Sunteți pe pagina 1din 8

   C.A.”DUMITRU MÎRZAC”                                                                                           Republica Moldova, or.

 Chisinau
   069 34 25 42                                                                                                                    str, Alba Iulia, 89/1, of.60                         
                                                                               

Către: JUDECATORIA CHISINAU,


Sediul s. RÎSCANI
or. Chisinau, str. Kiev, 3
Judecător Igor Bărbăcaru

Pîrît: Tomuz Nicolae


Mun. Chișinău. Str. Iazului 4/1, ap. 87
Reprezentat Avocatul Mîrzac Dumitru,
Adresa: Mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Alba Iulia 89/1, of. 60

Reclamant: Zumbreanu Marcel


Adresa: mun.Chisinau, R. Moldova,
str.Milescu Spătarul 3, ap. 35

dosar 41-2-3266-15032016

REFERINȚĂ
(asupra cererii de chemare în judecată depusă de Zumbreanu Marcel,
privind repararea prejudiciului material)

Examinînd cererea de chemare în instantă depusă de Zumbreanu Marcel, privind


repararea prejudiciului material în valoare de 222 500,00 lei, drept consecință a deteriorării
unității de transport MAN TGA 18.440, nr. de înmatriculare ÎS 04RMZ, de către Tomuz
Nicolae fiind culpabil de răspunderea delectuală în urma accedentului rutier, prin prezenta
referinta argumentata in baza prevederilor CPC RM, solicităm:

- Respingerea cererii de chemare în instanta depusă de Zumbreanu Marcel ca fiind


neintemiată.

1. În fapt, de către Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău, a fost admisă spre examinare și
pusă pe rol cererea de chemare în instanța de judecată înaintată la data de 12.02.2016, de
către Zumbreanu Marcel, prin intermediul avocatului Baltag Verginia, către Tomuz
Nicolae privind repararea prejudiciului material în valoare de 222 500,00 lei.

2. Drept temei a acțiunii Zumbreanu Marcel, se invocă presupusul prejudiciu material


cauzat de către cet. Tomuz Nicolae, societății ROAD MZ TRANS SRL, (cu sediul sat.
Costuleni, com. Costuleni, Jud. Iași, Romania), drept consecință a deteriorării unității de
transport MAN TGA 18.440, nr. de înmatriculare ÎS 04RMZ, care aparține cu drept de
proprietate societății ROAD MZ TRANS SRL.
   C.A.”DUMITRU MÎRZAC”                                                                                           Republica Moldova, or. Chisinau
   069 34 25 42                                                                                                                    str, Alba Iulia, 89/1, of.60                         
                                                                               

3. În calitate de probe a celor invocate, reclamantul instanței prezintă:


a) Raportul de constatare seria EI nr. 251-15/E din 19 august 2015, efectuat de către Agenția de
expertiză și consulting Lexasigur, privind determinarea valorii de piață și starea tehnică a
unității de transport, a autocamionului MAN TGA 18.440, nr. de înm. ÎS 04RMZ.
b) Actul de achiziție a mărfurilor nr. WP 056429 din 15 ianuarie 2015, prin care se constată că
ANVI PRIM SRL (IDNO 1005600036898) achiziționează, la data de 15.01.2015, de la cet.
Zumbreanu Marcel: Fier uzat (MAN TGA 18.440, nr. de înm. ÎS 04RMZ) în cantitate de 7,1
tone la prețul de 12 070,00 lei.
c) Cartea de identitate a vehiculului MAN TGA 18.440, nr. de înm. ÎS 04RMZ, prin care se
constată că societatea ROAD MZ TRANS SRL, (cu sediul sat. Costuleni, com. Costuleni, Jud.
Iași, Romania) fiind deținătorul dreptului de proprietate asupra vehiculului.
d) Actele, autoritățiilor Ucrainei, subsecvente accedentului rutier produs la data de 12.09.2014.

4. Astfel, examinînd conținutul, argumentele expuse în cererea de chemare în instantă,


depusă de reclamantul Zumbreanu Marcel, precum și probele anexate în suținerea
pretențiilor invocate, cu certitudine constantăm că acțiunea este vădit neîntimiată,
semnată și depusă de o persoană neîmputernicită, lipsită de probe pertinente care
servesc la constatarea circumstanţelor ce justifică pretenţiile reclamantului, iar
pretinsele probe prezentate sînt obţinute cu încălcarea legii și nu pot avea putere de
probaţiune, ulterior nu pot fi puse de instanţă în temeiul hotărîrii.

5. Potrivit, art. 267 lit. c) Cod Proc. Civilă, Instanţa judecătorească scoate cererea de pe rol în
cazul în care cererea este semnată sau este depusă în judecată de o persoană neîmputernicită. În
acest context, urmează să constatăm că, cererea de chemare în instanța de judecată
înaintată la data de 12.02.2016, este semnată de către avocatul Baltag Verginia în
interesele cet. Zumbreanu Marcel, în baza mandatului avocațional nr. 0941301 din 9
noiembrie 2015. Însă din obiectul litigiului se constată că, subiect al raportului material
litigios este societatea ROAD MZ TRANS SRL, (cu sediul sat. Costuleni, com.
Costuleni, Jud. Iași, Romania), care, conform art. 59 alin. (1) Cod de proc. Civilă, la
momentul intentării procesului ar putea fi prezumată în calitate de reclamant, fiind
propritarul unității de transport, a autocamionului MAN TGA 18.440, nr. de înm. ÎS
04RMZ și din conținutul cerereii înaintate, anume societatea ROAD MZ TRANS SRL
și nici de cum cet. Zumbreanu Marcel, ar fi prejudiciată cu o sumă de 222 500, 00 lei.

6. Societatea ROAD MZ TRANS SRL de și are în calitate de asociat și administrator pe cet.


Zumbreanu Marcel, este o persoană juridică cu calități, drepturi și obligații procesuale
separate de persoana fizică Zumbreanu Marcel. Se atestă că, avocatul Baltag Verginia,
semnînd cererea de chemare în instanța de judecată, din data de 12.02.2016, în baza
mandatului avocațional nr. 0941301 din 9 noiembrie 2015, a fost împuternicită în
exclusivitate de cet. Zumbreanu Marcel, însă pretențiile sînt invocate în interesele și din
numele Societății ROAD MZ TRANS SRL. Fapt, prin ce se constată că cererea este
semnată și este depusă în judecată de o persoană neîmputernicită și în acest caz
Instanţa judecătorească scoate cererea de pe rol.
   C.A.”DUMITRU MÎRZAC”                                                                                           Republica Moldova, or. Chisinau
   069 34 25 42                                                                                                                    str, Alba Iulia, 89/1, of.60                         
                                                                               

7. Ulterior, la data de 21 noiembrie 2016, avocatul Baltag Verginia, înaintează, în temeiul


art. 60 alin. 2) Cod de proc. Civilă, o cerere de precizare și concritezare a pretențiilor la
cererea supusă examinării.

8. Potrivit art. 60 alin. 2) Cod de proc. Civilă, Reclamantul este în drept să modifice temeiul sau
obiectul acțiunii, să mărească ori să reducă cuantumul pretențiilor în acțiune, ori să renunțe la
acțiune. Pîrîtul este în drept să recunoască acţiunea. Părţile pot înceta procesul prin tranzacţie.
Însă, din cănținutul cererii de precizare și concritezare a pretențiilor, din 21 noiembrie 2016,
nu se regăsește nici una din condițiilie alin. 2) al art. 60 Cod de proc. Civilă. Or, din
conținutul cererii respective se constată că, are loc modificarea participanților la proces,
unde în calitate de Reclamant deja figurează Societatea ROAD MZ TRANS SRL, iar în
calitate de coreclamant figurează cet. Zumbreanu Marcel.

9. Astfel, cererea de precizare și concritezare a pretențiilor, din 21 noiembrie 2016, înaintată de


către avocatul Baltag Verginia, nu poate fi admisă, pe motiv că contravine prevederilor
normelor procesuale vis-a-vis de participanții la proces. Or, această cerere, este semnată
și înaintată de o perosană ne implicată în proces, Societatea ROAD MZ TRANS SRL ne
avînd la moment vre-o calitate procesuală în dosarul nr. 41-2-3266-15032016.

10. La fel și probele anexate în suținerea pretențiilor invocate în acțiune, sînt prezentate și
sînt obținute cu încălcarea legii și nu pot avea putere de probațiune, ulterior nu pot fi
puse de instanță în temeiul hotărîrii.

11. Potrivit art. 118, Cod de proc. Civilă, Fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe
care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

12. În corelație cu art. 117 Cod Proc. Civilă, Probe în pricini civile sînt elementele de fapt,
dobîndite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanţelor ce justifică
pretenţiile şi obiecţiile părţilor, precum şi altor circumstanţe importante pentru justa
soluţionare a pricinii.

13. Astfel, cu relatatre a normelor citate, constatăm că proba reclamantului Raportul de


constatare seria EI nr. 251-15/E din 19 august 2015, efectuat de către Agenția de expertiză și
consulting Lexasigur, privind determinarea valorii de piață și starea tehnică a unității de
transport, a autocamionului MAN TGA 18.440, nr. de înm. ÎS 04RMZ – este o probă
dobîndită contrar prevederilor legale si anume:
a) Raportul de constatare seria EI nr. 251-15/E din 19 august 2015, este efectuat în
favoarea beneficiarului – «avocat d-na Baltag Verginia». Însă, conform
îmuternicirilor acordate de către cet. Zumbreanu Marcel și/sau Societatea ROAD
MZ TRANS SRL nu se gasesc dreptul mandatarului de a solicita care-va expertize,
rapoarte de constatare, acte de evaluari etc. Cu atît mai mult, împuternicirile
acocatului Baltag Verginia, conform mandatelor avocaționale sînt din 9 noiembrie
   C.A.”DUMITRU MÎRZAC”                                                                                           Republica Moldova, or. Chisinau
   069 34 25 42                                                                                                                    str, Alba Iulia, 89/1, of.60                         
                                                                               

2015 și respectiv, 21 noiembrie 2016, însă Raportul de constatare seria EI nr. 251-
15/E este elaborat la data de 19 august 2015. Concluzionăm că, Raportul de
constatare seria EI nr. 251-15/E din 19 august 2015, a fost elaborat la cererea unei
peroane neîmputernicite. Iar, conform art. 226. Cod Civil, În cazul în care atribuţiile
persoanei privind încheierea actului juridic sînt limitate prin contract, iar împuternicirile
organului persoanei juridice – prin actul de constituire, în comparaţie cu cele stipulate prin
mandat, lege sau cu cele deduse din circumstanţele în care se încheie actul juridic, acesta,
încheiat fără respectarea limitelor impuse, poate fi declarat nul numai în cazul în care se
demonstrează că cealaltă parte a ştiut sau trebuia să ştie despre limitări.
b) Raportul de constatare seria EI nr. 251-15/E, este elaborat la data de 19 august 2015
(!), pe cînd conform Actului de achiziție a mărfurilor nr. WP 056429 din 15 ianuarie
2015, prin care se constată că ANVI PRIM SRL (IDNO 1005600036898)
achiziționează, la data de 15 ianuarie 2015 (!), de la cet. Zumbreanu Marcel: Fier
uzat (MAN TGA 18.440, nr. de înm. ÎS 04RMZ) în cantitate de 7,1 tone la prețul de
12 070,00 lei. Concluzionăm că, Raportul de constatare seria EI nr. 251-15/E a fost
efectuat în lipsa unității de transport supuse constatării. Respectiv, se adeverește că
este un raport, vădit elaborat cu rea-credință și nu prezintă o probă veridică(!)
c) Raportul de constatare seria EI nr. 251-15/E din 19 august 2015, privind determinarea
valorii de piață și starea tehnică a unității de transport, a autocamionului MAN TGA
18.440, nr. de înm. ÎS 04RMZ, efectuată de către Agenția de expertiză și consulting
Lexasigur, deținătoarea licenței seria A MMII nr. 035412, emisă de camera de
licențiere, acorda dreptul activității de evaluăre a bunurilor imobile (!) și nici de
cum a celor mobile, la caz a unităților de transport.
d) Deasemenea este de remarcat că, Raportul de constatare seria EI nr. 251-15/E din
19 august 2015, a fost elaborat de către specialiștii (experții) Agenției de expertiză și
consulting Lexasigur, Grosu Ghenadie deținătorului certificatului de calitate al
evaluatorului bunurilor imobile (!), seria EI-IX nr. 0014, valabilitatea căruia este de
pînă la data de 22 decembrie 2008, prin ce concluzionăm că constatările expuse în
raportul în cauză, sînt elaborate de către persone necalificate. Iar în ansamblu,
Raportul prezentat, nu poate fi calificat ca act cu o valoare și suport juridic, supus
nulității absolute în temeiul art. 217 al. (1) Cod Civil.

14. În temeiul art. 130 Cod proc. Civilă, Fiecare probă se apreciază de instanţă privitor la
pertinenţa, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu, privitor la legătura
lor reciprocă şi suficienţa pentru soluţionarea pricinii.

15. Executarea unui nou raport de expertiză (constatare), care a-r satisface normele legale,
nu este posibil de efectuat, pe motiv că, autocamionul MAN TGA 18.440, nr. de înm. ÎS
04RMZ, conform datelor prezentate de reclamant, acesta a fost vîndut ca “fier uzat”.

16. În conformitate cu prevederele legale, inclusiv ale Romanei, toate unitățile de


transport sînt supuse înegistrarii și radierii de la evidența registrului unităților de
transport, inclusiv și în cazul rebutării unității de transport. Proprietrul autocamionul
   C.A.”DUMITRU MÎRZAC”                                                                                           Republica Moldova, or. Chisinau
   069 34 25 42                                                                                                                    str, Alba Iulia, 89/1, of.60                         
                                                                               

MAN TGA 18.440, nr. de înm. ÎS 04RMZ - Societatea ROAD MZ TRANS SRL, nu
prezintă astfel de confirmare, ceea ce ar presupune că unitatea de transport este în
circulație.

17. În acest context, cu certitudine s-a constat că probele prezentate de către reclamant, nu
satisfac cerințile admisibilității, veridicității și fiind dobîndite contrar prevederilor
legale.

18. Pe fondul cauzei, de drept și fapt, se constată un raport și un litigiu de muncă, unde
urmează a fi aplicată legislația muncii și nici de cum norma de drept pe care reclamntul
își întemiază acțiunea.

19. Este confirmat că, pîrîtul Tomuz Nicolae, la data de 12 septembrie 2014, a fost implicat
în accidentul rutier în Ucraina regiunea Kipti-Gluhiv-Bacivisc km 192, unde acesta se
afla în calitate de șofer al autocamionului de trăsură MAN TGA 18.440, nr. de înm. ÎS
04RMZ, care remorca semerimorca de model SHIMITZ cu nr. înm ÎS 44RMZ.

20. Autocamionul MAN TGA 18.440, nr. de înm. ÎS 04RMZ, precum și semerimorca de
model SHIMITZ cu nr. înm ÎS 44RMZ, sînt proprietatea Societații ROAD MZ TRANS
SRL.

21. În acest context, se confirmă faptul că, pîrîtul Tomuz Nicolae, avea dreptul de a
conduce unitatea de transport, care aparține Societații ROAD MZ TRANS SRL, doar în
cazul cînd acesta dispunea de actele permisive pe numele său în calitate de șofer (foi de
trasură (de parcurs) emise de proprietarul unității de transport pe numele șoferului,
CMR cu indicația întrprinderei tronsportatoare, alte acte însoțiitoare de marfă).

22. Actele sus menționate, Societățile deținătoarele unităților de transport, care acordă
servicii de transportare internațională de marfă, în mod obligatoriu, eliberează șoferilor
angajați, conform normelor internaționale de transportare și treceri de frontieră, în
lipsa astfel de acte, unităților de transport nu l-i se vo-r permite trecerea frontierilor. La
caz, la data de 12.09.2014, angajatul Tomuz Nicolae în calitate de șofer de cursă, la
sarcina angajatorului ROAD MZ TRANS SRL, efectua cursa internațională de mărfuri,
Turcia – Kazahstan, cu tranzit prin țările Bulgaria, Romania, R. Moldova, Ucraina,
Rusia. Conclozionînd, că la data de 12.09.2014, unitatea de transport litigioasă,
implicată în acidentul rutier pe teritoriul Ucrainei, (cea de patra țară de tranzit), cu
certitudine confirmă faptul că, actele permisive de traversare a hotarelor între țări,
pentru cursa respectivă, erau perfectate de către angajatorul ROAD MZ TRANS SRL,
pe numele angajatului Tomuz Nicolae, în stricta conformitate cu normele prevăzute, în
special împuternicirile acestuia de a conduce unitatea de transport respectivă.

23. Cu referire la cele relatate, se adeverește că, Tomuz Nicolae (deținătorul cetățăniei
Romania), în perioada respectivă, era angajatul (ca cetățean a Romaniei), a Societații
   C.A.”DUMITRU MÎRZAC”                                                                                           Republica Moldova, or. Chisinau
   069 34 25 42                                                                                                                    str, Alba Iulia, 89/1, of.60                         
                                                                               

comerciale ROAD MZ TRANS SRL (rezidenta Romaniei), în calitate de șofer de cursă


internațională, cu toate drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii a
Romaniei. Iar în speță, litigiul urmează a fi judecat de către instanțele judecătorești
competente ale Romaniei. Însă, în temeiul art. 463 Cod proc. Civilă, Pricina pe care
instanţa judecătorească din Republica Moldova a reţinut-o spre judecare, cu respectarea
normelor de competenţă, trebuie să fie examinată de această instanţă în fond chiar dacă ulterior,
în legătură cu schimbarea cetăţeniei, domiciliului, sediului părţilor sau cu alte circumstanţe,
pricina a devenit de competenţa unei instanţe judecătoreşti străine.

24. Astfel, în caliate de instanță de fond ce judică cauza, instanța v-a examina pricina în
corelație cu legislația muncii a R. Moldova.

25. Potrivit art. 342 Cod Muncii RM, Obligaţia angajatorului de a stabili mărimea
prejudiciului material şi cauzele apariţiei lui
(1) Pînă la emiterea ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) privind repararea prejudiciului
material de către salariatul în cauză, angajatorul este obligat să efectueze o anchetă de serviciu
pentru stabilirea mărimii prejudiciului material pricinuit şi a cauzelor apariţiei lui.
(2) Pentru efectuarea anchetei de serviciu, angajatorul este în drept să creeze, prin ordin
(dispoziţie, decizie, hotărîre), o comisie cu participarea specialiştilor în materie.
(3) Pentru stabilirea cauzei apariţiei prejudiciului material este obligatorie solicitarea unei
explicaţii în scris de la salariat. Refuzul de a o prezenta se consemnează într-un proces-verbal
semnat de cîte un reprezentant al angajatorului şi, respectiv, al salariaţilor.
(4) Salariatul are dreptul să ia cunoştinţă de toate materialele acumulate în procesul anchetei
de serviciu.

26. Potrivit art. 344 Cod Muncii RM. Modul de reparare a prejudiciului material
(1) Reţinerea de la salariatul vinovat a sumei prejudiciului material care nu depăşeşte
salariul mediu lunar se efectuează prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului,
care trebuie să fie emis în termen de cel mult o lună din ziua stabilirii mărimii prejudiciului.
(2) Dacă suma prejudiciului material ce urmează a fi reţinută de la salariat depăşeşte salariul
mediu lunar sau dacă a fost omis termenul menţionat la alin.(1), reţinerea se efectuează
conform hotărîrii (deciziei) instanţei de judecată.
(3) În cazul în care angajatorul nu respectă modul stabilit pentru repararea prejudiciului
material, salariatul este în drept să se adreseze în instanţa de judecată.
(4) În caz de apariţie a divergenţelor privind modul de reparare a prejudiciului material,
părţile sînt în drept să se adreseze în instanţa de judecată în termen de un an din ziua
constatării mărimii prejudiciului.

27. Cu trimitire la normele de drept citate supra, urmează a constata și următoarele date
de fapt:
a) Între angajatorul ROAD MZ TRANS SRL și salariatul Tomuz Nicolae nu a fost
închiat un care-va contract de răspundere materială deplină pentru neasigurarea
   C.A.”DUMITRU MÎRZAC”                                                                                           Republica Moldova, or. Chisinau
   069 34 25 42                                                                                                                    str, Alba Iulia, 89/1, of.60                         
                                                                               

integrităţii bunurilor şi altor valori care i-au fost transmise în gestiune, păstrare sau
în alte scopuri.
b) De către angajatorul ROAD MZ TRANS SRL nu a fost executate în mod obligatoriu
acțiunile prevăzute de art. 342 Cod Muncii RM, (lipsesc care v-a probe în acest
sens).
c) Angajatorul ROAD MZ TRANS SRL, la data 16 septembrie 2014, a aflat despre
accedentul produs, respectiv și despre prejudiciul material cauzat, drept
confirmare servește Decizia privind eliberarea mijlocului de transport, emisă de
autoritatea Ucraineană (direcția din cadrul MAI al Regiunii Sumi, biroul de miliție
Gluhiv), prin care prorietarului unității de transport ROAD MZ TRANS SRL, în
persoana directorului Zebreanu Marcel, i-a fost înapoiat Autocamionul MAN TGA
18.440, nr. de înm. ÎS 04RMZ.
d) La data de 15 ianuarie 2015, societatea ANVI PRIM SRL (IDNO 1005600036898)
achiziționează de la cet. Zumbreanu Marcel: Fier uzat (MAN TGA 18.440, nr. de
înm. ÎS 04RMZ) în cantitate de 7,1 tone la prețul de 12 070,00 lei, confirmare actul
de achiziție a mărfurilor nr. WP 056429 din 15.01.2015.
e) La data de 21 decembrie 2015, (peste un an și trei luni din data cînd societății ROAD
MZ TRANS SRL, în persoana directorului Zebreanu Marcel s-a restituit unitatea de
transport) pîrîtul Tomuz Nicolae recepționează somația cu privire la pretinsele
pretenții ale lui Zîmbrenu Marcel, în valare de 222 500,00 lei. Prin ce se constată, ca
înaintarea caror va pretenții fiind tardive, în conformitate cu art. 344 alin (4) Cod
Muncii RM.
f) Raportul de constatare seria EI nr. 251-15/E din 19 august 2015, efectuat de către
Agenția de expertiză și consulting Lexasigur, privind determinarea valorii de piață
și starea tehnică a unității de transport, a autocamionului MAN TGA 18.440, nr. de
înm. ÎS 04RMZ este efectuat în lipsa unității de transport supuse constatării.
g) Proprietarul unității de transport societatea ROAD MZ TRANS SRL, dacă a avut
loc rebutarea unității respective, nu a prezentat confirmarea radierii de la evidența
registrului unităților de transport a Romaniei, a autocamionului MAN TGA 18.440,
nr. de înm. ÎS 04RMZ.

28. Luând în considerare aspectele enunţate, conchidem că, acțiunea înaintată privind
repararea de către Tomuz Nicolae, a pretinsului prejudiciu în valoare de 222 500,00 lei
MD, nu este întemiată, inadmisibilă, fară probe pertinente și lipsa suportului juridic.

29. În baza celor expuse şi în conformitate cu normele de drept citate în tot conţinutul
prezentei referințe, solicit instanţei admiterea prezentei in sensul formulat.

Cu distinsă considerație,
Avocatul Mîrzac Dumitru
   C.A.”DUMITRU MÎRZAC”                                                                                           Republica Moldova, or. Chisinau
   069 34 25 42                                                                                                                    str, Alba Iulia, 89/1, of.60                         
                                                                               

S-ar putea să vă placă și