Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Profesor: Ciomaga Mihaela


Data: 18.II. 2004
Unitatea de învăţământ: Şcoala “Nicolae Tonitza” Iaşi
Disciplina: Religie
Clasa: a IV a
Titlul lecţiei: Pilda semănătorului.
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe.
Scopul lecţiei: însuşirea unor învăţături date de Mântuitorul Iisus Hristos, în vederea consolidării comportamentului
moral religios.

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:


O1. să explice cuvântul “pildă”;
O2. să explice simbolurile din Pilda semănătorului;
O3. să rezume conţinutul acestei pilde;
O4. să identifice o însuşire pentru fiecare categorie de oameni amintite simbolic în pildă;
O5. să identifice “spini”ce îi împiedică pe oamenii de azi să asculte şi să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu.;
O6. să formuleze învăţături necesare progresului spiritual.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observarea dirijată, problematizarea, lectura,
argumentarea, meditaţia religioasă, jocul didactic.
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, imagine cu Pilda semănătorului.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, acivitate individuală şi activitate pe grupe.

Resurse
1. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a IV-a;
Planificarea calendaristică orientativă;
Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale: număr de lecţii: 1;
durata: 50’.
3. Bibliografice:
• Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1991.
• *** Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Vestala, Bucureşti, 1998.

• Cucoş, C–tin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura


Polirom, Iaşi, 1998.
• Muha, Camelia, Caiet de Religie creştin–ortodoxă pentru clasa a IV–a, Editura “Sf. Mina”, Iaşi,
2002.
• Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea”, Alba–Iulia,
2000

Nr. Etapele Ob. Timp Activitatea Activitatea Metode Mijl. de Forme Evaluare
crt lecţiei op. (min) profesorului elevului şi învăţă– de
procedee mânt organiz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Moment 1’ • Salutul • Salutul
organizato- • Rugăciune • Rugăciunea
ric • Notarea absenţelor
• Pregătirea pentru începerea lecţiei • Pregătirea pentru lecţie
2. Pregătirea 5’ • Se adresează elevilor următoarele • Elevii dau variante de răspunsuri Conver- Activit.
elevilor întrebări: - tineri care fură din buzunare saţia frontală
pentru - Vi s-a întâmplat vreodată să vedeţi ceva - copii care înjură etc.
receptarea ce nu v-aţi fi dorit să vedeţi ?
noilor Exemplificaţi!
cunoştinţe - Vi s-a întâmplat vreodată să nu vreţi să - Da, când mama mă trimite să
auziţi ce spune cineva, pentru că eraţi cumpăr ceva, eu mă fac că nu aud ca
preocupaţi de altceva sau pentru că n-aţi să mai rămân la televizor. Aprecieri
vrut să fiţi deranjaţi? Exemplificaţi! verbale

Precizare
Deşi avem “ochi de văzut” şi “urechi de • Elevii ascultă cu atenţie. Explica-
auzit”, totuşi nu vedem şi nu auzim ţia
întotdeauna. De cele mai multe ori avem
nevoie de explicaţii sau de exemple
pentru a înţelege lucruri mai dificile.
Mântuitorul a folosit comparaţii sau
exemple luate din viaţa de zi cu zi a
oamenilor din acele vremuri, pentru ca
aceştia să înţeleagă mai bine învăţătura
Sa.
3. Anunţarea 2’ • Se anunţă şi se scrie pe tablă titlul • Elevii scriu data şi titlul lecţiei pe Explica- Activit.
titlului şi a lecţiei : Pilda semănătorului. caiete, apoi ascultă explicaţiile ţia frontală
obiectivelor • Se precizează obiectivele lecţiei, în profesorului.
termeni accesibili elevilor.
4. Comunica- O1 10’ • Se defineşte pilda sau parabola: • Elevii ascultă şi notează în Explica-
rea noilor povestire scurtă ce cuprinde învăţături caiete. ţia
cunoştinţe desprinse din întâmplări din viaţa de zi cu
zi a oamenilor se numeşte pildă sau
parabolă.
• Se notează definiţia pe tablă. Activit.
• Se citeşte Pilda semănătorului din • Elevii ascultă cu atenţie. Lectura frontală
Sfânta Scriptură, Ev. Luca 8, 5-15. Imagine
• Se prezintă imaginea reprezentând • Elevii privesc imaginea şi Observa cu Pilda Aprecieri
această pildă. identifică elementele-simbol. rea semănăto- verbale
dirijată rului
5. Fixarea şi 14’ • Se anunţă jocul “Semănătorul şi • Elevii ascultă şi rezolvă sarcinile Jocul Fişe de Activit. Aprecieri
sistematiza- seminţele” şi se prezintă regulile jocului: de lucru. didactic lucru pe grupe verbale
rea 1. Elevii extrag câte un bileţel pe care este
cunoştinţe- scris un fragment din Pilda semănătorului.
lor 2. Elevii care au primele patru fragmente
solicită celorlalţi colegi să le “descifreze”
mesajul de pe bilet.
3. Mesajul poate fi descifrat de elevii care
au pe bileţele fragmentele explicative
corespunzătoare.
• Textele scrise pe bileţele sunt:
1a Luca 8,5 1b Luca 8,11-12
2a Luca 8,6 2b Luca 8,13
3a Luca 8,7 3b Luca 8,14
4a Luca 8,8 4b Luca 8,15
• Observaţie
Toţi elevii participă la joc.
• Simbolurile din pildă se
O2 sistematizează pe tablă astfel:
-Semănătorul – Dumnezeu
-Sămânţa – Cuvântul lui Dumnezeu
-Păsările care au mâncat seminţele –
îngerii răi.
-Locurile în care au căzut seminţele –
oamenii.
•Se cere elevilor să rezume conţinutul • Elevii rezumă conţinutul pildei. Povesti- Activit.
O3
pildei. rea frontală

• Se cere elevilor să rezolve exerciţiul de • Elevii rezolvă sarcinile de lucru. Exerci- Fişă de Activit.
O4 pe fişa de lucru: ţiul lucru indivi-
1. Găsiţi câte o însuşire pentru fiecare din duală
cele patru categorii de oameni amintite Aprecieri
simbolic în pildă şi scrieţi-o în spaţiul verbale
liniat.
Observaţie:
Fişa de lucru va arăta astfel:
- locul de lângă drum – oamenii------------
- locul pietros – oamenii--------------------
- locul dintre spini – oamenii---------------
- pământul bun – oamenii-------------------
• Se discută însuşirile găsite de elevi. • Elevii prezintă oral rezolvarea
exerciţiului. Exerci- Activit.
•Se cere elevilor să rezolve ex. 2 şi 3 din ţiul indivi-
fişa de lucru: duală
2. Identificaţi “spinii”ce-i împiedică pe • Elevii dau variante de
O5 oameni să asculte şi să împlinească în răspunsuri(banii, mândria etc.).
viaţa de zi cu zi Cuvântul lui Dumnezeu.
3. Precizaţi “roadele” pe care le aduce o • Iubirea de aproape, milostenia,
O6 persoană care ascultă şi împlineşte înţelepciunea, răbdarea, blândeţea.
Cuvântul lui Dumnezeu. • Elevii prezintă şi argumentează Conver- Activit. Aprecieri
• Se discută cu elevii variantele găsite. răspunsurile date. saţia frontală verbale

6. Asocierea 8’ • Se solicită elevilor să găsească • Elevii dau variante de răspunsuri. Conver-


conexiuni între Pilda semănătorului şi saţia
viaţa lor de şcolari.
Observaţie
Profesorul îi ajută cu următoarele
întrebări:
- Ascult şi împlinesc Cuvântul lui
Dumnezeu? Activit.
- Ce fac pentru aceasta? frontală
- Îl iubesc pe Dumnezeu şi pe aproapele,
sunt blând, răbdător, milostiv?
- Mă las copleşit de micile mele plăceri
zilnice (TV, calculator)?
Observaţie
• Se cere elevilor să mediteze şi să • Elevii meditează şi răspund. Medita- Întărirea
precizeze care din cele petru locuri în care ţia răspunsur
a căzut sămânţa reprezintă sufletul lor. religioa- ilor bune
• Profesorul intervine cu întrebări să
suplimentare şi îi conduce spre
următoarele asocieri:
- Semănătorul – învăţătorul(profesorul,
părinţii)
- Sămânţa – învăţăturile primite la
şcoală (acasă).
- Pământul – categorii de elevi.
7. Generaliza- 2’ • Se cere elevilor să formuleze • Elevii formulează învăţături Conver- Activit. Aprecieri
rea învăţături folositoare. folositoare: saţia frontală verbale
- Să ascultăm şi să împlinim
Cuvântul lui Dumnezeu
- Sa “plivim” spinii din sufletele
noastre.
8. Aprecierea 1’ • Se fac aprecieri generale şi • Elevii ascultă aprecierile activit.
acivit. individuale, privind pregătirea elevilor profesorului. frontală
elevilor pentru lecţie cât şi implicarea în predarea
noilor cunoştinţe.
• Se notează elevii care au participat la
lecţie.
9. Precizarea 1’ • Se anunţă, se explică şi se notează • Elevii notează tema pe caiete. explicaţia
şi tema pe tablă: Redactaţi un scurt text cu
explicarea titlul Rodul cel bun, pornind de la Pilda
temei semănătorului. Textul se va referi la viaţa
de şcoală.
10. Încheierea 1’ • Rugăciunea. • Rugăciunea.
activităţii • Salutul. • Salutul.