Sunteți pe pagina 1din 8

AneXB

METODOLOGIE PRIVIND

EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU DosANDIREA DREPTULUI DE SEMNATURA

Capitolull Dispozltil generale

ART. 1

(1) in exercitarea atributlitor sale, Ordinul Arnitectilor din Romania (OAR) are sarcina permanenta, conferlta de lege, de a acorda drept de sernnatura arhitectllor ~i conductorilor arhitecti orqanizand in mod corespunzator dcbandlrea experientel profesionale a candidatilor ~i verificarea cunostlntelor dobandite in vederea obtinerii acestui drept.

(2) Titlul academic/diploma de absolvire a studiilor universitare de arhitectura nu sunt suficiente pentru a exercita practic activitatea de elaborare complexa a proiectelor ce urmeaza a se executa/ construi ~i pentru a asuma responsabilitatea profesionala la nivelul calitativ cerut de autoritati tn numele interesului public §i de catre clienti In calitate de consumatori.

(3) Ordinul Arhitectilor din Romania este singura lnstttutie abilitata In acordarea dreptului de semnatura, aceasta atributle nu poate fi exercitata de niei 0 alta institutie sau asociatie profeslonala.

ART. 2

(1) Arhitectul sau conductorul arhitect dcbandesc dreptul de semnatura In urmatoarele conditii:

a) - arhitectii :;;i conductorii arhltecti absolventi de maxim 5 ani: dupa efectuarea timp de 2 ani a unui stagiu de pregatire practica In domeniul prolectarn obiectivelor pentru care legea impune obtinsrea autorizatiei de construire :;;i in domeniul elaborarii planurilor urbanistice de detaliu,

b) - arhltectii care au absolvit studii postuniversitare - masterat, doctorat - dupa efectuarea unui stagiu de minim 1 an tn aceleasi domenii ca la alineatul precedent,

c) - arhitectll :;;i conductorii arhitecti cu mal mult de 5 ani de la absolvire: fara efectuarea stagiului practic, daca pot dovedi ca au practicat profesia In domeniile de la alineatul (a) fara drept de semnatura, timp de minim 5 ani, in colective conduse de arhitectl cu drept de semnatura.

(2) Nivelul cunostintelor candidatilor, indiferent de varianta de preqatlre adoptata, se verlfica in sesiuni de acordare a dreptului de sernnatura organizate trimestrial, de catre Ordinul Arhitectilor din Romania.

(3) Arhitectli :;;i conductorii arhitecf cu diplome de studii obtinute in Romania care doresc sa obtina dreptul de semnatura se vor inscrie in Ordinul Arhitectilor - sectiunea stagiari, pentru a efectua stagiul de preqatire sub Tndrumarea asigurata de Ordin §i pentru a fi veriticati §i atestati.

(4) Arhitectii straini ce au absolvit studii universitare §i au practicat arhitectura in tari ale Uniunii Europene obtin drept de sernnatura in Romania, daca fac dovada atestarii profesionale corespunzatoare de catre orqanlzatii profesionale similare Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR) §i daca i§i tnsusesc legislatia romana din domeniul profesiei, situatie ce se va verifica de Comisia de Atestare a OAR. Interviul se va desfasura in baza reglementarilor §i legislatiei specifice din Romania.

(5) Arhitectii cetlteni rornani ce au absolvit In strainatate studii universitare de specialitate recunoscute de statui roman :;;i nu sunt atestati de orqaruzatl'le profesionale din tarile respective, se vor inscrie in Ordinul Arhitectilor din Romania ~i vor urma, dupa caz, una din variantele de pregatire/stagiatura de la art.2 alin. (1) in vederea obtineril dreptului de sernnatura pe teritoriul Rornaniei.

Capitolul "

1

inscrierea in Ordin a arhitectllor !}i conductorilor arhltectl pe perioada efectuarii stagiilor de preqatlre

ART. 3

(1) Tn vederea inscrierii in Ordinul Arhitectilor din Romania, arhitectii §ii conductorii arhitectl candidati pentru obtlnerea dreptului de semnatura vor depune la Filiala teritoriala a OAR, In raza careia domiolllaza, 0 cerere adresata Presedintelui acesteia, care va cuprinde:

a) numele, prenumele §ii domiciliul solicitantulul;

b) locul si data nasterli:

c) elementele actului de identitate - seria si nurnarul actului, codul numeric personal, data eliberaril §i organul emitent;

d) indicarea diplornei/adeverintel care atesta calitatea de absolvent in arhitectura si, dupa caz, nivelul studiilor postuniversitare - nurnarul, data de eliberare §i emitentul;

e) solicitarea de a fi inregistrat in OAR la sectiunea stagiari ;

f) indicarea variantei de preqatire/staqlu pe care 0 va urma, a arhitectului cu drept de semnatura sub indrumarea caruia i§i va desfasura perioada de stagiu, cu care a incheiat 0 conventie de stagiu, precum §ii societatea la care este angajat ca stagiar;

g) 0 declaratie prin care solicitantul se obliga sa respecte prevederile legii, ale Regulamentului OAR §i ale codului deontoloqlc,

(2) Cererea va fi tnsotita. In mod obligatoriu, de urmatoarele acte care dovedesc tmpreiurarlle susmentionate, depuse de catre solicitant intr-un singur exemplar:

a) copie legalizata la notariat, dupa diploma de studii sau aoeverinta emisa de institutia de invatamant prin care se dovedeste ca solicitantul a promovat examenul de diploma sl, dupa caz, cople leqalizata dupa diploma de master sau doctor In domeniul arhitecturii;

b) copie dupa actul de identitate al petentului;

c) copii ale certificatului de nastere, dupa caz, §i ale actului de stare civila, in cazul schirnbarii numelui;

d) certificatul de cazier judiciar, in original, eliberat cu eel mult 15 zile lnainte de data depunerii cererii;

e) curriculum vitae;

f) acte §i inscrisuri doveditoare ale activltatli profesionale desfasurate in perioada de minim 5 ani scursa de la absolvirea studiilor pentru cei care sollclta dobandirea dreptului de semnatura fara efectuarea stagiului;

g) coua fotografii, pentru leqitimafla de arhitect membru al OAR.;

h) copie dupa dovada achltarli taxei de inscriere;

i) convenfla de stagiu incheiata cu un arhitect tndrurnator §i copia contractului individual de munca parafata de Camera de rnunca teritoriala.

(3) Copiile dupa adele emise in Romania se vor verifica cu originalele respective la secretariatul Filialei teritoriale. Pentru actele emise in alte tari se vor prezenta copii traduse §i legalizate la notariat.

(4) Dupa verificarea de catre personaluJ acreditat al Filialei teritoriale OAR a cererii §i a actelor depuse de sollcitanti, candidatll la obtinerea dreptului de sernnatura care indeplinesc conditiile normate ale Ordinului Arhltectitor din Romania vor fi lnreqistrati de catre FiHala in Registrul Arhitectllor Stagiari, cu mentionarea variantei de preqatlre admise,

(5) Flecarul candidat la obtinerea dreptului de sernnatura inregistrat la filiala i se dedica un dosar ce va cuprinde cererea de inscriere, actele tnsotitoare ale acestela, contractul individual de munca §i conventla cu arhitectul lndrumator, foaia de rnentluni privind desfasurarea stagiului (data de incepere, prezenta la actiunile/conferintele/cursurile de pregatire ale stagiarilor initiate de Filiala teritoriala OAR, eventualele suspendari ale staqiului, schlmbari ale arhitectului indrumator, eventualele modificari ale firmelor in cadrul carora l§i desfasoara stagiuJ candidatul), precum §ii rapoartele semestriale intocmite de candidat conform art, 6 alin. (1) din prezenta metodologie.

2

Capitolullll Stagiul de pregatire

ART. 4

(1) Arhitectul ~i conductorul arhitect absolventi de mal putln de 5 ani r~i vor desfasura activitatea protesionala ca stagiari pe 0 perioada de 2 ani, In baza unui contract individual de munca cu norma Tntreaga Tnregistrat la Camera de Munca teritoriala, sub Indrumarea unui arhitect cu drept de semnatura ~i cu 0 practica profeslcnala corespunzatoare dreptului de semnatura de minim 5 ani,

(2) Arbitectll absolventi de masterat sau doctorat vor efectua stagiatura tlrnp de 1 an, tn aceteasi conditii mentionate la art. 3 alin (1)

(3) Stagiul tn domeniul arhitecturii este definit prin acte ~i actiuni specitice profesiei ~i consta in participarea la elaborarea de studii ~i proiecte de arhltectura In toate fazele necesare diferitelor niveluri de avizare ~i respectiv de autorizare a construirii, la activitaf de organizare ~i planificare a etapelor de proiectare, de coordonare a speclalltatilor inqlnerestl cu care se colaboreaza, de evaluare ~i estimare a costurilor de investitie, de urrnarire a executarli proiectelor tn santier, precum §i de intocmire a alter tipuri de documentatii speciale destinate pentru analiza modului de integrare in cadrul urban existent sau a gradului de valorificare a patrimoniului arhitectural.

ART. 5

(1) Stagiul de preqatire se poate efectua In cadrul unui birou individual de arhitectura, al unei societati civile de proiectare de arhltectura sau al unei societati comerciale ce are ca obiect principal de activitate proiectarea de arhitectura ~i are angajat permanent arhitectul ce lndepllneste conditllle cerute pentru a f indrurnator de stagiari.

(2) Se ad mite ca 0 etapa a stagiului de maxim 1 an sa se efectueze Tn structurile de avizare ale admioistrafhlor locale din orasele mari cu populatie de minim 30.000 locuitori, care au ca angajati arhitecil cu drept de semnatura de min. 5 ani, chiar daca dreptul de semnatura at acestora este temporar suspendat.

(3) Stagiul nu se poate efectua tn cadrul institutiilor de tnvatamant de arhltectura.

(4) Stagiul nu se poate efectua lntr-o societate de proiectare In care stagiarul define parti sociale sau actiuni sau daca stagiarul detine 0 functie de conducere In acea societate.

(5) Stagiul profesional se poate efectua In strainatate cu conditia ca la inceputul perioadei de stagiu, arhitectul stagiar sa depuna la Ordin contractul de munca la un arhitect sau birou/societate din stralnatate, precum ~i un angajament semnat de un arhitect care va asigura tndrumarea profesionala a stagiarului.

ART. 6

(1) Se recornanda ca stagiul sa se efectueze integral !iii continuu sub indrumarea aceluiasi arhitect si la acelast loc de rnunca Tn caz ca acest deziderat nu poate fi realizat din motive obiective se admite executa rea fraqmentata a stagiului la mal multe societatsblrouri de arhitectura, eventual sub conducerea altar arhitecti tnorurnatort, cu conditia ca nici una din etapele fragmentate ale stagiului sa nu fie mal mica de 6 luni, iar discontinuitatea In timp tntre etape sa nu depaseasca 1 an; pentru fiecare loc nou de stagiu !}i pentru fiecare nou Tndrumator se vor prezenta contracte individuale de munca ~i respectiv conventii de staqiu

(2) Durata stagiului se calculeaza de la data inscrierii In Ordinul Arnitectilor, dupa depunerea tuturor documentelor prevazute la art, 3.

(3) In durata calculate a stagiului se includ si concedlile legale de odlhna prevazute In contractul individual de rnunca

3

(4) Modelul conventiei intre candidat ~i arhitectul tndrumator este prezentat In anexa la prezentele norme.

(5) in cazul tn care stagiarul, din motive obiective, incheie un contract pentru jurnatate (1/2) din norma de munca, durata perioadei de stagiu indeplfnit se va considera [umatate din durata calendaristica a respectivului contract de munca.

(6) Stagiul se considera suspendat pe durata incetarii contractului de munca sau in cazul anularii conventlei cu arhitectul indrumator, situatie pe care stagiarul 0 va aduce la cunostinta Consiliului de conducere al Filiatei spre a fi tnreqlstrata ca atare, in termen de maxim 7 zile. Suspendarea tnceteaza daca se Tncheie un nou contract de munca !?i/sau 0 noua conventie de Tndrumare a stagiului.

ART. 7

(1) La incheierea fiecarui semestru de preqatire, stagiarul va lntocrni un raport scris asupra activitatii desfasurate, de 5 - 7 pagini format A4, pe care, vizat de arhitectul indrumator, II va depune la secretariatul Filialei OAR la care este inregistrat. in maxim 30 de zile de la lncheierea semestrului. In absenta acestui raport, semestrul respectiv nu se ia Tn calculul duratei fndeplinite a stagiului.

(2) Pe parcursul desfasurarii stagiului, candidatul este obligat sa frecventeze cursurile ~i conferintele organizate de OAR dedicate pregatirii stagiarilor, care vor cuprinde expuneri asupra leqislatlei specifice domeniului prolectarli ~i constructiei, asupra modului de aplicare tn practica a acesteia sau vor prezenta 9i detalia modul de organizare a procesului de proiectare.

(3) La finalul perioadei de preqatire stagiarul alcatuiests portofoliul de lucrari elaborate (minim 3 proiecte la nivelul cerut de autorizarea construirii la a carer elaborate a participat direct, ptanse cu semnaturi originale, stampila firmeilBIA ~i parafa arhitectului lndrurnator, eventual fotografii, note explicative) cu care se va prezenta la sesiunea de verificare a cunostintetor !?i acordare a dreptului de sernnatura, organizata de OAR.

ART,8

(1) Candidatii care nu sunt obllqati sa desfasoars efectiv stagiul de preqatire sub Tndrumarea OAR, se inscriu in Registrul Arhitectilor stagiari lntr-o sectiune separate ~i prezlnta la inscriere:

- un Raport curricular cuprinzand 20-30 pagini format A4, intocmit de candidat, in care vor descrie !?i evalua activitatea profesionala din domeniul arhitecturii, destasurata in anii anteriori,

- dOU8 recomandari ale unor arhitecn cu drept de sernnatura !?i practlca profesionala mai mare de 5 ani, care au lucrat cu candidatul §i i-au urmarit evolutia Tn profesie.

Capitolul IV

Atributiile OAR in preqatirea stagiarilor

ART,9

(1) Consiliul de conducere/Colegiul director al Filialei teritoriale au obligatia de a organiza §-i supraveghea indrumarea arhitectilor/conductorilor arhitecti stagiari lnscrisi in Ordin; pentru aceasta activitate vor desemna 0 persoana sau un grup de lucru de 3-5 persoane, In functie de marimea Filialei ~i numarul de stagiari inregistrati.

(2) Conducerea Filialei teritoriale raspunde de intocmirea si actualizarea permanents a Registrului Arhitectilor stagiari, precum !?i a dosarelor de stagiu, tn conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(3) Ordinul Arhitectilor, prin filialele sale, orqanizeaza conferlntele/cursurile anuale de preqatire a stagiarilor, stabileste perioada calendaristica de desfasurare §-i programa ternatica, asiqura numirea lectorilor ~i urmareste prezenta stagiarilor.

4

(4) In vederea prezentarii stagiarului la sesiunea de acordare a dreptului de sernnatura, Secretariatul Filialei teritoriale lncheie dosarul de stagiar al candidatului, carula Ii ata~eaza documentul ce atesta indeplinirea stagiului cu respectarea prezentelor norme, semnat de pre~edintele Filialei teritoriale, ~i remite dosarul la Comisia de atestare a OAR cu minim 30 de zile inaintea datei stabifite pentru desfasurarea sesiunii.

ART. 10

(1) Grupul de lucru pentru preqatirea stagiarilor va acorda sprijin acelor stagiari care solicita Ordinului Infcrrnatil privind arhitectii tndrurnatori ~i firmele de arhitectera disponibile in a-si asuma responsabilitatea pregatirii candidatilor pentru obtinerea dreptului de sernnatura: in acest scop se vor pregati si pune la dispozitia candidatilor liste cu societatile, respectiv cu arhltectil care indeplinesc condifiile §i sunt de acord sa garanteze indrumarea stagiarilor.

(2) Daca, din orice motive, pe perioada stagiului, arhitectul tndrurnator nu i~i mai poate Tndeplini oblipatiile specifice, acesta va depune 0 informare asupra situatiei intervenite adresata Presedmtelui Filialei solicitand preluarea obliqatiilor de tndrumator de catre alt arhitect.

(3) La finele perioadei de stagiu arhitectul tndrurnator tntocmeste 0 nota de caracterizare a activitatll stagiarului cu evaluarea nivelului de preqatire atins de acesta, nota ce se include Tn dosarul stagiarului.

Capitolul V

Exarninarea candidatllor pentru acordarea dreptului de ssmnatura

ART. 11

(1) Ordinul Arhitectilor din Romania va organiza 4 sesiuni pe an de acordare a dreptului de sernnatura.

(2) Pentru fiecare sesiune de acordare a dreptului de sernnatura, Colegiul Director al OrdinuJui va emite un comunicat privind rnodalitatlle de desfasurare a acesteia.

(3) Solicitantii care indeplinesc conditiile cerute de lege §i de prezenta Metodologie pentru acordarea dreptului de sernnatura vor depune la Filiala Ordinului Arnltectilor 0 cerere adresata Presedintelul Ordinului pentru dobandirea dreptului de semnatura; solloltantil vor depune portofoliul de lucrari ~i se vor lngriji ca dosarul personal Tntocmit la Filiala Tn care si-au desfasurat stagiatura sa fie transmis catre Comisia de atestare cu cel putin 30 de zile inainte de data comunicata a examinarll, timp necesar veriflcarii dosarelor.

(4) Evaluarea candldatllcr 1n vederea acordaril dreptului de sernnatura se face prin interviu cu referire la organizarea §i deontologia profesiei de arhitect, la legislatia §i reqlernentarlle tehnice specifice profesiei aplicabile lucrarilor prezentate, la moduJ Tn care candidatul si-a efectuat stagiul.

(5) In cazuJ neacordarf dreptului de sernnatura de catre Comisia Ordinului, candidatil pot adresa contestafii scrise catre Presedintele OAR, pe care Ie vor depune ln termen de maxim 3 zile la Secretariatul Ordinului. Colegiul Director va analiza contestatille tntr-un interval de timp de maxim 30 de zile ti va raspunde in scris contestatarilor.

Capitolul VI Dlspozltll finale

ART. 12

(1) Certificatele de acordare a dreptului de semnatura se redacteaza prin grija Secretariatului Ordinului §i se sernneaza de catre Presedintele OAR., in maxim 30 de zile de fa data sesiunii de atestare.

(2) Dobandirea certificatului de acordare a dreptului de semnatura da dreptul lnscrierii in Filialele OAR ca arhitect sau conductor arhitect cu drept de sernnatura.

5

Anexa:

Conventia de stagiu intre stagiar ~i arhitectul tndrumator.

CONVENTIE DE STAGIU

Incheiata intre:

1 ".,,, .. " .. ,,, " , domiciliat(a) in , , str , nr , et.

.......... , ap , sector , in calitate de arhitect tndrurnator, membru al OrdinuJui Arhitectilor

din Romania la sectiunea arhitect cu drept de semnatura tncepand din anul ." , TNA nr ..

.exercltand profesiala societatea I biroul , denumit In continuare Indrumator,

~i

2 ,.", .. ,., ,., .. , , domiciliat(a) in , str , nr , et.

.......... , ap , sector , in calitate de arhitect I conductor arhitect stagiar, denumit In

continuare Stagiar.

Potrivit dlspozitiilor LegH nr. 184/2001 pentru organizarea §i exercitarea profesiei de arhitect,republicata, a Regulamentului OAR si a metodologiei de dobandire a dreptului de semnatura adoptata de OAR, par1ile tnchele prezenta Conventie de stagiu.

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONVENTIEI

Art. 1. Obiectul conventiei 11 constituie reglementarea condltiitor ~i termenilor colaboraril profesionale dintre Indrumator ~i Stagiar In vederea efectuarf stagiului,.

CAPITOLUL II: DURATA CONVENTIEI

Art. 2. (1) Prezenta Conventie se Incheie pe 0 durata de , ~j intra in vigoare de la data

avizarll de catre Ordin.

CAPITOLUL III: OBLIGATIILE pARTILOR

Art. 3. INDRUMATORUL se obliga:

3.1. sa acorde sprijin :;;i informatli profesionale pentru ca stagiarul sa poata elabora cu profesionalism proiectele sau partile de proiect tncredintate §i pentru ca stagiarul sa perfectioneze pregatirea sa profeslonala practica :;;i deontologica;

3.2. sa contrasemneze proiectelede executie elaborate de stagiar sub lndrumarea sa;

3.3. sa permlta stagiarului sa participe la formele de preqatire :;;i formare profesionaia pentru dobandirea dreptului de sernnatura, initiate de Ordinul Arhitectilor:

3.4. sa supravegheze formarea tehnicilor §i deprinderilor profesionale necesare asumarf responsabllltanlor impuse de exercitarea dreptului de sernnatura:

3.5. sa urmareasca ca Stagiarul sa poata executa un stagiu efectiv tn firma de arhitectura la care s-a angajat prin contract de rnunca:

6

3.6. savizeze raportul semestrial tntocrnit de stagiar ~i sa ofere referintele solicitate de acesta la incetarea Conventiei:

Art. 4. STAGIARUL se obliga:

4.1. sa indeplineasca fntocmai ~i la tirnp sarcinile repartizate de arhitectul lndrurnator ~i sa depuna toata diligenta pentru a rezolva cu cornpetenta proiectele (partite de proiect) repartizate;

4.2. sa informeze tndrumatorul cu privire la orice activitate de formare profesionala (cursuri, prelegeri) organizata de OAR la care participa:

4.3. sa lntocmeasca raportul semestrial de activitate prevazut in Metodologie, pe care, vizat de lndrumator, sa-: predea Secretariatului Filialei;

4.4. sa respecte secretul profesional ~i regulile de confidentialitate cuprinse in prezenta Conventie sau proprii profesiei (conform Regulamentului de Ordine lnterioara al societani la care este angajat el ~i lndrumatorul sau conform clauzelor din contractele tncheiate cu beneficiarii proiectelor ;

4.5. sa respecte strategia profeslonala generala a Indrumatorului !?i sa se abtina de la orice act de natura a afecta interesele beneficiarilor lndrumatorului sau ale societatii la care este angajat.

CAPITOLUL IV: OBLIGATII PRIVIND CONFIDENTIALITA TEA

Art. 5.(1) Stagiarul va respecta conttdentialitatea absoluta cu pnvire la toate informatlile §i/sau documentele privind activitatea lndrumatorului sau a beneficiarilor acestuia, despre care a luat sau putea sa ia cunostinta pe perioada executarii stagiului In conditiile prezentei convents.

(2) Stagiarul se angajeaza ca pe durata cotaborani §i dupa incetarea acesteia, din orice motiv, sa nu divulge, catre nici 0 persoana, informatllle capatate, sa nu se foloseasca de ele in beneficial altora !ii sa ia toate precautiile necesare pentru pastrarea secretului profesional.

Art. 6. Stagiarul are obliqatla sa respecte confidentialitatea asupra oricaror date de personal privind asoclaff, stagiarli, arhitectii salarizaft, conlucrarile profesionale ale Indrumatorului !ii angajatli acestuia de care a luat sau putea lua cunostlnta pe durata colaborarll cu Indrurnatorul.

Art. 7. La incetarea din oriee motiv a Conventiei, Stagiarul va preda lndrurnatorului toate actele originale, copiile legaHzate !ii fotocopiile tuturor cererilor, dosarelor, rapoartelor, notelor, proiectelor sau orlcaror documente incredintate sau redactate de acesta in executarea Conventlel, precum §i a celor puse la dispozltta Stagiarului sub orice forma de catre Indrumator.

Art. 8.(1) Stagiarul are obligatia sa respecte drepturile lndrumatorulul privind programele software utilizate in activitatea sa pe perioada colaboram fara a fi lndreptatit sa copieze !?i/sau sa utilizeze programe sau parti ale programelor software pentru uz personal.

(2) Stagiarul nu are dreptul sa copieze bazele de date !?I informatiile conservate de catre lndrumator folosindu-se de logistica sau dotarile ce i-au fost puse la dlspozitie pe perioada colaborarii

sau sa Ie transmits catre alte persoane, fara acceptul Indrurnatorului. '

(3) Dupa incheierea stagiului, arhitectul f conductorul architect nu are dreptul, timp de 2 ani, sa efectueze lucrari in nume propriu pentru beneficiarii arhitectului lndrurnator. pe care i-a cunoscut in timpul stagiului, decat eu acordul respectivului Indrurnator.

Art. 9. Sunt aplicabile documentatlllor §i lucrarnor executate in colaborare de Stagiar §i lndrumator toate 7

reglementarile din Legea drepturilor de autor privitoare la desenele si proiectele de arhitectura.

Art. 10. In cazul in care Stagiarul tncalca obligatiile de confidentialitate ~i pastrare a secretului professional, Indrurnatorul este lndreptatlt a pretinde repararea prejudiciului cauzat slesl sau beneficarilor sal sau, dupa caz, sa rezilieze unilateral Conventia de stagiu.

CAPITOLUL V: iNCETAREA COLABORARII

Art. 11.(1) Colaborarea tnceteaza prin ajungere fa termen.

(2) Oricare dintre parti poate lua initlativa lncetarii colaborarii inainte de lmpllnirea termenului, printr-un preaviz comunicat celeilalte parti, cu cel putin 0 luna inainte de data la care se doreste incetarea colaboraril.

(3) In caz de abatere grava a Stagiarului, Conventia tnceteaza fara preaviz.

Art. 12. lncetarea cotaboraril va fj comunlcata in scris filialei teritoriale a Ordinului de cafre Stagiar in termen de maxim 7 zile de la data de la care a intervenit.

CAPITOLUL VI: LlTIGIl

Art. 13. Oriee litigii cu pnvtre la ineheierea, executa rea, interpretarea, modificarea sau incetarea conventiei se supun arbitrajului Presedintelui filialei teritoriale a OAR SaU al Comisiei de disciplina respective.

Tncheiat astazi , la , In 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare

parte, iar unul spre a fi depus la Filiala Ordinului de catre Stagiar.

STAGIAR, (semnatura)

TNDRUMATOR,

(semnatura ~i §tampila TNA)

8