102
ni 24,7 2 62,5 0,3 6,9 5,3
Tohatin 373 678, 305 273 319,
6,0 7 7,3 7,9 4
Truşeni 739 126 613 492 121
6,7 2,1 4,6 3,8 0,8
Vadul 804 458, 758 696 623,
lui 4,3 2 6,1 2,9 2
Vodă
Vatra 377 312, 345 304 413,
1,8 0 9,8 6,3 5

Anenii 235 437 191 166 294 314 1438, 120 17,4 238, 237 370, 240, 177 48
Noi 454, 53,9 216, 741, 9,6 2,6 9 9,6 9 ,8 8 0 71,4 4,8
9 2 8
Total 145 266 118 104 294 314 1438, 120 17,4 238, 237 26,7 837
nivelul 553, 44,0 909, 413, 9,6 2,6 9 9,6 9 ,8 7,7
II 7 7 1
Total 899 171 723 623 344, 240, 939 48
nivelul 01,2 09,9 06,5 28,7 1 0 3,7 4,8
I
Consili 145 266 118 104 294 314 1438, 120 17,4 238, 237 26,7 837
ul 553, 44,0 909, 413, 9,6 2,6 9 9,6 9 ,8 7,7
raional 7 7 1
Anenii 132 101 121 108 131
Noi 09,5 4,4 95,1 81,5 3,6
Botnăr 169 399, 129 117 119,
eşti 2,0 0 3,0 3,7 3
Bulboa 474 682, 406 345 612,
ca 7,7 6 5,1 2,6 5
Calfa 257 701, 138 119 190, 48
0,3 0 4,5 3,6 9 4,8
Chetros 431 787, 352 308 447,
u 7,1 5 9,6 2,0 6
Chirca 194 671, 126 105 213,
0,3 8 8,5 5,4 1
Cioban 273 636, 210 190 203,
ovca 9,8 5 3,3 0,0 3
Cobusc 240 574, 182 164 179,
a Nouă 3,5 5 9,0 9,8 2
Cobusc 308 814, 226 199 268,
a 1,4 2 7,2 8,3 9
Veche
Delacă 262 775, 185 137 240, 242,
u 8,7 1 3,6 1,0 0 6
Floreni 447 591, 388 342 456,
2,7 3 1,4 5,3 1
Geamă 325 850, 240 203 372,
na 4,5 7 3,8 1,1 7
Gura 341 798, 261 221 402,
Bîcului 0,7 0 2,7 0,4 3
Hîrbov 600 886, 511 450 615,
ăţ 5,1 1 9,0 3,8 2
Maxim 193 249, 168 146 217,
ovca 4,6 7 4,9 7,7 2
Mereni 582 623, 520 450 694,
6,1 6 2,5 7,9 6
Mereni 151 407, 110 932, 172,
i Noi 1,9 4 4,5 0 5
Ochiul 660, 619, 41,2 41,2
Roş 2 0
Puhăce 358 876, 271 229 412,
ni 7,8 3 1,5 9,3 2
Roşcan 242 234, 219 190 289,
i 4,9 3 0,6 1,4 2
Speia 275 657, 209 175 336,
3,8 7 6,1 9,9 2
Şerpeni 318 945, 224 183 402,
7,6 3 2,3 9,9 4
Teliţa 151 612, 904, 774, 130,
7,4 5 9 3 6
Ţînţăre 363 696, 294 256 377,
ni 6,3 3 0,0 3,0 0
Varniţa 530 461, 483 390 344, 585,
0,0 6 8,4 8,6 1 7
Zolotie 108 543, 543, 446, 97,6
vca 7,3 5 8 2

Basara 722 146 575 512 820 988 493,6 326, 61,3 46, 60, 454 11,
beasca 35,1 64,7 58,6 03,9 ,4 ,5 4 7 5 5,8 8
Total 442 886 353 322 820 941 493,6 326, 61,3 60, 141 11,
nivelul 69,3 6,0 91,5 14,5 ,4 ,8 4 5 4,8 8
II
Total 279 579 221 189 46, 46, 313
nivelul 65,8 8,7 67,1 89,4 7 7 1,0
I
Consili 442 886 353 322 820 941 493,6 326, 61,3 60, 141 11,
ul 69,3 6,0 91,5 14,5 ,4 ,8 4 5 4,8 8
raional
Abaclia 569 109 460 400 596,
8,9 3,1 5,8 9,6 2
Basara 103 913, 947 819 46, 46, 124
beasca 92,9 7 9,2 0,6 7 7 1,9
Başcali 296 958, 200 160 404,
a 6,8 2 8,6 4,2 4
Carabet 184 715, 113 927, 203,
ovca 6,9 7 1,2 4 8
Iordano 128 587, 694, 597, 96,9
vca 1,8 5 3 4
Iserlia 143 669, 763, 637, 125,
2,5 3 2 5 7
Sadacli 434 861, 348 302 462,
a 6,0 2 4,8 2,7 1

Briceni 212 448 167 139 297 267 1458, 720, 272, 46, 177 330 184
147, 21,3 326, 879, 7,7 5,2 6 0 6 7 ,3 0,0 93,5
4 1 7
Total 130 242 106 912 268 262 1458, 720, 272, 177 999
nivelul 776, 37,4 538, 33,0 4,9 8,5 6 0 6 ,3 2,5
II 3 9
Total 813 205 607 486 292 46, 46, 330 850
nivelul 71,1 83,9 87,2 46,7 ,8 7 7 0,0 1,0
I
Consili 130 242 106 912 268 262 1458, 720, 272, 177 999
ul 776, 37,4 538, 33,0 4,9 8,5 6 0 6 ,3 2,5
raional 3 9
Balasin 292 822, 210 153 300, 271,
eşti 5,4 2 3,2 2,0 0 2
Bălcăuţ 644, 564, 80,4 80,4
i 9 5
Beleavi 241 633, 178 121 300, 263,
nţi 5,0 4 1,6 8,2 0 4
Berlinţi 229 787, 150 127 230,
5,9 7 8,2 7,7 5
Bogdăn 190 666, 123 109 138,
eşti 4,0 9 7,1 9,0 1
Briceni 154 673, 147 122 46, 46, 150 957,
30,3 6 56,7 52,9 7 7 0,0 1
Bulboa 124 672, 573, 478, 95,4
ca 6,6 8 8 4
Caracu 288 979, 190 143 464,
şenii 2,3 1 3,2 8,5 7
Vechi
Colicău 358 772, 281 246 344,
ţi 3,1 9 0,2 5,3 9
Corjeuţ 408 120 287 200 870,
i 1,0 8,0 3,0 3,0 0
Coteala 206 768, 130 108 220,
8,6 2 0,4 0,2 2
Cotiuje 402 955, 306 166 100 404,
ni 2,1 9 6,2 1,6 0,0 6
Criva 114 204, 943, 771, 172,
8,0 4 6 1 5
Drepcă 198 817, 117 907, 262,
uţi 7,6 4 0,2 7 5
Grimăn 307 922, 215 168 469,
căuţi 9,8 8 7,0 8,0 0
Halaho 170 710, 989, 813, 176,
ra de 0,6 7 9 5 4
Sus
Hlina 166 609, 105 944, 114,
8,4 2 9,2 5 7
Larga 597 837, 514 433 292 515,
8,5 5 1,0 2,3 ,8 9
Lipcani 479 418, 437 380 573,
8,1 2 9,9 6,8 1
Mărcău 177 687, 108 717, 200, 171,
ţi 5,9 5 8,4 4 0 0
Medvej 156 672, 891, 721, 170,
a 4,6 8 8 7 1
Mihăile 125 652, 600, 520, 79,9
ni 3,7 9 8 9
Pererita 198 735, 124 104 203,
3,4 4 8,0 5,0 0
Slobozi 153 668, 868, 753, 115,
a- 6,7 3 4 3 1
Şirăuţi
Şirăuţi 218 817, 136 110 268,
7,0 7 9,3 1,1 2
Tabani 232 796, 152 119 331,
2,9 8 6,1 4,4 7
Teţcani 281 772, 203 172 308,
0,5 5 8,0 9,1 9
Trebisă 207 754, 132 109 228,
uţi 6,2 6 1,6 3,1 5

Cahul 367 688 298 248 540 462 1696, 126 617, 71 330 135 264
396, 74,8 522, 446, 0,2 9,7 9 7,2 4 7,7 ,5 85,0 60,6
8 0 5
Total 218 411 176 156 833 458 1696, 126 617, 67 330 150 130
nivelul 007, 75,4 832, 874, ,0 3,0 9 7,2 4 1,0 ,5 0,0 41,9
II 6 2 3
Total 149 276 121 915 456 46, 46, 120 134
nivelul 389, 99,4 689, 72,2 7,2 7 7 85,0 18,7
I 2 8
Consili 218 411 176 156 833 458 1696, 126 617, 67 330 150 130
ul 007, 75,4 832, 874, ,0 3,0 9 7,2 4 1,0 ,5 0,0 41,9
raional 6 2 3
Alexan 157 248, 132 868, 300, 158,
derfeld 5,7 7 7,0 7 0 3
Alexan 352 808, 271 199 430, 293,
dru 5,8 6 7,2 4,1 0 1
Ioan
Cuza
Andruş 307 800, 227 200 270,
ul de 9,2 2 9,0 8,5 5
Jos
Andruş 235 725, 162 144 176,
ul de 0,3 8 4,5 8,3 2
Sus
Badicul 196 686, 127 723, 400, 150,
Moldo 0,7 8 3,9 2 0 7
venesc
Baurci- 305 824, 223 168 300, 243,
Moldo 5,3 5 0,8 7,5 0 3
veni
Borcea 214 578, 156 139 172,
g 3,8 5 5,3 2,7 6
Brînza 528 850, 443 174 240 287,
1,4 5 0,9 3,4 0,0 5
Bucuri 470, 386, 83,8 83,8
a 1 3
Burlac 299 635, 236 183 300, 231,
u 9,4 7 3,7 2,4 0 3
Burlăce 214 241, 189 165 239,
ni 0,4 3 9,1 9,7 4
Cahul 472 299 442 354 456 426
69,6 1,9 77,7 42,7 7,2 7,8
Chiosel 135 779, 577, 400, 177,
ia Mare 6,9 9 0 0 0
Cîşliţa- 143 728, 703, 568, 135,
Prut 1,7 1 6 0 6
Colibaş 819 105 714 510 137 671,
i 7,8 0,5 7,3 0,7 5,0 6
Crihan 401 958, 305 214 400, 507,
a 4,3 7 5,6 8,5 0 1
Veche
Cucoar 348 741, 274 169 830, 217,
a 3,8 4 2,4 5,4 0 0
Doina 250 736, 177 157 193,
7,8 0 1,8 8,5 3
Găvăno 126 610, 655, 400, 255,
asa 5,5 2 3 0 3
Giurgiu 293 332, 259 226 330,
leşti 1,4 5 8,9 8,8 1
Hulubo 135 664, 685, 584, 101,
aia 0,4 9 5 3 2
Iujnoe 166 737, 928, 442, 400, 85,5
5,8 5 3 8 0
Larga 231 452, 185 103 650, 175,
Nouă 1,6 4 9,2 3,7 0 5
Lebede 192 582, 134 107 270,
nco 7,9 7 5,2 4,3 9
Lopăţic 580, 505, 75,2 75,2
a 8 6
Luceşti 121 287, 926, 557, 300, 68,5
3,2 2 0 5 0
Manta 560 100 459 378 350, 461,
9,0 9,4 9,6 8,3 0 3
Mosco 327 728, 255 177 400, 376,
vei 8,7 0 0,7 4,0 0 7
Pelinei 361 808, 280 213 400, 263,
0,6 2 2,4 8,7 0 7
Roşu 371 664, 304 214 550, 357,
4,2 8 9,4 2,2 0 2
Slobozi 762 104 658 561 300, 671,
a Mare 5,1 1,7 3,4 2,2 0 2
Taracli 251 750, 176 118 400, 183,
a de 7,1 6 6,5 3,3 0 2
Salcie
Tartaul 185 629, 122 110 114,
de 3,1 1 4,0 9,4 6
Salcie
Tătăreş 104 815, 231, 231,
ti 6,6 1 5 5
Vadul 299 877, 211 142 350, 335,
lui Isac 1,5 0 4,5 8,7 0 8
Văleni 437 920, 345 265 450, 351,
4,0 6 3,4 1,9 0 5
Zîrneşti 267 508, 217 188 46, 46, 233,
8,7 5 0,2 9,8 7 7 7

Cante 208 404 167 137 198 234 237 849,0 931, 403, 189 847 150
mir 261, 36,4 825, 596, 0,5 1,5 3,5 2 9 ,4 8,0 55,5
8 4 4
Total 126 217 104 892 198 234 237 849,0 931, 403, 189 200, 831
nivelul 151, 13,2 438, 28,0 0,5 1,5 3,5 2 9 ,4 0 4,6
II 3 1
Total 821 187 633 483 827 674
nivelul 10,5 23,2 87,3 68,4 8,0 0,9
I
Consili 126 217 104 892 198 234 237 849,0 931, 403, 189 200, 831
ul 151, 13,2 438, 28,0 0,5 1,5 3,5 2 9 ,4 0 4,6
raional 3 1
Antone 214 717, 142 125 176,
şti 4,4 6 6,8 0,2 6
Baimac 482 723, 410 373 369,
lia 8,9 7 5,2 6,2 0
Cania 285 730, 212 172 397,
5,7 7 5,0 7,5 5
Cantem 659 395, 620 563 570,
ir 8,4 4 3,0 2,3 7
Capacli 242 771, 165 142 224,
a 3,3 0 2,3 7,5 8
Chiosel 264 754, 189 163 255,
ia 9,3 3 5,0 9,8 2
Ciobala 304 694, 234 200 346,
ccia 1,8 3 7,5 1,3 2
Cîietu 212 705, 142 127 144,
5,2 2 0,0 5,9 1
Cîrpeşt 249 874, 162 134 274,
i 8,9 2 4,7 9,9 8
Cîşla 128 516, 765, 687, 77,7
1,1 0 1 4
Cociuli 366 857, 280 241 389,
a 4,6 4 7,2 7,7 5
Coştan 199 419, 157 146 112,
galia 6,2 8 6,4 3,8 6
Enichio 288 669, 221 200 211,
i 6,6 7 6,9 5,6 3
Goteşti 117 967, 107 322 700 507,
04,1 5 36,6 9,6 0,0 0
Haragîş 185 662, 118 106 119,
1,2 3 8,9 9,9 0
Lărguţa 331 857, 246 184 300, 319,
8,2 2 1,0 1,5 0 5
Lingur 242 695, 173 148 68,0 184,
a 9,6 9 3,7 1,6 1
Pleşeni 342 345, 308 273 345,
9,4 9 3,5 7,9 6
Plopi 272 718, 200 183 175,
6,5 2 8,3 2,8 5
Porum 210 683, 142 124 182,
beşti 9,3 8 5,5 3,5 0
Sadîc 261 862, 175 150 251,
7,6 4 5,2 3,7 5
Stoiano 143 650, 785, 638, 147,
vca 5,1 0 1 1 0
Şamali 124 626, 615, 500, 115,
a 2,1 4 7 6 1
Tartaul 276 730, 203 150 310, 217,
1,9 6 1,3 4,2 0 1
Toceni 211 604, 150 107 300, 136,
2,4 8 7,6 1,4 0 2
Ţiganc 339 800, 259 197 300, 313,
a 2,0 0 2,0 8,9 0 1
Vişnio 198 688, 129 111 178,
vca 6,7 9 7,8 9,6 2

Călăra 225 436 181 151 715 428 369 1866, 103 426, 23 133 154 36
şi 680, 59,3 656, 107, 9,1 0,2 5,3 1 6,8 2 3,2 ,0 13,7 5,2
6 1 8
Total 134 231 111 939 715 346 1866, 103 426, 133 711
nivelul 874, 99,0 675, 41,6 9,1 2,1 1 6,8 2 ,0 2,4
II 2 2
Total 908 204 699 571 428 233 23 830 36
nivelul 06,4 60,3 80,9 66,2 0,2 ,2 3,2 1,3 5,2
I
Consili 134 231 111 939 715 346 1866, 103 426, 133 711
ul 874, 99,0 675, 41,6 9,1 2,1 1 6,8 2 ,0 2,4
raional 2 2
Bahmu 276 698, 206 185 212,
t 2,3 8 3,5 1,1 4
Bravice 421 865, 334 297 368,
a 1,0 6 5,4 6,9 5
Buda 162 687, 934, 769, 46, 46, 118,
1,3 3 0 4 6 6 0
Căbăie 167 658, 101 900, 115,
şti 4,2 9 5,3 2 1
Călăraş 178 124 165 105 428 93, 93, 168
i 42,4 3,1 99,3 45,7 0,2 3 3 0,1
Derene 183 742, 109 942, 153,
u 7,5 0 5,5 3 2
Frumoa 125 659, 593, 512, 81,3
sa 3,0 1 9 6
Hirova 203 698, 133 117 163,
8,4 7 9,7 6,5 2
Hîrjauc 215 288, 186 157 297,
a 6,0 9 7,1 0,0 1
Hogine 234 725, 161 141 199,
şti 4,8 6 9,2 9,9 3
Horodi 231 810, 150 121 289,
şte 5,7 2 5,5 6,1 4
Meleşe 181 641, 117 995, 181,
ni 8,7 7 7,0 4 6
Nişcani 610, 418, 191, 191,
0 6 4 4
Onişca 245 627, 153 130 229, 29
ni 8,6 2 8,7 9,5 2 2,7
Păuleşt 127 562, 709, 603, 105,
i 2,2 9 3 6 7
Peticen 197 535, 144 130 136,
i 6,4 1 1,3 5,3 0
Pituşca 414 740, 340 305 351,
7,4 7 6,7 5,5 2
Pîrjolte 224 599, 157 137 193, 72,
ni 4,2 6 2,1 9,1 0 5
Răciula 367 810, 286 252 46, 46, 296,
6,4 9 5,5 2,1 6 6 8
Rădeni 183 757, 107 888, 187,
3,1 2 5,9 0 9
Sadova 260 826, 177 148 287,
2,8 8 6,0 8,5 5
Săseni 206 758, 130 104 262,
5,4 7 6,7 3,9 8
Sipoten 123 122 111 103 827,
i 52,1 4,4 27,7 00,0 7
Temele 208 695, 139 122 162,
uţi 6,7 0 1,7 9,7 0
Tuzara 350 797, 271 239 314,
9,7 5 2,2 7,5 7
Ţibiric 282 751, 207 176 46, 46, 263,
a 5,0 3 3,7 3,8 7 7 2
Vălcine 369 945, 275 227 472,
ţ 6,4 1 1,3 8,5 8
Vărzăr 157 689, 885, 725, 160,
eştii 4,7 4 3 1 2
Noi

Căuşe 282 527 229 186 357 376 153 1128, 135 109 362, 13 254 324, 200, 197
ni 630, 42,5 887, 873, 5,4 0,7 97, 1 3,6 67,5 0 31, ,0 4 0 56,9
2 7 3 0 8
Total 187 310 156 124 357 376 153 1128, 135 109 362, 13 254 93,4 975
nivelul 804, 69,0 735, 155, 5,4 0,7 97, 1 3,6 67,5 0 31, ,0 3,1
II 3 3 7 0 8
Total 948 216 731 627 231, 200, 100
nivelul 25,9 73,5 52,4 17,6 0 0 03,8
I
Consili 187 310 156 124 357 376 153 1128, 135 109 362, 13 254 93,4 975
ul 804, 69,0 735, 155, 5,4 0,7 97, 1 3,6 67,5 0 31, ,0 3,1
raional 3 3 7 0 8
Baccea 250 728, 177 152 250,
lia 0,5 1 2,4 1,8 6
Baimac 272 857, 186 158 276,
lia 3,6 2 6,4 9,7 7
Căinari 399 700, 329 259 200, 499,
2,8 9 1,9 2,9 0 0
Căuşen 198 157 182 162 202
i 63,0 2,0 91,0 64,3 6,7
Chircăi 383 928, 290 251 389,
eşti 0,7 4 2,3 3,1 2
Chircăi 213 757, 137 119 183,
eştii 6,0 8 8,2 4,6 6
Noi
Ciufleş 150 565, 939, 809, 130,
ti 5,2 6 6 1 5
Cîrnăţe 331 790, 252 221 317,
ni 9,2 1 9,1 1,4 7
Cîrnăţe 220 759, 144 126 183,
nii Noi 6,5 2 7,3 3,5 8
Copanc 483 974, 386 316 117, 576,
a 7,1 9 2,2 7,6 9 7
Coşcali 244 817, 163 139 240,
a 9,4 3 2,1 2,0 1
Fîrlăde 365 100 264 212 527,
ni 3,2 5,7 7,5 0,5 0
Grădini 142 646, 779, 647, 131,
ţa 5,8 4 4 8 6
Grigori 141 553, 857, 725, 131,
evca 0,5 4 1 3 8
Hagim 297 772, 220 177 113, 310,
us 4,2 3 1,9 8,4 1 4
Opaci 422 977, 325 286 388,
7,6 5 0,1 1,7 4
Pervom 163 191, 143 128 156,
aisc 0,5 8 8,7 2,0 7
Plop- 263 771, 185 166 197,
Ştiubei 0,5 5 9,0 1,9 1
Săiţi 287 698, 217 193 241,
5,2 7 6,5 5,5 0
Sălcuţa 425 103 321 270 511,
3,7 6,0 7,7 6,2 5
Taracli 354 747, 279 232 470,
a 6,3 2 9,1 8,5 6
Tănătar 270 811, 189 159 306,
i 9,7 7 8,0 1,1 9
Tănătar 677, 600, 77,3 77,3
ii Noi 6 3
Tocuz 479 892, 390 340 493,
4,6 0 2,6 9,5 1
Ucrain 211 776, 133 115 185,
ca 5,7 8 8,9 3,3 6
Ursoaia 276 751, 201 172 292,
9,2 7 7,5 5,3 2
Zaim 376 989, 277 227 508,
7,6 0 8,6 0,6 0

Cimişli 170 394 130 109 245 237 936,9 101 182, 46, 189 660, 158 41
a 444, 13,1 613, 320, 4,2 3,5 7,6 9 7 ,4 0 05,2 7,4
1 6 7
Total 112 219 906 766 245 232 936,9 101 182, 189 927
nivelul 637, 58,3 79,3 18,8 4,2 6,8 7,6 9 ,4 9,5
II 6
Total 578 174 399 327 46, 46, 660, 652 41
nivelul 06,5 54,8 34,3 01,9 7 7 0 5,7 7,4
I
Consili 112 219 906 766 245 232 936,9 101 182, 189 927
ul 637, 58,3 79,3 18,8 4,2 6,8 7,6 9 ,4 9,5
raional 6
Albina 194 785, 116 935, 225,
6,4 4 1,0 1 9
Batîr 226 837, 143 115 274,
9,6 6 2,0 7,1 9
Cenac 195 812, 113 911, 226,
0,9 6 8,3 9 4
Cimişli 152 143 137 120 46, 46, 162
a 02,9 6,6 66,3 99,3 7 7 0,3
Ciucur- 977, 778, 199, 199,
Mingir 2 1 1 1
Codren 334, 258, 75,4 75,4
i 0 6
Ecateri 208 810, 127 108 195,
novca 7,9 4 7,5 2,3 2
Gradişt 260 798, 180 153 273,
e 4,8 8 6,0 2,2 8
Gura 396 984, 298 208 300, 600,
Galben 5,5 0 1,5 0,9 0 6
ei
Hîrtop 217 757, 141 116 251,
3,9 4 6,5 5,0 5
Ialpuje 167 782, 891, 703, 188,
ni 4,5 6 9 6 3
Ivanov 121 697, 521, 430, 90,6
ca 8,8 5 3 7
Nouă
Javgur 207 783, 128 106 219,
1,6 0 8,6 9,2 4
Lipove 173 720, 101 787, 223,
ni 2,4 8 1,6 8 8
Mihail 212 735, 139 101 377,
ovca 8,4 6 2,8 5,4 4
Porum 199 711, 128 111 172,
brei 6,6 7 4,9 2,4 5
Sagaid 244 848, 159 131 275,
ac 1,2 8 2,4 6,9 5
Satul 249 768, 172 113 360, 232,
Nou 7,3 1 9,2 7,2 0 0
Seleme 407 993, 266 224 416, 41
t 5,9 3 5,2 8,3 9 7,4
Suric 126 743, 525, 430, 94,8
8,3 1 2 4
Topala 118 676, 504, 418, 85,4
0,8 5 3 9
Troiţco 130 537, 765, 643, 122,
e 3,8 9 9 1 8
Valea 703, 196, 507, 424, 83,2
Perjei 8 4 4 2

Criule 224 396 184 159 569 358 1321, 168 292, 46, 241 200 138
ni 350, 15,8 734, 554, 9,6 2,4 7 0,0 2 7 ,8 0,0 98,3
3 5 2
Total 132 226 110 987 243 353 1321, 168 292, 241 547
nivelul 898, 87,7 210, 73,7 0,9 5,7 7 0,0 2 ,8 0,0
II 0 3
Total 914 169 745 607 326 46, 46, 200 842
nivelul 52,3 28,1 24,2 80,5 8,7 7 7 0,0 8,3
I
Consili 132 226 110 987 243 353 1321, 168 292, 241 547
ul 898, 87,7 210, 73,7 0,9 5,7 7 0,0 2 ,8 0,0
raional 0 3
Bălăbă 666 810, 585 345 200 406,
neşti 7,9 8 7,1 1,0 0,0 1
Bălţata 203 691, 133 113 203,
1,1 3 9,8 6,2 6
Boşcan 409 837, 326 286 396,
a 9,2 1 2,1 5,7 4
Cimişe 265 523, 213 182 310,
ni 5,0 1 1,9 1,0 9
Corjov 281 741, 206 177 295,
a 1,2 9 9,3 3,7 6
Coşerni 169 658, 103 863, 174,
ţa 6,1 2 7,9 8 1
Criulen 930 752, 855 759 958,
i 8,3 2 6,1 7,8 3
Cruglic 319 751, 244 213 309,
6,9 1 5,8 6,3 5
Dolinn 141 245, 116 103 130,
oe 1,0 2 5,8 5,8 0
Drăslic 505 644, 440 245 158 366,
eni 0,4 8 5,6 7,1 2,2 3
Dubăsa 585 941, 491 421 693,
rii 2,3 1 1,2 7,7 5
Vechi
Hîrtopu 365 858, 279 235 442,
l Mare 5,3 3 7,0 4,2 8
Hruşov 246 500, 196 168 281,
a 8,9 2 8,7 7,3 4
Işnovăţ 185 559, 129 111 176,
4,8 9 4,9 8,7 2
Izbişte 392 901, 302 264 46, 46, 332,
9,6 6 8,0 8,4 7 7 9
Jevreni 192 673, 125 107 173,
3,9 9 0,0 7,0 0
Maşcău 364 100 264 216 480,
ţi 6,0 0,7 5,3 4,4 9
Măgdă 884 446, 840 610 168 605,
ceşti 7,2 7 0,5 8,1 6,5 9
Micleşt 279 745, 204 178 259,
i 2,8 9 6,9 7,4 5
Oniţca 313 722, 241 215 258,
ni 5,1 5 2,6 4,5 1
Paşcani 424 252, 399 371 286,
9,3 9 6,4 0,1 3
Răcule 264 681, 196 177 195,
şti 7,4 6 5,8 0,5 3
Rîşcov 162 670, 959, 827, 132,
a 9,9 1 8 4 4
Slobozi 348 678, 280 246 346,
a- 6,6 9 7,7 1,0 7
Duşca
Zăican 240 638, 176 155 212,
a 6,1 1 8,0 5,4 6

Dondu 120 301 899 759 176 187 990,4 576, 135, 46, 129 104
şeni 161, 75,6 86,0 00,7 8,0 7,2 0 1 7 ,0 40,1
6
Total 810 157 653 560 176 183 990,4 576, 135, 129 566
nivelul 37,7 05,3 32,4 65,8 8,0 0,5 0 1 ,0 8,1
II
Total 391 144 246 198 46, 46, 477
nivelul 23,9 70,3 53,6 34,9 7 7 2,0
I
Consili 810 157 653 560 176 183 990,4 576, 135, 129 566
ul 37,7 05,3 32,4 65,8 8,0 0,5 0 1 ,0 8,1
raional
Arione 186 750, 111 951, 161,
şti 2,6 0 2,6 6 0
Barabo 335 859, 249 212 363,
i 2,4 6 2,8 9,4 4
Briceni 703, 618, 84,6 84,6
4 8
Cernol 155 748, 805, 603, 201,
euca 3,1 0 1 4 7
Climău 103 278, 754, 632, 121,
ţi 2,6 2 4 7 7
Corbu 807, 644, 163, 163,
4 3 1 1
Crişcău 137 679, 698, 569, 129,
ţi 7,4 0 4 4 0
Donduş 192 714, 121 103 179,
eni 4,1 1 0,0 0,2 8
Donduş 708 745, 633 526 106
eni, 0,0 7 4,3 5,2 9,1
oraşul
Elizave 957, 590, 367, 304, 62,2
tovca 9 8 1 9
Frasin 185 763, 109 897, 198,
9,3 3 6,0 8 2
Horodi 751, 655, 95,4 95,4
şte 0 6
Moşan 214 704, 144 125 189,
a 4,5 3 0,2 0,7 5
Pivnice 993, 586, 407, 338, 68,9
ni 7 3 4 5
Plop 103 627, 408, 252, 156,
6,0 2 8 1 7
Pocrov 160 596, 100 887, 121,
ca 4,5 3 8,2 1 1
Rediul 731, 622, 108, 108,
Mare 7 8 9 9
Scăieni 130 756, 545, 349, 196,
1,6 4 2 0 2
Sudarc 207 614, 146 125 203,
a 4,0 0 0,0 6,3 7
Teleşeu 961, 482, 478, 405, 72,9
ca 5 7 8 9
Tîrnov 224 717, 153 102 46, 46, 458,
a 9,4 1 2,3 6,9 7 7 7
Ţaul 276 715, 205 168 366,
5,8 8 0,0 3,8 2

Drochi 245 483 195 166 233 614 2099, 145 955, 13 270 210 188 75
a 097, 92,2 946, 478, 7,6 8,0 6 9,2 5 63, ,0 0,0 82,1 9,2
8 4 7 7
Total 153 279 125 107 233 591 2099, 145 955, 11 270 945
nivelul 553, 69,0 584, 879, 7,6 4,8 6 9,2 5 30, ,0 2,5
II 7 7 8 5
Total 915 204 703 585 233 23 210 942 75
nivelul 44,1 23,2 61,7 98,9 ,2 3,2 0,0 9,6 9,2
I
Consili 153 279 125 107 233 591 2099, 145 955, 11 270 945
ul 553, 69,0 584, 879, 7,6 4,8 6 9,2 5 30, ,0 2,5
raional 7 7 8 5
Antone 976, 434, 541, 486, 55,3
uca 7 9 8 5
Baronc 173 621, 111 935, 175,
ea 2,2 0 1,2 4 8
Chetros 392 102 290 228 46, 46, 572,
u 6,5 2,9 3,6 4,6 7 7 3
Cotova 263 931, 170 134 362,
5,3 9 3,4 0,9 5
Domint 206 637, 142 128 141,
eni 5,6 2 8,4 7,0 4
Drochi 355 822, 273 107 46, 46, 130 311,
a 9,1 1 7,0 9,2 6 6 0,0 2
Drochi 222 137 208 189 197
a, 69,8 8,7 91,1 11,8 9,3
oraşul
Fîntîniţ 168 640, 104 609, 300, 140,
a 9,3 0 9,3 3 0 0
Gribov 229 697, 159 130 46, 46, 240,
a 1,5 5 4,0 6,5 6 6 9
Hăsnăş 169 698, 993, 807, 186,
enii 2,4 6 8 1 7
Mari
Hăsnăş 224 701, 154 135 189,
enii 5,2 4 3,8 4,8 0
Noi
Maram 224 840, 140 113 263,
onovca 2,0 5 1,5 8,3 2
Miciuri 167 690, 987, 814, 172,
n 7,3 2 1 6 5
Mîndîc 244 731, 171 135 354,
4,3 9 2,4 8,4 0
Moara 155 741, 808, 647, 161,
de 0,5 7 8 8 0
Piatră
Nicore 262 934, 168 127 46, 46, 364,
ni 0,7 0 6,7 5,5 6 6 6
Ochiul 500 753, 371 283 46, 46, 500, 330, 53
Alb 1,0 1 7,2 9,6 7 7 0 9 0,7
Palanca 125 603, 649, 565, 84,6
2,9 2 7 1
Pelinia 835 123 689 602 870, 22
7,4 2,0 6,9 6,1 8 8,5
Pervom 133 484, 845, 760, 84,8
aiscoe 0,1 9 2 4
Petreni 146 367, 109 981, 118,
6,4 3 9,1 1 0
Popeşti 147 369, 110 894, 206,
i de Jos 0,3 0 1,3 6 7
Popeşti 170 638, 106 889, 174,
i de 3,0 7 4,3 9 4
Sus
Sofia 440 875, 352 301 517,
3,2 0 8,2 0,6 6
Şalvirii 136 654, 711, 616, 94,9
Vechi 5,9 5 4 5
Şuri 430 793, 351 302 493,
9,7 6 6,1 2,6 5
Ţarigra 336 430, 293 244 496,
d 9,8 7 9,1 2,9 2
Zguriţa 189 696, 119 911, 287,
6,0 7 9,3 8 5

Dubăs 134 179 112 735 180 242 629,7 326, 230 210, 56, 3368 630, 925 34
ari 270, 70,2 830, 33,1 9,2 34, 4 11,3 4 4 ,7 0 5,2 69,
5 4 2 9
Total 899 109 754 418 180 242 629,7 326, 230 210, 56, 2402 515 34
nivelul 13,5 62,4 81,2 82,0 9,2 34, 4 11,3 4 4 ,6 3,2 69,
II 2 9
Total 443 700 373 316 966, 630, 410
nivelul 57,0 7,8 49,2 51,1 1 0 2,0
I
Consili 899 109 754 418 180 242 629,7 326, 230 210, 56, 2402 515 34
ul 13,5 62,4 81,2 82,0 9,2 34, 4 11,3 4 4 ,6 3,2 69,
raional 2 9
Cocieri 654 389, 615 533 172, 175, 469,
1,8 9 1,9 4,6 4 0 9
Corjov 135 847, 509, 67,6 442,
a 6,9 1 8 2
Coşniţa 878 570, 821 722 192, 106, 689,
1,7 5 1,2 3,0 6 0 6
Doroţc 522 705, 451 365 216, 258, 389,
aia 3,2 0 8,2 4,7 1 0 4
Holerc 304 718, 232 204 286,
ani 7,9 6 9,3 2,7 6
Marcău 134 559, 784, 701, 83,1
ţi 3,7 4 3 2
Molova 290 758, 214 182 313,
ta 0,3 9 1,4 8,1 3
Molova 278 661, 212 160 160, 46,0 316,
ta Nouă 7,5 6 5,9 2,4 9 6
Oxente 358 726, 285 255 304,
a 5,4 7 8,7 4,3 4
Pîrîta 502 723, 429 369 156, 45,0 400,
2,0 3 8,7 6,7 5 5
Ustia 376 346, 341 301 406,
6,6 8 9,8 3,4 4

Edineţ 238 491 188 156 253 338 2305, 585, 272, 46, 173 419 211 94
256, 48,0 166, 907, 8,1 3,4 6 6 2 7 ,3 2,0 44,7 2,5
6 1 9
Total 139 267 113 977 333 2305, 585, 272, 173 119
nivelul 838, 31,3 106, 81,6 6,7 6 6 2 ,3 88,5
II 1 8
Total 984 224 750 591 253 46, 46, 419 915 94
nivelul 18,5 16,7 59,3 26,3 8,1 7 7 2,0 6,2 2,5
I
Consili 139 267 113 977 333 2305, 585, 272, 173 119
ul 838, 31,3 106, 81,6 6,7 6 6 2 ,3 88,5
raional 1 8
Alexee 936, 613, 322, 250, 72,5
vca 4 9 5 0
Bădrag 165 647, 100 647, 226, 129,
ii Noi 0,5 7 2,8 5 0 3
Bădrag 110 414, 691, 362, 256, 73,6
ii 6,1 3 8 2 0
Vechi
Bleşten 171 555, 113 717, 240, 181, 22,
i 7,0 5 9,3 6 0 7 2
Brătuşe 539 899, 449 391 574,
ni 1,0 1 1,9 7,1 8
Brînze 104 238, 802, 628, 174,
ni 1,5 7 8 7 1
Burlăn 229 731, 156 137 190,
eşti 5,3 5 3,8 3,2 6
Cepele 150 687, 816, 671, 145,
uţi 4,4 8 6 5 1
Chetroş 151 596, 922, 796, 126,
ica 8,9 0 9 1 8
Nouă
Consta 126 554, 713, 650, 62,9
ntinovc 7,6 5 1 2
a
Corpac 269 642, 143 130 132, 61
i 1,9 4 7,4 5,2 2 2,1
Cucone 223 761, 147 125 221,
ştii Noi 3,7 3 2,4 0,6 8
Cupcin 936 801, 856 753 102
i 3,5 9 1,6 6,1 5,5
Edineţ 236 171 219 177 178 46, 46, 230
27,8 6,1 11,7 79,6 3,1 7 7 2,3
Feteşti 270 824, 187 156 314,
4,0 9 9,1 4,4 7
Gaşpar 164 647, 995, 850, 144,
2,6 0 6 9 7
Goleni 116 159, 100 569, 320, 115,
4,6 7 4,9 8 0 1
Gordin 371 841, 287 227 240, 360,
eşti 4,8 6 3,2 2,4 0 8
Hancău 143 675, 759, 642, 116,
ţi 4,9 6 3 6 7
Hincău 256 698, 186 168 174,
ţi 0,3 5 1,8 7,2 6
Hlinaia 215 735, 142 121 207,
6,5 8 0,7 3,6 1
Lopatni 168 671, 101 863, 153,
c 8,9 6 7,3 5 8
Parcov 233 698, 163 125 123 257,
a 0,3 3 2,0 1,7 ,3 0
Rotund 170 698, 100 650, 200, 151,
a 0,3 4 1,9 4 0 5
Ruseni 382 779, 304 105 175 236,
0,7 3 1,4 5,1 0,0 3
Stolnic 150 653, 853, 708, 145,
eni 6,9 0 9 7 2
Şofrînc 230 754, 155 132 224,
ani 7,0 9 2,1 7,6 5
Terebn 150 624, 881, 729, 151,
a 6,2 9 3 4 9
Tîrnov 329 784, 251 173 550, 229,
a 9,9 2 5,7 5,9 0 8
Trinca 352 842, 267 170 631 346,
1,3 6 8,7 0,2 ,7 8
Viişoar 292 678, 193 161 160, 160, 30
a 4,9 9 7,8 7,1 0 7 8,2
Zăbrice 208 786, 130 105 251,
ni 8,8 8 2,0 0,2 8

Făleşti 258 537 204 176 268 422 1542, 147 870, 46, 282 600, 211
553, 56,7 796, 185, 5,6 0,3 4 8,4 7 7 ,1 0 04,7
0 3 7
Total 168 296 138 120 268 417 1542, 147 870, 282 200, 111
nivelul 390, 79,0 711, 480, 5,6 3,6 4 8,4 7 ,1 0 71,7
II 2 2 3
Total 901 240 660 557 46, 46, 400, 993
nivelul 62,8 77,7 85,1 05,4 7 7 0 3,0
I
Consili 168 296 138 120 268 417 1542, 147 870, 282 200, 111
ul 390, 79,0 711, 480, 5,6 3,6 4 8,4 7 ,1 0 71,7
raional 2 2 3
Albineţ 231 281, 203 173 297,
ul 7,0 1 5,9 8,7 2
Vechi
Bocani 156 711, 851, 707, 143,
3,3 7 6 8 8
Catranî 136 502, 860, 712, 147,
c 2,9 8 1 7 4
Călineş 286 844, 201 171 301,
ti 0,1 3 5,8 4,5 3
Călugă 291 766, 214 182 321,
r 0,2 8 3,4 2,1 3
Chetriş 168 593, 109 920, 174,
9,3 7 5,6 9 7
Ciolacu 269 848, 184 149 352,
Nou 2,8 4 4,4 2,2 2
Egorov 196 735, 123 103 199,
ca 7,1 8 1,3 2,2 1
Făleşti 150 134 137 117 46, 46, 189
40,7 0,7 00,0 61,5 7 7 1,8
Făleştii 245 539, 191 165 259,
Noi 4,8 5 5,3 6,3 0
Glinjen 285 733, 212 174 383,
i 8,4 7 4,7 1,4 3
Hiliuţi 208 757, 132 108 238,
2,9 9 5,0 6,3 7
Hînceşt 172 673, 104 926, 120,
i 0,6 9 6,7 4 3
Horeşti 140 676, 732, 598, 133,
8,2 1 1 4 7
Ilenuţa 197 646, 133 115 172,
7,2 3 0,9 8,5 4
Işcălău 313 816, 232 193 100, 288,
9,2 4 2,8 4,8 0 0
Izvoare 227 701, 157 134 232,
7,1 3 5,8 3,8 0
Logoft 155 650, 909, 769, 140,
eni 9,7 1 6 3 3
Mărănd 281 703, 210 179 308,
eni 0,2 2 7,0 8,4 6
Mustea 213 723, 141 124 172,
ţa 8,1 0 5,1 2,6 5
Natalie 222 719, 150 127 228,
vca 3,9 8 4,1 5,6 5
Năvîrn 323 809, 242 212 295,
eţ 5,1 5 5,6 9,9 7
Obreja 266 852, 181 152 289,
Veche 3,1 6 0,5 1,3 2
Pietros 130 649, 653, 556, 96,8
u 2,8 3 5 7
Pînzăre 190 678, 122 778, 300, 150,
ni 7,2 9 8,3 1 0 2
Pîrliţa 279 897, 189 150 393,
5,8 3 8,5 5,5 0
Pompa 135 417, 936, 812, 124,
4,0 2 8 2 6
Pruteni 247 887, 158 130 284,
5,3 9 7,4 3,1 3
Răuţel 345 613, 284 236 478,
7,4 4 4,0 5,9 1
Risipen 202 660, 136 114 224,
i 5,4 9 4,5 0,0 5
Sărata 470 101 369 317 519,
Veche 9,2 2,7 6,5 7,5 0
Scumpi 351 955, 256 216 398,
a 5,3 3 0,0 1,7 3
Taxobe 166 676, 992, 819, 173,
ni 8,5 2 3 1 2

Floreşt 246 549 191 157 223 492 1560, 120 360, 46, 176 625 204
i 620, 88,6 631, 771, 8,3 8,4 4 0,0 2 7 1,1 0,0 43,3
1 5 5
Total 164 293 135 112 223 488 1560, 120 360, 176 470 109
nivelul 732, 85,3 346, 625, 8,3 1,7 4 0,0 2 1,1 0,0 01,0
II 2 9 9
Total 818 256 562 451 46, 46, 155 954
nivelul 87,9 03,3 84,6 45,6 7 7 0,0 2,3
I
Consili 164 293 135 112 223 488 1560, 120 360, 176 470 109
ul 732, 85,3 346, 625, 8,3 1,7 4 0,0 2 1,1 0,0 01,0
raional 2 9 9
Alexee 153 664, 873, 722, 151,
vca 7,7 5 2 2 0
Băhrin 205 752, 130 105 245,
eşti 6,5 7 3,8 8,2 6
Caşunc 221 692, 151 130 212,
a 1,0 3 8,7 6,7 0
Cerniţa 127 655, 616, 505, 111,
2,8 9 9 4 5
Ciripcă 119 614, 585, 452, 132,
u 9,7 3 4 8 6
Ciutule 229 888, 140 105 351,
şti 0,2 3 1,9 0,9 0
Coşerni 177 735, 103 852, 182,
ţa 0,5 8 4,7 6 1
Cuhure 187 784, 108 851, 237,
ştii de 3,0 7 8,3 1 2
Jos
Cuhure 331 441, 287 261 258,
ştii de 5,5 1 4,4 5,9 5
Sus
Cunice 248 979, 150 112 387,
a 7,1 2 7,9 0,3 6
Domul 154 676, 863, 149, 550, 164,
geni 0,0 8 2 1 0 1
Floreşti 110 106 993 838 46, 46, 151
05,2 6,2 9,0 1,1 7 7 1,2
Frumuş 160 735, 870, 690, 179,
ica 6,3 8 5 6 9
Ghinde 184 722, 112 861, 263,
şti 6,3 3 4,0 0 0
Ghinde 187 160, 171 149 223,
şti, 7,5 9 6,6 3,1 5
oraşul
Gura 353 766, 277 238 389,
Camen 9,7 6 3,1 3,9 2
cii
Gura 135 200, 115 955, 203,
Căinar 8,9 1 8,8 2 6
ului
Iliciovc 209 666, 142 125 172,
a 3,5 0 7,5 5,0 5
Izvoare 157 723, 850, 664, 186,
3,7 1 6 3 3
Japca 184 739, 110 920, 180,
0,5 7 0,8 3 5
Lunga 104 184, 863, 659, 204,
7,3 0 3 2 1
Mărcul 133 484, 852, 749, 102,
eşti 6,0 0 0 4 6
Mărcul 184 527, 131 108 228,
eşti, 3,2 4 5,8 7,1 7
oraşul
Napado 147 633, 842, 727, 115,
va 5,7 0 7 6 1
Nicolae 123 606, 626, 510, 116,
vca 3,3 5 8 6 2
Prajila 290 918, 198 134 300, 348,
7,9 0 9,9 1,0 0 9
Prodăn 142 481, 939, 728, 211,
eşti 1,4 8 6 6 0
Putineş 227 535, 174 104 500, 194,
ti 8,3 0 3,3 9,3 0 0
Rădule 151 726, 792, 627, 165,
nii 9,2 3 9 4 5
Vechi
Roşieti 203 769, 126 101 255,
ci 6,6 1 7,5 2,4 1
Sănătă 227 686, 158 126 317,
uca 1,9 7 5,2 7,6 6
Sevirov 123 618, 619, 483, 136,
a 7,6 4 2 0 2
Ştefăne 206 757, 131 103 271,
şti 7,7 3 0,4 9,1 3
Temele 140 704, 699, 573, 126,
uţi 4,1 7 4 2 2
Tîrgul 870, 264, 606, 499, 106,
Vertiuj 6 0 6 8 8
eni
Trifăne 148 649, 835, 490, 200, 145,
şti 5,5 6 9 6 0 3
Vărvăr 252 303, 221 186 349,
euca 2,1 6 8,5 9,3 2
Văscău 128 689, 590, 473, 117,
ţi 0,2 9 3 3 0
Vertiuj 219 767, 142 122 193,
eni 0,0 7 2,3 8,4 9
Zăluce 116 630, 533, 439, 94,7
ni 3,7 0 7 0

Gloden 169 347 134 115 157 204 906,8 595, 323, 93, 124 138 145
i 382, 58,2 624, 042, 7,8 3,9 2 8 2 ,9 3,0 77,0
2 0 3
Total 109 199 894 777 157 195 906,8 595, 323, 124 809
nivelul 399, 76,9 22,5 99,1 7,8 0,7 2 8 ,9 4,9
II 4
Total 599 147 452 372 93, 93, 138 648
nivelul 82,8 81,3 01,5 43,2 2 2 3,0 2,1
I
Consili 109 199 894 777 157 195 906,8 595, 323, 124 809
ul 399, 76,9 22,5 99,1 7,8 0,7 2 8 ,9 4,9
raional 4
Balatin 501 102 398 338 599,
a 2,3 3,1 9,2 9,9 3
Cajba 177 703, 107 898, 176,
8,1 0 5,1 7 4
Camen 209 709, 138 116 222,
ca 3,1 1 4,0 1,4 6
Ciuciul 333 831, 250 161 500, 387,
ea 7,8 0 6,8 9,8 0 0
Cobani 228 590, 169 141 285,
8,2 3 7,9 2,5 4
Cuhneş 306 797, 226 194 318,
ti 5,1 2 7,9 9,7 2
Danu 275 835, 192 151 46, 46, 365,
9,9 1 4,8 2,6 6 6 6
Duşma 258 730, 185 133 300, 216,
ni 5,3 2 5,1 8,9 0 2
Fundur 624, 532, 92,1 92,1
ii Noi 4 3
Fundur 305 870, 218 182 367,
ii 7,7 0 7,7 0,6 1
Vechi
Gloden 112 873, 104 917 46, 46, 117
i 73,8 5 00,3 7,9 6 6 5,8
Hîjdien 413 854, 327 286 412,
i 1,1 6 6,5 3,7 8
Iabloan 252 764, 175 146 292,
a 2,7 4 8,3 6,3 0
Limben 220 730, 147 100 283, 186,
ii Noi 4,0 7 3,3 4,0 0 3
Limben 240 687, 172 122 300, 199,
ii 7,8 0 0,8 1,8 0 0
Vechi
Petrune 251 747, 176 151 243,
a 0,1 2 2,9 9,6 3
Sturzov 414 936, 321 270 506,
ca 8,4 6 1,8 5,8 0
Ustia 199 762, 123 101 215,
4,9 6 2,3 7,0 3
Viişoar 218 803, 138 116 221,
a 8,1 4 4,7 3,0 7

Hînceş 321 716 249 216 270 520 1856, 124 757, 11 205 251
ti 644, 61,4 983, 919, 3,2 0,4 8 8,0 2 32, ,5 60,6
7 3 1 9
Total 211 400 171 152 187 506 1856, 124 757, 99 205 118
nivelul 198, 98,1 100, 277, 6,1 0,4 8 8,0 2 2,9 ,5 86,0
II 4 3 8
Total 110 315 788 646 827 140 14 132
nivelul 446, 63,3 83,0 41,3 ,1 ,0 0,0 74,6
I 3
Consili 211 400 171 152 187 506 1856, 124 757, 99 205 118
ul 198, 98,1 100, 277, 6,1 0,4 8 8,0 2 2,9 ,5 86,0
raional 4 3 8
Bălcea 198 786, 120 100 194,
na 7,1 5 0,6 5,8 8
Bobeic 255 859, 169 136 329,
a 8,1 4 8,7 9,2 5
Boghic 260 875, 172 141 310,
eni 1,9 3 6,6 6,0 6
Bozieni 278 765, 202 173 289,
7,9 7 2,2 2,5 7
Bujor 290 865, 204 162 420,
7,0 3 1,7 1,0 7
Buţeni 318 925, 225 184 413,
0,6 4 5,2 1,5 7
Caracui 240 881, 152 124 283,
8,3 3 7,0 3,2 8
Călmăţ 159 762, 835, 645, 189,
ui 8,0 9 1 8 3
Cărpin 653 156 496 374 46, 46, 117
eni 3,7 4,3 9,4 4,2 6 6 8,6
Căţelen 151 684, 833, 680, 152,
i 7,9 5 4 9 5
Cioara 230 775, 153 127 260,
9,6 5 4,1 3,5 6
Ciuciul 329 104 225 169 552,
eni 3,7 3,4 0,3 8,3 0
Cotul 100 779, 221, 221,
Morii 1,3 6 7 7
Crasno 426 101 325 275 498,
armeisc 2,6 1,3 1,3 2,9 4
oe
Dancu 175 705, 104 870, 174,
0,7 5 5,2 7 5
Drăguş 198 771, 120 975, 233,
enii 0,5 9 8,6 0 6
Noi
Fîrlăde 134 629, 713, 605, 107,
ni 3,5 7 8 9 9
Fundul 274 805, 193 164 292,
Galben 4,0 6 8,4 5,6 8
ei
Hînceşt 162 134 149 123 827 46, 46, 173
i 60,0 8,6 11,4 01,6 ,1 7 7 6,0
Ivanov 710, 593, 116, 116,
ca 4 9 5 5
Lăpuşn 404 981, 306 240 661,
a 7,4 6 5,8 4,4 4
Leuşen 171 233, 147 123 248,
i 2,9 3 9,6 1,6 0
Logăne 350 967, 253 208 446,
şti 2,1 3 4,8 7,9 9
Mereşe 250 843, 165 135 300,
ni 1,7 8 7,9 7,4 5
Mingir 547 107 440 377 46, 46, 581,
4,0 2,6 1,4 2,9 7 7 8
Mireşti 179 667, 113 986, 145,
9,5 6 1,9 7 2
Negrea 233 747, 158 137 216,
5,3 2 8,1 1,6 5
Nemţe 165 404, 125 105 201,
ni 9,7 5 5,2 3,5 7
Obileni 194 582, 135 118 172,
0,8 0 8,8 6,0 8
Oneşti 201 691, 131 114 178,
0,7 1 9,6 1,1 5
Paşcani 250 822, 167 138 296,
1,4 0 9,4 3,0 4
Pervom 599, 516, 82,6 82,6
aiscoe 0 4
Pogăne 214 707, 144 126 175,
şti 8,3 2 1,1 5,7 4
Sărata- 531 106 425 361 638,
Galben 9,5 5,5 4,0 5,6 4
ă
Secăre 981, 784, 197, 197,
ni 7 3 4 4
Sofia 171 770, 947, 774, 172,
7,5 5 0 2 8
Stolnic 234 756, 158 137 207,
eni 0,9 8 4,1 7,0 1
Şipoten 782, 689, 93,2 93,2
i 4 2
Voines 333 824, 250 220 300,
cu 4,7 8 9,9 9,1 8

Ialove 297 499 247 219 179 498 1486, 124 135 894 180 199
ni 661, 31,5 730, 239, 3,7 6,9 5 8,0 7,7 ,7 0,0 09,8
7 2 8
Total 177 293 148 133 179 498 1486, 124 135 894 835
nivelul 723, 03,1 420, 280, 3,7 6,9 5 8,0 7,7 ,7 9,2
II 8 7 9
Total 119 206 993 859 180 115
nivelul 937, 28,4 09,5 58,9 0,0 50,6
I 9
Consili 177 293 148 133 179 498 1486, 124 135 894 835
ul 723, 03,1 420, 280, 3,7 6,9 5 8,0 7,7 ,7 9,2
raional 8 7 9
Bardar 681 451, 636 578 573,
3,3 7 1,6 8,0 6
Cărbun 272 799, 192 170 221,
a 5,2 4 5,8 4,5 3
Cigîrle 361 866, 274 246 284,
ni 6,3 8 9,5 5,5 0
Costeşt 123 145 108 956 128
i 11,4 9,8 51,6 2,0 9,6
Dăncen 262 770, 185 154 308,
i 3,2 9 2,3 3,7 6
Gangur 260 778, 182 156 259,
a 6,4 1 8,3 8,4 9
Hansca 199 661, 132 120 126,
0,1 8 8,3 1,5 8
Horeşti 416 851, 331 289 424,
6,6 5 5,1 1,0 1
Horodc 111 686, 428, 295, 132,
a 4,8 2 6 9 7
Ialoven 196 131 182 164 182
i 10,7 5,7 95,0 73,2 1,8
Malcoc 377 801, 296 238 300, 288,
i 0,9 5 9,4 1,0 0 4
Mileştii 555 786, 476 418 579,
Mici 1,2 1 5,1 6,1 0
Moleşti 527 867, 440 254 150 364,
7,5 8 9,7 5,3 0,0 4
Nimore 244 698, 175 148 269,
ni 9,8 2 1,6 2,4 2
Pojăren 121 686, 526, 411, 115,
i 3,3 5 8 2 6
Puhoi 639 865, 552 487 650,
4,7 1 9,6 8,9 7
Răzeni 777 116 661 573 874,
8,5 5,6 2,9 8,9 0
Ruseşti 658 109 549 484 650,
i Noi 6,7 2,5 4,2 3,7 5
Sociten 174 207, 153 133 203,
i 4,5 6 6,9 3,2 7
Suruce 378 751, 303 268 349,
ni 5,3 9 3,4 4,3 1
Ţipala 510 964, 414 363 503,
5,8 6 1,2 7,5 7
Ulmu 305 888, 216 181 351,
3,8 4 5,4 4,1 3
Văratic 201 604, 141 127 134,
6,9 7 2,2 7,5 7
Văsieni 453 863, 367 320 468,
7,5 0 4,5 5,8 7
Zîmbre 309 743, 235 204 305,
ni 3,5 0 0,5 5,3 2

Leova 158 368 121 101 340 230 177 874,5 604, 266, 32, 125 117
599, 32,5 767, 250, 7,0 7,7 7,6 8 1 2 0,0 74,4
6 1 4
Total 995 188 806 686 340 847 177 874,5 604, 266, 32, 598
nivelul 17,9 60,7 57,2 37,1 7,0 ,6 7,6 8 1 2 7,9
II
Total 590 179 411 326 146 125 578
nivelul 81,7 71,8 09,9 13,3 0,1 0,0 6,5
I
Consili 995 188 806 686 340 847 177 874,5 604, 266, 32, 598
ul 17,9 60,7 57,2 37,1 7,0 ,6 7,6 8 1 2 7,9
raional
Băiuş 138 578, 803, 666, 137,
1,7 3 4 3 1
Beştem 129 653, 644, 532, 111,
ac 7,8 2 6 9 7
Boroga 421 104 316 269 476,
ni 1,8 3,5 8,3 1,7 6
Cazang 215 729, 142 123 191,
ic 3,6 1 4,5 2,9 6
Ceadîr 188 699, 118 105 134,
6,8 1 7,7 3,0 7
Cneaze 128 621, 660, 544, 116,
vca 2,8 9 9 7 2
Coliba 156 627, 935, 818, 116,
bovca 2,1 0 1 7 4
Covurl 202 752, 127 108 184,
ui 6,3 2 4,1 9,8 3
Cupcui 193 684, 125 107 176,
9,3 3 5,0 8,1 9
Filipeni 388 961, 292 252 400,
8,9 0 7,9 7,4 5
Hănăse 141 676, 739, 619, 120,
nii Noi 6,4 5 9 0 9
Iargara 494 754, 419 243 125 513,
8,4 2 4,2 1,2 0,0 0
Leova 105 860, 966 706 146 114
29,9 9 9,0 1,2 0,1 7,7
Orac 162 718, 908, 768, 139,
7,2 6 6 8 8
Roman 680, 620, 60,3 60,3
ovca 8 5
Sărata 165 561, 109 906, 190,
Nouă 8,0 0 7,0 3 7
Sărata- 141 739, 675, 534, 141,
Răzeşi 5,7 9 8 6 2
Sărăten 131 479, 838, 728, 110,
i 8,7 8 9 1 8
Sărăţic 159 693, 906, 790, 115,
a Nouă 9,9 5 4 7 7
Sîrma 180 674, 112 100 124,
4,1 5 9,6 5,6 0
Tigheci 257 785, 179 150 284,
6,3 3 1,0 6,5 5
Tochile 168 709, 977, 803, 173,
- 6,9 5 4 8 6
Răduca
ni
Tomai 333 923, 241 202 392,
8,8 5 5,3 3,0 3
Tomaiu 123 679, 554, 468, 86,7
l Nou 4,4 5 9 2
Voznes 161 745, 870, 730, 139,
eni 5,1 0 1 8 3

Nispor 187 373 149 124 196 369 253 805,5 108 352, 93, 201 382 129 11,
eni 237, 20,3 906, 978, 1,8 1,5 7,4 4,8 4 2 ,5 4,1 13,3 4
8 1 0
Total 124 193 105 914 196 369 244 805,5 108 352, 201 600
nivelul 838, 35,2 503, 05,1 1,8 1,5 4,2 4,8 4 ,5 0,7
II 5 3
Total 623 179 444 335 93, 93, 382 691 11,
nivelul 99,3 85,1 02,8 72,9 2 2 4,1 2,6 4
I
Consili 124 193 105 914 196 369 244 805,5 108 352, 201 600
ul 838, 35,2 503, 05,1 1,8 1,5 4,2 4,8 4 ,5 0,7
raional 5 3
Bălăne 333 857, 247 120 975, 298,
şti 0,7 2 3,5 0,1 0 4
Bălăure 293 788, 214 152 350, 271,
şti 3,2 2 5,0 3,3 0 7
Bărboi 143 630, 800, 702, 97,6
eni 0,6 6 0 4
Boldur 300 998, 200 156 442,
eşti 4,4 7 5,7 3,5 2
Bolţun 172 704, 102 904, 116,
5,7 3 1,4 7 7
Brătule 196 772, 119 975, 221,
ni 9,4 9 6,5 5 0
Bursuc 143 684, 753, 564, 46, 46, 142,
8,2 5 7 8 6 6 3
Călimă 140 649, 756, 650, 106,
neşti 6,4 5 9 4 5
Cioreşt 344 961, 248 197 46, 46, 468,
i 8,3 7 6,6 1,7 6 6 3
Ciuteşti 200 774, 123 103 198,
7,2 6 2,6 4,0 6
Cristeşt 139 337, 104 929, 119, 11,
i 8,9 9 9,6 9 7 4
Grozeşt 221 705, 150 127 239,
i 5,5 9 9,6 0,4 2
Iurceni 475 736, 401 129 249 221,
0,3 8 3,5 3,2 9,1 2
Marini 242 808, 162 133 289,
ci 9,0 9 0,1 1,1 0
Mileşti 261 908, 170 137 327,
3,6 9 4,7 7,5 2
Nispor 862 111 751 619 132
eni 5,8 1,4 4,4 1,4 3,0
Selişte 236 855, 151 116 350,
9,8 6 4,2 4,0 2
Soltăne 185 471, 138 121 175,
şti 9,9 5 8,4 2,8 6
Şişcani 302 860, 216 186 295,
4,8 1 4,7 9,2 5
Valea- 144 767, 681, 479, 202,
Trestie 9,8 9 9 5 4
ni
Vărzăr 561 115 446 376 699,
eşti 8,6 0,6 8,0 8,1 9
Vînător 145 704, 752, 641, 110,
i 6,9 6 3 8 5
Zberoai 189 742, 114 953, 195,
a 2,3 8 9,5 6 9

Ocniţa 142 321 110 872 164 219 1153, 672, 163, 93, 116 597 132
510, 81,2 329, 59,6 2,1 9,1 3 0 7 2 ,9 0,0 58,8
8 6
Total 920 174 745 625 164 210 1153, 672, 163, 116 107 719
nivelul 66,2 67,6 98,6 81,8 2,1 5,9 3 0 7 ,9 0,0 8,8
II
Total 504 147 357 246 93, 93, 490 606
nivelul 44,6 13,6 31,0 77,8 2 2 0,0 0,0
I
Consili 920 174 745 625 164 210 1153, 672, 163, 116 107 719
ul 66,2 67,6 98,6 81,8 2,1 5,9 3 0 7 ,9 0,0 8,8
raional
Bîrlăde 281 500, 230 202 287,
ni 0,8 9 9,9 2,8 1
Bîrnov 236 782, 158 131 273,
a 9,8 2 7,6 4,2 4
Calaraş 145 671, 785, 543, 242,
ovca 7,5 8 7 2 5
Clocuş 206 821, 124 981, 262,
na 4,4 2 3,2 2 0
Corestă 121 666, 544, 429, 114,
uţi 0,7 6 1 4 7
Dîngen 208 667, 142 756, 480, 186,
i 9,9 3 2,6 0 0 6
Frunză 126 574, 688, 550, 138,
2,2 2 0 0 0
Gîrbov 217 623, 154 639, 760, 146,
a 0,5 8 6,7 9 0 8
Grinăuţ 229 702, 158 941, 400, 247,
i- 0,2 0 8,2 0 0 2
Moldo
va
Hădără 184 719, 112 903, 218,
uţi 1,9 9 2,0 6 4
Lencău 210 750, 135 115 203,
ţi 5,3 6 4,7 1,3 4
Lipnic 262 921, 170 106 250, 389,
3,3 4 1,9 2,8 0 1
Mereşe 174 650, 109 974, 122,
uca 8,0 7 7,3 4 9
Mihălă 199 465, 152 885, 470, 171,
şeni 2,6 5 7,1 8 0 3
Naslav 103 543, 487, 398, 89,1
cea 0,6 0 6 5
Ocniţa 304 897, 214 179 357,
6,3 4 8,9 1,4 5
Ocniţa, 722 717, 650 442 105 103
oraşul 1,7 9 3,8 3,2 0,0 0,6
Otaci 488 989, 389 286 93, 93, 942,
6,8 6 7,2 1,9 2 2 1
Sauca 304 777, 227 119 880, 194,
9,8 4 2,4 8,0 0 4
Unguri 150 680, 825, 608, 60,0 157,
6,4 8 6 4 2
Vălcine 166 589, 107 790, 285,
ţ 5,9 4 6,5 8 7

Orhei 336 661 270 239 326 485 2198, 129 898, 18 274 300, 228 28
700, 09,4 306, 007, 2,2 3,4 8 6,0 1 6,5 ,0 0 82,5 4,7
1 0 9
Total 212 366 175 157 326 466 2198, 129 898, 274 100
nivelul 030, 58,9 371, 439, 2,2 6,9 8 6,0 1 ,0 02,6
II 4 5 8
Total 124 294 949 815 186 18 300, 128 28
nivelul 669, 50,5 34,5 68,1 ,5 6,5 0 79,9 4,7
I 7
Consili 212 366 175 157 326 466 2198, 129 898, 274 100
ul 030, 58,9 371, 439, 2,2 6,9 8 6,0 1 ,0 02,6
raional 4 5 8
Berezlo 206 792, 126 103 231,
gi 0,3 6 7,7 5,9 8
Bieşti 321 895, 232 170 300, 313,
8,8 2 3,6 9,9 0 7
Boloha 154 595, 949, 778, 171,
n 5,0 1 9 5 4
Brăvice 232 725, 159 137 228,
ni 4,9 6 9,3 0,6 7
Bulăieş 148 666, 820, 658, 162,
ti 7,0 3 7 4 3
Chiper 291 860, 205 167 386,
ceni 8,9 3 8,6 2,4 2
Ciocîlt 291 835, 207 168 46, 46, 350,
eni 2,9 5 7,4 0,7 6 6 1
Clişova 138 676, 712, 586, 126,
9,5 6 9 6 3
Crihan 118 668, 519, 403, 116,
a 7,7 5 2 1 1
Cucuru 208 782, 130 108 217,
zeni 7,0 0 5,0 8,0 0
Donici 204 770, 127 107 202,
7,8 8 7,0 4,1 9
Ghetlo 318 832, 206 176 300, 28
va 5,0 6 7,7 7,0 7 4,7
Isacova 182 677, 114 939, 202,
0,3 9 2,4 8 6
Ivancea 375 733, 301 238 629,
0,5 0 7,5 8,3 2
Jora de 414 879, 326 282 434,
Mijloc 3,1 5 3,6 9,0 6
Mălăie 186 592, 127 110 161,
şti 2,7 0 0,7 9,2 5
Mitoc 213 824, 130 992, 316,
3,3 3 9,0 9 1
Mîrzeşt 155 697, 853, 705, 148,
i 1,4 5 9 0 9
Moroze 197 704, 126 104 224,
ni 1,6 2 7,4 3,3 1
Neculăi 157 722, 848, 698, 150,
euca 1,5 7 8 3 5
Orhei 361 205 340 310 46, 46, 293
30,9 3,2 77,7 91,4 7 7 9,6
Pelivan 345 577, 287 245 415,
3,4 9 5,5 9,9 6
Peresec 725 118 607 513 935,
ina 5,1 3,4 1,7 5,8 9
Piatra 254 757, 178 148 296,
0,6 6 3,0 6,8 2
Podgor 137 692, 683, 564, 119,
eni 5,9 2 7 6 1
Pohorn 147 594, 881, 775, 105,
iceni 5,8 2 6 9 7
Pohreb 293 754, 217 185 321,
eni 0,7 1 6,6 4,8 8
Puţintei 267 819, 185 158 269,
1,8 7 2,1 2,4 7
Sămăn 135 571, 783, 693, 90,0
anca 4,6 5 1 1
Selişte 390 778, 312 257 46, 46, 496,
0,8 1 2,7 9,7 6 6 4
Step- 206 790, 127 101 263,
Soci 6,3 7 5,6 2,5 1
Susleni 360 908, 269 218 517,
7,0 0 9,0 1,6 4
Teleşeu 170 514, 119 105 144,
9,1 5 4,6 0,6 0
Trebuje 177 738, 103 834, 199,
ni 2,7 4 4,3 5 8
Vatici 231 690, 162 137 248,
5,4 1 5,3 6,4 9
Vîşcăuţ 187 727, 114 982, 161,
i 0,8 0 3,8 1 7
Zahore 166 739, 930, 716, 46, 46, 167,
ni 9,6 0 6 3 6 6 7
Zorile 140 628, 771, 658, 112,
0,0 7 3 7 6

Rezina 162 335 128 111 137 268 1323, 576, 694, 46, 48, 200, 128 16
058, 98,7 292, 209, 4,1 9,2 4 0 7 7 4 0 20,0 7,2
6 7 4
Total 106 167 897 784 137 264 1323, 576, 694, 48, 732 16
nivelul 647, 31,5 48,5 03,3 4,1 2,5 4 0 7 4 8,6 7,2
II 2
Total 554 168 385 328 46, 46, 200, 549
nivelul 11,4 67,2 44,2 06,1 7 7 0 1,4
I
Consili 106 167 897 784 137 264 1323, 576, 694, 48, 732 16
ul 647, 31,5 48,5 03,3 4,1 2,5 4 0 7 4 8,6 7,2
raional 2
Buşăuc 813, 695, 118, 118,
a 7 3 4 4
Cinişeu 336 551, 280 245 46, 46, 310,
ţi 0,9 5 9,4 2,5 7 7 2
Cogîlni 122 637, 589, 528, 60,9
ceni 6,7 0 7 8
Cuizău 191 563, 134 118 166,
ca 0,4 5 6,9 0,1 8
Echimă 229 736, 155 132 231,
uţi 3,4 8 6,6 5,4 2
Ghidul 811, 691, 120, 120,
eni 9 0 9 9
Gordin 140 649, 750, 635, 114,
eşti 0,1 3 8 9 9
Horodi 157 705, 870, 696, 173,
şte 5,5 0 5 7 8
Ignăţei 276 704, 206 179 269,
4,8 6 0,2 0,4 8
Lalova 178 752, 103 869, 164,
6,3 3 4,0 9 1
Lipceni 107 618, 453, 393, 59,9
1,8 2 6 7
Mateuţi 231 712, 160 136 237,
6,6 6 4,0 6,3 7
Meşeni 139 630, 762, 662, 99,8
2,2 1 1 3
Mincen 500, 429, 71,0 71,0
ii de 1 1
Jos
Otac 103 703, 334, 267, 66,4
7,9 7 2 8
Păpăuţi 191 705, 121 104 162,
7,9 9 2,0 9,8 2
Pecişte 229 780, 150 130 203,
0,3 5 9,8 5,9 9
Pereni 115 587, 565, 498, 67,4
2,7 3 4 0
Pripice 164 547, 110 966, 134,
ni- 8,7 7 1,0 3 7
Răzeşi
Rezina 156 119 144 127 163
08,9 3,6 15,3 78,5 6,8
Saharn 143 729, 702, 531, 170,
a Nouă 2,2 9 3 4 9
Sîrcova 230 811, 149 104 200, 242,
1,9 3 0,6 8,3 0 3
Solonc 168 732, 954, 763, 191,
eni 7,2 8 4 2 2
Trifeşti 262, 173, 89,2 89,2
9 7
Ţareuc 284 824, 202 169 327,
a 6,4 5 1,9 4,9 0

Rîşcan 197 422 155 129 194 325 262 1223, 102 156, 93, 120 178
i 528, 83,9 245, 612, 9,0 4,6 0,4 0 7,2 1 2 ,9 09,0
9 0 0
Total 132 235 108 907 194 325 252 1223, 102 156, 120 104
nivelul 462, 30,5 932, 25,7 9,0 4,6 7,2 0 7,2 1 ,9 75,6
II 6 1
Total 650 187 463 388 93, 93, 733
nivelul 66,3 53,4 12,9 86,3 2 2 3,4
I
Consili 132 235 108 907 194 325 252 1223, 102 156, 120 104
ul 462, 30,5 932, 25,7 9,0 4,6 7,2 0 7,2 1 ,9 75,6
raional 6 1
Alexăn 911, 308, 602, 503, 99,1
dreşti 3 4 9 8
Aluniş 204 749, 129 109 203,
7,8 7 8,1 4,3 8
Borose 157 737, 842, 644, 198,
nii Noi 9,9 2 7 2 5
Branişt 147 719, 760, 609, 150,
e 9,7 7 0 5 5
Corlăte 506 808, 425 361 644,
ni 4,9 6 6,3 2,1 2
Costeşt 323 641, 259 214 446,
i 3,8 0 2,8 6,1 7
Duruito 170 646, 105 958, 100,
area 4,4 2 8,2 1 1
Nouă
Gălăşe 170 663, 104 862, 181,
ni 7,5 8 3,7 4 3
Grinăuţ 143 659, 777, 651, 126,
i 7,6 9 7 5 2
Hiliuţi 172 748, 980, 723, 257,
9,5 9 6 1 5
Horodi 112 641, 488, 394, 93,4
şte 9,7 5 2 8
Malino 114 535, 606, 477, 128,
vscoe 1,9 8 1 4 7
Mihăile 332 940, 238 185 46, 46, 489,
ni 7,9 3 7,6 1,1 6 6 9
Nihore 284 816, 202 167 349,
ni 5,3 3 9,0 9,7 3
Petruşe 107 467, 605, 485, 119,
ni 2,5 5 0 8 2
Pîrjota 144 650, 796, 613, 183,
6,4 1 3 2 1
Pocium 948, 562, 386, 316, 69,4
băuţi 6 4 2 8
Pocium 161 581, 103 901, 134,
beni 7,1 9 5,2 1 1
Răcăria 232 730, 159 139 192,
2,7 5 2,2 9,4 8
Recea 330 689, 261 226 351,
7,7 4 8,3 6,9 4
Rîşcani 128 103 117 103 46, 46, 134
14,2 5,0 79,2 89,6 6 6 3,0
Singure 191 588, 132 112 199,
ni 0,2 9 1,3 1,6 7
Sturzen 103 465, 573, 444, 129,
i 8,8 0 8 8 0
Şapteb 115 426, 726, 552, 173,
ani 2,9 8 1 2 9
Şumna 997, 636, 360, 304, 56,3
0 5 5 2
Vasileu 256 843, 171 137 339,
ţi 3,0 7 9,3 9,4 9
Văratic 228 711, 156 132 244,
0,0 6 8,4 3,9 5
Zăicani 225 746, 150 117 327,
4,0 8 7,2 9,3 9

Sînger 262 497 212 183 204 478 2333, 115 103 46, 221 305, 133, 218
ei 519, 20,0 799, 633, 6,2 4,0 1 2,0 0,5 7 ,7 1 6 97,1
3 3 3
Total 175 288 146 127 204 473 2333, 115 103 221 305, 133, 121
nivelul 694, 71,2 823, 427, 6,2 7,3 1 2,0 0,5 ,7 1 6 73,0
II 2 0 8
Total 868 208 659 562 46, 46, 972
nivelul 25,1 48,8 76,3 05,5 7 7 4,1
I
Consili 175 288 146 127 204 473 2333, 115 103 221 305, 133, 121
ul 694, 71,2 823, 427, 6,2 7,3 1 2,0 0,5 ,7 1 6 73,0
raional 2 0 8
Alexăn 581 114 467 399 677,
dreni 5,2 1,9 3,3 5,7 6
Bălăşeş 306 828, 223 196 274,
ti 7,2 9 8,3 4,1 2
Bilicen 193 685, 124 102 216,
ii Noi 0,4 8 4,6 7,8 8
Bilicen 358 851, 273 234 390,
ii 9,8 5 8,3 7,7 6
Vechi
Biruinţ 439 321, 407 371 354,
a 3,7 3 2,4 7,6 8
Bursuc 161 727, 886, 728, 157,
eni 3,5 3 2 7 5
Chişcăr 489 106 382 318 633,
eni 2,8 9,7 3,1 9,9 2
Ciuciui 146 662, 803, 666, 136,
eni 5,8 3 5 6 9
Copăce 253 849, 168 134 338,
ni 4,8 3 5,5 7,2 3
Coşcod 267 777, 189 158 309,
eni 5,0 8 7,2 7,4 8
Cotiuje 141 678, 732, 535, 197,
nii 0,6 0 6 0 6
Mici
Cubolt 212 714, 140 118 216,
a 0,7 7 6,0 9,3 7
Dobrog 196 488, 147 128 194,
ea 4,9 6 6,3 2,0 3
Veche
Drăgăn 304 736, 230 196 347,
eşti 4,8 1 8,7 1,6 1
Dumbr 215 818, 133 107 264,
ăviţa 5,4 6 6,8 2,0 8
Grigoră 266 668, 199 170 283,
uca 1,0 2 2,8 9,1 7
Heciul 321 865, 235 205 297,
Nou 9,4 7 3,7 6,7 0
Iezăren 229 791, 150 130 207,
ii 9,3 3 8,0 0,6 4
Vechi
Izvoare 131 550, 761, 665, 96,0
2,3 6 7 7
Pepeni 557 110 447 378 685,
5,6 5,5 0,1 4,4 7
Prepeliţ 335 943, 240 201 399,
a 3,4 7 9,7 0,3 4
Rădoai 496 102 393 330 632,
a 4,9 9,3 5,6 3,2 4
Sîngere 134 125 121 105 46, 46, 155
i 30,4 1,1 79,3 74,7 7 7 7,9
Sîngere 476 103 372 312 599,
ii Noi 0,4 6,3 4,1 4,9 2
Tăura 116 693, 473, 400, 72,9
Veche 6,5 4 1 2
Ţambul 140 561, 845, 663, 182,
a 7,3 9 4 1 3

Soroca 271 568 214 179 359 377 1734, 140 260, 14 233 274
066, 44,6 221, 447, 5,5 0,6 4 1,6 9 0,0 ,7 08,8
5 9 0
Total 176 309 145 123 189 363 1734, 140 260, 233 165
nivelul 219, 96,1 223, 148, 8,6 0,6 4 1,6 9 ,7 46,5
II 9 8 1
Total 948 258 689 562 169 140 14 108
nivelul 46,6 48,5 98,1 98,9 6,9 ,0 0,0 62,3
I
Consili 176 309 145 123 189 363 1734, 140 260, 233 165
ul 219, 96,1 223, 148, 8,6 0,6 4 1,6 9 ,7 46,5
raional 9 8 1
Bădice 257 638, 193 159 344,
ni 4,3 3 6,0 1,5 5
Băxani 134 662, 682, 587, 94,7
4,6 2 4 7
Bulboc 223 789, 144 121 232,
i 7,2 9 7,3 4,8 5
Căinari 236 857, 150 117 329,
i Vechi 3,4 2 6,2 7,0 2
Cosăuţi 235 643, 171 132 383,
5,2 9 1,3 7,5 8
Creme 140 558, 844, 742, 102,
nciug 2,3 2 1 0 1
Dărcău 207 763, 130 115 156,
ţi 0,4 9 6,5 0,4 1
Dubna 618, 535, 83,6 83,6
7 1
Egoren 150 588, 914, 804, 110,
i 3,2 4 8 8 0
Holoşn 190 737, 116 100 155,
iţa 0,1 2 2,9 7,4 5
Hristici 153 702, 835, 702, 133,
8,6 9 7 2 5
Iarova 118 613, 573, 474, 99,4
7,1 7 4 0
Nimere 294 934, 200 163 376,
uca 3,0 8 8,2 2,2 0
Ocland 960, 496, 464, 400, 63,1
a 0 0 0 9
Ocolin 248 788, 169 149 199,
a 5,5 5 7,0 8,0 0
Parcani 171 744, 972, 772, 200,
7,2 3 9 7 2
Pîrliţa 119 568, 625, 542, 83,2
4,3 9 4 2
Racovă 375 928, 282 242 401,
ţ 2,0 8 3,2 1,9 3
Redi- 116 683, 480, 381, 99,0
Cereşn 3,3 0 3 3
ovăţ
Regina 124 499, 747, 668, 78,3
Maria 6,8 8 0 7
Rublen 325 889, 237 194 424,
iţa 9,4 2 0,2 5,4 8
Rudi 145 596, 860, 748, 112,
7,7 8 9 4 5
Schine 207 738, 133 116 170,
ni 4,9 6 6,3 5,4 9
Soroca 296 279 268 209 169 140 14 404
60,0 0,4 69,6 90,4 6,9 ,0 0,0 2,3
Stoican 206 649, 141 126 151,
i 5,0 8 5,2 3,4 8
Şepteli 159 503, 108 973, 115,
ci 1,8 2 8,6 5 1
Şolcani 179 483, 131 114 172,
5,7 1 2,6 0,2 4
Tătărău 181 771, 104 832, 210,
ca 3,9 0 2,9 3 6
Veche
Trifăuţi 153 638, 897, 784, 113,
6,5 6 9 3 6
Vasilcă 247 440, 203 173 298,
u 5,7 4 5,3 6,7 6
Vădeni 226 823, 144 119 252,
9,0 3 5,7 3,1 6
Vărănc 325 821, 243 204 388,
ău 5,5 5 4,0 6,0 0
Visoca 866, 654, 211, 211,
3 9 4 4
Voloviţ 210 577, 152 130 221,
a 4,3 9 6,4 5,4 0
Zastînc 206 734, 132 107 251,
a 3,7 8 8,9 7,2 7

Străşe 301 468 254 197 223 469 2006, 135 727, 14 463 322 180
ni 172, 66,5 306, 019, 7,9 1,2 8 3,6 3 0,0 ,5 97,2 60,3
7 2 6
Total 185 262 159 119 223 455 2006, 135 727, 463 250 786
nivelul 893, 93,0 600, 950, 7,9 1,2 8 3,6 3 ,5 00,0 1,4
II 6 6 1
Total 115 205 947 770 140 14 729 101
nivelul 279, 73,5 05,6 69,5 ,0 0,0 7,2 98,9
I 1
Consili 185 262 159 119 223 455 2006, 135 727, 463 250 786
ul 893, 93,0 600, 950, 7,9 1,2 8 3,6 3 ,5 00,0 1,4
raional 6 6 1
Bucovă 168 565, 111 894, 221,
ţ 1,4 2 6,2 7 5
Căpria 223 842, 139 112 271,
na 4,3 3 2,0 0,3 7
Chirian 162 711, 910, 792, 118,
ca 2,0 3 7 0 7
Codrea 326 842, 241 174 400, 270,
nca 0,9 9 8,0 7,4 0 6
Cojuşn 798 841, 714 637 774,
a 8,1 5 6,6 2,2 4
Dolna 195 719, 123 111 126,
8,4 6 8,8 2,1 7
Găleşti 268 894, 178 145 331,
4,1 3 9,8 8,7 1
Ghelău 223 707, 152 138 145,
za 5,5 8 7,7 2,5 2
Grebleş 136 587, 780, 696, 84,3
ti 7,9 1 8 5
Lozova 511 115 396 316 46, 46, 746,
3,9 2,1 1,8 9,1 7 7 0
Micăuţi 388 295, 358 284 400, 343,
2,3 0 7,3 3,6 0 7
Micleu 262 803, 182 135 46, 46, 150, 276,
şeni 9,1 0 6,1 3,1 6 6 0 4
Negreşt 206 298, 176 161 158,
i 8,0 6 9,4 0,5 9
Oneşti 116 363, 800, 704, 96,2
4,1 3 8 6
Pănăşe 903 777, 825 319 470 361,
şti 2,7 7 5,0 4,0 0,0 0
Rădeni 457 921, 364 327 372,
0,0 3 8,7 6,6 1
Recea 317 840, 233 190 150, 287,
9,2 8 8,4 0,9 0 5
Romăn 230 332, 196 156 250, 152,
eşti 2,0 8 9,2 6,3 0 9
Roşcan 237 704, 166 121 257, 193,
i 3,3 1 9,2 8,3 2 7
Scoreni 345 973, 248 189 150, 436,
4,7 7 1,0 4,8 0 2
Sireţi 692 984, 593 524 687,
1,4 6 6,8 9,2 6
Străşen 275 172 257 234 46, 46, 232
i 14,1 7,8 86,3 10,9 7 7 8,7
Tătăreş 264 717, 192 175 171,
ti 6,7 2 9,5 8,4 1
Ţigăne 197 708, 126 112 143,
şti 1,9 3 3,6 0,6 0
Voinov 319 765, 242 140 840, 177,
a 0,7 7 5,0 7,9 0 1
Vornic 500 764, 424 366 574,
eni 6,0 0 2,0 7,2 8
Zubreşt 322 731, 249 214 347,
i 6,4 5 4,9 7,1 8

Şoldăn 137 300 106 915 652 330 1925, 796, 366, 46, 173 300, 109 11
eşti 896, 05,2 742, 43,9 ,9 9,0 3 8 9 7 ,3 0 36,6 48,
2 4 6
Total 872 145 722 618 652 326 1925, 796, 366, 173 652 43
nivelul 63,4 54,9 71,4 33,1 ,9 2,3 3 8 9 ,3 3,1 7,1
II
Total 506 154 344 297 46, 46, 300, 441 71
nivelul 32,8 50,3 71,0 10,8 7 7 0 3,5 1,5
I
Consili 872 145 722 618 652 326 1925, 796, 366, 173 652 43
ul 63,4 54,9 71,4 33,1 ,9 2,3 3 8 9 ,3 3,1 7,1
raional
Alceda 178 672, 110 957, 150,
r 0,7 4 8,3 8 5
Chipeş 190 663, 124 106 171,
ca 4,6 8 0,8 9,5 3
Climău 179 718, 108 932, 147,
ţii de 8,4 3 0,1 8 3
Jos
Cobîlea 221 890, 132 103 291,
8,9 2 8,7 7,4 3
Cotiuje 513 811, 403 364 380, 29
nii 8,6 6 0,4 9,8 6 6,6
Mari
Cuşmir 214 816, 132 108 247,
ca 5,8 2 9,6 1,7 9
Dobruş 201 735, 127 111 158,
a 3,6 6 8,0 9,6 4
Fuzăuc 164 630, 101 627, 300, 86,7
a 5,0 8 4,2 5 0
Găuzen 240 736, 166 151 152,
i 2,1 4 5,7 2,9 8
Glinjen 739, 639, 100, 100,
i 5 5 0 0
Mihule 117 653, 518, 451, 66,5
ni 2,1 9 2 7
Olişcan 313 820, 231 199 314,
i 4,2 7 3,5 8,9 6
Parcani 142 666, 753, 666, 87,4
0,2 3 9 5
Pohoar 208 690, 139 119 197,
na 2,0 3 1,7 4,0 7
Poiana 135 654, 705, 607, 97,2
9,8 8 0 8
Răspop 309 768, 232 198 46, 46, 297,
eni 6,4 7 7,7 3,9 7 7 1
Rogoje 438, 356, 81,8 81,8
ni 0 2
Salcia 156 699, 864, 751, 112,
3,7 5 2 9 3
Sămăşc 186 769, 109 931, 161,
ani 1,9 4 2,5 0 5
Şestaci 102 191, 837, 713, 123,
8,7 7 0 2 8
Şipca 678, 596, 81,4 81,4
1 7
Şoldăn 870 517, 818 749 694,
eşti 5,9 8 8,1 3,4 7
Vadul- 230 749, 114 929, 210, 41
Raşcov 4,6 5 0,2 5 7 4,9
Ştefan 213 412 172 147 271 297 1201, 101 298, 46, 407 172 172 10
Vodă 638, 34,9 294, 668, 2,4 1,8 8 7,6 7 7 ,0 0,0 21,6 9,7
9 3 5
Total 135 247 110 956 271 292 1201, 101 298, 407 962
nivelul 638, 04,8 934, 69,2 2,4 5,1 8 7,6 7 ,0 7,4
II 9 1
Total 780 165 613 519 46, 46, 172 759 10
nivelul 00,0 30,1 60,2 99,3 7 7 0,0 4,2 9,7
I
Consili 135 247 110 956 271 292 1201, 101 298, 407 962
ul 638, 04,8 934, 69,2 2,4 5,1 8 7,6 7 ,0 7,4
raional 9 1
Alava 129 495, 796, 747, 48,7
1,6 4 2 5
Antone 257 801, 177 146 304,
şti 1,3 3 0,0 5,3 7
Brezoai 142 463, 963, 856, 106,
a 7,2 9 3 6 7
Caraha 260 779, 182 150 318,
sani 6,1 4 6,7 8,3 4
Căplani 327 946, 232 193 391,
4,5 1 8,4 7,1 3
Ciobur 444 777, 366 335 312,
ciu 0,8 6 3,2 1,0 2
Copcea 268 709, 197 169 275,
c 1,1 5 1,6 6,3 3
Crocm 326 795, 247 216 313,
az 9,1 8 3,3 0,3 0
Ermocl 397 931, 304 258 460,
ia 5,0 4 3,6 2,7 9
Feşteliţ 345 852, 260 226 338,
a 9,5 7 6,8 8,6 2
Marian 809, 281, 527, 466, 61,4
ca de 4 8 6 2
Jos
Olăneşt 503 896, 413 356 573,
i 4,4 6 7,8 4,2 6
Palanca 245 639, 181 160 206,
0,6 5 1,1 4,8 3
Popeas 388 560, 332 256 470, 287,
ca 3,7 8 2,9 5,0 0 9
Purcari 252 296, 222 193 292,
0,5 2 4,3 1,5 8
Răscăie 375 892, 285 247 381,
ţi 0,8 2 8,6 6,8 8
Semion 139 527, 866, 786, 80,8
ovca 4,8 9 9 1
Slobozi 496 823, 414 247 125 417,
a 3,2 1 0,1 3,1 0,0 0
Ştefan 943 637, 879 793 858,
Vodă 5,4 7 7,7 9,2 5
Ştefăne 193 612, 131 119 122,
şti 1,7 4 9,3 7,3 0
Talmaz 676 127 548 464 46, 46, 792,
a 6,0 9,8 6,2 7,0 7 7 5
Tudora 242 579, 184 161 228,
1,6 3 2,3 4,3 0
Volinti 364 949, 258 216 422, 10
ri 1,7 7 2,3 0,1 2 9,7

Taracli 124 261 981 811 163 218 1193, 672, 215, 46, 60, 300, 128
a 328, 74,0 54,5 85,4 1,8 7,4 2 0 0 7 5 0 49,9
5
Total 818 155 663 538 163 214 1193, 672, 215, 60, 300, 836
nivelul 37,4 24,6 12,8 73,5 1,8 0,7 2 0 0 5 0 6,8
II
Total 424 106 318 273 46, 46, 448
nivelul 91,1 49,4 41,7 11,9 7 7 3,1
I
Consili 818 155 663 538 163 214 1193, 672, 215, 60, 300, 836
ul 37,4 24,6 12,8 73,5 1,8 0,7 2 0 0 5 0 6,8
raional
Albota 193 616, 132 114 173,
de Jos 7,8 5 1,3 8,3 0
Albota 270 771, 193 168 243,
de Sus 1,8 6 0,2 7,1 1
Aluatu 663, 577, 86,6 86,6
6 0
Balaba 141 565, 851, 745, 105,
nu 6,5 3 2 9 3
Budăi 135 636, 722, 619, 103,
9,5 6 9 7 2
Cairacl 175 713, 104 840, 205,
ia 9,2 4 5,8 1 7
Cealîc 148 653, 830, 723, 107,
4,0 7 3 2 1
Corten 282 693, 212 180 324,
0,6 1 7,5 2,7 8
Musait 622, 524, 97,2 97,2
u 0 8
Novosi 206 717, 135 118 167,
olovca 8,2 8 0,4 2,7 7
Salcia 635, 601, 33,8 33,8
6 8
Taracli 131 127 119 103 46, 46, 148
a 74,4 0,7 03,7 68,1 7 7 8,9
Tvardiţ 580 962, 484 421 628,
a 3,8 6 1,2 2,8 4
Valea 398 973, 301 249 517,
Perjei 4,5 9 0,6 3,1 5
Vinogr 205 370, 168 148 200,
adovca 9,6 6 9,0 8,2 8

Telene 210 458 164 140 196 374 1934, 113 471, 209 300, 172 41
şti 430, 46,8 168, 946, 0,9 8,2 0 2,8 8 ,6 0 13,2 5,1
5 6 3
Total 135 229 112 970 196 374 1934, 113 471, 209 963
nivelul 378, 76,8 401, 53,5 0,9 8,2 0 2,8 8 ,6 8,7
II 1 3
Total 750 228 517 438 300, 757 41
nivelul 52,4 70,0 67,3 92,8 0 4,5 5,1
I
Consili 135 229 112 970 196 374 1934, 113 471, 209 963
ul 378, 76,8 401, 53,5 0,9 8,2 0 2,8 8 ,6 8,7
raional 1 3
Băneşti 390 845, 305 269 365,
2,1 0 7,1 1,9 2
Bogzeş 108 600, 489, 422, 67,2
ti 9,6 1 5 3
Brînze 269 821, 187 155 318,
nii Noi 2,2 6 0,6 1,7 9
Budăi 256 661, 190 169 216,
8,7 9 6,8 0,7 1
Căzăne 335 696, 265 231 338,
şti 3,7 2 7,5 8,8 7
Chiştel 344 900, 254 217 368,
niţa 8,0 2 7,8 9,1 7
Chiţcan 246 742, 172 145 269,
ii 5,4 4 3,0 3,6 4
Vechi
Ciuluca 207 688, 138 121 167,
ni 2,3 9 3,4 5,7 7
Cîşla 130 568, 738, 642, 95,6
6,1 1 0 4
Codrul 145 666, 791, 714, 76,4
Nou 8,2 9 3 9
Coropc 226 661, 160 144 157,
eni 2,5 7 0,8 3,7 1
Crăsnă 156 681, 886, 760, 125,
şeni 7,8 3 5 9 6
Ghilice 242 874, 155 126 284,
ni 4,6 6 0,0 6,0 0
Hirişen 189 744, 115 977, 176,
i 8,7 6 4,1 2 9
Ineşti 253 821, 171 146 257,
8,7 4 7,3 0,3 0
Leuşen 190 752, 115 945, 205,
i 3,1 2 0,9 1 8
Mîndre 379 971, 282 232 506,
şti 9,5 0 8,5 1,8 7
Negure 348 829, 265 234 312,
ni 5,5 3 6,2 4,0 2
Nucăre 154 659, 885, 776, 109,
ni 4,8 0 8 4 4
Ordăşei 123 644, 592, 495, 97,2
6,5 1 4 2
Pistruie 136 670, 695, 577, 118,
ni 6,3 8 5 0 5
Ratuş 172 775, 951, 740, 210,
6,6 6 0 9 1
Sărăten 230 628, 168 137 305,
ii 8,7 3 0,4 4,8 6
Vechi
Scorţen 259 833, 175 148 270,
i 2,7 3 9,4 8,6 8
Suhulu 205 750, 130 110 199,
ceni 9,0 0 9,0 9,1 9
Teleneş 743 782, 665 566 990,
ti 4,7 5 2,2 1,6 6
Tîrşiţei 169 775, 924, 730, 193,
9,4 3 1 9 2
Ţînţăre 248 757, 173 123 300, 194,
ni 8,8 1 1,7 7,7 0 0
Văsieni 170 709, 999, 850, 149,
9,0 6 4 0 4
Vereje 356 847, 230 196 338, 41
ni 7,2 4 4,7 6,2 5 5,1
Zgărde 108 509, 572, 484, 88,1
şti 2,0 6 4 3

Unghe 351 600 291 253 322 517 1644, 216 984, 46, 342 214 276
ni 504, 21,2 482, 322, 8,5 8,0 3 0,0 4 7 ,6 5,0 08,8
1 9 6
Total 220 338 187 164 171 513 1644, 216 984, 342 195, 153
nivelul 956, 75,3 080, 660, 8,3 1,3 3 0,0 4 ,6 0 75,2
II 0 7 9
Total 130 261 104 886 151 46, 46, 195 122
nivelul 548, 45,9 402, 61,7 0,2 7 7 0,0 33,6
I 1 2
Consili 220 338 187 164 171 513 1644, 216 984, 342 195, 153
ul 956, 75,3 080, 660, 8,3 1,3 3 0,0 4 ,6 0 75,2
raional 0 7 9
Agrono 166 549, 111 999, 116,
movca 5,7 4 6,3 5 8
Alexee 141 647, 767, 639, 127,
vca 5,0 9 1 6 5
Boghen 246 729, 173 155 173,
ii Noi 1,5 8 1,7 8,3 4
Buciu 150 705, 798, 651, 147,
meni 4,6 9 7 0 7
Bumbă 218 810, 137 112 252,
ta 9,0 7 8,3 6,2 1
Buşila 239 712, 168 147 207,
6,1 7 3,4 5,8 6
Cetiren 210 661, 144 122 220,
i 2,7 5 1,2 1,2 0
Chirile 284 784, 206 140 450, 208,
ni 7,9 0 3,9 5,2 0 7
Ciorop 206 783, 128 988, 294,
cani 6,1 1 3,0 6 4
Condră 153 714, 821, 681, 140,
teşti 6,2 4 8 8 0
Corneşt 205 744, 131 107 240,
i 6,7 9 1,8 1,5 3
Corneşt 285 594, 226 191 342,
i, 4,6 5 0,1 7,5 6
oraşul
Cornov 276 660, 210 994, 100 115,
a 9,2 0 9,2 0 0,0 2
Costule 324 855, 238 202 359,
ni 4,1 4 8,7 9,5 2
Floriţo 319 771, 242 218 243,
aia 9,3 8 7,5 4,4 1
Veche
Hîrceşt 147 808, 665, 446, 218,
i 3,7 0 7 9 8
Măcăre 520 101 419 367 515,
şti 1,1 0,0 1,1 5,4 7
Măgure 195 670, 128 983, 200, 100,
le 4,5 4 4,1 3 0 8
Mănoil 416 893, 326 289 370,
eşti 1,0 0 8,0 7,5 5
Moreni 149 579, 919, 767, 151,
i Noi 9,0 6 4 9 5
Năpăde 134 578, 770, 667, 103,
ni 8,7 0 7 5 2
Negure 300 789, 221 168 300, 221,
nii 0,0 8 0,2 8,9 0 3
Vechi
Petreşti 376 939, 282 233 487,
2,0 9 2,1 4,6 5
Pîrliţa 555 881, 467 402 645,
5,6 8 3,8 7,9 9
Rădenii 199 527, 146 126 195,
Vechi 0,1 1 3,0 7,4 6
Sculeni 517 639, 453 394 586,
2,6 7 2,9 6,0 9
Sineşti 167 725, 948, 812, 135,
3,7 6 1 9 2
Teşcur 153 630, 900, 782, 118,
eni 1,0 3 7 6 1
Todireş 481 898, 391 338 46, 46, 482,
ti 4,6 5 6,1 7,2 7 7 2
Unghe 438 260 412 359 151 375
ni 41,7 0,1 41,6 78,6 0,2 2,8
Unţeşti 184 679, 116 978, 188,
6,5 6 6,9 7 2
Valea 435 832, 352 315 360,
Mare 2,9 6 0,3 9,4 9
Zagara 306 735, 232 191 409,
ncea 0,7 9 4,8 4,9 9

UTA 407 407 344 173 103 5089, 314 108 88 149 305, 370 316
Găgău 736, 736, 391, 73, 52, 7 8,8 0,4 4,7 ,2 1 0,0 13,3
zia 3 3 6 5 8

* Cu excepţia personalului din instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, special şi
complementar (extraşcolar), precum şi din şcolile sportive.
** Volumul transferurilor cu destinaţie specială din fondul rutier (pentru unităţile administrativ-teritoriale de
nivelul II, în funcţie de numărul kilometrilor echivalenţi administraţi) constituie 357533,3 mii de lei, inclusiv pentru
mun.Bălţi – 1514,9 mii de lei, mun.Chişinău – 53224,7 mii de lei şi UTA Găgăuzia – 14255,8 mii de lei, iar volumul
transferurilor cu destinaţie specială în cuantum de 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de
către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I,
calculate proporţional numărului populaţiei din teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale respective) constituie
385880,0 mii de lei, inclusiv mun.Bălţi – 14094,3 mii de lei, mun.Chişinău – 73482,3 mii de lei şi UTA Găgăuzia –
17357,5 mii de lei.

Anexa nr.6

LISTA
autorităţilor şi instituţiilor publice la autogestiune,
întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni ce primesc
mijloace financiare de la bugetul public naţional

Guvernul Republicii Moldova


1. Academia de Administrare Publică

Cancelaria de Stat
2. Instituţia publică „Centrul de Guvernare Electronică” (e-Government)
3. IMSP Spitalul Republican al ACSR
4. IMSP Policlinica ACSR
5. Instituţia publică „Centrul de Implementare a Reformelor”

Ministerul Economiei şi Infrastructurii


6. Instituţia publică „Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului
din Moldova” (MIEPO)
7. Instituţia publică „Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii”
8. Instituţia publică„Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova”
(MOLDAC)
9. Instituţia publică „Institutul Naţional de Metrologie”
10. Instituţia publică „Institutul de Standardizare din Moldova”
11. Instituţia publică „Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea
proiectelor în domeniul energeticii”
12. Instituţia publică „Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de
ameliorare a competitivităţii”
13. Instituţia publică „Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul
Japoniei”
14. Instituţia publică „Căpitănia portului Giurgiuleşti”
15. Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”, oraşul Ungheni
16. Î.S. „Bacul Molovata”, satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari
17. Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, municipiul Chişinău
18. S.A. „Drumuri Bălţi”, municipiul Bălţi
19. S.A. „Drumuri Cahul”, oraşul Cahul
20. S.A. „Drumuri Căuşeni”, oraşul Căuşeni
21. S.A. „Drumuri Cimişlia”, oraşul Cimişlia
22. S.A. „Drumuri Criuleni”, oraşul Criuleni
23. S.A. „Drumuri Edineţ”, oraşul Edineţ
24. S.A. „Drumuri Ialoveni”, oraşul Ialoveni
25. S.A. „Drumuri Orhei”, oraşul Orhei
26. S.A. „Drumuri Rîşcani”, oraşul Rîşcani
27. S.A. „Drumuri Soroca”, oraşul Soroca
28. S.A. „Drumuri Străşeni”, oraşul Străşeni
29. S.A. „Drumuri”, oraşul Căuşeni
30. Instituţia publică „Serviciul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112”

Ministerul Justiţiei
31. Instituţia publică „Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a
penitenciarului din Chişinău”

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului


32. Instituţia publică „Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a
locuinţelor pentru păturile social vulnerabile II”
33. Instituţia publică „Unitatea de implementare a grantului acordat de Agenţia
Austriacă pentru Dezvoltare”
34. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
35. Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
36. Agenţia de Dezvoltare Regională Sud
37. Agenţia de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
38. Instituţia publică „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”
39. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
40. Instituţia publică „Unitatea consolidată pentru implementarea programelor
Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă în baza acordurilor de împrumut semnate
între Guvernul Republicii Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă”
41. Instituţia publică „Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea
Programului de restructurare a sectorului vitivinicol”
42. Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în
domeniul agriculturii, finanţate de Banca Mondială
43. Oficiul Finanţării de Carbon
44. Unitatea pentru implementarea şi coordonarea proiectelor instituţia publică „EMP
Management Durabil POP”

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării


45. Fondul special pentru manuale
46. Universitatea de Stat din Moldova
47. Universitatea Tehnică a Moldovei
48. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
49. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
50. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
51. Universitatea de Stat din Tiraspol
52. Universitatea de Stat din Comrat
53. Universitatea de Stat din Taraclia
54. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
55. Academia de Studii Economice a Moldovei
56. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
57. Revista „Noi”
58. Revista „Florile dalbe”
59. Revista „Alunelul”
60. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale


61. Instituţia publică „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a
proiectelor în domeniul sănătăţii”
62. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
63. Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile
64. Dispensarul Republican de Narcologie
65. Institutul de Medicină Urgentă
66. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
67. Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
68. Institutul de Cardiologie
69. Institutul Mamei şi Copilului
70. Institutul Oncologic
71. Policlinica Stomatologică Republicană
72. Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
73. Spitalul Clinic de Psihiatrie
74. Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
75. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”
76. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii
77. Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească
78. Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate
79. Î.S. „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”,
municipiul Chişinău
80. Clinica universitară de asistenţă medicală primară a Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
81. Clinica universitară stomatologică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”

Academia de Ştiinţe a Moldovei


82. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Altele
83. Compania Naţională de Asigurări în Medicină
84. Casa Naţională de Asigurări Sociale
85. Instituţia publică „Fondul de Investiţii Sociale din Moldova”
86. Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
87. Agenţia „Molsilva”

Municipiul Bălţi
88. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
89. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi
90. IMSP Spitalul de Psihiatrie Municipal Bălţi
91. IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi
92. IMSP Centrul Stomatologic Municipal Bălţi
Municipiul Chişinău
93. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Botanica
94. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Centru
95. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Rîşcani
96. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani
97. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana
98. IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1
99. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
100. IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.4
101. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii
102. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail”
103. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
104. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”
105. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie
106. IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
107. IMSP Centrul de Sănătate Coloniţa
108. IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni
109. IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu
110. IMSP Centrul de Sănătate Cricova
111. IMSP Centrul de Sănătate Grătieşti
112. IMSP Centrul de Sănătate Băcioi
113. IMSP Centrul de Sănătate Budeşti
114. IMSP Centrul de Sănătate Bubuieci
115. IMSP Centrul de Sănătate Vadul lui Vodă
116. IMSP Centrul de Sănătate Truşeni
117. IMSP Centrul de Sănătate Durleşti
118. IMSP Centrul de Sănătate Vatra
119. IMSP Centrul de Sănătate Sîngera
120. IMSP Maternitatea Municipală nr.2
121. IMSP Centrul de Sănătate Ghidighici
122. IMSP Dispensarul Municipal Dermatovenerologic

RAIOANE
Anenii Noi
123. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Anenii Noi
124. IMSP Spitalul Raional Anenii Noi
125. IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi
126. IMSP Centrul de Sănătate Bulboaca
127. IMSP Centrul de Sănătate Floreni
128. IMSP Centrul de Sănătate Hîrbovăţ
129. IMSP Centrul de Sănătate Mereni
130. IMSP Centrul de Sănătate Roşcani
131. IMSP Centrul de Sănătate Speia
132. IMSP Centrul de Sănătate Ţînţăreni
133. IMSP Centrul de Sănătate Varniţa
Basarabeasca
134. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca
135. IMSP Spitalul Raional Basarabeasca
136. IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca
137. IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia
138. IMSP Centrul de Sănătate Başcalia
Briceni
139. IMSP Spitalul Raional Briceni
140. IMSP Centrul de Sănătate Larga
141. IMSP Centrul de Sănătate Briceni
142. IMSP Centrul de Sănătate Corjeuţi
143. IMSP Centrul de Sănătate Lipcani
Cahul
144. Universitatea de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Cahul
145. Întreprinderea Municipală „Cavoris Med”
146. IMSP Spitalul Raional Cahul
147. IMSP Centrul de Sănătate Bucuria
148. IMSP Centrul de Sănătate Cahul
149. IMSP Centrul de Sănătate Colibaşi
150. IMSP Centrul de Sănătate Crihana Veche
151. IMSP Centrul de Sănătate Găvănoasa
152. IMSP Centrul de Sănătate Giurgiuleşti
153. IMSP Centrul de Sănătate Larga Nouă
154. IMSP Centrul de Sănătate Moscovei
155. IMSP Centrul de Sănătate Slobozia Mare
156. IMSP Centrul de Sănătate Zîrneşti
Cantemir
157. IMSP Spitalul Raional Cantemir
158. IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia
159. IMSP Centrul de Sănătate Cantemir
160. IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia
161. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia
162. IMSP Centrul de Sănătate Goteşti
Călăraşi
163. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Călăraşi
164. IMSP Spitalul Raional Călăraşi
165. IMSP Centrul de Sănătate Bravicea
166. IMSP Centrul de Sănătate Călăraşi
167. IMSP Centrul de Sănătate Onişcani
168. IMSP Centrul de Sănătate Pîrjolteni
169. IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni
170. IMSP Centrul de Sănătate Vălcineţ
171. IMSP Centrul de Sănătate Vărzăreştii Noi – Pituşca
Căuşeni
172. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Căuşeni
173. IMSP Spitalul Raional Căuşeni „Ana şi Alexandru”
174. IMSP Centrul de Sănătate Căinari
175. IMSP Centrul de Sănătate Căuşeni
176. IMSP Centrul de Sănătate Copanca
177. IMSP Centrul de Sănătate Fîrlădeni
178. IMSP Centrul de Sănătate Sălcuţa
179. IMSP Centrul de Sănătate Taraclia
180. IMSP Centrul de Sănătate Tănătari
181. IMSP Centrul de Sănătate Tocuz
Cimişlia
182. IMSP Spitalul Raional Cimişlia
183. IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia
184. IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei
185. IMSP Centrul de Sănătate Javgur
Criuleni
186. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Criuleni
187. IMSP Spitalul Raional Criuleni
188. IMSP Centrul de Sănătate Bălăbăneşti
189. IMSP Centrul de Sănătate Criuleni
190. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsarii Vechi
191. IMSP Centrul de Sănătate Hruşova
192. IMSP Centrul de Sănătate Măgdăceşti
Donduşeni
193. IMSP Spitalul Raional Donduşeni
194. IMSP Centrul de Sănătate Donduşeni
195. IMSP Centrul de Sănătate Sudarca
196. IMSP Centrul de Sănătate Ţaul
Drochia
197. IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”
198. IMSP Centrul de Sănătate Chetrosu
199. IMSP Centrul de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”
200. IMSP Centrul de Sănătate Gribova
201. IMSP Centrul de Sănătate Hăsnăşenii Mari
202. IMSP Centrul de Sănătate Maramonovca
203. IMSP Centrul de Sănătate Mîndîc
204. IMSP Centrul de Sănătate Nicoreni
205. IMSP Centrul de Sănătate Ochiul Alb
206. IMSP Centrul de Sănătate Pelinia
207. IMSP Centrul de Sănătate Sofia
208. IMSP Centrul de Sănătate Şuri
209. IMSP Centrul de Sănătate Ţarigrad
210. IMSP Centrul de Sănătate Zguriţa
Dubăsari
211. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari
212. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari
Edineţ
213. IMSP Spitalul Raional Edineţ
214. IMSP Centrul de Sănătate Cupcini
215. IMSP Centrul de Sănătate Edineţ
Făleşti
216. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Făleşti
217. IMSP Spitalul Raional Făleşti
218. IMSP Centrul de Sănătate Bocşa
219. IMSP Centrul de Sănătate Chetriş
220. IMSP Centrul de Sănătate Ciolacu Nou
221. IMSP Centrul de Sănătate Făleşti
222. IMSP Centrul de Sănătate Glinjeni
223. IMSP Centrul de Sănătate Işcălău
224. IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni
Floreşti
225. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Floreşti
226. IMSP Spitalul Raional Floreşti
227. IMSP Centrul Medicilor de Familie Floreşti
228. IMSP Centrul de Sănătate Ciutuleşti
229. IMSP Centrul de Sănătate Cuhureştii de Sus
230. IMSP Centrul de Sănătate Ghindeşti
231. IMSP Centrul de Sănătate Mărculeşti
232. IMSP Centrul de Sănătate Prodăneşti
233. IMSP Centrul de Sănătate Sănătăuca
234. IMSP Centrul de Sănătate Trifăneşti
235. IMSP Centrul de Sănătate Tîrgul Vertiujeni
Glodeni
236. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Glodeni
237. IMSP Spitalul Raional Glodeni
238. IMSP Centrul de Sănătate Balatina
239. IMSP Centrul de Sănătate Ciuciulea
240. IMSP Centrul de Sănătate Cobani
241. IMSP Centrul de Sănătate Fundurii Vechi
242. IMSP Centrul de Sănătate Glodeni
243. IMSP Centrul de Sănătate Hîjdieni
244. IMSP Centrul de Sănătate Iabloana
245. IMSP Centrul de Sănătate Limbenii Vechi
246. IMSP Centrul de Sănătate Sturzovca
Hînceşti
247. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Hînceşti
248. IMSP Spitalul Raional Hînceşti
249. IMSP Centrul de Sănătate Bobeica
250. IMSP Centrul de Sănătate Bujor
251. IMSP Spitalul Cărpineni
252. IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni
253. IMSP Centrul de Sănătate Crasnoarmeiscoe
254. IMSP Centrul de Sănătate Hînceşti
255. IMSP Centrul de Sănătate Lăpuşna – Paşcani
256. IMSP Centrul de Sănătate Sărata-Galbenă
Ialoveni
257. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ialoveni
258. IMSP Spitalul Raional Ialoveni
259. IMSP Centrul de Sănătate Bardar
260. IMSP Centrul de Sănătate Costeşti
261. IMSP Centrul de Sănătate Horeşti
262. IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni
263. IMSP Centrul de Sănătate Mileştii Mici
264. IMSP Centrul de Sănătate Puhoi
265. IMSP Centrul de Sănătate Răzeni
266. IMSP Centrul de Sănătate Ruseştii Noi
267. IMSP Centrul de Sănătate Ţipala
268. IMSP Centrul de Sănătate Văsieni
Leova
269. IMSP Spitalul Raional Leova
270. IMSP Centrul de Sănătate Leova
271. IMSP Centrul de Sănătate Filipeni
272. IMSP Centrul de Sănătate Iargara
273. IMSP Centrul de Sănătate Sărata Nouă
274. IMSP Centrul de Sănătate Sărăteni
Nisporeni
275. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Nisporeni
276. IMSP Spitalul Raional Nisporeni
277. IMSP Centrul de Sănătate Boldureşti
278. IMSP Centrul de Sănătate Grozeşti
279. IMSP Centrul de Sănătate Mileşti
280. IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni
281. IMSP Centrul de Sănătate Selişte
Ocniţa
282. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ocniţa
283. IMSP Spitalul Raional Ocniţa
284. IMSP Centrul de Sănătate Frunză
285. IMSP Centrul de Sănătate Ocniţa
286. IMSP Centrul de Sănătate Otaci
Orhei
287. Întreprinderea Municipală Clinica Stomatologică Orhei
288. IMSP Spitalul Raional Orhei
289. IMSP Centrul de Sănătate nr.1 Orhei
290. IMSP Centrul de Sănătate nr.2 Orhei
291. Spitalul de Psihiatrie şi Ftiziopneumologie Orhei
292. IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni
293. IMSP Centrul de Sănătate Bulăieşti
294. IMSP Centrul de Sănătate Pelivan
295. IMSP Centrul de Sănătate Peresecina
296. IMSP Centrul de Sănătate Teleşeu
297. IMSP Centrul de Sănătate Morozeni
298. IMSP Centrul de Sănătate Susleni
299. IMSP Centrul de Sănătate Ciocîlteni
300. IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni
301. IMSP Centrul de Sănătate Ghetlova
302. IMSP Centrul de Sănătate Isacova
303. IMSP Centrul de Sănătate Cucuruzeni
304. IMSP Centrul de Sănătate Ivancea
Rezina
305. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina
306. IMSP Spitalul Raional Rezina
307. IMSP Centrul de Sănătate Rezina
308. IMSP Centrul de Sănătate Mateuţi
309. IMSP Centrul de Sănătate Ignăţei
310. IMSP Centrul de Sănătate Pripiceni-Răzeşi
311. IMSP Centrul de Sănătate Cinişeuţi
Rîşcani
312. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rîşcani
313. IMSP Spitalul Raional Rîşcani
314. IMSP Centrul de Sănătate Văratic
315. IMSP Centrul de Sănătate Zăicani
316. IMSP Centrul de Sănătate Rîşcani
317. IMSP Centrul de Sănătate Mihăileni
318. IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni
319. IMSP Centrul de Sănătate Şaptebani
320. IMSP Centrul de Sănătate Vasileuţi
321. IMSP Centrul de Sănătate Recea
322. IMSP Centrul de Sănătate Costeşti
Sîngerei
323. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Sîngerei
324. IMSP Spitalul Raional Sîngerei
325. IMSP Centrul de Sănătate Biruinţa
326. IMSP Centrul de Sănătate Rădoaia
327. IMSP Centrul de Sănătate Chişcăreni
328. IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei
329. IMSP Centrul de Sănătate Drăgăneşti
330. IMSP Centrul de Sănătate Sîngereii Noi
331. IMSP Centrul de Sănătate Copăceni
332. IMSP Centrul de Sănătate Flămînzeni – Coşcodeni
333. IMSP Centrul de Sănătate Pepeni
334. IMSP Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi
335. IMSP Centrul de Sănătate Cubolta
336. IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mici
Soroca
337. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Soroca
338. IMSP Spitalul Raional Soroca
339. IMSP Centrul de Sănătate Parcani
340. IMSP Centrul de Sănătate Slobozia-Cremene
341. IMSP Centrul de Sănătate Vasilcău
342. IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni
343. IMSP Centrul de Sănătate Rudi
344. IMSP Centrul de Sănătate Soroca
345. IMSP Centrul de Sănătate Cosăuţi
346. IMSP Centrul de Sănătate Racovăţ
347. IMSP Centrul de Sănătate Rubleniţa
348. IMSP Centrul de Sănătate Visoca
349. IMSP Centrul de Sănătate Nimereuca
350. IMSP Centrul de Sănătate Căinarii Vechi
351. IMSP Centrul de Sănătate Vădeni
352. IMSP Centrul de Sănătate Soroca Nouă
Străşeni
353. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Străşeni
354. IMSP Spitalul Raional Străşeni
355. IMSP Centrul de Sănătate Cojuşna
356. IMSP Centrul de Sănătate Pănăşeşti
357. IMSP Centrul de Sănătate Lozova
358. IMSP Centrul de Sănătate Sireţi
359. IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni
360. IMSP Centrul de Sănătate Micăuţi
361. IMSP Centrul de Sănătate Micleuşeni
362. IMSP Centrul de Sănătate Codreanca
363. IMSP Centrul de Sănătate Zubreşti
364. IMSP Centrul de Sănătate Străşeni
Şoldăneşti
365. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Şoldăneşti
366. IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti
367. IMSP Centrul de Sănătate Olişcani
368. IMSP Centrul de Sănătate Şoldăneşti
369. IMSP Centrul de Sănătate Vadul-Raşcov
370. IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni
371. IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari
Ştefan Vodă
372. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ştefan Vodă
373. IMSP Spitalul Raional Ştefan Vodă
374. IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă
375. IMSP Centrul de Sănătate Crocmaz
376. IMSP Centrul de Sănătate Olăneşti
377. IMSP Centrul de Sănătate Antoneşti
378. IMSP Centrul de Sănătate Talmaza
Taraclia
379. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Taraclia
380. IMSP Spitalul Raional Taraclia
381. IMSP Centrul de Sănătate Corten
382. IMSP Centrul de Sănătate Tvardiţa
383. IMSP Centrul de Sănătate Valea Perjei
384. IMSP Centrul de Sănătate Musaitu
385. IMSP Centrul de Sănătate Taraclia
Teleneşti
386. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Teleneşti
387. Clinica Stomatologică din Teleneşti
388. IMSP Spitalul Raional Teleneşti
389. IMSP Centrul de Sănătate Teleneşti
390. IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti
391. IMSP Centrul de Sănătate Chiştelniţa
392. IMSP Centrul de Sănătate Brînzenii Noi
393. IMSP Centrul de Sănătate Mîndreşti
394. IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi
Ungheni
395. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ungheni
396. IMSP Spitalul Raional Ungheni
397. IMSP Centrul de Sănătate Ungheni
398. IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti – Costuleni
399. IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni
400. IMSP Centrul de Sănătate Sculeni
401. IMSP Centrul de Sănătate Cioropcani
402. IMSP Centrul de Sănătate Petreşti
403. IMSP Centrul de Sănătate Valea Mare
404. IMSP Centrul de Sănătate Pîrliţa
405. IMSP Centrul de Sănătate Corneşti
406. IMSP Centrul de Sănătate Mănoileşti
407. IMSP Centrul de Sănătate Năpădeni
408. IMSP Centrul de Sănătate Cetireni
409. IMSP Centrul de Sănătate Rădenii Vechi
UTA Găgăuzia
Comrat
410. Instituţia Publică de Stomatologie din Comrat
411. IMSP Spitalul Raional Comrat
412. IMSP Centrul de Sănătate Comrat
413. IMSP Centrul de Sănătate Congaz
414. IMSP Centrul de Sănătate Avdarma
415. IMSP Centrul de Sănătate Cioc-Maidan
416. IMSP Centrul de Sănătate Chirsova
417. IMSP Centrul de Sănătate Dezghingea
418. IMSP Centrul de Sănătate Borogani
Ceadîr-Lunga
419. Instituţia Publică de Stomatologie din Ceadîr-Lunga
420. IMSP Spitalul Raional Ceadîr-Lunga
421. IMSP Centrul de Sănătate Ceadîr-Lunga
422. IMSP Centrul de Sănătate Copceac
423. IMSP Centrul de Sănătate Cazaclia
424. IMSP Centrul de Sănătate Tomai
Vulcăneşti
425. Instituţia Publică de Stomatologie din Vulcăneşti
426. IMSP Spitalul Raional Vulcăneşti
427. IMSP Centrul de Sănătate Vulcăneşti

Anexa nr.7

Determinarea cuantumului minim al chiriei


bunurilor proprietate publică

1. Cuantumul minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor se calculează după


formula:

Pai = Tb × (1 + K1 + K2 + K3) × K4 × S,

în care:
Pai – cuantumul chiriei anuale;
Tb – tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu;
K1 – coeficientul de amplasare a încăperii;
K2 – coeficientul de amenajare tehnică;
K3 – coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii;
K4 – coeficientul de piaţă;
S – suprafaţa încăperii.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:


a) tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu (Tb):

municipiul Chişinău 336,5


lei
municipiul Bălţi 238,6
lei
celelalte municipii, oraşele-reşedinţă 173,5
lei
oraşele şi localităţile suburbane din componenţa municipiilor 130,2
lei
localităţile săteşti 43,5 lei

b) coeficientul de amplasare a încăperii (K1):

clădire separată 0,5


construcţie încorporată sau anexată 0,45
încăpere supraterană, inclusiv parter 0,4
soclu 0,35
demisol 0,3
subsol cu geamuri, etaj tehnic, acoperiş 0,2
alte subsoluri 0,0

c) coeficientul de amenajare tehnică (K2):

apeduct, canalizare, apă caldă, încălzire centrală 0,5


apeduct, canalizare, încălzire centrală 0,4
apeduct, canalizare, apă caldă 0,3
apeduct, canalizare 0,2
încălzire centrală 0,2
lipseşte amenajarea tehnică 0,0

d) coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii (K3):


1) ateliere de creaţie ale pictorilor, sculptorilor, arhitecţilor, meşterilor populari; 0,05
spaţii utilizate de chiriaşi în scopuri medicale şi farmaceutice; întreprinderi de
producţie ale societăţilor persoanelor cu dizabilităţi; spaţii utilizate pentru
realizarea acţiunilor în masă din cadrul proiectelor şi programelor finanţate de la
bugetul public naţional
2) instituţii finanţate de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ- 0,1
teritoriale, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, alte persoane juridice de drept public; patronate,
fundaţii, asociaţii obşteşti
3) spaţii pentru laboratoare, pentru instruire, pentru efectuarea de lucrări de 0,2
cercetare şi proiectare; spaţii pentru prestarea de servicii poştale, sportive şi de
întremare a sănătăţii
4) garaje, depozite, spaţii tehnice (cu excepţia celor menţionate la poziţia 6) şi alte 0,4
încăperi auxiliare; spaţii pentru prestarea de servicii către populaţie (ateliere de
reparaţie a încălţămintei, a îmbrăcămintei şi a obiectelor de uz casnic, frizerii,
curăţătorii chimice, puncte de închiriere a obiectelor, băi, birouri de avocaţi)
5) spaţii folosite pentru comercializarea produselor de panificaţie, a produselor 0,5
lactate, alimentare şi de cofetărie, a băuturilor nealcoolice; unităţi de alimentaţie
publică cu preparare şi comercializare a bucatelor; spaţii de producţie; sedii
(încăperi) folosite de organele mijloacelor de informare în masă
6) încăperi pentru reparaţia şi deservirea tehnică a automobilelor, a tehnicii de 0,7
calcul şi a altor utilaje
7) spaţii folosite în scopuri de comerţ, altele decît cele prevăzute la poziţia 5) 0,8
8) încăperi folosite pentru jocuri electronice, jocuri computerizate şi alte jocuri 1,2
distractive pentru copii
9) încăperi utilizate în calitate de oficii 1,5
10) instituţii financiare, burse, companii de asigurare 2,0
11) restaurante, baruri, cafenele cu servire a băuturilor alcoolice 2,5
12) case de schimb valutar, puncte de înregistrare video şi de închiriere a producţiei 3,0
video
13) încăperi folosite pentru jocuri de noroc 4,0
14) încăperi cu altă destinaţie decît cele enumerate la poziţiile 1)–13) 1,0

e) coeficientul de piaţă (K4) se stabileşte prin înţelegere a părţilor şi nu poate fi mai


mic de 1,0, iar pentru genurile de activitate desfăşurate în încăperile menţionate la lit.d)
poziţiile 1)–6), el nu poate fi mai mic de 0,5, excepţie făcînd:
– încăperile folosite de organele mijloacelor de informare în masă, pentru care
coeficientul de piaţă se stabileşte în intervalul de la 1,0 la 1,5;
– spaţiile utilizate pentru realizarea acţiunilor în masă din cadrul proiectelor şi
programelor finanţate de la bugetul public naţional şi spaţiile folosite de către uniunile de
creaţie, precum şi spaţiile din clădirea Parlamentului, utilizate de unitatea de alimentaţie
publică cu preparare şi comercializare a bucatelor, pentru care coeficientul de piaţă se
stabileşte în mărime de 0,1.
La stabilirea acestui coeficient trebuie să se ţină cont de cererea şi de oferta spaţiilor
ce ar putea fi date în chirie, de posibilitatea utilizării terenului aferent, de caracteristicile
teritorial-economice ale zonei şi de alte criterii calitative, necuprinse în coeficienţii aplicaţi,
ale încăperilor.

În cazul în care se dau în locaţiune mai multe încăperi cu diferite condiţii de


amplasare şi de amenajare tehnică sau încăperi care vor fi utilizate în diverse scopuri,
cuantumul total al chiriei se constituie din suma chiriilor calculate pentru fiecare încăpere
sau grup de încăperi.
2. Cuantumul chiriei anuale pentru utilajul, mijloacele de transport şi alte mijloace
fixe (denumite în continuare utilaj) date în locaţiune se calculează după formula:

Pau = Ua × K1 × K2 + Q,

în care:
Pau – cuantumul chiriei anuale pentru utilajul dat în locaţiune;
Ua – amortizarea/uzura anuală a utilajului dat în locaţiune;
K1 – coeficientul de calcul;
K2 – coeficientul de piaţă;
Q – cheltuielile de întreţinere şi de exploatare a utilajului dat în locaţiune, suportate
de locator.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:


a) amortizarea/uzura anuală a utilajului (Ua) se calculează pentru fiecare obiect de
evidenţă potrivit prevederilor Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.338/2003, conform tabelului nr.1:

Tabelul nr.1

Nr. Denumirea Nr. Durata de Costul de Amorti- Amorti- Coefici- Coefici- Cheltuielile Cuantumul
crt. utilajului de utilizare/ intrare/ zarea/ zarea/ entul entul de chiriei
inve- durata de valoarea uzura la uzura de de întreţinere anuale
ntar funcţionare iniţială data anuală calcul piaţă şi (Pau), în lei
utilă, în sau dării (Ua), (K1) (K2) exploatare
ani. valoarea în în lei (Q), în lei
Distanţa, reevaluată, locaţiune,
km în lei în lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

b) coeficientul de calcul (K1) se va stabili în funcţie de amortizarea/uzura de la data dării în locaţiune a


utilajului (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2

Mărimea de 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
amortizare/de uzură
Ua (%)
K1 1,88 1,79 1,71 1,62 1,53 1,44 1,35 1,27 1,18 1,09 1,0

c) coeficientul de piaţă (K2) se stabileşte prin înţelegere a părţilor şi nu poate fi mai


mic de 1,0. La stabilirea acestui coeficient se va ţine cont de cerere şi de ofertă, de venitul
neobţinut, de diferenţa dintre valoarea contabilă/valoarea de bilanţ şi preţul de piaţă la
utilajul de acelaşi tip sau cu caracteristici comparabile, precum şi de alţi factori. Excepţie fac
autorităţile/instituţiile bugetare la darea în locaţiune a utilajului altor autorităţi/instituţii
bugetare, pentru care coeficientul de piaţă se stabileşte în mărime de 1,0, precum şi unitatea
de alimentaţie publică cu preparare şi comercializare a bucatelor în spaţiile din clădirea
Parlamentului, pentru care coeficientul de piaţă se stabileşte în mărime de 0,2.
În cazul în care mărimea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a utilajului (Q)
variază, aceasta se recalculează şi se achită suplimentar.
3. Cuantumul chiriei anuale pentru folosirea activelor circulante se calculează după
formula:

Pac = C × R × K,

în care:
Pac – cuantumul chiriei anuale pentru folosirea activelor circulante;
C – valoarea contabilă/valoarea de bilanţ a activelor circulante la data calculării
chiriei;
R – rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni de
politică monetară pe termen scurt;
K – coeficientul de piaţă.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:


a) valoarea contabilă/valoarea de bilanţ a activelor circulante se calculează pentru
fiecare obiect de evidenţă conform tabelului nr.3:

Tabelul nr.3

Nr. Denumirea Cantitatea Unitatea de Valoarea Valoarea Note


crt. activelor măsură contabilă/ contabilă/
circulante valoarea de valoarea de
bilanţ bilanţ
a unei unităţi la totală la data
data calculării calculării
chiriei, în lei chiriei, în lei
1 2 3 4 5 6 7

b) rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni de


politică monetară pe termen scurt se publică periodic în presă. În calcule se foloseşte
valoarea ratei în vigoare la data încheierii contractului de locaţiune;
c) coeficientul de piaţă se stabileşte prin înţelegerea părţilor şi nu poate fi mai mic de
1,0.
După încetarea efectului contractului de locaţiune, locatarul restituie activele
circulante în volumele fixate la data dării lor în locaţiune. În cazul imposibilităţii de restituire
a activelor circulante, costul lor se recuperează la preţurile de piaţă care sînt în vigoare la
data încetării efectului contractului de locaţiune.
4. Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică se stabileşte fără taxă pe
valoarea adăugată.
Dacă locatorul este înregistrat ca contribuabil al taxei pe valoarea adăugată, chiria va
fi încasată de la locatar cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, calculată suplimentar la
valoarea serviciilor prestate.

Notă. Prevederile prezentei anexe nu se aplică pentru raporturile juridice


reglementate de Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a
infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice.

__________
Legile Republicii Moldova
289/15.12.2017 Legea bugetului de stat pentru anul 2018 //Monitorul Oficial 464-470/810, 29.12.2017

S-ar putea să vă placă și