Sunteți pe pagina 1din 2

PROBĂ SCRISĂ LA GEOGRAFIA ROMÂNIEI

PROBA D
Sesiunea iunie-iulie 2006 Varianta 2
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Harta de mai sus se referă la subiectele I – V. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief (sau
subunităţi ale acestora) cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 12 şi râuri de la 13 la 20.
I. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul Târgovişte este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 9 c. 10 d. 12 2 puncte
2. O succesiune de dealuri şi depresiuni este caracteristică în unitatea de relief marcată cu litera:
a. B b. C c. G d. I 2 puncte
3. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. G 2 puncte
4. Este situat într-o zonă cu influenţe climatice pontice oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 5 c. 6 d. 7 2 puncte
5. Satele mari, adunate, sunt caracteristice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. G 2 puncte
6. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 5 c. 11 d. 12 2 puncte
7. Oraşul marcat, pe hartă cu numărul 7 se numeşte:
a. Brăila b. Buzău c. Focşani d. Galaţi 2 puncte
8. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 19:
a. izvorăşte din Munţii Banatului b. străbate oraşul Oradea
c. se numeşte Crişul Alb d. străbate un bazin huilifer 2 puncte
9. Oraşele marcate cu numerele 1, 2, 3 şi 11 au în comun următoarea caracteristică:
a. se află situate în aceeaşi treaptă de relief b. sunt centre ale metalurgiei neferoase
c. au între 50.000 – 100.000 locuitori d. sunt originare din antichitate 2 puncte
10. Lacul de crater vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. G 2 puncte
Geografia României – Proba D 1 Varianta 2
Sesiunea iunie-iulie 2006
II. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte … 2 puncte
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numeşte … 2 puncte
3. Oraşul Suceava este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2 puncte
4. Oraşul Slobozia este marcat, pe hartă, cu numărul … 2 puncte
5. Cel mai mare oraş, după numărul de locuitori, este marcat, pe hartă, cu numărul … 2 puncte
III. Precizaţi:
a. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu C şi clima unităţii de relief marcate cu E;
b. două deosebiri între relieful unităţii marcate cu B şi relieful unităţii marcate cu J;
c. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu F şi clima unităţii de relief marcate cu J.
Nota 1: Pentru punctele a. şi c. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Pentru punctul b. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief (de la punctele a., b. şi c.) vor
fi tratate comparativ şi nu separat. 12 puncte

IV. a. Caracterizaţi unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H, având în vedere:


a. trei caracteristici ale reliefului;
b. o influenţă climatică;
c. un etaj de vegetaţie;
d. un tip sau o clasă de sol;
e. trei resurse naturale;
f. un râu cu amenajări hidroenergetice.
10 puncte
b. Caracterizaţi unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera I, având în vedere:
a. trei caracteristici ale reliefului;
b. clima (un etaj sau un tip climatic şi o influenţă climatică);
c. un etaj de vegetaţie;
d. două oraşe – reşedinţă de judeţ cu o populaţie cuprinsă între 50.000 – 100.000 locuitori;
e. două resurse naturale. 10 puncte

V. Precizaţi:
1. două resurse naturale exploatate din unitatea de relief marcată cu litera J;
2. o influenţă (nuanţă) climatică ce pătrunde în unitatea de relief marcată cu litera D;
3. două caracteristici ale reliefului unităţii marcate cu litera D;
4. trei resurse naturale exploatate din unitatea de relief marcată cu litera E;
5. două caracteristici ale reliefului unităţii marcate cu litera C;
6. numele oraşelor marcate cu numerele 3, 4 şi 5;
7. numele râurilor marcate cu numerele 14, 16 şi 17;
8. numele a două oraşe cu peste 50.000 locuitori străbătute de râul marcat cu numărul 13.
18 puncte
VI. Analizaţi graficul alăturat pe care sunt marcate, sub formă de coloane, temperaturile medii
lunare la o anumită staţie meteorologică.
Precizaţi:
a. valoarea (cu aproximaţie) a temperaturii
medii în lunile martie şi noiembrie;
b. cea mai mică valoare (cu aproximaţie) a
temperaturii medii lunare, precum şi luna în
care se înregistrează;
c. cea mai mare valoare (cu aproximaţie) a
temperaturii medii lunare, precum şi luna în
care se înregistrează;
d. diferenţa (cu aproximaţie) dintre valoarea temperaturilor medii din lunile iulie şi ianuarie;
e. valorile medii lunare de temperatură din grafic sunt caracteristice pentru:
a. Câmpia Bărăganului b. Dealurile de Vest c. Delta Dunării d. Munţii Bucegi
10 puncte
Geografia României – Proba D 2 Varianta 2
Sesiunea iunie-iulie 2006