Sunteți pe pagina 1din 4

 C.A.”DUMITRU MÎRZAC”  Republica Moldova, or.

Chisinau
 069 34 25 42  str, Alba Iulia, 89/1, of.60

Judecătoria Chișinău (sediul Botanica)


Mun. Chișinău ,
str. Zelinski 13

Reclamant : S.R.L. ”LIK-IMPEX GRUP”


c/f 1016600022990
Dom: mun. Chișinău, str. Valea Crucii nr.8 ap.259
Tel: +373 68172222
Administrator: Crîjanovscaia Iulia

Reprezentant: Avocat Mîrzac Dumitru


Mun. Chișinău, str. Alba Iulia 89/1 ap.60
Tel.069342542

Pîrît: S.A. ”DACIA LV”


c.f 1002600013045
Dom: mun. Chișinău, bl. Dacia, 35
Tel. +373 22-55-90-57

CERERE
de chemare în judecată privind încasarea sumei în temeiul contractului de vînzare-
cumparare

În fapt, între S.A. ”DACIA LV” și S.R.L. ”LIK-IMPEX GRUP” a fost încheiat contractul de
vînzare-cumpărare nr. 507 în data de 02.01.2017 prin care ”LIK-IMPEX GRUP” s-a obligat să livreze
produse alimentare , în baza facturilor fiscale, iar pîrîtul urma să achite prețul produselor în cauză.
În pofida acestor relații, reclamantul a livrat marfa solicitată, iar pîrîtul urma să achite prețul ei.
Această obligație nu a fost executată pe deplin.
S.R.L. ”LIK-IMPEX GRUP” și-a executat obligațiunile asumate în vînzarea mărfii în sumă
totală de 17384,47 lei (șaptsprezece mii trei sute optzeci și patru lei, 47 bani), în acest sens există
facturile fiscale confirmate de ambele părți.
S.A. ”DACIA LV” a recepționat marfa procurată, însă nu a achitat costul ei.
În soluționarea acestei situații pec ale amiabilă S.R.L. ”LIK-IMPEX GRUP” s-a adresat către S.A.
”DACIA LV” cu reclamație nr. 1 din 22.02.2018 prin care pîrîtul a fost adus la cunoștință că datorează
suma de 17384,47 lei (șaptsprezece mii trei sute optzeci și patru lei, 47 bani), și solicităm onorarea
 C.A.”DUMITRU MÎRZAC”  Republica Moldova, or. Chisinau
 069 34 25 42  str, Alba Iulia, 89/1, of.60

obligațiilor asumate. Reclamantul nu a primit nici un răspuns la reclamația respectivă, ci doar a primit
răspunsul de refuz a achitării sumei respective prin telefon.
Conform actelor de verificare a decontărilor reciproce la data de 31.12.2017 debitorul S.A.
”DACIA LV” are o restanță de plată către reclamant în sumă de 17384,47 lei (șaptsprezece mii trei
sute optzeci și patru lei, 47 bani).
Potrivit art. 753 alin. (1) Cod Civil al Republicii Moldova, prin contractul de vînzare
cumpărare, vînzătorul se oblige să predea un bun în proprietatea celeilalte părți (cumpărătorul), iar
acesta se obligă să preia bunul și să plătească prețul convenit.
Conform art. 572 Cod Civil, temeiul executării rezidă în existența unei obligații. Obligația trebuie
executată în modul corespunzător, cu bună-credință, la locul și momentul stabilit. În cazul în care nu
execută obligația, debitorul este ținut săl despăgubească pe creditor pentru prejudiciul cauzat astfel dacă
nu dovedește că neexutarea obligației nu-i este imputabilă. Neexecutarea include orice încălcare a
obligațiilor, inclusiv executarea necorespunzătoare sau tardivă, conform art. 602 al. (1) și al. (2) Cod
Civil al RM.
Potrivit art. 619 al.(1) Cod Civil RM, obligațiilor pecuniare li se aplică dobînzi pe perioada
întîrzierii. Dobînda de întîrziere reprezintă 5 % peste rata dobînzii prevăzută de art. 585 Cod Civil ,dacă
legea sau contractul nu prevede altfel.
Din conținutul normei menționate rezultă că dobînda prevăzută de art. 619 Cod Civil a RM se
aplică tuturor obligațiilor pecuniare neexecutate în termen și pot fi încasate concomitent cu penalitățile
deoarece prin penalitate se evaluează anticipat prejudiciul (art. 624 CC RM), iar dobînda de întîrziere
este o remunerație pentru folosirea capitalului. Achitarea penalităților de întîrziere nu exclude și
achitarea de către debitor a dobînzii de întîrziere. Or, dobînda de întîrziere este plata pentru folosirea
surselor financiare străine.
Astfel în perioada 31.12.2017 pînă la 07.03.2018, în baza contractului de împrumut, S.A.
”DACIA LV” a utilizat mijloacele bănești personale reclamantului S.R.L. ”LIK-IMPEX GRUP” în sumă
de 17384,47 lei (șaptsprezece mii trei sute optzeci și patru lei 47 bani)
Potrivit statisticii privind ratele de dobîndă la instrumentele de reglementare monetară ale Băncii
Naționale a Moldovei pentru perioada 31.12.2017 pînă la 07.03.2018, la suma de 17384,47 lei dobînda
de întîrziere constituie 361,50 lei (conform calcululi anexat).
Este menționabil faptul că valoarea acțunii civile este de 17384,47 lei (șaptsprezece mii trei sute
optzeci și patru lei 47 bani) cu titlu de datorie și 361,50 lei dobînda de întîrziere, la care suma taxei de
stat constituie 532,38 (cinci sute treizeci și doi 38 bani).
În conformitate cu art. 82 CPC al RM, cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat și din
cheltuieli de judecare a pricinii.
 C.A.”DUMITRU MÎRZAC”  Republica Moldova, or. Chisinau
 069 34 25 42  str, Alba Iulia, 89/1, of.60

Conform art. 94 alin. (1) CPC al RM, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul
să plătească părții care a avut cîștig de cauză toate cheltuielile de judecată.
În conformitate cu prevederile art. 174 CPC RM, la cererea participanților la proces, judecătorul
sau instanța poate lua măsuri de asigurare a acțiunii. Asigurarea se admite în orce fază a procesului, în
cazul în care neaplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii ar face imposibilă executarea hotărîrei
judecătorești.
În corespundere cu prevederile art. 175 alin. (1) lit. a), b), și alin. (2) CPC RM, în vederea
asigurării acțiunii, judecătorul sau instanța este în drept să pună sechestru pe bunurile sau pe sumele de
bani ale pîrîtului, inclusiv pe cele care se află la alte persoane și să interzică pîrîtului săvîrșirea unor
anumite acte. Pot fi admise concomitent mai multe măsuri de asigurare a acțiunii dacă valoarea bunurilor
sechestrate nu depășește valoarea acțiunii.
Astfel S.A. ”DACIA LV” în calitate de debitor avînd obligația să restituie suma în baza facturilor
fiscale, semnata cu scadența achitării la data de 31.12.2017, banii fiind folosiți în scopuri personale, cu
eschivarea conștientă de la achitarea sumei menționate mai sus, confirmă că pîrîtul se eschivează
intenționat de la executarea obligațiunilor contractuale, iar neaplicarea măsurilor de asiguarare a acțiunii
ar face imposibilă executarea hotărîrii judecătorești.
În drept, conducîndu-mă de prevederile art. 753 alin. (1), 572, 602, 619, Cod Civil al Republicii
Moldova și în conformitate cu art. 38, 82, 94, 166-167, 174, 175 Cod de Procedură Civilă al Republicii
Moldova

Solicit:
- A admite prezenta acțiune;
- A aplica sechestru pe mijloacele bănești ale pîrîtului S.A.”DACIA LV” în sumă egală cu suma
acțiunii respective,în situația și în măsura lipsei mijloacelor bănești, solicităm aplicarea sechestrului
asupra bunurilor acestui, în scopul asigurării acțiunii.
- A încasa de la pîrîtul S.A. ”DACIA LV”, cu titlu de datorie suma de 17384,47 lei (șaptsprezece mii
trei sute optzeci și patru lei 47 bani).
- A încasa de la pîrîtul S.A. ”DACIA LV” , cu titlu de dobîndă de întîrziere suma de 361,50 lei (trei
sute șaizeci și unu lei 50 bani).
- A încasa de la pîrîtul S.A ”DACIA LV” în beneficiul SRL ”LIK-IMPEX GRUP” a tuturor
cheltuielilor de judecată care au fost suportate în cadrul procesului.
 C.A.”DUMITRU MÎRZAC”  Republica Moldova, or. Chisinau
 069 34 25 42  str, Alba Iulia, 89/1, of.60

Anexe:
1. Copia cererii de chemare în judecată pentru particpanți la proces;
2. Copia autentificată a contractului de vînzare-cumpărare nr. 507 din 02.01.2017;
3. Copia autentificată a Extrasului nr. 17766 din 07.11.2017;
4. Copia autentificată a facturilor fiscale EUI000434813, EUI000455503, JU2345881,
JU2345882, EUI000481280, JU2345906, JU2345949, EUI000501921, EUI000527143,
EUI000535793, EUI000540555, JA5048922, JA5048924, EUI000567844, EUI000586054,
JU2566020, EUI000630801, EUI000630803, JU2566083, JU2566084, JU2566120;
5. Actul de decontări reciproce pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017;
6. Calculul dobînzei de întîrziere;
7. Copia Reclamației și avizului postal;
8. Mandatul avocatului (original);
9. Dovada achitării taxei de stat (original);

Reclamant S.R.L ”LIK-IMPEX GRUP”


Administrator: Crîjanovscaia Iulia

Reprezentantul
reclamantului Mîrzac Dumitru