Sunteți pe pagina 1din 470

DICTIONARUL.

" " , "

TRf\NSILVAN.IEI,
SI
. CELORLALTE TINUTURI ALIPITE

CUPRINSUL:

1. D�TE STATISTICE ŞI lNFORMATIUNI ASUPRA


TUTUROR COMUNELOR;
2. îMPĂRTIREA ADMINISTRATIVĂ ŞI JUDECĂTO­
REASCĂ;
3. UN INDICATOR AL COMUNELOR CU FOSTA
NUMIRE UNGUREASCĂ;
4. O HARTĂ CU DELIMITAREA JUDETELOR, PLĂŞI­
LOR ŞI SECRETARIATELOR, CU STAŢIUNILE"
DE CALE FERATĂ ŞI CU TABELE GRAFIC�

" 1 ASUPRA POPULAŢIEI.

DE "

C. MA RT I N O vie I N. ISTRATI
Şeful statisticei regionale Şeful sectiei agricole la Statistica reg. Clul.
si profesa!" la Academia de agricultură Cluj fost profesor secundar

CLUJ
Institut de arte grafice "f\rde"alul", Str, Memorandului 22.
1921

www.dacoromanica.ro
Prefata.

Dicflonarul de fa15, al comunelor din Ardeal, Banat $i celalalte finuturl


anexe, apare de sub tipar, Hind asteptat cu multa nerabdare de toata lumea, spre
a se putea orienta, fie ca negustori sau oameni de stiinfa, fie ca particulari sau
slujba ?i ai statului, in labirintul de numiri ale localitatilor, botezate in tot felul
si'n toate chipurile, la voia Intamplarii, de fosta administralie, care isi propuse sa
§tearga din geografia acestor provincii on -ce urma de nume romanesc.
Yn primul rand am cautat chiar noi, la Serviciul statisticei regionale din Cluj,
sa ne creiam, prin acest dictionar, o bail de orientare in lucrarile noastre statis-
tice, fixand odata suprafata teritoriului romanesc, cu numarul locuitorilor, dupa
nafionalitate si dupa Imparfirea administrative, cuprinzand toate informatiunile, de
cari au neapArat trebuinla toll cetalenii si mai ales autoritatile, spre a se calauzi In
iinuturile liberate de sub stapanirea ungureasca.
Dictionarul acesta, pe care am crezut util sal dam publicitafii, este o lucrare
complete din toate punctele de vedere, o calauza fidela' pentru toll locuitorii farli,
indiferent de nationalitate, fiind intocmit cu cea mai mare ingrijire, confinand informa-
punile cele mai riguros controlate, pe temeiul documentelor oficiale, si folosindu-ne
de isvoarele autentice de informaliuni ale diferitelor autoritati.
Lucrarea aceasta, la care am depus o munca indelungata si obositoare
posibil sa aiba unele imperfecliuni si erori, cari, fare voia noastra, s'au putut strecura,
cu toata vigilenfa si controlul nostru. Cine noate sa Intrupeze perfectiunea? Vom
fi recunoscatori tuturor oamenilor de bine, cari le vor descoperi, aducandu-ni-le
la cunostinfa, spre a face cuvenita rectificare la o nota edifiune.
Am Impartit dictionarul In trei parti. Partea Intaia cuprinde: Imparlirea admi-
nistrativa si judecatoreascd a Ardealului, Banatului si celorlalte finuturi, cu numele
judefelor, plasilor, secretariatelor comunale si cercuale si cu numele comunelor
aparlinatoare acestor secretariate. La fie-care judef si plasa se arata suprafafa in
jugare catastrale situ chilometri 'Wrap, numarul locuitorilor, desimea for la Kmp.
§i distribuirea populafiei dupa diferitele nationalitati.
Partea doua cuprinde: numele romanesc, in ordine alfabetica a tuturor
comunelor, adaugandu-se la fiecare si fosta numire ungureasca, judeful si plasa,.
carora aparfine; apoi cele mai complete alte informatiuni, anume: suprafafa teritoriala
a comunei, numarul locuitorilor in total si pe nationalitati, dupd statistica ungara
din 1910 si dupa statistica romaneasca din 1920, alcatuita de Dir. gen. a internelor;
numarul caselor, felul autoritatilor, atat acele, cari se gasesc in comuna, cat si
acelea, de cari atarna comuna; distanfele chilometrice dela gari si allele.
Partea treia cuprinde un indicator alfabetic al tuturor comunelor, cu fosta
numire ungureasca, aratandu-se In dreptul fiecareia numele actual romanesc.

www.dacoromanica.ro
Ca anexa la dictionar am gasit ,nimerit sa" tiparim $i o harts administrative,
rrcuprinzand delimitarea pla$ilor, aratarea comunelor re$edinte de o14i of secre-
lariate, raurile, caile ferate cu statiunile $i allele, precum oi tabele statistice recapitula-
tive. Aceasta harts reprezinta in mod grafic cuprinsul insu$i al dictionarului.
Ca incheiere tinem sä arafam multumirea noastra" cu deosebire d-lui Dr.
Ion Suciu, advocat, fost $ef al resortului organizarii $i pre$edinte al cornisiunei de
unificare, care a binevoit sá ne pund la indemand un bogat material informally, .

ce'i servise chiar d-sale pentru intocmirea unei lucrari asupra comunelor din Ardeal,
precum $i d-lui I. D. Panaitescu, delegatul ministerului de justitie, care bucuros
ne-a dat spre utilizare tablourile cu rapartizarea comunelor dupe jurisdictiunea
tribunalelor $i judecatoriilor; apoi celor-lalte autoritAti, precum: Directiunei generale
a internelor, Directiunei regionale a postelor $i telegrafelor, Comandamentului jandar-
meriei etc., $i tuturor persoanelor binevoitoare, cari ne-au dat ajutor Sf sfat pretios
intru ducerea la bun sfar$it a lucrarii de fall
Asemenea multumim, pe aceasta cale, Directiunei 13ancii Agrare din C1u3
pentru sprijinul moral $i material, ce ni 1-a dat, inlesnindu-ne tiparirea.
Incredintati cá am savarsit o lucrare de folds $i dorita de multa lume, dam
publicitatii acest dictionar, multumindu -ne cu singura ra'splata a muncii noastre, ca
opera, ce am savar$it, va ajunge la indemarta ori-cui, spre a-i fi de ajutor.
Cluj, 20 Octomvrie 1921.

Autorit.

www.dacoromanica.ro
I.

Partea administrative §i judecAtoreascd.

www.dacoromanica.ro
Prescurtari.
S = suprafata secr. corn. = secretariat comunat
L locuitori C. A. = Curte de apel
R = romani trib. = tribunal
U = unguri (sari si svabi) jud. cerc. = judecAtorie cercuala
E = evrei (de ocol)
C = case percept. = perceptorat
jc = jugare catastrale adm. fin. = administratie financiara
Km p. = Kilometri pastrati cp. jand. = companie de jandarmi
L [ ] = Locuitorii din 1910, dupa cari pl. jand. = pluton de jandarmi
urmeaza locuitorii in 1920 s. jand. = sectie de jandarmi
() = Populatia pe nationalitati in p. jand. = post de jandarmi
1920 p. = posta loc
pref.= prefectura de judet p. u. = posta ultima
pret. = pretura (administratie de p. tel. = posta si telegraf loc
plash') g. = garA loc
secr. cerc. = secretariat cercual d. distanta dela gara indicat a

Lamuriri.
Paranteza ( ), dui:4 numele unguresc at eomunei, cuprinde numele
judetului §i plasei, din care face parte comuna.
Cifrele in paranteza ( ), din dreptul comunelor, la repartizarea
judeatoriilor, aratA distantele in Km pe drumurile de tarA !Ana la jude-
catoria, de care apartin aceste comune.
Din cauza ca multe comune se pronuntA in diferite feluri, ca de
pilda : Bascoiu, Boscoiu, BocicAu, indemnam pe cititori sA caute comunele,
pe cari nu be gasesc, si la literele alfabetice cu pronuntare asemAna-
toare, de oare-ce se poate intampla, ca la unele s'a trecut cu vederea
indrumarea in textul dictionarului.
Secretariatele comunale sunt comunele marl, iar secretariatele
cercuale cuprind cloud sau mai multe comune mid, din care cea dintai
este resedinta secretariatului cercual.

www.dacoromanica.ro
Y.

Partea ailmioistratin ;1 juloelloreasel.

A) Impartirea administrative.

I. Judetul Alba, de jos.


Su Prafatii 633.625 jc. (3646 Km p.) Locuilori 214.962 (59 loc. la
1 Km p.) Romani 173.106, Unguri 29.847, Germani 7143, Evrei 3562,
Altii 1304.
Oras de re;-edinta : Mud.
Alte ora5e: Abrud, Alba-lulia, Ocna Sibiului. 8 plasi, 14 secretariate
comunale, 54 secretariate cercuale. In total 174 comune rttrale si
4 comune urbane.
1. Plasa Abrud (8 coin. rurale).
Suprafard 62.657 jc. (360 Km p.) Locuilori 21.000 (58 loc. la 1
Km p.) Romani 19 997, Unguri 966, Germani 2, Evrei 1, Altii 34.
Resed. plasii: Abrud.
Secretariate comunale 4: Bucium, Mogos, Ro,sia montane, Sohodol.
Secretariate cercuale 2: 1. Abrud sat, Ckpinis. 2. Coma, Mqca.
2. Plasa Aiud (30 coin. rurale).
Suprafagi 79.558 jc. (458 Km p.) Locuilori 22.561 (49 loc. la 1
Km p.) Romani 18.262, Unguri 4268. Germani 5, Evrei 25, Iiltii 1.
Reed. plasii : Aiud.
Secretariate comunale 1 : Rame(i.
Secretariate cercuale .8 : 1. Aiudul de sus (Feleiud), Cacova, M5gina.
Poiana. 2. Ciuguzel, Asinip, Hoparta, Ocnisoara. 3. Ciumbrud, Gambas,

www.dacoromanica.ro
8

Pagida, Sancraiu. 4. Gdrbova de jos, Beldiu, Garbova de sus, Garbovita.


5. Lopadea ung., Bagau, Beta, Odverem. 6. Radesti, Liorinti, Mescriac,
*oimus. 7. Mirislan, Lopadea rom., Rachisel. 8. Poirot, Valea Geoagelului.

3. Plasa Blaj (22 corn. rurale).


Suprafafd 70.085 jc. (403 Km p.) Locuitori 25.276 (63 loc. la 1
Km p.) Romani 19 805, Unguri 2298, Germani 2232, Evrei 289, Altii 652.
Revd, plasii: Blaj.
Secretariate cercuale 9: 1. Blaj, Blaj-sat, Veza. 2. Bucerdea granoasil,
Cisteiul roman, Craciunelul de jos. 3. Cenade, Brosteni. 4. Cergdul
mare, Cergaul mic, Lupu. 5. Mandrade, Spatac. 6. ()halm, Besinau,
Colibi (Secas). 7. Rasta de Secas, Tau. 8. Tiur, Ciufud. 9. Tapu,
Sorostin.
4. Plasa Ighiu (20 corn. rurale).
Suprafa(d 114.493 jc. (659 Km p.) Locuitori 22.395 (34 loc. la 1
Km p.) Romani 20.898, Unguri 1074, Germani 63, Evrei 99, Altii 261.
Resed. plasii: Ighiu.
Secretariate comunale 1 : Ighiu.
Secretariate cercuale 6: 1. Bucerdea vinoasd, Ighiel, Telna.2. Cricau,
Craiva, Tibru. 3. Fenec, Galati, Petrangeni, Presaca. 4. Metes, Gaureni,
Poiana Ampoiului, Tauti. 5. .5ard, Ampoita. 6. Zlatna, Trimpoele, Valea
Dosului.
5. Plasa Ocna Murasului (33 corn. rurale).
Supra/4d 68.834 jc. (396 Km p.) Locuitori 27.521 (69 loc. la I Km
p.) Romani 18.388, Unguri 8.366, Germani 53, Evrei 573, Altii 141.
Resed. plash: Uioara (Ocna Murasului).
Secretariate comunale 1: Uioara (Ocna Murdsului).
Secretariate cercuale 10: 1. A(inlic, Gheja. 2. Bichi,s, Gambut,
Istihaza, Nandra, Ozd. 3. Cecalaca, Botez. 4. Cisleiul de Murds, Ciunga,
Mlcoslaca. 5. Ciuciu, Copand, Gabud. 6. Cuciu, Orosia, Peterlaca,
Saniob (Saniacob). 7. Fardu, Alecus, Hiria. 8. Noslac, Captalan, Uioara
de sus. 9. Sdnbenedic, Herepea, Medves, Silea. 10. Spci/naci,
Turcla.
6. Plasa Ocna Sibiului (18 corn. rurale).
Suprafaki 64 737 jc. (373 Km p.) Locuitori 21.559 (58 loc, la 1 Km
p.) Romani 17.996, Unguri 486, Germani 2957, Evrei 36, Altii 84.
Rased. plasii: Ocna Sibiului.
Secretariate comunale 3: Armeni, Cut, .Ungurei.
Secretariate cercuale 5: 1. Aldmor, Loamnes, Mandra. 2. Boz,

www.dacoromanica.ro
9

Do§tat, Sangatin. 3. Cun(a, Drasau, Spring. 4. Pifuca, Bogata romans,


Cusu, Presaca de Secas. 5. Vingard, Girbom.
7. Plasa Teiu§ (19 com. rurale).
Suprafata 65.950 jc. (380 Km p.) Locuitori 21.582 (57 loc. la 1
Km p.) Romani 19.165, Unguri 2151, Germani 33, Evrei 193, Alti 40.
Resed. plash: Teius.
Secretariate comunale 2: Intregillzi, Teiu,s.
Secretariate cercuale 6: 1. Benic, Galda de jos, Galda de sus,
Mesentea. 2. Ccipud, Peteica. 3. Geoagiul de sus, Dealu Geoagiului,
Giomal. 4. Mihail, Obregea. 5. Oie,sdea Collar, Galtiu, Santimbru.
b. Strem(, Cetea.
8. Plasa Vintul de jos (24 corn. rurale).
Suprafafil 80.679 jc. (464 Km p.) Locuitori 28.947 (62 loc. la 1
Km p.) Romani 26.947, Unguri 832, Germani 1011, Evrei 99, Altii 8.
Resed. plasii: Vintul de jos.
Secretariate comunale 2: Daia, ViMul de jos.
Secretariate cercuale 8 : 1. Bcirabant, Micesti. 2. Berghiu, Henig.
3. Blandiana (Carna), Acmariu, Saracsau. 4. Cioara, Tartaria. 5. Ciugudiu,
Drambar, Limba, Seusa. 6. Hapria, Dumitra, Straja, Totoiu. 7. Muri,
R icatau. 8. Oarda de jos, Oarda de sus, Paclisa.

II. Judetul Arad.


Suprapla 1,043.575 jc. (6005 Km p.) Locuitori 397.969 (66 _loc. la
1 Km. p.) Romani 245.113, Unguri 98.208, Germani 31.524, Evrei 7822,
.Altii 15.302.
Or de re§edintii: Arad.
9 plasi, 67 Secretariate comunale, 35 Secretariate cercuale. In total
216 comune rurale si 1 comuna urban&
1. Plasa Arad (17 com. rurale).
Suprafata 80.011 jc. (507 Km p.) Locuitori 43.803 (86 loc, la 1 Km
p.) Romani 19.996, Unguri 11.383, Germani 12.090,Evrei 239, Altii -95.
Resed. pla0 : Arad.
Secretariate comunale 12: Curtici, Cuvin, Ghioroc, Glogovat, Iratopl
Macea, Micalaca, Murti,sel, Prinatisl nou, Seimbciteni, Stinlean, Stinmartin.
Secretariate cercuale 2 : 1. Fachert, Zimandul nou, Zimandul vechiu.
2. Mandruloc, Cicir.
www.dacoromanica.ro
lu

2. Plasa Chisineu (25 com. rurale).


Suprafaiii 179.844 jc. (1035 Km p.) Locuitori 62.036 (59 loc la I Kin
p.) Romani 42.197, Unguri 15.992, Germani 2310, Evrei 396, Altii 1141.
Resed. plasii: Chisineu. .

Secretariate comunale 25: Adea, Belzerind, Cherelus, Chisineu,


Cinlei, Erdeis, Ghiula-Viirsand, fermata neagrd, Mi,sca, Nadab, 011aca,
Pilul mare, Salul non, Sinilea, Sinlea, Socodor, $epreus, 5iclau, ,Simandul
de jos, 5iiizandul de sus, Talpos, Tipar, Widas, Zarand, Zerindul mare.

3. Plasa Hglmagiu (33 com. rurale).


Supra /4a 68.989 jc. (397 Km p.) Locuitori 19.455 (49 loc.la I
Km p.) Romani 19.164, Unguri 151, Germani 63, Evrei 65, RIO 12.
Resed. plasii: 1-161magiu.
Secretariate cercuale 5: 1. Bcine,sti, Bodesti, Brusturi, Cristesti,
Leasa, Listioara, Mermesti. 2. Ciuci, Aciuva, Grosi, Lazuri, Magulicea,
Poiana, Vidra. 3. fleilmagel, Poienari, Sarbi, Tarnovita, Tohesti, Vosdoci-
Lungsoara. 4. Halmagiu, lonesti. Oci, Ocisor, Tarmure, Tisa. 5. Plescula,
Aciuta, Budesti, Dumbrava, Gura-Vaii, Rastoci, Talagiu.

4. Plasa Ineu (17 com. rurale).


Suprafagi 100.153 jc. (576 Km p.) Locuitori 34.230 (59 loc. la 1 Km
p.) Romani 29.753, Unguri, 3587, Germani 220, Evrei 348, Altii 322.
Resed. plasii : Ineu.
Secretariate comunale 9: Apaleu, Berechiu, Cermei, Gurba, Ineu,
Mocrea, Seleu,s, Sicula, 5omo,sches.
Secretariate cercuale 3: 1. Bdrsa, Aldesti, Voivodeni. 2. Bocig,
Manerau, Rapsig. 3. Moroda, fermata.

5. Plasa Pecica (11 corn. rurale).


Supra /aid 102.218 jc. (588 Km p.) Locuitori 51.630 (88 loc. la 1 Km
p.) Romani 20.178, Unguri 17.306, Germani 2839, Evrei 439, Altii 10.868.
Resed. pia0: Pecica ungureasca.
Secretariate comunale 8: Aleidlac, Pecica romanee), Pecica ungureasca,
Peregul german, Peregul mic, Setnlac, 5eilin, Tornia.
Secretariate cercuale 1 : 1. Iralo,sul mare, Variasul mare.

*) La Pecica rom. apartine §i comuna Hodopodrog.

www.dacoromanica.ro
11

6. Plasa Radna (36 corn. rurale).


Suprafata 164.511 jc. (947 Km. p.) Locuilori 30.380 (32 loc. la
1 Km p.) Romani 27.155, Unguri 1823, Germani 1137, Evrei 200, Altii
65. Reed. pla5ii: Maria Radna.
Secretariate comunale 1: Maria Radna.
Secretariate cercuale 8: 1. Bdrzava, Cdnop. 2. Cdprula, Batuta,
Dumbravita, Gro$i, Monoro5tia, Slatina. 3. Mini,s, Cladova. 4. Pc licks.,
Pau li§ul nou. 5. Peiri,s, Corbe§ti, Ilteu, Obarp, Ro,ia, Sali5te. 6. obor-
,sin, Cuia§, Ha lane, Parne5ti, Temqe5ti, Toc, Troia, Vine0. 7. ,Soinzu,s,
Milova, Odvq. 8. Tolvarcidia, Baia, Giulita, Govosdia, LupeO, Soropg.
7. Plasa 5ebi§ (49 corn. rurale).
Suprafatii 156.891 jc. (903 Km p.) Locuilori 33.534 (37 loc. la.1 Km
p.) Romani 30.390, Unguri 2141, Germani 304, Evrei 432, Altii 267
Rqed. pla5ii: -

Secretariate comunale 1: Buteni,


Secretariate cercuale 9: Alma,s, Bode§ti, Cil, Joia mare, MusteVi.
2. Ch4india, Paiu§an, Vasoaia. 3. Crocna, reni§, Hold, Iosa5i. 4. Dezna,
Bohani, Laz, Moneasa, Neagra, Ranu§a Slatina. 5. Dieci, Reveti, Rosia.
6. Gurahonf, Bonte§ti, Honti§or, MAdrige5ti, Satu r6u, Seca§, oimti-
Buceava, Zeldi§. 7. losc4el, Baltele, Brusture0, Dulcele, Valea mare,
Zimbru. 8. Prcijesti, Donceni, Ignesti, Miniad, Nadalbe5ti, Salageni,
Susani. 9. 5ebi$, Berindia. Cherti, Cociuba, Govosdia.
8. Plasa Siria (11 corn. rurale).
Suprafatii 73.729 jc.. (424 Km p.) Locuilori 36.248 (86 loc. la I.
Km p.) Romani 21.192, Unguri 5065, Germani 9482, Evrei 315, Altii
194. Re§ed. plA§ii: $iria.
Secretariate comunale 7: Cherechiu, Comliiu$, Coveisinfi, Mcideral,
Plincota, Santana, $iria.
Secretariate cercuale 2: 1. Galp, Musca. 2. Vc1r,sandul vechiu,
Var§andul nou.
9. Plasa Tarnova (17 corn. rurale)
Suprufa(a 89.699 jc. (516 Km. p.) Locuilori 24.163 (47 loc. la 1
Km p.) Romani 22 619, Unguri 1361, Germani 67, Evrei 82, Altii 34_
Repd. pla§ii: Tarnova.
Secretariate comunale 4: Agri,s, Chier, Dud, Tdrnova.
www.dacoromanica.ro
12

Secretariate cercuale 5: Cuod, Hodis. 2. Drilut, Araneag. 3.


Aade,s, Minisel. 4. Silindria, Camna, Jarcos, Luguzau, Satu-mic. 5.
Titut, Stupini.

III. Judetul Bihor.


Suprafata 1.372.187 jc. (7.897 Km p.) Locuitori 489.680 (62 loc
.

la 1 Km p.) Romani 275.831, Unguri 172.855, Germani 1.984, Evrei


29.028, Altii 9.982.
Oras de resedinta: Oradea' mare.
13 plasi, 61 Secretariate comunale, 99 secretariate cercuale.
In total 4i1 comune rurale si 1 comuna urbana.
1. Plasa Alesd (50 corn. rurale).
Supratatti 495.879 jc. (1.127 Km p.) Locuitori 50.265 (44 loc. la
I Km p.) Romani 40.110, Unguri 5.155, Germani 170, Evrei 1.305,
Altii 3.525. Resed. plasii : Alesd.
Secretariate comunale 2: Butz, Ponoara.
Secretariate cercuale 14: 1. Ale,sd, Pestes,Tinaud. 2. Beznea, Valea
mare, Valea neagra. 3. Borodul mare, Cornitel. 4. Borozel, Cetea
Gheghie, Topa de Cris. 5. Bratca, Banlaca, Dames. 6. Fecheteu, Bucea.
7. Grosi, Auseu, Luncsoara. 8. Lugasul de jos, Cuesd, Lugasul de sus. 9.
Mcige,sti, Butani, Cacuciul roman, Cacuciul ung. Dobricioru, Galaseni,
Josani, Uititeac. 10. Pe,stere, Astileu, Calatea, Chistag. 11. Serghi,s, Fan -
cica, Surduc, VarLiorog. 12. Te,che, Hotar, Peatra. l,i, Urvind, Telchiu,
iiganesti. 14. Vad, Birtin, 5uncuius.
2. Plasa Beius (62 corn. rurale).
Supreatalci 200.979 jc. (1.157 Km p.) Locuitori 48.341 (42 loc. la 1
Km p.) Romani 40.355, Unguri 6.848, Germani 55, Evrei 833, Altii 250.
Resed. plasii Beius.
Secretariate comunale 1 : Beius.
Secretariate cercuale 13: 1. Budureasa, Carbunari, Saca,. Saliste
de Beius, iTalpi, Telea-. 2. BunteA, Fericea, Lelesti, Poenii de jos,
Poenii de sus, Saud, 3. Cabe,sti, Josani-Gurbesti, Meziad. 4. Curiitele,
Beinsele, Burda, Cresuia, Nimoesti, Pocioveliste. 5. Drcigane,sti, Belejeni,
Mizies, Negru, Sebis, Tiganesti; 6. Fini,s, Fizis, loanis, Suncuis. 7. Pocola,
feneris, Petrani, Sanmartin. 8. Rtibtigani, Alberti, Cosdeni, Hidis,
Saliste-Pomezeu, Sa ucani. 9. Renzetea, Delani, Dragoteni, $oimus-Petreasa.

www.dacoromanica.ro
13

10. Rosia, Sohodol-Lazuri. 11. Tarcaia, Mierag, Tarcaita, Totoreni. 12,


Ui leac, Borz, Forau, Prisaca, Valani. 1 i. Ursad, Dumbr Avita de codru..
Sanrniclaus, 5oimi, Urvis.
3. Plasa Be liu (33 corn. rurale).
Suprafaeli 85.325 jc. (491 Km p.) Locuilori 18.733 (38 loc.la I
Km p.) Romani 17.696, Unguri 792, Germani 54, Evrei 163, Altii 28.
Resed. plasii : Beliu.
Secretariate cercuale 7: 1. Archis, BArzesti, CArand, Grosi,
Nermigi, Sac. 2. Beliu, Benesti, Bochia, Mocirla, Tagadau. 3. Comatiesti,
Agris, Botfeiu, Hasmas, Urvis de Beliu. 4. Craiova, Chislaca, Coroiu,
Rogoz, .5iad. 5. Mcirams, Ciuntahaz, Hodisel, Poclusa, Secaciu, Stoenesti.
6. Qlcea, Calacea. 7. Ucuris, Bodiu, Susag, Tglmaci.
4. Plasa Cefa (10 corn. rurale).
Suprafaili 36.990 jc. (213 Km p.) Locuitori 14.953 (70 loc. la 1
Knzp) Romani 13.111, Unguri 1.180, Germani 5, Evrei 87, Altii 570.
Resed. pla4i : Cefa.
Secretariate comunale 2: Gepiu, sSdnizicolaul roman.
Secretariate cercuale 3 : 1. Bicaciu, Miersig. 2. Cefa, Ateas, Inaud,
Martihaz. 3. Roil, Berechiu.
5. Plasa Ceica (49 corn. rurale).
SuprafaN 91.140 jc. (525 Km p.) Locuitori 31.397 (60 loc. la
1 Km p.) Romani 30 078, Unguri 963, Germani 30, Evrei 319, Altii 7.
Resed. plasii: Ceica.
Secretariate cercuale 10: 1. Ceica, Carpestii mici, Ceisoara,Corbesti,
Dusesti, Topesti. 2. Dobresli, Lunca Sprie. 3. Dragesli, Bucuroaia, Bucium,
Cotiglet, Stracos. 4. Hidi,seinan, Carpestii marl, Crancesti, Topa de jos,
Topa de sus. 5. Lupoaia, Dumbravita mica, Forosig, Hodis, Valea mare.
6. Miclo-Lazuri, Bicaciu, Calea mare, Carand, Caranze1, Decanesti,
Gruilung, lncesti. Miheleu, 7. Pomezeu, Campani, Sitani, Spinus, VaIani..
8. Siimbosag, Copaceni, Ogesti, Rotaresti, Varaseni. 9. Tasad, Copacel,
Santelec. 10. Vintere, Holod, Rogoz, Saldabagiu.

6. Plasa .centrals (50 com. rurale).


Supralatli 142 602 jc. (821 km p.) Locuitori 51.651 (63 loc. la 1
Km p.) Romani 26 513, Unguri 23.215, Germani 655, Evrei 893, Altii 375._
Resed plasii : Oradea mare.
www.dacoromanica.ro
14

Secretariate comunale 9: Biharea, Bors, Cauaceu, Cheresig, Piscopia.


Sdntion, Seleus, Tobolin, Uileac.
Secretariate cercuale 13 : 1. Apatul roman, Ceheiu, Cordau, 2. Ineu,
Botean, Hususau. 3. Les, Paup. 4. Mier/au, Hidiselul de jos, Hidiselul
de sus, ,5umighiu. 5. Nogiorid, Chiirid, 6. Osorheiu, Alparea, Cheriu,
Felcheriu, Fugheu. 7. Sii/dabagiu, Paleu, 8. &Weida', Bor§a, Ch7gic, Sarand,
Telecu§. 9. Sdnmartin, Betfia, Haieu, Runtau. 10. Seintandreiu, Palota.
11. Sdnlaul mare, Santaul mic, 12. Tarian, Giri§. 13. Tileagd, BAlaia,
Pu§alaca, Sabolciu, Uilac.
7. Plasa Marghita (46 com. rurale).
Supra fats 118.107 jc. (680 Km p.) Locuitori 40.554 (60 loc. la 1 Km
p.) Romani 17.326, Unguri 16.207, Germani 176, Evrei 2.639, Altii 4.206.
Resed. plasii: Marghita.
Secretariate comunale 7: Albin, Bodisleiu, Marghita, Mi,sca, Petreu,
Suplac, Toll.
Secretariate cercuale 11 : 1. Abramul de jos, Cristur, Fancica,
2. Abramul de sus, Chiribi§, Margine, Satul-barbs. 3. Baioc, Alma§,
SAIdabagiu. 4. Chet, Genetea. 5. Chislaz, Chiraieu, SanlazAr, 6.
Citztelec, Bogheiu, Spurcani. 7. Cuzap, Borumlac, Fordulau, Varviz,
Varzari. 8. Verna, Dernivara, Saciii4Au, Tria, 9. Poclusa Hance0, Sarsig.
10. Popesti, Budoiu, Huta de Voivozi, Voivozi. 11. Suing, Cohani, Dejir,
Ghida, lieu.
8. Plasa MihaifalAu (12 com. rurale).
Supra fats 71.340 jc. (411 Km p.) Locuitori 25.478 (72 loc. la 1 Km
p.) Romani 6.796, Unguri 16.529, Germani 44, Evrei 1.984, Altii 125.
Re§ed. pla0: Mihaifalau.
Secretariate comunale 10: Adon, Chesereu, Galospetreu, Mihai-
pieta, Olomani, Piscolt, Salad, Simian, Tarcea, Veisad.
Secretariate cercuale 1: Chiniz, 5iiindru.
9. Plasa Sacheihid (14 cool. rurale).
Supra Papa 53.656 jc. (309 Km. p.) Locuitori 22.239 (72 1 c. la 1
Km p.) Romani 1.788, Unguri 19.453, Germani 7, Evrei 904, Altii 87.
Re§ed. pla§ii : Sacheihid.
Secretariate comunale 6: Asonvasar, Cherechiu, Cubulcut, Olosig,
Sacheihid, Seinmiclaus.
Secretariate cercuale 4: 1. Ciocaia, Cadea mica. 2. Coll, Cadea
mare. 3. viosig, lanca. 4. Sciniob, Cianalo5.

www.dacoromanica.ro
15

10. Plasa Saari (28 corn. rurale).


Suprafata 71.084 jc. (409 Km p.) Locuitori 24.344 (59 loc. lu 1 Kin
p.) Romani 11.158, Unguri 12.504, Germani 56, Evrei 428, Altii 198
Resed. pla0 : Salard.
Secretariate comunale 6: Fileghihaz, Hodis, Scilard, Sdntimreu,
Tamaseu, Vaida.
Secretariate cercuale 8: 1. Brusturi, Paule§ti, Piclau. 2. Burzuc,
Chiag. 3. Cetariu, Tautelec. 4. Ciuhoiu, Sfarnas. 5. Aiuved, Parhida.
6. Scirbi, Almas, Fegiernic, SarcAu. 7. Spinus, Ciulesti, Gurbesti, NAdar,
Saliste. 8. ,515tire, 5usturogi.

11. Plasa Salonta (10 corn. rurale).


Suprafard 84.114 jc. (484 Km p.) Locui(ori 33.689 (69 loc. la 1
Km p.) Romani 11 636, Unguri 21.053, Germ ani 47, Evrei 864, Altii 89.
Resed. plash : Salonta-mare.
Secretariate comunale 10: Ante, Arpad, Boiu, Ciumeghiu, Ghiarac,
Homorogul-roman, Maddra5, Salonta-mare, Tiimasda, Tama.
12. Plasa Tinca (23 corn. rurale).
Suprafald 89.311 jc. (514 Km p.) Locuitori 31.807 (62 loc. la 1
Km p) Romani 23.547, Unguri 7721, Germani 19, Evrei 469, Altii 51.
Rqed. plasii : Tinca.
Secretariate comunale 2: Cociuba, Ianosda.
Secretariate cercuale 8: 1. Batar, Taut. 2. Beifir, Girls. 3, Chew,
Carasau, Petid. 4. Gillta, Capalna, Suplac. 5. Gurbediu, Cauascl. 6. Husasau,
fonau, Gepis, Osand. 7. $avaieu, Sititeleac. 8. Tinca, Mocirla, Ripa.

Vs. Plasa Vascau (44 corn. rurale).


Suprafalif 123.347 jc. (710 Km p.) Locuitori 28.148 (40 loc. la I
Km p.) Romani 27.276, Unguri 491, Germani, 68, Evrei 260, Altii 53.
Resed. plAO: Vascau.
Secretariate cercuale 9: 1. Bdi(a, Campanii d. j., Campanii d. s.
Fanate, Harsesti. Sidiste1. 2. Cdrpinef, CalugAri, Sohodol, Verzarii d. s.
3. Cri,stior, Poiana, Leheceni, Saliste. 4. Dumbrciveni, BrAdet, Broaste,
Chi§cau, Magura, Valea-neagra d. j., Valea-neagra d. s. 5. Lazuri,
BalAleni, Cucuceni, Cusuis, Hinchiris. 6. Lunca, Berheni, Hotar, Sarbesti,
$ustiu. 7. Pietroasa, Cociuba, Gurani. 8, Rieni, Ghighiseni, Petrileni,
Sedite, 5teiu, 5udrigiu. 9. Vascliu, Camp, Colesti, Verzarii de jos.
www.dacoromanica.ro
lb

1V. Judeful Bistrita-NAsaud.


Suprafagi 752.892 jc. (4332 Km p.) Locuitori 120,479 (28 loc. la 1 Kra
p.) Romani 85.053, Unguri 4945, Germani 20.506, Evrei 6856, Altii 3119..
Ora§ de re§edint6 Bistrita.
4 plasi, 22 secretariate comunale, 28 secretariate cercuale. In tota
97 comune rurale Si 1 comuna urbana.
1. Plasa Besineu (33 corn. rurale).
Suprafata 104.500 jc. (601 Km p.) Locuitori 23.403 (39 loc.la 1 KIN
p) Romani 13.871, Unguri 1824, Germani 5427, Evrei 777, Altii 1104.
Rased. plasii : Bistrita.
Secretariate comunale 4: Dipsa, Lechinta, Scingeorgiul-sosesc,
5leul-mare.
Secretariate cercuale 10: 1. Ardan, Fris, .5oimus. 2. Besineu,
Cranimat. 3. Budacul- sasesc, Budus, Monariu, Simontelnic. 4. Ferihaza,
Net, Jeica 5. Herina, Galatii, Tonciu. 6. Monor, Clediu. 7. Sieul-mare
(Nusfalau), BarIa, 5antioana, Sirling. 8. ,Sieu(, 5'ebisul de sus, Rustior,
9. ,Somfalau. Bileag, Sara tel. 10. Vernzes, Bungard.

2. Plasa lad (22 corn. rurale).


Suprafaki 233.943 jc, (1345 Km p.) Locuieori 28.132 (20 loc. la 1 Kne
p.) Romani 16.833, Unguri 189, Germani 8562, Evrei 820. Altii 1728.
Reed. plast Bistrita.
Secretariate comunale 3: Borgobistrita, Borgoprund. lad.
Secretariate cercuale 11 : Atdorf, Pintic. 2. Bias/anal de jos,
1

Blasfalaul de sus, Calla. 3. Borgo-joseni, Borgo-rus. 4. Borgo-suseni,


Borgo-mijloceni. 5. Borgotiha, Borgo-muraseni. 6. Dorolea, Cusma.
7. Dumitrea-mare, Cepan. 8. Dumitqa,Budacul-roman, Ragla. 9. Jana,
Orheiu, Ghiuda, 10. Petris, Uifalau. 11. Teri iu, Sigmir.
3. Plasa Nasaud (23 corn. rurale).
Supra/aid 171.125 jc. (986 Km p.) Locuitori 28.217 (29 loc. la I
Km p.) Romani 24.871, Unguri 1164Germani 184, Evrei 2046, Altii 12.
Reed. plAsii: Nashud.
Secretariate comunale 4 : Ntisaud, Rebrisoara, Romuli, Telciu.
Sercetariate cercuale 6: 1. Mocod, Mititei, Runc. 2. Nimicea-ung.,
N'micea-rom., 'Faure. 3. Rebra-mare, Parva. 4. Salva. Bichigiu, Hordau.
5. Tradam, Lusca, Minful roman, Pris/op. 6. Zagra, Gaureni, Poieni,
Suplaiu.

www.dacoromanica.ro
t7

4. Plasa Rodna-veche (13 com. rurale.)


Suprafata 233.617 jc. (1344 Kin p.) Locuitori 28.303 (21 loc. la 1
Km p.) Romani 25.762, Unguri 466, Germani 770, Evrei 1195, Altii 110.
-Resed. plasii: Rodna-veche.
Secretariate comunale 11: Carlibaba, Cosma, Feldru, llva-mare,
Ilya mica, Lazuffaier, Nepos, Rodna-noud, Rodna-veche, Scingeorgiul
roman;
Secretariate eercuale 1 : 1. Mcigura, Poiana.

V. Judeful Bravv,
Supra fa 259.196, jc. (1.491 Km p.) Locuitori 101.953 (68 toe. la 1
Km p.) Romani 36.138, Unguri 33.584, Germani 30.281, Evrei 1,560,
Altii 390..
Oras de resedinta : Brasov.
3 plAsi, 23 secretariate comunale, secretariat° cercuale, in total
23 comune rurale si 1 comuna urbana.
1. Plasa Barsa de jog (9 corn rurale).
Suprafata 75.089 jc. (432 Km p.) Locuitori 20.544 (47 loc. la 1
Km p.) Romani 8.337, Unguri 3.736, Germani 8.349, Evrei 11, Alti 111.
Resed. plasii : Feldioara.
Secretariate comunale 9: Apata, Bod, Crizbav, Feldioara, Herman,
Maeru,s, Prejincir, Rotbav, Sdnpetru.
2. Plasa Barsa de sus (7 com. rurale).
Supra fain 75,791 jc. (436 Kin p.) Locuilori 20.025 (46 loc. la 1.
Km p) Romani 8.025, Unguri 1.458, Germani 10.523, Evrei Altii 19.
Resed. plasii : Brasov.
Secretariate comunale 7 : Codlea, Cristian, Ghimbav Machin, R4nov,
Satu-nou, Vulcan.

3. Plasa SAcele (7 com. rurale).


Supralatii 74.033 jc. (426 Km p.) Locuitori 21.049 (49 loc. lal
;rnp.) Romani 7,593, Unguri 13.253, Germani 116, Evrei 44, Altii 43.
'eyed. pia ii : Satulung.
Secretariats comunale 7: Bacifalciu, Cernat, Purcareni, Salulang,
eirlungeni, Turche,s, Zizin.
www.dacoromanica.ro 2
Id

VI. Judeful Caral-Severin..


Suprafata 1.925.227 jc. (11.080 Km p) Locuitori 424.264 (38 loc. la
I Km p) Romani 316315, Unguri 18.948, Germani 52.5/6, Evrei 3.765,
Altii 32 660.
Oras de resedinta: Lugoj.
Alte ora5e : Caransebo. 14 pIa5i, 30 secretariate comunale, 100
secretariate cercuale. In total 357 comune rurale 5i 2 corn. urbane.

1. Plasa Begheiu (27 corn. rurale).


Suprafald 63.706 jc. (367 Km p) Loc. uitori 20.954 (57 loc. la 1
Km p.) Romani 15.310, Unguri 4.830, Germani 702, Evrei 52, Altii 60.
Re5ed. p155ii: Balinti.
Secretariate comunale 2 : Bodofalva, Saparifalva.
Secretariate cercuale 7: 1. Baling, Fadimac, Parul, Targovi5te. 2.
Bara, Dobre5ti, Lapu5nic, Radmane5ti, Spata. 3. Bellen- haza, Cladova,
Cutina, Ohaba lunga. 4. Cliciova, Hezeri5, Nevrincea, Valea lunga.
5. Mandstur, Leucu5e5ti. 6. Remetea lunga, 1 ervic, Rachita. 7. Sadria,si,
Jupani, Susani.
2. Plasa Bichis (25 corn. rurale).
Suprafagi 94.307 jc. (543 Km p.) Locuitori 18.461 (34 loc.la 1
Km p.) Romani 17.826, Unguri 416, Germani 94, Evrei 59, Altii 66.
Re5ed. plasii : Birchis.
Secretariate ccercuale 7: 1. Bala, Bald, Tela. 2. Birchis, Capalna5.
3. Caprioara, Pojoga, Selciova, Valea mare. 4. Dube,sti, Padurani, Ohaba
sarbeasca, Topla. 5. 04rov, Bacamezeu, Bunea romana. Bunea ung ,
Viri5mort, 6. Sdnte,sti; Bulza, Gro5i, Temere5ti. 7. Zabal(i, Bruznic,
Lalasinti.
3. Plasa Bocsa montana (21 corn. rurale).
Suprafagi 127.717 (735 Km p.) Locuitori 33.064 (45 loc. la 1 Km
p.) Romani 26.175, Unguri 1.750, Germani 3.632, Evrei 101, Altii 1.406.
Re5ed. Plasii: Bocsa montana.
Secretariate comunale 5: Bocsa romdnit, Chirol, Docnecia, Fizesiu,
Jidovin,
Secretariate cercuale 6: 1. Boc$a montana, Ocna de fer, Vasiova.
2. Doclin, Bini5, Surducul mare. 3. Ftirliug, Deze5ti. 4. Ramna, Barbosul.
5, Valea-pai, Duleu, Valea mare. 6. Vermes, lersig, lzgar.

www.dacoromanica.ro
14

4. Plase Bozovici (19 coin. rurale).


Supra,* 203.791 jc. (1.172 Km p.) Locuitori 27.279 (23 loc. le
1 Km p.) Romani 26.015, Unguri 633 Germani 194, Evrei 12, -Altii 993.
Rased. plasii: Bozovici.
Secretariate comunale 1: Bozovici.
Secretariate cercuale 6: 1. Bania, Garbovat, Rudaria. 2. Dalbogt,
LApusnic, Moceris, $opotul vechiu. 3. Perova, 1.Apusnicel, *urnita. 4.
Prigor, Borloveniu nou, Putna. 5. Prllipet, Borloveniu vechi, Patas.
6. Sopolul uou, Ravensca.
5. Plasa Caransebe (36 corn. rurale).
.Suprafata 217.845 jc. (1254 Km p.) Locuitori 32.306 (26 loc. la 1
1(m p.) Romani 29.527, Unguri 167, Germani 2354, Evrei 61, Altii 197.
Rased. plAsii: Caransebe.
Secretariate cercuale 8: 1. Borlova, Cicleni, Dalci, Rueni, Turnul.
2. Buchin, Bucosnita, Golet, Petrosnita, Prisian. 3. Caransebepa nou,
Lindenfeld, Poiana, Slagna, Zervesti. 4. Ccirpa, Bolovasnita, Valisoara,
Verciorova. 5. Ferdinandsberg, Ciresa, Marul, Valea mare, Zavoiu. 6.
-Obreja, Ciuta, laz, Var. 7. Ohaba-Bistra, Crajnia, Glamboaca, Mal.
8. Ritsca montana, Marga, Vama-Marga, Voislova.
6. Plasa Faget (38 corn. rurale).
Supratard 124.061 jc. (713 Km p.) Locuitori 22.477 (31 loc. la 1
Km p.) Romani 18.606, Unguri 3035, Germani 585, Evrei 184, Altii 67.
Revd. plasii: Faget.
Secretariate comunale 2: Faget, Igazfalva.
Secretariate corcuale 6: 1. Bujor, Botinesti, BucovAt, Seceni, Sur-
ducul mic. 2. Co )sava, Cosavita, Costeiul de sus, Homosdia, Marginea,
Nemesesti, Zorani. 3. Curtea, Brazova, Crivina, Farasesti, Petroasa,
Poeni. 4. Faget ) BAsesti, Batesti, Bichiti, Branesti, Povergina. 5. Gladna
lomtina, Dragsinesti, Fardia, Gladna montana, Hanzesti, Mutnicul mic,
Zolt. 6. Tomoti, Balosesti, Goizesti, Jupanesti, Susani.
7. Plasa Lugoj (24 com. rurale).
Supra fats 76.544 jc (441 Km p) Locuitori 18.657 (42 loc. la 1 Knt
p) Romani 14.2d3, Unguri 161, Germani 3219, Evrei 14, Altii 1000.
Resat plasii: Lugoj.
Secretariate cercuale: Boldur, Hodos, Jabar. 2. Co$teiul mare, Cos-
) Secretariat comunal gi cercual.
2*
www.dacoromanica.ro
20

teiul mic, Gruiu, Si lha. 3. Daruvar, Itvanfalva. 4. Herende5li, Olopg,


Satu-mic. 5. Sardzani, Barna, Botie§ti, Drinova, Jure§ti, Pogane5ti. 6.
SccIicq, Dragomire§ti, Remetea Poganegi. 7. Vecehaza, Honorici, Visag.
8. Plasa Moldova notra (22 corn. rurale).
Suprafatii 135.809 jc. (782 Km p.) Locuifori 25.873 (33 loc. la I
Km p.) Romani 12.062, Unguri 185, Germani 463, Evrei 23, Altii 13.14G
Reed. pla5ii: Moldova noug.
Secretariate comunale 1: Dail/a.
Secretariate cercuale 7: 1. Bdrzasca, Dolina Lupcova, ..ue!ersruhe.
2. Gamic, Padina-Mateiu. 3, Langofell, Socolovat. 4. Moldova noted, taier.
5. Moldova veche, Coronini, Macevici, Santa Elena. 6. Pojejena rein-ind,
Belobresca, Divici, Pojejena sarbeasc6, Radimna, Stica. 7. Sichevita,
Gornea-Lupcova.
9. Plasa Oravita montana (23 corn. rurale).
Suprafata 127.499 jc. (734 Km p.) Locuitori 39.588 (54 loc. la I
Km p) Romani 25.925, Unguri 724, Germani 11.772, Evrei 214, Altii
933. Reed. pla§ii : Oravita montana.
Secretariate comunale 8: Bros eni, Ciclova montane)", Ciclova ronalna,
Greova(, Oravi(a motztanci, 5taierdort Anina, Ticvanul mare, Vcircidia.
Secretariate cercuale 6: 1. Cacova, Ticvanul mic. 2. Ciudanov4a,
)itini. 3 Conzori,s1e, Breazova, Chernecea, Forotic. 4. Maidan, Agadici.
5. Oravita ronz., Rachitova. 6. Secas, Calina, Jurjova.
10. Plasa Or§ova (23 corn. rurale).
Suprafalci 174.398 jc. (1004 Km p) Locuitori 25.738 (26 loc. la I
Km p.) Romani 16 892, Unguri 823, Germani 2723, Evrei- 218, Altii 3082.
Reed. pI50: Or§ova.
Secretariate comunale S: Mehadia, Orpva, Svini(a.
Secretariate cercuale 7: 1. Billie Herculane, Peceneoca. 2. Eselni(a,
Ogradina nnua, Ogradina veche. 3. lablanita, Globucraiova, Petnic.
4. Jupaintc, Coramnic, Tufari. 5. Plavi.,sevita, Dubova, E.bental, Ti§ovita.
6. Plugova, Valea Bolvmutii, Globurau. 7. Toplet, Barza.
11. Plasa Raca§dia (25 corn. rurale).
Suprafaci 92.953 jc. (535 Km p.) Locuilori 30 885 (65 loc. la 1 Kim
p.) Romani 30 107, Unguri 46, Germani 324, Evrei 23, Altii 385. Re§ed_
pla§ii: Feacz,§ziia.
Se.rrtai late comunale 2 : Rcicc7,sdia, V rani ut.

www.dacoromanica.ro
21

Secretariate cercuale- 8 : .1. Bar lisle, Mircovat, Rusova noua, Rus ova
veche. 2. Ciuchiciu, Macoviste, Nicolinti, Petri lova. 3. Iladia, ocolari.
4. Marcina, Jertof. 5. Naidas, Lescovita. 6. Sasca montana, Carbunari,
Stin5pari. 7. Slating, Bogodinti, Potoc, Sasca romans. 8. Vrani, Ciorda.
12. Plasa Resita (25 corn. rurale)
Suprafala 146.264 jc. (842 Km p.) Locuitori 46.042 (55 loc. la 1
ATm p.) Romani 24.016, Unguri 1422, Germani 12.720, Evrei 459, A1111
7425. Resed. plasii: Resita.
Secretariate comunale 4: Resi(a, Tdrnova, Valiug, Zorlentul mare.
Secretariate cercuale 8: 1 Brebul, Valea-Deni. 2. Cdlnic, Monio,
Terova. 3. Crasova, Jabalcea, Nermet. 4. Delinesli, Apahida, Ohabita.
5. Gruia, Garliste, Rafnic. 6. Lupac, Clopotici, Vadnic. 7. Resita,*) Cuptoare-
Secul, Domani. 8. Soceni, Ezeris.
13. Plasa Teregova (20.com. rurale).
Suprafala 208.808 jc. (1202 Kin p.) Locuitori 30.886 (26 loc. la 1
Km p.) Romani 27.591, Unguri 127, Germani 2870, Evrei 18, Altii 280.
Resed. plash: Teregova.
Secretariate cercuale 8: 1. Arminis, Fenes. 2. Cornea, Crusovat,
Cuptorea. 3. Corizeareva, Bogoltin. 4. Doniasnia, Canicea. 5. Mehadia,
Verendin. 6. Teregova, Luncavita, Rusca. 7. Timis-Slalina, (lova, Sadova
noun, Sadova veche. 8. Vaidental, Volfsberg.
14. Plasa Timis (29 corn. rurale).
Sufrafa(ci 110.424 jc. (635 Km p) Locuilord (24.399 loc. la 1 Km
p.) Romani 18.097, Unguri 635, Gei-mani 2570, Evrei 93, Altii 2998.
Resed. plash : Sacul.
Secretariate cercuale 10: 1. Cavarciu, Maciova, Pestera 2. Criciova,
Cires, Harnadia, Maguri; Tapia. 3. Ebendorf, Giulatelep, Selbaje1.
4. Gclvosdia, Jena, Lugojel. 5. Jdioara, Crivina, Nadrag. 6. Ohaba mulnic,
Mutnicul mare. 7. Sacul, Tincova. 8. Valea boului, Jupa, Rugi. 9. Zagujeni,
Prisaca, Ruginosu. 10. Zgribesa, Zorlentul mic, Zoltanfalva.

VII. Judetul Ciuc.


Suprafatcl 880.003 jc. (5.065 Km p.) Locui on 140.199 (27 loc. la 1
Km p.) Romani 28.382, Unguri 108,978, Germani 285, Evrei 1.861,
Altii 693.
Oras de resedinta: Mercurea-Ciuc.
*) Secretariat comunal $i cercual.

www.dacoromanica.ro
22

Alte orate Gheorgheni, 5 pla5i, 33 secretariate comunale, 12 se-


cretariate cercuale. In total 63 comune rurale si 2 corm urbane.
1. Plasa Ghimes (9 corn rurale).
Supra/W104.570 jc. (602 Km p.) Locuitori 20.463 (34 loc la 1
Km p.) Romani 4.106, Unguri 15.996, Germani 24, Evrei 244, Aitii 93.
Reed. plash Frumoasa.
Secretariate comunale 5: Frumoasa, Ghime-Fciget, Lunca. de jos,
Lunca de sus, Mihdileni..
Secretariate cercuale 2: 1. Delnita, Pauleni. 2. AicoleA, Barzava.
2. Plasa Gheorgheni (11 com. rurale).
Suprafata 230.197 jc. (1325 Km p.) Locuitori 40.912 (31 oc. la 1
Km p.) Romani 5.788, Unguri 34.241, Germani 93, Evrei 592, Altii 198.
Resed. plasii: Gheorgheni.
Secretariate comunale 7: Ciumani, Ditrou, Joseni, Laziirea, Reme-
tea, Suseni, Valea-Strdmbd.
Secretariate cercuale 2: 1. Chileni, Vo0abeni. 2. Subcetate, Sarma§.
3. Plasa Mercurea-Ciuc (20 com. rurale).
Suprafald 221.693 jc. (1.276 Km p.) Locuitori 31.336 (25 loc la I
Km p.) Romani 4.451, Unguri 26.796, Germani 9, Evrei 56, Altii 24.
Reed. plA5ii: Meicurea-Ciuc.
Secretariate comunale 11: Carta, Ciceiu, Deinesti, Dieu, Madera,,
Sancrdieni, Stindominic, Scintimbru, Siculent, Tome5ti, Toplita-Ciuc.
Secretariate cercuale 3: 1. Cioboteni, $oimeni, 5umuleu. 2. Racul,
Garciu, Vacare§ti. 3. Misentea, Jigodin, Liliceni.
4. Plasa Sanmartin (18 corn. rurale).
Suprafagi 140.063 jc. (806 Km p) Locuitori 21.723 (27 loc. In I
Km p.) Romani 3.520, Unguri 18.048, Germani 41, Evrei 40, Altii 74.
Revd pla0: Sanmartin.
Secretariate comunale 5: Armd'eni, Bancu, Casin, Citic-Sageorgiu,
lacobeni.
Secretariate cercuale 5: 1. Ciucani, Sanmartin. 2. Cozmeni, Laza-
reni. 3. Plife,sii de jos, Imper, Plae5ii de sus. 4. Simone#1, Cetatuia.
5. Tusnad, Bade Tusnad, Twadul nou, Vrabia.
5. Plasa Tulghes (5 corn. rurale).
Supra fats 97.948 jc. (564 Km p.) Locuitori 14.270 (25 loc. la I
Km p. Romani 9.783, Unguri 3.946, Germani 40, Evrei 471, Altii 30.
Rqed. Plash: Tulghes.
Secretariate comunale 5: Bicaz, Bilbor, Borsec, Corbu, Tulghes.

www.dacoromanica.ro
Li

VIII. Judetul Cojocna.


Supratatti 882.555 jc. (5079 Km p.) Locuitori 307.052 (60 loc. la 1
Km p.) Romani 191.818, Unguri 89.987, Germani 7 745, Evrei 14.409,
.Altii 3.093.
Ora§ de re§edinta : Cluj.
10 pla§i, 10 secretariate comunale, 69 secretariate cercuale. in
total 238 comune_rurale §i 1 comuna urbana.
1. Plasa. Borsa (20 corn rurale).
Suprafata 54.936 jc. (316 Km p.) Locuitori 16.787 (53 loc. la I
Km p.) Romani 13.b82, Unguri 2.997, Germani 2, Evrei 149, Altii 57.
Resed. pla§ii : Cluj.
Secretariate comunale 1 : Feiurd.
Secretariate cercuale 5: 1. Atileul mare, Atileul mic, Cristur (Cris-
torel). 2. Borst', Baddc. 3. Chintau, Buda veche, Deus, Macicasul ung,
4. Chula, Chidea. Ciomafaia, Macicasul lung, Sanmartin-Macica§.
5. .intati, Babuti, Borsa noua, Coaciut Fodora.
1. Plasa Cluj (Centrals) (33 coin. rurale).
Suprafata 95.181 jc.. (548 Km p.) Locuitori 31. 839 (58 loc. la 1
Km p.) Romani 19.897, Unguri 11.247, Germani 38; Evrei 376, Altii 279.
Reed. pla§ii : Cluj.
Secretariate comunale 1 : Feleac.
Secretariate cercuale 10: 1. Aghires, lnuc, Leghea. 2. Apahida,
Cara. 3. Baciu. Corns, Popfalau, Suciag. 4. Bagara, Doroti, Macau.
5..BoOda, Valasut. 6. Jucul de sus, Jucul de jos, Jucul nobil. 7. Ncidasel,
Mera, Sard, Vita. 8. Sanmihaiu, Berindea, Sanpaul, Sumurduc, Topa
de§arta. 9. $ome,sfaldu, Dezmir, Sanmiclau§. 10. Tiurea, Garbau, Somtelec.
3. Plasa Cojocna (13 corn. rurale).
Suprafaki 52.175 jc. (301 Km p.) Locuitori 17.934 (59 loc. la 1
Km p) Romani 12.692, Unguri 5.021, Germani 18, Evrei 190, Altii 13.
Reed. pla§ii : Cojocna.
Secretariate comunale 1 : Cojocna.
Secretariate cercuale 4: 1. Allan, Rediu. 2. Callan, Barei, Corpade,
Gadalin. 3. Pala, Boj, GiurfalAu. 4. Soporul de cdmpie, Aruncua, Juriul
de campie.

www.dacoromanica.ro
24

4. Plasa Gnarl (20 corn. rurale).


Suprafala 132.592 jc. (763 Km p.) Locuitori 22.437 (29 loc. la 1
Km p.) Romani 16.679, Unguri 5 426, Germani 11, Evrei 201, Altii 120.
Resed plasii : Gilau. .

Secretariate comunale 1 : Gilau.


Secretariate cercuale 6: 1. Ciipusul mare, Agribiciu, Dangaul mare
(Banfi), Dangaul mic (Gerofi), Gastrade. 2. Fenesul scisesc, Tauti. 3. Lona
saseasca, Fenesul ung., Stolna. 4. Maguri, Narisel: 5. Osorheiu, C5pusul
mic, Panic. 6. Somesul rece, Lapustesti, Nuntele rece, Somesul cald.

5. Plasa Hida (35 corn. rurale).


Supralaki 100 613 jc. (579 Km p.) Locuitori 23.382 (40 loc. la 1
.1(m p.) Romani 19.966, Unguri 2555, Germani Evrei 661, Altii 200.
Resed. plasii: Hida.
Secretariate cercuale 101 1. Altnas, Babin, Petrindul mic. 2. Cuza-
plac, Bercia, Nierta. 3. Drag, Adalin, Milnan, Ugrutiu. 4. Fize,s, Sanpetru,
.Trestia, Vaidahaza. 5. Hida, Baica, Sanmihaiu. 6; Jimborul mare, Chen-
dremal, Santa Maria, Zutor. 7. Lt pu, Argis, Stobor, Tic. 8. Niro, Cuti,
Tod. 9. Petrindul mare, Dancu, Tamara, Teoteleac. 10. Topa Scincraiu,
Cublesul roman, Dol.
6. Plasa Huedin (46 corn. rurale).
Suprafarci 203.324 jc. (1170 Kmp.) Locuitori 44.566 (38 loc. la 1
Km p.) Romani 34.490, Unguri 8827, Germani 61, Evrei 961, Altii 227.
Resed. plasii : Huedin.
Secretariate comunale 2: Bells, Huedin.
Secretariate cercuale 12: 1. Calala mare, Baciu, Buteni, Ciula.
2 Ciucea, Egeriste, Poeni, Sebisul mare. 3. Dretea, Ardeova, Bedeciu,
Bica rom. 4. Fildul de sus, Fildul de jos, Fildul de mijloc, Hodis, Tetis.
5. Mancisturul ung., Nanasturul rom., 6. Mcirgau, Retitia. 7. Morldca,
Bologa, Molosig, :MuerAu. 8. Nadisul rom., Criseu, Nearsova, Saula.
9. Sancrain, Harlocea, Damon, Zam. 10. Secueni, Rogojel, Tranis, Visag.
11. Sfdras, Bicalat, Jebuc, Stana. 12. Valcaul ung., Calatele, Finciu.

7. Plasa Mociu (18 corn. rurale).


Suprafa(ci 47377 jc. (272 Km p.) Locuitori 15.732 (58 loc. la 1
Knz p.) Romani 10.321, Unguri 4919, Germani 5, Evrei 346, Altii 141.
Resed. plasii : Mociu.
Secretariate cercuale 6: 1. rFrata, Berchies. 2. Giulatelec,
Maro.haza, Visa. 3. Mociu, Bodhaza, Cheseu, Tothaza. 4. Palatca, Legiu,
Peteu. 5, Sava, Bagaciu, Imbuz. 6. Suat, Ghirisul rom., Vaidacamaras.

www.dacoromanica.ro
25

8. Plasa Ormenis (14 corn. rurale).


Suuprafald 40.357 jc. (233 Km p.) Locuitori 12.986 (56 loc. la 1
Km p.) Romani 11.095, Unguri 1688, Germani 10, Evrei 193, Altii
Rqed: p150 : Ormenisul de ample.
Secretariate cercuale 5: 1. Chiclud, Viviia. 2. Milasul!nare, Comlod,
Orosfaia. 3.. Ormenis de campie, Craifalau, Silva. 4. Sanmihaiu de cam -
pie, Fiscut, Lumperd. 5. 5opter, .Chibulcut, Uilac.
9. Plasa SArmas (16 corn. rurale).
Suprafala 51.867 jc. (298 Km p.) Locuitori 15.757 (53 loc. la 1
Knz p.) Romani 11.699, Unguri 3066, Germani 27, Evrei 420, Altii 545.
Resed. plasii : Sarmasul mare.
Secretariate cercuale 5: 1Budalelec, Tapor, .f5gul mare, 2. Cei-
indra,sul desert, Cistelnic, Naoiu, SambOtelec. 3. Calina, Giaca. 4. San-
petru de campie, Damb, Sangeorgiu de campie, Tu§in. 5. Sdrmasul mare;
Balda, Sarma§el.
10. Plasa Teaca (23 corn. rurale).
Suprafagi 75.911 jc. (437 1(m p) Locuitori 22.090 (51 loc. la 1
Km p.) Romani 13.123, Unguri 2658, Germani 5500, Evrei 277, Altii
532. Re§ed. p150 : Teaca.
Secretariate comunale 4: Balos, Dedrad, Teaca, Ulla.
Secretariate cercuale 6: 1. Archiud, Bratfalau, Ocna, Stupini.
2. Cozma, Baitia, Elarasta, Santu. 3. luda, Budurlau. 4. Pintic, Posmu§.
5. Totzciu, Faragau, Filipi§ul mic. Socol, 6. Uifalifu, Logig, Saplac.

IX. Judetul FAgara.


Suprafard -124'673 jc. (2444 Km p.) Locuitori 93.916 (38 loc la 1
Km p). Romani 86.355, Unguri 3975, Germani 2835, Evrei 560, Altii 191.
Ora5 de reedinta : Fagaras.
4 pl4i, 12 secretariate comunale, 25 secretariate cercuale. in total
85 comune rurale si comuna urbana.
I

1. Plasa. Arpasul de jos (22 corn. rurale).


Supra laid 120.645 jc. (694 Knz p.) Locuitori 21.881 (32 loc. la I
Km p.) Romani 20.788, Unguri 357, Germani 591, Evrei 44, Altii 96.
Rqed. PlaO : Arpasul de jos.
Secretariate comunale 2: Arpasul de jos, Cdr(a.

www.dacoromanica.ro
26

Secretariate cercuale 7: 1. Dragus, Sambata de sus'), Vistea de


sus. 2. Noul roman, Gainari. 3. Porumbacul de jos, Porumbacul de sus
4: Scoreiu, Colun, Serata. 5. Sireja Carti,soara, Arpasul de sus, Oprea.
Cartisoara. 6. Ucea de jos, Corbi, Ucea de sus. 7. Vis lea de jos, Besim-
bac, Feldioara, Rucar.
2. Plasa Bran (15 corn. rurale).
Supra fats 87.317 jc. (503 Km p.) Locuilori 20.750 (41 loc. la I
Km p) Romani 19.963, Unguri 425, Germani 3i9, Evrei 4, Altii 19_
Reed. plash : Zarnesti
Secretariate comunale 3: Holbae, Poiana marului, Zarnesti.
Secretariate cercuale 3: 1. Bran, Predeal, Sohodol. 2. ,Simon,
Fundata, Magura, .Moeciul de jos, Moeciul de sus, Pestera, $irnea.
3. Tohanul vechiu, Tohanul nou.

3. Plasa Fagaras (28 corn. rurale).


Supra fata 92 011 jc. (530 Km p.) Locuitori 20.707 (39 loc. la I Kra
p.) Romani 20.442, Unguri 188, Germani 24, Evrei 18, Altii 35. Resed..
.
Fagaras.
Secretariate comunale. 1: Galati.
Secretariate cercuale 9: 1. Beclean, Hurez, Luta. 2. Berivoii marl,
Berivoii mici, Copacel 3. Her,seni, Margineni, $ebis: 4. Iasi, Netot, Sas-
ciori, Sevestreni. 5. Lisa, Breaza. 6. Pojoria, Ludisor, Voivodenii man,.
Voivodenii mici. 7. Riiusor, Ileni. 8. Vaida-Recea, Dejani, TelechiRecea, .

9. Voila, Dridif. Sambata de jos.


4. Plasa Sercaia (20 corn. [wale).
Suprafata 120.799 jc. (695 Km p) Locuilori 23.726 (34 _loc. la 1
Km p.) Romani 22.262, Unguri 505, Germani 914, Evrei 32, Altii 13_
Resed. $ercaia.
Secretariate comunale 6: Persani, 5ercaia, $inca noun, .5'inc o.
veche, Tantari. Vliideni.
Secretariate 'cercuale 6: 1. Comana de jos. Cuciulata, Lupa. 2
Mdndra, Toderita. 3. Pcirdu, Grid. 4. $ercdira, Bucium. 5. Vad, Ohaba..
6. Venetia de jos, Comana de sus, Venetia de sus.

S'a format din 2 comune, cu numele de Sambata de rasarit si de apus.

www.dacoromanica.ro
2i

X. Judetul Hunedoara.
Suprafatii 1.357.024 jc. (7810 km. p.) Locuitori 320.428 (41 loc.-
la 1 km. p.) Romani 262.569. Ungurii 39.978. Germani 8521, Evrei 4656,
Altii 4704.
Oras de resedinta: Deva.
Rite orase : Haj'eg, Hunedoara, Ordctie. 10 plasi, 11 secretariate
comunale, 87 secretariate cercuale. In total 425 comune rurale si 4
comune urbane.
1. Plasa Baia de Cris (35 corn. rurale).
Suprafatd 88.086 to. (507 km. p.) Locuitori 21.072 (41 loc. la
1 km p.). Romani 20.381; Unguri 412, Germani 130, Evrei 85, RIO 64._
Resed. plAsii: Baia de Cris.
Secretariate comunale 1: Baia de Cris.
Secretariate cercuale 6: 1. Birtin, Carastau, Lunca, Prihodiste, TA-
taresti. 2, Ribita, Junc, Ribicioara ClibAre0i. 3. Riscu/qa, Bulzesti, Gro-
hat, Tomnatec. 4. Tomesti, Baldovin, Dobrot, Leaut, Obarsa, Stela,.
Stramba, Tarnova, Tiulesti, Valea mare. 5. Tebea, Caraci, Mesteacen, Risca.
6. Vata de jos, Basarabeasa, Brotuna, Cazanegi, Ciungani, PravAleni.
Vata de sus.
2. Plasa Brad (29 Corn. rurale).
Suprafatii 92.831 jc. (534 km. p) Locuitori 29.425 (55 loc. la 1 km,
d.) Romani 27,574, Unguri 1096, Germani 466, Evrei 115. filti 186. Resed..
plAsii: Brad.
Siecretariate cercuale. 6; 1. Boita, Caine!, Hartagani, CrAciunesti,
Ormindea, Pestera, Saliste, Trestia, 2. Brad, Taratel, Vaca, Valea Brad.
3, Buces, Dupa piatra, Stanija. 4. Cristior, Bucuresti, Curechiu, Rovina,
*esuri, Zidrapti. 5. Luncoiul dc jos, Luncoiul de sus, Podele. Ruda,
Scroafa. 6. Mihdileni, Blajeni, Potingani.
. 3. Plasa Deva 56 corn. rurale).
Slid rafatel 87.558 jc. (504 km. p.) Locuitori 30.899 (61 loc. la
1 km. p) Romani 25.041, Ilnguri, 5043, Germani 475, Evrei 101, /ilti 239.
Resed. plasii; Deva.
Secretariate cercuale 12 ; 1. Bacea, Petreni, Simeria, Tampa, Totia
mare. 5. Buruene, Barbura, Chiscadaga, Fizesti, Nevoie§. 3. Calnelut
de jos, Bejan, FornAdia, Sulighet. 4. Ciirjiti, /ilmasul sec, Bretelin,
Charges, Cozia..5. Certegiul de sus, Hondo!, Magura, Noiag, Sacaramb,

www.dacoromanica.ro
as

Toplita. 6. Co Ionia Pischi, Biscaria. 7, Gruelaciu, Valiaoara, Dealul


mare, Saligioara. Stoeneasa. 8. Hcirdu, Banpotoc, Chimindia, Varmaga.
9. Pesti,sul mare, Archia, Barcia, Crtstur, Nighighis, Popesti. 10. Santa-
halm, Santandriq,5eule0. 11. Soimusul murdsatt, Barsau, Boholt. 12. Ve-
te!, Boia Barzii, Caun, Harapea, Lesnic, Merisor, Mintia, Vulcez.
4. Plasa Geoagiul de jos (35 com. rurale).
Suprafatci 93.299 jc. (537 Km. p.) Locuitoli 21.818.(41 loc.
la 1 Km. p.) Romani 21-153, Unguri 361, Germani 37. Evrei 137 Alti 130.
Resed. plasii: Geoagiul de los.
. Secretariate cercuale 9: Almasul mare, Cibu," Glod, Nadasdia. 2,
Bala, Almael, Mada, 3. Font, Bobalna, Boiu, Cigmau. 4. Bocc1inti,
Bulbuc, Ceru-Boainti, Curpen', Valea mare. 5. Bozes, Ardeova, Bocaia,
Renghet. 6. Geoagiul de jos, Federau, Gcoagiul de sus. 7. Homorod,
Mermezeu. 8. Poiana, Almasul de mijioc, Porcurea, Tecarau, Valea
lepii, Voia. 9. Rapollul mare, Carpinis, Rapoltul mic, Urvia.

5. Plasa Hateg (67 corn. rurale)


Supralatii 255,308 jc. (1469 Kin. p.) Locultori 38.168 (26 loc
la 1 1(m. p.) Romani 36.193, Unguri 1353, Ciermani 179, Evrei 115,
Alt' 328. Reed. plasii Hateg.
Secretariate comunale 1: Clopotiva.
Secretariate cercuale 16 : 1. Streiu-Scirigeorgiu, Batalar, Ohaba-
Stre'ului, Streiu-Sacel. Valcelele rele. 2. Bretea romand, Covragiu, Gan-
taga, Valcelele bune 3. Bucova, Brutarul de jos, Brutarul de sus. 4.
Chitid, Bosorod, Luncani, Valea Sangiorgiului. 5. Demsus, Ha tagel, Poen',
Steiu. 6. Fcircadinul de sus, Boita, Craguis, Farcadinul de jos, Gauricea,
Tustea. 7. Grodistea, Hobita, Paucineti, Zacani. 8. Luilca Cernii de
jos, Lunca Cernii de sus, Meria. 9. Pestiana,-Breazova, Ostrov, Peste-
nita, 10. Rachitoara, Ciula mare, Ciula mica. Valioara. 11. Rriu de mori,
Ohaba-Sibisel, Valea Da10. 12. Ru,sii, Bretea ung., Maceu, Streiu,
S teiu Plopi. 13. Scinta-MariaOrlea, Balomir, Baresti, Ciopea, Orlea
sut-cetate. 14. Silvasul de jos, Curpeni, Lingina, Silvasul de sus. 15,
Totesti, Carnesti, Nalati-Vad, Paclisa, Rea. 16. San Petru, Saxe', Clnciuc.

6. Plasa Hunedoara (51 corn. rurale).


Suprafata 91.656 jc. (527 Km. p.) Locuitori 20.898 (39 loc. la
1 Km. p.) Romani 18 287, Unguri 1775. Germani 664, Evrei 72. Alti 120.
iRqed. plasii: Hunedoara.
Secretariate cercuale 10: 1. Baia lui Craiu, Dobaca, Goles, 1-14-

www.dacoromanica.ro
29

dau, Paroasa, Va lar. 2. Batiz, Ca lan, Criseni, Santa Maria de piatra..


3. Bunila, Alun, Cernisoara, Poenita Voinii, Vadu-Dobr.ii. 4, Cerbel, Ara-
nies, Feregi, Poiana-Rachitelii, Poenita-Tomii, Socet, Ulmi. 5. Ghelar
Ruda. 6. Govii,sdia, Cerisor, Lelese, Plop, Runcu-mare. Sohodol. 7.
Huisdat, Nadajdia de jos, Nadajdia de sus, Ocoli5u1 mare, Sancraiu.
8. Pestisul mic Almasul mic, Buituri, Gaunoasa, Josani, Nandru, Nan-
dru-vale, Runcu mic. 9. Raceist/a, Grosi, Manarau, ZIa5ti. 10. Teliucur
de los, Cerna, Ciuci, Teliucul de sus.
7. Plasa Ilia (76 corn. rurale).
Suprafata 153.160 lc. (882 Kmp.) .Locuitori 34.274 (39 loc. la 1
Kmp). Romani 33.244, Unguri 595,, Germani 133, Evrei 227, Altii 75,
Resed. plasii: Ilia.
Secretariate Comunale 1: Dobra.
Secretariate cercuale 12: 1.Branisca,Boz,Tarnava,Tarnavita. 2.Burjue,
Badatel, Glodghilesd, Godine0 Petresti, Tarnaesti, Tataresti. 3. Cettejol
de jos Carmazinesti, Coaja, DanuIesti, Visca, Vorta. 4. Furcsoara, Ba-
resti, Cabest , Gialacuta, Lunc$oara. 5. Gura-Dobrii, Abucea, Fintoag,
Grind, Lasau, 5trechea, Teiu, Tisa 6. Guracada, Boiul de jos, Boiul
de sus, Campeni-Surduc, Campuri, Gotnatea, Runcsor, Vica. 7. Ilia, Ba-
cea, Cuies, UI es. 8. Lopugiul de jos, Bastea, Cosesti, Holdea, LaDu-
giul de sus, Ohaba. 9. Lopusmc, Braznic, Dumbravita, Muricelul mare,
Muncelul-mic, Radulesti, Sacamas, Stanesti-Ohaba, Strigoanea. 10.
Ro$cani, Batrana, Fagetel, Mthaesti, Pancu, Saliste. 11. Sdrbi, Bretea
de Muras, Dumesti, Fui-Bagara, Valea-Lunga. 12. Zam, Almasel, Alma,-
Saliste, Braseu, Cerbia, Micanesti, Poganesti.
8. Plasa Orastie (34 corn. rurale).
Suprafati 204.827 jc. (1179 Knip) Locuitori 26 976 (23 loc. la
1 Kmp) Romani 24.870, Unguri 1381, Germani 685, Evrei 15, Altii 25.
Resed. plasii : Orastie.
Secretariate comunale 7: Bcilornir, Cudgir, Romos, Romo5el,
,Sibot, Vaidei, Vinerea.
Secretar atul cercuale 7 : 1. Berini, Saraca. 2. Bintinti,.Gielmar, Pis-
chin ti. 3. Castau, Magureni,*ebiselul vechiu. 4. Dtincul mare Dancul mic,
Grid, °consul mic, Tarnasasa. 5 Jeledinti, Megura, Martinesti, Ripas, Spini,
Turmas. 6. Oraslioaro de jos, Bucium, Coste0, Gradistea, Ludesti,
Ora§tioara de sus. 7. Turdas, Pricaz.
9. Plasa Petroeni (14 Corn. rurale.)
Suprafatti 169-481 jc. (975 Kmp) Locuitori 60.053 (62 loc. la !
Kmp.) Romani 31.111, Unguri 19.663, Germani 4064, Evrei 1958 Altiit
3257. Resed. plasii : Petrueiti.

www.dacoromanica.ro
30

Secretariate comunale 1: Petro*eni.


Secretariate cercuale 5: 1. Livazgni, Barbatenii de jos, (Iscroni)
2. Lupeni, BarbAtenii de sus. 3. Petri la, Banita, Crivadia, Merisor. 4.
Uricani-Hobleni, Campu lui Neag. 5. Vu/cani, Coroesti, Paroseni.
10. Plasa Pui (23 com. rurald.)
Suprafatd 98.434 jc. (567 kmp) Locuitori 14.223 (25 loc. la. 1
1(mp.) Romani 13.755, Unguri 346, Germani 25, Evrei 63, RIO 34,
Resed. plasii; Pui.
Secretariate cercuale 5; 1. Livadia de camp, Barul mare, Barul-
mic, Livadea de Coast& Petroasa. 2. Put, Federi, Fizes, Galati, Ohaba-
Ponor, Ponor, 3. Rdu alb, 'Mesh, Coroesti, Matesti, Ohaba de sub,
plat* Rausor, Vaidei. 4. Rau bdrbat, Hobita, Lupoaia, Serel, Uric.
5. Seilapl de sus, Malaqti, Nucsoara, Parospestera. Salasul de jos.
XI. Judeful Maramura§.
Supr4atei 587.563 jc. (3381 Km. p) Locuitori 152.695 (45 loc.
1a 1 Km. p.) Romani 82.778, Unguri 13,956, Germani_3066, Eyre' 36.535,
Rltii 16.360.
Oras de resedinfd: Sighet.
4 plasi, 12 secretariate comunale, 20 secretariate cercuale. In
total 56 comune rurale si 1 comuna urbana.
1. Plasa Iza (Dragomiresti) 13 corn. rurale.
5uprafatti 105.273 jc. (606 Km. p.) Locuitori 27.620 (45 loc. la
1 Km. p.) Romani 22.379, Unguri 74, Germani 23, Evrei 5116, RIO 2b.
Resed. plasii: Dragomiresti.
Secretariate comunale 5: Dragomire§ti, leud, Sdcel, Salistea,
Stramtura.
Secretariate tercuale 4: l Cuhea, Bascoiul mic. 2. Glod, Sla-
tioara (Hatiuca), 3. Rozavlea, Botiza. 4. &lieu, Poieni.
2. Plasa Sighet (13 com. rurale).
Suprafa ;a 68.474 jc. (394 Km. p.) Locuitori 23.481 (59 loc. la
1 Km. p.) Romani 7458, Unguri 4651, Germani 106, Evrei 4839, Rltii 6427.
Repd. plasii: Sighet.
Secretariate corn unale 2: Campulung, Sdpdata.
Secretariate cercuale 5: 1. Bavoiul mare, Lunca. 2. Crylciune$ti,
Virismort. 3. Rcimeti, Teceul mic (Huta), 4. Rona de sus, Costinl,
Rona de jos. 5. Sardsau, laps.

www.dacoromanica.ro
31

3. Plasa ugatag (20 corn. rurale).


Suprafata 99.062 jc. (570 Km.. p.) Locuitori 27.455 (48 loc. la
1 Km. p.) Romani 22.914, Unguri 1366, Germani 1, Evrei 3171, RIO 3.
Resed. plasii: Ocna-$ugatag.
Secretariate comunale 1 : Barsana.
Secretariate cercua'e 8: 1. BerbWi, Vad. 2. Bude$ti, Sarbi.
3. Calinepci, \talent 4. Dese$H, CrAce§ti. 5. Giu/egi, Cornesti, Feresti.
6. HOrnice0, Sat-$ugatag. 7. Ocna-5ugatag, Brebu, Hoteni. 8. Valea
porcului, Nane0, Oncesti.
4. Plasa Viseu (10 corn. rurale).
Suprafatd 297.315 jc. (1711 Km. p.) Locuitori 50448 (28 loc. la
1 Km. p.) Romani 25 063, Unguri 1313, Germani 2787, Evrei 12.383,
Altii 8902. Resed. plasii: Viseul de sus.
Secretariate comunale 4: Bow, Moi$ei, Petrova, Vipul de jos.
Secretariate cercuale 3: 1. Leordina Ruscova. 2. Poenile de sub
munte, Repedea. 3. Vi,seul de sus, Viseul de mijloc.

XLI. Judetul Plura*Turda.


Subrafata 730.365 jc. (4203 Km. p.) Locuitori 219.051 (52 .loc. la
1 Km. p.) Romani 87.547, Unguri 115,843, Germani 6329, Evrei 7551,
Altii 2681.
Oras de resedinja:-Targu-Mures.
Rite orav: Reghinul scisesc. 6 plasi, 7 secretariate comunale,
54 secretariate cercuale. In total 204 comune rurale si 2 comune
urbane.
1. Plasa Bandul de campie (20 corn. rurale).
Suprafata 61.134 jc. (352 Km. p.) Locuitori 22.988 (65 loc. la
1 Km. p.) Romani 11.999, Unguri 10,216, Germani 2, Evrei188, liltii 583.
Resed. plA§Ii: Bandul de campie.
Secretariate comunale 2: Bandul de campie, Pogaceana.
Secretariate cercuale 5: 1, l'faclara$, Culpiu, Tiptenic. 2. Pdnet,
Cuie§d, Hartau. 3, Scintioana, Bereghia, MorAreni, Oroiu, ausa.
4. ,Sampd, Bozed, Lechincioara, Sabed. 5. Ulie$,Ricial, Sanmartin,
2. Plasa Muras de jos (36 corn. rurale).
Suprafata 49.409 jc. (284 Km p.) Locuitori 24.394 (86 loc. la I
Kin p) Romani 6997, Unguri 16.816, Germani 20, Evrei 225, Altii 336.
Resed. plasii Targul-Muras.

www.dacoromanica.ro
32

Secretariate cercuale 9: 1. Ciba, Cornesti, Craciunesti, Foi,


Nicolesti, Stejaris. 2. Fantane le, Calimanesti, Vadas, Viforoasa.
3. Ga latent, Roteni. 4. Luca, Ciuta, Ilieni, Leordeni. 5. Muraseni, Budiul
mic, Cocosi, Cristesti, Ungheni. 6. Murgesti, Acatari, Bolintineni, Pasa-
reni. 7. Gala, Corbesti, Gaesti, Gruisor, Suveica. 8. Stincrai de nturds,
Cornatal, Micesti, Nazna. 9. Troita, Baden'.
3. Rlasa Mura§ de sus (34 com. rurale).
Suprafagi 56.177 jc. (323 Km p.) Locuitori 22.879 (71 loc. la I
Km p.) Romani 9797, Unguri 12.396, Germani 30, Evrei 137, Altii 519,
Resed. plasii: Targul-Muras.
Secretariate comunale 1: Erneul mare.
Secretariate cercuale 9: 1. Bala, MilAsel. 2. Calu,seri, Island, Secareni_
3. Ceuas, Campenita, Herghelia, Porumbeni, Voiniceni. 4. Gdlesti,
Adrianul mare, tvdrianul mic, Maiad, Sanvasii. 5: Glodetzi, Dumbravioara.
6. 1edul, Bozeni, Corunca, 1vAnesti, Ogari, Sanisori. 7. Paingeni,.Merior,
Moira, Pacureni. 8. Sangeorgiu, Cotus, Sangeorgiu de mural, 9. Santana,
Bardesti, Chinar, Curteni.

4. Plasa Reghinul de jos (41 cont. rurale).


Suprafata 171.798 jc.1989 Km p.) Locuitori 41.176 (42 loc. la 1
Km p.) Romani 27.211, Unguri 12.302, Germani 1222, Evrei 423, Alt 18_
Resed. plasii : Reghinul s4S3SC.
Secretariate comunale 1 Petelea.
;

Secretariate cercuale 12: la .1palina, lernuteni. 2. Beica de jos,


Beica romana, Cacuziu, Sanmihaiu, Serbeni. 3. Breaza, Filpisul mare.
4. Chiherul de de sus, Chiherul de jos, Chincesi, Uriesul de jos, Uriesul
de sus. 5. Curicap, Ercea, Onuca. 6. Czurghiu,Cava, Glajaria, 7. Habic,
Nadasa rom., Petrilaca, Teleac-Tinoasa. 8. lbanesq, Hodac, Orsova.
9. Ilioara, Mura mare, Mura mica, Padureni, Sanger. 10. .1e.benita,
Adrian, Solovastru. 11. Pen s, Gornesti, lara, 12. Voivodeni, Toldal.

5. Plasa Regnintrl de sus (25 cont. rurale).


Suprafata 265.671 jc. (1529 km. p.) Locuitori 34.275 (22 toe.
.la 1 km. p.) Romani 22 344, Unguri 8154. Germani 2036, Evrei 1400,
Altii 341. Resed. pl6sii ; Reghin sat.
Secretariate comunale 1; Toplitu roman is
Secretariate cercuale 8; 1. Mun4, Murasmort, Porcesti. 2. Brein-
covene$ti, !dice], Sacalul de padure. 3. Deda, Morareni, Petris. 4. 1de-

www.dacoromanica.ro
33

ciul de jos, De leni, Ideciul de sus. 5. Lunca Bradului, Rastolita,


Stanceni, 6. Rdpa de sus, Dumbrava, Maioresti, Rapa de jos. 7. Reghin
sat, Lueriu, Suseni. 8. Rush/ Muntii, Filea.
6. Plasa Sereda (Mercurea Niraj) (48 corn. rurale).
Suprafata 115 860 jc. (667 kin. p.) Lacuna.% 35.177 (53 loc. la
1 kin p) Romani 3695, Unguri 30.217, Germani 51, Evrei 591, Altii 623.
Rased. plasii; Mercurea Niraj.
Secretariate comunale 1: Eremitul, Songeorgiu-Padureni.
Secretariate cercuale 11 ; 1. Bereni, Bara, Drojdii, Heremieni, Torba.
2. Calugareni, Candu, Darnieni, Marculeni, Matrici. 3. Ghindari, fibud,
Ghine§ti Neaua. 4. Hodoa, Ihod, Isla, Simbriasi, Vadu. 5. /obefgeni,
Buza, Maia, Mitre§ti, Vargata. 6. Maghirani, Silea. 7. Mercurea Niraj,
Dumitresti, Ragman', Sansimon, Santana Niraj, Santandreiu, Surda.
8. Sarata, Chibed. 9. Satu-Cioc, Hotesti, Stefanesti. 10. Sovata, Iliesi.
11. Tampa. Beu, Lauren', Mosuni, $ard, Veta.

X111. Judetul Odorheiu.


Suprafata 510.610 jc. (2939 I(m. p) Locuitori 119.385 (41 loc.
la 1 Km. p.) Romani 4.675, Unguri 111.345, Germani 1957, Evrei 1025.
Altii 383.
Ora§ de resedinta: Odorheiu.
4 plasi, 17 secretariate comunale, 37 secretariate cercuale. In total
135 comune rurale §i o comuna urbana.
1. Plasa Cristur (46 corn. rurale
Suprafata 120.142 jc. (691 Km. p.) Locuitori 32.340 (47 loc. la
1 Km. p) Romani 2073, Unguri 28,780, Germani 632, Evrei 530. lilt'
325. Resed. plasii: Cristur.
Secretariate comunale 4: Archita. Atid, Criseni, Cristur.
Secretariate cercuale 13 : 1. Avranici, findreeni, Cechesti, Geoa-
giu. 2. Bordop'u, Cibu, Dumitreni, Roua, Bezid, Bezidul nou. 4. Co.
bate ti, Bentid, Cehetel, Mihaileni, Farce§ti, 5. Eliseni, Sacel, Vidacutul
roman, Vidacutul sacuesc. 6. Filial, Feleag, SF2ciria, 7, Firtamq, In-
laceni Turdeni. S. Porumbenii marl, Porumberi mid. 9. Sacueni, Bo-
dogaia. 10. Simonegi, Cadaciu, Medisor, Nicoieni. 11. Rugicine$6, Be-
teg', Chedea mare, Chedea mica. 12. 5oimusu/ mrc, ,oimusul mare.
13. Vetca, Jacul sacuesc, Salasuri, Vetca.
3
www.dacoromanica.ro
34

2. Plasa Oc land (31 corn. rurale).


Suprafata 157.022 jc. (904 Km, p.) Locuitori 26.179 (29 loc. fa
1 Km. p.) Romani 1949, Unguri 23,431, Germani 677, Evrei110, Altii 12.
Resed. pla§ii: Ocland.
Secretariate comunale 5: Drau,seni, Jimbor, Lueta, MerWi,
Raco,Ful de sus.
Secretariate cercuale 8: 1. Afdla, Calugireni, Comanesti, Ghipes.
2. &Udall mkt, Biborteni, Herculian, 3. Brodut, Filia, Tilisoara. 4. Data
sacuiascoi, Badeni, Ighiu. 5. Plcirtinu,s, Locodeni, Sulfureni. 6. Ocland,
Craciunel, Satul nou. 7. Pjuleni, lonesti; Oraseni, Petreni, Rares.
8. Varghi$, Doboeni.
3. Plasa Odorheiu (49 corn. rurale).
Supralatti 155.788 jc. (897 Km p.) Locuitori 34.515 (38 loc. la 1
Km p.) Romani 410, Unguri 33.511, Germani 493, Evrei 71, Altii 30.
Resed. plasii: Odorheiu.
Secretariate comunale 3: Beia, Dealul, Zetea.
Secretariate cercuale 14: Brade,sti, Beclean, Satu mare, Tarnovita.
2. Dcirjiu, Mujna. 3. Doboeni, Beta, Tealuca. 4. Feliceni, Orbateni, Valeni.
5. For(eni, Criseni, Polonita. 6. Lupeni, Bisericani, Bulgareni, Morareni.
7. Mugeni, Alunis, Dejutin, Lutita, Matiseni. 8. Pauleni, Firtuseni. Satu
rnic. 9. Petea, lasul, Uiiesul. 10. Stincraiu, Cadiseni, Fancel. 11. Tama-
,sesti, Tibudeni, Ulcani. 12. Ttiureni, Hogia, Oteni. 13. Vasileni, Abranesti,
Alexandrita, Nicolest, Teleac. 14. VIcikita, Capalnita.
4. Plasa Praid (9 corn. rurale).
Suprafata 72.641 jc. (419 Km p.)Locuitori 16.159 (38 loc. la 1
1(m p.) Romani 32, Unguri 15.970, Germani 1, Evrei 151, Altii 5.
Resed. plasii : Praid.
Secretariate comunale 5: Atia, Corund, Praid, $iclod. Varsag.
Secretariate cercuale 2: 1. Custned, Solocma. 2. Ocna de sus,
Ocna de jos.

XIV. Judetul SAlaj.


Suprafa(ci 662.880 jc. (3815 Km p.) Locuitori 226.378 (59 loc. la
1 Km p.) Romani 139.522, Unguri 70.744, Germani 831, Evrei 9356,
Altii 5925. Oras de reseclinta: ZAlau. Alte °rase: 5inzleui Silvaniei.
6. plasi, 4 secretariate comunale, 68 secretariate cercuale. in total
239 comune rurale si 2 comune urbane.

www.dacoromanica.ro
35

1. Plasa Cehul-Silvaniei (48 corn. rurale).


Suprafata 125.016 jc. (719 Km p.) Locuitori 41.203 (57 loc. la I
Km p.) Romani 28.080, Unguri 10.613, Germani 585, Evrei 1791, Altii
134. Reed. plash: Cehul-Silvaniei.
Secretariate cercuale 14: 1. Arghihat, Asuajul de jos, Asuajul de
sus. 2. Baia, Odesti, Urmeni. 3. Barsaul de sus, Barsaul de jos..
4. Blisesti, Sa liste, Tamase0. 5. Bicaz, Corni, Stremt. 6. Biu,sa, Bene
blau, Uilacul Hododului, Ulciug, Vicea. 7 Bogdand, Babta, Corund;Ser.
8. Cehul-Silvaniei, Horvatul roman, Nadisul roman. 9. Hodod, Ciuta,
Nadisul-Hododului. 10. Leleiu, Giurtelecul-Hododului, Mineiu. 11. Qar(a
de jos, Motis, Oarta de sus, Ortita. 12. Set' Bulgari, Deja, Notig.
13. Seilsag, Gardani, Ilanau. 14. Silimeghiu, Arduzel, Chelinta, Tohat,
Ticau.
2. Plasa Crasna (34 corn. rurale).
Suprafatt1 96.393 jc. (555 Km p.) Locuitori 30.807 (55 loc. la I
Km p.) Romani 21.702, Unguri 5750, Germani 1, Evrei 992, Altii 2362.
Resed. plasii: Crasna.
Secretariate comunale 1: Crasna.
Secretariate cercuale 9: 1. Banipr, Ban, Husasau, Marin, Peceiu.
2. Cafelul ung., Catelul rom. 3. Cizer, Boian, Pria. 4. Giumelcis, laz,
Subcetate, Valea Ungurului. 5. Norval, Petenia, Rati, Seredeiu. 6. Sag,
Mal, Sarbi, Tusa. 7. Starciu, Hurez, Plesca, Ponita. 8. Valcaul ung.,
Fizes, Lazuri, Preoteasa, Valcaul roman. 9. Varsolt, Recea.
3. Plasa Jibou (37 corn. rurale).
Supralagi 78.503 jc. (452 Km p.) Locuitori 28.389 (63 loc. la 1
Km p.) Romani 24.256, Unguri 3269, Germani 7, Evrei 830, Altii 27.
Resed. Jibou.
Secreteriate cercuale 10: 1. Balan, Chendrea, Galpaia, Rads.
2. Cheuchis, Galgau, Tihau, Var. 3. Creaca, Borza, Brusturi, Jac, Lupoaia,
Romita. 4. Cuceu, Fiminis, Poptelec. 5. Domniu, Barza. Solmus. 6. Jibou,
Ciglean, Prodanesti, Rona, Turbuta. 7. Napradea, Chend, Vadurele.
8. Somes-Guruslau, Husia, Tranis. 9. Somes-Odorheiu, luau, Saplac.
10. Verveghiu, Cioara, Naimon.
4. Plasa 5imleul Silvaniei (35 corn. rurale).
Supratata 100.599 jc. (579 Km p.) Locuitori 35.456 (61 loc. la 1 Kin
p.) Romani 17.488, Unguri 14.680, Germani 60, Evrei 919, Altii 2309..
Reed. plasii: Silvaniei.
3*

www.dacoromanica.ro
3b

Secretariate comunale 1 : Omar.


Secretariate cercuale 12 : 1. Bobota, Dumuslau, Zatnac. 2. Bog*,
Bozic*. 3. Carastelec, Doh. 4. llisua, Husmezeu, Lompirt. 5. Halmasd,
Aleu*, Drighiu, Valea Ternei. 6. Hidig, Giurtelecul ,Simleului. 7. Lesmir,
Port, Sumal. 8. Marca, Cerip, Cosniciul de jos, Cosni-iul de sus,
9. Arista-Mu, Bilgez. 10. Pereceiu, BadAcin, Siciu. 11. Uilacul 5imleului..
Ceheiu, Cristelec, Maladia. 12. Zauan, ip.

5. Plasa Ta*nad (40 corn. rurale).


Suprafatii 132.511 jc. (763 Km p.) Locuitori 37 636 (49 loc. la 1 KM
p.) Romani 20 605, Unguri, 14.492, Germani 99, Evrei 1922, Altii 518.
Re*ed. pla*ii: Ta*nad.
Secretariate comunale 2: Pir, Tasnad.
Secretariate cercuale 10: 1. Acci,s, Mihairalau, Teghea. 2. Ccluas,
Ghirolt, Metent. .5. Cehalul ung., Blaja, Cean, Cehalul roman, Orbau,
4. Pci alul mare, Boianul mare, Crasna-Patalu*a, Pagaia, Pa talul mic,
Reghea, SolnocPatalu*a. 5. Sanklu, Chereu*, Hotoan, Sudurau. 6 Stin-
craiu, Chi*falau, Cig. 7. Sauca, Chesi, Piele, Sarvazal, Silva*, 8. Socaciu,
Chegea, Sarauad. 9. Supurul de jos,. Unimat. 10. Supurul de sus, Der-
.ida mica, Giorocuta.
5. Plasa Zalau (45 corn. rurale).
Suprafagi 112.656 jc. (648 Km p.) Locuitori 36.592 (56 loc. la I Kin,
p.) Romani 24.293, Unguri 11.179, Germani 2, Evrei 770, Altii 348,
Re*ed. pla*ii:' Zalau.
Secretariate cercuale 13: 1. Aghires, Fetindia, Hereclean, Panrc..
2. Borla, Badon, Boca romans, Guruslaul ung., 3. Bucium, Bogdana
Mese*-Sangeorgiu, Rastolt. 4. Chiesd, Sighet. 5. Coseiu, Archid, Chilioara..
6. Cristur, Garceni, Tigani. 7. Dio,sod, Bo *ita. 8. Mirsid, Brebi, Moigrad,
Ortelec. 9. Samsud, Mocirla. 10. Scincraiul Silvaniei, Doba mare, Doba
mica, Dobrin. 11. Stirmit,sag, Curitau. 12. Traznea, Agri*, Bodia, Bozna,
Rastoltul desert. 13. Unguras, Chichip, Ciumarna, Pau*a, Stana,
Va*capau.

XV. Judetul Satmar (Satu-mare).


5upralalti 851.743 jc-(4902 Km p.) Locuitori 29g.791 (61 loc. la,
I Kin r.) Romani 162 067, Unguri 76.893, Germani 36.250, Evrei 22.365,
Alti 2216.
Ora* de re*edinta : Careii marl.

www.dacoromanica.ro
3f

Alte °rase : Baia. mare, Baia Sprie, Satu-mare. 8 plasi, 17 secre-


tariate comunale, 64 secretariate cercuale. in total 221 comune rurale
i 4 comune urbane.
1. Plasa Arded (31 com. rurale).
Supralata 123.783 jc. (712 Km p.) Locuitori 32.060 (46 loc. la 1
Km p.) Romani 16.928, Unguri 4617, Germani 9480, Evrei 741, Altii 294.
Resed. plasii : Arded.
Secretariate comunale 4: Arded, Belchiugul Codrulul, eraidorolt,
$oimul (Madtiras).
Secretariate cercuale 8 : 1. Balcan, Ru§eni, Tataresti. 2. Giri,sa mare,
Ciungi. 3. Homorodul de jos, Chilia, Necopoiu, Sin. 4. Hurez, Dobra,
Racova. 5. Medina, Gerausa, Hodisa, Homorodul de mijloe, Homorodul
de sus, Solduba. 6. Ratesti, Alexandresti, Stana de jos. 7. Socond, Cuta,
Soconzel, Stana de sus. 8. Terebesti, Piscari.
Z. Plasa Baia mare (34 corn. rurale).
Suprafata 70.663 jc. (407 Km p.) Locuitori 27.322 (67 loc. la 1
Km p.) Romani 24.577, Unguri 2247, Germani 4, Evrei 468, Alti 26.
Resed. plasii: Baia mare.
Secretariate comunale 1: Cavnic.
Secretariate cercuale 8: 1. Ardusal, Aciva, Arie§ul de camp,
Buzesti. 2. Dcinesti, Bontaeni, Cetatele, Negreia, Sisesti, Surde§ti.
is Dumbriivita, Chechis, Rus, Sindre§ti, Ungurasi. 4 Ftircasa, Sarbi,
Tamaia. 5. Firiza de jos, Firiza de sus, Satul nou de jos. 6. Mocira,
Ocolis, .Recea, Sasari. 7. Tautii de jos, 'Mita, Magheraus, Nistru.
B. Tilugi de sus, Chiuzbaia, Gro§i, Satul nou de sus.
3. Plasa Careii marl (24 corn. rurale).
Suprafaeri 121.182 jc. (697 Km p.) Locuitori 36.813. (53 loc.la 1
1(m p.) Romani 13.169, Unguri 9625, Germani 13.334, Evrei586, FlItii 101.
Resed. plasii: Careii marl.
Secretariate comunale 5: Andril, Curtuiuseui, Gene, Sanislau,
Tiream.
Secretariate cercuale 9: 1. Berveni, Camin, Capleni. 2. Ciumec(i,
Berea. 3. Dindesti, Irina. 4. Mottinul mare, Gilvaci. 5. Moftinul mic,
Domfinesti. 6. Petresti, Resighea. 7. Scinmicleisq, !strati. 8. Urziceni,
Foeni. 9. Vezendiu, Portita.

www.dacoromanica.ro
38

4. Plasa Oasiu (16 corn. rurale).


Suprafatil 97.783 jc. (563 Km p.) Locdtori 23.435 (42 loc. la 1
Km p.) Romani 18 401, Unguri 3317, Germani Evrei 1585, Altii 132.
Reed. plasii : Orasul nou.
Secretariate cercuale 6: 1. Bicsad, Boinesti, Trep. 2. Caline,sti,
Lechinta, Remetea-Oasului. 3. 'Carmazana, Tarsolt: 4. Negroti, Certege,
Moiseni. 5. ()rapt nou, Raga. 6, Vama, Prilog, Tur.
5. Plasa Satmar (36 corn. rurale).
Suprafatii 107.264 jc. (617 Km p.) Locuitori 33.627 (54 loc. la 1 /On
p.) Romani 16 709, Unguri 11.716, Germani 3509, Evrei 1643, Altii 50.
Resed. plasift Satmar (Satu-mare).
Secretariate comunale 2: Ghidani, Pelesul.
Secretariate cercuale 11 1. Ambud, Amat, Paulesti, Petin. .2 Bercu,
:

Nisipeni, Noroeni. 3. Botiz, Osvoran. 4. Carwu, Lipoveni. 5. Culciut


mic, ApAtau, Corod, Culciul mare. 6. Doba, Boghis. 7. Lazuri, Pelisor,
Pusta Doroltultii. 8. Livada noun, Adrian, Livada. 9. Micula, Agris.
10 Odortiu, Atea, Berindan, Cacu, Dara, Martinesti Petia. 11. Veti,s,
Cetatea veche.
6. Plasa Seini (24 com. rurale).
Suprafata 81.916 jc. (471 Km p.) Locuitori 26.517 (56 loc. la 1
Km p.) Romani 20.945, Unguri 2876, Germani 1038, Evrei 1552, Altii
Resed plasii: Seini.
Secretariate comunale 1 : Seini.
Secretariate cercuale 7: 1. Apa, Somoseni, Viile-Apei. 2. Ciocariau,
Bargau, Busag, Merisor. 3. Crucipr, Bicau, Huta (Jegariste), Poiana
Codrului. 4. Ilba, Sabina. 5. Mediepl aunt, Babasesti (Berinta), Jojib,
Potau, Romanestit6. Pond, Borlesti. 7. Valea Vinului. Marius, Rosiori.
7. Plasa *omcuta mare (41 com. rurale).
Supra fats 88.491 jc. (509 Km p.) Locuitori 28.393 (56 loc. In
1 Km p.) Romani 24.885, Unguri 1579, Germani 84, Evrei 1770, Altii 75.
Reed. pla5ii: omcuta mare.
Secretariate comunale 1: 5omcuta mare.
Secretariate cercuale 10 : 1. Berchez, Berchezoaia, Finteusul mare,
Posta, Sapaia. 2. Ciolt, Buciumi, Buteasa, Hovrila. 3. Co4, Caruia,
Remetea Chiorului. 4. Laura, Durusa, Prislop, Varaiu. 5. Jaddra, ,Cur-
ituupl mare, Ferice, Valeni. 6. LOpugl, Bozinta mare, .Bozinta mica,
www.dacoromanica.ro
39

Coltirea. 7. Mire,sul mare, Remeti, Stejerea, Tulghes. 8. Pribilec1i, Dan-


de0i Chiorului, Fersig, Lucacesti. 9. Saceihigni, Amp] de padure, Co ltau,
Culcea, 10. Satu lung, Finteusul mic, Hideaga, Mogose5ti.
8. Plasa Ugocea (15 com. rurale).
Suprafaeit 65.326 jc. (376 Km p.) Locuilori 22.166 (59 loc.la 1
Km p.) Romani 12.529, Unguri 6386, Germani 985, Evrei 1609, Altii 657.
Resed. plasii : Halmeu.
Secretariate comunale 3: Dabole, Halmeu, Turf.
Secretariate cercuale 5: 1 Batarciu, Comlausa, Tamaseni. 2. Gherea
mica, Gherta mare. 3. Porumbeai, Cidreag. 4. Tiirna mare, Bocicau.
5. Turul lung, Babesti, Valea seaca.

XVI. Judetul Sibiu.


Supratata 628.810 jc. (3619 Km p.) Locuilori 175.515 (48 loc la 1
Km p.) Romani 112,720, Unguri 5758, Germani 51.856, Evrei 1460,
Altii 3721.
Oras de re§edinta : Sibiu.
Alte orase Sebe,sul sasesc, 6 plasi, 73 secretariate comunale, 6
secretariate cercuale. In total 86 comune rurale si 2 urbane.
1. Plasa Cisnadie (15 com. rurale).
Supra fatii 180.406 jc. (1038 Km p.) Locuilori 28.315 (27 1 c. la 1
1(m p.) Romani 21.987, Unguri 561, Germani 5478, Evrei 12, Altii 277.
Resed. plasii : Sibiu.
Secretariate comunale 15 : Avrig, Boita, Brad, Cisnadie, Cisnadioara,
Porce#i, Racovita, R4inari. Sadu, ,Sebi,sul de jos, $ebi,sul de sus, 5elim-
bar, Tina-lace!, Talmaciu, Vegem,
2. Plasa Mercurea (13 corn. rurale).
Suprafaed 115.070 jc. (662 Km p.) Locuitori 27.197 (41 loc. la 1 Km
p.) Romani 20.499, Unguri 99, Germani 6101, Evrei 2, Altii 496.
Resed. plasii : Mercurea.
Secretariate comunale 11 : Amna, Apoldul de jos, Apoldul de sus,
Dobcirca, Gdrbova, Jina, Ludo,sul mare, Mercurea, Poiana, Rod, Toparcea.
Secretariate cercuale 1: Carpin4, Reciu.
3. Plasa Nocrich (15 corn. rurale).
Suprafald 71.712 jc. (413 Km p.) Locuilori 16.173 (39 loc. la 1 Km
p.) Romani 9.699, Unguri 326, Germani 5107, Evrei 32, Altii 1009.
Resed. plasii : Nocrich.
www.dacoromanica.ro
4.0

Secretariate comunale 13: Mina, Bendorf, Chirpcir, Fofeldea


Gliimboaca, Hosman, Ilimbav, Marpod, Nocrich, Slicadat, Sasau,si, Tichin-
deal, Vurpor.
Secretariate cercuale 1 : 1. Cornayel (Hdrtibaciu), Nucet.
4. Plasa $ebisul sasesc (16 coin. rurale).
Supra fata 68.847 jc. (396 Km p.) Locuitori 21 291 (54 loc la I Km
p.) Romani 18.453, Unguri 51, Germani 2619, Evrei 1, Altii 167.
Resed. plasii: $ebisul sasesc.
Secretariate comunale 9; Calnic, Deal, Lancrtim, Loman, Petrifalau,
Pianul de jos, Pianul de sus, Riihdu, 5ugag.
Secretariate cercuale 3: 1. Laz, Capalna. 2. Sasciori, Cacova,
,Sebisel. 3. Strugari, Rachita Purcareti.
5. Plasa Saliste (11 corn. rurale).
Supralata 74.567 jc. (429 Km. p.) Locuitori 16.714 (46 loc. la
Km p.) Romani 16.528, Unguri 47, Germani 111, Evrei 3, Altii 25.
Resed. plasii: Saliste.
Secretariate comunale 9: Aciliu, Cacova, Gales, Gura-Rdului, Orlat,
Sdliste, Sibiel, Tilisca, Vale.
Secretariate cercuale 1: 1. Sticel, Nag.
6. Plasa Sibiu (16 corn. rurale).
Suprafata 95.839 jc. (552 Km p.) Locuitori 25.652 (46 loc. la 1
Km p.) Romani 11.909, Unguri 129, Germani 12.339, Evrei 5, Altii 1270.
Resed. plasii: Sibiu.
Secretariate comunale 16: Bungard, Casole, Crislian, Daia seiseasca,
Gusteriea, Haniba, Mohu, Noul sasesc, Poplaca, gosia saseasca, Rusciori,
Rust, Slimnic, ,Sura mare, Sura mica, Turnisor.

XVII. Judeful Solnoc-Dobaca.


Suprafaki 819.033 jc. (4714 Km p.) Locuitori 237.831 (50 loc. la 1
Km p.) Romani 183 865, Unguri 37.438, Germani 1781, Evrei 12.506,
Altii 2241. Ora' de resedinta: Dd. Alte °rase: Gherla.
8 plasi, 4 secretariate comunale, 82 secretariate cercuale. In total
312 comune rurale si 2 corn. urbane.
1. Plasa Bec1ean (45 corn. rurale).
Supralatd 123 736 jc. (712 Km p.) Locuitori 34.675 (49 loc.la 1 Km
p) Romani 24.686, Unguri 6359, Germani 1405, Evrei 1737, Altii 488.
Resed. plasii: Beclean.

www.dacoromanica.ro
41

Secretariate cercuale 13 : 1. Apa,stea, Dicea ungureasca, Malut.


2. Beclean, Rusul de jos. 3. Chirales, San - Jacob, Sirioara. 4. Chiuza, .

Curtuiusul Becleanului, Mires, Paltineasa, Piatra. 5. Co/dau, Ciceu-Cristur,


Sasarm. 6. Ilisua, Caianul mare, Caianul mic, Dobric. 7. Nusfalaii, Feleac,
Malin, Rusul de sus. 8. .5ieu-Mligheru,s, Arcalia, figau. 9. 5ieu Odorheiu,
Agrisul-Becleanului, Bretea, Figa. 10. 5ieu-Sfcintu, Chintelnic, $ieu-Cristur.
11. Sinlereag, Cociu, Morgosmort, Vireag. 12. Spermezeu, Dobricel (Diug),
Dumbravita, S ta. 13. Tarlisua, Agries, Borleasa.

2. Plasa Cheuchi§ (39 corn. rurale).


Suprafata 84.867 jc, (488 Km p.) Locuitori 24.595 (50 loc, la I Kin
p.) Romani 17.228, Unguri 6334, Germani 188, Evrei 688. Altii 157.
Resed. plasi : Cheuchi§.
Secretariate cercuale 10: 1. Balin, Ciaba, Valea rea. 2. Bozies,
Apatin, Beud, Chetlu, Vita. 3. Buza, Copru, Feldioara, Nasal. 4. Cheuchis,
Jimbor, Manic, Vereshaza. 5. Mateia, lus, Morut. 6. Sdn-Martin, Cutea,
Osorhel, Sambou. 7. Sdtz-Vicoard, Divicioru -mare, Divicioru mic, Mahal,
Tentea, 8. Suculard, Lac, Puini, Sante-jude. 9. Sdnlioana, Cesar, Ghiolt,
"Ina. 10. Uifaldu, Bidiu, Ienciu.
3. Plasa Ciachi-Garbou (33 corn. rurale).
Suprafata 85.457 jc. (492 Km p.) Locuitori 23 149 (47 loc. la 1
Jim p.) Romani 21.842, Unguri 527, Germani 15, Evrei 633, Altii 132.
Resed. plasii: Ciachi-Carbou.
Secretariate cercuale 8: 1. Checichehala, Pustuta, Recea-Cristur.
2. Ciacki-Gdrbou, Cala-zea, Poptele:. 3. Cristolt, Muncel, Solomon.
4. Osoiu, Bezded, Ciubanca, Ciubancuta, Escu, Jurca. 5. 0,sorhel, Antes,
Blidaresti, Budus, Olpret, Pruni, 6. Panliceu, Catalina-Dorna,
Sotelec. 7. Surduc, Briglez, Cristoltel, Solona. 8. Zalha, Ciaca, Husmezeu.
Valea Hranii.
4. Plasa Dej (51 corn. rurale).
Suprafatti 139.001 jc. (800 Km. p.) Locuitori 43.904 (55 loc. la
I Km p) Romani 35.472, Unguri 6584, Germani 12, Evrei 1737, Altii
99. Resed. plasii : Dej.
Secretariate co nunale 1 : Ocna Dejului.
Secretariate cercuale 13.: 1. Bata, Canciu, Ciceu-Giurgesti, Ciceu-
Mihae§ti. 2. Bogala de sus, Bogata de jos, Calna, Curtuius. Vad. 3. Ca,seiu,
Garbou-Dejului, Guga, Rugasesti, Uriul de jos. 4. Celictiu, Coplean,
Muncel, Salisca. 5. Chiuesli, Magoaja, Strambu. 6. Cuzdrioara, Ciceu-
www.dacoromanica.ro
42

Corabie, Lelesti, ManaOurul mic. 7. Gichisul de jos, Codar, Gichisul de


sus, Pinticul roman. 8. Ma/a;Cetan, Pe5tm 50mcutui mic, Suia. 9. Negri-
testi, Ambriciu, Ciceu-Poeni. 10. Nires, Benediug, Mica. 11. Releag,
Ciceu-Ha5ma5, Uriul de sus. 12. Unguras, San-Marghlta. 13. Zapart,
Cremenea, Suara§, $iglu, Tarpiu.
5. Plasa Gherla (38 com. rurale).
Suprafata 90.767 jc. (522 Km p.) Locuitori 28.051 (54 loc. la 1
Km p) Romani 21.047, Unguri 6276, Germani 5, Evrei 493, A'tii 230.
Reed. plaA : Gherla.
Secretariate comunale 1: Sic.
Secretariate cercuale 10: 1. Chiced, Chiced-Siiva5, Ghirolt, Sinte-
regut, Vale. 2. Dalthca, Lona. 3. Ddrjea, Cuble§ul ung., Paglip. 4. Fize-
sul Gherlei, Nicula. 5. Iclodul mare, Dindeleag, Orman. 6. Minliul Gherlei,
Petrihaza, Salatiu, Top. 7. Nima, Chirau, Saplac. 8. Silva,s, Boni:, H65-
date, Iclozel, Sacalaia. 9. Stoiana, Chendru, lgrita, Teocul de jos, Teocul
de sus. 10. Teoltiur, Barlea, !nat.], Lujerd, Morau.

6. Plasa Ileanda mere (55 com. rurale).


Suprafa(a 93.448 jc. (538 Km p.) Locuitori 25.517 (47 loc. la I
Km p.) Romani 23,996, Unguri 427, Germani 6, Evrei 1061, Altii 47.
Reed. pla5ii : Ileanda mare.
Secretariate cercuale 14: 1. Babeni, Ciocmani. 2. Boiu mare,
Franceni, Romane0, Salnita, Sasa. 3. Chita, Cozla, Purcaret, .5oimu5eni,
Vale rea. 4. Fodora rom., Capalna, Dobro :ina, Valea GroOor. 5. G/od,.
Barsaul mare, Franceni de piatra, Magura. 6. Ileanda mare, Barsauta,
Dolheni, Sad tura. 7. Lemniu, Mesteacan, Rastoci, Rau-Curtuin Toplita.
8. Letca, Cuciulat, Piroasa, Poenita. 9. Lozna mare, Clitiu, Preluci, Valea
Loznii.10. Negreni, Ciumeni, Cudmenis, Rogna. 11. Poiana Blenchii, Falcu§a,
Galgau, Go5tila. 12. Rus, Buzau, Chizeni, Dabuceni, lapa. 13. Simisna,
Fla5ma5. 14, Vima mica, Vima mare, Jugastreni.

7. Plasa Lgpusul unguresc (32 corn. rurale).


Suprafala 146.253 jc. (842 Km p.) Locuitori 26.737 (32 loc. la 1
Km p.) Romani 22.143, Unguri 3233, Germani 37, Evrei 1264, Altii 60.
Repd. pla§ii: Lapusul unguresc.
Secretariate comunale 2: Lapusul ronzdnesc, Lapusul unguresc.
Secretariate cercuale 9: 1. Corueni, Baba, Dealu mare, DO ghia.
2. Cupseni, Costeni, Ungureni. 3. Damacu,seni, Libotin, Rogoz. 4. Dobri-

www.dacoromanica.ro
43

tinas, Borcut, Dobrica, 1n3u, Stoiceni. 5. Ma,sca, Cufoia, Groape, Peteritea,


Valeni. 6. Rohia, Boereni, Poiana porcului. 7. StrcimbuBaiutului, Mut
Poiana Botizii. 8. Suciul de sus, Gro§i, Larga, Suciul de jos.
8. Plasa Manastur (19 corn. rurale).
Suprafa(a* 46.593 jc. (268 Km p.) Locuitori 12.142 (45 loc. la 1
Km p.) Romani 11.406, Unguri 63, Germani 7, Evrei 624, Altii 42.
Re§ed. plasii:Copalnic-Manastur.
Secretariate cercuale 5: 1. Berinta, arbunar, Carpinis, Curtuiu5u1
mic. 2. Cerne,sti, Bloaja, Ciocoti5, ranate. 3. Copalnic-Manastur, Copalnic,
Rupr. 4. Fauresti, Laschia, Plopi§, Trestia, Vad. 5. Magureni, Brebeni,
Preluca.

XVIII. Judetul TArnava mare.


Suprafatei 579.965 jc. (3338 Km p.) Locuilorl 148.864 (45 loc. la
1 Km. p.) Romani 67.612, Unguri 16.187, Germani 63.819, Evrei 966,.
Altii 280.
Oras de resedinta: Sighisoara.
Alte ora5e ; Medias. 5 pla§i, 61 secretariate comunale, 28 secre-
tariate comunale. In total 123 comune rurale si 2 comune urbane.
1. Plasa Agnita (24 comune rurale).
Suprafata 85 358 jc. (491 Km. p.) Locuitori 21.403 (44 loc. la
1 Km. p.) Romani 11.741, Unguri 712. Germani 8924, Evrei 23, Altii 3.
Repd. : Agnita.
Secretariate comunale 8: Agnita. Aposdorf, Hendorf, Jacobeni,
Magcirei, Prostea, Rata, Sulumberg.
Secretariate cercuale 7: 1. Barghi$, Cova§. 2. Ghijasa de sus,
Ghijasa de jos, Vecera. 3. Metisdorf, Rovapl. 4. Moardcis, *alcau,
aldorf. 5. Netus.. Noi§tat. 6. Veseud, Vard. 7. Zlagna, lghi5dorful
roman".

2. Plasa Cincu mare (20 corn. rurale).


Suprafato 108,517 jc. (625 Km. p.) Locuitort 18.567 (30 loc. la
1 Km. p.) Romani 10.000, Unguri 1146, Germani 7i83, Evrei 21, Altii-17.
Reed. pla§ii: Cincul mare.
Secretariate comunale 14: Bcircut, Bruiu, Cincsor, Cincul mare,
Felmer, Hundrubechiv, Merghindeal, Mucundorf, Rodbav, Selistat,
Soar$, $omartin, Sona, Valendorf.
www.dacoromanica.ro
44

Secretariate cercuale 3 ; 1. Calbor, Boholt. 2. Retisdorf, Telina.


3. Toarcla, Gherdeal.
3. Plasa Cohalm (27 com. rurale).
Supra lata 153 347 jt. 1883 Km. p) Locuitori 31.167 (35 loc. la
1 Km. p.) Romani 14.978, Unguri 6981, Germani 9039, Evrei 115, Altii
34. Resed. plasii : Cohalm (Rupea) (27 corm rurale.)
Secretariate comunale 16: Bundorf, Cala, Cobor, Cohalm (Rupea),
Fifer, Halmeag, Homorod, Jibert, Lovnic, Mercheasa, Palos, Racosui
de jos, Roades, Ticusul sasesc, Ungra, V,scri.
Secretariate cercuale 5: 1. Dopsa, Bogata Olteana, Mateia. 2.
Hoghiz, Fantana. 3. Ormenis, Agostin. 4. Stena, Daisoara. 5. Ticusul
roman. Crihalma.
4. Plasa Media* (27 com. rurale).
Suprafora 99.280 jc. (571 Km. p.) Locultort 30.627 (54 loc. la 1
Km. p.) Romani 13.750, Unguri 1526, Germani 15.280, Evrei 65, Altii 6.
Resed. plasii : Media*.
Secretariate comunale 9: Agarbiciu, Biertan. Frdua, Hasag, Ibis-
dorful sasesc, Mojna, Rechisdorf, Saros, .5eica mica.
Secretariate cercuale 8: 1. Aj'el, Dupusdorf, 2. 1'o3rta, Stenea,
Veseud. 3. Brateiu, Buzd. 4. Baia, Megh.ndoala, Petisdorf. 5. Copra
mica, ,Soala. 5. 5eica ma e, Calvasar. 7. Vorumloc, Iletisdorf.
5. Plasa Sighisoara (25 com. rurale).
Suprafata 109.364 jc. (629 Km. p.) Locuitorl 25.415 (40 loc, la
1 Km. p.) Romani 10.496, Unguri 1938, Germani 12.962, Evrei 103,
Altii 16. Resed. plasii : Sighisoara.
Secretariate comunale 14: Apold, C3psa mare, Crib Daia sase-
asca, Danes, Ferihaz, lbasfalau, Loslea m re, Mcilancrav, Mesendorf,
Saes, Saschiz, Seleusul mare, Valchid.
Secretariate cercuale 5: 1. Cloasterf, Zoltan 2. Cris, Bap, Felta.
3. Hoghilag, Prod. 4. Noul sasesc, Roandala. 5. valcandorf, 5arpotoc.

X X. Judetul Tarnava mica.


Suprafata 209.630 jc. (1724 Km. p) Locuitori 113..566 (65 loc.
1 Km. p.) Romani 57,801, Unguri 31.392, Germani 20.372, Evrei 1785.
Altii 2216.
Ora' de resedinta: Dicio-Sanmartin.
Alte orase : /baA/clu. 4 pl4i, 16 secretariate comunale, 41 secre-
tariate cercuale. In total 116 comune rurale si 2 comune urbane.

www.dacoromanica.ro
45

1. Plasa Dicio-Sanmartin (29 corn. rurale).


Suprafatd 76.124 jc. (438 Km p.) Locuitori 29.482 [(67 loc. la
1 Km. p.) Romani 12.226, Anguri 11 863, Germani 3018, Evrei 592, Altii
783. Reed p150: Dicio-Sanmartin.
Secretariate comunale 7: Bagaciu, Bizna, Blajel, Bolan, Cetatea
alba, Ctuas, Velt.
Secretariate cereuale 10: 1. Achimus, DAmbau 2. Bachnea, Ber-
nadea. 3. Daia, Lepindea. 4. Deaj, Haranglab, 5. Ganfalciu, Pauci5oara
6. Mica, ribu§, Capalna de sus, 7. $a-osul ung., Paucea. 8. Seuca, Bo-
zias, Cr4telnic. 9. 5onfalau, Craifalau. 10. Suplac, Hidrifaia.

2. Plasa Hususau (27 corn. rurale).


Suprafata 77.644 jc. (447 Kin. p.) Locuitori 25.667 (57 loc. la 1
Km, p,) Romani 15.924, Unguri 2820, Germani 6006, Evrei 184, Altii
733. Reecl. 6150: Ilususau.
Secretariate comunale 2 : Bacaciu, J dveiu,
Secretariate cercuale 10: 1. Cciptilna de j s, Santamarie, Veset4,
2, Faget, Chesler, Muni. 3. Hustzsciu, Glogovat, Lodroman. 4. Micdsasa,
Lunca- 5. Pcinade, Iclod, Spini, 6. PrWea mare, Pro$tea mica. 7. San-
cel, Petrisat. 8. Sanmiclus, Valea sasului. 9. Lona, Biia. 10. Tatdriatia,
Craciunelul de sus, Feisa.
3. Plasa lbasfalau (36 corn. rurale).
Suprafatci 88.366 jc. (509 Km p ) Locuitori 30.086 (59 loc. la I
KM p.) Romani 13.184, Uuguri 5724, Germani 10.893, Evrei 188, Altii 97.
Re§ed. pla0 : lbagalau.
Secretariate comunale 5: Curcio, Darlos, Hetiur, Senereu$,
Zagcir.
Secretariate cercuale 13: 1. Alma, Ernea, Giaca§. 2. Bcilduser,
Chendul mare, Chendul mic. 3. Boiul mare, Sa:r1 4. Coroi-Sdnmart n,
Coroiu, Vamq-Odorheiu. 5, Domald, Hundori (.) Filitelnic, Agriteu.
7. Gogan, Cund, Gogan-Varolea. 8. Lds/r4a/ zi-, Laslaul roman.
9. Nad sal sdsesc, Jacul roman, Pipea. 10. Selet.yal mic, Soimupl rom.
11 $m g, ldiciu. 12. Ticnzandru, Magher4. 13. Ormerzi, Santioana
saseasca.
4. Plasa lernut (24 corn. rurale).
Suprafafd 50.926 jc. (293 Kin p.) Lo uitori _19.696 (67 lot.. la I
Kin p.) Romani 13.783, Unguri 5283, Germ,. a Evrei 185, Altii 445.
Re§ed pia §ii : lernut.
www.dacoromanica.ro
46

Secretariate comunale 2: Bobohalma, lernut.


Secretariate cercuale 8 ; 1. Boineu, Vidraseu. 2. Cerchidul mare,
Cerchidul mic. 3. Cucerdea rom., Sculia rom. 4. Deag, Bord, Chincius,
Salcud. 5. Ogra, Cipau, Giulus. 6. Sdnpaul, Chirileu. 7. 5omotelnic,
Lascud, Subpadure. 8. Tirimia mare, Satu nou, Tirimia mica Vaidacuta.

X.X. Judetul Tim4-Torontal.


Suprafata 1.270.672 jc. (7313 Km p.) Locuitori 488.729 (67 loc
da 1 Km p.) Romani 172.277, Unguri 69.207, Germani 184.129, Evrei
10.295, Altii 47.821.
Oras de resedinta: Timisoara.
11 plasi, 134 secretariate comunale, 43 secretariate cercuale. In
total 241 comune rurale si 1 comuna urbana.
1. Plasa Aradul nou (17 corn. rurale).
Suprafa(el 84.363 jc. (486 Km p.) Locuitori 32.555 (67 loc. lu 1 Km
p.) Romani 8.708, Unguri 2252, Germani 19.269, Evrei 96, Altii 2230.
Resed. plasii Aradul nou.
Secretariate comunale 7 Aradul nou, Felnac, Fibi$, Silveira
.nemeesc (Deutsch St. Peter), Satu-mare, Schondor f, Wiesenhaid.
Secretariate cercuale 5 : 1. Firigihaz, Fiscut. 2. Sdnnicolaul mic,
Engelsbrun. 3. Secusigiu, Munarin. 4. Segentau, Kreuzstatten. 5. Zadarlac,
Bodrogul 'nou.
2. Plasa Buzias (25 corn. rurale).
SuprafaN 109.504 jc. (630 Km p) Locution 32.605 (52 loc. la 1 Kra
p.) Romani 21.108, Unguri 4851, Germani 5759, Evrei 159, Altii 728.
Resed. plasii: Buzias.
Secretariate comunale 5 ; Buzia,s, Nitchidorf, Saco,sul romdnesc,
Silagiu, Voicu.
Secretariate cercuale 9 ; 1. Bacova, Sarbova. 2. Cadar, Duboz.
3. Cheveroul mare, Dragsina. 4. Dumbraveni (Sinirsig), Capat, 5. Ficatar,
Dragoesti, Ohaba forgaci. 6. Hitias, Ravovita. 7. SUco$ul turc., Icloda,
Ivesti (Otvesti), 8. Unip, Uliuc, 9. Vucova, Blajova.
3. Plasa centrals (22 corn. rurale).
Suprafatti 128.770 jc. (741 Km p.) Locuitori 46.764 (63 loc, la 1 ,

Km p.) Romani 15.195, Unguri 6270, Germani 23.845, Evrei 93, Altii 1361.
Resed. plasii: Timisoara.

www.dacoromanica.ro
47

Secretariate comunale 18: Becicherecul.mic, Beregsan, Bewnova


noud, Cerneteaz, Chisoda, Clu'poda noud, Covaci, Freidorf, Giroc, Iarmata,
Parta, Sacalaz, Sag, Seintandrei, Sanmikaiul rorn., Sanmikaiul nemtesc,
Sdntesti, Ulvin.
Secretariate cercuale 2 : 1. Mosni!a, Urseni (Medved). 2. Remetea,
Ghiroda.
4. Plasa Ciacova (13 coat. rurale).
Suprafala 95.602 jc. (550 Km p.) Locuitori 28.032 (52 loc. la 1
I(m p.) Romani 16.205, Unguri 2333, Germani 8859, Evrei 95, Altii 535.
Reed. plasii : Ciacova.
Secretariate comunale 10: Ciacova, Folia, Ghilad, Jebel, Liebling,
Lighed (Padureni), Obad, Petroman, $ipet, Voiteg.
Secretariate cercuale 1: 1. Stamora romiina, Berini, Cerna.
5. Plasa Deta (26 corn. rurale).
Suprafalli 115.884 jc. (667 Km p) Locuitori 33.664 (50 loc. la 1 Km
p.) Romani 12.467, Unguri 5039, German! 11.846, Evrei 184, Altii 4128.
Re§ed. : Deta.

Secretariate comunale 10; Breslea, Clopodia, Denla, Dela, Feren-


dia, Gataia, Gherteni$, Mori(feld, Opatita, 5osdia.
Secretariate cercuale 6: 1. Moravia, Dejan. 2. Omoru, Bercuta,
Nanastire, Omorul mic, Sangeorge. 3. Percosova Butin, Gherman.
4. Sculia, Birda. 5. Semlacul mare, Semlacul mic, 6. Stamora nemfeasca
Gaiul mic.
6. Plasa Gradiste (Periamos) 20 corn. rurale.
Suprafala 122.870 jc. (707 Km p.) Locuitori 48.108 (68 loc la 1 Km
p.) Romani 11.612, Unguri 1704, Germani 29.091, Evrei 123, Altii 5578.
Re4ed. pla§ii Gradiste (Periamos).
Secretariate comunale 20: Biled (Bobda), Bulgaru,s (BogaroA
Carpini,s (Ghertiamos), Celad (Lenausheim), Checia romanii, Gradi,ste
(Periamos), lecea mare, lecea mica, Igri$, Lovrin, Nam& (Beregsaul
nemtesc), Pesac, Rau( (Aurelhaza), ,Sandra, Slinpetru mare, Sdnpelru ncu,
Sarafola, Satu nou ((liken).
7. Plasa Lipova (28 corn. rurale).
Suprafata 118.501 jc. (682 Km p.) Locuitori 31.411 (46 loc. la I
Km p.) Romani 19.144, Unguri 1513,. Germani 9266, Evrei 371, Altii 117.
Re§ed. pla§ii : Lipova.

www.dacoromanica.ro
48

Secretariate comunale 9: Alios, Chesin(, Chizdia. Cuvesdia, Gutten-


brunn, Lipova, Neudorl, Traunau, Zeibrani.
Secretariate cercuale 6: 1. Bogdarigos, Altringen, Charlottenburg,
Comeat, Sintar. 2. Ma,s/oc, Remetea nemteasca. 3. Chelmac, Belotint
4. Dorgos, Petars, Ususau. 5. Secas, Cheches, Grivobara, Vizma.
6. 5i5taravat, Labasint, Varnita.
8. Plasa Modo (26 com. rurale).
,supra fate 139.177 jc. (801 Kin p.) Locuitori 39.507 (49 loc. la I
Km p.) Romani 952.3, Unguri 7005, Germani 12.814, Evrei 145, Altii 10.020.
Rased. plasii : Modos.
Secretariate comunale 20: Bantoc, Cebza, Cherestes, Ciau5, Din 105,
Dolat, Foeni, Gier, Giulvaz, lohantsfeld, Ivanda, Macedonia. Ofsenita,
Pelt-dant, Partos, Rudna, Sdnmartinul seirbesc, Togier, Tolvcidia, Uipeci.
Secretariate ercuale 3: 1. Gad, Fodorhaz 2. Modos, Captalanlalva.
3. Otelec, Sanmartinul maghiar.
9. Plasa Reca (30 corn. rurale).
Supra fate 122.590 jc. (705 Km p) Locuitori 33.699 (48 loc. la I
Km p.) Romani 18.094, Unguri 4251, Germani 6563, Evrei 133, Altii 4658.
Resed. plfisii : Recas.
Secretariate comunale 6: Belin , lanova, lzvin, Nendesti. Recas,
Stanciova.
Secretariate cercuale 9: 1. Bencecul german, Bencecul roman.
2.Bucov4, Bazos. 3. Chisatau, Babsa. 4. Ghizela, Paniova. 5. Herneacova,
Nadas. 6. Hockl, Brestovat, Buzat 7. Petrovaselo, Cralovat, Tes.
8. Susanovat, Hisias, Lucaret, 9 Tupoloveitul mare, ,5'ustrea, Topolovatul mic.
10. Plasa Sannicolaul mare (17 corn. rurale).
Suprafatd 111.629 jc. (642 Km. p.) Locuitori 48 950 (76 loc. la
1 Km. p.) Romani 14.275, Unguri 2914, Germani 21.365, Evrei 542r
Altii 8854. Resed. plasii : Sannicolaul mare.
Secretariate comunale 15 : Bepnova mare, Cenadu mare, Cenadu
vechiu, Keglevich, Comlo$. Constanta, Grabat', Nerdu, Sannicolaul
german, Soinnico aul mare, Teremia mare, Teremia mica, Tomnatic
V &can', Vizej die.
Secretariate cercuale 1: 1. Colonla balgard. Pordemi.
11. Plasa Vinga (17 corn. rurale).
Supralaki 107 184 jc. ,617 Km p.) Locuitori 31.745 (51 loc, la I Kir,
p) Romani 10.054, Uiguri 3885, Germani 11.264, Evrei 58, Altii 6484.
Rased. plasii: Vinga.

www.dacoromanica.ro
49

Secretariate comunale 14: Bariiteaz, Calacea,Corani, Coco la, Hodoni,


Jadani, Mailal, Miinastur, Murani, Pischia, Satchincz, Secean, Varias,
Vinga.
Secretariate cercuale 1: Chetfel, Colonia mica, Sanpetru mic.

XXI. Judetul Treiscaune.


Suprafaki 675.779 jc. (3889 Km p.) Locuitori 144.905 (37 loc la 1
Km p.) Roman! 28.965, Unguri 114.168, Germani 429, Evrei 848, Altii
495. Or de re:edinta: Sf. Gheorghe. Alte orase: Tiirgu-sticuesc.
4 plasi, 21 secretariate comunale, 31 secretariate cercuale. In total
101 comune rurale si 2 corn, urbane.
1. Plasa Aita mare (14 com. rurale).
Suprataki 82.353 jc. (474 Km p.) Locuitori 19.223 (41 loc. la 1 Km
p.) Romani 4316, Unguri 14.641, Germani 100, Evrei 161, Altii 5. Resed.
Aita mare.
Secretariate comunale 5: Aita mare, Aita mijlcocie, Baraolt, Bella,
Haghig.
Secretariate cercuale 4: 1. Alla ..seacd, Zalanpatac (Valea Zalan).
2. Arpiitac, Ariu5d, Valcele. 3. Ba(anii mari,Bodos. 4. Chepet, Miclosoara.

2. Plasa Chezdi (Tg. sacuesc) 29 com. rurale.


Suprafaki 200.192 jc. (1152 Km p) Locuitori 37.920 (33 loc. la I
Km p.) Romani 2829, Unguri 35.005, Germani 6, Evrei 27, Altii 53.
Resed. pla§ii: Targu-sacuesc.
Secretariate comunale 5: Brelcu, Poian, Poiana sarato, Sazdietzi,
Turia.
Secretariate cercuale 10: 1. Alungeni, Icaralau. 2. Catalina, Ruseni.
3. Cernatul de jos, Cernatul de sus. 4. Dalnic, Albin,. 5. Estelnic, Belani,
Lutoasa (Ciomortan), Valea scurta. 6. Lemnia, Mereni. 7. Lunge, Sasausi,
Tinoasa. 8. Martineni, Hatuica, Marcusa. 9. Ojdula, Martanus. 10. Pe-
triceni, Valea seaca,
3. Plasa Covasna (17 corn. rurale).
Suprafatii 173.892 jc. (1001 Km p.) Locuitori 26.888 (27 loc.. la 1
Km p.) Romani 4550, Unguri 21.921, Germani 32, Evrei 140, Altii 245.
Resed. plasii : Covasna.
Secretariate comunale 8: Covasna, Ghelin(a, Zagon.
4

www.dacoromanica.ro
50

Secretariate cercuale 5: Brates, Pachea, TufalAu. 2. !meta,


1.
Harale, Hi lib. Peteni. 3. Papauti, Chiuru§. 4. Surcea, Tamagalau, Telechia.
5. Zabala, Pava.
4. Plasa Sf. Gheorghe (41. corn. rurale).
Supra latel 208.831 jc. (1202 Km p.) Locuitori 44 885 (37 loc. la 1
Km p.) Romani 15.859, Unguri 28.622, Germani 71, Evrei '174, Altii 159.
Repd. pla0 Sf. Gheorghe.
Secreretariate comunale 8 : Arcus, Bicfalau*), Chichis, Dobolii de
jos, Ilieni, Ozun, Borosneul mare, Buzciul ardelean.
Secretariate cercuale 12: 1. Beseneu, Anghelu, Eresteghiu.
2. Borosneul mic, Dobolii de sus. 3. Budila, Marcq, Teliu. 4. Coseni,
Chileni, Sancraiu. 5. Ghicipiciu, Fotc4, Zoltan. 6. Letfalclu, Bita, Mac§a.
7. Lisnclu, Magherus. 8. Micialciu, Bicsad. 9. Reit, Aninoasa, Sa.iova.
10 Stintion-lunca, Comalau. 11, Valea Crisului, Calnic. 12. Zalan, Bodoc,
MaInn Olteni.

XXII. Judetul Turda-Arie.


Suprafatci 610.562 jc. (3514 Km p.) Locuitori 175.612 (50 loc. la
1 Km p.) Romani 129 611, Unguri 41.517, Germani 208, Evrei 2569,
Altii 1707.
Oras de resedinta: Turda.
6. pla§i, 7 secretariate comunale, 42 secretariate cercuale. In total
139 comune rurale §i 1 comuna urbana.
1. Plasa Campeni (10 corn. rurale).
Suprafatil 134.189 (772 Km p.) Locuitori 34.141 (44 loc. la 1 Km
p.) Romani 33.981, Unguri 58, Germani 12, Evrei 6, Altii 84.
Revd. Campeni.
Secretariate comunale 2: Albac, Scarisoara.
Secretariate cercuale 3: 1. Ctimpeni, Bistra, Certege. 2. Scicalura,
Neagra. 3. Vidra de jos, Buorel, Vidra de sus,
2. Plasa lara de jos (23 corn. rurale)
Suprafatil 91.475 jc. (526 Km p.) Locuitori 17.477 (37 :loc. la 1
Km p.) Romani 14.150, Unguri 3115, Germani 12, Evrei 109, Allah 91.
Reed. pla§ii: lara de jos.
Secretariate cercuale 6: 1. Agris, HA§ma, MuerAu. 2. Bdisoara,
*) De comuna Bicfalau tine §i corn. Dobarlau.

www.dacoromanica.ro
51

Lita ungureascA, Muntele Baisoara, SAcel. 3. Fi lea de jos, Filea de sus,


Sulu. 4. lara de jos, Bicalat, Craiova lerii, Ocolisul mic. 5. Seivildisla,
Fenesel, 1-15sdate, Lita-rom., RAchisul rom. 6. Surduc, Berchis, Magura,
Schiopi.

3. Plasa Ludo§ul de Muras (29 corn rurale).


Suprafafri 101.403 jc. (584 Km p.) Locuitori 35.903 (61 loc la 1
Km p.) Romani 25.394, Unguri 8655, Germani 19, Evrei 1265, Altii 570_
Reed. plasii : Ludo*ul de Mura§.
Secretariate comunale 2: Grind-Cristur, Ludosul de Maras.
Secretariate cercuale 11 : 1. Bogata de Murc4, Dates. 2. Budiut
de crimple, Chimitelnicul de campie. 3. Ctipu,sul de crimple, Oroiul de
campie. 4, Chefa, Hadarau. 5. Dileul rom., Oarba, Petea de campie,
Vaidei. 6. Lechinfa de Maras, Iclaudul mare, Iclauzel. 7. Mihepl de
crimple, Velcherul de campie, 8. Sanger de crimple, SAcalul de campie.
9. Sclup de crimple, Dileul unguresc, Sanmarghita. 10. 5dulia, Grebe-
nisul de campie. 11. Zau, Taurenii, Ticud.
4. Plasa TrAscau (23 corn. rurale).
Suprafafri 110.641 jc. (637 Km p.) Locuitori 20.037 (31 loc. In 1
Km p.) Romani 15.501, Unguri 4413, Germani 8, Evrei 13, Altii 102.
Resed. plasii : Trascau.
Secretariate cercuale 6: 1. Lama, Sasavinta. 2. Moldovene,sti,
Ceagz, Rachis. 3. Ocolipl mare, Lunca, Runc, Vidolm. 4. Ofenbaia, Bra-
zesti, Cioara de sus, Muncel, Sartas. 5. Seilciva de jos, Posaga de jos,
Posaga de sus, SAlciva de sus. 6. Trilscriu, Bedeleu, Baru, Sangeorgiu,
VAlisoara,
5. Plasa Turda (35 corn. rurale).
Suprafaiti 101.243 jc. (583 Km p.) Locuitori 34.035 (58 loc. la 1
Km p.) Romani 23.668, Unguri 93J1, Germani 15, Evrei 343, Altii 678_
Resed. Turda.
Secretariate comunale 1 : Ageirbiciu.
Secretariate cercuale 11 : 1. Bagiu, Chiend. 2. Ceanul mare, Beiu,
Saniacob. 3. Ciurilri, Salicea, Saliste, Silvasul ung. 4. Corne,sti, Mischiu.
5. Ghir4, Ghiris-Sancraiu, 6. Micu,s, Indol, Sancraiu desart, 7. Petridul
de jos, Copand, Petridul de mijloc, Petridul de sus, Sand. 8. Poiana de
Aries, Cristis. 4. Sdnmihaiul de jos, Sanmihaiul de sus, 10. Tritul de
jos, Coc, Tritul de sus, Urca. 11. Tur, Banabic, Ceanul desert, Comitig,
Sanmartinul desart.
4*
www.dacoromanica.ro
52

6. Plasa Vintul de sus (19 corn. rurale).


Suprafata 51.172 jc. (294 Km p.) Locuitori 18.960 (64 loc. la I
Km p.) Romani 12.442, Unguri 6285, Germani 11, Evrei 1.52, Altii 90_
Resed. plasii: Vintul de sus.
Secretariate cornunale 2: Hiiriista, Vintul de sus.")
Secretariate cercuale 5: 1. Ciugudul de jos, Ciugudul de sus, De-
cea, Inoc. 2. Cucerdea, Feldioara-Razboieni, Vaidasig. 3, Grind, Luna de
Aries, ,,Sanmartinul sarat. 4. Hidis, Ciau, Ormen4. 5. Mahaciu, Carce-
iles, Dumbrau.

) De secr. comunal Vintul de sus linu *i comuna Veremort.

www.dacoromanica.ro
Recapitulatie generals.
1...,..,,
No.
curent Judetele Secret' Secret.
pia§i comu- cerc. rurale urbane
Suprafata
Comune Comune
Populatie La
Km.
1

nale jug. cat. Km. p.


Alba de jos

41.
1 8 14 54 174 4. 633.625 3646 214.962 59
2 Arad 9 67 35 216 1 1,043.575 6005 397.969 66
3 Bihor 13 61 99 431 1 1,372.187 I 7897 489.680 62
v 4 Bistrita-Nasaud 4 22 28 97 1 . 752.892 4332 120.479 28
--
5
6
Brasov 3 23
28
23
358 2
1 259.___ 196 1491
_ 101.953 68

CV
Caras-Severin 14 101 1,925.227 11.080 _ 424.264 38
12 63 2

CV
7 Chic 5 33 880.003 5065 140.199 27
238

.-
8 Cojocna 10 10 69 1 882.555 5079 60
4
_ 25 85 .1
307.052
9 Fagaras 12 424.673 2444 93.916 38
, 88_ 425

ct.
10 Hunedoara 10 11 4 1,357.024 7810 320.428 41
_ 11 Maramuras 4 12 20
54
56
204
1

2
587.563 3381 152.695 45

CV
12 Muras-Turda 6 7 730.365 4203 219.951 52
4 37 135

-
13 Odorheiu 17 1 510.610 2939 119.385 41
6 4 68 239 2

(V
14 Salaj 662.880 3815 226.378 59
8 _ 64 221 4

Ct.
15 Salmar 17 851.743 4902 299.791 61
6 86 2

CV
16 Sibiu _ 6 73 628.810 3619 175.515 48
82 312 2

CV
17 Solnoc-Dobaca 8 4 819.033 4714 237.831 50
5 61 28 123 2 45

CV
18 Tarnava mare 579.965 3338 148.864
19 4 41 116 2 65

CV
Tarnava mica 16 299.630 1724 113.566
20 Timis-Torontal 11 134 44 241 1 1,270.672 7313 488.729 67
21 Treiscaune 4 21 A 31 101 CV
2 675.779 3889 144.905 37
A
22 Turda-Aries 6 7 42 139 1 610.562 3514 175.612 50
I Total : 152 654 1028 4083 I 40 17,758.569 102,200 5,114.124 50
www.dacoromanica.ro
I .
B) Impartirea judecatoreasca
A Transilvaniei, Banatului §i a tinuturilor alipite.

4 Curti de Apel: Cluj, Oradea-mare, TArgurraura*,


Timioara.
19 Tribunale: Alba-Iulia, Arad, Bistrita, Bra§ov, Caransebe§,
Cluj, Dej, Deva, lba§farau, Lugoj, Odorheiu, Oradea-Mare,
Satmar, Sibiu, Sighet, Targu-Mur4, Tim4oara, Turda, Zalau.
111 Judecalorii cercuale: Abrud, Agnita; Aiud, Alba Julia, Ale§d,
Arad, Aradul nou, Arded, Baia de Cri5, Baia-Mare, Beclean, Beius,
Biled, Bistrita, Blaj, Boca mont., Bozovici, Brad, Brasov, Buteni, Buzia5,
Caransebq, Careii marl, Campeni, Ceica, Cehul silv., Chisineu, Ciacova,
Cluj urban& Cluj rural& Cohalm, Cristur, Dej, Deta, Deva, Diciosanmar-
tin, Fagara, raget, Garbou, Geoagiul de jos, Gheorgheni, Gherla, Halmeu,
Hateg, HAlmagiu, Hida, Huedin, Hunedoara, lara de jos, lba§falAu,
Ileanda-mare, Ilia, Ineu, Jibou, Lapu5u1 ung., Lipova, Ludopl de
Mur4, Lugoj, Marghita, Maria - Radna, Media, Mercurea, Mercurea-Ciuc,
Mercurea-Niraj, Mociu, Modo?, NasAud, Nocrich, Ocna-Mur5plui, Ocna-
Sibiului, Odorheiu, Oradea-mare urbana, Oradea-mare rurala, Oravita mon-
tana, Or5*tie, Orvva, Pecica, Petrwni, Pui, Recap, Reghinul sasesc,
Rodna veche, Salonta,rnare, Sasca montana, Sacheihid (Podul sacuilor),
Satmar, Sa4te, Sannicolaul mare, Sebepl sasesc, Seini, Sf. Gheorghe,
Sibiu, Sighet, Sighi§oara, $ercaia, Simleul silv., 5fria, .orncuta mare,
Targu-Mur4, Targu sacuesc, T'4nad, Teaca, Teregova, Timisoara,
Tinca, Turda, VacAu, Vinga, Vieul de sus, Zalau, Zarne0.
www.dacoromanica.ro
55

I. Curtea de Ape!, Cluj (7 Tribunale).


1. Tribunalul Alba-lulia (6 Judecatorii cercuale, 180 comune).
1. Judecdtoria Abrud *) (16 comune).
Abrud (oral), Abrud (sat), Bucium (6), ") Carpinis (5), Corna
(61/2), Fene§ (39), Galati (3o), Mogos (251, Musca (26), Petrangeni (34),
Presaca (391/2), Rosia montana (10), Sohodol (17), Trimpoee (30),
Valea dosului (24), Zlatna (30).
2, Judecatoria Aiud (37 comune).
Aiud (oras), Aiudul de sus (4 Km), Asinip (16), Benic (23),
Bbgau (8'/2), Beta (15), Beldiu (91/2), Bucerdea Vinoasa ,30), Craiva (28),
Cacova (10), Collar (21), CricAu (241/2), Cetea (25), Ciumbrud (4), Ciugu-
zal (18), Capud (20), Dealu Geoagiului (47), Galda de jos (18), Galda de
sus (291/2), Giomal (16), Geoagiul de sus (27), Galtiu (24), Gambas (7),
Garbova de sus (91/2), GArbova de jos (81/2), Garbovita (91/2), Hoparta
(18), Ighiel (37), Intregalzi (39), Liorint (9), Lopadea ung. (101/2),
Lopadea rom. (11), Mescriac (13), Mesentea (23), Mirislau (6'/2), Nagina
(10), Ocnioara (241/2), Olteni (24), Odverem (151/2), Oiesdea (23), Pagida
(5), Poiana (16), Petelca (16), Ponor (441/2), Rachisel (16), Rameti (32),
oimu§ (17), Strem( (18), Santimbru (25), Sancra u (6), Tibru (28),
Tampahaza (8), Teius (12), Telna (35), Uifal8u (-), Valea Geoagelui (48).
3. Judecatoria Albalulia (39 comune).
Acmariu (271/2), Ampoita (14), Barabant (4), Berghiu (15), Carna (26),
Cut (28), Cunta (30), Cioara (26), Ciugudiu (8), Daia (261/2), DrasAu (31),
Drambar (5), Dumitra (8), Gaureni (18), Girbom (17), Hapria (9), Henig
(151/2), Ighiu (11), Inuri (21), Limba (7), Micesti (5), Metes (17), Oarda
de jos (5), Oarda de sus (9), Paclisa (71/2), Poiana Ampoiului (20), Racatau
(32), Sard (8), eusa (6'/2), Secas-Colibi (21), Spring (26), ,Straja (101/2),
Saracs5u (31), Tartaria (23), Tauti (14), Totoiu (10), Vintul de jos (13),
Vingard (20).
4. Judecatoria Blaj (19 comune).
Blaj, Blaj-sat, Besinau (15), Bucerdea granoasa (8), Cenade (20),
Cergaul-mare (11), Cergaul-mic (12), C,ufud (2), Craciunelul de
'1 La uneie judecatorii cercuale sunt trecute si catunele orintre comune, din
care cauza nurnarul total al comunelor dela impartirea juclecatoreasca apare sporit
fata de acela dela impartirea administrativa.
..) Cifrele din paranteza arata distanta fn Kilometri pesosea !Ana la Judecatorie
conform tablourilor stabilite la Judecatorii.
www.dacoromanica.ro
56

jos (7ib), Lupu 101/2), Manarade (6), Mihalt (22), Obregea (25), Ohaba (23),
Rosia de Seca (18), SpAtac (51/2), TAu (19), Tiur (4), Veza (1).
5. Judecatoria Ocna Mureqului (33 comune).
Alecus (19), Atintis, (28), Bichis, (30), Botez (21), Cecalaca (21),
Ciunga (3), Cisteiul de Mural (4), Ciuciu (131/2), Captalan (8), Copand
(11), Cuciu (35), FArAu (16), GAbud (19), Gambut (33), Gheja (20),
Herepea (28), Hiria (12), Istihaza (31), Medves (23), Miclo§laca (6),
Nandra (29), Nos lac (8), Orosia (32), Ozd (34), Petrilaca (3b), Saniacob
(30), Silivas (10), Sj lea (241/2), Sanbenedic (23), Spalnaci (14), Turdas
(19), Uioara (-), Uioara de sus (2).
6. Judectitoria Ocna-Sibiului (16 comune).
Alamor (12), Armeni (17), Bogata-rom. (20), Boz (30), Bro§teni (26),
Do§tat (26), Gusu (21), Loamnes (10), Mandra (8), Ocna-Sibiului (-),
Pauca (24), Presaca de Seca§ (21), Sangatin (23), $orostin (22), lapu
(29), Ungurei (321/2).

2. Tribunalul Bistrita (3 judecAtorii, 98 comune).


1. Judecaloria Bistrita (62 comune).
Aldorf (4), Ardan (28), Balla (20), Besineu (5), Bileag (14), Bistrita
(-), Bistricioara (Borgo Bistri(a) (24 1/2), Blasf 1161.11 de sus (121/2),
Bla§falaul de jos (15 1/2), 133rgojoseni (171/2), Borgomijloceni (19),
Borgomuraseni (32), Borgo Prund 221/2) Borgo suseni (20), Borgo tiha
(241/2), Borgo Rus (14), Budacul romanesc (12), Budacul sasesc (6),
Budus (8), Bungard (29 1/2), Cepan (161/2), Cleiiu (32), Calla (51/2),
Cranimat (12), Curia (20), Dipsa (23), Dorolea (141/2), Dumitrita (121/2),
Dumitrea mare (13), Ferihaza (201/2), Fris (29), Galati (19 1/2), Ghiuda
(7), Herina (151/2), Jeica (24), lad 81/2), Ielna (61/2), Lechinta (23 1/2),
Monariu (10), Monor (30), Net (18 1/2), Nusfalau (181/2), Orheiu
(10), Petri§ (12), Pintic (9 1/2), Rag'a (14 1/2), Rustior (321/2), Sangeor-
giul sAsesc (2b), Santioana (221/2), Saratel (111/2), Sigmir (61/2), SebiSul de
sus (28), Sieul mare (2 L), Sieut (251/2), Siding (18), Soimus (21), Simontel-
nic, (9), Somfalau (91/2), Terpiu (13), Tonciu (191/2), Ujfalau (121/2)
Verme§ (26).
2. Judectdoria Ncisaud (23 comune).
Bichigiu (201/2), Gaureni (271/2), Hordau (12 1/2), Lunca (4), Min-
tiul romanesc (14), Mititei (10 1/2), Nocod (12), Nasa ud (-), Nimicea
romans (17), Nimicea ungureasca (14), Parva (Lunca vinului) (23),
www.dacoromanica.ro
57

Poieni (26), Plaiu (Suplai) (321/2) Prislop (4), Rebra (10 1/2), Rebri5oara
(4), Romuli (351/2), Runc (131/2), Salva (41/2), Taure (20), Telciu (201/2),
Tradam (2), Zagra (19).
3. Judecatoria Rodna Veche (13 comune).
Carlibaba (41), Co§na (921/2), Feldru (27), llva-mica (22), Ilva-
mare (22), Lau (30), M5gura (39 1/2), Maier (7), Poiana (31 1/2), Rodna-
veche (-), $antu (7), SAngeorgiul-roman (14), Vararea (32).

3. Tribunalul Cluj (6 judecatorii, 235 comune).


I. Judeccitoria urband Cluj.
2. Judecdtoria rurald Cluj, (78 comune).
Aghire5 (34), Agribiciu (261/2), Aiton (181/2), Apahida (14), Babut
(24), Baciu (7 1/2), Badoc (35), Banffi-Dangau (36), Berind (311/2),
Bagara (30), Bontida (28), Boj (19), Bor§a (32), Uifalaul unguresc (27 'M.
Buda-vdche (19), Capupl-mare (25), Capupl-mic (28), Cara (20), Chidea
(32), ChintAu (14), Ciomafaia (30), Coaciu (231/2), Cojocna (231/2),
Corpade (231/2); Coru5 (13), Deus (19), Dezmir (12 1/2), Dorot (29),
Feiurd (16), Feleac (9), Fenepl sasesc (81/2) Fodora ungureasca (29),
Garbaul unguresc (23), GAstrade (27 1/2), Ghero 0§orheiu, (33) Gherofi
DangAu (37), GiurfalAu (141/2), Gilau (16), Giula (27 1/2), lnuc (33), Jucul
de jos (22), Jucul de sus (21), Jucul nobil (24, Juriul de (ample (Juriu)
(34), Leghea (39), Lapu§te0 (37), Lona saseasc5 (13), MAcau (30),
Macicasul lung (21/2), Macica§ul unguresc (171/2), Maguri (46), Marivl (49),
Mera (15), Muntele rece (371/2), Nadaselul unguresc (171/2), Panic (36),
Pata (151/2), Popfalau (9), Pusta-San-MiclAu§ (12), Rediu (171/2), San-
martin-Macica (19), Sanmihaiul-unguresc (27), Sanpaululunguresc (24),
Somegalau (5), Somepl cald (22), Somepl Rece (21), Stolna (18)
Suceag (12 1/2), Sumurduc (18), Sardul-unguresc (23), $inteu (27), Som.
telec (30), Tauti (121/2), Tiurea (26), Topa-deserata (321/2), Valasut (27)
Vista. (181/2,) Vlaha (121/2).

3. Judecatoria Hida (34 comune).


Adalin (12), Alma§ul mare (20 1/2), Arghi* (19), Atileul mare (21),
Atileul mic (17), Babin (26 1/2), Baica (2), Bercea (14), Chendremal (8),
Cristur (221/2), Cublepl mare (271/2), Cuteius (31 1/2), Cuzaplac (15'/2),
Dancu (29), Dol (14'/2), Drag (8), Hida Jimborul mare (81/2), Lapu
(20), Milnan (8), Nierta (16), Nire (301/2), Petrindul mare (21), Petrindul
www.dacoromanica.ro
58

mic (26), Sanmihaiul-desert (5), Santamaria (12), Stobor (21). Tamasa


(171/2), Tic (23), Topa-Sancraiu (21), Teoteleac (241/2), Tud (29), Ugrut_
(9), Zutor (111/2).
4. Judectitoria Huedin (46 comune).
Ardeova (18), Bedeciu (18), Bells (31), Bica Romans (19), Bicalatul un-
guresc (3), Baciu (16), Bologa (14), Buteni 12), Calata mare (92/2),
Calatele (15), Ciucea (22), Ciula (131/2), Criseu (8), Damo§ (41/2), Dretea
(17), Fildul de jos (8), Fildul de mijloc (13), Fildul de sus (15), Finciu
(18), Hodis (11), Harlocea (7), Huedin (), legeriste (27), Jebuc (9),
Manasturul roman (18), Nanasturul unguresc (17), Margau (16), Molosie
(101/4, Norlaca (121/2), Muereu (10), Nadisul roman (121/2), Nearsova
(6), Poieni (151/2), Retitia (29), Rogojel (25), Sacueni (15), Saula (4),
Sebisul mare (20), Slat-as (9), Stana (12), Tetis (5), Tranis (20), Valcaul
unguresc (13), Visag (31), Zam (51/2), Zam Sancraiu (6),
5. Judeattoria Mociu (39 conzune).
Aruncuta (16), Bagaciu (25), Balda (13), BArei (21), Berchies (11),
Bodhaza (41/2), Budatelec (31), Calian (111/2), Camarasul desart (9),
Catina (16), Cheseu (31/2), Cistelnic (11), Damb (22), Frata (13), Gadalin
(20), Geaca (91/7), Ghirisul roman (5), Giulatelec (211/2), Imbuz (23),
Legiu (14), Marochaza (18), Mociu (-), Naoiu (10), Palatca (17), Peteu
(16), Sambotelec (8), Sangeorgiul de campie (25), Sampetru 241/2),
Sava (23), Satul unguresc (11), Soporul de campie (21 ' /2) Sarmasel (18),
armasul mare (15), Tothaza (71/2), Tu5in (21), Tagsor (231/2), Tagul
mare (241/2), Vaida Camaras (12), Visa (26).
6. Judecdtoria Teaca (57 comune).
Archud (7'/2), BAitia (12), Batos (17), Bratfalau (14), Budurlau (11),
Chibulcut (23), Ch ciud J26), Comlod (12), Cozma (17), Craifalaul de
campie (22), Dedrad (17), Faragau (24), Filipisul mic (22), Fiscut (24),
HarastAs (16), luda mare (5), Logig (10), Lumperd (241/2), Milasul mare
(15), Ocna (8), Ormenisul de campie (25), Orosfaia (14), Pintic (4),
Posmu.s (11), Sanmihaiul de campie (20), Santu (16), Saplac (17), Silva-
su1 de ample (29), Socol (20), Stupini (14), $opteriu (23), Teaca (-),
Tonciu (21), Uifalau (10), U la (12), Uilac (23), Visnia (28).

4. Trihunalul Dej (6 judecatorii, 318 comune).


I. Judecatoria Beclean (61 comune).
Agries (431, Agrisul de jos (9), Agrisul de sus (81/2), Apatin (24),
Arcalia (25), Apasteu (9), Beclean (-), Bretea (17), Beud (16), Bidiu
(18), Borleasa (dt), Bozies (20), Caianul-mare (20), CAianul-mic (20),
Chetiu (20), Chintelnic (21), Cheuchis (27), Chirales (20), Chiuza (12),

www.dacoromanica.ro
59

Ciceu-Cristur (8), Cociu (20), Co Idau (4), Curtuiusul de sus (32), Dicea
(13), Diug (24), Dobric (18), Dobricel (24), Feleacul sasesc (15), Figa
(7), lenciu (19), Ili§ua (12), lus (30), Jimborul sasesc (35), Malin (111/2),
Mut (7), Manic (29), Mateiu (26), Mires (18), Mogosmart (17), Morut
(27), Nusfalau (10), Paltineasa (30), Piatra (14), Rusu de jos (4), Rusu
de sus (8), San-lacob (25), Santu (15), Sasarm (9), Sita (30), Sper-
mezeu (26), $ieu-Cristur (17), Sieu-Magherus (22), ieu-Odorcheiu (12),
*intereag (9), irioara (18), Tirlisua (39), TigA u (23), UifalAul sasesc
(21), Vereshaza (26), Vireag (151/2), Vita (181/2).

2. Judecciforia Ciachigdrbou (45 cornune).


Antes (23), Babeni (211/2), Blidaresti (25), Bezded (10), Briglez (8),
Budus (24), Calacea (61/2), Catalina (291/2), Cernuc (5), Checichehata (16),
Ciaca (21), Ciachi Garbou (-), Ciocman (19), Ciubanca (20), Ciubancuta
(17), Olt (23), Cristolt (23), Fizes (15), Fizes-San-Petru (15), Hasmas
(25:, Husmezeu (13), lelciu (26), lesc (15), Jurca (141/1), Lozna-mare
(29), Muncelul-Garboului (9), Olpret (24), Osoiu (13), Osorhel (22) Pan-
ticeu (24), Poptelec (31/2), Preluci (31), Pruni (28), Pustuta (17), Recea-
Cristur (181/2), Solomon (18), Sotelec (29), Surduc (13), $imisna (291/2),
Trestia (151/2), Vaidahaza (20), Valea-Hranii (25), Zalha (18).

3. Judecatoria Dej (53 comune).


Ambriciu (341/2), Bata (12), Batin (24), Benediug (6), Bogata-Rom.
(21), Bogata-Ung. (23), Calna (261/2), Canciu (26), Caseiu (71/2), Catcau
(14), Cetan (10), Chiuesti (21), Ciceu-Corabia (17), Ciceu-Giurgesti (21),
Ciceu-Hasmas (21), Ciceu-Mihaiesti (10). Ciceu-Poieni (33), Codor (5),
Coplean (10), Cremenea (13), Curtuius (24), Cruzdrioara (5), Dej (-),
Garbou (17), Gichisul de jos (8), Gichisul de sus (13), Guga (18),
Magoaja (17, Maia (13), Planastur (9), Mica (7), Muncel (19), Negri-
lesti (24), Nire$ (12),Oena-Dejului (4), Pestes (15), Pinticul-roman. (11),
Ruga§esti (13), Reteag (13), Sanmarghita (121/2), Selisca (15), Strain-
bul (291/2), Suia (141/2), Sigau (16), Suaras (15), Somcutul-mic (5), Tar-
piu (10), Unguras (19), Urispr (4), Uriul de sus (171/2), Vad (16), Valea-
Rea (29), Zapart (16).

4. Judecatoria Gherla (61 conznne).


Barlea (23), Bont (9), Buza (32), Cezariu (14), Chendru (28), Chiced
(18), Chiced-Silvas (21), Chirau (482), Ciaba (25), Copru (42), Cub'esul-
Unguresc (36), Cutca (21), Dabaca (25), Darjea (35), Dindeleag (7),
www.dacoromanica.ro
60

Divicioru-mare (15' /z). Divicioru-mic (19), Feldioara (371/2), Fizesul-Gherlei


t(7), Gherla (-), Ghiolt (19), Ghirolt (16), Hasdate (3), Iclodul-mare (10),
Iclozel (12), Igritia (37), Inau (14), Lac (96), Lujerd (19), Lona (18), Mahal
{14), Mintiu (4), florau (23), Nasal (24), Nicula (6), Nima (11), Orman
{13), Osorhel (13), Petrihaza (6), Pag lisa (30), Puini (281/2), Sacalaia (12),
Sa latiu (10), Sambou (171/2), Sanmartin (16), Sannicoara (27), Santejude
(21), Santioana (14), Sap lac (9), Sic (16), Silvan (6), Sinteregut (23),
Stoiana (26(, Sucutard (25), Teocul de jos (32), Teocul de sus (331/2),
Teoltiur (24), Taga (19), Tentea (26), Top (10), Valea (24),
5. Judecaloria Ileanda-mare (51 comune).
Baba (28), Barsau (15), Barsauta (9), Boiul-mare (18), Buzas (6),
Capalna (221/2), Chizeni (14), Ciula (20), Ciumeni (3), Coruieni (3 i), Cozla
,{23), Cuciulat (191/2), Cudmeni§ (11), Curtuiusel (6), DabAceni (41/z), Dealu-
mare (341/2), Dobrocina (20), Dolheni (4), Drfthia (31), Falcusa (281/2),
Fodora Romans (18), Fran:eni (21), Francenii de piatra (18), Galgriu (19),
Glod (121/2), Gostila (28), lapa (18'/2), Ileanda-mare (-), jugastreni (18),
Lemnin (23), Letca (161/2), Magura (251/2). Mesteacan (121/2), Negreni
19), Piroasa (23), Poiana-Blenchii (23), Poienita (25), Purcareti (19),
Rastoci (9), Rogna (8'/2), Romanesti (181/2), Rus (81/2), Sacatura (51/2),
Salnita (161/0, Sasa (6' /z),, ,Soimu§eni (25), Toplita (15), Valea-grosllor
(151/2), Valea-rea (22), Vima mica (14), Vima-mare (9'/z).
6. Judecaloria Lapusul unguresc (47 comune).
Baiut (24). Berinta (25), Bloaja (291/2), Borcut (3), Boereni (12),
Brebeni (12), Carbunari (33), Carpinis (32), Cernesti (14), Ciocotis (201/2
Copalnic (231/2), CopalnicMinastur (191/2), Costeni (21), Cufoaia (7),
Cupseni (171/2), Curtuipl mic (27), Damacuseni (31/2), Dobrica (71/2), Do-
britinas (5), Fanate (17), Fauresti (29), Groape (13), Grosi (22'/z), Inau
{10), Lapusul romanesc (13), Lapusul unguresc (-), Larga (121/2), Leschia
(25), Libotin (12'/2), Migureni (181/2), Masca (71/2), Peteritea (131/2),
Plopis (33), Poiana-Botizei (26). Poiana-Porcului (10' /z), Preluca (26),
Rogoz (61/2), Rohia (7), Rusor (16), Stoiceni (8), Strambul (251/2), Suciu
de jos (101/2), Suciul de sus (151/2), Trestia (23), Ungureni (18), Vad
(22), Valeni (10).
Tribunalul Deva (8 Judecatorii, 365 comune).
I. Judecedoria Deva (58 comune).
Almasul sec (51/2), Archia (51/2), Bicia (141/2), Balata (10), Ban-
potoc (20), Barbura (21), Barcea (9), Barsau (13), Bejan (10), Biscaria
( 11) Boholt (12), Baia Birzii (27), Bretelin (14), Butuiene (11), Canui
(161/2), Cainelul de jos (13), Carjiti (9), Certegiul de sus (18), Cherghes

www.dacoromanica.ro
61

(12), Chimindia (10), Chiscadaga (13), Cozia (6), Cristur (9), Dealumar
(231/2), Deva (-), Fins (17), Fornadia (131/2), Gruelaci (21), Harau (6),.
Herepea (12), Hondo! (201/z), Lesnic (17), Magura (16), Meri§or (281/2),.
Mintia (8), Nevoes (141/2), Nighighis (101/2), Nojag (17), Pestisul mare
(12), Petreni (17), Popesti (8), Sacaramb (25), Salistioara (19), Santan-
dres (7), Santuhalm (5), Seule§ti (91/2), Simeria (14), Simeria colonia (10),
Soimusul muresan (6), Suligete (17), Stoeneasa (19), Tampa (121/2)
Toltea mare (16), Top lita (16), Valisoara (23), Varmaga (26), Vetel (12)
Vulcez (12)
2. Judeicaloria Geoagiu (33 comune).
Almasul mare (30), Almasel (22), Almasul de mijloc (25), Ardeu
(13), Bacainti (101/2), Bacaia (12), Balsa (17), Bobalna (101/2), Boiu (10),
Bons (7), Bulbuc (21), Carpenis (22), Ceru-Bacainti (14), Cibti (171/2),
Cigmau (71/2), Curpeni (16, Folt (91/2), Geoagiu (-), Glod (302), Homo-
rod (9), Mada (11), Mermezeu (Valeni)(16), Nadastia(311/2), Poiana (27),
Porcurea (27), Rapolt (15), Rapoltel (18), Renghet (61/2), Tecarau (27),
Uroiu (19), Valea-Jepii (30), Valea-mare (21), Voia (22).
3. Judecciloria Hateg (68 comune).
Balomir (6), Bata lar (151/2), Bare§ti (7), Bontarul de jos (38), Bontarul
de sus (34), Boita (12), Bosorod (231/), Bretea Romano (111/2), Bretea
Ungureasca (8), Breazova (161/2), Bucova (30), Carnesti (11), Ciopea (7),
Ciulea-mare (101/2), Ciulea-mica (14), Chitid (20), Clopotiva (181/2),
Covragiu (17), Curpeni (17), Craguis (41/2), Demsti§ (121/2), Farcadinul de
jos (5), Farcadinul de sus (5), Gantaga (15), Gauricea (8), Gradi§te (18),
Hateg (-), Hatagel (11), Hobita Gradistei (20), Luncani (33), Lunca
Cernei de jos (35), Lunca Cernei de sus (37 1/2), Lingina (13), Maceu (121/2),
Merina (A), Nalati-Vad (21/2), Ohaba-Sibisel (151/2), Ohaba-Streiului (201/2),
Ostrovul mare si mic (13), Paclisa (8), Paucinesti (21), Pesteana (16),
Pestenita (13), Poieni (22), Rau de mori (20), Rea (5), Rechitoara (17),
Ru§i (14), Sacel (9), Sampetru (10), S5ntam8ria Or lea (3), Silvasul de
jos (61/2), Silvasul de sus (91/2), $teiu (171/2), Streiu (16), Streiu-Plopi
(8), Streiu-Sacel (21), Streiu-Sangeorgiu (181/2), Subcetate (6), Tote§ti
(7), Tustea (8), Unciuc (13), V8lioara (14), Valcelele-bune (16), Valcelele-
rele (18), Valea-DaIsii (16), Valea Sangeorgiului (23), Zaicani (23).
4. Judecatoria Hunedoara (53 comune).
Almasul mic (10), Alun (321/2), Aranies (20), Baia lui Craiu (121/2),
Batiz (17), Boz (5), Buituri (4), Bunila (321/2), Ulan (16), Cerbel (23),
www.dacoromanica.ro
62

-Cerisor (21), Cerna (91/2), Cernisoara (35), Cincis (9), Criseni (14),
Dobaca (22 V2), Feresti (251/2), Giunoasa (19), Govasdia (16), Ghelar (23),
Go les (21), Grosi, (11), HAsdau (25), Hasdat (41/2), Hunedoara (-),
Josani (121/2), Lelese (261'2), Manerau (61/2), Nadasdia de sus (13),
Nadasdia de jos (111/2), Nandru (15), Nandru-Vale (14), ()consul mare
(19 1/2), Paroasa (13), Pestisul mic (91/2), Plop (32), Poiana Rechitelii (41),
Poenita-Tomi (22), Poenita-Voinii (30), Racastia (3), Ruda (26), Runcu
mare (36), Runcu mic (24), Sancraiu (17), Santa. Maria de piatra (17),
Socet (271/2), Sohodol (29), Teliuc (51/2), Teliucul de sus (7), Ulm (141/2),
Vadu Dobrii (431/2), Valar (36), Zlasti (3).

5. Judecciloria llia (76 comuue).


Abucea (14), Almasel (36), Almas-Saliste (37), Boiul de sus (16),
Boiul de jos (121/2), Bacea (4), B5.resti (21), Bastea (26), Batrana (42), Iiioz
(10), Bradatel (27), Branisca (121/2), Braseu (421/2), Braznic (5), Bretea
de Muras (51/2), Burjuc (15), Cabesti (17), Campuri (12), Campeni-Surduc
(10), Carmazinesti (15), Cerbia (28), Certegiul de jos (12112), Coaja (10),
Cosesti (24), Cuies (41/2), Danulesti (191/2), Dobra (10), Dumbravita (8),
Dumesti (121/2), Fagatel (13), Fintoag (23), Fuis-Baglra (201/2), Furcsoara
(18), Gialacuta (201/2), Glodghilesti (221/2), Godinesti (33), 'Gothatea (4),
Grind (161/2) Gurasada (8), Gura-Dobrii (101/2), Ilia (-), Holdea (26),
Lapugiul de jos (20), LApugiul de sus (25), Lapusnic (6 1/2), Lasau (18),
Luncsoara (171/2), Micanesti (33), Mihaesti (15), Muncelul-mare (30),
Muncelul mic (331/2), Ohaba (23), Pancu (19), Petresti (29y2), Poganesti
(31), Radulesti (10), Roscani (16), Runcsor (14), Sacamas (31/2),
Saliste (191/2), Sarbi (6), 8tancestiOhaba (14), Strechea (8), Strigonea
'( 1), Tamasesti (27), Tataresti (14), Tarnava (14), Tarnavita (11), Teiu
(19), Tisa (16), Ules (5), Valea-Lungs (d1/2), Vica (12), Visca (19),
Vorta (13), Zam (24).

6. Judecaloria Orci,slie (35 comune).

Balomir (20), Berini (61/2), Bintinti .(12), Bucium (121/2), Castau (3),
Costesti (18), Cugir nou (28), Cugir vechiu (261/2), Dancu-mare (18),
Dancu mic (141/2), Gelmar (101/2), Gradiste (30), Grid (211/2), Jeledinti
(131/2), Ludesti (151/2), Magura (18), Magureni (24), Martinesti (81/2),
Ocolisul mic (201/2), OrAstie (--), Orastioara de jos (10), Orastioara de
sus (14),- Pischinti (14), Pricaz (3), Ripas (11), Romos (121/2), Romo5e1 .

(19), Saraca (9), Sibisel (14), Sibot (17), Spini (9), Tamasasa (11),
Turdas (7), Turmas (81/2), Vaidei (121/2), Vinerea (20).

www.dacoromanica.ro
63

7. Judecatoria Petro,seni (14 comune).


Banita (121/2), Barbatenii de jos- Iscroni (7), Barbatenii de sus (20),
Campul lui Neag (33), Coroiesti (10), Crivadia (19), Jiu-Vaidei-Vulcan
(12), Livezeni (71/2). Lupeni (171/2), Merior (161/2), ParNeni (15),
Petrila (9), PetrNeni (-), Uricani-Hobiceni (28).

8. Judecilloria Pui (28 c mune).


Baie0 (7), Baru mare (71/2), Baru mic (7), Coroiesti (13), Federi (8),
Fize0i (51/2), Galati (21/2), Hobita (5), Livadea de camp (31/2), Livadea
de coaste (4), MalaieVi (15), MAtep (121/2), Nucpara (18), Ohaba de
sub Piatra (9), Ohaba Ponor (6), Paro,TPe*tere (18), Petroasa (9),
Ponor (4), Pui (-), Rau alb (9), Rauvw (5), Rau barbat (3), Salasul de
jos (11), Salasul de sus (13), 5erel (11), Uric (7), Vaidei (12), Valea
Lupului (7).

6. 'I'ribunalul Sibiul (5 Judecatorii, 88 comune).


I. Judeceitoria Sibiu (32 comune).
Avrig (27), Boita (23), Brad (23), Bungard (7), Cw1t (14), Cis-
nadioara (13): Cisnadia (10), Cristian (11). Daia (14), Gqterita (31/2),
Hamba (11), Mohu (10), Noul sasesc (171/2), Poplaca (13), Porce0
(27), Racovita (27), Ra*inar (12), Rau-Sadului (31), RNia (18), Rfi4i
(221/2), Rusciori (101/2), Sadu (17), Sebqul de jos (26), Sebesul de sus
(28): Selimbar (6), Slimnic (161/2), Sura-mica (10), $ura -mare (8), tal-
macel (22), Talmaciu (19), Turniv)r (3), Vqtem (121/2),
2. Judecciloria Mercurea (13 comnne).
Amnas (11), Apoldul de jos (4), Apoldul de sus (5), Carpini (14),
Dobarca (5), Garbova (7), Jina (191/2), Ludo5u1 mare (12), Mercurea (-),
Poiana (14), Reciu (13), Rod (19), Toparcea (16).

3. Judealloria Nocrich (15 comune).


Altina (4), Bendorf (14), Chirpar (14), Cornatel (15), Fofeldea (9),
Glimboaca (29), Hosman (9), llimbav (91/2), Marpod (61/2). Nocrich (-),
Nucet (18), Sacadate (22), Silsau (191/2), Tichindeal (81/2) Varpar (10).

4. Judectiloria Sii14te (11 camune).


Aciliu (5), Cacova (7), Gales (2), Gura raului (13), Mag (10), Orlat
(9), Sacel (5), SANte (-), Sibiel (4), Tilica (4), Vale (21/2).

www.dacoromanica.ro
64

5. Judealloria 5ebisul sasest (17 comune).


. Cacova (121/2), Calnic (12), Capa Ina (16), Deal (18), Laz (111/2),
Lancram (4), Loman (18), Petrifalau (4), Pianul de jos (10'/2), Pianul
de sus (15), Purcare§ti (A), Rachita (18), Rahau (8), Sasciori (10),
Sebisel (81/2), Strugari (191/2). ,5ugag (28).

7. Tribunalul Turda (4 Judecatorii, 142 comune).


I. Judeceitoria Jara de jos (38 comune),
Agri§ (5), Baisoara (5), Bedeleu (26), Berchi§ (14), Bicalat (2),
Buru (10), Cacova lerii (4), Fenesel (201/2), Filea de los (12), Fi lea de
sus (10), 1-lasdate (17), Ha§mas (7), Jara de los (-), Lita romans (12' /z),
Lita ungureasca (10), Lunca (27), Magura (91/2), Ma§ca (5), Muntele
Baisoarei (151/2), Muerau (181/2), Ocolisul mare (z41/2), Ocoli§ul mic (201/2),
Posaga de jos (30'/2), Posaga de sus (43'/2), Rachisul roman (21), Runc
(27), Salciva de jos (36), Salciva de sus (371/2), Savadisla (18'/2), Sacel
(81/2), Schiopi (8' /z), Surduc (3), .5utu (191/2). Trascau (17'/2), Trascau
Sangeorgiu (21), Valea Jerii (20), Vale (25), Vidolm (21).
2. Judecd'oria Cdmpeni (17 comune).
filbac (17), Braza§ti (30), Bistra (51/2), Campeni (-), Certeje (8),
Cioara de sus (27), Lupsa (151/2), Muncel (21), Neagra (19), Ofenbaia
(25), Ponorel (10), Sacatura (10), Sartas (271/2), Sasa-Vinta (24), 5cari-
soara (32), Vidra de jos (14), Vidra de sus (22).
3. Juoecdtoria Ludosul de Murds (30 comune).
Bogata de Mura§ .(7), Budiul de campie (17), Capusul de campie
(30), Cheta (6), Chimitelnicul de campie (11), Dates (81/2), Dileul roman
(25), Dileul unguresc (261/2), Grebenisul de Campie (40), Grind-Cristur
(11), Hadarau (91/2), lclandul-mare (261/2), Iclanzel (261/2), Lechnita de
Mulls (17'/z), Ludosul de Mura§.(-), Mihes (29'/2), Oarba (21), Oroiul de
ample (341/2), Petea de campie (32), Sacal (18), Sanmarghita (301/2).
Sanmartinul sarat (14), Sanger (10), Seulia (301/2), 5eu§a de Campie
(37), Taureni (13), Ticud (25), Vaidei (28), Velcheriu (31), Zau (19).
4. Judecdtoria Turda (57 comune).
Agarbiciu (12), Bagin (11), Banabic (28), Beiu (26), Carcedea (16),
Ceanul mare (301/2), Ceanul derrt (101/2). Ceagz (211/2), Cicau (34),
Ciugudiul de jos (29), Ciugudiul de sus (32'/z), Ciurila (261/2), Chiend
(12), Cristi§ (4), Coc (26), Comitig (14), Copand (5), Cucerdea (30), De-

www.dacoromanica.ro
65

cea (26), Dumb-Au (19'/2), Feldioara (251/2), Ghiris (Campul lui M;hai) (11),
Ghiri§Sancraite (12), Grird (201/2), HAlastA§ (13), Hidis (241/2), Indcl
(131/2), Inoc (25). Luna (16), Mahaciu (181/2), Mischiu (11), Micu§ (18),
Moldovenesti (15), Ormeni§. (31), Petridul de sus (161/2), Petridul de
mijloc (14), Petridul de jos (131/2), Poiana Arie§ului (6), Rachi§ (15),
Saniacob (31), Pusta SAncraiu (191/2),. 5Armartinul desArt (14), San-
mihaiul de jos (7), Salim haiul de sus (71/2), 5And (51/2), Silvasul unguresc
(25), SAlicea (30), Sali§te (27),15onfalau (Corne§ti) (12), Tritul de jos ((3),
Tritul de sus (24), Tur (11), Turda (-), Urca (19), Vaidasig (271/2),
Vere§mort (23), Vintul de sus (21).

II. Curtea de Apel .Oradea-mare (4 Tribufiale).


1. Tribunalul Oradea-mare (10 Judectorii, 438 comune).
1. Judecdtoria Alesd (54 comune).
Ale§d (-), A§tilau (41/2), Au§eu (81/2), Banlaca (28), Beznea (25),
Birtin (27), Borodul mare (19), Borozal (17), Bratca (281/2), Bucea (30),
Butani (9), CAcyciul-romanesc (2C), CAcuciul-urguresc (13), Calatea (16),
Cetea (17), Chi§tag (7), Cornitel (22), Cove§ (241/2), Dami§ (371/2), Du-
bricion (19), FAsca (20), Fechett u (36), Gherghie (10), Gala§eni (12),
Gro§i (7), Hotar (131/2), Josani (111/2), Lorau (32), Luga§ul de jos (41/2),
Lugasul de sus (61/2), Lunc§oara (13), Mage§ti (10), Urtiteac (101/2),
Pestere (6), Pe§te§ (2), Piatra (13), Ponoara (361/2),*Pu§alaca (161/2)
Remet (54), Suncuius (211/2), $urduc (27), ..erghis (24), 5inteu (23),
Vad (151/2), Valea -mare (18), Valea-neagrA (291/2), VArciorog (21), Tel-
chiu (131/2), Tinaud (3), Topa de Cri§ (13), Telche (10), Tiganesti (23),
Uliac (15), Urvind (9).
2. Judecatoria Beiu,s (70 conzune).
Albe§ti (22), Bein§ele (14), Beit.i (-), Belejeni (9), Borz (16),
Budureasa (12), Bunte§ti (15), Burda (13), CAbe§ti (13), Cucuceni (161/2),,
Carbunari (121/2), Cociuba (191/2), Co§deni (20), Cresuia (16), Curbtele
(9), Cusuis (141/2), Delani (3), DrAgSne§ti (6), DrAgoteni (14), Dumbra-
vita de codru (211/2), Feneri§ (71/2), Feni§ 15), Ferice (21), Fizi§ (9),
Gurani (20), Hiclis (21), Hinchiri§ (14), loanis (8), hsani-Forau (151/2),
losani-Gurbe§ti (19), Lazuri (12), Lele§ti (12), Meziad (11), Merles (4),
Mierag (10), Negru (4), NitnAe§ti (6), Petrani (8), Petroasa (21), Pociove-
li§te (11), Pocola (51/2), Poieni de jos (17), Poieni de sus (18), Presaca
(16), Rabagani (14), Ramet (9), Rosia (19), Saca (13), Sali§te (10),

www.dacoromanica.ro
66

Saliste (13), Sanmartin (5), Sammiclau§ (251/2), Saucaui (131/2), Saud (18),
Sohodol Lazuri (18), Sudrigiu (111/2), Sebes (10), .oimi (221/2), $oimus-
Petreasa (51/2), 5uncuius (8), Talpi (8), Tarcaia (5), Tarcaita (11), Teleac
(8), Totoreni (8), Tiganesti (8), Uileac (121/2), Ursad (25), Urvis (21),
Valani (11)
3. Judecatoria Ceica. (46 comune).
Bicaciel (12), Buciumi (3), Bucuroaia (12), Celea-mare (12), Cam-
pani (251/2), Carand (151/2), Caranzel (24), Carpestii-mari (10), Carpestil
mid (5), Ceica (-), Ceisoara (3), Copaceni (11), Corbesti (10), Cotiglet
17), Crancesti (1i1/2), Decanesti (12). Dobresti (15), Dragesti (6), Dum-
bravita-mica (111/2), Dusesti (3), Forosig (24), Grumlung (14), Hidisel-
nan (12), Hodis (23), Holod (18), Incesti (12), Lazuri (22). Luncasprie
(18), Miheleu (26), Ogesti (10), Pomezeu (24), Rogoz (111/2), Rotaresti
(9), Saldabagtu (19), Sambosag (8), Sitani (211/2), Spinus (23), Straws
(9), Topa de jos (6), Topa de sus (8), Topesti (7), Valani (261/2), Valea-
Lupului (15), Vaiea-mare (231/2), Varaseni (13,, Vintere (16).
4 Judecatoria Marghita (57 comune).
Abramul de sus (71/2), Abramut (8), Albis (131/2), Almas (27), Baioc
(20), Bogeiu (121/2), Borumlaca (251/2), Brusturi (32), Budoi (251/2),
Buduslau (91/2), Chet (8), Chiralau (9), Chiribis (5), Chislaz (15), Ciu
hoiu (231/2), Ciulesti (22), Ciutelec (15), Cohan (101/2), Crestur (10),
Cuzap (25), Deda (13), Derna de sus (39), Dernisoara (24), Dijir (12),
Fancica (91/2), Farnas (28), Getea (7), Gurbesti (31), Hamesti (20), Huta
de voivozi (54), lieu (8), Marghita (-), Nargine (15), Nicica (151/2),
1Nadariu (25), Paulesti (291/2), Petreu (4), Piclau (34), Poclusa (19), Pop-
falau (191/2), Sacalasau (36), Salad (14), Saldabagiu.(14), SIlisfe (31),
Sanlazar (131/2), Sarsig (20), Satulbarba (13), Suplac (22), So:et (57),
Spinul (25), Spurcani (18), Suiug (13), Tauteu (Toti) (101/2), Tria (231/2),
Varviz (211/2), Varzar (21), Voivozi (22).

5. Judecatoria urband Oradea-mare.


Oradea-Mare (-)
6. Judecoloria rurald Oradea-Mare (74 comune).
Alma f (37), Alp irea (101/2), Aoateul-romanesc (14), Balaia
26), Berechiu (26), Be fia (14), Biharia (13), Bors (14), Borsea
23), Botean (22), Burzuc (33), Cauaceu (16), Cetariu (131/2),
Cheresig (24), Cheriu (9), Chigic (201/2), Chiag (321/2), Chisirid

www.dacoromanica.ro
67

(14), Ceheiu (9), Copacel (221/2), Cordau (13), Fegiernic (33), Feicheriu (14),
Fileghihaz (26), Fugheu (11), Gepiu (191/2), Giris (151/2), Haieu (9'/2).
Hidiselul de jos (16), Hidiseful de sus (19), Hoiis (24), Hususau (16),
men (19), Les (131/2), Mieriau (191/2), Nogiorid (9), Niuved (241/42),
Clsorheiu (8), Paieu (10), Palota (12), Parhida (251/2), Pausa
(171/2), Piscopia (61/2), Roit (21), Rontau (9), Sabolciu (23), Sacadat
(18), Salard (251/2), Saldabagiu (61/2), Sannicolaul roman (26),
Santandreiu (71/2), Santau (13), Santaul-mare (17), Santelec (18),
Santion (10), Sarand (181/2), Sarbi (341/2), Sarcau (551/2), Sanrnartin
(61/2), Seleus (4), Sititelec (23), 5anaieu (18), 5istire (231/2), umighiu
(22), 5usturogi (281/2), Tamaseu (211/2), Tarian (131/2), Tasad (25), Tau-
telec (18), Tileagd (211/2), Tilecus (281/2), Tobolin (191/2), Uileac (13),
Vaida (28).
7. Judecatoria Salonta-Mare (16 comune.)
Ant (24), Arpad (11), Ateas (16), Bicaciu (17), Boiu (151/2), Cefa
(171/2), Ciumeghiu (10), Ghiarac (12), Homorogul-roman (91/2), lanosda
(15), Inaud (131/2), Madaras (51/2), Martihaz (81/2), Salonta-Mare (---),
Tamasda (23), Tulca (10).
8. Judecatoria Socheihid (25 comune).
Adon (121/2), Asonvasar (81/2), Cadea (6), Cadea-mica (2), Chiniz
(171/2), Cherechiu (6), Chesereu (12), Cubulcut (9), Cianalos (181/2), Cio-
caia (7), Ceti (6), Diosag (12), Galos-Petreiu (201/2), Ianca (19),
Mihaifalau (26), Olosag (6), Otomani (15), Saniob (15), Sanmiclaus
(8), Santimreu (14), Sacheihid (-), Simian (201/2), Silindru (13), Tarcia
(17), Vasad (26).
9. Judecatoria Tinca (54 comune).
Agri§ (44), Archis (42), Barzasti (50), Batal. (21), Belfir (5), Batt
(351/2), Benesti (401/2), Bohia (42), Bodiu (18), Botteiu (451/2), Calacea
(15), Capalna (19), Carand (46), Carasau (151/2), Chesa (131/2), Chislaca
(27), Ciuntahaz (351/2), Cauasd (10), Cociuba (9), Coroi (23), Craiova (24),
Comanesti (41), Fonau (111/2), Gepis (17), Ginta (16), Giris (8), Grosi
(48), Gurbediu (61/2), Hasmas (4), Hodisel (35), Husasau (7), Marcus,
(28). Marca (41), Pliersig (151/2), Mociar 12), Mocirla (33), Nermigi (441/2),
Olcea (121/2), Osan.d (12), Petid (16), Poclusa (36), Pusta-Talmaciu (15),
Ripa (7), Rogoz (271/2) Secaciu (30), Suplac (24), Stoenesti (28), Susn,
(24), ,Siad (251/2), Tagadau (38), Taut (141/2), Tinca (-), Ucuris (17),
Urvis (46).

www.dacoromanica.ro
68

10. Judecatoria Vasciiu (36 comune).


Balla (20), Bare-ti (1)*, Bradet (26), Briheni (9), Broaste (25), Uhl--
01i (8), Camp (5), Campanii de jos (10), Campanii de sus (12), Carpi-
net (3), Chiscau (30), Co lesti (8'/2), Criscior (16), Dumbravani (24k,
Fanate (13), Ghighiseni (121/2), Harsesti (13), .Hotar (9), Leheceni (41/2).
Lunca (6), Magura (311/2), Po'ana (11'/2), Rieni (131/2), Saliste (7)
Sarbesti (5), Sediste (101/2), Sohodol (6), idistel (14), teiu (8
ustiu (5), Valea neagra de jos (17), Valea'neagra de sus (24), Val-
zarii de jos (4), Varzarii de sus (5), Vascau (-), Zavoeni (11).

2. Tribunalul Satmar (7 judecatorii, 224 comune).


1. Judcecaioria Arded (29 comune).
Alexandresti (12), Arded (), Belch'ugul Codrului (13 1/2), Chiba
(17), Crai-Dorolt (171/2), Cuta (18), Dobra (20), ,Gereusa (6), Girisa
mare (9), Giungi (13), Hodisa (11), Homorodul de jos (17), Homorodui,
de mijloc (17), Homorodul de sus (14 Hurez (24), Media (11), Neco-
poiu (161/2), Piscari (19), Racova (28), Ratesti (11/2), Socond (14),
Soconzel (201/2), Stana de sus (221/2), Stana de jos (171/2), Sin (21),
$oimul (6), Solduba (15), Tataresti (12), Terebesti (15).
2. Judecatoria Baia Mare (40 comune).
Aciva (18), Ardusat (24), Ariesul de camp (17), Baia Sprie (9 1/2),
Balta (13), Bat-0u (16), Bontaieni (17 1/2), Busag (131/2), Buzesti (25)-
Cavnic (28 1/2), Cetatele (19), Chech s (12), Chiuzbaia (17), Ciocarlau (17),
Danesti (16), Dumbravi(a (11), Farcasa (29), Firiza de jos (6), Firiza de
sus (131/2), Grosi (6),Magheraus (81/2), Nerisor (141/2), Mocira (91/2),-
Negreni' (151/2), Nistru (17), °coils (8), Recea (61/2), Rus (11), Sarbi (27),
Sasari (8), Satul nou de jos (61/2), Satul nou.de sus (6), .Sindresti (18),
§isesti (13), Turdesti (19), Tautii cte jos (91/2), Tautii de sus (5), Tamaia (26),
Ungurasi (12), valea neagra (19).
3. Judecaloria Carei-Mari (25 comune).
Andrid (231/2), Berea (13), Berveni (8), Camin .(5), Capleni (41/2)
Ciumesti (12), Curtuiuseni (27), Dindesti (20'/2), Domanesti (11), Foeni (61/2).
Gent (8), Gilvaci (16), Irina (181/2), !strati (17), Moftinul-mare (11), Mof-
tinul-mic (11), Petresti (13), Piscolt (23), Portita.(161/2), Resighea (19),
Sanislau (15), Sanmiclaus (14), Tireani (9), Urziceni (7), Vezendiu (14.
flpartine de comuna V4ca.u.

www.dacoromanica.ro
69

4. Judecatoria Halmeu (15 comune).


Batarciu (14), Babesti (6), Bocicau (21), Cidreag (5), Comlaus (15),
Dabo lti (21/2) Gerta mica (9), Gerta-mare (18), Halmeu (-), Porum-
best( (31/2), Tama-mare (21), Tamaseni (101/2), Turul lung (7), Turt (151/2).
Valea seaca (19).
5. Judecinoria Satmar (38 comune).
Adrian (261/2), Amati (81/2), Ambud (61/2), Agri (15), Apatau (11),
tea (12), Bermdan (11),. Botiz (81/2), Boghis (19), Bercu (141/2), Cacu (6),
Culcitil-mic (14), CuIciu1-more (151/2), Cetatea-veche (15), Carasau (19 ,
Corod (121/2), Dara (4 Doba (13), Ghidani (10), Hirip (13), Lipoveni
Livada (23) Livada noua (22), Lazuri (7), Martinesti (6), Micula (131/2),
Noroieni (11), Nisipeni (131/2), (-Moral' (9), Osvarau (9), Pelisor (hi),
Pelesul (12), Petea (10), Petin (8), PustaDoroltului (8), Paulesti (5),
Ruseni (13), Vetis (11).
6. Judecatoria Seini (36 comune).
Apa (8), Bicau (16), Bicsad (31), Berinta (16), Boinesti (221/2), Bor-
testi (10), Calinesti (221/2), Camarzana (331/2), Certege (271/2), Crucisor
(12), Huta (14), Ilba (61/2), lojib (13), Lechinta (251/2), Marius (181/2),
Medisa (141/2), Moiseni (321/2), Negresti (23), Orasul nou (11), RitAu (18),
Poiana-codrului (18), Pomi (6), Prilog (14), Racsa (151/2), Remetea oasu-
lui (16), Romanesti (17), Rosiori (61/2), Sabina (4), Seini (-),. Somoseni
(7), Tarsolt (26), Trep (24), Tur (24), Vama (191/2), Valea vinului (11),
Ville' apei (4).
7. Judecatoria omcuta-mare (41 comune).
Ariesul de padure (14), Berchez (4112), Berchezoaia (11), Bozinta-
mare (26), Bozinta-mica (14), Buciumi (5), Buteasa (16), Ciolt (51/2), Coa'
(20), Coltirea (16), Coltau (22), Caruia (17), Culcea (17), Curtuiusul mare
(16), DAnesti-Chiorului (181/2), Durusa (131/2), Ferice (18). Fersig (10), Fin-
teusul-mare (7), Finteusul-mic (11), Gaura (11), Hideaga (14), Hovrila (10),
ladar (141/2), Lapusel (21), Luca.ce;ti (19), Miresul-mare (13), Mogosesti
(14), Posta (10), Pribilesti (t7), Prislop (24), Remetea Chiorului (101/2),
Remeti (171/2), Sacalaseni (17), SApaia (13), Satu lung (10), $omcuta-
mare (-), Stejerea (17), Tulghes (12), Valenii (9), Varaiu (17).
3. Tribunalul Sighet (2 judecatorii, 53 comune).
1. Judecatoria Sighet (30 comune).
Bascoiul-mare r(9), Barsana (21), Berbesti (22), Brebti (24), Bu-
desti (29), Desesti (22), Feresti (14), Giulesti (15), Harnicesti (18),
Hoteni (18), lapa (5), Campulung (12), .Craciunesti (9), Cracesti (23),

www.dacoromanica.ro
70

CAlinesti (21), Cornesti (17), Costini (22), Lunca (11), Nanesti (16), Ocna
Sugatag (22), Oncesti (13), Rameti (22), Rona de sus (17), Rona de jos
(13), Sighet (-), Sapanta (18), Sarasau (6), Sarbi (24), Teceul mic
(30), SatSugatag (18), Vad (6), Virisrnort (6), Valeni (26), Valea
Porcului (9).
2. Judecaloria V4eul de sus (23 comune).
Borza (23), Bascoiul mic (13), Botiza (34), Cuhea (18), Dragomi-
resti (23), Glod (41), leud (23), Leordina (19), Tioisei (12), Petrova (24),
Poienile de sub munte (35), Poieni (38), Rozavlea (26), Ruscova (18),
Repedea (31), Saieu (35), Slatioara (45), Stramtura (34), Salyea (36),
SAcel (34), Viseul de jos (6), Viseul de miRoc (3), Viseul de sus (-).

4. Tribunalul Ta1au (5 judecatorii, 342 comuue).


1. Judeotoriu Cehul Silvaniei (48 comune).
Arduzel (11), Arghihat (14), Asuajul de jos (21), Asuajul de sus
(25), Babta (26), Baita (16), Barstul de jos (32), Barsaul de sus (80),
Bases li (10), BeneralAu (9), Bicaz (21), Biusa (8), Bogdand (21), Bulgari
(11), Cehul Silvaniei (-), Chelinta (16), Ciuta (L0), Corni (23), Corund
(26), Deja (10), Gardani (23), Hodod (13), Horvatul roman (5), Giurte-
lecul Hododului (8'/2), .Le leiu (11), Manau (111/2), llineiu (13), Mots (51,,
Nadisul Hododului (17), Nadisul komanesc (5), Notag (14); Oarta de jos
(91/2), Oarta de sus (151/2), Odesti (171/2), Ortita (131/2), SalAtig (7'/2),
Sa !sag (241/2), silimeghiu (181/2), Ser (241/2), Saliste (131/2) ,Stremt (16),
Tamisasti (14), Tic Au (15), Tohat (22), Ulcitrg (3), Waal! Hododului (8).
Urmenis (18), Vicea (9).
2. Judecatoria Jibou (37 comune).
BA Ian (31i, BaTsa (24), Borza (10), Brusturi (28), Cheuchis (251/2),
Chendrea (341/2), Chend (34), Ciglean (13). Cioara (34), Creaca (19),,
Cuceu (14), Domnin (28), Fiminis (23), Ga Igau (22), Galpa'a (29), Husia
(9), Inau (25), Jac (28), Jibou (-), Lupoaia (20),. Naimon (301/2), Napradea
(29), Poptelec (16), Prodanesti (10), Racas (43), Romita (30), Rona (59),
.5olmus (161/2), Somes-Guruslau (16), Somes-Odo heiu (13'/2), Sap lac
(29), Tihau (16); Tranis (22), Turbuta (21), Vadurele (271, Var (11), Ver-
veghiu (Valea-Sangelui) (35).
3. Judeciitoria 5inleul- Silvaniei (68 comune).
Aleu§ (181/2), BAciacin '6), Bilgez (8), Bobota (2)2), Bogas (12),
Bozies (14), Ban (21), Banisor (18), Bolan (19), Camar (20), Carastelec
www.dacoromanica.ro
71

(14), Ceheiu (6), Cerisa (25), Cosniciul de jos (191/2), Cosniciul de sus
(22), Cristelec (91/2), Cizer (18), Crasna° (10k, Doh (17), Drighiu (16),
Dumuslau (22), Fizes (261/2), Giurtelecul 5imleului (13), Giumelcis (12),
Nalmasd (211/2), Hidig (14), Husmezeu (18), Horvat (151/2). Hurez (211/2),
Husasau 451/2), laz (14), llisua (17), 1p (17), Lesmir (26), Lompirt (14),
Lazuri (16), Maladia (12), Marca (24), Mal (12), Marin (161/2), Nusfalau
(10), Pereceiu (15), Port (23), Peceiu (510, Ponita (23), Plesca (17), Pe-
tenia (15), Pria (21), Preoteasa (20), Rati (15),7 Recea (12), Siciu (7),
oimleu (-), Sumal (261/2), $eredeiu (20), Sag (231/2), Sarbi (25), Starciu
(21), Subcetate (16), Tusa (281/2), Uilacul .5im1eului (8),1 Valea Ternei
(27), Valcaul rom. (14), Valcaul ung. (131/2), Valea ungurului (18),
Varboit (61/2), Zalnac (27), Zauan (13).

4. Judecidoria Ici,snad (41 comune).


Acas (191/2), Biala (41/2), Boianul mare (17), Cauas (11), Cean (7),
Ceghea (10), Cig (71/2), Crasna .Pataiusa (231/2),Chereus (13), Chiseu
(Chesi) (13), Chisfalau (17), Cehalul roman (121/2), Cehalul ung. (7).
Dersida mica (24),,Chirolt (18), Giorocuta (21), Hotoan (15) Metent (14),
Mhaitalau (19), Moara Banfi (5),. Orbdu (11), Patalul mare (19), Patalul
mic (20), Pir (19), PAgaia (13), Piele (/.51/2), Reghea (191/2), Solnoc
Patalusa (23), Supurul de jos (19), Supurul de sus (181/2), Sancraiu
(14), Socaciu (9), Sarduad D, Sarvdzal (16), Sauca (9), Sdntau (71/2).
Silvas (51/2), Sudurau (13), Teghea (2W, Tasnad (-), Unimat (141/2).
5. Judecoloria Zaldu (48 comune).
Aghires (6), Agris (181/2), Archid (25), Badon (121/2), Bocsa romans
(20), Bocsita (21), Bogdana (291/2), Bodia (211/2), Borla (17), Bozna
(16), Brebi (141/2), Buciumi (24), Catalul roman (6), Catalul unguresc
(7), Chiloara (23), Chiesd (321/2), Chichisa (16), Cumarna (13), Cosei
(21), Cristur (121/2), Curitau (23), Diosod (18), Doba mare (181/2), Doba
mica (18), Dobrin (20); Fetindia (61/2), Garceni (13), Guruslaul unguresc
(16), Haraclean (12), Mocilla (24),7Moigrad (111/2), Mirsid (131/2), Ortelec
(5), Panic (11', P6usa (19), Rastoftul desert (4), Rastolt (131/2), San-
craiul Silvaniei (19), Meses-Sangeorgiu (28), Samsud (28), Sighet (281/2),
Stana (11), Sdrmasag (291/2),, Traznea (13), Tigani (71/2), Unguras (17'/2),
Vascapau (21), Zalau (-).

www.dacoromanica.ro
72

Curtea de Apel Targu-Aura* (4 Tribunale).


1. Tribunalul Brasov (8, judecatorii, 277 comune).
1. Judectitoria Bra,sov (23 comune).
Apata (37), Ba:ifalau (9), Bod (15), 'Cernat (11), Codlea (141/2),
Cristian (1)1/2), Crisbav (251/2), Feldioara (21), Ghimbav (81/2); Halchiu
(16) Harman (12), Maerus 311/2), Prejmar (18), Purcareni (161/2), Rasnov
(15), Rodbav (25), Satu lung (13),' Satu-nou (19), Sanpetru (9), Tarlun
geni (15), Turches (91/2), Vulcan (161/2), Zizin (161/2).
2. Judecatoria Faga-ra (51 coune).
Arpasul de jos (29); Arpasul de sus (34), Beclean(4), Berivoii-mari(121/2), Be-
rivoii-mici (13), Besimbac (18), Breala (20), Carta (. 5), Copacel (121/2), Colt,
(20), Colun (41), Dejani (16), Dragus (20), Drid.f (81/2), Fagaras (- ).
Feldioara (25), Gainari (361/2), Galati (1), Harseni (11), Hurez (6), Iasi
(101/2), Ileni (7), Lisa (181/2),.Ludisor (12), Luta (8'/2), Margineni (151/2),
Netot (131/2), Noul-Roman (34), Oprea-Cartisoara (36), Porumbacul de
jos (43), Porumbacul de sus (48), Pojorta (15), Rausor (51/2), Rucar (19),
Sasciori (10), Sevastreni (111/2), Sambata de jos (13), Sambata de sus
(18), Sarata (41), Scoreiu (37), 5ebis (14), Streja-Cartisoara (351/2),
Tqlechi-Recea (14), Ucea de jos (25), Ucea de sus (24), Vaic:a-Recea
(131/2), Vistea de jos (201/2), Vistea de sus (231/2), Voila (11), Vc:vodeni-
mari (14), Voivodeni mici (141/2).
3. Judecoloria Gheorgheni (16 comune).
Bilbor (79), Borsec (67), Bicaz (611/2), Ciumani (I01/2), Corbu (541/2),
Chileni (51/2), Ditrau (13), Joseni (71/2), Lazarea (6), Remetea (171/2),
8useni (8), Subzetate (24), Sarmas (271/2), Tulghes (47), Valea Stramba
(31/2), Voslabeni (10).
4. Judecaloria Mercurea-Ciuc (48 comune).
Armaseni (22), Bancu (18), Barzava (11), Baile-Tusnad (29), Ciceiu
(61/2), Cioboteni (4), Ciuc-Sangeorgiu (18), Ciucani (171/2), Cetatuia (17),
Carta (21), Casin (35), Cozmeni (21), Dan2.sti (20), Delnita (7), Frumoasa
(111/2), Ghimes-Faget (45), Garciu (13), Ineu (221/2), Imper (41), Jigodin
lacobeni (42), Liliceni (5), Lazareni (23), Lunca de sus (31), Lunca de
jos (351,2), Naderas (17), Misenta (9), Mihaileni (141/2), Mercurea-Ciuc (-),
Nicolesti (10), Pauleni (5), Pjaesii de jos (41), Plaesii de sus (42), Ra-
cul (11), Sandominic (281/2), Sancraieni (7), Santimbru (I 1), Sanmartin

www.dacoromanica.ro
73

(17), Siculeni (10), Soimeni (61/2), Simone§ti (141/2), ,Sumuleu (2), Tu§na-
dul nou (24), Tu§tcad (21'12,) Tomesti (24), Toplita-Ciuc (2) Vacaresti (15),
Vrabia (19).
5. Judecatoria 5ercaa (20 comune).
Bucium (13), Comana de jos (13), Comana de sus (16), Cuciulata
<18), Grid (6), Lupsa (20), Mandra (71/2), Ohaba (7), Parau (5), Per§ani (8),
5ercaia (-), SercAita (11), Sinca noun (201/2), Sinca veche (9'/2), Tintari
(30), Toderita (12), Vad (4), Venetia de jos (8), Venetia de sus (111/2),
Vladeni (25).

6. Judecatoria St. Gheorghe (59 comune).


Rita mare (261/2), Rita mijlocie (23), Rita seaca (251/2), Rnghelu§
,(9), Rninoasa (16), Rrcus (5). firiu§d (21), Rrpatac (16), Baraolt (42)
181tani marii (61'/2), Belini (31'/2), Beseneu (14), Bicfalau (16), Bicsad (30),
Nita (161/2), Bodoc (111/2), Bodo§ (48), Borosneul mare (20), Borosneul
mic (23) Budila '(28), Buzeul Rrdelean (29), Calnie (81/2), Chepet 36'/2),
Chichi (12), Chileni (4'/2), ComalAu (13), Coseni (7), Dobarlau (19).
Dobolii de jos (101/2), Dobolii de sus (26), Eresteghiu (14), Foto§ (10),
Ghidfalau (8), Haghig (221/2), Ilieni (8), Letfalau (4.01/2), Lisnau (16),
Macsa (16), Magheru§ (211/2), Malnas (17), Marcos (211/2), Miclosoara (32),
l'Itcfalau (23), Olteni (13), Ozun (10), PApaut (29), Reti (13), Saciova (20i,
San.raiu (6'/2),. Sfantu George (-), Santionlunca (131/2).
7. Judecatoria Tg. Si cuesc (45 comune).
A!bi§ (14), Alungeni (111/2), Belani (12), Bretcu (16), Brate§ (26)
Chiurus (24), Covasna (20), Catalina (4), Cernatul. de jos (91/2), Cernatul
de sus (13), Dalnic (17), Estelnic (17), Giula saratA (47), Ghelinta (11),
Harali (131/2), Hilib (91/2), Hatuica (8'/2), lcafalAu (10), Imeni (8), Lemnia
,(121/2), Lunga (81/2), Lutoasa (Cionnrtan) (16), Marcusa (13'/2), Martineni
(111/2) rlartanus (14), Mereni (16V2), Ojdula (10), Petriceni (10' /2), Poiana
{91/2). Poiana Sarata (39). Pachia (24'/2), Pava (15), Peteni (11), Rusent
(2), Sasau$i (51/2), Sanzieni (5), Surcea (18), Tama§falau (16), Telechia
(22), Targul-Sacuiesc (-), Tirnoasa (4'12). Turia (81/2), Valea seaca (11),
Valea s urta (15), Zabala (14).
8. Judeccit)ria Zarneti (15 comune).
Bran (12), Fundata (30), Holbac (26), floieciul de sus (36), Moeciul
de jos (19), Magura (221/2), Pe§tera (20' /z), Predeal (151/2), Poiana maru-
lui (9' /z), Sohodol (14), 5irnea (28), Simon (161/2), Tohanul nou (71/2),
Tohanul vechtu (4), Z rnesti (-).

www.dacoromanica.ro
74

2. Tribunalul lbasfalau (6 judecatorii, 216 comune).


I. Judecdtoria Agnita (42 comune).
Agnita (-), Aposdorf (121/2), Barghis (9), Barcut (34), Bohol( (31),
Bruiu (14) Coves, (5), Calbor (28), Cincsor (28), Cincul mare (18), Felmer
(40), Ghijasa de jos (31), Ghijasa de sus (221/2), Gherdeal (16), Heudorf
(21), Hundrubechiu (15), lghisdorful rom. (11), lacobeni (14), Magarei
(15), lloardas (29), Metisdorf (241, Merhindeal (91/2), Mucundorf (31),
Netus (17), Noistat (18), Pro§tea (10), Rotbav (26) Rovasel (27), Ruja (7)
$elcau (341/2), Saldorf (301/2), Sulunberg (7), Selistat (21), Soars (33),
( 1 5), 5omartin (14), Sona (39) Toarcla (16), Valendorf (40), Vecerd (16),
Vard (10), Vesend (7), Zlagna (19).
2. Judectitoria Cohalm (28 comune).
Agostin (36), Bogata Olteana (14), Bundorf (17), Cata (10), Cobor
(22), Cohalm (-), Crihalma (19), Daisoara (10), Dop§a (17), Fantana
(13), Fi§er (8), Halmeag (29), Hoghiz (10), Homorod j41/2), libert (14),
Lovnie (19), Mateias (21), Mercheasa (10), Mucundorf (28), Ormenis (43),
Palos (17), Racosul de jos (18), Roades (18), Siena (7), Ticusul roman
(22), Ticusul sasesc (19), Ungra (9), Viseri (15).
3. Judecatoria Diciosanmarlin (54 comune).
Abu§ (19), Adamus (11), Bagaciu (28), Bachnea (37), Bazna (38),
Besineu (45), Bernadea (31), Blajel (31), Boian (22), Bobahalma (10),
Bord (20), Bozia§ (5), Cipau (33), Cerchidul mic (45), Cetalea de balta
(29), Cerchidul mare (40,, Ceua§ (32), Chirileu (55), Chincis (23), Cr0-
falau (20), Cucerdea romans (24), Custelnic (6), Capalna de sus (28),
Diciosanmartin ( ), Deag (42), Deaj (23), Dambau (10), Daia (53),
Futac (Sumustelnic) (33), Ganfalau (13), Giulus (50), Haranglab (34),
liidrifaia (15), lernut (14) Lascud (16), Lepindea (19), Mica (11), Ogra
(20), Paucea (7), Paucisoara (24), Sanpaul (47), arosul-unguresc (26),
Seulia-romana t31), Somfalau (16), Salcud (54), Suplac (44), Sauca (8),
Satu-nou (61), Subpadure (5), Tirimia mica (66), Tirimia mare (57),
Vidrasau (58), Vaidacuta 491/2), Velt (40).
4. Judecaloria lba:alezu (32 comune).
Agristeu (26), Alma (9), Balauseri (31), Chendul mare (32), Chen-
dul mic (29), Coroiu (261/2), Coroiu-Sanmartin (26), Cund (11), Curciu
(22), Dalos (16), Doma'd (10), rnea (51/2), Filitelnic (26), Giacas (12),
Gogan (14), Gogonvarolea (151/2), Hoghilag (4); Hundorf (91/2), lbasfelau
(-), ldiciu (17), Laslaul mic (20), Laslaul .oman (201/2), Maghierus (23),

www.dacoromanica.ro
75

Ormenis (14), Santioana saseasca (9), 5aro (3), Seleusul mic (19),
Senereus (19), Smig (141/2), Soimusul roman (27), Vames Odorheiu (29)
Zagar (16).
5. Judecatoria Med a,s (26 comune).
Agarbiciu (18), ii'ma saseasca (19), Atel (15), Biertpn (19'/2),
Boarta (28), Brateiu (6' /z), Buia (3b), Buzd (9), Calvasar (19'/2), Copsa
mica (10), Dupusdorf (16), Fraua (15), Hasag (34), lbisclorful-sasesc (7),
Meghindoala (35), Mojna (ID), Motisdorf (24), Nemso (L3), Petisclort
(371/2), Rachisclorf 161/2), 5eica mare (24), Seica mica (26), Soa la (20),
Stenea (341/2), Vasaud (32), Vorumloc (15).
6. Judecdtoria Sigh4oara (34 comune).
Apold (16), Besa (14), Boiu (12), Cris (171/2), Crit (32), Copsa
mare (29), Cloasterf (28), Dang (8), Daia saseasca (15), Ferihaz (6),
Fella (18), Hasfalau (11), Hetiur (9), Jacul roman (16), Las lea mare (13),
Malanerav (231/2). Mesendorf (371/2), Nadesul sasesc (19), Noul sasesc
(25), Prod (15), Pipca (24), Retisclorf (27), Roandala (19), Sarpotoc
(121/2), Saes (9), Saschiz (201/2), Selesul-mare (11), Sighisoara ( -).
Soars (13), retina (29), Ticmandru (29), Valcandorf (10), Valchid (24),
Zoltan (28).

3. Tribunalul Odorheiu (2 Judecatorii, 136 comune).


1. Judeceitoria Cristur (49 c mune).
Andreeni (8), Archita (21), Atid (22), Avramesti (6), Bent 1d (16)
Bezid (21). Beridul nou. (241/2), Betesti (4), Boldogaia (31/2) Bordgiu
(33),Cadaciu (111/2), Cehetel (111/2), Cechesti (31/2), Chedea mica (9),
Chedea mare (6), Cibu (34), Cobatesti (12), Cristur (1), Criseni (30),.
Cusmed (25), Dumitreni (331/2), Eli§eni (141/2), Felea (14), rajas (3),
Firtanus (18), Geoagiu (13), Inlaceni (21), Jacul sacuesc (25), Medisor
(13), Mihaileni (15), Nicoleni (101/2), Porumbeni m'ci (7), Porumbeni
marl (9), Roua (361/2), Ruganesti (4), Sacel (18), Salapri (291/0.
Sedrias (11), Siclod (31), Simonesti (9) Soimusul mic (201/2, Soimusul
mare (211/2), Solocma (281/2), Tarcesti (14), Turdani (161/2), Sacueni
(51/2), Vetca (27), Vidacutul sac'. esc (22) Vidacutul roman (22).
2. Judecatoria Odorheiu (87 comune).
Abranest; (13), Aidea (19), Alexandrita (14), Alun's (13), Atia (34),
Batanii mici (55), Badeni (181/2), Beclean (a), Beta (11), Bela (26), B
borteni (52), Bisericani (9), Braduti (46 Braclgti 6), Bulgareni (10),
,

www.dacoromanica.ro
76

Cadiseni (3), Calugareni (22), Capalnita (22), Comanesti (18), Cetatea


inferioara (22) Corund (261/2), Daia sacuiasca (20), Darjiu (181/2). Dealul
(121/2), Dejutiu (13), Doboseni (431/2), Drauseni (281/2), Fancel (9), Fe li
ceni (4), Fi lia (48), Forteni (51/2), Gipes (18), Herculian (591/2), Hoaia
(8), Ighiu (171/2), lasul (15), lonesti (26). Jimbor (72), Locodeni (15)
Lueta (33), Lupeni (11). Lutita (13), 'Martinus (14), Matiseni (15), Me-
resti (22), Mor6reni (10). Mujna (25), Mugeni (11), Nicolesti (10), Oc-
land (25), Ocna de jos (351/2), Ocna de sus (33), Odorheiu (-), Ora-
ciunel (251/2), Orbateni (6), O(eni (71/2), Oraseni (24), Pauleni Homorod
<19), Pauleni (Ocland) (18), Petea (20), Petreni (22), Polonita (61/2), Praid
071/2), Racosul de sus (461/2), Razes (17), Satul nou (27), Satul mic
-(15), Satu mare (8), Sancraiu (WO, Sulfureni (101/2), Surdenl (9), TA-
masesti (7), Taureni (6), Tarnovita (91/2), Taetura (15), Tealuca (13).
Tibudeni (6), Tilisoara (43), Uliesul (14), Ulcani (71/2), Vasileni (12), Vat--
ghis (39), Varsag (36i, Valeni (71/2), Vlahita (25), Zelea (111/2).

4. Tribunalul Targu-Mura (3 Judecatorii, 204 comune).


1. Judecatoria Miereurea-.Viraj (62 comune).
Abud (11), Adrianul mare (7), Adrianul mic (6), Badeni (13), Bara
(8), Bereni (6), Beu (10), Bolintineni (10), Buza (8), Calimanesti (21),
:Calugareni (14), Candu (13), Chibed (27), Darnieni (12), Drojdii (6). Du-
mItresti (4), Heremieni (7), Etemitui (191 /2), Galatenl (13), Galesti (4'/2)
Ghindari (28), Ginesti (16), Hodosa (13), Hotesti (251/2), Ihod (12), Hies
(32), Isla (12), lobageni (3), Laureni (6), Maia (9), Maiad (8), Maghie-
rani (9),. Marculeni (11), Matrici (17), Miercurea-Niraj (-), Mitrest,
(51/2), Mosuni (71/2), Neaua (9), Pasareni (11), Rfigmani (5,) Roteni (171 /2),
Sansimon (61/2), Sangeorgiu-Padureni (171/2), Santana-Niraj (2). San-
tandreiu (11/2), Sinvasii (7), $ard (5), Satu -Cioc 23'/2), Sarata (22), Silea
(14), Simbriasi (15), Sovata (27), $tefanesti (24'/2), Surda (31/2), Suveica
(24), Tampa (3), Torba (10), Troita (10), Vadas (12) Vadu (10), Vargata
(41/2), Vela (91/2)

2. Judeccitoria Reghin (73 comune),


Adrian (11), Alunis (17), Apalina (4), Bala (21), Reica de jos (10),
Beica romans, (12), Brancovenesti (10), Breaza (6), Cacuciu (15), Casva
<16), Cudreni (24), Chincesi (20), Deda (24), Deleni (12), Dumbrava (23)
Ercea (18), Filea (25), Filpisul-Mare (10), Glajaria (23), Gornesti (14)..
'Gradina (13), Haiduci (17), Hodac (19), lbanesti (20). Ideciul de jos (6),
Ideciul de sus (10), Idicel (15), llioara (211/2), Jabenita (10), lara 181/2),

www.dacoromanica.ro
77

lernuteni (3), Lueriu (10), Lunca-bradului (48), Maioresti (17), Merisor (20/
Mihaleni (17), MilAsel (24), Moisa (21), Morareni (19'/2), Mura-Mare (21)
Mura Mica (23), Muresmort (14), Nada sa;rom. (14), Nucet(14), Orsova(181/2),
Padureni (23), Poca (19), Per s (11)1/2), Petelea (6), Petreni (19), Pietris
(21) Poarta (13), Porcesti (15), Rapa de jos (21), Rape de sus (24),
Rastolita (34), Reghin (-), Reghinsat (1), Rusii-Munti (20). Sacalul de
padure (14) Sanger (20),Serbenl (17), Solovastru (9), Stancen (54), Suseni
(4'/2), Teleac-Tinoasa (23), Toplita romans (69), Uriesul de jos (20),
Uriesul de sus (21), Chiherul de jos (20), Chirierul de sus (22), Gurghiu
(14) Voivodeni (12).
3. JudecNoria Tdrgu-Muril,s (69 comune).
Acatari (31'/2), Bandul de ample (21), Bardesti (8), Bozed (23),
DumbrAvioara (14), Bereghia (13), Bozeni (10), Budiul mic (61/2), CAluseri
(18), CAmpenita (14), Chmar, (8), Ceuas (12), Sant-loana (10), Ciba (18),
Cinta (20), Cocosi (7), Corbesti (20), CornAtel (4), Cornesti (18), Corunca
(6), Cues& (12), Craciunesti (16), Cristesti (9), Cotus (12), Curteni (7),
Culpiu (17'/2), Foi 15'/2), Gaiesti (20), Gruisor (17), Glodeni (16'/2), Her-
ghelia (14), !eland (14), Ilieni (171/2), Iedul (7), lernesti (10), Lechincioara
(21), Leordeni (14), Livadia de jos (161/2), Luca (16'/2), Micesti (8),
Morareni (151/2), Muraseni (5), Murgek.ti (102), Nasna (6), Nicolesti (19'/z),
Oaia (16), Ogari (10), Oroiu (20'/2), Padureni (111/2), Panet (12'/2), Po-
gaceana (33), Porumbeni (12), Riciul de campie (24), SAbad (9), Sabed
(191/2), Sacareni (13), Sancraiu de Muras (5), Sangeor ge:(5), Sanisori (12),
Santmartinul de Carlyle (29), Santana (4), 5aup (19), Santioana (12),
Satuleti (22), Sincai (23), 5tejeris (14), ,TArgul-Mures (-), Ulies*(32),
Ungheni (10'/2))

IV. Curtea de Apel Thni*oara (4 tribunale).


1. Tribunalul Arad (9 judeatorii, 278 comune).
1. Judeccitoria 4rad (12 comune).
Arad (-), Curtici (19), Fachert (8), Glogovtt (8), Macea (5), Mica-
laca (3), Murasel (2), Panatul non (12), 5a, lent (8), Sanmartin (10),
Zimandul nou (13), Zimandul vechiu (7).
2. JudecatOria Baia de Cri$ (64 cornune).
Baia de Cris (301/2), Blajeni (13), Bulzesti (18), Bucuresti (28),
Buces (8112), Brad (28), Boita (41/2), Baldovin (11), BasarAbeasa (61/2),
Birti-n 10('/2), Brotuna (3), Ciungani (19), Cristior (15), Caine! 27'/2),

www.dacoromanica.ro
78

urechiu (251/?), Cdrastau (5), Cazdnesti (191/2), Cdraci (3), Craciunesti


(311/2), Dobrot (11), Dupd piatra (331/2), Grohat (141/2), Hartagani (32),
Junc (15), Luncoiul de jos (151/2), Luncoiul de sus (17), Lunca (5),
Leaut (16), Mesteactin (7), Mihaileni (231/2), Obdrsa (12), Ormindea
(24), Pestera-(29), Podele (17), Patangani (27), Prdvaleni (14), Prihod.ste
(10), Ribi(a (6), Ribicioara (12), Ruda (14), Rovina (22), Rica (2), Ris-
culita (7), Saliste (31), Sesuri (22), Stanija (31), Steia (10), Stramba (13),
Scroafa (17), Tatdresti (9), Tomesti (121/2), Tomnatec (16), Trestia (32),
Tarnova (9), Tebea (3), Prdtal (12), Tiulesti (131/2), Uibdresti (11'/2),
Vaca (7'/2), Valea mare (5), Valea-Brad (13), Vata de jos (11), Vata de
sus (14), Zdrapti (181/2),
3. Judecd(oria Buteni (54 comune).
Fildesti (11), Almas (11), Barsa (8), Berindia (6), Bodesti (14), Bon-
testi (161/2), Brusturesti (32), Bohani (131/2), Buceava (281/2), Baltele (23),
Buteni (-), Chertis (10), Chisindia (5), Chined (9), Crocna (21), Cacarau
(51/2), Cociuba (7), Cil (13), Dieci (17), Dezna (161/2), Donceni (10), Dul-
cele (311/2), Fenis (24), Govosdia (6), Gurahont (20), Hodis (12), Hold
(21), Hontisor (23), Ignesti (12), losasi (211/2), losasel (101/2), Laz (23),
Mddrigesti (281/z), Miniad (14), Moneasa (23), Mustesti (22), Naddlbesti
(19), Neagra (17), Paiuseni (11), Prajesti (8), Ranusa (20),. Rosia (141/0,
Revetis (8), Satu-rdu (221/2), Secas (26), Salageni (17), Slatlna (17), Su-
sani (16), $ebis (51/2), Valea mare (26), Vdsoaia (13), Voivodeni (12),
Zeldis (24), Zimbru (29),
4. Judecatoria Hdlmagiu (34 comune).
Aciuta (14'/z), Aciva (191/2), Banesti (3), Bodesti (4), Brusturi (9),
Budesti (19), Ciuci (9), Cristesti (4'/2), Dumbrava (231/2), Grosi (19), Gura
Vail (24), Hal magiu Halmigel (3), Lazuri (5), Leasa (14), Listioara (4),
Lungsoara-Vosdo i (61/2), Magulicea (13), Mermesti (10), Oci (8' /z), Ocisor
(6), Plescuta (22), Poiana (21), Poienari (4), Rd5toci (25), Sdrbi (61/2), Tala-
giu (141/2), Tarnovita (7), Tisa (4'/2), Tarmure (41/2), Tohesti (3), Vidra
(121/2), Vosdoclu (6).
5 Vudeca.'oria Ch4ineu (25 comune).
Adea (7), Belzerend (231/2), Chisineu (-), Cherelus (17), Cinteiu
(111/2), Erdeis (1), lermita neagrA (14), Giula Varsand (25), Misca (14),
Piddab (51/2), Otlaca (18), Pilul mare (20), Sicldu (13), 5intea (7),
Sepreus (19'/2), ,Satu nou (22), Sinitea (171/2), Tipar (121/2), Socodor (7),
$imandul de jos (13), .*imandul de sus (12), Talpos (34), Vdclas (20),
Zarand (19), Zerindul mare (12).

www.dacoromanica.ro
79

6. Judecdloria Ineu (29 comune).


Agris (22), Apateu (35), Araneag (23), Bereghin (31), Bocig (8),
Camna (19), Cermei (20), Chier (12), Draut (23), Dud (21), Gurba (10),
larcos (201/2), Iermata (9), Ineu (-), Luguzau (17), Minisel (28), Mane-
reu (14.1/2), Mocrea (51/2), Moroda (11), Nadas (29), Rapsig (15), Sicula (7),
,Silindria (141/2), Soimoches (23), Satu mic (13), Seleus (13), Stupini (29).
Taut (20), Tarnova (151/2).
7. Judacidoria Maria-Radna (40 comune).
Baia (54), Batuta (38), Barz Iva (281/2), Caprute (32) Cicir (171/2),
Cladova (a'), Conop (181/2), Corbesti (77'/2), Cuias (601/2), Cuvin (141/2),
Dumbravita (361/2), Govosdia (42), Ghioroc (14 Giulita (46), Gros' (42),
Ha lalis (52). Iteu (67), Ludpesti (56) Mandruloc (19), Maria-Radna (-),
Milova (11), Minis (11), Monorostia (30), Obarsa (87) Oivos (13), Pau-
lin (8), Parnesti (61), Petri (73), Rosia (84), SamDateni (14), Saliste (71),
Slatina (50), Soborsin (55), $ojmus (3) Sprosag (48), Temese$ti (591/2),
Toc (641/2), Totvaradia (48'/2), Troias (661/2), Vinesti (531/2).
8. Judeccitoria Pecica (10 comune).
Hodosbodrog (9), Iratosul mare (23), Pecica-maghiara (-), Pecica-
romana (-), Peregul-rric (14), Peregul-nemtesc (171/2) Sem lac (171/2),
Torn ea (18 1/2), Variasui mare (23).
9. JudecOloria 5iria (11 comune).
Covasint (8), Corniaus (24), Cherechiu (18), Galsa (3), Maderat (7),
Musca (41 /z), Pancota (81/2). Santana (241/2), Siria (-). Varsandul nou
(291/2), Varsandul vechiu (30).

2 Tribunalul Caransebe* (4 Judecatoria, 105 comune).


1. Judecatoria Bozovici (19 comune).
Bania (71/2), Bozovici (-), B6rloveniul vechi (11), Borloveniul nou
(19), Dalboset (11), Garbovat (9), Lapusnic (71/2), Lapasnicel (30), Mo-
ceris (9), Patas (10), Perova (271/2), Prilipet (61/2), Prigor (10), Putna
(161/2), Rudaria (12'/2), Ravensca (241/2), Sopotul vechiu (11), Sopotul nou
si Stancilova (201/2), Suinita (201/2).
2. Judecatoria Caransebe,F (27 comune).
Bolvasnita (121/2), ,Bor lova (13), Buchan (6), Bucosnita (14), Caran-
sebes (-), Caranseb 5ul nou (3), Carpa (14), Cicleni (10), Ciresa (21),
Ciuta (12). Crajma (241/2), Dalci (9), Ferdinandsberg (191/2), Glamboaca

www.dacoromanica.ro
80

(24), Go let (18), Iaz (6), Lindenfeld (22), Mal (22), Merga (33'/2), Maru1
(29). Obreja (9), Ohaba Bistra (17), Petrosnita (11), Poiana (13) Fri-
sian (51/2), Rueni (10), Rusca montana (34), Turnul (10), Valea mare
(24), Valisoara (13), Vama marga (311/2), Var (9), Verciorova (17) Vor
slova (27), Zarvesti (6), Zavoiu (23), Zlagna (9).
3. Judecatoria Orsova (29 comuue).
Barza (14'/2), Bane Hercu'ane (26), Barza5.ca (67), Coramnic (6)
Dolina Lubcova (73), Dubova (171/2), Eibental (36) Eselnita (4), G ,r--
nic (881/2), Globurau (38), Gornea Lubccva (78), Globucraicva (41), la
blanita (35), Jupalnic (2' /z), Mehadia (26) Ogradina-noun (9), Ogra-
dina-veche (10), Orsova (-), Pecenevca (22'/2), Petnic (381/2), Plavise-
. vita (24), Plugova (33), Sichevita (80), Svinita (43). Schnelersruhe (74,D
Tisovita (31), Toplet (14), Tufari (5), Valea Bolvasnitii (32)
4. Judecidoria Teregova (20 cotnune).
Firminis (9), Bogoltin (301/2), Cahicea (191/2), Cornea (18), Cornea-
reva (261/?), Crusovat (23), Cuptoare (231/2), Dornasnia (111/2), Fene
(101/2), nova (21'/2), Luncav to (8), Mehadica (16), Rusca (5), Sadova
noun (18'/2), Sadova veche (14), Teregova (-), Timis-Slatina (17), Ve-
rendin (17'/2), Vaidental (35), Volfsberg (40).

3. Tribunalul Lugoj (.5 judecatorii, 287 comune).


4. Judecdtoria Bocsa Montana (40 comune).
kipadia (29'/2), Barbosul (26), Brebul (24), Binis (121/2), Boc;a-
montaria (-), Bocsa Romany (6) Calnic (11), Chirol (20), Clopot cii
(33), Cuptoare Secul (281/2), De,inesti (32), Dezesti (24). Docnecea (18),
Doclin (18), Domani (221/2), Dule (Aga), Ezeri§ (10), FAH ug (19), Fi-.
zesiu (15'/a), lersig (25), lzgar (31), Jidov'n (151/2), Lupac (27), M9nio (8),
Ocna de fer (8), Ohabita (331/2), Ramr a (15), Resita (19). Soceni (31),
Surducul mare (151/2), Terova (27), Tarnova (8). Valea mare (3), Valea-
pai (8), Valiug (331/2), Vasiova (15). Valea Deni (19), Verme§ (18), Vad-
nic (331/2), Zorlentul ma,e (28'/z).
2. Judecatoria Paget (-63 comnne).
Branesti (9), Basesti (4), Bujor (12), Boti.nesti (20), Bucovet (02), Bra-
zova (131/2), Balosesti (14), Bunea romans (12), Bacamezeu (21), Bunea
ungureasca (131/2), Bata (48), Balci (221/2), BuIza (32), Bichisi (3), Birchis
(15) Bruznic (36), Batesti (3'2), Curtea (1 l' /z), Crivina (25). Costeiul de
sus (19), Cosava (111/2), Cosavita (181/2), Capalnas (15), Caprioara (23),

www.dacoromanica.ro
81

Dragsinesti (11'/z), Dubesti (19), Faget (-), Farcha (17), Faresesti (20),
Gladna romans (15) Gladna montana (161/2), Goizesti (14'/2), Gros' 15'/2),
Hanzesti (20), Homosdia (17). Igazfalva (6), Jupfinesti (12), Lalasint
(36), Mutnicul mic (13), Marginea (9), Nemesesti (13'/2) Ostrov (18),
Ohaba sarbeasca (281/2), Petroasa (21), PAclurani (12), Povergina (7),
Pojoga (33), Po len) (31), Romenesti (14), Santesti (8), Surducul mic
(151/2), Seceni (17), Selciova (34) Susani (281/2), Tomesti(17), Top la (15),
Temeresti (15'/2), Tela (23), Valea mare (18) Virismort (17'/2), Z6ba
(371/2), Zolt (17), Zorani (101/2).
3. Judecatoria Lugof (81 comune).
Balint (17), Bara (27), Barna (16). Becliza(26), Botiesti (26),
Bolduc (11), Cavbran (26), Ciresu y12), Cladova (291/2), Cliciova (21),
Critlova (151/2), Crivina (211/2), Costeiul mic (71/2), Costeiul mare (8),
Cutina (23), Ciucas 15V2). Dragcmiresti (181/2), Drinova (201/2) Dob-
testi (32), Daruvar (14), Faclimac (21), Gavosdia (131/2), Grua.] (12),
Glulatelep (19'/2). Harm adia (7), Herendesti (6), Hezeris 51/2), Hodos
(10), Honorici (9), lersnic (34), lstvanfalva (131/2); Jab 8r (9'/2), Jdioara
(20). Jena (191/2), Juva (39), Jupani (23), Juresti (18), Lapusnic .(30).
Leucuse§ti (29), Lugo) (-), Lugojel (61/2), Mac lova (311/2), Maguri (9),
Manastur (31), Mutnicul mare (30'/2), Ntdrag (321/2), Nevrincea
(18), Nagybodofalva (20), Ohaba lunga (35)' Ohaba mutnic (371/2),
Olosag (10'/2), Parul (13), Pestera (A). Pcganesti (111/2), Prisaca (31),
Rechsta 134) Radrnf net (321/2), Remetea lunga (35), Remetea Poganesti
(21/2), Rug) (z8), RigInosu (40), Saud 121112), SArezani (17), Silha (61/2),
SalWgel (19), Satu mic (51/2), Scaius (22), Spata (311/2), Sudrias (21),
Susan( (24), Tapar (10), Tapia (6), Targov 5`e (20), Tincova (28), Valea-
Boului (40), Valea lungs 131/2), Vecehaza (10) Zagujeni (36), Zgribesti-
(21), Zoilentul mic (181/2), Zoltanfalva (30).
4. Judecoloria Oravita-montana (30 comune).
Agadiciu (11), I9nina (19), 13reazova (31), Brosteni (6), Cacova
(151/2), Canna (32'/2), Chernecea (241/2), Ciclova-montana (21/2), Ciclova
romans (6), Ciudanovita (9), Comoriste (231/2), Crasova (45), Forotic
(29), Garlisle (38'/2), Grufa (33'/z), Greovat (111/2), Pbalcea (51), jitini
(29), Jurjova 127), Maidan (9), Nermet (41), Ofavita-montanA (-), Ora -
vita- romans (2), Rachitova (5), Rafnic (401/2), Seca§ (26), Staierdorf (16)
Ticvaniul mare (20), Ticvaniul mie (151/2), Varadia (27).
5. Judeceitoria Sasca-montana (41 comune).
Baliste (28), Bogodinti (9), Belobresca (431/2), Ciorda (341/2), Ciu,
ch.c:u (15), CArbunari (81/2), Coronini (371/2), Divici. (46), lertof (28),
lladia (17), Langofat (6b), Le -ovita (26), MAcoviste (11), Martina (361/21,
Mircovat (31), Moldova noun (26), Moldova veche (301/2),. Macevici
1341/2), ,Naidas (2.1), Nic-olinti-(201/2), Padina.Matei (23), Petrilova (131/2),
6
www.dacoromanica.ro
82

Potoc (13), Pojejena romans, (371/2), Pojejena sarbeasca (381/2), Rata*


dia (18), Rusova noua (24), Rusova veche (25), Radimna (44, Sasca
montana (-), Sasca romans (4), $Iatina (61/2), SocolAri (141/2), Sfdnta
Elena (42), SocolovAt (62), Stinapari (6), Staierul Bosneagului (19), $usca
(42), Vraniuti (25), Vrani (38), Zlatita (55).

4. Tribunalul Timi*oara (11 Judecatorii, 243 comune).


1. Judecatoria Aradul nou (18 comune).
Aracjul nou (-), Bezdin 22 (-), Bodrogul nou (12), Cherestes
(12), Chisfaluda (6), Felnac (16), Fibis (29), Firighiaz (16), Fiseut (16),
Munariu (23), Satu-mare (28), Nemeciag (10), Wiesenhaid (101/2), San.
nicolaul mic (2), Sanpetru german (17), Secusigiu (22), SchOndorf (121.
Zadarlac (10).
2. Judecatoria Biled (15 comune).
hiurelhaza (28), Berensaul german (191/2), Biled (L-1, Bobda (191/2),
Bogaros [Bulglrus] (13), Cetad (15), Cheeia romans (23), Ghiertiamos
(12). Gotiob (23), lecea mare (7), lecea mica (8), Lovrin (18), Pesae 17,
Sandorhaz (7), (Iiheli (10).
3. Judeclitoria Buziz4 (25 comune).
Bacova (6), Blajova (14), Buzias (-), Cadar (18), Cap At (8), Che-
veresul mare (11), Dragoesti (11), Dragsina (18), Duboz (17), Ficatar
(12), H tias (7), Icloda (29), Nitchidorf (12), Otvesti (17), Ohaba-Fo gaci
(17), Racovita (8), Sacosul romanesc(14),'Sacosul-Turcesc (15), Sarbova
(9), Silagiu (7), Smirsig (10), Tormac (21), Uliuc (22), Unip (26), Vu-
cova (9).
4. Judeccitoria Ciacova (13 comune).
Berini (28). Cerna (26), Ciacova (-), Folia (17), Ghilad (5), Jebel
(10), Liebling (19), Ligh Pc1 (14), Obad (4), Petroman (4), Sipet (26),
Stamora romans (27), Vo teg (9).
5. Judecclloria Dela (26 comune)
Bercuta (14), Birda (10), Brestea (8), Butin (181/2), Clopodia (35),
Deja-1 (19), Denta (5) Deta (-I, Fe-endia (u0), Gaiul mic (19). Gataia
(21), Gherman (24), Ghertenis (35), ManAseire (11), Morava (15), Morit-
feld (27), Omoru (10), Omorul-.nic (1/), Ooatita (4), Percosova (18).
Sangeorge (13), S ulia (IS), 5emlacu naie (23), $emlacul-mic (23),
Sosdia (34), Stamora-germana (131/2).
6, Jadec&oria Lipova (28 conzune)
filios (20), fittringen (22), Belotint (22), Bogdarigos (26), Bucberg
(28), Cheches (27), Chelmac (18), Chesint. (14), Chizdia (20), Cameat (30),

www.dacoromanica.ro
8.$

Crivobara (26), Cuvesdia (31), Dorgos (15), Gutenbrun (14), Laba$1nt


(19), Lipova (-), Masloc (25), Mesdorgos (22), Nendorf (8), Petar§ (28).
Remetea-germanA (28), 5arlontenburg (23), Seca§ (31), Sistarovet (11),
Traunau (20), Ususau (13), Vizma (26), Zabrani (12),
7. Judecatoria Modo,9 (26 comune).
Ban Joe (24), Captalan (2), Cebza (27), Claus (2), Cherestes (4),
Dinias (35), Dolat (19), Fodorhaz (17), Foeni (8), Gad (11), Gier (12),
Giulvaz (18), lohanisfeld (17'/2), Ivanda (18), Macedonia (21), Modos (-).
Ofsenita (28), Otelec (21), Pardani (11),. Parton (28), UipecC(27), Rudna
(14), Sanmartinul maghiar (26), Sanmartinul sarbesc (23), Togier (9)
Tolvadia (18),
8. Judecilloria Recap (30 comune).
.Babsa (26), Bazos (81/2), Be lint (23), Bencecul german (15), Ben
cecul roman (18), Brestovat (24), Bucovat (14), Rudinti (16), Buzat(25),
Chisatau (191/2), Cralovat (10), Ghizela (26), Herneacova(9), Hisias (23),
Hodos (26), lanova (8), letar (15),'Iojefalva (Nemtesti) (171/2), Izvin (3),
Lucaret (19), NU Las (151/2), Paniova (32), Petrovaselo (61/2), Recas (-),
Stanciova (14), 5iianovat (21), 5u5tra (61/2), Tes (20), Topoiovatul
mare (10), TopolovAtul mic (13).
9. Judecatoria Stinmicloul mare (22 comune).
Besenova (13), Cenadul-mare (9), Cenadul-vechiu (7), Colonta-bul-
gall (18), Com los (24), Constanta (26), Grabat (31), Igri§ (19), Kegle-
vici (15), Nereu (13), Periamo§ (21), Pordeni (21), Sannicolaul german
(-), Sannicolaul mare (-), _Sanpetru (16), [Sinpetru german (16), Sara-
fola (10), Teremia-mare (21), Teremia-mica (21), Tomnatic,(14), Valcani
(21), Vizesdia (18).
10. Judecatoria Timipara (23 comune).
Becicherecul mic (18), Beregsau (22), Be§enova-noun (15), Cerneteazi
(11), Chi§oda' (5), Chi§oda-noua (2), Coraci (11), Freidorf (5), Ghiroda
(11), Giroc (8), Jarmata (113), Medve§ (8), Mosnita (12), Parta (16), Reme-
tea (13), Skalaz (12), Sag (13), Sanmihaiul german (18), Sanmihaiul
roman (13), Santandrei (12), Santesti (6), Timisoara (--), Utvin (10).
11. Judecilloria Vinga (17 comune).
BArateaz (13), Hodoni (18), Balacea (10),Colonia micA(13), Chetfel'
(14), Jadani (13), Mailat (13), Manastur (6), Mertisoara (15), Murani
(15), Ortisoara (5), Pischia (18), Sanpetru-mic (IC Satchinez (19), Se-
ceani (13), Varian (22),. Vinga (-).
6
www.dacoromanica.ro
Tablou
cuprinzand administratiile finarrciare pe.rceptoratele.
(Vezi Ga7eta Oficiald" Nr. 43. din 17 Sept. 1921.)
eectin-te
.7.'m....'.1r.
curent
R e
Perceptoratelor
1

fudetele administralilor
financiare

1 1 Alba de jos Mud 1. Abrud, 2. Aiud (oras), 3. Aiudul d. s., 4 Alba Julia (oras), 5. Blaj, 6.
Ighiu, 7. Ocna Sibiului, 8. Teius, 9. Uioara, 10. Vn'uI de jos.

1. Arad (oras 2 perceptorate), 2. Buteni, 3. Chisineu, 4. Curtici, 5. Hal-


2 Arad Arad magiu, 6. Ineu, 7 MicAlaca, 8. Nadlac, 9. Pancota 10. Pecica romana,
11. Pecica maphiarA, 12. Maria-Radna, 13. Soborsin, 14. Socodor, 15. Sebis,
16. Sep-eus, 17. Siria, 18. Tarnova.

3 Brasov Brasov 1. Brasov, 2. Cernatu, 3 Codlea, 4. Feldioara.


1. Ale5d, 2. Beius, 3. Beliu, 4. Ceica, 5. Caia, 6. Diosag, 7. Marghita,
4 Bih_r Oradea-mare 8. Mihaifalau, 9. Oradea-mare (oras 2 perceptorate), 10. Piscopia, 1. Re-
rnetea, 12 Salard, 13. Salacea, 14. Salonta mare, 15. Sacheihid, 16. San-
martin, 17 Suplac. 18, Tileagd, 19, Tinca, 20. Vad, 21. Vascau.

'5 Distri'a Nasaud Bistrita 1 Bistrifa (oral), 2. Borgo prund, 3. Henna, 4. Nasaud, 5. Rodna veche,
6. Sieul mare.

6 Ciuc Mercurea-Chic 1 Ditru, 2. Frumoasa, 3. Gheorgheni (oras), 4. Mercurea Ciuc (oras),


5. Sanmartin, 6 Sumuleu, 7. Tulghes.

1. Belint, 2. Birahis, 3. Bocsa mont., 4 Bozovici, 5. Cacova, 6. Caranse-


bes (oras), 7. Caransebesul nou, 8. Curtea, 9 Faget, 10. Herendesti, 11.
7 Caras-Severin Lugoj Jidovin, 12. Lugoi (oras), 13. Mehadia, 14. Moldva nova, 15. Obreja, 16.
Oravita mont., 17. Orsova, 18. Resifa, 19. Sacul, 20. Sasca mont., 21.
Teregova, 22. Zorlentul mare.
1 Apahida, 2. Borsa, 3. Calata mare, 4. Cluj (oras 2 perceptorate), 5. Co-
8 Cojocn.4 Cluj jocna, 6 Cuzaplac, 7. Gilau, 8. Flida, 9. Huedin, 10. Mociu, 11. Nadasel,
14. Ormenisul de campie, 13, Saunas, 14 Teaca,

9 Fagaras Fagaras 1. Arpasul de jos, 2. Fagaras, 3. Iasi, 4, Sercaia, 5. Zarnesti.


1. Baia de Cris, 2. Balsa, 3. Boita, 4. Brad, 5. Cugir, 6. Deva (oras), 7.
10 Hunedoara Deva Dobra, 8. Gecagiul d. j., 9. Ghelar, 10, Haleg, 11. Hunedoara, 12. Ilia,
13. Otastie, 14. Pestiana, 15. Petroseni, 16. Pui, 17. Rusii, 18. Simeria,
19. Soimus, 20. Turdas, 21. Vata de jos, 22. Zam

II Maramuras. Sighet I. Borsa, 2. Campulung, 3. Craciunesti, 4. Ocna $ugatag, 5. Poenile de


sub Peatra, 6. Rozavlea, 7. Sighet (oras), 8. Viseul de sus.
1. Band, 2. Erneul mare, 3. Gurghiu, 4. Mercurea Niraj, 5 Oaia, 6 Reghinul
12 Muras-Torda Tg.-Muras sasesc, 7. Reghin sat, 8. Sangeorgiu Padureni, 9. Tg.-Muras (oras),10. Toplita.
13 Odorheiu Odorheiu 1. Beclean, 2. Cristur, 3. Mugeni (Bogdan), 4. Ocland, 5. Odorheiu, 6. Praid.

. 1. Aided, 2. Baia mare (oras), 3. Baia Sprie, 4. Botez, 5. Careii marl (oras),
14 Satmar Satmar 6. Halmeu, 7. Homorodul d. j., 8 Moftinul mic. 9. Orasul nou, 10. Sanis-
lau, 11. Satu lung, 12. Satmar (oras), 13. Seini, 14. Somcuta mare.
. I. Basesti, 2. Borla, 3. Crasna, 4. Cizer, 5. Cehul Silvaniei, 6. jibou,
15 Salal Zalau 7. Nasfalau. 8. Santau, 9. SarmAsag, 10. Somesodorheiu, 11. Simleu1
silvaniei, 12. Tasnad, 13. Traznea, 14. Zaiau.
16 I. Mercurea, 2. Nocrich, .J. Saliste, 4. Sebesul sasesc, 5. Sibiu (oral),
Sibiu Sibiu 6. Talmaciu, 7. Turnisor.
1. Bebeni, 2. Beclean, 3. Cheuchis, 4. Ciachi-Garbou, 5. Copalnic-Manas-
17 Solnoc-Dobaca Dej tur, 6. Dej (oras 2 perceptorate), 7. Gherla, 8. Iclodul mare, 9. Ileanda
mare, 10. Lapusul unguresc.
I. Agnita, 2. Cincul mare, 3. Medias, 4. Rupea, 5. Saschiz, 6. Seica
18 TArnava mare Sighisoara mare, 7. Sighisoara.
19 Tarnava mica Diciosanmartin 1. Bachnea, 2. Diclosanmartin, i. Hususau, 4. lernut, 5. lbasfalau, 6 Seuca.
..___
1. Alios, 2. Aradul nou, 3. Becicherecul mic, 4. Belint, 5. Besinova veche,
6. Biled, 7. Buzias, 8. Cheveresul mare, Q. Ciacova, 10. Comlos, I 1 Deta,
Timis-Torontal Timisoara 12. Fraidorf, 13. Gataa, 14. Lipova, 15. Modos, 16. Peciul nou, 17. Perla-
20 mos, 18. Pesac, 19. Recas, 20. Satchinez, 21. Secusigiu, 22. Sannicolaul
mare, 23. Timisoara (oras d perceptorate), 24. Vinga.
1. Aita mare, 2. Borosneul mare, 3. Bretcu, 4. Covasna, 5. Ghidfalau,
21 Treiscaune Sf.-Gheorghe 6 Ozun, 7. Sf. Gheorghe (oras), 8. Tg.-sacuesc, 9. Turda
......---- .._ _
1.Agarbiciu, 2. Campeni, 3. Dileul rom., 4. Iara de jos, 5. Ludosul de
?2 Turda Aries Turda Mure3, 6. Triscau, 7 Tur, 8. Turda loras), 9. Vinful de sus

www.dacoromanica.ro
Tablou
cuprinzand Regiunile gi ocoalele silvice.
curent
Suprafata padnri-
judetele ce for- for in Ha. .
Ocoalele silvice ce corn Regiunea
Regiunea silvica meaza Regiunea
pe Judetelpe Regiune I
Satmar 152.380 I. Baia mare, 2. Balla, 3. Cavnic, 4. Firiza de jos, 5. Grosi
I Baia mare 6. Satmar, 7. Stramb.
Solncc-Dobaca 146.221 298.601

1. Anies, 2. Borgo Bistricioara (Borgo Prund),*) 3. Borgotihuta


(Borgo Prund), 4. Dornisoara (Borgo Prund), 5 lad (Bistrita),
2 Bistrita Bistrita-Nasaud 184.759 184.759 6. Ilva (Anies), 7. Isvorul Somesului (Rodna veche), 8. Nasaud,
9. Parva (Nasaud), 10. Rodna veche, 11 Salva (Nasaud ,
12. Sieut (Bistrila), 13. Valea Rea (Bistrita).

Alba de jos 90. 289 1. Abrud, 7. Abrud sat, 3. Aiud, 4. Alba lulia, 5. Albac
3 Campeni (Campeni), 6. Campeni, 7. Turda, 8. Vidra (Campeni), 9. Zlatna
Turda Aries 96.400 186.689

148.545
1. Beclean (Dej), 2. Beles, 3. Cluj, 4. Dej, 5. Gilau 6. Hida,
4 Cluj Cojocna 148.545
7. Huedin, 8. Ileanda mare (Dej), 9. Teaca.

Brasov 6'.426 1. Arpasul de jos, 2. Brasov, 3. Codlea 4. Fagaras, 5. Fel-


5 Fagaras dioara (Brasov), 6. Sacele, 7. Sercaia, 8 Streja-Cartisoara,
Fagaras 92.701 154.127 9. Zarnesti.

341.866 1. Baia de Cris, 2. Brad (Baia de Cris), 3. Cujir, 4. Deva,


6 Hunedoara(Hateg) Hunedoara 341 866
5. Hateg, 6. Hunedoara 7. Ilia, 8. Orastie, 9. Petroseni 10. Pui.

Arad 187.188 I. Arad, 2. Barzava 3. Ciala (Arad), 4. Dumbravita (Barzava),


7 Lipova Dorgos, 6. Lipova, 7. Maria-Radna, 8. Paulis, 9. Pecica,
5.
Teius 67,508 254 696 .10 Sebis, 11. Sistarovai, 12. Valea mare, 13. Varadia.
L____
1. Balint, 2.Cheneresul mare, 3. Cosava, 4. Faget, 5. Gladna,
8 Lugoj Caras Severin k61.869 261.869 6. lersig, 7. Lugoj, 8. Luncani, 9. Moldova noua 10. Padurani
(Faget).

291.6' 8 1. Beius, 2. Crisul repede (Oradea mare), 3. Dobresti,


9 Oradea mare Bihor 4. Marghita, 5. *imleul silvaniei, 6. Zaiau.
97.654 389.272
LocalitAtile din paranteza arat4 sediul Regiunei gi a ocolglul

1. Baile-Herculane, 2. Barzasca de sus, 3. Bozovici,4. Caranse-


250 000
10 Otsoa Caras Severin 250.000 bes, 5. Ogradina, 6. Ohaba Bistra, 7. Orsova 8. Rusca montana,

1. Bistrita (5 ebisul sasesc), 2. Gotul (ebisul sasesc), 3. Mer-


1b4.738 curea, 4. Nocrich (Sibiu), fi. Saliste (Sibiu), 6. Sebisul sa-
I I IftebHul ease. Sibiu 164.738
sesc, 7. Sibiu, 8. Lugag (*ebisul sasesc), 9. Valea Oltului
(Sibiu), 10. Valea Sadului (Sibiu).
1. Ba ra e,3. Bre'
Olt, 2. Boroq nell mare, 4. Covasna,5.Fru:
Ciuc 226.900 rnoasa (Merhurea-Ciuc), 6. Gheorgheni, 7. Josani, (Gheor-
12 Sf. Gheorghe 456 366 gheni, 8. Mercurea -Ciuc, 9. Sanmartin, 10. Sf. Gheorghe,
Treiscaune 229.466
11. Tg. Sacuesc, 12. Tulghes.

Tarnava mare 101.862 I. Agnita, 2. Cincul mare, 3. Cohalm, 4. Corund (Odorheiu),


8 Medias,
/.3 Sighisoata Tarnava mica 29 372 5 Cristur, 6. Diciosanmartin, 7. Elisabetopol,
112.642 243.876 9 Odorheiu, 10. Sigisoara.
Odorheiu
1. Poenite de sub munte, 2. Ronisoara, 3. Sapanfa
(Sighet),
147.908 147.908 4. Valea mare (Ocna Sugatal), 5. Valea lzei (Sighet), 6. Valea
i4 Sighet Maramura.f
Raului (Viseu de- sus), 7. Viseu (Viseu de sus),
1 lerbus, 2. lsticeu (Gurghiu), 3. Lapusna (Gurghiu), 4. Re-
Muras-Turda 191,077 191.077 ghinul sasesc. 5 Reghinele de jos, 6. Reghinele de sus,
15 Tg. Muras
7. Sovata, 8. Tg. Muras

Total 3 674 339 141 ocoale silvice.

Regiunile apicole gi sericicole.


_IminnwMimm

NO
Regiunea Judetele ce compun Reg.unea
Me"(

1 Mehadia 1. Arad, 2. Caras-Severin, 3. Timis-Torontal.


Cluj 1. Bihor, 2. Cojocna, 3. Turda-Aries.
5. Solnoc-Dobaca.
3 Baia mare 1. Bistrita-Nasaud, 2. Maramuras, 3. Salaj, 4. Safi-liar,

I. Brasov, 2. Ciuc, 3. Muras-Turda. 4 Odorheiu, 5. Treiscaune.


4 Odorheiu
5. Tarnava mare
1. Alba de jos, 2 Fagaras, 3. Hunedoara, 4. Sibiu,
3 Sibiu 6. Tarnava mica

Regiunca seriCiCOid Lugoj


www.dacoromanica.ro
Consilieratele agricole $i agronomii regionali.

.i
1
'6
v Judetul Consilieratului
awdinta
Agronomilor regionali
agricol.
1 Alba de jos Alba-lulla I. Abrud, 2. Fliud, 3. Alba lulia, 4. Blaj, -5, Ocna Sibiului, 6. Uioara.
2 Arad Arad 1. Arad, 2. Chisineu, 3. Halmagiu, 4. Ineu, 5. Maria-Radna, 6. Pecica, 7. Sebis,
8. Siria, 9. Tarnova. .

3 Bihor Oradea-mare 1. Beius, 2. Marghita, 3. Mihaifaidu, 4. Oradea-mare, 5. Salonta-mare, 6.Tinca.

.5

6
4 Bistrita-Nasaud

Bre. sov

Caras-Severin
Cojocna
Bistrifa
Brasov
Luqoj
Cluj
1. Besineu, 2. lad, 3, Nasaud.
1. Alta mare, 2. Brasov, 3. Feldioara, 4. Gheorgheni, b. Mercurea Ciuc, 6. Sa-
cele, 7. Sf. Gheorghe. 8. Tg.-Saeuesc.
1. Bocsamontana, 2. Faget, 3. Lugoj, 4. Oravita. 5. Orsova, 6. Sacul, 7. Teregova.
7 1. Almasul mare, 2. Cluj, 3. Cojocna, 4 Fluedin, 5. Mociu, 6. Sarmas, 7. Teaca.
8 Hunedoara Deva 1. Baia de Cris, 2. Deva, 3. Hateg, 4. Ilia, 5. °castle, 6. Pui.
9 Maramuras Sighet 1. Iza, 2. Slghet.
10 Mural -Turda Tg.-Mural 1. Bandul de campie, 1. Mercurea Niraj, 3. Reghinul sAsesc, 4. Tg.-Mural.
11 S8laj Zalau 1. Cehul silvaniei, 2. Jibou, 3. Simleul silv., 4. Tasnad, 5. Zaiau.
12 Salm ar Carel, marl 1. Baia mare, 2. Careii marl, 3. Orasul nou, 4. Satmar, b. Seini.
131 Sibiu Sibiu 1. FagAras, 2. Porumbacul de jos, 3 Nocrich, 4 Saliste, 5. Cisnadie, 6. Sebesul s8sesc.
14 Solnoc- Dobaca - Dej I. Beclean, Ciachl-Garbou, 3. Dej, 4. Gherla, 5, lleanda mare, 6. Lapusul ung.
L.
15 Ternavd-mare Sighisoara 1. Ciucul mare, 2. Cristur, 3: Medias, 4. Odorheiu, 5. Sighisoara.
16 Tarnava-mica Diciosanmartin 1. Diciosanmartin, 2. Husustu, 3. lbasfalau, 4. lernut.
17 Timis-Torontal Timisoara 1. Flradul ncu, 2. Buzias, 3 Ciacova, 4. Data, 5 Lipova, 6. Periamos, 7, Recas,
8. Sannicolaul mare, 9. Timisoara, 10. Vinga.
lts Turda-firies Turda 1. lara de jos, 2. Ludosul de Mural, 3. Turda, 4. Vinlui de sus.
- Total:
www.dacoromanica.ro
103 agronomi regionali
Tablo-u
cuprinzand repartizarea regiunilor zootechnico-sanitar-veterinare.
No.
curent Regiunea Judetelle ce apartin la o regiune
1. Alba de jos, 2. Brasov, 3. Clue; 4. Fagaras, 5. Hunedoara 6. Odorheiu,
1 1. Tg. Auras 7. Sibiu, 8. Tarnava mare, 9. Tarnava mica, 18. Tg. Mural, 12. Treiscaune.

1. Bihor, 2. Bistrita-NAsaud, 3. Cojocna, 4. Maramuras, 5. Salaj, 6. Samar,


2 II. Cluj 7. Solnoc-Dobaca, 8. lurda-Aries.

3 III. Timisoara I. Arad, 2. Caras - Severin, 3. Timis-Torontal.

In fiecare judet e un medic veterinar judetan pi in fiecare plasa un medic veterinar de plasii.

Tablou
cuprinzand circumscripfiile camerelor de comerfi §i Industrie.
......e....
No. Re$edinta Camerei de Comert ludetele ce apartin la o CamerA de Comert
curent

1 Arad 1. Arad, 2. Hunedoara.


2 Brasov 1. Brasov, 2. Fagaras, 3. Sibiu, 4. Tarnava mare.

3
1. Alba de jos, 2. Bistrita-Msgud, 3. Cojocna, 4. SAlaj, 5. Solnoc-DobAca,
Cluj 6. Tarnava mica, 7. Turda-Aries.
4 Oradea mare 1 Bihor, 2. Maramuras, 3. Satmar.
5 Targu Mura3 1. Mercurea-Ciuc, 2. Mural-Turda, 3. Odorheiu, 4. Treiscaune.
6 Timisoara 1. Caras-Severin, 2 Timis-Torontal
www.dacoromanica.ro
Tablou
........,
No
= cuprin /and circumscriptiile Inspectoratelor industriale.
Re5edinta Inspectoratului Judetele ce apartin la un Inspectorat
cureiit .

1 Arad . Arad, 2. Hunedoara.


2 Brasov 1. Brasov, 2. Odorheiu, 3. Tarnava-mare, 4. Treiscaune
3 Cluj 1. Bistrita-Nasaud, 2 Cluj, 3. Salaj, 4. Solnoc-Dobaca, 5. Turda-Aries.
4 Oradea-mare 1. Bihor.
5 Satmar 1. Satmar, 2. Plaramuras.
6 Sibiu I. Alba de jos, 2. Fagaras, 3. Sibiu.
7 Targu-Mural 1. Ciuc, 2. Muras-Turda, 3. Tarnava mica.
8 Timisoara 1 Caras-Severin, 2. Timis-Torontal.

Tablou
cupriniand circumscriptile Inspectoratelor comereale.
.......
Nrul I
curent Resedinta Inspectoratului Judete I e ce apartin
1. Alba de jos, 7. Bihor, 3.Bistrila-Nasaud, 4. Brasov, 5. Ciuc, 6.Cojocna,
1 Cluj 7. Fagaras, 8. Maramuras, 9. Mural-Turda, 10 Odorheiu, 11. Slaj, 12
Satmar, 13. Sibiu, 14. So noc-Dobaca, 16. Tarnava -mare, 17. Treiscaune,
18. Turda-Aries.

2 Timiwara 1.www.dacoromanica.ro
Arad, 2. Caras-Severin, 3. Hunedoara, 4. Timis-Torontul
91

ablou
cupriniand colile de agriculturd viticu:turd pi horticulture

Intinderea
Feint coafei Localitatea Judetul mo§iei in Ha.

Academia de agricultura Cluj Cojocna 449

Ciaceva Timi§-Torontal 282


Geoagiu Hunedoara 984
A) Sco li inferioare Lugoj Cara§-Severin 4-46

Mercurea-Ciuc Ciuc 159


a) de agricultura de stat sa nnicolaul mare Timi§-Torontal 72
Smleul silvaniei Sa laj 276
Turda Turda 77

Bistrita Bistrila-Nasaud 17
b) de agricultura parti-
culate Feldioara Bra§ov 18
Media§ Tarnava mare 23

Diosag Bihor 17
c) de viticulture Ighiu Alba de jos 152
Mini§ Arad 8

d) horticulture Turda Turda 55

Cojocna Cojocna 13
B) Scoli elementare Pecica romanA Arad 25
a) de agriculturA Sambata de jos Fagara§ in organizare
Sic Solnoc-Dobaca 17

b) de horticulture Baia mare Satmar 20

0 de laptarie SAlive Sib u 120

Min( Timm-torontal
d) de gospodArie casnicA Folt Hunedoara In organizar
Satmar Satmar

Total 3230

www.dacoromanica.ro
92

L..r Regiunea 1

a) Aericole:
DJrneniul
Tablou
cuprinzand Regiunde domeniale (agricole §i viticole).

,
1 Judetul
- -
1
'Mtn ind.
Ha Gara

' Boiul mare Tarnava mica 72 Sighisoara


Comana Fagaras 456 Homorod Cohalm
1 Fagaras Fagaras 410 Fagaras .
Ferihaza Tarnava mare 7 Sighisoara
ercaia Fagaras 393 *ercaia
Cianul mare Turda-Aries 403 Camipia Turzii (Dhiris)
2 Cojocna Coiocna Cojocna 1430 Cojocna Tunel
Ghires Turda-Aries 369 Ludosul de Muras
Grind-Cristur Turda -Aries 7 Campia Turzii (Ghiris)
Tritul de jos 443 Turda
Turda ,, 86 Campia Turzii (Ghiris)
Farcadin Farcadinul d. j. Hunedoara 118 Hateg
3
Folt l, 3 Orestie
Pestesul mare . 4 Pestis
4 Hidig Guruslau Salaj I 354 )ibou
Hidig 1. 115 Sarmasag
Dragsina Timis-Torontal 173 Sacosul turcesc
5 Buzias Ghiiad 345 Ciacova
)idovin Caras-geverin 460 Berzovia
Marialac Timis-Torontal 115 To polovatu I m re
Semlac Arad 288 Semlac
Unip Timis-Torontal 230 Uilac

b) Viticole: .

Baratca Arad 167 Baratca


1 Arad Ciala ,, 576 Arad
Izvin Timis-Torontal 29 Recas
)1
Recas 288 Recas
Ighiu-Telna Alba de jos 806 Sara
2 Ighiu-Telna Saiui Satmar 16 Seini
Tasnad Salaj 16 Tasnad

c) Pepeniere.
Bocicoiul mare Hunedoara 86 Lasau
1 Teiu Maramures . 81 Si het
. Zalau Salaj 6 Zalau
d) Pivrite:
Diosag Bihor Diosag
I Diciosfinmartin Tarnava mica Diciosanmartin
Cluj Cojncna . Cluj
Minis Arad Minis
Total: 1 8352 1

www.dacoromanica.ro
93

Consistoriile diferitelar dieceze.


mimIMOINNIMIN
.,;.
zo
Confesiunile si consistoriile Judetele ce compun o dieceza

A) Diecezele grecorientale
1 Arad
1. Arad, 2 Caas-Severin (oparte), 3. Hunedoara,
(o parte), 4. Timis-Torontal.
2 Caransehe 1. Caras-Teverin 2. Timis-Torontal (18 comune).
1. Alba de jos, 2. Bistrifa-Nasaud, 3. Cojocna
3 . Cluj 4. Maramuras, 5 Mural-Turda, 6. Salaj, 7. Satmar,
6. Solnoc-Dobaca, 9. Turda-Aries.

Oradea mare 1. Bihor, 2. Maramuras (parochia Sighet), 3. Sat-


4
mar (parochiile Satmar, Careii mari siHalmeu).
1. Alba de jos, 2. Brasov, 3. Ciuc, 4. Fagaras,
5 ibiu 5. Hunedoara, 6. Odorheiu, 7. Sibiu, 8. Tarnava
mare, 9. Tarnava mica, 10. Treiscaune.

B) Diecezele grecocatolice
1. Alba de jos, 2. Brasov, 3 Cojozna. 4. Ciuc,
1 Blaj 5. Fagaras, 6. Mpras-Turda, 7. Odorheiu, 8. Sibiu,
9. Solnoc-Dobaca, (e comune), 10. Tarnava mare,
11. Tarnava mica, 12. Treiscaune.
1. Bihor (2 comune), 2. Bistrifa-Nast ud, 3. Cojocna,
2 Gherla (o parte), 4. Maramuras, 5. Mural -lurda (2 co-
mune), 6. Salaj, 7. Solvoc-Dobaca. ,
3 Lugoj
1. Arad, (4 comune), 2. Alba de jos (1 comuna),
3. Caras-Severin, 4. Hunedoara, 5. Timis-Torontal
4 Oradea mare 1. Arad, 2. Bihor, 3. Salaj (2 comune), 4. Satmar.

C) Episcopile rom -catolice


I. Arad (33 comune), 2. Alba de jos, 3. Bistrila-
llasaud, 4. Brasov, 5. Cojocna, 6. Ciuc, 7. Faga-
ras, 8 Hunedoara, 9. Mural-Turda, 10. Odorheiu,
Alba lulia 11. Salaj (27 comune), 12. Satmar (2 comune),
1
13. Sibiu, 14. Solnoc-Dobaca, 15. Tarnava mare,
16. Tarnava mica, 17. Turda.Aries, 18. Treiscaune.
2 Oradea mare 1. Bihor, 2. Salaj, 3. Satmar (1 comuna).

3 Satmar 1. Maramuras, 2 Satmar.

4 Timisoara 1. Arad, 2. Caras-Severin, 3 Timis-Torontal.


D) Consistorul evangelic
luteran Toata Transilvania

E) Consistorul unitar Cluj

F) Consistorul reformat Cluj

www.dacoromanica.ro
94

Repartizarea *colilor profesionale, medii secundare§i normale.


Licee coli

IC g
$e0ii

;;
de t c"fe-

Conduc Lori

protesori de
InvAtAtoare
7-

invitatori
Directoratul ..§-

§coll civile
de gradini
sionale
cludetul

de conii
general

civile
.
f-,
-0
4.I
11.
.,2
a
7i,-
...
v 170/
*1
.2
-0
go--
>
c
..,,,.
'0

Alba de jos 2 8 2 1 2 1

vi
Bistrita-Nasaud 1 7
Ciuc 7 I

I
1

Cojocna 1 2 10 1 1 4 I 1 2 1
Cluj Muras-Turda 2 1 5 1 2 1 2 1 I _
Odorheiu - 5 3 I -
Solnoc-Dobaca 5 2 1 1 1
Turda-Arie§ 3 1 1

6
6122
ntnevn,
Maramura§ 2 1 1 2 1
Bihor 1 2 7 3 I 3 1 1 3 3
Oradea mare Salaj 1 2
Satmar 1 2 2 2 1 2 2 1

Alba de jos
Braqov 1 4 6 4 1
1

1 1
1

Sibiu
Fagara§
Hunedoara,
Sibiu
Tarnava mare
Tarnava mica
1
2

1
1

3
2
7
9
4
3
2 1
1
1

1
1
1

2
2
1
1
I
1

Treiscaune

1
8 2 2

Arad 2 4 1 1 1 1

i
1
Timioara
Cara§-Severin
Hunedoara
Timi§-Torontal 2
1

6
7

16

181 2611371
2 4

3
51 301
1

8 401 6
1

6 221 16
2

2
1

1 1

Repartizarea Iiceelor confesionale:


greco orientate romane5ti 3
greco catolice romanqti 4
romano catolice 13
evangelice luterane 9
reformate . . 12
unitare 3
izraelite 3
Invatiimantul superior este reprezentat prin:
Uunlversitatea din Cluj cu 4 facultati (litere, §tinta, drept $i medicine).
Academia de agriculture Cluj,
Academia de drept Oradea mare (maghiara).
Academia comeroiall Clu'.
13 teologii (seminare)

www.dacoromanica.ro
95

Tablon statistic de
IMIIMIMI

S c 0 1 1

de copii
de stat comunale
judettil
de predare
1

cu 1 imba

I
magaiara
maghiara

germana
romana
xt xcr
c
i Total
c
Total

slava
"1
> 4.4 no ,es
ct P. ,s
... h - O a)
tu CA

1 Alba de jos 8 45 8 53 1

2 Arad 39 65 13 5 83 7 16 1 24
3 Bihor 37 86 17 - 103 59 5 - - 64
4 Bistrita-Nasaud 10 25 2 ._ 27 5 _ 5

5 Brasov 21 17 17

6 Caras-Severin 29 43 11 12 5 71 112 - 6 16 134


7 Ciuc 3 25 18 -- 43 - - - 7 7

8 Cojocna 14 88 9 97 - - - - -
6 Fagaras 7 13 _ 13 19- - 19

10 Hunedoara 30 84 1 -- 85 104 - ... 104

11 Maramuras 22 87 2 _ 89 __- - -
12 Muras-Turda 5 32 6 - 38 -
13 Odorheiu 2 7 84 -- 91 ..
I-
1 1

14 Salaj 7 55 6 61 _ -
15 Sat-mar 24 83 6 1 - 90 - -
16 Sibiu 15 5 - - 5 4 - 4
17 Solnoc-Dobaca 4 78 2 - 80 - -
is Tarnava-mare 13 40 40 1 1

19 Tarnava-mica 5 48 2 - 50
90 Timis-Torontal 53 26 23 34 1 84 19 2 25 1 47
21 Treiscaune 5 60 78 - _ 138 - 7- - 7
22 TurdaAries 8 52 10 - 6? -- - - - -
Total: 3611064 296 54 6 1420 331 I 38 1 32 17 418

www.dacoromanica.ro
96

seasm a
repartizarea *colilor primare.

p r i r e

confesionale
romane T. tal
I maghiare germane I slave
utin gene-

I
I
rom. cat.

Israelite
vr. cat.
ev. lut.
Ca ta' R
Total

gr. or.
z 0 0 ral
Total- Total CJ
Total
O "a3
to a) z 2 taa C)

77 86 6 23 1 30 4 I 5 5 2 7 205 259

168 13 1 12 _ 23 10 10 -- 1 215 322

207 55 52 66 1 119 -- -- 8 389 556

12 42 2 5 1 '8 -- :30 30 92 124

18 3 2 7 12 3 18 21 -- 1 52 69

1Q6 25 1 1 1 3 _ 1 1 6 7 2 224 429

12 25 25 -- 37 87

42 133 7 58 2 67 7 7 --
I.
249 346

46 13 2 2 7 4 :3 3 1 67 99

120 26 11 13 24 5 5 -- 175 364

43 5 2 7 11 -- 11 ,5 66 155

24 43 29 114 12 155 4 4 2 228 266

5 34 12 7 53 k 3 3 61 153

7 145 9 70 79 1 1 -- 3 235 , 296

1 92 31 -34 65 --I-- 3 161 251

77 9 5 6 41 41 133 142

--
I

41 121 3 4 7 5 5 174 254

65 23 5
1
3 1 9 93 93 -- 150 231

20 37 8 17 3 28 34 34 -- 119 169

128 14 7 4 11 43 48 48 37 1 1 39 1 241 372

1 1 lb 2 1 19 2,' 165

144 52 4 1 2 7 2 105 167


1289 984 276 446 9 3U 761 53125 1 311 1421 217131 b4 129 3438 5276

www.dacoromanica.ro
Circumscripfiile sanitarein

1.. Judeful Alba de Jos (Aiud).**)


Circumscriptii urbane 5: Rbrud, Riud, Alba lulia (1. si II.), Ocna
Sibiului.
Circumscriptii rurale 16:Rbrud, Rind, Bichis, B1aj, Bucium, Ce
nade, Hapria rom., Ighiu, Lopadea magh. Uioara, R4a mont., PAuca,
Tei4, Vintul de jos, Vingard, Zlatna.
2, Judetul Arad (Arad).
Circumscriptii urbane 6: Arad (ora').
Circumscriptii rurale 33: Barzava, Buteni, Cermei, Ciuci, Curtici,
Erdeis, Fachert, Gaya, Gioroc, GiutaVarsand, Glogovit, Gurahont,
Halmagiu, Ineu, Nad lac, (2 circumscriptii), Otlaca, Pancota, Pecica ma-
ghiara, Pecica romans, Petri§, Radna, Sebi§, Santana noun, $emlac,
$iria, Simandul de jos, Soborlin, Taut, Tarnova, Tornia, ,VAdas, Zerin-
dul mare.
3. Judetul Bihor (Oradea-mare). .

.Circumscriptii urbane 8: Rlesd, Beius, Marghita, Oradea-mare (4),


Sacheihid.
Circumscriptii rurale 42: Alesd, Beliu, Borodul mare, Biharia,
Bratca, Beius, Ceica, Ciumeghiu, Diosag (2 circumscriptii), Ginta, Ghepiu,
Gurbediu, Ghirepl negru, Lazuri, Mihaifalau, Marghita, Misca, Ocuris,
Osorheiu, Piscopia, Pope§ti, Remetea, Salard, Salacea, Salonta mare (2
circumscriptii), Saniob, Sambasag, Sacheihid, Seleus, Soimani, Spinu§,
Suplac, Sudres, Tarian, Teteschea, Tileagd, Tinca, Uilac de Beius, Vad,
Vascau.
*) Conform tablourilor primite dela Inspectoratul general sanitar.
**) Localitatea din paranteza aratg resedinta medicului primar.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
99

10. Judetul Hunedoara (Deva).


Circumscriptii urbane 3: Deva, Hunedoara, brastie,
Circumscriptii rurale 37: Baia de Cris, [Mita, Balsa, Brad, Bra--
nisca, Bretea romans, Cristior, Criseni, Cugir, Dobra, Dancul mare,
Demsus, Geoagiul de jos, GrAdiste, Ghelari, GovAsdia, Gurasada, Hateg
(2 circumscriptii), Ilia, Flondol, Lapugiul de jos, Lupeni, Mihailent, Orastie,
Petrila, Petroseni, Pui, Romos, RacAstia, Risculita, Simeria, $oimu3
SAlasul de sus, Vata de jos, Vulcan, Zam.
11. Judetul Marantur5* (Sighet).
Circumscriptii urbane 3: Sghet (oral).
Circumscriptii rurale 14: Barsana, Bocicoiul mare, Borsa, Campu-
king, Costini, Dragomiresti, Giulesti, Ocna-Sugatag, Petrova, Poenile de
sub munte, Rozavlea, Stramtura, Viseul de jos, Viseul de sus.
12. Judetul Murlf§-Turda (Tg.-Mura§).
Circumscriptii urbane 4: Tg.-Murls (3 circumscriptii), Reghinu1
sasesc.
Circumscriptii rurale 21: Acatari, Bandul de Campie, Bereni,
Brincovenesti, Ceuas, Deda, DAm;eni, Ghindari, Gornesti, Gurghiu,
Lunca-Bradului, Mercurea Niraj (2 circumscriptii), Nirast5u, Reghin sat,
Riciu, Sangeorgiu Paclureni, Toplita romans, Tg.P1uras (3 circ.).
13. Judetul Odorheiu (Odorheiu).
Circumscriptii urbane 1: Odorheiu.
Circumscriptii rurale 13: Archita, Atid, Corund, Cristur (2 circum-
scriptii), Lupeni, MArtinus, Mugeni, Ocland, Praid, Tilisoara, Valcele,
Zetea.
14. Jude(ul Sglaj (Zalau).
Circumseriptii urbane 3: Simleul-Silvaniei, TAsnad, ZAlau.
Circumscriptii rurale 24: Argh'hat, Balan, Basest', Borla, Bucium,
Carnal-, Cehul-Silvaniei, Cizer, Crasna, Diosod, Hidig, Hodod, Jibau, (2
circumscriptii), Nusfaliu, N'p,radea, Sag, Sancraiu, Supurul de jos,
Tasnad, ValcAul de jos, Zalau.
15. Judetul Satmar (Satmar).
Circumscriptii urbane 8: Ba'a mare (2 circumscriptii), Baia Sprie,
Careii marl (2 circ:), Satmar (3 circumscriptii),
Circumscriptii rurale 27 Andrid, Arded, Ardusat, Baia mare, Baia
Sprie, Belchiugul-Codrului, Berea, Carasau, Careii marl, Moltinul mare,

www.dacoromanica.ro
100

Craidorolt, Halmeu, Homorodul de jos, Livada noun, Medisa, Negrestl,


Orasul nou, Sanislau, Satmar, Seini, Somcuta mare (3 circumscriptii),
Tautii de jos, Turt, Vetis, Urziceni.
16. Judetul Sibiu (Sibiu).
Circumscriptii urbane 5: Sebesul sasesc, (2 circumscriptii), Sibiu,
(3 circumscriptii).
Circumscriptii rurale 18: Apoldul de sus, Rvrig, Cisnadia, Cristian,
Daia saseasca, Gusterita, Rosman, Mercurea, Nocrich, Orlat, Petrifalau,
Poiana, Rasinar, Saliste, Sebesul sAsesc, Sura mare, Talmaciu, Turnisor.
17. Judetul Solnoc- Dob &ca (Dej).
Circumscriptii urbane 4: Dej, (2 circumscriptii), Gherla (2 circ).
Circumscriptii rurale 27: Beclean, CAtcau, Cheuchis, Chinesti,
Chirales, Ciachi-Garbou, Cernesti, Dej, GalgAu, Gherla, Iclod, ileanda mare,
Lapusul rom., L6pusul ung., Letca, Nusfalau, Olpret Panteceni, Rateag,
Rus, Sic, Sintereag, Spermezeu, Suciul de sus, Surduc, Taga, Unguras.
18. Judetul Tarnava mare (Sighi*oara).
Circumscriptii urbane 4: Medial (2 circ), S'ghisoara (2 circ).
Circumscriptii rurale 15: Agnita, Barcut, Biertan, Cincul mare,
Cohalm, Hendorf, Hoghiz, Jibert, Laslea, Medial, Metisdorf, Saschiz,
Seica mare, Sighisoara Ticusul sas.
19. Judetul Tarnava mica (Diciosanmartin).
Circumscriptii urbane 2: Diciosanmartin, lbasfalAu.
CircumScriptii rurale 10: Bahnea, Balauseri, Bazna, Besineu-,
Diciosanmartin, Hususau, lbasfAlau, lernut, Sona, Zagar.
20. Judetul Timis-Torontal (Timisoara).
Circumscriptii urbane 15: Aradul nou, Checia mare, Ghilad, larmata,
Periamos, Sannicolaul mare, Timisoara (8 circumscriptii), VAlcani.
Circumscriptii rurale 57: Banloc, Becicherecul mic, Besenova noun,
Biled, Bogaros, Bobda, Butin, Buzias, Carani,Chisatau, Carp nil. Cenadul
mare, Cheveresul mare, Chisoda, Ciacova, Comlosul mare, Cocota, Deta,
Folia, GAtaia, Grabat, Gutenbrun, Herneacova, Jebel, Jecea mare, Libling,
Lovrin, Maslac, Modos, MAO stur, Moravita, Moritfeld, Pardani, Peciul
nou, Pesac, Pischia, Recas, Remetea, Rudna, Sacalaz, Sap, Sanandrei,
Sanpetrul german, Sannicolaul mic, Sarafola, Sardin, Satchinez, Siner-
sig, Sistarovat, Teremia mare, Tc polovatul mare, Tormac, Tomnatec
Ususau, Varian, Vinga, Zadarlac.

www.dacoromanica.ro
101

21. Judetul Treiscaune (Sf. Gheorge).


Circumscriptii urbane 2: Sf. Gheorghe, Tg. Sacuesc.
Circumscriptii rurale 19: Alta mare, Baraolt, Bretcu, Boropeut
mare, Buzdul Ardelean, Cernatul de jos, Covasna, Ghelinta, Haghig,
fleni, Lunga, Mainas, Ozun, Sf. Gheorghe, Tg. Sacuiesc, Teliu, Turia (2
circumscrip( i), Zagon.
22. Judetul Turda -Aries (Turda).
Cirrcumscriptii urbane 3 : Turda.(2 circumscriptii), Ludopl de Mural.
Circumscriptii rurale lb: Albac, Baia de Aries, Ciugudul de jos,
Campeni, Corne§ti, Dileul roman, Ghiri§, Tara de jos Ludosul de Mural,
Petridul de jos, Siwadisla, Trascau, Tritul de jos, Turda, Vintul de sus,
Zau.

Inspectorate higienice 9: Brasov, Cluj, Oradea mare, Satmar


Sibiu, Sighisoara, Sighet, Tg. Mural, Timisoara.
Asile de copii 8 : Arad, Beius, Cluj, Oradea mare, Orlat, Sancrai,
(Turda- Aries), Tg. -Mural (2).
Ambulatorii policlinice 15: Alba Julia, Arad, Bistrita, Brasov,
Baia mare, Blaj, Dej, Oradea mare, Sibiu, Sf. Gheorghe, Sighet, Tg.-
Mural, Timi§oara, Zalau, Ziatna.
Dispensare pentru tuberculosi 4: Campeni, Medias, Islisaud..
Satmar.
Institute obstetrice si de ghinecologie 6: Arad, Cluj, Oradea-
mare, Sibiu, Tg.- Mural, Timi§oara.
Repartitia spitalelor de stat: Abrud, Alba Julia, Aiud, Arad (2),
Arded, Baia mare, Baia de cris, Baraolt, Bein Narita, Brasov (2),
Caransebes, Careii marl, Cluj (4), Cohalm, Del, Deva, Diciosanmartin,
ffigara§, Gheoreheni, Huedin, Ineu, Lipova, Lugoj, Mercurea-Ciuc, Me-
dia§, Mociu, Plodo4, Or§ova, Oradea-mare (3), Odorheiu, Reghinul
sasesc, Satmar (2), Sannicolaul mare, Sighet (2), Sighi§qara, Salonta
mare, Somcuta mare, Sf. Gheorghe, Sibiu (2), Sebe§ul sasesc, Timi§oara
(2), Tg. -Mural (2), Tg, sasesc, Turda, Vi§eul de sus, Zalau.
*Repartitta spitalelor si sanatoriilor particulare: Alesd, Anina,
Arad, Avris, Brasov (3), Boca montana (2), Brad, Buzias (2), Baia-
mare, Cluj (5), Geoagiu, Lupeni, Marilla, Nadrag, Oradea-mare (6), Petro-
§eni (2), Resita, Satmar (3), Sibiu (4), Sighet, Simeria (Pischi), Timi-
vara (4), Tg. Mural (4), Tg. sicuesc, Vdlcele (Treiscaune), Vulcani.

www.dacoromanica.ro
Tablou statistic
cuprinzAnd toate intreprinderile industriale, comerciale 01 financiare repartizate pe cate-
gorii §i judete din Transilvania, Banat, MaramurAf tci Cri§ana.
11

Categoriile de Industrie Categoriile de intreprinderi


comerciale §i financiare

I
Denumirea Cooperative

Sticia gi chera-

Mijleacelor de
a3

Credit el eco-
g

nomii. Blind
Forte motrice

Banci comer..
Materiale de
..

constructie
4 .E

WtalurgIci
judetelor

FIllmentarA

Ceiulozi ei

de vanzare
transport

de consum
Forest Jerk
2;

populare
":, A:... ...e.
7 T C
F V

Miniera
VS
= ,_

harlie
Ke loi .... G
,4 =

mica

dale
.= 1g 0)
E V 0.5 2
t
?3 PA g E.

VI
E"
--
1)
il' ,P. ,t.' t) u 4
1 Alba de jos . . . 22 4 1 3 3 1 7 2 12 2 2 4 1 40 1

2 Arad . . . . . . 64 19 2 14 1 16 1 2 1 1 4 10 11 15 6 1 64 2

--
Bistritf,tiasaud 2 22

3
3 . 21 15 1 1 4 1 19 16 1 13 .1

_
--
B hor
2
4 86 34 4 4 15 15 8 1 1 3 1 30 32 1 5 44 3
5 Brasov 21 7 4 2 2 6 6 4 4 3 15 8 14 3 2 11 3
6 Caras-Severin . . 5.4.' 28 3 16 6 5 3 9 8 1 15 2 21 2 1 34 4
7 Ciuc . 4 32 3 2 1 19 , 1 8 8
8 Cojocna 44 23 1 4 1 20 12 2 3 4 3 12 14 11 8 6 29 2 1 5
9 Fagaras 61 22 7 2 3 1 2 15 3 30 1 1 24 1
10 Hunedriara . . . . 36 , 26 - 2 17 9 1 3 19 4 8 8 9 29 1 4
11 Maramures. . . . 6 16 2 2 I 4 3 .--- 11 12 5
17 Mural -Turda . . . 32 22 4 4 9 6 4 2 3 3 19 17 36 21 4
13 Odorhei 15 8 1 1 1 2 1 1 1 23 20 17 2 11
14 SAlaj 32 3 1 7 3 1 2 15 4 18 1 16

--
Satmar 47 4
.
Is 12 2 6 10 7 1 5 17 1 16 22 2
16 Sibiu . . . . 36 11 4 6 1 17 8 3 3 1 8 27 5. 8 2 41 3
17 Solnoc-Dobaca . 85 7 3 1 1 4 3 1 4 1 11 3 11 26 3
18 Tarnava-Mare . 39 8 3 3 1 8 5 1 1 1 79 20 18 1 19
19 Tarnava-Mica . . 15 1 1 1 3 3 1 28 21 17 1 1 -9 1

.
20 Timis-Torrintal . . 126 12 10 5 2 37 12 4 3 7 2 67 31 28 123 5

--
11 1

2, Treiscaune . . . . 35 7 1 2 22 5 15 14 1
22 Turda /Aries . . . 17 4 1 5 2 4 8 4 16 10 1

Total: 898 321 131135 231 183 61 146 167 33169 501141459 l 196 1 377 1251231 620 2 2 49
www.dacoromanica.ro
1
Indreptari i observari.
A) La impartirea administrative.
La uncle exemplare la prescu rteri pag. 7. in loc de U = unguri
isasi si 5vabi) se va ceti G = germani (sari si svabi).
Pag. 8 randul 28 in loc de Mlcoslaca se va ceti Micloslaca.
, 13 , 18 , ,, laud . . !nand.
, 14 . 19 , . Ciutelec . . Ciutelec.
15 . 31 , Dumbraveni . Dumbravani.
. 15 32 , . Lazuri . . Lazuri de Beiu5.
., 16 , 15 se va sterge Sieul mare inlocuinduse cu NusfalAu
care este secretariat cercual.
Pag. 17 randul 5 in loc de Cosma se va ceti Cosna.
. 17
,
" 19
18
.
n
6 II
18
8
,
n
Lazu
.
. Lasu.
Bichis
Prilipet n
n Birch's.
Prilipet.
. 19 . 18 , . Crajnia Crasma.
. 20 . 9 . . $uelersruhe . Snelersruhe.
., 21 . 11 Apahida . Apadia.
. 21 , 26 . CaviirAu . Caviran.
21 . 19 . . Mehadia , IP Mehadica.
, 21 . 27 , . HAmAdia , . 1-1ArmAdia.
. 23 .. 13 , , 5 n 6
. 23 '" 14 dupA Buda veche se va adbuga 4. Macicasul ling.
(secretariat cercual) cu comunele Deus, Macicasul lung si San
martin-Placicas.
Pag. 23 randul 15 in loc de 4 se va ceti 5.
. 23 , 16 . 5 . 6.
. 23 . 17 . Plasa Cluj .
1 . 2 Plasa Cluj.
28 , 13 . . rederhu . . Feredau.
www.dacoromanica.ro
104

Pag. 28 randul 28 in loc de Rachiloara se va ceti Rechi5oara.


. 33 s 8 . 1 . 2.
33 . 30 , , Firce§ti , Ta rc esti.
34 . 18 . , Arbateni ... Arbateni.
. 35 . 24 , Chcuchis Chechis.
. 35 . 30 ,, . Domniu . Domnin.
38 . 6 , . Carmazana Camarzana.
38 . 14 Osvoran 11 ft Osvarit u.
38 . 36 . . Curitunsul . Curtuiusul.
, 39 . 1 sit Dandestii ,, . Danestii.
. 41 19
I . Apasteu . . Arpasteu.
. 41 . 8 . Diug . Dumbravita.
. 43 4/ 25 . . Covas . . Coves.
. 43 . 26 . . Vecera . II,
Vecerd.
, 44 . 10 ., Dopsa . Dopca.
. 44 n . . 21 Metisdorf
. Motisdorf
44 ,, 21 dupa Metisdorf se va aduga at 8 Secretariat cercual
Alma sa,seascll cu comuna Nemsa.
Pag. 44 randul 27 in loc de lbasfalau se va ceti HasfalAu.
45 It 5 si 6 ,, Cetatea alba ,, ,. Cetatea de balta.
I, 45 IP 19 , Lona PI PI $ona.
5/ 47 It 29 dupa Checia romans se va adAuga Gottlob.
411 47 ,, 28 Bobda nu trebue sh fie in parantezit.
5. 48 45 11 in loc de Bantoc se va ceti Banloc.
54 48 22 .., 9 secretariate 10.
. 48 . 25 dupa Topolovatut mic se va adauga 10 Iclar (secre-
tariat), Budint.
rag. 48 randul 30 in loc de 15 secretariate se va ceti 14.
. 48 31 se va sterge Keglevich care este secretariat cercuat
de care apartin comunele Colonia bulgara $i Pordeni.
Pag. 51 randul 2 in loc de CraiOva se va ceti Cacova,

B) La impIrtirea jadecAtoreascA.
Rag. 55 randul 8 in loc de 37 se va ceti 56.
. 55 . 19 , . . Sancrau co va ceti Sancraiu.
. 55 20 . , Ufalau ,, , Uifalau.
55 , 22 dupit Rmariu se va adauga Alba Iulia (---).
. 55 ,, 30 in loc de 19 se va ceti 47.
www.dacoromanica.ro
105

Pag. 55 randul 32 dupA Ciufud 'se va adauga. Cistei.


56 , 2 duph Veza urmeaz& comunele din fosta judecatoria
llususau : Balcaciu (16), Bia (12), Capalna de j. (21), Chesler (19),
Craciunelul d. s. (21), Faget (20), Feita (22), Glogovat (6), riususau
8 , lelod (8), Jidvei 24), Lodroman (13), Lunca (111/2), Micicasa (16),
Panade (12), Petri sat (13), Prostea mare (20), Prostea mica (18),
Sancel (9), SanmiclAu§ (18), Santa Maria (28), ,bona (12), Spin
(8), Tauni (18), TAtArlana (20), Valea Sasului (16), Visat4 (28.
Pag. 57 randul 9 dupa judecatoria urbana Cluj se va adauga: orasul
Cluj.
Pag. 58 randul 25 in lo: de 57 se va ceti 37.
59 . 14 dupit Cristolt se va adauga Cristoltel (16).
. 59 e 18 ,, Solomon , Solona 118).
., 59 . 27 in loc de MiA se va ceti Mica.
60 . 38 , CAuni , ,, ,, Ulan.
. 61 . 19 .. Boutarul se va ceti Bautarul.
. 61 . 27 . Merma . , Meria.

,
. 61 . 29 , Rechitoare se va ceti Rachitova.
. 62 18 . . FAgatel . . , Fagetel.
. 62 . 29 , ,, , 35 . . , 36.
. 63 ,, 15 , 32 - , , 33.
63 . 21 dupa Sebe§ul de sus se va adauga Sibiu ().
., 64 ,, 1 in loc de 17 se va ceti 18.
b4 ,, 5 dupa $ebipl se va adauga Sebisul sasesc ().
65 . 17 in loc de Dubricion -se va ceti Dubarcene§ti.
65 . 32 . loani Ivanis.
65 . 33 , n . Merie§ , ,, Mezies.
, 65 ,, 36 ,, ,, ,, Ramet .. ,, ,; Remetea.
, 66 ,, 6 ii, 46 ., II 47. VP

66 si 7 ,, ,, ., Celea mare se va ceti Calea mare.


66 0 11 ft t, ,, Grumlung ,, 0 0 Gruiulung.
.at 68 9 ,, Zavoeni JP // Zavoeni Petrilenl
., 68 ,, 19 ., 40 SI ST :: 41.
68 ,, 20 dupa. Arievl de camp se va adAuga Baia mare ( 1.
,) 68 29 in loc de 25 se va ceti 26.
68 ,, 30 dupa Berveni se va adauga Careii maril().
69 ,, 6 In loc. de 38 se va ceti 39.
ti 69 14 dupe. Ruseni se va adauga Satmar ().
.., 69 t4 35 in loc de 40 se va ceti 34.
72 ., 3 ,, ,, 23 ,, ,, 24.
,,
www.dacoromanica.ro
106

Pag. 72 randul 4 dupA Bod se va adAvga Brasov ().


. 72 9 in loc de 51 se va ceti 60.
.. 72 17 dupa Sambata de sus se va adauga rasariteana (18)
Sambata de sus apuseana (19).
Pag. 72 randul 21 dupa Voivodenii mici se va adauga comunele foster
judecatorii Ciucul mare trecute la fignita: Bohoit (10), Calbor (7),.
Cincsor (2), Felmer (12), Rodbav (14,, Soars (18,, Sona (7) Si'
Valendorf (16).
Pag. 72 randul 22 in loc de 16 se va ceti 17.
.. 75 24 dupA Ditr Au se va adauga Gheorgheni ().
.1 73 21 ,. Santionlunca se va adauga comunele: Teliu
(25), TufalAu (22), Valcele (11., Valea Crisului (7), Zagon (27),
ZAlau (14), alanpatoc (28) t.i Zoltan (11).
Pag. 74 randul 2 in loc de 42 se va ceti 32.
. 74 . 3 se va sterge Barcut 5i Boho lt.
. 74 . 4 , . . Ca lbor. Cincsor $i Felmer.
74 7 . . . Mucundorf. apartinind
"
. 74 . 8 , . . Rodbay. la alte
. 74 . 9 . ,, . Soars.
. 74 . 10 II . Sona, Valendorf.
1,
judecAtorii
. 74 . 12 in loc de 28 se va ceti 29.
. 74 . 13 dupa Agostin se va adauga Barcut (28).
. 75 . 4 in loc de 26 se va ceti 27.
. 75 . 7 ,dupa Ibisdorfal sasesc se va adAuga Media5 ()
. 76 . 3 , Dejutiu se va adauga Dobeni
. 77 . 28 in foe de 9 judecAtorii se va ceti 11.
. 77 OP 33 in loc de 64 se va ceti 35.
. 77 . 34 se va sterge 301/2 Blajeni, Bucuresti.
. 77 . 35 . . ,f Buces; Brad, Boita.
. 77 36 Pt . . Cristior, Cainel.
. 78 ." 1 . . . Curechiu, Craciunesti.
. 78 . 2 ,, . go Dupa platra, HartAgani.
. 78 . 3 le JP, . Luncoiul de j., d. s. apartinancl
78 . 4 . . MihAileni, Ormindea.
judAcatorie
7 . 5 . . . Pestera, Podele, Patangani.
78, "
6 . ,, . Ruda, Rovina.
. 78 . 7 . . . Saliste, Sesuri, Stanija. Brad.
. 78 . 8 ,, . . Scroafa, Trestia.
78 . 9 . . . TaratIll.
78 . 10 . . . Valea Brad.
. 78 . 11 . 11 * Zdrapti.
. 7s . dupa Zdrapti se va agauga:
11
3. Judecciloria Brad (29 comune).
Blajeni (16). Bucuresti (7), Buces (13), Brad (), Boita (14), Cristior
(5), CAinel (13), Curechiu (11), Craciunesti (15), DupA-piatra (17), 1-1Ar-
www.dacoromanica.ro
107

tagani (17), Luncoiul d. j. (4), Luncoiul d. s. (6), MihAileni (11), Ormin-


dea (12), Pestera (13), Podele (7), Patangani (9), Ruda (4), Rovina (9)..
Saliste (16), Sesuri (8), Stanija (15), Scroafa (6), Trestia (17), natal (3)
Vaca (5), Valea Brad (2), Zdrapti (7).
Pag. 78 randul 12 in lac de 3 se va ceti,4.
78 20 in loc de Ranusa se va ceti Ravna.
78 . 24 hi loc de 4 se va ceti 5.
78 9 27 dupa flalmagel se va adauga lonesti (4).
78 . 32 in loc de 5 se va ceti 6.
79 1 in loc de 6 se va ceti 7.

, 79 6 in loc de ohnoches se va ceti Somosches.


79 8 in loc de 7 se va ceti 8.
, 79 17 in loc de 8 se va ceti 9.
79 . 21 in loc de 9 se va ceti 10.
79 ,, 24 dupA Varsandul vechi se va adauga:
11 Judecatoria Nadine (2 comune).
Nadlac (), $eitin (9).
Pag. 79 randul 32 in loc de 27 se va ceti 37.

www.dacoromanica.ro
BANCA CENTRALA
PENTRU INDUSTRIE *I COMERT, SOCIETATE FINONIMA

SEDIUL CENTRAL: C L U J.
I= Capital: Lei 50,660.060'
FILIALE:
110ZOffe: LH 10,000.000'

Existente: ARAD, ALBA - IULIA, HATEG, in infiintare: TIMISOARA ti ra


ORADEA-MARE, SIBIU 51 TURDA. BRAD.
-
LI
= =
.

Sectia de marfuri.
CumpAra §i vinde, exporteaza si importeaza tot felul de marfuri

=
atat in cont propriu cat *i in comision. Flfaceri a meta.
Sectie specials pentru cereale. Sectie. specials pentru coloniale. a_
I
_
Primege mArfuri in depoziteie proprii in gaj $1 in chide.
Sectia industrials.
Creeaza industrii noui.
Acorda credite la intreprinderi industriale.
Face comert cu articole technice.
m
=
Sectia de banca.
Bil ExecutA tot felul de operatiuni bancare in cele mai culante
=
a conditiuni.
Cecuri, Asignate, Virimente, Incassari, Imprumuturi pe gaj, Cont-
Curente.
El 1.
= Escompt de cambii, Cupoane, Efecte, Devize, etc.
Execute plat' pe toate pietile din tail §i stra'natate.
Ordine de plata telegrafice.
=,
Cumpara si vinde tot felul de monede §i valute. Primege
= Depuneri spre fructificare
pe Libele $1 Cont-Curent, bonificand cele mai urcate interese.

11 II '9.-4 II 111211 11 II ,,,,. 11 I


www.dacoromanica.ro
BANCA GENERALA
A TARII ROMANESTI BUCURWII
SOCIETATE ANONIMA
01)

Cap. soc. . Lei 150,000.000


Deplin varsat 60,000.000
PP

Rezerve . . If 47,305.000
SLICLIRSALE:
Braila, Brasov, Cluj, Constenta, Craiova,
Galati, Giurgiu, Ploesti, Turnu-Magurele.

la cunostinta onoratului pub'ic ca si-a deschis sucursala In


Bduce
orasul Cluj, in cladlrea proprie din Plata Unirei 11.
Bancei Generale a Tarei Romanesti din Cluj se ocupa Cu tot
Sucursala
4-) felul de operatiuni bancare si Comerciale:
de conturi curente. incasari- si xcontari de polite asupra
Deschideri
Romaniei si asupra stralnatatii; incasari si scontari de cupoane si
titluri elite la sorti. CumpArari si vanzari de titlurl. livansari asupra titlu-
rilor 61 contra altor garantii.
§i incasari telegratice si acreditive in tarn, emisiuni de cecuri si
Pigoscrisori de credit asupra tuturor statelor, precum si orice transactiuni
financiare si afaceri de raport, mi'rfuri in comision si avansuri pe depo-
zite de cereale si alte marfuri.
si vanzari de marfuri pe cont propriu Nationalizari de intre-
Cumparari
prinderi industriale si comerciale, investiri noun In industrie si comer(,
participari si finantari In afaceri de import-export si compensatiuni.
de bani spre fructificare la vedele si pe termen fix. Cassa
Primiri
special& pentru economie.

Mei 6norall a TN MIRO SuCOrsali C1111.

www.dacoromanica.ro
4osimmemoolumoomoosear000mpoearocamoomostouroosemoocor000moomasocarooss000mmearao
i
i I- CAROL LASSEN
CASA INTERNATIONALA DE SPEDITIUN1 $1 TRANSPORTURI e
4 CLUJ, PLATA UNiKEI No 4.- So
1
Sucursale proprii in strainatate
Hamburg Kais,-rlautern Worms Salzburg 1
Berlin Frankfurt a. M. Mannheim Passau
Wiena Leipzig Karlsruhe Regensburg 1
Bremen Dresden Pforzheim thin a. D,
Lubeck Chemnitz Offenburg ibaden) Rotterdam
Stettin Breslau Freiburg.in Br. Stockholm
1 Danzig Prostken Schram berg Gotenburg
Emden Kaki Schwciningen a. N. Christiania
Flensburg Nurnberg Aachen Kopenhagen
Stuttgart Lissabon Reval Esbjerg
1
In Romania :
Bucuresti, Arad, Oradea-Mare, Satu-Mare, Cernautl, Btalov, Sibiu, Deb
Bistrita, Sighetul-Marmatlei, Targul muras, Timi§oara, Medias.
1
i Trinsporturi In va once colt i coloclive 111111110 51 mantling de Irina
.oanroaarosooraolooraoommocar0000mooesonmoocirownsear000cArosearooaraapoembem000moo

PREVEDEREA"
SOCIETATE ANONIMA DE ASIGURARI GENERALE
Capital social Lel 11,080.000, fond le rem/ poste Lei 12.510,000, I/131mM posie 1 Hart
Reprezentanta generali pentru Transilvania, Maramnres, Crisana si partite Un-
gurene la Cluj-in localul Bancei Generale a Wit Romane§ti, Plata Unirei No. 11.
TELEFON No. 368. TELEFON No. 368.
Soc. AnonimA romana de Asigurarl generale Prevederea", azezat5 din capul locului pe temeill
datoase dealtrainice, sprijinita fiind zi pe legiturile sale puternice de reasigurari cu fonduri de garantie
de peste / Miliard, dela pornirea activitAtii sale s'a straduit a5 patrundA aclAnc in toate cercurile zi a
Vint pain desavArzita corectitudine gi culantA, cu care procedeaza rata de On. ClientelA, sa se arate
demna de intreaga for incredere.
Societatea, dupd ce organizat activitatea sa zi in noile tinuturi ale RomAniel Marl, pune Is
dispozitia marelui Public serviciile sale spre a putea contracta asigurarile dorite in toate ramuttle
azi pune la adapost bunurile for prin asigurdri acute in conditiile cele mai bune zi avantagioase cu a
platA de prime extrem de reduse.
Ne putem deci mandri de a fi in masuri a oferi publiculul si clientilor nostri asiguriri cu cele
mai minimale prime.
In acest scop Soc. de Asigurare Prevederea" a inflintat Reprezentante generale pentrn Tran-
silvania, Maramurez, Crisana sl pArtile Ungurene.
Societatea de Asigurare Prevederea" cAztigat un loc de cinstc in rAndul celor mai vechl
11 reputate Soc. de Asigurare dirt tall.
In asigurarile ce vom contracta fati de Bunurile Statului al a Intreprinderilor Industriale, am
lust hotArarea, luAnd in consideratie valorile marl de asigurat, a oferi prime deosebit de reduse gI
fabaturi exceptionale. De altcurn aceleazi prihcipil ne vor calauzi gi MO de intreaga clientelA, care ne
va onora cu increderea ei.,
RAMURA VIATA. In aceast5 ramurA contractim tot felul de AsigurAri dttpA combinatiunile
dorite. La toate asigurarile de Viata ca: Asigurarl cu termen fix, caz de umarte, Mixte, Zestre, Rent
44agere, Accidente, etc., oferim conditiunile. cele mat tavorabile gi prine de platA Joarte reduse.

www.dacoromanica.ro
SI M MM MMM M EEi MEM= Eli li
iti

El MOISE A NGIIEL CLUJ


PIATA. MINA/ VITEAZUL 40 M
r4 Magazin de articole technice
a Marini agricole f i industriale- .
Ki
IN
El Uleiuri mlnerale f i unsotre consistent-a'
Motoare de benzins, gaz, sarac ,si motorina El
gi Ferestrae gatere etc. fi materiale pentru Fabric! de cherestea El
gi Mafini de treerat EU
Curele de ',tele, par de camila etc. ri
IA Clopote din cel mai bun material WI
El in
m Reprezentanfa Fabricei de ma#ni Schieb", s. a., Sibiu M
Es5wEimmsiz w MEMMigl mw nginnENNME MN MMEM
1?1

elMOCiallICAWDOCJIMMAW01101110110=00000011117e

Cel mai mare magazin de .


Cel mai mare magazin de
CAFES, CEAltl, cOLONISLE
IMallulileturi Textile si DiLICATESE este
31
din Transilvania este

I IAC011 DICK $1 filth I Proprietar PETRE POP


AlhANIICA
CLUJ I CLUJ
I STRADA REGINA MARIA I Calea Regele Ferdinand 1
4Gfasenissearaisearacaroocaraseamoviroecara

1.4.4044)04.1114+404,40441
i Frederic Czell Si Fii
I FABRICS DE BERE
Licueruri i rom, mare depozit de spirt i
beuturi spirtuoase, yanzare de yin engros
Cluj,str-,14.n.ri.-L'itutirtiltii4
Telefon: 78 sl 1231. . Adr. Telegr : CZELL. FII. 46.

0444 40 e
www.dacoromanica.ro
FURNIZOR0L 11cuR-ci1 REGALA
ELEONORA SZILAGYI, SOC. ANONIMA.
Fabrica de romuri liqueurtiri $i Prima Fabrica
Ardeleana de Sampanie.

CLUJ,
FONDATA IN ANUL 1832.

:1:
Produsele fabricei cunt medailate la Expozitiile
din Londra 1862, Paris 1855 si 1909, Budapesta 1896.
Specie MAO fabrIcel: Triple Sec, Cherry Brandy, Benedictine, Chartreuse, Cura-
cao, Alllsch russe, Mandarin rom, Monoplan rom gi 5ampanie Favorit.'

ffil L. Pli N4
FABRIC, np cortCE S. P. A.
PRODUSE
RIROUL CENTRAL: FABRICA:
ChH3, Pialt Stefan eel Moro 4, Elojol II. AHD, Stroh RigorioNlogoilOroscil Ho. 32.
PRODUCE: Unsoare de osii, GrAsime consistent tTovotte). SApun de call,
Sapun de rufe. Sapun de toaleta, Sapun de nisip, Firnis, BrunolinA, SicatIva,
Torte (Fade), flrticole cosmetice, etc. o Achesa telegrafica: Alpha" Cluj.

Fabrica de marfuri din coarne i oase


CLUJ, Piata Stefan cel Mare No. 4.
PRODUSELE FABRICEI. Nasturi §1 Piepteni in toate formele §1 dimen-
slunile. o Basteane, Until rotuude de lemn pentru farmacii, Scoarte
. de lemn pentru cismari si tamplari. 9000980000
CUMPARA : Coarne de vita, oaie si cerb, Oase,
Unghil de vita, Copite, Cozi de vita, Par animalic. 81111804111040111111

www.dacoromanica.ro
II.

Dictionarul comunelor.

www.dacoromanica.ro
Prescurtari.
S = suprafatA seer. corn. = secretariat comunat
L = Locuitori C. A. = Curtea de Apel
R = rornani trib. = tr/ibunal
U = unguri (secui si maghiari) jud. cerc. = judecatoria cercual
G = germani (sari §i ;vabi) (de ocol)
E = evrei percept. = perceptorat
C = case adm. fin.= administratie financiara-
jc = jugitre catastrate cp. jand. = companie de jandarmi
km. p. = kilometri pAtrati
L [] = Lo, uitori din 1910, dupA pl. jand. = pluton de jandarmi
cari urmeaza cei din 1920. s. jand. = sectie de jandarmi
( ) = populatia din 1920 pe natio- p. jand. = post de jandarmi
.nalitAti p. = pasta loc
pref. = prefecturA de judet p. u. = postA ultima
pret. = preturA (administratie de p. tel. = potA §i telegraf loc
plash) g. = gara
secr. cerc. = secretariat cercual d.. = distant

Lamuriri.
Paranteza ( ), dup& numele unguresc at comunei, cuprinde nuineie
judeti lui si plApi, din care face parte comuna.
Din cauzA ca multe comune se pronuntA in diferite feluri, indem-
n'am pe cititori sä caute comunele, pe cari nu be gasesc, si la literile
alfabetice cu pronuntare asemanAtoare, de oarece se poate intampla,
ch la unele s'a trecut cu vederea indrumarea in textul dictionarului.

Jib

www.dacoromanica.ro
A.,
Abramul de jos, V&Iresibrany, U 15), C 28, seer. cerc. Gum-
(Bihor, Marghita), S 1577 jc., Dobrii, jud. cerc. Ilia, trib. Deva,
L [644] 570, (R 321, U 224, E percept Dobra, p. u. Dobra, d. 4
25), C 101, serer. cecr., jud. cerc. km g. Dobra.
*i percept. Marghita, trib. Oradea Abud, Szekelyabod, (Muras-Turda,
Mare, p. tel. si g. loc. Sereda), S 1479 jc , L [516] 530
Abramul de sus, Eribrany, (Bihor, (U 524, E 6), C 125, secr. cerc.
Marghita), S 1488 jc., L [635] Ghindari, jud. cerc. Mercurea-
677 (R 298, U 334, G 7, E 20, Niraj, percept. Sangeorgiu-Padu-
A 18), C 144, secr. cerc., jud. reni, trib. Tg, -Mutt s. p. u. Ghin-
cerc. §i percept. Marghita, trib. dari, d. 4 km. g. Ghindari.
Oradea mare, p. tel. si g. loc. Abus, Abosfalva, (Tarnava mica,
Abramut = Abramul de jos. Dieiosanmartin), S 976 jc., L [460]
Abranevi, Abrinfalva, (Odorheiu, 462 (R 214, U 248), C 82, secr.
cerc. Mica, jud. cerc. Diciosan-
Odorheiu), S 1028 jc., L [133] martin, percept. Bachnea, trib.
130, (U 130), C 29, seer. cerc. lbasfalau, p. tel., g. loc.
Vasileni, jud. cerc. si trib. Odor- Acatai, Akosfalva (Mural-Turda,
hei, percept. Mugeni, p. u. Pauleni Mural de jos), S 1590 jc , L [898]
d. 13 km. g. Odorheiu. 851 (R 171. U 667, E 13), C 217,
Abrud, Abrudbanya, (Alba de jos, sere. cerc. Murgesti, jud cerc. si
oral), S 3939 jc , L [2938] 2226 trib. Tg.-Muras, percept Oaia, p.
(R 14,)9, U 713, G 44, E 28, A 2), si g. loc.
C 585, pret , jud. cerc., trib. Acas, Akos, (Salai, T4nad)., S
Alba Julia, percept , s. jand., p. 4923 jc., L [1718] 1591 (R 471,
tel. si g. loc. U 997, G 5, E 118), C 269, secr.
Abrudsat, Abrudfalva, (Alba de cerc., jud. cerc. Tasnad, percept.
Jos, Abrud), S 13510 jc., L [4811] Santau, trib. Zalau, p. tel. §i g.
4099 (R 4032, U 67), C 1064, loc.
seer. cerc., jud. cerc. §i percept. Acilio, Ecse115, (Sibiu, Saliste), S
Abrud, trib.Alba-lulia, p.u. Abrud, 1576 jc., L 1999] 1106 (R 1106),
d. 2 km. g. Abrud. C 236, secr. corn., jud. cerc. §e
AbuceR, Abucsa, (flunedoara, Ilia,) percept. Saliste, trib. Sibiu,.p. u.
S 1303 jc., L (106] 108 (R 93, Sali5te, g. loc.
OletIonarulTranslIvenlel, partea II. to
www.dacoromanica.ro
4

Aciu a, Botfalu, (Satmar, Baia mare), percept. Salacea, trib. Oradea-


S 1064 jc., L [552] 527 (R 523, mare, p., d. 12 km. g. Mihaifalau.
E 4), C 112, seer. cerc. Ardu- Adrian, Adorjan, (Satmar, Satmar),
sat, jud. cerc. Baia mare, per- S 1732 jc., L [534] 484 (R 109,
cept. Satu-lung, trib. Satmar, p. U 357,E 17, A 1), C 94, seer.
u. Ardusat, d. 4 km. g. Ardusat. cerc. Livada noua, jud. cerc. SE
Aciuta, Acsfalva, ( Arad, Halmagiu), trib. Satmar, percept. Botig, p. u.
S 2123 jc., L [541] ,511 (R 493, Livada nouA, d. 4 km. g. Livada
U 15, G 2, E 1), C 120, secret. nouA.
cerc. Plescuta, -jud cerc. 5i per- Adrianul mare, Nagyadorjan, (Mu-
cept. Halmagiu, trib. Arad, p. rA5-Turda, Muras de sus), 5 854
tel. 5i g. loc. jc., L [260] 294 (R 138, U 153,
Aciuva, Acsva, (Arad, Halmagiu), A 3). C 55, secr. cerc. Gtlesti,
8 6551 jc. L [1366] 1236 R 1231, jud cerc. Mercurea-Niraj, perc.
U 1, G 4), C 279, secr. cerc. Erneul mare, trib. Tg.-Mura5, p.
Ciuci, jud. cerc. 5i percept. HAI- u. Mercurea-Niraj, d. 2 km g.
magiu, trib. Arad, p. u. Halma- Tompa.
giu, d. 6 km. g. Aciuta. Adrianul mic,..lcisadorjan (Mur65-
Turda, Mural de sus), S 416 jc.,
Acmariu, AkmAr, (Alba de jos, L [146] 148 (U 143, A 5), C 30,
Vintul de jos), S 4918 jc. L [1158] secr. cerc. Galesti, jud. cerc.
1105 (R 1105), C 251, secr. cerc. Mercurea-Niraj, tr b. Tg.-Mural,
Blandiana, jud cerc. 5i trib. Alba p. u. Met curea Niraj, d. 2 km. g.
Iulia, percept, Vintul de jos, p. u. Tempe.
Vintul de jos, d. 5 km. Jibot. Agarbiciu (Cojocna)=-Agribiciu.
Adalin, Adalin, (Cojocna, Hida), S Aga did, Agadics, (Caras-Severin,
2299 jc., L [554] 537 (R 533, U Oravita-montana), S 2941 jc. L
4), C 117, secr. cerc. Drag, jud. [845] 724 (R 721, U 3), C 202,
tem. 5i percept. Hida, trib. Cluj, secr cerc. Maidan, jud. cerc.
p. u. Atileul mic, d. 36 km. g. Oravita mont., percept. Cacova,
NadAsel. trib. Lugoj, p. u. Maidan, d. 41/2
Aciannr, Adamos, (Tarnava mica, km. g. Maidan-Hgadici.
Diciosanmartin), 5 3616 jc., L Agarbiciu, Szaszegerbegy, (Tar-
[1893] 1815 tR 573, U 1154, G 9, nava mare, Media,), S 4082 jc.,
E 74, A 5), C 406, secr. cerc., L [1280] 1318 (R 704, U 15, G 59O,
jud. cerc. Diciosanmartin, per- E 3), C 311, secr, corn., jud: cerc.
cept. Seuca, trib. 1basfalau, p. tel. Medias, percept. *eica mare trib.
5i g. loc. lbasfalau, p. tel., d. 6 km. g.
Adea, igya, (Arad, Chi5in5u), S Copp mica.
6450 jc., - [2082] 1780 (R 13, Ag rbiciu, Aranyosegerbegy (Tur-
U 1746, G 14,E 7), C 391, secr. daArie5, Turda), S 6001 jc., L
com., jud cerc. Chi5ineu, percept. [2191] 2887 (R 1327, U 1481, E
Sepreus, trib. Arad, p. jand., p., 77, A 2), C 571, secr. corn., jud.
d. 71/2 km. g. Chi5ineu. cerc.. 5i trib. Turda percept., p.
Adoni, Eradony, (Bihor, Mihai- tel., d 11/2 km. g. Campia-Turzii.
falau), S 2887 jc., L [961] 814 Aghires, Egeres (Ccocna, Cluj), S
(R 98, U 689, G 1, E 26), C 163, 5973 jc., L [1374] 1362 (R 841,
seer. corn., jud. cerc. Sicheihid, U 394, G 2, E 114, A 11), C 284,

www.dacoromanica.ro
5

secr. cerc.. jud. cerc. si trib. Cluj Mau, percept. Trasnea, p. u.


percept. Nadasel. p. tel., g. loc. TrAznea, d. 10 km. g. Mau.
Aghire$, Egrespatak, (Sa laj, Zalau), Agris, Egri, (Siltmar, Satmar, S
S 2145 jc. L [1140] 1188 (R 726, 2342 jc., L [1050] 989 (R 4, 1.J
U 429,E 13, A 20 , C 226, secr. 985), C 124, seer. cerc. Micula,
cerc., jud. cerc. percept. si trib. jud. cerc. si trib. Satmar, per-
Zalau,` p. tel , d. 2 km. g. Zalau. cept. Botiz, p. u. Micula, d. 4 km.
Agnita, Szentagota, (Tarnava mare, g. Micula.
Agnita) S 10618 jc L [3858] 4044 Agris, Ruhaegres, (Turda-Aries,
R 1299, U 180, G 2565), C 604, lara de Jos), S 2842 jc.. L [7,33]
pret. secr. com . jud. cere., per. 803, R 802, A 1), C 162, secr.
cept., trib. lbasfalau, s. jand., p. cerc., jud. cerc. si percept. lara
tel., g. Joe. de jos, trib. Turda, p. u. lara de
Ago$tin, Agostonfalva, (Tarnava jos, d. 18 km. g. Buzu.
mare, Cohalm), S 2594 is , L [984] Agristeu, Egrest5, (Tarnava mica,
897 (R 828, U 62, E 7), C 171, Ibasfalau), S 1809, jc., L [731]
seer. cerc. Ormenis, jud. cerc. Co- 722 (R 202, U 495,E 25), C 188,
halm, percept. Cohalm, trib. lbas- seer. cerc. Filitelnic, jud. cerc. si
falau. p. tel. si g. loc. trb. lbasfalAu, percept. Bachnea,
Agribiciu, Egerbegy. (Cojocna, p. u. Balauseri, d. 4 km. g.
Gilau). S 8419 jc., L [800] 761 (R Balauseri.
761), C 149,' secr. cerc. Capusul Agrisul Becleanului, Betlenegres;
, mare, jud. cerc si trib. Cluj, per- (Solnoc.DobAca, Beclean), S 1242
cept. Gilau, p. u. Gilau, d. 18 jc., L [355] 413, (R 413), C 91,
km. g. GarbAu. seer. cerc. Sieu- Odorheiu, jud.
Agries, Egreshely, (Solnoc-Doblca, cerc. si percept. Beclean, trib.
Beclean), S 12.553 jc., L [1/7u] Dej, p. u. Sintereag, d..7 km. g.
1291. (R 128b, E 5), C 275, secr. Sintereag.
cerc. Tarlisua, jud. cerc. si per- Aita mare, Nagyajta, ,Treiscaune,
cept. Beclean, trib. Dej, p. u. Aita mare), S 2669 jc., L [1417]
Spermezeu, d. 37 km. g. Reteag. 1376, (R 162, U 1213, G 1), C
Agri;, Almasegres, (Arad, Tar- 361, seer. com , pret., jud. cerc.
nova), S 5170, jc., L [3038] 2848 Sf. Gheorghe, trib. Brasov, per-_
(R 2768, U 56, G 12.E 8, A 4), cept., s. jand., p. tel., d, 3 km. g.
C 750, secr. corn., jud. cerc. lneu, Apata.
percept. Tarnova, trib Arad, p. Aita mijlocie, Kozepajta, (Trei-
jand., p. tel., d. 9 km. g. Pancota. scaune, Alta mare), S 9263 jc.,
Agris, Belegregy, (Bihor, Beliu), L [1473] 1475, (R 142, U 1333),
S 1378 jc., L [282] 284 (R 284), C 387, secr. cont., jud. cerc. Sf.
C 65, seer. cerc. Cominesti, jud. Gheorghe, percept. Aita mare,
cerc. Tinca, percept. Beliu, trib. trib. Brasov, p. u. Aita mare, d.
Oradea mare, p. u. Comanesti, 6 km. g. Apata.
d. 14 km. g. Bocsig Beliu. Alfa seaca, Szarazajta, (Trei-
Agris, Felsoegregy, (Salaj, Zalau), scaune, Aita mare, S 10.117 jc.,-
5 2902 jc., L [10z.0] 950 (R 8/6, L [1792] 1601, (R 217, U 1464),
U 10,E 32, A 32), C 223 secr. C 410, secr. cerc., jud. cerc. Sf.
cerc. Traznea, jud. cerc. si trib. Gheorghe, percept. Aita mare,

www.dacoromanica.ro
6

trib. Brasov, p. u. BAtanii marl, cuesc, trib. Brasov, percept. Turia,


d. 25 km. g. Apata. p. u. Dalnic, d. 13 km. g. Tg.
Alton, Ajton, (Cojocna, Cojocna), Sacuesc.
S 4839 jc., L [2184] 2067, R 1532, Aldea, Abasfalva, (Odorheiu, Oc-
U 522, E 13), C 506, secr. oerc., land , 8 1729 jc. L [486] 460 (R
jud. cerc. si trib. Cluj, percept. 69, U 391), L 136, secr. cerc.,
Cojocna, p. tel., d. 7 km. g. Cluj. jud. cerc. *i percept. Ocland,
Aiud, Nagyenyed, (Alba de Jos, trib. Odorheiu, p. u. IslArtinus, d.
. Ora*), S 6398 jc., L [8663] 8108, 18 km. g. Cata.
(R 1954, U 5604, G 103, E 437, Aides ti. Aldofalva, (Arad, lneu),
A 10), C 1309, pref., pret., jud. 8 2260 jc. , L [835] 825 (R 801,
cerc., percept., trib. Alba lulia, U 17, G 1, E 6), C 162, secr.
comp. jand., p. tel., g. loc. cerc. Barsa, jud. cerc. Buteni,
,,Aiudul de sus = Feleiud. percept. Ineu, trib Arad, p. u.
.Alamor, Alamor, (Alba de Jos, Barsa, d. 4 km. g, Barsa.
Ocna Sibiului), S 5586 jc., L [1803] Aldorf, Aldorf, (Bistrita-Nasaud,
1854, (R 1621, U 232, G 1), C lad), S 3485 jc., L [680] .700. IR
400, seer. cerc., jud. cerc. Si 65, U 20, G 603,E 12), C 149,
percept. Ocna Sibiului, trib. Alba seer. cerc jud. cerc. si trib.
lulia, p. u. Loamnas, d. 8 km. Bistrita, percept. Borgo-Prund, p.
g. Loamnas. u. Bistrita, d. 4 km. g. Bistrita.
Albac, Feherv8Igy, (Turda-Aries,
Campeni), S 18.896 jc., L [6519] Alecus, Elekes, (Alba de Jos, Ocna
3011) R 3003, A 8), C 537, secr. Muraplui), S 2860 jc., L [795}
cerc., jud. cerc. *i percept. Cam- 716, R 709, U 7), C b9, secr.
peni, trib. Turda, p. jand., p., d. cerc. Farau, jud. cerc. *i percept.
17 km. g. Campeni. Uioara, trib. Alba lulia, p. u. FA
Alba Iulia, Gyulafehervar, (Alba rAu, d, 18 km. g. Uioara.
de Jos, ora*), S. 5666 jc. L. [11.666] Alesd, Elesd, (Bihor, Alesd), S
9645 (R 5228. U 2041. G 536, 1879 jc., L [2337] -2355 (R 135,
E 1770), C 1700, trib., jud. cerc., U 1827, G 5, E 352, A 36), C
percept., s. jand., p. tel., g. loc. 355, seer. cerc., pret., jud. cerc.,.
.Alberti, Feherlak, (Bihor, Beiu*). percept., trib. Oradea-mare, s.
- S 865 jc., L [498] 507 (R 492, jand., p. tel., d. 3 km. g. loc.
E 15), C 103, seer. cerc. Raba- Aleus, Elyils, (Salaj, $imleul Sit-
gani, jud. cerc. Belli*, percept. vaniei), S 1594 jc., L [480] 534
Remetea, trib. Oradea-mare, p. u. (R 480,E 8, A 46), C 100, seer.
RAbagani, d. 17 km. g. Holod. cerc. Halma$d, jud. cerc. 5imleul-
_AM*, Albis. (Bihor, Marghita) S S,Ivaniei, percept. Na*falAu, trib.
5090 jc., L [1088] 1063 (R 27, ZAlau, p. u, Halma,d, d. 12 km.
U 1003, E 7, A 26), C 210, secr. g. $imleul silvaniei.
corn., jud. cerc. *i percept. Mar- Alexandre st I, Krasznasandorfalu,
ghita, trib. Oradea-mare, p., d. (SAtmar, Arded), S 2099 jc., L.
6 km. g. Crestur. [592] 673 (R 18, U 632, E 23)
Albi*, Kezdialbis, (Treiscaune, C 106 secr. cerc. RAte*ti, jud.
Chezdi) S 2014 jc., L [709] 677, cerc. *i percept. Arded, trib. Sat-
(R 2, U 656, A 19), C 202, seer. mar, p, u. RAtesti, d. 11 kms g.
cerc. Dalnic, jud. cerc. Tg. SA- Arded.

www.dacoromanica.ro
7

Alexandria, Sandortelke, (Odor- Zam, jud. cerc, Ilia, percept. Zam,


heiu, Odorheiu), S 512 jc., L trib. Deva, p. u. Zam, d. 14 km.
[12/] 150 '(U 150), C 32, secr. g. Zam.
cerc. Vasileni, jud. cerc. Oc land, Alma*ul mare, Varalmas (Cojocna
percept. Mugeni, tr,b. Odorhei, Hida), S 9452 jc, L [1779] loll
p. u. Odorhei, ,d. 14 km. g. Odor- (R 1058, U 58), E 24), C 340,
hei. secr. cerc., jud. cerc, Hida, per.
Alios, Temesillesd, (Timis Torontal, cept. Cuzaplac, trib, Cluj, p. tel.,
Lipova), S 8562 jc., L [1869] 1789 d. 7 km. g. Huedin.
(R 1439, U 34, G. 305, E 10, A Almasul de mijloc, Kkepalmas,
1), C 517, secr. corn., jud. cerc, (Hunedoara, Geoagiul de jos), S
Lipova, percept., trib. Timi$oara, 1805 jc., L [483] 500 (R 500), C
p. jand, p. tel., $i g. loc. 110, secr. cerc. Poiana, jud. cerc.
Al ma, Kiikiillaalmas, Tarnava (mica, Geoagiul de jos, percept. Balsa,
lba$falau), S 2368 jc., L [833] trib. Deva, p. u. Zlatna, d. 16
900 (R 647, U 242,E 11), C 180, km. g. Zlatna.
secr. cerc. , jud. cerc. trib. $i per- Almapl mare, Nagyalmas, (Hune
cept, Iba$falau, p. u. lbagAlau, doara, Geoagiul de jos), S 6479
d. 51/2 km. g, lba§fAlau. jc., L [1356] 1234 (R 1234), C
Alma saseasc A, Szaszalmad, (Tar- 370, secr. cerc., jud. cerc. Geoa
nava mare, Medias), S 2348 jc., giul de los, percept. Balsa, trib,
L [581] 587 (R 226, G 361), C Deva, p. u. Zlaina, d. 12 km. g.
138, secr. cerc., jud. cerc. Me- Zlatna.
dia*, 'percept. Seica mare, trib. Almasul mic, Keresztenyalmas,
Iba$falau, p. u. Musna, d. 18 km. tHunedoara, Hunedoara) S 1608
g. Media$. jc., L [225] 188 (R 1/9, U 9), C
Alma*, Haromalmas, (Arad, $ebis) 48, secr. cerc. Pestisul mic, jud.
S 5585 jc., L [2035] 1888 (R 1869, cerc. $i percept. Hunedoara, trib.
U 10, G 9), C 425, secr. cerc., Deva, p. u. Cristur, d. 6 km. g,
jud. cerc. $i percept. Buteni, trib. Cristur-Hunedoara.
Arad, p. jand p. tel., $i g. loc. Almasul sec., Szarazalmas, (Hu-
nedoara, D6va), S 1736 jc., L
Alma*, Kozmaalmas, ( Bihor,. Mar- 1443] 390 (R 390), C 101, secr.
ghita), S 5655 jc., L 11708] 1825 Carjiti, jud. cerc. $i trib. Deva,
(R 1648, U 81, E 62, A 34), C percept. Simeria, p., u. Deva,' d.
343, secr. cerc. Baioc, jud. cerc. 5 km. g. Deva.
Marghita, percept. Suplac, trib. Almasel, Icisalmas, (Hunedoara,
Oradea-mare, p. u. Bale, d. Geoagiul de los), S 3037 jc., L
km. g, Balc. [518] 512 (R 508, A 4), C 135,
Almas, Szalardalmas, (Bihor, Sa- secret. cerc. Balsa, jud. cerc.
lard) S 691 jc., L [228] 244 (R Geoagiul de jos, percept. Balsa,
240, U 3, E 1), C 45 secr. cerc. trib. Deva, p. u. Geoagiul de jos,
Sarbi, jud. cerc. si trib. Oradea- d. 22 km. g. Zlatna.
mare, percept. Salard, p. u. Sarbi, Al map!, Almasel, (Hunedoara, Ilia),
d. 251/4 km. g. BihaTia. S 2548 jc., L [464] 387 (R 387),
Alma$-Sali*te, Almas- Szelistye, C 112, secr. cerc. Zam, jud. cerc.
(Hunedoara, Ilia), S 3074 jc., L Ilia, percept. Zam, trib. Deva, p.
[643] 564 (R 564), C 144, secr. u. Zam, d. 12 km. g. Zam.

www.dacoromanica.ro
8

Alparia, Varadalpar, (Bihor, Ceti. Ambriciu, Embed& (Solnoc-Dr)


bale), S 3094 jc., L [903] 920 baca, Dej), 5 4037 jc., L [917]
(R 901, U 13, E 6), C 152, secr- 967 (R 967), C 185, secr. cert..
cerc. Odorheiu, jud. cerc. $i trib. Negrile$ti, jud. cerc. trib. $i per.
Oradea-mare, percept. Tileagd, cept. Dej, 'p. u. Reteag, d. 21 km.
p. u. 0$orheiu; d. 10 km. g. g. Reteag.
Odorheiu. Ambud, Ombod, (SAtmar, Satmar),
Altina, Alczina, (Sibiu. Nocrich), S 1322 jc., L [923] 856 (R 29,
S 9978 jc., L [2113] 2155, (R U 776, E 47, A 1), C 167, seer.
,1293, U 21,- G 841), C 420, secr. cerc., jud. cerc. $i trib. Samar,
com., jud, cerc. $i percept. Nocrich, percept. Botiz p., d. 6 km. g.
trib. Sibiu, p. u. Nocrich, g. loc. Satmar.
Altringen, Kisrekas, (Timi$Toron- Amna$, Omlas, (Sibiu, Nercurea),
tal, Lipova), S 986 jc , L [187] S 6152 jc., L [1865] 1857 (R 434,
207, (R 18, U 5, G 184', C 49, G 1423), C 435, seer. com., jud.
seer. cerc. Bogdarigo$, jud. cerc. cerc. $i percept. Mercurea, trib.
Lipova, trib. Timi$oara, perccpt. Sibiu, p.,. d. 5 km. g. SAli$te.
Mos, p. u. Bogdarigo$, d. 5 km. Ampoita, Kisompoly, (Alba de Jos,
g. Sarlota. Ighiu), S 4753 jc., L [938] 855
Alun, Alun, (Hunedoara, Hune (Ft 855), C 194, secr. cerc. $ard,
doara), S 1930 jc., L [477] 434 jud. cerc. $i trib. Alba-lulia, per.
(R 434), C 110, secr. cerc. Bunila, cept. Ighiu, p, u. $ard, d. 13 km.
jud. cerc. Hunedoara, percept. g. Sard.
Ghelar, trib. beva, p. u. Hune Andrasfalau = Andreeni.
doara, d. 8 km. g. Hunedoara. Andreeni; Magyarandrasfalva, (O-
Alungeni, Futasfalva, (Treiscaune, dorheiu, Cristur), S 600 jc., L
Chezdi), S 7783 jc., L [733] 689 [161] 121 (U 119, E 2), C 43,
(U 689), C 201, secr. cerc., jud. secr. cerc. Avrameei, jud. cerc.
cerc. Tg. sacuiesc, percept. Turia, $i percept. Cristur, trib. Odorheiu,
trib. Bra$ov, p., d. 8 km. g. Tg. p. u. Cristur, d. / km. g. Cristur.
Sacuiesc. Andrid, Erendred, (Samar, Cara
Alunis, Magyaro, (Mtuis-Turda, marl), S 5117 jc., L [1765] 1794
Reghin de sus), S 5722 jc., L (R 796 U 840, G 60, E 98, C 285,
[2525] 2305 (R 574, U 1680, E secr. corn., jud. cerc. Careii marl,
51), C 604, secr. cerc., jud. cerc. trib. Sitmar, percept. Sanislau,
Reghinul sAsesc, trib. Tg.-MurA$, p. jand., p. tel., d. 12 km.. g.
percept. Reghin sat; p., g. loc. Resighea
Alunis,Szdkelmagyaros, (Odorheiu, Anghelu$, Fingyalos, (Treiscaune,
Odorheiu,) S 876 jc,, L [215] 240 Sf. Gheorghe), S 2441 jc., L [550]
(U 240), C 40, secr. cerc. Mugeni, 574 (R 1, U 573), C 162, secr.
jud. cerc. $1 trib. Odorheiu, per- cerc. Be$inau, jud. cerc. St.
cept. Mugeni, p. u. Mugeni, d. 4 Gheorghe, trib. Bra$ov, percept.
km. g. Bighi§. Ghidfalau, p. tel., d. 2 km. g. loc.
Amat, Amacz, (SAtmar, SAtmar), Aninoasa, Egerpatak, (Treiscaune,
S 2252 jc., L [942] 878 (R 517, Sf. Gheorghe), S 1942 jc., L [505]
U 324, E 37), C 187, secr. cerc. 492 (R 1, U 489, G 1, El 1), C
Ambud, jud. cerc. si trib. Samar, 175, secr. cerc. Reti, jud. cerc.
percept. Botiz, p. u. SAtmar, g. loc. Sf. Gheorghe, trio. Bra$ov

www.dacoromanica.ro
9

percept. Borosneul mare, p. u. trib. Satmar, percept. Botiz, p.


Borosneul mare, d. 4 km. g. Bita. u. Culciul mic, d. 10 km. g. Sat-
Ant, Ante, (Bihor, Salonta), S 3759 mar.
jc., L [1181] 1169 (R 17, U 1144, Apsteu, Apati, (Arad, Ineu), S 8784
G 2, A 6), C 270, secr. corn., jc., L [2873] 2756 (R 2677, U 46,
jud. cerc. si percept. Salonta-mare, E 21, A 12), C 718, secr. corn.,
-t, ib. 0-adea-mare, p , d. 12 km. jud. cerc. si percept. Ineu, trib.
Ciumeghiu. Arad, p., d. 121/2 km. g. Ineu.
Antes, Antos, (Soinoc-Dobaca, Cia Apatin, Dell8apati, (So Ince Dobaca,
chi Garbou), S 799.. jc., L [296] Cheuchis), S 695 jc., L' [297] 264
307 (R 289, E 10, A 8), C 56, (R 248, U 6, E 10), C 48, secr.
secr. cerc. Osorhel, jud. cerc si cerc. Bozies, jud. cerc. Beclean,
percept. Ciachi-Garbou, trib. Del, percept. Cheuchis, trib. Dej, p. u.
p. u. Olpret, d. 28 km. g. Dej Cheuchis,, d. 2) km. g. Belean.
Apa, Apa, (Satmar, Seini , S 7492 A ualtil roman, Olah3pati, (Bihor,
jc., L [3073] 2285 (R 1534, U 682, Centrals), S 2112 jc., L [582] 601
E 69), C 400, seer. cerc., jud. (R 575, U 8, G 18), C 135, seer.
cerc. si percept. Seini, trib. it- cerc., jud. cerc. 5i trib. Oradea-
mar, p. tel., si g. loc. mare, percept. Sanmartin, p d.
41/2 km. g. Cordau.
Apadia, Apidia, (Caras-Severin, Apold, Apold, (Tarnava-mare, Si-
Resital, S 3372 jc., L [940] 966 ghisoara), S 6196 jc., L [1207]
( R 966., C 131, sea. cerc. Deli 1186 rR 539, U 38, G 609), C
nest', jud. cerc. Bocsa montani, 307, secr. corn., jud. cerc. Sighi-
trib. Lugoj, percept. Zorlentui soara, trib. lbasfalau, percept.
mare, p. u. Delinesti, d. 10 km. Saschiz, p. jand , p. tel si g. loc.
g. Caransebes. Apoldul de Jos, Kisapold, (Sibiu,
Apahida, Apahida, (Cojocna, Cluj), Mercurea), S 3696 jc., L [2313]
S 2795 jc., L [1517] 1503 (R 1345, 2470 (R 2460, U 1, G 9). C 567,
U 105, G 3, E 50), C 289, secr. secr. corn., jud. cerc. si percept.
cerc., jud. cerc. i trib Cluj, per- Mercurea, trib. Sibiu, p. tel. si
cept, s. jand., p. tel si g. loc. g. loc.
Apalina, Abafaja, (Mural-Turda, Apoldul de sus, Nagyapold, (Sibiu
Reghinul de Jos), S 1903 jc., L Mercurea), S 6322 jc., L [2472]
[1285] 953 (R 574, U 363,E 14, 2573 (R 868, U 22, G 1681, E 2),
A 2), C 236, seer. cerc., jud. cerc. C 517, secr. corn., jud. cerc. si
Si perceptReghinul sas., trib. Tg. percept. Mercurea, trib, Sibiu, p.
Muds, p., d. 7 km. Reghinul sas. tel., g. 107.-
ApA$a, Apacza, (Brasov, Barsa d. A posdorf, Szaszapatfalva, (Tar-
1.), S 8565 jc., L [1930] 2071 (R nava -mare, Agnita), 5 2237 jc.,
395, U 1666, G 10), C 516, secr. L [598] 601 (R 122, U 2, G 476,
corn , jud. cerc. si trib. Brasov, A 1), C 150, seer. corn , jud. cerc.
percept. Feldioara, p. tel. si g. loc. 5i percept. Agnita, trib. lba.;falau,
A oatau, Dobracsapati, (Satmar, p. u. Birghis, d. 10 km. g. Agnita.
Satms,), S 1135 jc, L [361] 290 Arad, Arad, (Arad, oral municipal),
(R 138, U 129, E 23), C 70 secr. S 19.530 jc., L [63.166] 62.490
cerc. Culciul mic, jud. cerc. si (R 12.469, U 39.399, G. 3012, E
www.dacoromanica.ro
10

5306, A 2304), C 5710, pref., trib., Zalau, percept. Borla, p. u. Co-


jud. cerc., adm. fin. vama, p. tel., seiu, d. 10 km. g. Borla.
g. loc. Archis, Belarkos, (Bihor, Beliu),
Aradia Saris oara (Turda-Arie0. S 2544 jc., L [555] 526 (R 524,.
Aradul nou, Ujarad. (Timis-Toron- E 2), C 110, secr. cerc., jud. cerc.
tal, itradul nou), S 7529 jc., L Tinca, percept. Beliu, trib. Ora-
[60061 5861 (R 210, U 316, G deamare. p. u. Beliu, d. 12 km_
52/0, E 49, A 16), C 1400, secr. g, Bocs'g Beliu.
corn., pret., jud. cerc., trib. Timi- Archita, Erked, (Odorheiu, Cristur),.
soara, s. jand., percept., p. tel. S 10.489 jc., L [1270] 1258 (R.
Si g. loc. 342, U 133, G 540, A 243), C 328,
.4.r8neag, Szekesaranyag (Arad, seer. com., jud cerc. Cristur, per-
Tarnova), S 6922 jc., L [1226] cept. Mugeni, trib Odorheiu, p..
1196 (R 1181, U 5, A 10), C 13u, tel., g. loc.
seer. cerc. DrAut, jud. cerc lneu, Archiud, Mezoerked, (Cojocna,
percept. Tarnova, trib. Arad, p. Teaca), S 4536 jc., L [1174] 1075
u. Dritut, d. 11 km. g. Tarnova. - (R 883, U 190, E -2), C 271, secr.
ArAnies, Aranyos, (Hunedoara, cerc., jud. cerc. §i percept. Teaca,
Hunedoara), S 1303 jc., L [144] trib. Cluj, p. u. Teaca, d. 7 km.
128 (R 128), C 32, secr. cerc. g. Teaca.
Cerbel, jud. cerc. Hunedoara, Arco*, Arkos, (Treiscaune, Sf.
percept. Ghelar., trib. Deva, p. u. Gheorghe), S 6525 jc., .L [17211
Hunedoara, d. 18 km. g. Hune- 1633 (R 70, U 1544, E 17, A 2),
doara. C 384, seer. com., jud, cerc. St.
Arbateni, Arvatfalva, (Odorheiu, Gheorghe, percept. Ghidfalau,
Odorheiu), S 5418 jc., L [215] trib. Brasov, p., d. 3 km. g. Sf
155 (U 155), C 40, seer. cerc. Gheorghe.
Feliceni, jud.cerc. Odorheiu,
percepi. Mugeni, trib. Odorheiu, Ardan, Ardany, (Bistrita-NAsaud,
p. u. Feliceni, d. 5 km. g. Bica- Besineu), S 3335 jc., L [9851
falAu. 1019 (R 1012, E 7), C 189, secr.
Arcalia, Arokalja, (Solnoc-DobAca, cerc., jud. cerc. $i trib. Bistrita,
Beclean, S 2345 jc., L [877] 777 percept. Sieul mare, p. u. *ieuf
(R 314, U 27, G 429, E 6, A 1), mare, d. 18 km. g. Bistrita.
C 196, secr. cerc. 5ieu-MAghe- Arded, Erclocl, (SAtmar, Arded), S
rue, jud, cerc. $i percept. Bee- 16853 Jc., L [3602] 3722 (R 1057,.
lean, trib. Dej, p. u. Chirale§, d. U 1775, G 828, A 62), C 465,
4 km. g. $ieu-flAgheru§. secr. com., pret., jud. cerc., trib.
Archia, Arki (Hunedoara, Deva), Satmar, pl. jand., percept.,.p, tel.
S 952 jc L [152] 158 (R 158), §i g. loc.
C 39, seer. cerc. Pestisul mare, Ardeova, Erd6falva, (Cojocna,.
jtid. cerc. si trib. Deva, percept. Huedin), 'S 799 jc., L [311] 367
Simeria, p. u. Cristur, d. 3 km. (R 367), C 77, secr. cerc. Dretear
g. Deva. jud. cerc. Huedin, percept. Ga-
Archid, Szilagyerked, (SA laj, ZAlau,) lata mare, trib. Cluj, p. u. MA-
S 1644 jc., L [584[ 483 (R 18, naisturul ung., d, 20 hm. g.fluedin.
U 443, E 6, A 16), C 106, seer. Ardeova, (Hunedoara Geoagiu) -
cerc. Coseiu, jud. cerc. sr trib. Ardeu.

www.dacoromanica.ro
11

Ardeu, Erd6falva, (Hunedoara, Ge- (R 244, U 284, G. 11), C 112,


oagiul de jos), S 1363 jc., L seer. cerc. Arpatac, jud. cerc. Sf.
[341] 312 (R 312), C 63, secret. Gheorghe, percept. Aita mare,
cerc. Bozes, jud. cerc. Geoagiul trib. Brasov, p. u. Arpatac, d. 4
de jos, percept. Balsa, trib. Deva, km. g. Bod.
p. u. Geoagiul de jos, d. 24 km. ArmAseni, Csikmenasag, (Ciuc,
g. Orastie. Sanmartin), S 10506 jc., L [2178]
Ardusat, Erd6szada, (Satmar, Baia 2066 (R 297, U 1769), C 520,
mare). S 3687 jc., L [1410] 1455 secr. corn., jud. cerc. si percept.
(1324, U 74, G 5, E 46, A 6), C Sanmartin, tribun. Brasov, p. u.
112, secr. cerc., jud. cerc. Baia 5imone§ti, d. 17 km. g. $imo-
mare, percept. Satulung, tribun. nesti.
Satmar, p. jand., p. tel., g. loc. Armeni, Ormenyszekes, (Alba de.
Arduzel, Szamosard6,(S3laj, Cehul Jos, Ocna Sibiului), S 4997 jc.,
Silvanrei), S 2196 jc., L [628] L [1637] 1562 (R 1431, U 35, E
622 (R 88, U 526,E 6, A 2), C 15, fi 81), C 340, secr. corn; jud
124, seer cerc. Silimeghiu, jud. cerc. si percept. Ocna Sibiului,
eerc. Cehul Silv., percept. Somes- trib. Alba-lulia, p. u. Loamnas,
odorheiu, trib. Zalau, p. u. Sili- p. jand., d. 13 km. g. Loamnas.
meghiu, d. 3 km. g. Silimeghiu. Armeni§, Ormenyes, (Caras-Sev.,
Arghihat, Egerhat, 1Sitlaj, Cehul Teregova), S 12913 jc., L [3014T
Silvanfei), S 1307 jr., L [170] 2533 (R 2458, U 30, G 9, A 36),
701 tR 534, U 75, E 92), C 168, C 508, seer. cerc., jud. cerc. si-
sea, cerc., jud. cerc. Cehul Silv., percept. Teregova, trib. Caranse.
percept. Basesti, trib. Zalau, p. bes, p. tel. g. loc.
jand., p. tel., g. loc. Aroad, Arpid, (Bihor, Salonta), S
Arghi*, Argyas, (Cojocna, Hida), 3348 jc., L [1686] 1744 (R 33,1)
S 1026 jc., L [315] 305 (R 305), 1688, G 1, E 4, A 18), C 378,
C 65, secr. cerc. LApu, jud. cerc. seer. corn., jud. cerc. si percept.
Hida, percept. Cuzaplac, tribun. Salonta-mare, trib. Oradea-mare,
Cluj, p. u. Jimborul mare, d. 8 p. tel., g. loc.
km. g. Aghires. Arps*teu, Arpasto, (SolnocDob.,
Arie§ul de cample, Mezoaranyos, Beclean), S 1957 jc., L [1255]
(Satmar, Baia-mare), S 485 jc., 1253 (R 643, U 588, E 22), C
L [268] 256 (R 249,E 6, A 1), 263, seer. cerc., jud. cerc. si per-
C 60, secr. cerc. Ardusat, jud. cept. Beclean, trib. Dej, p. it
cerc. Baia-mare, percept. Satu- Beclean, d. 9 km. g. Beclean.
lung, trib. SAtmar, p. u. Ardusat, Arpapl de jos, Alsearpas, (Fa-
d. 5 km. g. Ardusat. garas, ArpasUl de jos), S 6400
Arie§ul de pa-dure, Erd6aranyos, jc., L [1266] 1160 (R 1227, U19,
(Satmar, $omcuta mare), S 1331 G 13, A 1), C 286, secr, com.,
jc., L [364] 355 (R 346,E 9), C pret., jud. cerc. FagAras, percept.
85, secr. cerc. SacAlaseni, jud. trib. Brasov, s. jand., p. tel., g.
cerc. si perCept. $omcuta mare, loc.
trib. Satmar, p. u. Coltau, d. 5 Arpa§u1 de sus, Fels6arpAs, (FA--
km. g. Satulung. Vitas. Arpa5u1 d. j.), S 9070 jc.,
Ariu§d, Erosd, (Treiscaune, Aita L [1724] 1698 (R 1678, G 7, E 13),
mare), S 1603 jc., L [481] 539 C 380, seer. cerc. Streja-Certi-
www.dacoromanica.ro
12

.soara, jud. cerc. Fagaras, trib. Astileu, Eskill16, (Bihor, Alesd),


Brasov, percept Arpa-sul d. j., p. S 2178 jc., L [736] 712 (R 624,
u. Arpasul d. j., d. 7 km. g. Ar U 86, A 2), C 122, seer. cerc.
pasul d. j. Pestere, jud. cerc. si percept.
Arpatac, Arapatak, (Treiscaune, Alesd, trib. Oradea-mare, p. u.
Aita mare), S 5455 jc , L [1523] Alesd, d. 6 km. g. Alesd.
1403 (R 717, U 686), C 362, secr. AteA, Atya. (Satmar, Satmar), S
cerc., jud. cerc. Sf. Gheorghe, 2148 jc., L [676] 562 (R 2, U
percept. Aita mare, trib. Brasov, 560), C 99, secr. Odorau, jud
p. u. Valcele, d. 5 km g. Fel- cerc. si trib. Satmar, percept
dioara. Botiz, p. u. Pelesul, d. 3 km. g
Aruncuta, Aranykfit, (Cojocna, Co- Pelesul.
jocna), S 3483 jc., L [1035] 772 Atee s, Atyls, (Bihor, Cefa), S 1323
(R. 683, U 62, E 27), 0202, secr. jc , L [653] 707 (R 100, U 4, E
cerc. Soporul de campie, jud. 3), C 135, seer. cerc. Cefa, jud
cers. Mociu, percept. Cojocna, cerc. Salonta mare, percept. Cefa,
trib. Cluj, p. u. Frata, d. 13 km. trib. Oradeamare, p. u. Cefa, d.
g. Bos. 7 km. g. Cefa.
Arvat = Arbateni. Atia, Atyha, (Odorheiu, Praid), S
Asinip, Asszonynepe, (Alba de Jos, 4558 jc. L [1609] 1468, (U 1467,
Riud), S 21u5 jc., L [640] 522 E 1), C 390, seer, corn., jud. cerc.
(R 438, U 80,E 4), C 142, secr. Odorheiu, percept. Praid, trib.
cerc. Cuguzel, jud. cerc Aiud, Odorheiu p. u. Praid,-- d. 8 km.
percept. Feleiud, trib. Alba-Julia, g. Praid
p. u. Lopadea ung., d. 17 km, Atid, Eted, (Odorheiu, Cristur), -S
g. Aiud. 7714 jc., L [1614] 1449, (R 3, U
1436, E 10), C 415, seer. corn.,
As onvassr, Asszonyvasara, (Bihor, jud. cerc. Cristur, percept. Praid,
Skeheihich, S 2160 jc , L [1142] trib. Odorheiu, p., d. 12 km. g.
1023 (R 24, U 990, E 9), C 239, Macfalau.
secr. com., jud. cerc. si percept. Atileul mare, Nagyeskullo (Co-
Sacheihid, trib. Oradea-mare, p. jocna, Borsa), S 3933 jc., L [1064]
tel. si g. loc. 1071, (R 1004, 7U 27, E 40), C
Asuajul de Jos, alsoszivagy, (Salaj, 208, seer. cerc., jud. cerc. Hida
Cehul Silvaniei), S 221 jc., L percept. Borsa, trib. Cluj, p. u.
[1033] 1098 (R 1068, U 21,E 9), Afileul mic, d. -27 km. g. Vala-
C 274, seer. cerc. Arghihat, jud. sut Bontida. .

cerc. Cehul Silv., percept. Ba- Atileul mic, Kiseskiillo, (Cojocna,


sesti, trib. Zalau, p. u. Arghihat, Borsa), S 3535 jc., L [723] 664,
d. 5 km. g. Arghihat. I R 595, U 69), C 144, seer. cerc.
Asuajul de sus, Felsoszivagy, (Sa - Atileul mare, jud. cerc. Hida, per-
laj, Cehul Silvaniei): S 2499 jc., cept. Borsa, trib. Cluj, p., d. 24
L [1597] 1461 (R 1400, U 56, E km. g. Nadasel.
5), C 274, secr. cerc. Arghihat, Ate', Eczel, (Tarnava mare, Medias)
jud. cerc. Cehul Silv., percept. S 4848 jc., L [1635] 1670, (R 484,
Basesti, trib. Zilau, p. u. Arghi- U 22, G 1164), C 415, secr. corn.,
hat, d. 6 km. g Rrghihat. jud. cerc. si percept. Medias, trib.
Aschileu = Atileu. lbasfalau, d. 4 km. g. loc.

www.dacoromanica.ro
13

Atintis, Czintos, (Alba de Jos, 6, E 9, Ft 23), C 135, seer. cerc.


Ocna-Murasului), S 2403 .je., L Grosi, jud. cerc. percept. si p. u.
[780] 720, (R 649, U 63 G 2, E Alesd, trib. Oradea-Mare, d. 9
6), C 169, secr. cerc., jud. cerc. km. g. Vad.
Si percept. Uioara, trib. Alba-
Avramesti, Szentabrahatn, (Odor-
Iulia, p. u. Ludosul de Muras, d. heiu, Cristur), S 2370 jc., L [629]
5 km. g. Ludosul de Muras.
Augustin = Agostin. 571, (R 9, U 554, E 8), C 178,
Aurelhaza, Aurelhaza, (Timis-To- seer. cerc.,- jud. cerc. Cristur,
rontal, Periamos). S 3991 jc., L percept. Mugehi, trib. Odorheiu,
[11.35] 1170, (R 17, U 737, G 409, p. u. Cristur, d. 5 km. g. Cristur.
A 7), C 215, secr. corn., jud. Avrig, Felek, ( Sibiu Cisnadie), S
cerc. si percept. Biled, trib. Ti- 16.081 jc., L [3509] 3341, (R 2855,
- misoara, p., d. 15 km. g. Carpinis. U 56, G 430 , C 772, secr. corn ,
Auseu, Kisoszi, (Bihor, Alesd), S jud, cerc. si trib. Sibiu, percept.
1930 jc., L [675] 679, (R 641, U Talmaciu, p. jand., p. tel. si g. loc.

ES
Baba, Baba, (Solnoc-Dobaca, LApu- Bab!a, Babcza, (Salaj, Cehul Sil-
sul unguresc), 8 2777 jc., L [669] vaniei), S 3009 jc, L [1088] 1095
587 (R 561, E 26), C 126, secr. (R 1057,E 38), seer. cerc. Bog-
cerc. Corueni, jud. cerc. Ileanda dand, jud. cerc. si percept. Cehul
mare, percept. LApusul ung., trib. Silvaniei, trib. ZAlau, p. u. Bog-
Dej, p. u. GAIgau, d. 10 km. g. dand, d. 10 km. g. Supurul de
-Galgau. jos.
Blibi§e§fi =Berinta (Satmar). Bibut, Babocz, (Cojocna, Borsa),
Balbeni = Bebeni. S 2357 jc., L [361] 365, (R 365),
Babe§ti, Kisbabony, (SAtmar, Ugo C 80, secr. cerc. Sinteu, jud. cerc.
cia) S 2481 jc., L [565] 560 trib. Cluj, percept. Borsa, p.' u.
(R 4, U 142, E 14). C 108, secr. UifalAul Borsn, d. 24 km. g. Cluj.
cerc. Turul lung, jud. cerc si per- Bacaia = Bocaia.
cept. Halmeu,trib. Satmar, p. u. Bgcainti, Bokajalfalu, (Hunedoara,
Halmeu, d. 6 km. g. Halmeu. - Geoagiul de jos), S 818 jc., L
Sabin, Babony, (Cojocna, Hida), [870] 893 (R 7$8, U 15), C 200,
S 1376, jc., L [309] 303 (R 210, U secr. cerc., jud. cerc. §i percept.
90, E 3), C. 49, secr. cerc. Almas, Geoagiul de jos, trib. Deva, p.
jud. cerc. Hida, percept. CuzAplac, jand., p. u. $ibot, d. 3 km. g.
trib. Cluj, p. u. Almas, d. 12 km. Sibot.
g. Huedin. Bacamezeu, Bakamezo, (Caras-Se-
Babsa, Babsa, (Timis-Torontal, Re- verin, Birchis), S 1159 jc., L [689]
cas), S 3265, jc., L [1338] 1171 641 (R 638, G 3), C 171, secr.,
(R 819, U 302, G 29, A 21) C cerc. Ostrov, jud. cerc. Faget, per-
249, sea. cerc. Chisatau, jud. cerc. cept. Birchis, trib. Lugoj, p. u.
Recas, percept. Belint, trib. Tni- Birchis, d. 21 km. g. Faget.
para, p. u. Chisatau, d. 10 km. g. Bacea, Bacsfalva, (Uunedoara, Ilia),.
Belint. S 1964 jc., L [599] 533 (R 525.
www.dacoromanica.ro
14

U 5, E 3), C 147, secr. cerc. Ilia, BAden1, Bagy, ( Odorheiu, Ocland),


jud. cerc. si percept. Ilia, trib. S 1553 jc., L [561] 592 (U 592),
Deva, p. u. Ilia, d. 4 km. g. Ilia. C 160 secr. cerc. Daia sacuiasca,
Bachnea, Bonyha, (Tarnava mica, jud. cerc. §i trib. Odorheiu, per-
Diciosantmartin), S 4180 jc., L cept. Ocland, p. u. Sanpaul, d.
[1318] 1386 (R 420, U 929,E 37), 10 km g. Cata.
C 300, secr. cerc., jud. cerc. Dicio- Badoe, Badok (Cojocna, Borsa), S
santmartin, trib. lbasfalau, per- 2220 jc., L [530] 555 (R 396),
cept. p. tel. §i g. loc. U 159), C 145, secr. cerc. Borsa,
Acia, Bacsi, (Hunedoara, Deva), jud. cerc. si trib. Cluj, percept.
S 1505 jc., L [732] 695, (R 358, Borsa, p. u. Borsa, d. 17 km. g.
U 33.i, G 4), C 167, secr. cerc., Valasut-Bontida.
jud. cerc. §i trib. Deva, percept. Badon Mon, (Salal, Mau), S 988
Simeria, p. u. Simeria, g. loc. jc., L [572] 589 (R 589), C 126,
BacifAlAti, Bacsfalu, (Brasov, SA- sect. cerc. Borla, jud. cerc. im-
cele), S 6234 jc., L [2017] 2237 leu1-5ilv., percept. Borla, trib.
(R 183, II 1415, G 37, A 2), C Zalau, p. u. Borla, d. 3 km. g.
542, sear. corn., jud. cerc. si trib. Borla.
Brasov, percept. Cernatu, p. u. Baesti, Bajesd, (Hunedoara, Pui),
Darste, d. 21/2 kin. g, Darste. S 1524 jc., L [685] 615 (R 600,
U 11, G 1, E 3), C 158, secr.
Bade, Kisbacs, (Cojocna, Cluj), S cerc. Raul alb, iud. cerc. si per-
3034, jc., L [1423] 1415 (R 356, cept. Pui, trib. Deva, p. u. Raul
U 973,E 11, A 75), C 251, secr. alb, g. loc.
cerc., jud. cerc. si trib. Cluj, per- Bagaciu, Icisbogacs, (Cojocna, Mo-
cept. Nad Asel, p. u. Nadasel, d. ciu), S 746 jc., L [240] 256 (R.
6 km. g. Cluj. 255, U 1), C 53, secr. cerc. Sava,
Bacin, Bocs, (Cojocna, Huedin), S jud. cerc. si percept. Mociu, trib.
2472 jc., L [800] 1081 (R 1081), Cluj, p. u. Sava, d. 18 km. g. Va-
\ 240. secr. cerc. Calata mare, lasut-Bontida,
jud. cerc. Huedin, trib, Cluj, per- Bagaciu, Szaszbogaes, (Tarnava
cept. Calata mare, p,. d. 2 km. g. mica, Diciosantmartin), S 3536
Ga Igau. jc, L [1151] 1092 (R 354, U 25,
,Baciu= Baden! (Odorheiu, Deland). G. 713), C. 245, secr. corn ; jud.
Bacova, Bakovar, (Timis-Torontal, cerc. Diciosantmartin, percept.
Buzias), S 5896 jc., L [20371 1939 Sauca, trib lbasfalau, p. u. Bla-
(R 13, U 45, G 1880, A 1), C 460, jel, d. 10 km. g. Abus-Gonfalau.
secr. cerc., jud. cerc. si percept. B gara = Fizesbagara.
Buzias, trib. Timisoara, p. tel., g. Bagera, Bogartelke (Cojocna, Cluj)
loc. S 1810 jc., L [012] 633 (R 43, U
Bad icin, Szilagybadacsony, (Salaj, 574, G 2, E 7, A 7), C 130, secr.
S 1717 jc., L cerc., jud. cerc. 5i trib. Cluj, per-
[845] 856 (R 810, U 31, G 7, A 8), cept. Nadasel, p. u. Aghires, g.
C 180, seer. cerc. Pereceiu, jud. loc.
cerc. si percept. Simleul-Silv., Trib. BAgau, Magyarbago (Alba de jos,
Zalau, p u. Pereceiu, d. 5 km. Aiud), S 2482 jc., L [656] 634
g. Simleu-Silt'. (R 515, U 119), C 140, secr. cerc.
BAdeni m Bedeni, (Mural-Turda). Lopadea ung., jud, cerc. Aiud,
www.dacoromanica.ro
. 15

percept. releiud, trib. Alba-lulia Mehadia), L [517] 320 (R 111, U


p. u. Lopadea ung. d. 4 km. g. 54, G 131, E 8, A 16). C 51, seer.
Aiud, cerc., jud. cerc. Orsova, percept.
Bagiu,Bagyon(Turda-Aries,Turda), Mehadia, trib. Caransebes, p. tel.,
S 7085 jc. L [1418) 1312 (R 280, g. loc.
U 1027,E 5), C 402, seer. cerc., Baile Tusnad = Tusnad.
jud. cerc. si trib. Turda, percept. Baioc, Balyok (Bihor, Marghita),
Agarbiciu, p., d. 11 km. g. Turda. S 5100 jc., L [1347] 1288 (R 98,
Baia, Kisbaja (Arad, Radna), S U 1070, E 5u, A 70). C 240, secr.
4783 jc., L [624] 340 (R 532, U eerc., jud. cerc. Marghita, per-
5, E 3), C 144, seer. cerc. Tot- cept. Supla-, trib. Oradea-mare,
Naradia, jud. cerc. Maria-Radna, p., g. loc.
-percept. Soborsin, trib. Arad, p. Baisoara, Jarabanya, (Turda-Aries,
u. Varadia, d. 14 km. g. VarAdia. Tara de jos), S 3289 jc., L [841]
Baia de Cris, Kortisbanya, (Hune- t311 (R 786, U 23, A 2), C 175,
doara, Baia de Cris), S 1190 jc., secr. cerc., p. iand., jud. cerc. si
L [1001] 747 (R 329, U 238, G percept. lara de jos, irib. Turda,
86, E 29, A 45), C 201, secr. d. 15 km., g. Buru.
com., pret. jud. cerc., trib. Deva, Salta, Rezbanya, (Bihor, Vascau),
percept. Baia de cris, p. tel., g. S 7143 jc., L [689] 644 (R 515.
loc. U 75, G 40,E 12, A 2), C 188,
Bala !fedi = BA 'para. secr. cerc., jud. cerc. si percept.
Baia lui Craiu, Kiralybanyatop- VascAu, trib. Oradea-mare, p., d.
licza, (Hunedoara, Hunedoara), S 12 km.. g. Lunca.
134 ic , L [513] 459 (R 423, G Mita = Boita (Hunedoara).
36), C 112, seer. cerc, jud. cerc. Baits, "Mosobanya, (Salaj. Cehul
Hunedoara, percept. Ghelar, trib. Silvan'ei), S 6818 jc., L [1358)
Deva, p. u.. d. 16 km., g, Hune- 1424 (R 1339, U 13, E 72), C
doara. 284, seer. cerc, jud. cerc. Cehul
Bela mare, Nagybanya, (Satmar,- silv. percept. Basesti, trib. Zalau,
Oras), S '36.346 jc., L [12.877] p. u. BAsesti, d. 5 km., g. Ar-
12.780 (R 5005, U 4652, G 1232, ghihat.
E 1792, A 99), C 2606, pret., Basta, Laposbanya, (SAtmar, Baia-
jud. cerc., percept., trib. SAtmar, mare), S 1361 jc., L [1355] 1194
p. tel., g. loc. (R 7b0, U 388, E 23, A 1), C
B ia Sprie, Fels6banya, (Satmar, 262, secr. cerc. Tautii de jos, jud.
Oras) S 11.546 jc., L [4422] 4008 cerc. Baia mare, percept. Seini,
(R 1438, U 1872, G 496,E 193, trib, Satmar, p. u. Tautii de jos,
A 9), C 1008, percept., trib. Sat- d. 12 hm., g. Baia-mare.
mar, p, tel., g: loc. BAitia, Mezabanyicza, (Cojocna,
Baica, Banyika (Cojocna, Hida), TeacP), S 2768 je., L [980] 884
S 11105 jc., L [a79] 354 (R 354), (R 671, U 13), C 221, secr. cerc.
C 72, sect-, cerc. Hida, jud. cerc. Cozma, jud cerc. si percept.
Hida, jud, cerc. si percept. Hida, Teaca, trib. Cluj, p. u. Tonciu,
trib. Cluj, p. u. Hida, d. 38 km., d. 18 km. Reghinul asesc.
g. Aghires. Baiut, Erzsebetbanya, (Sol,,oc-Do-
Bane Horeulane, Herkulesfiirdo, baca, LApusul ung.), S 7183 jc.,
(Caras-Severin, Orsova), S (la L [1295] 118U (R 386, U 773, E
www.dacoromanica.ro
I6

21), C 340, secr. cerc. Strambu seer. cerc., jud. cerc. si trib. Sat-
BAiutului, jud. cerc. si percept. mar, percept. Homorodul de jo,,
LApusul ung., trib. Dej, p. u. d. 9 km. g. SAtmar.
8trambu Baiutului, d. 60 km. g. Bald, Bulcs, (Caras Severin, Bir-
GAlgau. chi§), S 889 jc., L [449] 463 (R
Bala, Bala, (Mures-Turda, MurAs 460, G 3), C 94, seer. cerc. Bata.
d. s.), S 2899 jc., L [1527] 1283 jud. cerc. Faget, percept. Birch's,
(R 1205, U 71, E 7). C 287, secr. trib. Lugoj, p. u. Bata, d. 3 km.
cerc., jud. cerc. Reghinul sasesc, g. Totvaradia.
percept. Erneul-mare, -trib. Tar- Balda, Bald, (Cojocna, SArmao),
gul-Muras, p. u. Ormeniol de S 27.70 jc., L [717] 760 (R 660,
campie, d. 10 km., g CraifalAu. U 90,E 10), C 122, secr. cerc.
Main, Kabalaspatak (Bihor, Cen- SArmasul mare, jud. cerc. Mociu,
trala), S 2154 jc., L [817] 803 percept. Sarmasul mare, trib.
(R 782, U 21), C 147, secr. cerc. Cluj, p. tel., g. loc.
Tileagd, jud. cerc. si trib. Oradea- Baldovini, Baldovin, (Hunedoara,
Mare, percept. Tileagd, p. u. Ti Baia de Cris), S 933 jc., L [256]
leagd, d. 7 km. g. Tileagd. 248 (R 248), C 65, seer. cerc.
Balaleni, Balaleny, (Bihor, VascAu), Tomesti, jud. cerc. Bala ae Cr s,.
S 643 jc , L [366] 335 (R 332, -percept. Vata de jos, trib. Deva,
U 2, E 1), C 64, secr, cerc. La- p. u. Baia de Cris, d. 4 km. g.
zuri de Beius, jud. cerc. Beius, Baia de Cris.
percept. VA; cart, t(ib. Oradea Baleni = .BAlaleni.
Mare, p. u. Sudrighiu, d. 3 km. Balinf, Balincz, (Caras Severin,
g. Mureni mict. Begheiu), S 1777 jc., L [1354],
B Ian, Almasbalazshaza, (Salaj, 1029 (R 736, U 211, G 82), C
Zalau), S 4312 jc., L [1495] 1382 239, secr. cerc., jud. cerc. si trib.
(R 1359, U 3, E 20), C 311, secr. Lugoj, percept., s. jand., p. tel.,
cerc., jud. cerc. si percept. Jibau, g. loc.
trib. Zalau, p u. Chechis, d. 8 Balnaca = Banlaca.
km, g. Ciuritau. Balomir, Batomir, (Hunedoara,
Balauseri, Balavasar, (Tarnava- Hateg), S 3158 jc., L [380] 394
MICA, Ihasfalaul, S 1571 jc., (R 394), C 93, secr. cerc. Santa-
L MarieOrlea, jud. cerc. si per-
[985] 881 (R 113 U 721, E 47, cept. Hateg, tr b. Deva, p. u. Ha-
C .189, seer. cerc., p. jand., jud. leg,. d. km. g. Subcetate.
1
cerc. si trib. lbasfalau, percept. Balomir, Balomir, (Hunedoara,
Bachnea, p. tel., g. loc. OrAstie), S 2269 jc., L [870] 859
Balc = Baioc. (R 859), C 219, secr, corn., jud.
Balcaciu, Bolkacs, aarnava micA, cerc. si percept. Orastie, trib.
Hususau), S 5862 jc., L [1500] Deva, p. u. Sibot, d. 3 km. g
1700 (R 266, U 41, G 1215 A 178), Sibot,
C 336, secr. corn., jud. cerc. sr Balosesti Begabalizsd, (Caras-
percept. Husasau, trib. lba4alau, '
Severin,Faget), S 1089 jc., L [244]
p., d. 51/2 km d. HusasAu. 224 (R 224), C 35, seer. cerc.
Balcan, Hirip, (SAtmar, Arded), S Tomesti, jud. cerc. Faget, percept.
4332 jc., L [1295] 1225 (R 484, Curtea, trib. Lugoj, p. u. Faget,
U 652, G 11,E 23, A 55), C 167, d. 11 km. g. Faget.

www.dacoromanica.ro
17

Balsa, Balsa. (Hunedoara, Geoagiul- cerc., jud. cerc. gi percept, Bo-


de jos), S 5596 jc., L [1351] 1293 zovier, trib. Caransebe.,,, P. IL
(R 1263,E 8, A 22), C 340, seer. Bozovici, d. 39 km. g. Anina.
cerc., jud.. cerc. Geoagiu, per- Banigor, Alsoban, (Salaj, Crasna),
cept., trib. Deva, p u. Geoagiu, S 2039 jc , L [986] 922 (R 895,
d. 32 km. g. Romos-Geoagiu. U 5, E 22), C 201, suer. cerc.,
BA Ude, Baltfalva, (Arad, Sebig), jud. cerc. 5imleul silv., percept.
5 570 jc., L -[112] 108 (R 108), Cizer, trib, ZAlau, p. u. Crasna,
C 22, secr. cerc. losagel, jud. d. 12 km. g. 5imleu.
cerc Buteni, percept, $ebig, trib. BA nita, Banicza, iHunedoara, Petro.
Arad, p. u. Gurahont, d. 4 km. gem , S 6209 lc., L [691] 727 (R
g. Gurahont. 643, U 57,E 12. A 15), C 149,
Ban, Felsoban, /SAlaj, Crasna), S seer. cerc. Pet'ila, jud. cerc. si
1496 jc.. L [730] 804 (R 800, E percept. Petrogeni, trib. Deva,
4), C 157, seer. cerc. BAnigor, p. u. Me Igor, g. loc.
jud. cerc. 5imleul silo., percept. Banloc, Banlak (Timis-Torontal,
Cizer, trib. Zalau, p. u. Crasna, Modobl, S 7379 jc., L [2836] 2527
d. 12 km., g. $imleu. IR 2104, U 240, G 167, E 4, A
Banabic, Banyabfik, (Turda-Arieg, 12), C 552, seer. cotn, jud. cerc.
-Turda), S 3959 jc., L [1286] 1340 gi percept. Modog, tub. Timigoara,
p. jand., p. tel., g. loc.
(R 1293, U 47), C 249, seer. cerc.
Tur, jud. cerc. si trib. Turda, per- Wanlaca, Kiirosbinlaki. (Bihar,
Ale; d, S 4681 1c., L [1368] 1470
cept. Tur, p. u. Tur, d. 16 km. (R 1456, U 2, E 1.1, A 1), C 296,
g. Cluj.
Bancu, Cs,kbanfalva, 'Ciuc, San.
sea. cerc. Bratca, jud. cerc,
Alegd, percept. Vad, trib. Oradea-
martin), S 9262 jc., L [1495] 146, mate, p. u. Bratca, d. 4 km. g.
(R 239, U 1156, A 11), C 376, Bratca.
secr. com., jud. cerc. Mercurea. Banpome, Banpatak, (Hunedoara,
Ciuc, percept. Sanmartin, trib. Deva), S 2327 jc, L [806] 711
Brasov, p. u. Ciuc Sangeorgiu, d.
10 km. g. Simonegti. (R 711), C 198, seer. cerc. HA-
rau, jud. cerc. si tub. Deva, per.
Band, Mez6band, (MurAg.Turda, cept. Soimu§, p. Ai,. Soimug-, d. 6
Band), S 8009 jc., L [3525] 3548 km. g Simena.
(R 1499, U 1.143,E 105, A 201),
C 730, pret., seer. corn., s. jand., Bara, Baratalva, (Carag-Severin,
jud. cerc. si trib, Tg.-Murag, per- bekheiu), S 3590 jc., L [109/]
cept., p. tel., g. loc. 1062 1 R 1048, U 4, G 7; E 3),
C 210, seer. cerc.,* jud. cerc. si
BAnegti, Zgrindbanya (Arad, HAI- tub. Lugol, percept. Balm(, p. u.
magiu), S 959 jc., L [558] 518 Balm;, d 12 km g Blint.
(R 510, C 112, seer. cerc., jud. Bara, Berekeresztur, (MurAg Turda,
cerc. gi percept. Halmagiu, trib.
Arad, p. u. Halmagiu, d. 3 km. Sereda). S 701 jc ) L [316] 320
g. Halmagiu. (R 1, U 319), C 70, secr. cerc.
Bereni, jud cerc..si percept. Mer-
Bania, Banya, (Carag-Severin, Bo- curea Niraj, trib Tg. Murag, p. u.
zovici), S1 23.323 jc., L [2403] MAgherani, d. 11 km. g. Mer-
2468 (R 2466,E 2), C 583, seer. curea Niraj.
r lationarul Transihr. padea fl 2
www.dacoromanica.ro
18

Barabant, Borband (Alba de jos, Bircia, Nagybarcsa, (Hunedoara,


Vintul de jos), S 3011 jc., L Deva), S 2125 jc., L [363] 537
[1255] 1224 (R 779, U 434, G 2, (R 435. U 102), C 131, serc. cerc.
E 5, A 4, C 30t), secr. cerc., p. Pestisul mare, iud cerc. si trib.
jand., lud. cerc. si trib. Alba lulia, Deva, percept. Simeria, p. u. Cris-
percept. Vintul de jos, p. u. Alba tur, d. 11/2 km. g. Cristur.
lulia, d. 5 km. g. Vintul de jos. Barcut, Baranykut, (Tarnava mare,
Baraolt, Barot. (Treiscaune. Aita tincul mare), S 6540 jc., L [1086]
mart). a 4707, L [2531] 2651 IR 1088 (R 438, U 15, G 635), C
9, U 2599. G 2. E 36, A 5), C 237, seer, corn., jud. cerc. Co-
507, secret. corn., jud. cerc. Sf. halm, percept. Cincul mare, trib.
Gheorghe, percept. Aita mare, lbasfalau, p. u. Cincul mare, d.
trib. Brasov, p. tel., 4. 6 km. g. 14 km g. Hendorf.
Augustin. Bardesti, Marosbardos, (MurAs-
Barateaz, Baraczbiza Turda, /lurAs de sus), S 1000
Vmga), S 3042 jc., L [826] 845 jc.,L [415] 382 (R 382), C 99,
R 414, U 17, G 364, A 50), C secret. cerc. Santana de Muras,
194, secr. corn., jud. cerc. Vinga, jud. cerc, si trib. Tg -Muras, per-
percept. Satchinez. tribun. Timi- cept. Erneul mare, p. u. Targu-
soara. p. tel.. g loc Muras. d. 8 km. g. Tg.MurA$.
BArbatenii de jos-Iscroni, Also- Bare!, Bi-e, (Coiocna. Cojocna),
barbatven-Iszkrony,(1-lunedoara. S 2349 jc., L [835] 780 (R 764,
Petrosent), S 4a7I jc., L [15.3] U 1, E 15), C 162, secr. cerc,
951 (R 804, U 82, 4, E 13, Callan, jud.,cerc. 4ociu, percept.
A 48), C 283. seer. cerc. Live- Cojocna, trib. Cluj, p. u. Bontida, .

zent. jud. cerc. si percept. Petro d. 17 km. g. Apahida.


Beni, trib._ Deva, p. u. Livezeni, Baresti,B4resd (Hunedoara, Ha(eg),
g. loc. S 1146 jc, -1 [485] 478 (R 463,
Barbatenii de sus, Fel sobarbatyen, U 4, A 8), C. 98, secret. cerc,
(tiunedoarit, Petroseni), ..s 4947 Santa Maria-Orlea, jud ce c. si
jc., L [708], 708 (R 663, U 28. G percept. Hateg, trib. Deva, p. u.
7, E 4, A 6), C 142, sect. cerc. Hat.g, d. 6 km. g. Suocetate.
Lupeni, jud. cerc. si perceptor. B1reati, Baresd, (Hunedoara, Ilia),
Petroseni, trib. Deva, p. u. Lupeni, S 1924 j-.t L [572] 5D0 (R 550),
d. 2 km. g. Lupeni. C 110., sex. cerc. Furcusoara,
Barbosul, Barbos, (Caras-Severin, pct. cerc. si percept...1Na, tribun.
Bocsa montan4), S 4043 jc , L Ueva, p. u. Ilia, d 14 km. g.
[855] 803 (R 796. U 4, E 3). k B an'sca.
1401, seer. cerc. Ramna, jud. cerc Birgau, = CiocarlAu.
Bocsa moat., percept. Jidovin Barglis, BiirlOs, ("Drnava mare,
trib. Lugoj, p. u Valea oai, d 8 Agnita). S 3634 jc., L [1178] 1188
km. g. jidovin. IR 847, U 261, G 67, E, 13), C
Barbura Barbura, (Hunedoara, 260, sezr. cerc , jud, cerc. si per-
Deva). S 386 jc.. L Hil] 370 (R cept. Agnita, trio. Iba falku, p.,
367, G 3), 117, secret. cerc. d. 5 km. g. Verd (Vard).
Buruene, ju cerc. si trib. Deva, Barla, Be-14d, 13.qtrita Niseud,
percept. Soimus, p. u. Soimus Bestneu), S 12:2 jc., L [437[ 420
d. 18 km, g. Deva. tR 416, G 1, E C 112, seer.
www.dacoromanica.ro
19

cerc. NusfalAu, jud. ccrc. si trib. (R 675, U 43, G 9), C 190, seer.
Bistrita, percept. Sieul mare, p. u. cerc. Soimus, jud. cerc. st trb.
Sieul mare, d. 12 km.. g. SA- Deva, percept. Soimus, p. u. Sol-
ratel. mus, d. 12 km. g. Deva.
Bar lea, Onok (Solnoc - DobAca, Barsau, Nagyborsz6, (Solnoc-Do-
Gnerla), S 1111 jc., L [493]' 490 baca, Ileanda mare). S 905 jc.,
(R 470,E 20), C 87, secr. cerc. L [505] 461 (R 451, U 8, E 2),
Teoltiur,- jud. cerc. Gherla, per- C 115, secr. cerc., jud, cerc. $i
cept. Iclodul mare, trib Deb. p. u. percept:- Ileanda mare, trib. Del,
Iclodul mare, d. 11 km. g. !clod. p. p. Galgau, d. 12 km. g. Glod.
Barliste, Berlistye, (Cara§ Severin, Barsaul de jos, Als6beregsz6,
EOcaschal, S 2370 jc., L [1150) (halal, Cehul S S 2204
880 (R 877, G 2, A 1), C 268, jc., L [922] 848 (R 805, U 12. E
seer. com., jud. cerc. si percept. 31), C 201. seer. cerc. Barsaul
Sasca montanA, trib. Lugoj, p., de sus, jud. cerc. Cehui silvaniei.
g. loc. percept. Basesti, trib. Zalau, p u.
Barna, Barnafalva, (Carsts-Severin, _ Barsaul de sus, d. 10 km. g.
L goj), S 1302 jc., L [439] 4J2 Borle§ti.
(R 430, U 2), C 84, secr. cerc.
Sarazani, jud. cerc. si tib. Lugoj, Barsaul de sus. Fels6bereksz6
percept. Ilerendesta, p., d. 14 km. (Sala], Cehul Silvaniei), S 6522 jc..
g. Lugoj. L [1575] 1510 (R 1450, U 13, E
Barnadia, Bernid, (Tarnava mica, 47), C 314, cecr. cerc., jud cerc.
D iciosantmartin), S 1050 jc., L Cehul silvaniei, percept. Basesti,
[329] 330 (R 308, U 20, E 81, C trib. ZAlau, p., d. 10 km. g, Bor-
76, seer. cerc. Bachnea. jud. cerc. le§ti.
D ciosantmartin, percept. Bachnea, Barsauta, Kisborsz6 (Solnoc Do-
tribun, ibatfalau, p. u. Bachnea, baca, Ileanda mare), S 847 jc.,
g. loc. L [210] 194 (R 194), C 51, seer.
Barsa, Barza, (Arad. lneu), S 2436 cerc. Ileanda mare, jud. cerc. $1
jc., L [1460] 1445 (R 1433, U 9, percept. Iteanda mare, trib. Dej,
E 3), C 291, secr cerc., jud. cerc. p. u. Ileanda mare, d. 7 km, g.
Buteni, perZept. Ineu, trib. Arad, Ileanda mare.
p. tel., d. 2 km. g. Barsa. Barul mare, Nagybar, (Hunedoara,
Barsa, Dabjonujfalu. (Sala), jibou), Pui), S 5715 lc., L 518] 420 (R
S 1216 jc., L [354] 371 (R 360, 406, U 12; Pt 2), C 91, secr_
E 1), C 86, secr. cerc. Domnm, cerc. Livadia de Camp, jud. ce-c.
jud. cerc. jibou, percept. Somes- si percept. Pui, trib. Deva, p., d.
Odorheiu, trib. Zalau, p. u. San- 2 km. g. Crivadia.
crai, d. 8 km. g. J.bou. Barul mic, Kisbar, (Hunedoara,
Barsana, Barczanfalva, ('y1..ramu- Pal. S 661 jc., L [367] 336 (R
,15, sugatag), S 10.725 jc.. L 336i, C 62, secr. cerc. Livadia de
[3362] 3 317 (R 2814, U 13,E 4851, Camp, jud. cerc. si percept. Pui,
C 716, secr. corn., jud. cerc. si trib Deva, p. u. Barul mare, d.
trib. Sthet, percept. Ocna uga. 2 km. g-. Crivadia.
tag, p., d. 20 km. g. S'1,1-et. Barza, Borzenv. (Caras-Severin,
Barsau, Beregszo, (1-funeioara, 0,4ova) S 2336 .jc., L [551] 453
Deva), S 269,1 jc., L [862] 72 1 (R 404, U 7, 4 42), C 67. seer..
www.dacoromanica.ro
20

' cert. Toplet, jud. cerc. si per- zavlea, trib. Sighet, p. u. Drago--
cept. Orsova, trib. Caransebes, miresti, d. 10 km. g. Vir.eu1 de jos.
p. u. Toplet, d. 1 km. g. Toplet. BAse*ti Bazosd, (Cares Severin,
Barzasca, Berszaszka (Caras-Seve- Faget), S 1089 jc., L [585] 511
tin, Moldova- noun), S 30,391 jc., (R 511), C 132, seer. cerc. Flget,
L [2394] 2200 IR 2037, U 20, G jud. cerc. ti percept. Ilget, trib.
28,E 12, A 103), C 271, secr. Lugoj, p. u. Faget, d. 3 km. g.
cerc , jud. cerc. Orsova, percept. Faget.
Moldova-nouli, trib. Caransebe$, Base$ti," Sziligyillesfalva, (Salaj,
p. jand., p. tel., port la Dunare.
BArzasti, Borzafalva, (Bihor, Beliu), Cehul-Siivaniel), S 3128 jc., L
S 2864 jc., L [287] 292 (R 292), [1159] 1158 (R 1050, U 35, E 73),
C 56, secr. cerc. Archi$, jud. C 218, seer. cerc., lud. cerc Ce-
cerc. Tinca, percept. Beliu, trib. . hul Silvaniei, percept., trib. Zalau,
Oradea mare, p. u. Beliu, d. 14 p., d. 3 km. g. BAse4ti-Olciug.
km. g. Bocsig-Beliu. Ba$tea, Bastya, (Huned 'ara, llia),
Barzava, Marosborsa, (Arad, Rad- S 801 jc., L [219] 181 IR 181),
na), S 9015 jc., L [1813] 1481 C 42, secr. cerc. Lapugiul de jos,
(R 1402, U 55, G 11, E 8-, A 5), jud. cerc. Ilia, percept. Dobra,
C 376, secr. cerc., jud. cerc. $i trib. Deva, p. u. Dobra, d. 3 km.
percept. MariaRadna, trib. Arad, g. Holdea.
p. tel., g. loc Bata, Batta, (Cara$,Severin. Bit-
Barzava, Csikoorzsova. (Ciuc, Ghi- chis), S 8051 jc., L [1629] 1332
me$), S 1358 jc., L [639] 728 (R
64, U 648, fl 16), C 172, secr., (R 1312, U 5, G 10, t 5), C 413.
cerc. Nicoleati, jud. cerc. Mercurea seer. cerc., jud. cerc. FAget, per-
Ciuc, percept. Frumoasa, trib. cept. Birchis, trib. Lugsj, p., d.
Brasov, p. u. Frumoasa, d. 6 km. 4 km. g. BAtuta.
g. Siculeni. Sant., Feketebitor, (Bihor, Tinca),
Basarabeasa, Baszarabasza (Hu- 8 5270 jc., L ]1934] 1039 (R
nedoara, Baia de Cris) S 1171 1798, U 124,E 12, A 5 , C 370,
jc., L [446] 449 (R 449), C 82, seer. cerc., it d. cerc. st percept,
seer. cerc. Vata de jos, jud. cerc. Taxa, ib. Oradea mare, p., tel.,
Baia de Cris, percept. Vata de g. ioc.
jos, trib. Arad, p. u. Vata de jos,
d. 7 km. g. Vata de jos. Batarciu, Batarcs, iSAtmar. Ugo-
BA$coiul mare, Nagybocsk6 (Ma- cea), S 5179 jc., L [1615] 1.00
ramuris, Sighet), S 207 jc., L (R 1280, U 20, G 250, h 150):
[5955] 965 R 123, U 450,E 338, C 433, seer. corn., iud. cen st
A 54), C 169, secr. cerc., jud. percept. Halmeu, tr b. SAtmar.
cerc. $i trib. Sighet, percept. p. jand., p. tel., d. 7 km. g,
CrAciune0ti, vamii., p. jand., p. tel., Halmeu.
g. loc. BMW', Vadpatak, (Cara,s-Severin,
iBA4coiul mic, Kisbocsko, (Mara- FAget), S 1812 jc., .L [5321 474
murirs, lza-Dragomiresti), S 1702 112 474), C 132, secr. cerc. Paget,
jc., L [1056] 1041 (R 982,E 59), jud cerc. ti percept Fa4et, t ib.
C 198, secr. cerc. Cuhea, jud. Lugoj, p. u. Met, d. 2 km. g.
cerc. Viseul de sus, percept, Ro- Faget.

www.dacoromanica.ro
21

Batin, Bitony, (5olnoc - DobAca, - Aita mare, trib. Brasov, p., d. 12


Cheuchis), S 3033; L 11014] 869 km. g. Augustin.
IR 809, U 7, E 53), C 221, seer. BatAnii micr, Kisbaczon, (Odor-
cerc., jud. cerc. Dej, percept. Cheu- heiu,-Oclanch, S 3315 jc., L [(601
chis, trib. Dej, p. u. Unguras, d. 678 (R-37, U 641), C 200, secr.
23 km. g Dej. cerc., ,jud. cerc. si percept. Oc-
Batiz, Batiz, (Hunedoara. Hune- land, trib. Odorheiu, p., d. 7 km.
doara), 8 1963 jc., L [640] 675 g. Augustin,
(R 533, U 3, G 139), C 145, seer. Bautar = Brutar.
cerc., jud. cerc. §i percept. Hune- Bazna, Bizna, (Tarnava mica,
doara, trib. Deva, p. u. Gristur, Diciosinmartin), S 4247 jc., L
d. 5 km. g. Bacea. [1652] 1676 (R 281, U 45, G 1107,
Batiz = Bota (Satmar). A 2434, C 364, secr. corn., jud.
Batiza .totiza (Maramuras cerc. Diciosanmartin, percept.
Bates, Baths,' (Cojocna, Teaca, S Seuca, trib. lbasfalau, p. tel., d.
8536 jc., L 11605] 1559 (R 103. 8 km'. g. 'Media'.
U 26, G 1359, E -2, R 69), C 334, Bazos, Bozos, (Tim'sJorontal, Re-
seer. corn., jud. cerc. ri percept. cas), S 10.349 jc., L [2160] 1451
Teaca, trio. Cluj, p., d. 15 km. (R 1186, U 229, G 27, E 6. A 5),
g. Reghinul Sasesc. C 320, secr. cerc. Bucovat, jud.
Bltruna, batrina (Hunedoara, Ilia), cerc. si percept. Recas, trib.
S 4636 j L [653] 641 (R-641), Timisoara, p. u. Recas, d.., 7 km.
C 187, secr. cerc. Roscani, jud. g. Recas.
cerc. Ilia, percept. Dobra, trib. Bebeni, Aranymez5, (Solnoc-Dob.,
Deva, p. u. Dobra, d. 28 km. Ileanda mare , S 1720 jc., L [1059]
g.. Dobra. 1049 (R 971,E 78), C 227, sea.
Batuta, Bityafalva, ( itrad, Radna), cer-., jud. cerc. Ciachi-Garbou,
8 1276 ic., L [412] 324 (R 306, percept., trib. Dej, p. u. Cuciulat,
U 16, G 1, A 1), C 76, secr. g. loc.
cerc. CApruta, jud. cerc. si per- Becicherecul mic, Kisbecskerek,
cept. Maria-Radna, trib. Arad, (Timis - Torontal, CentralA), S
p. u. Barzava, g. loc. 10049 jc., L [3666] 3642 (R 382,
Bata, Bacza, (Solnoc-Crobaca, Dej), U 70, G 2533,E 9, A 648), C
S 1249 jc., L 18871 864 (R 411, 747, secr. corn., jud. cerc. si trib.
U 444, A 9), C 173, secr. cerc., Timisoara, percept., p, jand., p.
jud. cerc. percept. si trib. Dej, p. tel., g. loc.
u. Rateag, d. 2 km. g. Rateag. Beclean, Bethlen, (FirgAras, rriga-
Bata:tar. Baczalar, (-Hunedoara, ra§), 8 2517 jc., L [1068] 970 (R
Hateg, S 1238 jc, L [355] 306 -970), C 236, secr. cerc., jud. cerc.
(R 297, U 9), C 78, sea, cerc., FAgAras, percept. la§i,trib. Brasov,
jud. cerc. Hateg, percept. Ru§ii, p. u. Fagaras, d. 5 km. g.
trib. Deva, p. u. Rusli, d. 5 Am. FAgAra§.
- g. Colan. Beclean, Szekelybethlenfalva (Odor -
Batanii marl, Nagybaczon, (Trei- he u,. Odorheiu), S 2847 jc., L
scaune, Aita mare), S 15733 jc., 1900] 864 (U 864), C 202, secr.
.L [2172] 1994 (R 194, U 1794, cerc. Bradesti, jud. cerc. si trib.
G 2, E 4), C 440, sea. corn., Odorheiu, percept., p., d. 1 km.
jud. cerc. Sf. Gheorghe, percept. g. Odorheiu.
www.dacoromanica.ro
22

Bec lean, Beth len, (Solnoc-Dobaca. Beinsele,lcisbelenyes,(Bihor,Beius),


Bec lean), 5 5044 jc., L [3070] S 10460 jc., L [778] 746 (R 739,
3088 (R 1240, U 99J, G 14. E E 7), C 140, secr. cerc. Curalele,
666, A 176), C 832, seer. corn., jud. cerc. Beius, percept. Remetea,
pret., percept., jud. cerc., trib. trib. Oradea-mare, p. u. Bears, d.
Dej, pl. land., p. tel., g. loc. 8 km. g. Beius.
Becliza, Betlenhaza. Beiu, MezObo, (Turda-Aries, Turda),
Bedeciu, Bedecs, (Cojocna, Huedini, i 1839 jc, L [699] 701 (R 667,
S 3214 jr,, L [1116] 1137 ift 1122, U 19, E 15), C 115, seer. cerc.
E 8, A 7), C 231, sec-et. cerc. Ceanul mare, jud. cerc. si trib.
Dretea, jud. cerc. Huedin, per- Turda, percept. Agarbiciu, p. u.
cept. Calata mare, tribun. Cluj, Ceanul mare, d. 18 km. g. Chmpia
p. u. Calata mare, d. 20 km. g. Turzii.
Huedin. Beius, Belenyes, (Bihor, Beius , S
Bedeleu, Bedel16, (Turda.Aries, 4255 jc., L [4223] 3904 (R 2062,
'Frascati), S 4168 jc., L [825] U 1175, G 52, E 563, A 52), C
825 (R 821, U 4), C 208, seer.
cerc. Trascau, jud. cerc. lara de 623, seer. corn., pret., jui: cerc.,
ios, percept. Trascau, trib. Turda, trib. Oradea-mare, percept., pl.
p. u.TrAsciu, d. 17 km. g. Buru. jand., p. tel., g. loc.
Bedeni, Bede, (Murhs-Turda, MurAs Bejan, Bersin, (Hunedoara,Deva),
de jos), S 90 jc., L [308] 297 S 787 jc., L [434] b50 (R 650),
(U 293, E 4), C 69, secr. cerc. C 95, seer. cerc. Cainelul de jos,
Troia, jud. cerc. Mereurea Niraj, jud. cerc. gi trib. Deva, percept.
percept. Oaia, trib. Tg.-Muri§, $oimus, p. u. 5oimus, d. 2 km.
p. u. -Mercurea Niraj, d. 4 km. g. g.
Bhlhuseri. Belani, Belafalva, (Treisc., Chezdi).
Bela, Homorodbene, (Odorheiu, S 930 jc., L [7181 768 (U 768),
Odorheiu), S 3667 jc., L [957] C 186, seer. cerc. Estelnic, jud.
905 (R 345, U 67, G 491, E 2), cerc. Tg.-sh uesc, trib. Brasov,
C 212, secret. comun , jud. cerc. percept. Bretcu, p. u. Estelnic,
Ocland, percept. Mugeni, tribun. g.. loc.
Odorheiu, p. tel., g. loc.
Beica de jos, Alsobiiikeny, (Murhs- Belchiugul Codrului, Krasznabel-
Turda, Reghinul de jos), S 1653, tek, (SAtmar, Arded), S 6812 jc.,
jc., L [1047] 1014 (R 306,U- 685, L [2245] 2487 (R 501, U 896, G
. G 1, E 22), C 209, secr. cerc., 1070, E 20), C 387, secr. corn ,
jud. cerc. Reghinul sas , percept. jud. cerc. si percept. Arded, trib.
Gurghiu, trib. Tg.-Mur5s, p. jand , Satmar, p., d 6 km. g. Ads.
p., d. 10 km. g. Reghinul sas. Beldiu, Marosbeld, (Alba de [os,
Beica romans, Felsabolkeny (Mu- Aiud), S 790 jc., L [364] 354 (R
ras-Turda, Reghinul de jos, (S 352, U 2), C 67, secr. cerc. Gar-
.849 jc., L [546] 544 (R 536, E 8), bova de jos, jud. cerc. Aiud, trib.
C 108, seer. cerc. Beica de jos, Alba Julia; percept. Feleiud, 'p. u.
.jud. cerc. Reghinul sas., percept. Teius, d. 6 km. g. Teius.
Gurghiu, tribun. Tg.-MurAs, p. u. Belejeni, Belerseny, (Bihor, Belt's),
Beica de jos, d. 9 km. g. Reghi- S 529 jc., L [340] 365 (R 363, E
nul sas. 2), C 64, secr. cerc. DrSgAnesti,
www.dacoromanica.ro
23

jud. cerc. si percept. Beius, trib. cerc. si percept. Lipova, trib.


Oradea-mare, p. u. Beius, d. 6 Timisoara, p. u. Conop, d. 3 km.
km. g. Beius. g, Nadas.
Belgez, = Bilgez. Beltiug = Belchiugul-Codrului.
Belfire, Belfenyer, (Bihor, Tinca), Belzerind, Belzerend, (Arad, Chisi
S 4229 jc., L [1531] 1537 (R 3, neu), S 1454 jc., L [533] 546 (R
U 1534), C 320, secr. cerc,.. jud. 32, U 514), C 132, secr. corn.,
cerc. si percept. Tinca, trib. jud. cerc. Chisineu, percept. *e-
Oradea-Mare, p. u. Tinca, d. 6 preus, trib. Arad, p. u. \facia*,
km. g. Tinca. d. 22, km. g. Chisineu.
Belini, 13616n. (Treiscaune, Rita- Bencecul german, Fels6bencsek,
mare), S 11,840 jc., L [2354] 2212 (Tunis-Torontal, Recas), S 2755
(R 667, U 1537. E 8), C 5,0, jc. L [1528] 15b6 (R 12, U 12,
seer..corn , jud. cerc. Sf. Gheor- G 1542), C 338, seer. cerc., jud.
ghe, percept. Rita mare, trib. cerc. si percept. Recas, trib.
Brasov, p., d. 8 km. g. A pa fa. Timisoara, p. jar cl., p., d. 8 km.
Belint, Betencze. (Timis-Torontal, g. Pischia.
Recas), S 4107 jc.. L [2618] 2234 Bencecul roman, Als obencsek (Ti-
(R 2125, U 43, G 49, E 11, A 6), misTorontil, Recas), S 3087 jc.,
C 619, secr. corn., jud. cerc. L [676] 646 (R 598, U 24, G 19,
Recas, percept., trib. Timisoara, E 5). C 157, secr. cerc. Bencecul
p. tel., g. loc. german, jud. cerc. si percept.
Recas, trib. Timisoara, p. u. Ben-
Bells, josikafalva,(Cojocna, Huedin), cecul german, d. 91/2 km. Pischia.
S 31,449 jc., L [1739] 1501 (R
1441, U 38; E 15, ft 7), C 335. Bendorf, Bendorf, (Sibiu, Nochrich),
secr. corn., jud. cerc. Huedin, per- S 1578 jc., L [690] 734 (R 728,
cept. Calata mare, trib. Cluj, p., U 4, E 2), C 175, secr. corn.,
d 17 km. g. ChlAtele. jud. cerc. si percept. Nochrich,
Beliu, Bel, (Bihor, Beliu), S 6584 trib. Sibiu, p. u. Nochrich, g. loc.
jc., L [2198] 2197 R 1448, U 603, Benediug, Szenlbenedek, (Solnoc-
G 52,E 67, A 27), C 379, secr. Dobaca, Dej), S 1178 jc., L [653]
cerc., pret., percept., jud. cerc. 644 (R 551, U 73, Cr 3, E 17),
Tinca, trib, Oradea-Mare, s. jand. C 121. secr. cerc. Nires, jud.-cerc.
p. tel., d. 7 km. g. Bocsig Beliu. percept. si trib. Dej, p., d. 3 km.
g. Dej..
Belnac = lohanisfeld. Benefalau, Benedekfalva, (S5laj,
Belobresca, Fejerdomb, (Caras-Se- Simleul-Silvaniei), S 854 jc.: L
verin, Moldova noun), S 2717 jc., [549] 600 (R 474 U 107, E 19),
L [1047] 981 iR 16, U 1, G 9,_ C 124, seer. ce' c. Biusa, jud. cerc.
A 955), C 186, seer. cerc. Pojejena si percept. Cehul-Silvaniei, Crib.
sarbeasca jud. cerc. Sasca mon- ZAlau, p. u. Biusa, g. loc.
tan5, percept. Moldova noun, trib. Benesti, Benefalva, (Bihor, Beliu),
Lugoj, p , port la_ DunAre. S 957 jc., L [304] 312 (R 312),
Belontint, Belethaza,.(Timis-Toron C 53, secr. cerc. Beliu, jud. cerc.
tal, upova), S 4715 jc., L [1152] Tinca, percept. Beliu, trib. Oradea-
1060 (R 990, U 40, G 10, A 20), mare, p. u Beliu, d. 11 km. g.
C 259, secr. cerc. Chelmac, jud, Bocsig Beliu.
www.dacoromanica.ro
24

Benic, Borosbenedek, (Alba de jos, Bercia, Berese, (Cojocns, Hida), S


Teius', S 4359 jc. L [920] 971 3195 jc., L [525] 477 (R 468,-E
(R 942, U 24, G 1, A 4), C 203, 9), C 107, secr. cerc. Cuzaplac,
secr. cerc., jud. cerc Aiud, per. jud. cerc. Hida, percept. Cuza-
cept. Teius trib. Ala .p. tel., plac, trib. Cluj, p. u. Cuzaplac,
d. 10 km. g. Teius. d. 19 km. g. Aghires.
Bentid, Be nczed, (0 lorheiu Cristur), Bercu, Szarazberek, ( Satmar, Sat-
S 963 jc., L [346] 299 (0 299), C mar), S 3349 jc., L [992] 974 ,R
84, secr. cerc. Cooatesti, jud. 228, U 625, E 81), C 139, secr.
cerc. si percept. Cristur, trib.
cerc., jud. cerc. si trib. Satmar,
percept. Botiz, p. jand., p , d. 8
Odorheiu, p., d. 16 km. g. cristur km. g.
Berbesti, Bardfalva, (Maramuras, Berea, Bere, (Satmar, Careit marl),
Sugatag), S 3942 j :., L [2264] S 1498 jc., L [525] 612 (R 50,
2271- (R 1/10, U 11,E 550), C
451,_ secr. cerc., jai cerc. si trib. U 542, E 20), C 110, seer. cerc.
Sighet, percept. Ocna Sugatag, p. Ciumetti, jud. cerc. Careii marl,
jand., p. fel , d. 11 km.. g. Sighet. percept. Sanislau, trib. Satmar,
Bercea = Bercia. p. u. Ciumesti, d. 8 km. g. Sa-
Berchez, Magyarberkesz, (Satmar; nislau. -
$omcuta- mare), S 2555 jc., L Berechiu, AlsObarakony. (Arad,
[564] 576 (R 157, U 416, G 3), lneu), S 8464 jc., L [1904] 1728
C 146, secr. cerc., jud cerc. si (R 1650, U 67,E 10, A 1;, C 540,
percept. $omcuta mare, trib.
Sitmar, p., d. 4 km., g. $om- secr. -com. jud, cerc. si percept.
cuta mare. lneu, trib. Arad, p: u. Cermeiu,
Berchezoaia, Berkeszpataka, (Sat- d. 11 krn. g. Cermeiu.
mar, $omcuta mare), S 2877 jc., Berechiu, Felsabarakony, (Bihor,
L [721] 655 (R 640,E 15), C 181,
Cefa), S 1617 jc., L [561] 528,
(R 502, U 26), C 84, secr. cerc.
seer. cerc. Berthez, jud. cerc, si Roit, jud. cerc. si trib. Oradea
percept. "$omcuta mare, trib. mare, percept. Cefa, p. u. San-
Satmar, p. n. Berchez, d. 12 km. miclausul-roman, d. 5 km. g. Cefa,
g. $omcuta mare. Berecuta, Berekutcza, (Timis-Tor.,
Berchies, Berkenyes, iCojocia, Deta), 6 954 jc., L [J02[ 308 (R
Mociuy, S 2423 jc., L [719] 702 338), C 65, seer. cerc. Omor,
(R 556, U 144,E 6), C 155 secr., jud. cerc. si percept. Deta. trib.
cerc. Frata, jUd. cerc. sl percept. Timisoara, p. u. Birda, d. 5 km.
Mociu, trib. Cluj, p. u. Frata, d. g. Birda.
15 km. g. Sanmihai de campie. Bereghia, Mezobergenye, (Muras-
Berchis, Berkes, (Turda-Aries[lara Turda, Band!, S 3002 jc., L [998]
de Jos), S 2785 jc., L [721] 772 930 (R 350, U 574, E 6), C 250,
(R 740, U 32), C 153, sea. cerc. seer. cerc. Santioana, jud. cerc.
Surduc, jud. cerc. si porcept. Lira
de jos, irib. Turda, p. u. lara de si trib. Tg.- Auras, percept. Band,
jos, d. 5 km. g. Baru. p. u. Baud, g. loc.

www.dacoromanica.ro
26

Bereesau, Beregsz6, (ritnis-Tor., percept. Orastie, trib. Deva, p.


CentralA), S 8370 jc., L [2314] jand. p. u. Qrastie, d. 10 km.
2189 .(R 1736, U 97, G 346, A g. Orastie.
10), C 522, secr. corn., jud. cerc.
si trib. Timisoara, percept. Bed Berini, Temesberdny- (Timis-Tor.,
cherecul mic, p. tel., g. loc. Ciacova), S 3700 jc.-, L [1171]
972 (R 936, U 19, G 13, A 4),
Beregsaul nemtesc, Beregszo- C 220, seer. cerc. Stamora rom.,
nemeti, (Timis-Tor., PeriamoS). jud. cerc. si percept. Ciacova,
8 4810 jc , L [1209] 1066 (R 28, trib. Timisoara, p. u. Stamora
U 48, G 66. A 924), C 263, secr. rom., d. 8 km. g. Libling.
corn., jud. cerc. si percept. !Ned,
trib. Timisoara, p., d. 4 km. g. Berinta, Szamosberencze, (SAtmar,
Be-egsau. _ Seini), S 1457 jc., L [692] 556
Bereni, Szekelybere, (Mures -Turda, (R 506, U 28, E 22), C 110,
Serecl,), S 815 jx., L [456] 484 secr. cerc. Medina, jud. cerc. si
(R 23, U 352.E 9), 'C 96, secr. percept. Seini, trib. SAtmar, p,
cerc., jud. cerc. si percept.
Mercurea Niraj, trib. Tg.-MarAs, u. Medina, d. 5 km. g. Medina.
p. u Magherani g. loc. Berinta, Kovarberencze, (Solnoc-
Berghia=Bereghia. Doblca, Manastur), S 2906 jc.,
L [987] 949 (R 920, E 29), C 262,
Berghiu, Berve, (Alba de jos, Vin- seer. cerc., jud, cerc. LApusul
till de Jos), S 5077 jc., L [1588] ung., percept. Copalnic ManAstur,
1841 (R 876, G 965), C 380, secr. trib. Dej, p. u. Copalnic ManAstur,
cerc., jud. cerc. si trib. Alba Julia, d. 19 km. g. Baia mare.
percept. Vintul de jos, p., d, 15
km. g. Alba-lulia. Berivoii marl, Nagyberivoj, (Fa-
Berindan, Berend, (Satmar, 8at- garas, Fagaras), S 5746 jc., L
mar), S 863 jc., L [524] 564 (R [658] 669 IR 669), C 128, seer.
220, U 328, E 16), C 91, sccr. cerc., jud. cerc. FAgAras, percept.
cerc. OdorAu, jud. cerc. si trib. - Iasi, trib. Brasov. p. u. Herseni,
SAtmar, perc'pr. Botiz, p, u. Odo d. 12 km. g. Fagaris.
rau, d. 7 km. g. Odorau.
Berivoii mid, Icisberivoj, (FtigAras,
Berindea, Piadasberend, (Cojocna, Fagiras), S 6424 je, L [854] 853
Cluj), .5 2526 jc., L1810] 830 (R (R 853), C 172, seer. cerc. Beri
818, U 6, E 6), C 172, seer. cerc. voii marl, jud. cerc. Maras, per-
Sanmihaiu, jud, cerc. si trib. Cluj, cept. Iasi, tribun. Brasov, p. u.
percept. Nal:1461, p. u. Nadasel, Herseni, d. 12 km. g. Fagaras.
d. 17 km. g. Nada tel.
Berindia, Borosberend, (Arad, Bernadia = Bernadia.
$ebis), S 694. jc., L 1383]-364 Berlesoaia = Berchezoaia.
(R 354, U 10), C 80, secr. cerc. Berveni, Borvely, (SAtmar, Careii
Sebis, jud. cerc. Buteni, percept. marl), S 9184 jc., L [2455] 2430
$ebis, trib. Arad, p. u. Sebis, g. (R 16, U 24u0, Ft 14), C 303,
loc.
Berini, Bereny. (Huned., Orastie), secr. cerc., jud. cerc. Careii marl,
8 3995 jc., I,. [741] 647 (R 647), percept. Moftinul mic, irib. Satmar,
C 140, secr. cerc., jud. cerc. si p. jand., varnt, g-10c.
www.dacoromanica.ro
26

Bela, Bese, (Tarnava mare, Sight- Besenova noua, Ujbeseny6, (Tim;


soara), S 4445 jc., L [805] 717 Ioront, Centrala), S 7409 jc, L
(R 130, U 29, G 545,E 13), C [2541] 2456 (U 19, G 2291,E 1,.
192, secr. cerc. Cris, jud. cerc. A 145), C 576, secret. com.,jud.
Sighisoara, percept. Saschiz, trib. cerc. si trib. 7 imisoara, percept.
lbasfalau, p. u. Cris, d. 10 km. Becichereul mic, p. tel., g. loc.
g. Dane*. Beta, Beta, (Odorheiu, Odorheiu),
Besimbac, Besimbak, (Fegaras, S 765 jc., L [380] 354 (U 354),
iiroasul de jos), S 1463 jc., L C 91, secret. cerc. Dobeni, jud.
1560] 559 (R 549, U 10), C 125, cerc. si trib. Odorheiu, percept.
secret. cerc. Vistea de jos, jud. Mugeni, p. u. Mugeni, d. 1 km.
cerc. Fag Aras, percea. Aroasul g. Bighi*-flugeni.
de jos, trib. Brasov, p. u. Vistea Betesti, Betfalva, (Odorh., Cristur).
de jos, g. loc. S 1715 jc., L [538] 513 (U 513),
Besineu, Szekesbeseny6, (Alba de C 132, seer. cerc. Ruganesti, jud,
Jos, Blaj), S 1987 jc., L [725] cerc. si percept. Cristur, tribun.
752 (R 752), C 149, seer. cerc,: Odorheiu, p. u. Cristur, g. loc.
Ohaba, jud. cerc. si percept. Blaj,
trib. Alba - Julia, p. u. Berghiu, d. Betfalau = Betesti.
18 km. g. Blaj. Betfia, Betfia, (Bihor, Centralls),
Besineu, Beseny6 (Intri(a-Nasaud, S 1037 jc., L [461] 526 (R 519,.
Besineu), S 2625 jc., L [717] 695 U 2, E 5), C 89, seer. cerc. San -
(R 72, U 15, H 551, E5, A 52), martin, jud. cerc. si trib. Oradea-
C 172, seer. cerc., jud. cerc. si
trib. Bistrita, percept. Herina, p. mare, percept. Sanmartin, p. u.
u. Bistrita, g. loc. Runtau, d. 5 km. g. Runtau.
Besineu, Buzasbeseny6, (Tarnava Betlenfalau = Beclean (Odorheiu).
mica, lernut), S 3011 jc, L [1107] Betlenhaza, Bethlenhaza, (Caras-
1160 (R 349, U 802, E'9), C 278, Severin, Begheiu), S 2509 jc., L
seer. cerc., jud. cerc. Diciosan- [1020] 927 (R 127, U 218, C557,
martin, percept. lernut, tribun. E 6, A 19), C 180, seer. cerc.,
Ibisfalau, p. u. Sanpaul, d. 5 km. jud, cerc. si trib. Lugoj, percept,
g. Sanpaul. Balint, p., d. 3 km. g. loc.
Besineu, Sepsibeseny5 (Treiscaune,
Sf.-Gheorghe), S 2222 jz., L [455] Beta, Magyarbecze, (Alba de jos,.
459 (R 1, U 455, E 3), C 121, Aiud), S 2745 jc., L [673] 563
secr. cerc.,jud. cerc. Sf.-Gheorghe, (R 51, U 512), C140, seer. cerc.
percept. Boro*neul mare, tribun. Lopadea ungureasca, jud. cerc.
Brasov, p. u. Maga, d. 8 km. Aiud, percept. Riudul de sus,
g. Bita. tribun. Alba-lulia, p. u. Lopadea
Besenova mare, Obesenyo, (Timis-
Torontal, Sannicolaul mare), S ungureasca, d. 18 km. g. Aiud:
14702 jc., L [5913] 5917 (R 16, Beu, Szekelybo, (Muris-Turda,
U 225, G 102, E- 37, A 5337), Sereda), S 859 jc., L [238] 244-
C 1348, secret. corn., jud cerc. (R 14, U 230), C -60, secr. cerc.
Sannicolaul mare, percept., trib. Tompa, jud. cerc. si percept_
Timisoara, p. jand., p. tel. si g. Mercurea Niraj, trib. Tg.-Muras,
loc. p. u. Tompa, d. 9 km. g. Tompa,

www.dacoromanica.ro
27

Beud, 136d, (Solnoc-Dobaca, Cheu- cerc., jud. cerc. Salonta mare,


chi§), S 2411 jc., L [763] 749 percept. Cefa, trib. Oradea- mare,.
(R 649. U 26, E 74), C 192, p. u. Gepiu, d. 7 km. g. Cefa..
secr. cerc. Bozie5, jud. cerc. Bicaciu, Pusztabikacs, (Bihor,Ceica),
Bec lean, percept. Cheuchi, trib. S 667 jc., L [316] 323 (R 323),.
Dej, p. u. Cheuchi§, d. 17 km. g. C 62, secr. cerc. Miclo-Lazuri,
Bec lean. jud. cerc. $i percept. Ceica, trib.
Bezded, Bezdedtelek, ( Solnoc Dob., Oradea-mare, p, u. Miclo-Lazuri,
Ciachi-Garbou), S 2685 jc., L [926] d. 10 km. K. Calea mare.
950 (R 936, E 14), C 184, secr. Bicalat, Plagyarbikal, (Cojocna,
cerc. Osoiu, jud. cerc. §i percept. Huedin), S 1826 jc., L [907] 96
Ciachi-Garbou, tribun. Dej, p. u. (R 4, U 961, E 4), C 200, secr.
Ciachi-Garbou, dist. 22 km. g. cerc. SfAras, jud. cerc. $i percept.
Surduc. Huedin, trib. Cluj, p. u. Huedin,
Bezid, 138z5d (Odorheiu, Cristur), d. 21/2 km. g. Huedin.
S 3781' jo, L [1278] 1165 (R 7, Bicalat, Bikaiat, (Turda-ArieL lara
U 1142, E 16), C 305, sess. cerc., de jos), S 3330 jc., L [558] 593
jud. cerc. Cristur, percept Praid, (R 589, E 4), C 118, secr. cerc.
rib. Odorheiu, d. 7 km. -g. lara de jos, jud. cerc. $i percept.
SAngeorgiu de padure. lara de jos, tribun. Turda, p. u.
Bezidul nou, 135z5dujfalu, (Odorh., lara de jos, d. 10-km. g. Buru.
Cristur), S 2597 jc., L [679] 638 Bicliu, Papbiko, (Satmar, Seini),
(R 90, U 446, E 102), C 175, S 1936 jc., L [379] 373 (R 364,-
secr. cerc. Bezid, jud. cerc. Cris- U 9), -C 72, secr. cerc. Crucisor,
tur, percept. Praid, trib. Odor- jud. cerc. Seini, percept. Homo-
heiu, p., d. 5 km. g.Sangeorgiu rodul de jos, trib. Satmar, p. u.
de padure. Crucisor, d. 3 km. g. Cruci§or.
Beznea, Barodbeznye, (Bih or, Alesd) Bicaz, Gyergyobekas, (Ciuc, Tul-
S 3452 jc., L [1765] 1817 (R 1785, ghes), S 9988 jc., L [7133] 695)
E 31, A 1), C 444, secr. cerc., R 6735, U 172, E 78), C 1765,
jud. cerc. Alesd, percept. Vad, secr. corn jud. cerc. Gheorgheni
trib. Oradea-mare, p, u. Bratca, percept. fulghes, tribun. Brasov,
d. 4 km. g. Bratca. p. jand., p. tel., d. 30 kin. g.
Biborteni, Biborczfalva, (Odorhelu, Gheorgheni.'
Ocland), S 2549 jc., L [883] 843 Bicaz, Bikaczfalva, (SAlaj, Cebu'.
(U 843), C 200, secr. cerc. BA- Silvaniei), S 2427 jc., L ]866] 904
tanii mici, jud. cerc. $i percept. (R 870, U 1, E 32, A 1), C 231,
Ocland, tribun. Odorhelu, p. u. secr. cerc., jud. cerc. Cehul silv.
Baraolt, d. 5 km. g. Augustin. percept. Base§ti, trib. ZAlau-, p.
Bica romans, Icalotabikal,(Cojocna, u. Hodod, O. 1,0 km. g. Cehul
Huedin), S 2935 jc., L [63..i] 652 silo.
(R 652), C 139, secr, cerc. Dretea, Bicfalliu, Bikfalva, (Treiscaune,
jud. cerc. Huedin, percept. Calata Sf. Gheorghe , S 14552 jc., L
romans, trib. Cluj, p. u. Mantis- [1854] 1946 (R 1196, U 747, Cr
turul ung., d. 21 km. g Huedin. 3), C 494, seer. com., jud. cerc_
Bicaciu, Mezobikacs, (Bihor, Cefa), Sf. Gheorgne, percept. Ozun, trib_
S 3042 jc., L [1287] 1322 (R 643 Brapv, p jand., p. u. Ozun, d_
U 191, E 3, A 485), C 240, secr. 6 km. g. Ozun.
www.dacoromanica.ro
2$

Bichigiu, Btikk5s, (Bistrita-NisAud, U 3425. E 114, A 20 , C 567,


Nasiud), S 10918 jc., L [1138] secr. corn., jud. cerc. 5i trib.
1002 (R 1002),'C 225, sect cerc. Oradea-mare, percept. Piscopia,
Salva, jud. cerc. si percept. Na- p. jand., p. tel., g. loc.
sAud, trib. Bistrita, p. u. Nasaud, Biia, Magyarbenye, (Tarnava mica,
d. 15 km. g. Salva. Hususau), S 5835 jc., L 11349]
Bichigi = Bichis (Caras-Severin).
Bichi5, Magyarbiikkos, (Alba de 14)6 (R 1137- U 326,E 12, A 1),
jos. Ocna Murasului), S 2297 jc., C330, sear. cerc. Sona, jud. cerc.
L [839] 832 (R 30, U. 788,E 14), Bab percept. Husus8u, trib. Alba
C 156, secr. cerc., jud. cerc. si Julia, p. u. Sona, d. 1 km. g.
percept. Uioara, trla. Alba Iulia,
p., d. 15 km. g. Ludosul de MurAs. Sona.
Bichis, Kisbekes, (Caras- Severin, Bilbor, Belbor, (Clue, Tulghes), S
Faget), S 1736 jc., L [866] 853 . 5390 jo., L [1352] 1200 (R 1067,
(R 853), C 223, secr. cerc. FAget, U 10a G 1,' E 16, /I 11), C 298,
jud cerc. si percept. Faget, trib. secr. com., jud. cerc. Gheorgheni,
Lugoj, p. u. Faget, .d. 3'/2 km. percept. Tulghes, trib. Brasov, p.,
g. Niger. d 25 km. g. Toplita rom.
Bicsad, Bikszad, (SAttnar, Oasiu , Bileag, Bilak, (Bistrita-NA skid, Be.
S 9620 jc., L [1702] 1702 (R sineu), S 3478 j L [841] 677
1620, U 82), C 343, seer. cerc., (R 230, U 23, G 370, Ell, fi 43),
jud. cerc. Seini, percept. 'Orasul
nou, trib. Satmar, p. tel., g loc. C 150, se r. cerc. $omfalau, jud.
Bicsad, Sepsibilkstad, (Treiscaune, cerc. 5i tribun. Bistrita, percept
Sf. Gheorghe), S 10439 jc., L Herina, p., d. 5 km. g. SAratal
[1971] 1889 (R 370, U 1519 C Bilghez, Biirgezd, (Salaj, $imleu
524, secr. cerc. Micfalau, Njud. Silvaniei), S 960 jc., L [552] 556
cerc. Sf. Gheorghe, percept. (R 15, U 529,E 9, A 3), C 136,
Ghidfalau, trib. Brasov, p. sect. cerc. NasfalAu, jud. cerc.
g. loc, .- ,Simleul Silvaniei. percept. Nas-
Bidin, BUM, (Solnoc Dobaca, falAu, trib. Zaiau, p. u. Nasfalau,
Cheuchis), S 1713 jc., L 1584].' d. 3 km. g. $imleul Silv,
638 (R 625, U 1 A 12), C 127. Biled, Bill6d, (Timis -Torontal, Pe-
secr. cerc. UifalAu, jud. cerc. si riamos-), S 8742 jc., L [3951] 3861
percept. Cheuchis, trib. Dej, p. R 73, U 81, G 3646. E II, Ft 50),
u. Sanmatei, d. 10 km. g Le- C 788, secr. tom., jud. cerc., trib.
chinta.
iertan, Berethalom, (Tarnava. Timisoara, pl. jand., percept, p.
mare, Medias), 8 8147 jc , L
tel., g. lo
[2259] 2237 R 955. U 49. G Binis, Benyes,(Caras-Severin, Bosa-
1232, A 1), C 682,, secr. corn., montanA), S 4634 jc., L [1838]
jud. cerc. Medias', percept. Seica 1593 (R 1564, U 7, G 22y, C 359,
mare, trib. lbasfAlau, p. Jana., p. secr. cerz. Doclin, jud. cerc. Bosa-
tel., d. 11 km. g lba§falau.
Bights, = Mugeni. maont., percept. Jidovin, trib. Lu-
.Biharial_Bihar, (Bihor, Centrals), goj, p. u. Bocsa rom., d. 3 lob.
S 8564 jc., L [3027] 3619 (R 60, g. Doclin..

www.dacoromanica.ro
29

Bintinfi, Benczeenczt (Hunedoara, Bistrita, Besztercze, (Bistrita NA-


Orastie), S 2296 jc., L [824] 867 saud, Oras), 8 9707 jc., L [13,236]
(R 700, U 7, G 160), C 193, sea. 12,364 (R 3716, U 1302, G 5163,
cerc., jud, cerc. OrAstie, percept.
Cugir, trib. Deva, p. u Orastie, E 2018, A 165), C 1601, pref.,
g. loc. . pret, trib., jud. cerc., percept., s.
Birchis, Marosberkes, (Caras-Seve- jand., p. tel., g. loc.
rin, Birchis), S 4774 jc , L [1494] Bita, Bita. (Treiscaune, Sf. Gheor-
1527 (R 1499. U 23, G 5), C 345, ghe), S 861 jc., L [459] 430 (R
secr. cerc., pret., jud. cerc. Fhget, 430, C 120, seer. cerc. Letfalau,
percept., trib. Lugoj, a. jand., p. jud. cerc. Sf. Gheorghe, percept.
tel., d. 10 km. g. Savarsin. - Borosneul mare, trib. Brasov, p.
Birda, Birda, (Timis-Torontal, Deti), u. Letfalau, g. loc.
S 4825 jc., L [1321] 1119 (R 378, Bitfalau = Betesti.
U 24, G 713,E 2, A 2), C 198, Biusa, Bashiza, (Salaj, Cehul-Sil-
secr. cerc. Sculea, jud. cerc. Deta, vaniei), S 2035 jc., L [701] 708
percept. Gataia, trib. Timisoara, (R 319, U 372, E 17),' C 140,
p. tel., g. loc. secr. cerc, jud. cerc. si percept.
Birtin, Berteny, pihor, Alesd), S CehulSilv., trib. Zalau, p., d. 3
905 jc-., L [4521 367 (R 359,E 8), km. g. Cebu! Sily.
C 70, seer, cerc. Vad, jud. cerc.
Alesd, percept. Vad, trib. Oradea- Blab Balizsfalva (Alba de jos, Blaj),
mare, p. u. Vad, d. 2 km. g. Vad. 5 261 jc., L [2204] 1821 (R 1351,
Birtin, Birtin, (Hunedoara, Baia de U 201, G 68, E 188, A 13), C
Cris), S 3906 jc., L [815] 541 331, secr. corn., pret., jud. cerc.,
(R 535, U 6), C 121, seer. cerc., percept., trib. Alba Julia, p. tel.,
jud. cerc. Baia de Cris, percept. g. loc.
Vata de jos, trib. Arad, p., d. 5 Blaja, Tasnadbalizshaza, (Salaj,
km. g. Vats de Jos. 'I a snad), S 1720 jc., L [323] 302
Biscaria, Dedics, (Hunedoara, De- (R 267, U 3G, E 5', C 62, secr.
va), S 1304 jc., L [1297] 1282 cerc. Cehalul-Ung, jud. cerc. sl
(R 529, U 677, G 56, A 20), C percept. Tasnad, trib. Zalau, p. u.
101, secr. cerc, Simeria, jud. cerc. Cehalul Ung., d. 4 km. g. Tasnad.
si trib. Deva, percept. Simeria, p. Blajel; Balizslelke, (Tarnava mica,
u. Simeria, d. 3 km. g. Simeria. Diciosanmartin), S 4434 jc., L
Bisericani, Sentlelek, (Odorheiu, [1800] 1477 (R 1151, U 80, G
Odorheiu), S 2419 jc., L [594] 237, E 9), C 373, secr. corn ,
545 (U 538,E 7), C 150, sect. jud. cerc. Diciosanmartin, percept.
cerc. Lupeni, jud. cerc. si trib.
Odorheiu, percept, Mugeni, p., d Seuta, trib. lbasfalau, p., d. 6
10 km. g. Odorheiu. km. g. Medias.
Bistra, Bistra, (Turda-Aries, Cam B1 ,ieni, Blerseny, (Hunedoara,
perm), S 21,745 jc., L [4117] 4224 Brad S 14,110 jc., L [3337] 3102
(R 4216, U 8), C 1116, seer. cerc. (R 3102), C 655, seer. cerc. Mi-
Campeni, jud. cerc. si percept. hAleni, jud. cerc si percept. Brad,
Campeni, trib. Turda, p. u. Cam- trib. Arad, p. u. Cristior, d. 24
peni, g. loc. km. g. Brad.;
www.dacoromanica.ro
30

Slajova-, Mind, (Timis-Torontal, Boarta, M halyfalva, (TArnava-


Buzias), S 2150 jc., L [5091 450 mare, Medias), S 2738 jc., L [7361
(R 413, U 26, G 11, Ft 10), C 738 (R 491, U 108, 0 139), C
118, seer. cerc. Vucova, jud. cerc. 168, seer. cerc., jud. cerc. Medial,
Buzias, percept. Cheveresul-mare, percept. $eica-mare, trib. lbas-
trib: Timisoara, p. u. Vucova, d. falAu, p. u. $eica mare, d. 2 km.
3 km. g. Nitchidorf. g. $eica-mare.
81aj-sat, Kisbalazsfalva, (Ft lba de Bobalna, Babolna, (Hunedoara.
jos, Blaj), S 1215 jc., L [1463] Geoagiul de jos), S 4559 jc., L
1456 (R 805, U 568, G 25,E 58), [973] 810 (R 798, U 7, G 1, E
C 270, seer. cerc. Blaj, jud. cerc. 10), C 234, secr. cerc., jud. cerc.
si percept. Blaj, trib. Alba -Julia, si percept. Geoagiul de jos, trib.
p. u. Blaj, g. Blaj. Deva p. u. Orastie, d. 4 km. g.
Blandiana, Maroskarna. (Alba de Turdas.
jos, Vintul de jos), S 3766 j.-., Bobda, Papd, (Timis-Torontal, Per-
L [901] 925 (R 919, E 6), C 220, iamos), S 4086 jc, L [1382] 950
seer. cerc., jud. cerc. si trib. (R 669, U 74, G 200. Ft 7), C
Alba-lulia, percept. Vintul de jos., 252, seer. corm, jud. cerc. $i per
p. u. Vintul de jos, p. jand., d. cept. Biled, *rib. Timisoara, p.,
4 km. g. Tartaria. d, 7 km. g. Carpinis.
81a.fallul de jos, Als6balizsfalva, Bobohalma, Mahatma, (Tarnava
(Bistrita NAsaud, lad), S 1937 jc., mice, lernut), S 2733 jc., L [1316]
L [526] 500 (R 469, U 3, E 14 1216 (2 1186 U 25, E 5). C 276,
A 14), C 132, secr. cerc., jud. secr. corn., jud. cerc, DiciosIn-
cer6. $i trib. Bistrita, pe,cept, mA,tia, percept. lernut, trib. lbas-
Hernia, p. u. Sinter eag, d. 7 km. falAu, p. u. Diciosinrnartin, d. 5
g. Sintereag. km. g. Diciosanmartin.
BlashlAul de sus. Fels6balizs- Bobota, Nagyderzsida, (Silaj. Sim-
falva, (Bistrita Maslud, lad), S leul S 4086 jc., L [1385]
17,;-9 jc., L [590] 594 (R z97, E 1461 1R 1223, U 126, G 36, E
4, Pt 93), C 140, secr. cerc. Blas- 69, Ft 7), C 325, secr. cerc, jud.
fal5u1 de jos, jud. cerc. si trib. cerc. $imleul silv., percept. 5Ar-
Bistrita, percept Herina, p. u. tni,5ag, ;rib. ZAlau, p., d. 1 km.
Smtereag, d 81/2 km, g. Sintereag. b. Derjida micA.
81iddresti,Talosfalva,(Sainoc Dab.. Bocaia, Bakonya, (Hunedoara,
Ciachi- airbou), S 344 jc., L [190] Genagiut de jos), 8 2016 jc., L
185 .(R 185), C 36, secr. cerc. [43a) 376 (R 3761, C 88, secr.
Osorhel, jud. cerc. si percept. cerc. Bazes, jud cerc. $1 per-
Ciachi-Garbou, trib. DJi, p. u. cept. Geoagiul de jos, trib. Deva,
Olpret, d. 32 km. g Dej. p. u. Geoagiul de jos, d. 20 km.
Bloaja, Balazsszeg, (Solnoc-Dob., g. Orastie
MetnAstur), S 4633 jc., L.[881 82 Bochia, Boltlya (Cihor, Beliu), S
WI 81, G 1), C 19. sea. cerc. 1688 'jc, L [355; 362 (R 354, E
Lernesti, jud. cerc Lfipusul-ung , 8). C 74cecr. cerc. Be irf, jud.
percept. Copalnic MAnAstur, trib. cerc. Tincn, percept. Beliu, trib.
Dej, p. u. Copalnic MrinAstur, d. Oradea *-2(1-, p. u Beliu, d. 13
23 km. g. Baia mare. kM. g. Bo.sig-Beliu.
www.dacoromanica.ro
31

Bocfcau, Bocsk6, (SAtinar,Ugocea), Bodesti, Bogyafalva, (Arad, Hal-


S 1076 jc., L [470, 458 (R 440, magiu), S 712 jc., L [443] 416
E 10, A 8), C 117, secr. cerc. (R 416), C 81, seer cerc. Bsnesti,
jud. cerc. si percept. Halmagiu,
TArna-mare, jud. cerc. si percept. trib Arad, p. u. Halmagiu, d. 5
Halmeu, trib. Satmar. p. u. Tarna- km. g. HAlmagiu.
mare, d. 7 km. g. Craia. Bodesti, Boz6sd, (Arad, Sebis), S
Bocig, Bokszeg, (Arad Ineu), S 1401 jc., L [791] 780 (R 767, U
7136 jc., L [2679] 2552 (R 2322, 8, E 5), C 160, secr. cerc. Al-
U 199, G 24,E 7), C 497, seer. mas, jud. cerc. gi percept. Buteni,
cerc., jud cerc. si percept. Ineu, trib. A+ ad, p. u. Cil, d. 5 km. g
trib. Arad, p. tel., d. 31/2 k u. g. Almas.
Bacsig.Beliu. Bodia, Szilagybogya, (SAlaj, Zalau),
Bociu = Bac1u. S 1147 jc , L ]472) 374 (R 348,
Bocsa montana, Boksinbanya, E 12, ft 14), C 92. secr. cerc.
(Cara-t-Severin, Bocsa-moniana), Traznea, jud. cerc. $i trib. ZAlau.
S 12992 jc., L [3369] 3079 (R percept. Traznea, p. u. Traznea
1945, U 192, G 860,E 20 A 62),
C 764, secr. corn., pret., jud. cerc., d. 12 km. g Mau.
trib. Lugoj, percept., pl. jand., Bodhaza, Borhaza, (Cojocna, Mo-
p. tel., g. loc. ciu), S 1536 jc., L [497] 464 (R
Bocsa romans, Varboksan, (Caras- 357, U 106, A 1), C 89, secr.
cerc. Mociu, jud. cerc. si percept.
8everin, Bocsa- montana), S 7092 Mo iu, trib. Cluj, p. u. Mociu, d
jc., L [3158] 3024 (R 2414, U 108, 29 km. g. Apahida.
G 326, A 176), C 514, secr. corn., Bod4lau, Erbogyosz16, (Bihor, Mar
jud. cerc. si percept. Bocsa.mon. ghita) S 3093 jc, L [1053] 1070
tans, trib. Lugoj, p. tel., g loc. (R 2, U 1042, E 26), C 230, secr.
Bocsa romans, Olahbaksa, (Salaj corn., jud. cerc. $i percept Mar-
Zelau), 8 2522 jc., L[- 037] 1007 gh ta, trib. Oralea-mire, p. u.
-(R 999. E 4), C 222, seem cerc. Albi4, d. 10 km. g. Marghita.
Borla, jud. cerc. si trib. Zalau, Bodiu, Bogy, (Bihor, Beliu), S 701
percept. Borla, p. u. Borla, g. loc. jc., L [295] s'a contopit la Co.
Bogaltin = Bogoltin. muna Ucuris.
Bocsita, Magyarbaksa. (SAlaj. Z4- Bodofalva,,Nagybod6falva, (Cars's.
Ian), S 1068 ic., L [345] 335 (R Severin, Begheiu), S 3868 jc-., L
321, U 8, E 7), C 65, secr. cerc. [157] 1560 (U 1560), C 258, secr.
Diosod, Jud, cerc. $i trib. Zalau, corn , jud. cerc. si trib. Lugoj,
percept. Borla, p. u. Diosod, d percept. Bann p., d 2 km. g.
8 km. g. Borla. loc.
Bod, Botfaht, (Brasov Barsa de j.), Bodogala, Als6boldogralva, (Odor.
S 4961 jc., L [2.99] 2393 (R 920, traitt, Cristur), S 1970 jc., L [710]
U 100, G 1369, A 4), C 483, 722 (R 11, U 702,E 9), C 188,
secr. corn., jud cerc. $t trib secr cerc Secueni jud. cerc. t.1
B asov, percept. Feldloara, p. tel.,percept. Cristur, trib. Odorheiu,
g. loc. p. u. Cristur, g. loc.
www.dacoromanica.ro
32

Bodoc, Sepsibodok, (Treiscaune, S 63S4 jc., 1_12402] 2352 (R


Sf. Gheorghe), S 1779 jc , L [765] 894, D 1413.E 45), C 432, sec!.
919 (R 3, U 915, E 1), C 258. cerc., jud. cerc. §i- percept. Lu-
secr. cerc. Man, jud. cerc. Sf. do§ul de Mud*, trib. Jurda, p.
Gheorghe, percept. Ghidfalau, /tel., g; loc.
trib. Brave, p. tel., g. loc. Bogata de sus = Bogata rpm_
Bodos, Bodos, (Treiscaune, Alta (Solnoc-Dobaca).
mare), S 2063 jc., L [571] 555 Bogata Olteana, OltbogAt, (Tar-
(R 29, U 526), C 179, secr. cerc. nava mare, Cohalm), S 2910 jc.,
BAtanil , marl, jud. cer c. Sf. L [411] 408 (R 407, U 1), C 86,
Gheorghe, percept. Rita mare, seer. cerc. Dopca, jud. cerc. si
trib. Bra§ov, p. u. BatAnii marl, percept. Cohalm, trib. ,ba§falau,
d. 10 km. g. Augustin.
p. u. Hoghiz, d. 12 km. g. Ho.
morod-Cohalm.
Bodrogul nou, Ujbodrog, (Timi§- Bogata romans, Olahbogat, (Alba
Torontal, firadul nou), S 730 jc., de Jos. Ocna Sibiultn), 8 3817
L )259] 302 (R 297, U 5), C 69, jc., E [1312] 1358 (R 1351, U 7),
seer. cerc. ZadArlac, jud. cerc. .0 270, secr. cerc. PAuca, jud.
Aradul nou, percept. Sacusigiu, cerc. §i percept. Ocna 8ibiului,
trib. Timiloara, p. u. Zadarlac, trib. Alba-lulia, p. u. Pauca, d.
g. loc. 20 km. g. Ocna Sibiului,
Bodrogul vechlu, = Hodo4bodrog. Bogata romans, Felsobegata,
Boerent, Boerfalva, (Solnoc. Dob., (Solnoc.Dobica, Dej), S 1847 jc.,
LApugsul ung.); S 4036 jc, L [935] L [475] 466 (R 431,-E 35), C 76,
715 (R 711,E 3, A 1), C 230, secr. cerc., jud. cerc. parcel t. gi
secr. cerc. Rohia, jud. (rem. §i trib. Dej, p. u. Dej, d. 10 km. g.
CatcAu.
percept. LApu§u1 ung., trib, Dej,
p. u. Lapupl ung., d. 32 km. Bogata ung., Felsobogita, (Sol-
noc Dobaca, Dej), 8 2002. jc., L
g. Dej. [6331 654 (R 636, E 11, R 7),
Bogara = BAgara. C 127, secr. cerc. Bogara rom-.,
Bogaro§, Bogaro$, tTimi§-Toront., jud. cerc. percept. .5i ib Dej,
Periamo§), S 7147 jc., L [26401 p. u. Dtj, d. 9 km. g. CAtcau.
2453 (R 38, U 23, G 2391, A 1), Bogatul = Bogata.
C 414, sea, corn jud. cerc. Bi-
led, percept. Pesac, trib. Timi Bogdana,Kasapatak, (SAlaj ZAlau),
S 4448 jc., L [1073] 1116 (R
*ova, p. tel., g. loc. 1093, E -23), C 246 secr cerc.
Boga§, Szilagybagos, (SAlaj, $im Buclumi, jud. cerc. §i trib. Zdiau,
leul silvaniei), S 4569 jc., L [1343] percept. Traznea, p. u. Buc umi,
1310 (R 149, U 1127, "E 34), C d. 14 km. g. ZAlau.
248, secr. cerc., jud. cerc. $im- Bogdand, Bogdand, (SA aj Cehul
leul silo., percept. NaValau, trib. silvaniei), S 2928 jc., L [974] 976
Zfilau, p., d. 9 km. g. Nagalau. (U 963,E 9, A 4), C 22.) secr.
Bogata de Jos = Bogata ung. cerc., jud. cerc. §i pexe),t, ehul
Bogata de Mural, Marosbogit, Say., trib. Zfilau. p., d. 12 km.
(Turds-Arie§, Ludo§ul de Plura§), g. Curitau.
www.dacoromanica.ro
33

Bogdarigo, Rigosfiirdo, (Timi§- percept. Cincul mare, trib. Bra,


Torontal, Lipova), S 1216 jc., L vtv, p. u. Rodbav, d. 14 km. g.
[474] 447 (R 213, U t3, G 221), Fagara§.
C 83, secr. cerc , jud. cerc. Lipova, Boia-B8rzii, Bojabirz, (Hunedoara,
percept. Rhos, t-ib. nmi?oara, p. Deva), S 2426 jc., L [319] 242
tel., p. land, d. 8 km. g. Sarlota. (R 242), C 65, secr. 'Vetel, jud.
Bogeiu, Bozsaly, (Bihor, Marghita), cerc. si trib. Deva, percept. Soi-
S 583 jc., L 1508] 483 (R 466, mu, p. u. Brani§ca, d. 18 km.
U 9, E 29), C 104, secr. cerc. g. ilia.
Ciutelec, jud. cerc. sl percept. Bolan, Bojan, (Salaj, Crasna), S
Marghita, trib Oradea mare, p. u. 2179 jc., L [719] 678 (R 650, U
Ciutelec, d. 5 km. g. Abramul _8, E 20), C 132, secr. cerc. Ozer,
de jos. jud, cerc. Simleul silv., percept.
Boghi* (Salaj) = Boga§. Cizer, trib. Zalau, p. u. Cizer,
Boghi*, Csengerbagos, (Satmar, d. 15 km. g Simleul silv.
SiUmar), S 4541 jc., L [1554] Bolan, Also bajpm, (Tarnava mica,
1386 (R 738, U 610, G 5, E 32; Diciosantmartin), S 6732 jc., L
A I), C 242, secr. corn., jud. [2028] 1955 (R 1447, U 152, G
cerc. trlb. Satmar, percept.
$i 334, E 22), C 462, secr. com.,
Moftinul mic, p. u. Doba, d. 7 jud. cerc. Diciosantmartin, per
km. g. Ghidani, cept. Seuca, trib. lbagalau, d.
Bogodint, Bogorfalva (Cara-Se- 7 km. g. Cetatea de balta.
verin, Racasdial, S 4430 jc , L
[845] 730 (R 727, E 3), C 181, Boianul mare, Tasnadbajom (Sa-
secr. cerc. Slatina, jud. cerc. si laj, Ta§nad), S 5290 jc., L [1404]
percept. Sasca mont, trib, Lugoj, 1229(R 911, U112,rE 15; A 191),
p. u. Slatina, d. 10 km. g. Racasdia. C 269, secr. cerc. Patalul mare,
Bogoltin, Bogolteny (Ca ra0ev., jud. cerc. 8i percept. Tapad, trib.
Teregova), S 11666 ie., L [1856] Zalau, p. u. Patalul mare, d. 10
1732 (R 1732), C 407, secr cerc. km. g. TA§nad.
, Corneareva, jud. cerc. V percept. Boine§ti Bujanhaza, (Sitmar, Oa.
Teregova, trill. Cararvbq p. u. siu), S '2157 jc, L [762] 760 (R
Corneareva, d. 15 g. Crusovitt. 702, U 58), C 169, secr. cerc.
Bohani, Bajnokfalva, (Arad, *ebiO, Bicsad, jud. cerc. Seini, percept.
_8 1-386 jc., L [473] 451 (R 444, Orasul.nou, trib. Satmar, p. u.
L 2, E 5), C 84, secr. cerc. Dezna-, Bicsad, d. 4 ktn. g. Bicsad.
jud. cerc. Buteni, percept. $ebi§, Boita, Boicza, (Hunedoara Brad),
trib. Arad, p g. loc. S 612 jc., L [1230] 765 (R 507,
Boholt, Boholt, (Hunedoara, Deva), U 56, G 202), C 327, secr. cerc.,
S 1491 jc., L [647] 550 (R 550), jud. cerc. Brad, percept., trib.
C 115, sect. cerc. Soitnqul mu- Arad, p. tel., p. jand , d. 19 km.
rasan, jud. cerc. §i trib. Deva g. Deva.
percept. Soimu§, p. u. Soimn Boita, Boicza, (Hunedoara, Hateg),
d. 10 km. g. Deva. S 3103 jc., L [653] 426 (R 426),
Boholt, Boholcz, (TArnava mare; C 98, secr. cerc. rarcadinul 'de
Cincu mare), S 3788 jc.. L [782] sus, jud. cerc. §i percept. Hateg,
808 (R 807, A 1), C 101, secr. trib. Deva, p. u. Hateg, d. 13 km.
cerc. Calbor, jud. cerc. F8garn, g. Hateg.
I ictionarul Transilv. pollee It. 3
www.dacoromanica.ro
34

Boif a,. Boicza, (Sibiu, Cisnadie), (R 851, G 18), C. 225, secr. cerc.,
5 17.348 jc , L [1657] 1383 (R jud. cerc. gi trib. Lugoj, percept.
1379, U 4), C 370, seer. com., Herendesti, p. jand., p. tel., g loc.
jud cere. si trib. Sibiu, percept. Bolentineni, Nyaradbilintralva,
Talmaciu, p. u Talmaciu, g. loc, (Mural-Turda, Mulls de jos), S 277
- Boiu, Mez6baj, (l3ihor, Salonta), jc., L (225] 224 (R 214, U 4, E
8 3879 jc., L [1443] 1514 (R 49, 6), C 50, seer. ,cerc. Murgesti,
U 1453, E 12), C 276, secr. corn., jud. cerc. Mercu reaNiraj, percept
jud. cerc. si percept. Salonta Oaia, trib. Tg. Muras. p, u.
mare, trib Oradea mare, p. u. sareni, d. 21/2 km. g. Pasareni
Ciumeghiu, d. 7 km. g. Ciumeghiu. Bologa, Sebesvar, (Cojocna, Hue-
Boiu, Boj, (Hunedoara, Geoagiul din), S 2190 ic , L [1114] 1014
de jos). S 2423, jc , L [598] 566 (R 1014), C 191; seer. cerc. Mor
(R 566), C 136, sect-. cerc. Bo- laca, jud. cerc. si percept. Hue
bilna, jud. cerc. si percept. din, trib. Cluj, p., u. Poeni, d.
Geoagiul de jos, trib. Deva, p. u. km. g. Poeni.
Orastie, d. 10 km. g. Orastie. Bolva§ni(a, Bolvas, Caras-Severin,
Boiul de jos, Als6boi, (Hunedoara, Caransebes), S 1889 jc., L 1849]
Pia), S 782 jc., L 1197] 163 (R 793 (R 793), C 181, secr. cerc.
163), C 49, secrc. cerc. Gurasac14, Carpa, jud. cerc. si trib. Caran-
jud cerc. Iliatpercept. Zam, trib. sebe$, percept. Caransebesul nou,
Deva, p. u. Gurasada, d. 6 km p. u. Carpa, d. 41/2 km. g. Carpa.
g. Gurasada
Boiul de sus, Fels6boj, (Hune- Bontgeni, Pusztatelek, (Satmar,
doara, Ilia), S 1427 jc., L [527] Baia mare, S 471 jc., L [247]
. 484 (R 484), C 115, sets cerc. 269 (R 267, A 2), C 46, secr.
Gurasada, jud. cerc. Ilia, percept. cerc. DAnesti, jud cerc. Baia
Zam, trib. Deva, p. u. Gurasada,. mare, percept. Baia mare, tribe
d 7 km. g. Gurasada. Satmar, p. u. Baia-Sprie, d. 6
Boiu mare, Nagyb6ny, (Solnoc- km. g. Baia - Sprie.
Dobaca. Ileanda mare) S 9566 Bout, Boncznyires (Solnoe-Dobaca,
[882] 873 (R 843, E 30), Gherla), S 2080 jc,-, L [652] 550
C 232, secr. cerc., jud. cerc: si (R 516, U 7, Ft 27), C 120, secr.
percept Ileanda mare, trib. Dej, cerc. Silvas;jud_cerc. si percept.
p. u. Ileanda mare, d. 4 km. g. Gherla, trib. Dej, p. u. Gherla,
1!eanda mare. d. 8 km. g. Gherla.
Boiu mare, Bun, (Tarnava mica, Bonte§ti, Bonczafalva, (Arad $e
lbasfalau) S 6763 jc., L [2020] big), 8 2410 jc, L [947] 790 (R
-/025 (R 1554, U 458 G 13), C 765, U 11,E 14), C 200, seer.
455, secr. cerc, jud cerc. Sighi- cerc GurahOnt, jud. cerc. si per-
soara, percept. si trib. ibasfalau, cept Buteni, trib. Arad, p. u.
p. jand., p. v. Ibasfalau, d. 8 km. Gurahoncz, g. loc.
g. Sighisoara. Bon ida, Boriczhida,(Cojocna Cluj),
Bolda = Stana. S 7222 jc. L [2357] 2306 (R 1316,
Boldogaia = Bodogaia. U 9D0, G 9, E 31), C 338. secr,
Boldo0u = 13-)rdos. cerc., jud. cerc. si trib. Cluj, per-
Boldur, Boldor, (Cara s-Severin, cept. iipahida, p. jand., p. tel.,
Lugoj), S 3549 jc., L [1106] 869 g. loc.

www.dacoromanica.ro
35

Borcut, Borkut, (So lnoc-Dobaca, 68, E 222, A 131, C 517 seer.


Lanusul (mg) S 2177 jc., L [603] com , jud. cerc. si trib. Bistrita,
528 (R 525, E 3), C 141, secr. percept , p. jand., p. tel., g. loc.
cerc. Dobritinas, jud. cerc. si per- Borgorus, Oroszborgo, (Bistrita
cept. LapUsul ung., trib. Dej, p. u. Nssaud, lad), S 1823 ic., L [949]
Lapusul ung, d. 32 km. g. Galgau. 949 (R 929, U 8, E 12), C 235,
Bord, Bord, (Tarnava mica lernut), secr. cerc. Borgojoseni, jud. cerc.
S 1484 jc., L [635] 630 (R 630), si trib Bistrita, percept. Borgo-
C 109, secr. cerc. Deag, jud. cerc. prund, p. u. Borgoprund, g. loc.
Diciosantmartin, percept. lernut, Borgo- suseni, Felsoborgo, (Bis-
trib. fbasfalau, p. u. lernut, d. 7 trita-Nasaud, lad), S 2845 jc., L
km. g. lernutel. [954] 983 (R 902, U 27, G 22,
Bordos, Bordos, (Odorheiu, Cris - E 32), C 204, seer. cerc., jud.
tur), S 1530 jc., L [481] 447 (U cerc. §i trib Bistrita, percept.
441,E 6), C 115, secr. cerc., jud. Borgoprund, p. u. Borgoprund,
cerc. si percept. Cristur, trib. g. loc.
Odorheiu, p. u. Chindul mare, Borgotiha, Borgotiha, (Bistrita-
d. 4 km g. Gialacula. Nasaud, lad). S 27182 jc., L [2536]
Borgobistrita, Borgobesztercze, 2592 (R 2357, U 28, G 62,E 52,
(Bistrita-Nasaud, lad), S 39.884 A 93), C 548, secr. cerc., *jud.
jc., L 12907] 2572 (R 2473, U 25, cerc. si trib. Bistrita, percept
G 27, E 45, A 2), C 564, seer. Borgoprund, p. u. Borgoprund,
com., jud. cerc. si trib. Bistrita, d. 2 km. g. Borgoprund.
percept. Borgoprund, p. u. Bor-
goprund, d. 3 km. g. Borgoprund. Boris, Szilagyballa, (Salaj, Zalau),
Borgojoseni, AlsoborgO, (Bistrita S 2654 jc., L [1174] 1137 (R 3,
IlAsaud, lad, S 2766 jc., L [1832] U 1134), C 246, secr. cerc., jud.
1304 (R 1271, U 4, G 6, E 23), cerc. si trib. Mau, percept., p.
C 235, seer. cerc., jud. cerc. si tel., g. loc.
trib. Bistrita, percept. Borgoprund, Borleasa, .Lonkafalva, (Solnoc-
p u. Borgoprund,. g. loc. bobaca, Beclean), S 2107 jc., L
Borgo - milloceni, KOzepborgo, [515] 493 (R 465,E 8, A 20), C
iBistrita7N5saud, lad), S 2367 jc., 93, sea. cerc. Tarlisua, jud. cerc.
L [1257] 951 (R 886, E 56, Ft 9). si percept. Beclean, trib. Dej, p.
C 250, secr. cerc. Borgo suseni, u. Spermezeu, d. 28 km. g. Rateag
'jud. cerc. si trib. Bistrita, percept. Borlesti, Barlafalu, ( Satmar, Seini),
Borgoprund, ry, u. Borgoprund, S 4402 jc., L [1553] 1453 (R
d. ,2 km. g Borgo-suseni. 1055, U 44, A 354), C 306 seer.
Borgo muraseni, Marosborgo, cerc. Pomi, .jud. cerc. Seini, per-
(Bistrita Nasaud. lad), S 52 509 cept. Homorodul de jos, trib.
jc., L [1175] 1093 (R 1020, U 6, Satmar, p. u. Pomi, g. loc.
E 67), C 238, seer. cerc. Borgo- Borlova, Bodo, (Caras-Severin,
Tiha, jud. cerc. si trib. Bistrita, Caransebes), S 15321 jc., L
percept. Borgoprund, d. '10 km. [1665] 1438 (R 1438', seer. cerc.,
g. Borgoprund. jud. cerc. si trib. Caransebes,
Borgo-nrund, Borgoprund, (Bis- percept. Caransebesul nou, p. u.
trita-Nasaud, lad), S 4619 jc., Caransebes, d. 13 km. g. Caran-
1x.12758] 2508 (R 2187, 1E18, G sebes..
www.dacoromanica.ro 3.
36

Borloveniu nou, Moor !overly, Borsig = Burzuc.


(Carae Severin, Bozovici), S Bore, Bors, (Bihor, CentralA), 5
12158 jc., L [731] 641 (R 634, 3611 jc., L [1289[ 1222 (R 63
U 7), C 145, secr. cerc. Prigor, U 1151, G 1, A 7), C 231, seer.
jud. cerc. ei percept. Bozovici, corn., jud. cerc. ei trib. Oradea-
trib. Caransebes, p. jand., . p u. mare, percept. Piscopia, p., g. loc.
Prigor, d. 20 km. g. lablanita. Borgia, Borostelek, (Bihor, Cen-
Borloveniu vechlu, Oborloviny, tral), S 2216 jc., L [700] 725
(Cara, - Severin, Bozovici), S (R '120, E 5), C 146, secr. cerc.
5135 jc., L [1017] 815 (R 810, Sacidat, jud. cerc. si trib. Oradea-
G 5), C 218, seer. cerc. Prilipet, mare, percept. Tileagd, p. u. SA-
jud. cerc. ei percept. Bozovici, cadat, d. 10 km. g. SActiclat.
trib. Caransebes, p. u. Prilipet,
d. 23 km. g lablanita. Borsa, Kolozsbors4, (Coiocna,
Borodul mare, Nagybarod, (Bi- Borgia) S 6886 jc., L [2333] 2469
hor, Aleed), S 1366/ jc., L [3183] (R 2052, U 373, E 44), serr. cerc.,
3320 (R 1261. U 129, G 15. E pret., jud. cerc. el trib. Cluj, per-
195, A 1720), C 630, seer. cerc., cept., p. jand., p. tel., d. 13 krn.
jud. cerc. Aleed, percept. Vad, g. Valasut-Bontida.
trib. Oradea-mare, p., p. jand., Borgia; Borsa, (Maramurae, VieAu),
d. 10 km. g. Vad. S 82,583 jc., L [9343] 14451 (R
Borosineu = lneu (Arad). 7179, U 278, G 3955, E 2991,
Borosneul mare, Nagyborosnyd, A 48), C 1817, seer. corn, jud.
(Treiscaune, Sf. Gheorghe), S cerc. VisAul de sus, percept., trio.
_3335 jc., L [1544] 1438 (R 14, Sighet, p. tel., p. jand., g. loc.
U 1371, E 53), C 388, seer. com., Borsa noun, Borsafrjfalu, (Cojocna.
jud. cerc. Sf. Gheorghe, percept., Borsa), S 3077 jc, L [936] 991
trib. Brasov, p. tel., p. jand., g. (R 957, U 29, G 2. E 3), seer.
loc. cerc. Sinthu, jud. cerc, si trib. Cluj,
Borosneul mi; Kisborosnyd, percept. Borgia, p., p. jand., d. 29
(Treiscaune, St. Gheorghe), S km. g. Cluj.
7436 j L [1602] 1619 (R 1059, Borumlaca, Baromlak, (Bihor Mar-
U 557,E 3), C 352, seer. cerc., ghita), S 2369- jc., L [806] 906
jud. cerc. Sf. Gheorghe, percept. (R 318, U 4, E 11. /31 5791, C 122,
Borosneul mare, trib. Brasov, p., seer, cerc. Cuzap, 'jud. cerc. Mar-
d. 2 km. g. Boroeneirl mare. ghita, percept. Suplac, trib. Ora-
Borozel, Kisbar6d, (Bihor, Alesd). dea mare. p. u. PopeW, d. 24
S 1209 jc,, L [71-] 706 IR 684, km. g. Marghita.
U 5, E 14, A 3), C 153, secr. cerc., Borz, tiorza. (Bihor Beius), S 1000
jud. cerc. Bleed, percept. Vad. jc.,:,L [431] 393 (R 384, U 7, E 2),
&lb. 'Oradea-mare, p. u. Borodul C 71, seer. cerc. Uileacul de Beius,
mare, d. 6 km. g. Vad. jud. cerc. el percept. Beius, trib.
orsec, Borszek (Ciue, Tulghes), Oradea mare, p. u. Uileacul de
S 2127 P., L [1862] 1418 (R 176, Beius, g. loc.
U 1134, 6 10,E 92, A 6), C Borza, Egregyborzava, (SAUL
379, seer. com., jud. cerc. Gheor- Jibou), S 1065 jc., L [409] 412
gheni, percept. Tulghes, trib. Bra- (R 409,E 3), C 94, secr. cerc.
4ov, p., d. 27 km. g. Toplita rom. Creaca, jud. cerc. Jibou, percept.

www.dacoromanica.ro
3/

Triznea, trib. Zalau, p. a. Creaca, ikrcept. Herendesti, p. u. Sad-.


d. 5 km. g. Jibeu. zani, d. 16 km. g. Lugoj,
Bos, = Bozeni. Bothaza ^ Bodhaza.
BOS, Icolozso6s, (Cojocna Cojocna), Botinestl, Bottyanfalva, (Cams-
S 3335 jc., L [955] 970 (R 933, Severin, Faget), S 2084 jc., L [538]-
U 33,E 4), C 207, secr. cerc. 366 (R 466), C 103, sea. cerc.
Pata, jud. cerc. si trip. Cluj, per Bujor, jud. cerc. si percept. rAget,
cept Cojocna, p. u. Pata, d. 3 trib. Lugoj, p. u. Bujor, d. 5 km.
km. g Tune lul Cojocna. g. Bujor.
Bog, Bos, (Hunedoara, Hunedoara), Botiz, Batiz, (Satmar, Satmar), S
S 2761 jc., L [775]. 858 (R 844, 6367 jc., L [171.2] 1505 (R 754,
U 14), C 200, secr. cerc. RacAstia, U 667,E 64), C 365, seer. cerc.,
jud. cerc. si percept. Hunedoara, jud. cerc. si trib. 8atmar, percept.,
trib. Deva, p. u. Hunedoara, d, p. u. Osvariu, g. loc.
5 km. g. Hunedoara. Botiza, Batiza, (Maramuras, Dra-
Boscolu = Bascoiu. gomiresti), S 12,998 jc., L [1953]
1861 (R.1667, E 194), C 400,
Bosorod, BosorOd,' (Hunedoara, secr. cerc. Rozavlea, jud. cerc.
tiategi, S 5442 jc., L [1491] 1363, VisAul de sus, trib. Sighet, per-
IR 1363), C 325, secr. cerc. Chitid, cept. Rozavlea, p, u. Rozavlea,.
jud. cerc. Hateg, percept. Rusi, d. 31 km. g. Vi5aul de jos.
trib. Deva, p. u. Rusi, d. 21 km. Boutar = Brutar. -
g. Criseni.
Bo tean, Mezabottyln, (Bihor, Cen- BOz, Buzd, (Alba de jos, Ocna-
trals 1, S 1325 jc., L [514] 566 Sibiului), S 3728 ic., L [1069] 1050
(R 556), C 101, seer. cerc. lneu, (R 614, U 10, G 426), C 232,
jud. cerc. si trib. Oradea mare, secr. cerc., jud. cerc. si percept.
-percept. Tileagd, p. u. lneu, d. 9 Ocna Sibiului, trib. Alba-lulia, p.
km. g. Tileagd. u. Cunta, d. 8 km. g. Cunta.
Botesti = Botiesti. Boz, BOz, (Hunedoara, Ilia), S 1668
jc, L [814] 749 (R 749,, C 180,
Botez, Batizhaza, (Alba de jos,
Oena MurAsului), S 1290, jc,, L seer. cerc. Branisca, jud. cerc. si
(3331 327 (R 305, E 6, A 16), percept. Ilia, trib. Deva, p. u.
C 70, seer, cerc. Cecalaca, jud. Branisca, d. 6 km. g. Brani5ca.
cerc. si percept Uioara, trib. Alba- Bozed,Buzed,(oluras-Turda,Band),
lulia, p. u. Ciuci, d. 5 km. g. S 1390 jc., L [468] 455 (R 452,
Ciuci. U 2, G 1), C 104, secret. cerc.
Botfeiu, Botfej, (Bihor, Beliu), S Samsud, jud, cerc. si trib. Tg.-
6134 jc., L [423] 466 (R 402, U Muds, percept. Bandul de am-
52, E 12), C 90, secr. cerc. Co- ple, p. u. Bandul de Campie, d.
frailest', jud. cerc. Tinca, percept. 6 jcm. g. $annud.
Beliu, trib. Oradea mare, p. u. Bozeni, Szekelybos, (MurAs-Turda,
ComAnesti, d. 18 km. g. Bocsig- Mulls d. s.), 8 659 jc., L [251]
Beliu. 226 (R 46, U 180), C 73, seer.
Botiesti, Borzasfalva, (Caras-Se- cerc. ledul, jud. cerc. §i tribun.
verin, Lugoi), S 2619 jc., L [237] Tg.-Mures, percept. Erneul mare,
220 (R 220). IZC 42, secr. cerc. p. u. ledul, d. 11 km. g. Targu-
SarAzani, jud. cerc. si trib. Lugoj, Murils.

www.dacoromanica.ro
38

ozes, Bozes, (Hunedoara, Cerra- Bozovici, Bozovics, (Carn-Seve-


glut de jo%), S 2554 jc., L [733] rin, Bozovici); S 26944 jc., L
659 (R 659), C 164, secr. cerc., [4243] 3557 (R 3351. U 17, G
jud. cerc. Geoagiul de jos, trib. 156,E 9, A 24), C 945, secret.
Deva, percept. Balsa, p. u. Ge- corn., pret., jud. cerc., percept.,
oagiul de jos, d. 19 km. g. trib. Caransebe, p. tel , d. 31
Orb km. g. Anina.
Bozias, Borzas, (Tarnava-mica, Di- Brad, Brad, (Hunedoara Brad), S
ciosanmartin), 5 1826 jc., L [706] 5110 jc., L 14272] 3593 (R 2914.
666 OR 594, U 71,. G 1), C 141, U 464, G 85, E 99, A 31), C
secret cerc. Seuca, jud. cerc. 1197, secr. corn., pret., jud. cerc..
Diciosanmbrtin, percept. Seuca, trib. Arad, p. tel. g. loc.
trib. 1bn/bau, p. u. Diciosan- Brad, Feny8falVa, (Sibiu, Cisnadie),
martin, d. 1 km. g. Diciosan S 5865 jc., L [1081] 1146 (R 620,
martin. G 526), C 230, secret. corn., jud.
Bozies, Szilagyborzas, (Salaj, $im- -cerc. si trib. Sibiu, percept. Tal-
leul Silvaniei), S 1594 jc., L [531] maciu, p. u. Avrig, Q. 4 km. g.
517 (R 128, U 379, E 9, A 1), Avr g.
C 107, secret. cerc. Bogas, iud. BradAtel, Bradaczet, (Hunedoara,
cerc. Simleul Silv., percept. Nas. Ilia), S 1407 jc., _L [522] 431
falau, trib. Zalau, p. u. Bogas, (3 431)i C 101, secr. cerc. Bur-
d. 9 km. g. Nasfalbu. zuc, jud. cerc. Ilia, percept. Zam,
Bozi* Magyarborzas, (Solnoc- trib. Deva, p. u, Zam, d. 6 km.
Dobaca, Cheuchis), 5 2302 jc., g. Zam.
L [812] 798 (R 407, U 348, E Bradesti, Feny6d, (Odorhei, Odor-
43), C 187, secr. cerc., jud. cerc. bei), 5) 3166 jc., L [767] 748
si percept. Cheuchis, trib. Dej, p; (R 4, U 137, E 7), C 172, secr.
d. 20 km. g. Beclean. cerc., jud cerc. si trib. Odorhei,
Bozinta mare, Nagybozinta, 'Sat. percept. Beclean, p. u. Beclean,
mar, $omcuta mare), S 1552 jc., d. 13 km. g. Beclean.
L [508] 482 (R 465, A 1/), C Briidet, Biharfenyves, (Bihor, Vas-
118, secret. cerc. Lapusel, jud. cau), S 2425 jc., L [669] 647 (R
cerc. i:rmcuta mare, percept. Satu- 647), C 110, seer. cerc. Dumbra-
lung, trib. Satmar, p. u. Tautii de vani, jud. cerc. si percept. Vascau,
jos, d. 3 km. g. Busag. trib. Oradea-mare, p. u. Dum bra-
Bozinta mica, Kisbozinta, (Satmar, vani, d. 71/2 km. g. Sudrighiu.
$omcuta mare), S 864 jc., L Brildut, Bardocz, (Odorhei, Oc-
[499] 490 (R 478, A 12), C 116, land), S 3060 jc., L [892] 900 (R
secret. cerc. Lapusel, jud. cerc. 10, U 890), C 219, secret. cerc.,
$omcuta mare, percept. Satu lung, percept. Ocland, jud. cerc. si trib.
trib. Satmar, p. u. Lapusel, d. 2 Odorhei, p.,. 12 km. g. Au
km. g. Uprise!. gustin.
Bozna, Szentpeterfalva, (Salaj, Braglez, Totszallas, (Solnok -Dob.,
Zalau), S 1886 jc., L [643] 560 Ciachigarbou), S 1704 jz., L [449]
(R 537, U 12,E 10, A 1), C133, 467 (R 454, U 6, E 7), C 88,
secr. cerc. TrAznea, jud. cerc. ar secr. cerc. Surduc, jud. cerc si
trib Mau, percept. Triznea, percept. Ciachigarbou, trib. Del,
Traznea, d. 8 km. g. Zalau p. u. Surduc, d. 43 km. g. Surduc.

www.dacoromanica.ro
39

Bran, Torcsvar. (Fagaras, Bran), . Brates, Ba atos, (Treiscaune, Co-


S 3956 jc.. L [1136] 1010 (R 968, vasna), S 2858 jc., L [1427] 1043
U 25, G 17), C 242, secr. cerc., (R 10, L) 1017, E 15, A 1), C
jud. cerc. si percept_ Zarne§ti, 235, secr. cerc., jud. .cerc. Tg.
trib. Brasov, p tel., d. 8 km. g. sacuesc,. percept. Covasna, trib
.Tohanul vechi. Brasov, p., g. loc.
Brancovenesti; Marosvdcs, .(Mu: BratfalAu,Mezobaratfalva,(Cojocna.
rAs-Turda, Reghinul de sus), S Teaca), 5 926 jc., L [334] 293
2081 jc., L [1190] 1228 OR 324, (R 293), C 70, secr. -cerc. Archiud,
U 888, G 4, E 12), C 244. seer. jud. cerc. si percept. Teaca, trib.
cerc., jud. cerc. Reghinul sasesc, Cluj, p. u. Teaca, d. 6 km g.
trib. Tg.-Mural, percept. Reghin Sanmihai de campie.
sat, p. tel., s. jand., g. loc. BrAzesti Beizesd, (Turda Aries.
BrAnesti, Avasfalva, (Caras-Severin, Trascat:), S 2772 jc., L [484] 409
Faget). S 2897 jc., L. [685] .594 (R 469), C 95, seer. cerc. Ofen-
(R 594), C 179, secr. cerc. Faget, baia, jud. cerc. Campeni, percept.
jud. cerc. si percept. Faget, trib. TrAscau, trib. Turda, p. u. Ofen-
Lugoj, p. u. Faget, d. 8 km. g. . baia, g loc
FAget. Braznic, Briznic, (Hunedoara, Ilia),
Branisca, Branyicska (Hunedoara, S 1367 jc., L [702] 670 (R 668,
Ilia), S 2526 jc., L [848] 687 (R A 2), C 172, secr. cerc. LApusnic,
646, U 37, G 2, A 2), C 173, secr. jud. cerc. Ilia, percept. Dobra, trib.
cerc., jud. cerc. si percept. Ilia, Deva, p. n. Dobra, d. 3 km. g.
trib. Deva, p. tel., g. loc. Ilia.
Braseu, Brasso, (Hunedoara, Ilia), Brazova, Beganviresd, (Carat-Sev.,
S 2807 jc., L [548] 482 (R 482), Paget), S 1778 jc., L [459] 37U
C 114, secr. cerc. Zam, jud. cerc. (R 370), C 125, secr. cerc. Curtea,
Ilia, percept. Zam, trib. Deva, p. jud cerc. Faget, percept Curtea,
u. Zam, Al. 18 km. g. Zam. trib. Lugoj, p u. Curtea, d. 21/2
Brasov Brasso, (Brasov, Oras), S km. g. Marginea.
.34283 jc., L [41056] 40335 -(R Brea soya, Barsom falva, (Ca ras-
12183, U 15137, G 11293,E 1505, Severin, Oravita mont.), 5 900 jc
i 217), C 4614, pref., trib., jud. L [386] 310 (R 2, U 25, G 272,
cerc., Cp. jand., adm fin., p. tel., A 11), C 80, secr. cerc Como-
g. riste, jud. cerc. Oravita mont.,
Bratca, Baratka, (Bihor, Alesd), S percept. Cacova, trib. Lugoj, p. u.
4667 jc., L [1536] 1672 (R 1396, Forotic, d. 1 km. g. Forotic.
U 86, G 16, E 154, A 20), C 313, Breaza, Breaza, (FaRaras, Fagaras),
sea. cerc., jud. cerc. Alesd, per- S 4789 jc., L [1304] 1101 (R 1099,
cept. Vad, trib. Oradea-mare, p,, U 2), C 210, sea. cerc. Lisa, jud.
g. loc. cerc. Fagaras, percept. Iasi, trib.
.Brateiu, Barathely, (TArnava mare, Brasov, p. u. SAmbAta de i06, d.
Medias), S 3632 jc, L [1463] 1470 13'/2 km. g. Voila.
(R 780, U 31, G 656, A 3), C Breaza, Beresztelke, (Mural-Turda,
321, secr. corn., jud. cerc. 5i per- Reghinul d. J ), 5 2209 jc., L
cept. Medias, trib. lbasfalau, p. [1178] 1199 (R 376, U 817,E 6),
u. Medias, d. 4 km. g. Abel. C 260, secr. cerc., jud. cerc.

www.dacoromanica.ro
40

percept. Reghinul sas., trib, 1g. percept. Deta, trib. Timisoara, p.


Mural. p:, d, 12 Um. g. Reghinul u. Dena, d, 5 km. g. Denta.
aas. Bretea, Magyarberete, (Solnoc-Do-
Breazova = Brazova (Faget). baca, Beclean), S 1286 jc., L [411]
Breazova, Brazova, (Hunedoara. 379 (R 117, U 250,E 12), L. 85,
Hateg), S. 640 jc., L [312) 243 seer. cerc. 5ieu Odorheiu, jud.
(R 243), C 57, secr. cerc. Peste- cerc. si percept. Beclean, trib.
ana, jud. cerc. Hateg, percept. Dej, p. u. *intereag, d. 9 km. g.
Pesteana, trib. Deva, p. u GrA- $intereag.
diste, d. 2 km, g Gradiste. Bretea de Muri% Marosbrettye,
Brebeni, Brebfalva, (Solnoc-Dob., (Hunedoara, Ilia), S 2106 jc., L
-MAnastur), S 1142 jc., L [352] [762] 754 (R 747, U 7), C 167,
322 (R 316, E 6), C 60, secr. cerc. secr. cerc. Sarbi, jud. cerc. $t
MAgureni, jud. cerc. Lapusul sang., percept. Ilia, trib, Deva, p. u. Ilia,
gercept. Copalnic Manastur, trib. g. loc.
-Deb p. u. Copalnic ManAstur, d. Bretea romAnA, Olahbrettye, (Hu-
32 km. g. Baia mare. nedoara, Ha(eg), S 1131, jc., L
[353] 266 (R 230, U 30 G 2, E 4),
Brebi, Bered, (SAlaj, Za lau), 5 2877 C 72, secr. cerc.; jud. cerc. Hateg,
jc., L [1224] 1220 (R 1200,E 12, percept. Rusi, trib. Deva, p., d.
A 8), C 251, secr. cerc. Mirsid, 2 km. g. Streiu.
jud. cerc. si trib. Zalau percept. Bretea ungureasa, Magyar bret-
Jibou, p. u. Mirsid, d. 3 km. g. tye, (Hunedoara, Ha(eg), S 1227
Mirs1d. jc., L [223] 198 (R 132, U 66),
Brebu, Breb, (Maramur4, Suga- C 37, secr. cerc Rusi, jud. cerc.
tag), S 6079 jc., L [1690] 1694 Hateg, percept. RuO, trib. Deva,
(R 1470, E 224), C 343, secr. p. u. Bretea romans, d. 1 km.
cerc. Ocna-Sugatag, jud. cerc. si g. Bretea .Streiu.
trib. Sighet, percept. Ocna-Suga- Bretelin, Brettyelin, (Hunedoara,
tag, p. u. Ocna-Sugatag, d. 6 km. Deva), 5 680 jc., L [271] 246 (R
g. Ocna-Sugatag. 246), C 58, secr. cerc. Carjiti,
Brebul, Per lo,- (Carn-Severin, Re- jud. cerc. si trib. Deva, percept.
sita)," 5 6280 jc., L [1337] 1278 Simeria, p. u. Deva, d. 12 km.
(R 1208, U 3, G 64,E 3),- C 235, g. Deva.
- secr. cerc., jud. cerc. Bocsa mon- Bretcu = Breaza IMuras-Turda).
tank percept. Zorlentul mare, trib. Bretcu, Bereczk, (freiscaune,
Lugoj, p. u. Re§ita, d. 12 km. g. Chezdi, S 23,6/0 jc., L [3275]
Resita. 2842 (R 999, U 1835. G 3, E 2,
Brestovat, Aga, (Timis -Torontal, A 3), C 725, secr. com., jud.
Reci), 5 3523 ic., L [963] 918 cerc. rg. SAcuesc, trib. Bra§ov,
( 368, U 123, G 98, A 329), C percept,, p. tel., g. loc.
179, secr. cerc. Hodos, jud. cerc. Briglez = Braglez.
si percept. Recas, trib. Timisoara, Briheni,"Berheny, (Bihor, Vascau).
p., d. 13 km. g. Topolovht. 5 4562 jc., L [512] 514 (R 514),
Bre§tea, Berestve, (Timis-Torontal, C 92, secr. cerc. Lunca, jud. cerc.
Deta), S 2088 jc., L [1004] 883 si percept. Vncau, trib. Oradea-
(R 20, iJ 22, G 8, E 2, A 831), mare, p. u. Lunca, d. 12 km.. g_
C 190, secr. com.. jud cerc. si Lunca.

www.dacoromanica.ro
41

Br o a ste, Kisb6kafalva, (Bihor, Vas- cerc., jud. cerc. MArghita, percept.


cam), S 394 jc., L [284] 261 , (R Salard, trib. Oradea-mare, p. u.
261), C 50, seer. cerc. DumbrA- Picleu, d. 16 km. g. Tileagd.
-vani, jud. cerc. si pe-i-ccpt. Vascau, Brusturi, Somroujfalu, (SAlaj, ji
trib. Oradea-mare, p. u. DumbrA- bou), S 989 jc., L [423] 424 (R
vani, d. 6 km. g. Reni. 412, U 12), C 80, seer. cerc.
Brosteni, Kiskerek, (Alba de jos, Creaca, jud. cerc. jibou, percept.
Blaj), S 1396 jc., L [671] 745(R -Traznea, trib. ZAlau, p. u. Creaca,
741, U 4), C 160, secr. cerc. d. 9 km. g. Zalau.
Cenade, jud. cerc Ocona Sibiului, Brusturi = Su sanovat (Timis-Toron.)
percept. Blaj, . trib. Alba - Julia, p.
u. Cenade, d. 22 km. g. 13'4 Brutarul de jos, Alsobaurzar (Hu-
Brosteni, Krasoborostyan, (Caras- nedoara, Hateg), S 5519 jc., L
Severin, Oravita m on tana), S 4328 [1255] 1170 (R 1157, U 4, G 5,
, L [1711] 1440 (R 1432, G 2,
jc A 4), C 254, seer. cere, Bucova,
A 6), C 430, secr. corn., jud. cerc. jud. cerc. Hateg, percept. Pee-
Oravita mont., percept. Cacova, teana. trib. Deva, p. u. Bucova,
trib. Lugoj, p. u. Oravita mont., d. 1 km. g. BAutari.
d. 4 km. g. Oravita rom.- Bfutarul de. sus, felsdbauczar,
Brotuna, Brotuna, (Hunedoara, (Hunedoara, Hateg), S 8880 jc.,
Baia de Cris), S 605 jc., L [283] L [1002] 947 (R 945, U 2), C 173,
287 (R 2b7), C 54, seer. cerc. secr. cerc Bucova, jud. Hateg,
Vata de jos, jud. cerc. Baia de percept. Pesteana; trib. Deva, p.
Cris, percept. Vata de jos, trib. u. Bucova, d. 1 km. g. Bautari.
Arad, p. u. Baia de Cris, d. 3 Bruznic, Marosborosznok, (Cams-
km, g. Vata de jos. Severin, Birchis. S 5844 jc., L
Bruiu, Brulya, (Tarnava mare, Cin- [982] 763 (R 754, U 2, E 6. A 1),
cut mare), S 6901 jc , L [1020] C 220, secr. cerc. Zabalti, jud.
938 (R 442, U 5, G 479,E 4, A cerc. FAget, percept. Birchi§,
8), C 248, secr. corm, jud. cerc. . trib. Lugoj, p. u. Bata, d. 20 km.
Agnita, percept. Cincul-mare, bib; g. Balint.
lbasfalAu, p. u. Cincul-mare, d.
15 km. g. Voila. Bucea, KiralyhagO, (Bihor, Alesd),
13rusture0i, Borosztok. (Arad, S 2706 jc., L [924] 764 (R 737,
U 5, E 2, A 20), C 160, secr. cerc
.

Sebis), S 292 jc., L [177] 148


(R 148), C 27, seer. cerc. losAsel, Fechetau, jud. cerc. Alesd, per-
jud. cerc. Buteni, percept. Sebi§, cept. Vad, trib. Oradea-mare, p.
trib. Arad, p. u. Gurahont, d. 12 tel. g. loc.
km. g. Gurahont. Bucerdea granoasfi, Btizisbo-
Brusturi, Pafranyos, (Arad, HAI- csArd, (Alba de jos, Blaj), S 8006
magiu, S 4350 jc., L [1118] 1059 jc , L [1828] 1971 (R 1305, U 666),
(R 1057, G 2), C 178, secr. cerc. C 451, cecr. cerc., jud. cerc. §1
Banesti, jud. cerc. si percept. percept. Blaj, trib. Alba- Julia, p.
Halmagiu, trib, Arad, p. u. HAI- u. Craciunel gad, d. 3 km. g.
magiu, d. 12 km. g. Halmagiu. Craciunelul de jos.
Brusturi, Tataros, (Bihor, Salard), Bucerdea vinoasA, Borosbocsard,
S 4753 jc., L [2100] 2032 (R 1552, (Alba de Jos, Ighiu), S 3760 jc.,
U 417, E 43, A 20), C 252, seer. L [1277] 1404 (R 1044), C 270, ,

www.dacoromanica.ro
42

seer. cerc., jud. cerc, Aiud, per- Bucium, Varmegi, (Salaj, Zalau)7.
cept. Ighiu, trib. Alba Julia, p. u. S b425 jc., L [2118] 1840. (R
Ighiu, d. 5 km. g. $ard. 1648, U 67,E 117, A 8), C 520
-Buce§, Bucsesd, Hunedoara, Brad), seer. cerc., jud. cerc. si tribun.
.. S 4051 jc L [821] 770 (R 770), Zalau,, percept. Traznea, p. land,
C 216, sect cerc., jud. cerc. si p. tel , d. 12 km. g. Zalau.
percept. Brad, trib. Deva, p. u., Buciumi, TOrokfalu, (SAtmar, SAt-
Cr:stior, p. jand , d. 20 km. g. mar), S 2116 jc., L [856] 748 (R
Brad. 712,E 36), C 179, secret. cerc.
Buchberg, Bilkkhegy, (Timis -Tor., Gott, jud_ cerc. si percept. Som.
Lipova), 8 1106 jc., L [327] 316 cuta mare, trib. SA tmar, p. u. otti
(R 157, G 159), C 72, secr cerc. cuta mare, d. 4 km. g. .5somcuta
Bogdarigos, jud. cerc. Lipova, mare.
percept. Rhos, trib. Timisoara, d. Buco§nita, Bokos, (Caras-Severin,
8 km. -g. $arlota. Caransebes), S 3117 jc., L [526)
Buchin, Bokeny, (CaraS Severin, 740 (R 737, U 3 , C 153, seer.
Caransebes), S 1507 jc., L [732] cerc. Buchin, jud. cerc. si tribun.
677 (R 663, U 4, G 10), C 110, Caransebes, percept. Caransebe-
secr. cerc., jud. cerc. si tribun. sul nou, p. jand., p u. Carpa, d,
Caransebes, percept. Caransebe- 3 km. g. VAlisoara.
sul nou, p. u. Carpa, d. 12 km. Bucova, Bu kova, (Hunedoara,
g. CArpa. Ha(eg), S- 18041 ic , L [1571)
Buchin = Butin. 1567 (R 1517, U 23, G 11,E 4,
Bucium, Bucsony, (Alba de Jos, A 12), C 275, secret. cerc., jud.
Abrud), S 13591 jz.., L [4066] cerc. Hateg, trib. Deva, percept.
3476 R 3472, U 4), C 1098, Pesteana, p. tel., g. loc.
seer. corn., jud. cerc, si percept. Bucovli f,Bukovecz, (Caras Severin,
Abrud, trib. p. jand., Faget), S 2097 jc , L [787] 810
p. tel , d. 5 km. g. Rosia. (R 810), C 160, seer. cerc. Llujor,
jud. si percept. FAget, trib. Lugo],
Bucium, T6kefalva, (Bihor. Ceica), p. u. Bujor, d. 3 km. g. RAchita.
S 809 jc., L [408] 391 (R 384, Bucovht, Bakkfalva, (Timis- foront.,
U 7), C 63, seer. cerc. Dragesti, Recas), S 6004 jc., L [1614] 1314
jud. cerc. si percept. Ceica, trib. (R 1072, U 193, G 31,E 13, R.
Oradea mare, p. u. DrAgesti, d. 5), C 308, seer. cerc., jud. cerc.
3 km. g. Dragesti. si percept. Recas, trib. Timisoara,
Bucium, Bucsurn, (Fagaras, 5er. p. u. Remetea, d. 3 km. g. Re-
caia), S 2112 jc., L [569] 614 metea
R 6141, C 124, seer. cerc. Ser.- Bucureqti, Bukuresd, (Hunedoara,
calla, jud. cerc. si percept. er Brad), S 1631 jc., L [627] 58&
caia, tribun. Brasov, p. u. Sinca (R 588), C 146, seer. cerc. Cris-
veche, d. 7 km. g. Sinca veche. tior, jud. cerc. Baia de Cris, per-
Bucium, Bucsum, (Hunedoara, cept. Brad, trib. Arad, p.u. Cristior,
Orastie), S 1407 jc , R [484] 454 d. 8 km g. Brad.
(R 454), C 98, seer. cerc. Orasti- Bucuroaia, Bokorvany, (Bihor,
oara de jos, jud. cerc. si percept. -Ceica), S 2296 jc., L [610] 619'
OrAstie, trib. Deva, p.u. OrApie, (R 608, U 3, E 8), C 128, secr.
d. 10 km. g. OrAstie. cerc. Dragesti, jud. cerc si per-

www.dacoromanica.ro
43

cept. Ceica, trib. Oradea mare, Budile, Bodola. (Treiscaune, Sf.


p. u. Dragesti, d. 6 km. g. Dra- Gheorghe); S 17705 jc., L [1900]
gasti. 1807 (R 898, U 893, G 4, E .12),
Budacul" roman, Felsobudak, C 450, seer. cerc., jud. cerc. Sf.
(Bistrita-Nasaud, lad), S 14773 Gheorghe, trib. Brasov, percept.
jc., L [1076] 955 (R 693, U 6, Ozun, p. tel.. d. 3 km. g Prejmer,
G 9, L 12, A 235). C 230, secr. Budint, Budincz, (Timis-Torontal,
cerc. Dumitrita, jud. cerc. si trib. Recas), S 1723 jc., L [947] 855
Bistrita, percept. ,Sieul mare, p. (R 801, U 9, G 11, E 2, A 32)
u. Petris, d. 12 km. g. Bistrita. C 247, seer. cerc. Ictar, jud. cerc.
Budacul sAsese Szaszbudak, Recas, percept. Belint, trib. Thri-
(Bistrita-Nasaud,Be§ineu),
9 S 1868 soara, p. u. Topolovat, d. 1 km.
jc., L [450] 459 (R 111, U 8, G g. Topolovat.
241,. E 2, A 97), C 87, seer. cerc., Budlul de Carlyle, Mezobodon,-
jud. cerc. si trib. Bistrita, percept. (Turda-Arie, Ludosul de Mur4).
Sieul mare, p. u. Bistrita, d. 5 .S 5162 jc., L [1552] 1349 (R 602.
. km. g. Bistrita. U 723, E'24), C 289, secr. cerc.,
Budareasa, Bondorasz6, (Bihor, jud. cerc. Ludosul de Mur4, per-
Befus), S 52777 jc., L [1072] 887 cept. Dileul rom., trib. Turda, p.
(R 881,E 6), C 200, secr. cerc., u. Sanger, d. 9 km. g. Sanger
jud. cerc. §i percept. Beius, trib.
Oradea-mare, p. tel., d. 11 km. Budiul role, Hagymisbodon, (Mu-
g. Beiu ras-Turda, Muras d. 3.) S 1133s
Budatelee Budatelke, (Cojocna, jc., L [342] 350 (R 75, U 275),
5armas), 'S 4358 jc., L [1244] 1215 C 86, seer. cerc. Muraseni, jud.
(R 1135, U 38, E 12, A 30), C cerc. sf trib. Tg. Muras, percept.
260, seer. cerc., jud. ,cerc. Mociu, Gala, p. u. Tg. MurA5, d. 61/2 km.
percept. Sarma§, trib. Cluj, p., d. g. Tg. Muras.
4 km. g. Budatelec. Budoiu, Bodonos, (Bihor, Mar-
Budaveche, Bodonkut, (Cojocna, ghita), 8 1561 ic., L [1113] 1095
Bor§a), 8 3259 jc., L [740] 683 (R 12. U 107; G 4, E. 4, A 968),
(R 477, U 20b), C 138, seer. cerc. C 201, seer, cerc. Pope§ti, jud.
Chintau, jud. cerc. si trib. Cluj, cerc. si percept. Marghita, trib.
percept. Bor§a, p. jand., p. u. Oradea-mare, p. u. Popesti, d.
Chintau, d. 29 km. g. Cluj. .
18 km. g. Tileagd.
Budesti, Bugyfalva, (Arad, Hal- Budureasa = Budareasa.
magiu) S 5133 jc , L [311] 301 Budurlau, Budur16, (Cojocna, Teaca),
(R 301) C 58, seer. cerc. Ples- S 1135 jc 2 [518] 482 (R 474,
cuta jud. cerc. si percept. Hal- E, 8), C1108, sect. cerc. luda, jud.
magiu, trib. Arad, p. u. Aciuta, cerc. $i percept. Teaca, trib. Cluj,
d. 5 km. g. Aciuta. p. u. Teaca, d. 7 km. g. Teaca.
Budesti, Budfalva, (Maramutlits, Budus, Alsobudak (Bistrita-Nasaud,
,5ugatag), 5 12770 jc., L [2642] Besineu), S 2728 jc., L [736] 681
2451 (R 1978, U 21, E-452), C (R 537, U 17, G 2, E 53, A 72),
600, seer. cerc., jud. cerc. $i trib. C 193, seer. cerc. -Budacul sas.
Sfghet, percept. Ocna Sugatag, p. jud. cerc. si trib. Bistrita, percept.
u. Ocna $ugatag, d. 8 km. g. Sieul mare, p. u. Bistrita. d. T
Ocna Sugatag. km. g. Bistrita.

www.dacoromanica.ro
44

Budu§, Bujdos, (Solnoc - Dobaca. Bulz, Csarnohaza, (Bihor, Filesd),


Ciachi-Garbou), S 1555 jc., L 8 11497 jc., L [2459] 2183. (R
[317] 415 (R 394, U 1, E 5, A 15), 2151, U 13, E 19). C 474, secr.
C 95, secr. cerc. Osorhel, jud. cerc. corn., jud. cerc. Alesd, percept.
bi percept. Ciachi-Garbou, trib. Vad, trib. Oradea-mare, p. u. Re-
Dej, p. u. Olpret, d. 30 i m. g. met, d. 10 km. g. Bratca,
Dej. Bulza, Bulza, (Caras-Severin, Bir-
Buduslau = Bedislau. chis), S 3471 jc., L [577] 504
Budtq = Bodos (Treiscaune). (R 503, G 1), C 134, secr. cerc.
Buhani = Bohani. Santesti, jud., cerc. bi percept. FA=
Buia, Bolya, (Tarnava- mare, Medias), get, trib. Lugoj, p. u. Faget, d. 4
6 4671 jc., L [1329] 1249 (R 819, km. g. Costeiul de sus.
'13 214, G 192,E 24), C 260, secr. Bulzebti, Bulzesd, .(Hunedoara,
cerc., jud, cerc. Medias. percept. Baia de Cris), S 11403 jc., L
5eica mare, trib. lbasfalAu, p., d. [2480] 2557 (R 2557), C 540,
12 km. g. 5eica mare. secr. corn., jud. cerc. si percept.
1Buituri, Bujtur, (Hunedoara, Mune- Baia de Crib, trib. Arad,. p. u.
doara), s'a reunit cu orasul Hune. Baia de Crib, d. l,i km. g. Baia
doara), 8 797 jc., L [234] 203 (R de Crib.
187, U 16), C 50, secr. cerc. Pes- Bundorf, Szaszbuda, (Tarnava
tisul-mic, .jud. cerc. si percept. mare, Cohalm), S 6263. jc , L
fiunedoara, trib. Deva, p. u. Hune- [1022] 1087 (R 573,13 20, G 494),
doara, g. loc (Hunedoara). C 2b9, secr. corn., jud. cerc.
Cohalm, percept Rupea, trib.
Bujor, Bozsor, (Caras5everin, FA- lbabfahlu, p. u. Crit, d, 14 kmN
get), S 1583 jc'.; L [659] 687 -(R g. Archita.
677, U 7, E 2, A 1), C 126, secr. Bungard, Szaszbongard, (Bistrita-
cerc., jud. cerc. si percept. Faget, liasaud, Bebineu), S 1623 jc.,
trib. Lugoj, p. jand., p. tel., g. loc. L [436] 368 (R 349, U 15, E._ 4),
Bulbuc, Bulbuk, (Hunedoara, Geoa- C 100, secr. cerc. Verme, jud.
giul de Jos), S 2359 jc., L [271] cerc. bi trib. Bistrita, percept.
353 (R 353), C 86, secr. cerc. Herina, p. u. Sangeorgiul Sasesc,
Bocainti, jud. cerc. si percept. d. 3 km. g. Sangeorgiul Sasesc.
Geoagiu, trib. Deva, p. u. Geoagiu, Bungard, Bongard (Sibiu, Sibiu),
d. 13 km. g. Sibot. S 1770 jc., L [803] 800 (R 789,
Bulciu = Bald. G 11), C 180, secr. corn., jud.
Bulgareni, Bogirfalva, ( Odorheiu, cerc. si trib. Sibiu, percept. Tur
Odorheiu) 3 1344 jc; L [439] 439 nibor, p. u. $elimbar. d. 11;2 km.
(U 439), C 82, secr. cerc. Lupeni, g. Selimbar.
jud, cerc. §i trib, Odorheiu, per- Bunea romans, Bunya, (Carab-
cept. Beclean, p. u. Lupeni, d. 10 Severin, Birchib). S 3075 jc., L
km. g. Odorheiu. [790] 771 (R 771), C 162, secr.
Bulgari, Nyirfalva, (Mal, Cehul- cerc. Ostrov, jud. cerc. FAget,
Silvaniei), 5 631 jc., L [385] 377 percept. Birchis, trib. Lugoj, p. u.
(R 373, E 4), C 89, secr. cerc, Bata, d. 12 km. g. FAget.
8alatAg jud. cerc. sr percept. Bunea ungureascA, Bunyaszek-
Cehul-silv., trib. ZAlau, p. u. 8ala- szard, (Caras-Severin,, Bit chib),
rtAg, d. 9 km. g. Cehul-silv. S 849 jc., L [250] 228 (R 5. U 223),

www.dacoromanica.ro
45

C 58, seer. cerc. Ostrov, jud. jud. cerc. Baia mare, percept.
cerc. FAget, percept. Birchis, trib. Seini, trib. Satmar, p. u. Tautii
Lugoj, p. U. Birchis, d. 14 km de jos, g. loc.
g. Faget. Butani, Rikosd, (Bihor, Alesd), S
Bunila, Bunyila, (Hunedoara, Hu- 822 jc., L [342] 340 (R 319, 13
nedoara), 8 2285 jc., L [400] 21), C 51, seer. cerc. Magesti,
354 (R 343, U 6, E 5), C 97, secr. jud. cerc. $i percept. Alesd, trib,
cerc. jud. cerc. Hunedoara, per- Oradea-mare, p. u. Magekti, g. Ice.
cept. Ghelar, trib. Deva, p. u. But easa, Bucsonfaiva, (Satmar,
Ghelar d. 19 km. g. Hunedoara. Somcuta mare), 8 6633 jc., L [7u7}
Buntesti, Bontesd, (Bihor, Beius), 594 (R 592, E 2), C 127, secr.
8 1746 jc., L [656] 648 (R 648), cerc. Ciolt, jud. cerc. 5i percept.
C 124, seer. cerc., jud. cerc. yi *omcuta mare, trib. Satmar, p. u.
percept. Beius, trib. Oradea-mare, Somcuta mare, d. 101/2, km. g.
p. u. Sudrigiu, d. 6 km.t:g. Murenii- omcuta mare.
midi.
Burda, Borda, (Bihor, Beius), S Buteni, K6rosb6leeny, (Arad, 5ebis),.
2709 jc., L [494] 486 (R 481, E S 8E8 jc., L [3632] 3083 (R 2572,
5), C 90, seer. cerc. Curatele, U 236, G 107, E 81, A 87), C
jud cerc. Beius, percept. Reme- 614, seer. corn., jud. cerc , per-
tea, trib. Oradea-mare, p. u. Beius. cept., trib. Arad, p. tel., d 5 km.
d. 10 km. g. Beius. g. Cociuba.
Burjuc, Burzsuk, (Hunedoara, ilia), Buteni, Kalotabokeny, (Cojocna,
8 1056 ic... 1 [425] 399 (R 392, Huedin), S 868 jc., L [543] 579'
E 7), C 100, seer. cerc., jud. cerc. R 573, U 6), C 117, secr. cerc.
Ilia, percept. Zam, trib. Deva, Calata mare jud. cerc. Huedin,
p. u. Zam, g. loc. percept. Calata mare, trib. Cluj,
Buru, Borrev, (Turda-Aries, Tras- p. u. Calata mare, d. 2 km. g.
cAu), 8 1082 jc, L (351] 303 (R Calata mare.
297, U 6), C 94, seer. cerc. Tres- Butin, Temesb6keny, (Timis .To- on-
eau, jud. cerc. lara ade jos, per- tal, Deta), S 4001 jc., L41071)
cept. TrascAu, trib. Turda. p. tel., 9th (R 220, U 73, G 87, A 535).
g. loc. C 186, secr. cerc. Percosova,
Buruene, Burjanfalva, (Hunedoara, jud. cerc. Deta, percept. GAtaia,
Deva), S 829 jc., L [441] 383 trib. Timisoara, p., d. 11 km. g.
(R 375, U 1, G 2, E 5 , C 109, Gataia.
secr. cerc., jud. cerc. $i trib. Deva, Buza, Buzahaza, (Mura s-Turda,
percept. Soimus, p. u. $oimus, Sereda), S 985 jc., L [549] 535
d. 5 km. g. Deva (R 27, U 508), C 100, seer. cerc.
Burzuc Borszeg, (Bihor, Salard), lobAgeni, jud. cerc. $i percept.
S 2875 jc. L 11196] 1125 (R.1025, Mercurea-Nirej, trib.' Tg. Maras,
U 71,E 29), C 234, seer. cere.,. p u.. Damieni, g. loc.
lad. cerc. si trib. Oradea mare, Buza, Buza, ISolnoc-DobAca, Cheu
percept. Salard, p. u. St1rbi, d. chis), S 682,3 jc.. L [2004] 1856
15 km. g. 0 -adea mare. (R 935, U 870, G 4, E 47), C 421,
Busag, Busag. (SAtmar, Seim), S seer. cere., jud. cerc. si trib. Dej,
1116 jc., L [494] 512 (R 496, A percept. Cheuchi5, p., d. 14 km..
16), C 109, seer. tem. Ciocarlau, g. Budatelec.
www.dacoromanica.ro
46

Suza*, Buzamea, (SolnocDobaca, U 129, G 31, A 1), C 1600, secr.


Ileanda mare, S 1585 jc., L [298] corn., jud. cerc, Sf. Gheorghe,
327 (R 326, E 1), C 60, seer. percept. Borosneul mare, trib.
cerc. Rus, jud. cerc. *i percept. Brasov, p.,, d. 12 km. g. Prejmer.
Ileanda mare, trib. Dej, p. u.
Ileanda mare, p. jand.,- d. 3 km. Buzd, Szaszbuzd, (Tarnava mare,
g. Ileanda mare Media*), S 2473 jc.-, L 4970] 946
Buzat, Buzad, (TirhisTorontal, Re (R 475, U 5, G 462, E 4), C 219,
ca5), S 8099 je., L [859] 811 (R secr. corn., jud. cerc. *i percept.
770, U 22, G 16, E 3), C 171, Medial, trib. lbagalau, p. u. Me-
seer. cerc. Hodo*, jud. cerc. *i dial, d. 81/2 km. g. Medias.
percept. Recas, trib. Timisoara, Buzia*, Buziasfardo, (Timis-Toron -
p. u. Bogdarigo*,- d. 7 km. g. tat, Buzias), S 3538 jc., L [2923]
$arlota. 2816 (R 977, U' 479, G 1271, E
BuzXul Ardelean, Magyarbodza, 89, A 20), C 681,- seer. corn.,
(Treiscaune, Sf. Gheorghe), S pret., jud. cerc., trib. Timisoara,
2533/ jc., L [5366] 5333 (R 5172, percept s. jand., p. tel., g. loc.

C.
CAbesti, Biharkaba, (Bihor, Beius), (R 730), .0 200, secr. corn., jud.
S 3071 jc, L [1189] 121.0 (R 1153, cerc. si percent. Saliste, trib.
U 5, E 11, A 41), C 230, seer. Sibiu, p. u. Orlat, d. 2 km. g.
cerc., jud. cerc. Beius, percept. loc.
Remetea, trib. Oradea mare, p. u. Cacova-lerii, Aranyosivinfalva,
Remetea, d. 1 a km. g. Beius. (Turda-Arie*, lara de jos), S
Clbe*ti, Kabesd, (Hunedoara, Ilia), 5348 jc., L [1060] 105 8 (12 1046,
S 1323 jc., L [238] 205 (R 205), E 3, fi 9), C 230, seer. cerc. lara
C 41, seer. cerc. Furcsoara, jud. de jos, jud. cerc. $i percept. lara
cerc. *i percept. Ilia, trib. Deva, de jos, trib. Turda, p. u. Tara de
p. u. Ilia, d. 11 km. g. Braniva. jos, d. 14 km. g. Buru.
CAeliceni = Cucuceni. Cacovil-a, Sebeskakova, (Sibiu,
Cacova, Urhaza, VAlba de jos, $ebisul-sasesc), S 1289 jc., L
Aiud), S 2441 jc., L [1230] 1185 [337] 315 (R 315), C 74, seer. cerc.
(R 1184, U 1), C 246, seer. cerc. Sitsciori, jud. cerc. 5i percept.
Feleiud, jud. cerc. Aiud, percept. Sebiol-siisesc, trib. Sibiu, p u.
Feleiud, trib. Alba - Julia, p. u. Aiud, d. 13 km. g. $ebi*ul-
Sitsciori,
d. 7 km. g. Aiud. sisesc.
Cacova, Kakofalva, (Caras-Sev., Cacu, Kik, (Satmar, SAtmar), S
Oravita-montanri), S 4256 jc., L 291 jc., L [406] 324 (R 257, U
[1972] 1803 (R 1693, U 19, G 49, G 7, E 11), C 64 seer. cerc.,
84,E 5, A 2), C 430, seer cerc., OdorAu, jud. cerc. si trib., Sat
jud, cerc. Oravita mont percept , mar, percept. Botiz, p. u. Ode-
trib. Lugoj, p tel., p. jand., g. rau, d. 3 km. g. ()derail.
loc. (Cacoveni). , Caeuciu, GOrgenykakucs, (Murrl*-
Cacova, Szebenkalcova, (Sibiu, Sa- Turda, Reghinul de jos), S 1078
li*te), S 3036 jc., L [896] 730 jc , L [338] 371 (R 368, A 3), C
www.dacoromanica.ro
47

75, seer. cerc. Beica de jos, jud. Caianul mare, Nagykajan, (Sol-
cerc. Reghinul-sAsesc, percept. noc-Dobaca, Beclean), S 2340 jc.,
Gurghiu, trib. Tg.-Muras, p. u. L [761] 760 (R 740, E 6, A 14),
Gurghiu, d. 13 km. g. lerrutfaia. C 162, seer. cerc. ilisua, jud.
Cacuciul mic, Kiskakucs, (Bihor, cerc. si percept. Beclean, trib.
Rlesd), S 613 jc., L [350] 340 Dej, p. u. Ilisua, d. 10 km. g.
(R 340), C 70, secr. cerc. Ciceu Cristur.
gesti, jud. cerc. si percept. Rlesd, Caianui mic, Kiskagn,.(Solnoc-
trib. Oradea-mare, p. u. Magesti, DobAca, Bedew* 8 1932 jc., ,L
d. 8 km. g. Vad. [929] 960 (R 928, U 3, E 14, A
Cacuciul mare, Nagykakucs, (Bi 15), C 200, secr. cerc. Iiisua, jud.
hor Alesd), S 1471 jc., L [545] cerc. si percept. Beclean, trib.
553 (R 288, U 260, E 5 , C 120, Dej, p. u. Ilisua, d, 9 km. g.
seer. cerc. MAgesti, jud. cerc. si Ciceu-Cristur,
percept. Alesd trib Or a dea-mare, Calla. Kajla, (Bistrita-NAsaud, lad),
p. u. Magesti, d. 7 km. g. Vad. S 1840 lc., L [645] 569 (R 559,
Cadaciu, Kadacs, (Odorhei, Cris
U 2, E 4, A 4), C 135, seer,
cerc. Blasfalaui de jos, jud. cerc.
tur), S 1534 jc.. L [421] 374 (U si trb. Bistrita, percept. Herina,
372, E 2), C 105, se:r. cerc. p. u. Sintereag, d, 7 km. g. Sin-
Simonesti, jud. cerc. si percept. tereag.
Cristur, trib. Odorheiu, p u. CaineI, Fels5kajanel, (Hunedoara,
Simone-51i, d. 10 km. g. Cristur. Brad), S 1141 jc, L [597] 609
Cadar, Kadar (Timis - Torontal, (R 609), C 141, secr, cerc. Boita,
Buzias), S 3941 jc., L [748] 724 jud. cerc. Baia de Cris, percept.
CR 567, U 100, G 48, A LW-, C Boita, trib. Arad, p. U. Boita, d.
128, seer. cerc., jud. cerc. Buzias, 16 km, g. Brad.
percept. Cheveresul mare, trib. Cainelul de jos, Alsekajanel,
Timisoara, p. tel., g, loc. (Hunedoara, Deva), S 776 jc.,
Cadea mare, Nagykagya, (Bihor, L [356] 386 (R 386,, C 83, secr.
Sacheihid), S 1842 jc., L [702] cerc., jud. cerc. si trib. Deva,
636 (R 31, U 590, G 1, E 14), percept. 5oimus, p. u. pimus, d.
C 90, secr. cerc. Coiu, jud. cerc. 7 km. g. Branisca.
Sacheihid, percept. Diosag, trib. Cilacea, Belkalocsa, (Bihor,Beliu),
Oradea mare, p. tel., g. loc. S 4038 jc., L [911] 882 (R 855,
Cadea mica, Kiskagya, (Bihor, U 12, E 5), C 230; secr. cerc.
Sacheihid), S 1080 jc., L [305] Olcea, jud. cerc. Tinca, percept.
341 (R 9, U 327, E-4, A 1), C Beliu, trib. Oradea-mare, p. u.
56, secr, cerc. Ciocaia, jud. cerc. Ucuris, d' 9 km. g. Tinca.
si percept. Sacheihid, trib Ora Calacea, Terneskalacsa, (Timis-
dea-mare, p. u. Sacheihid, d. 3 Torontal, Vino), S 4684 jc., L
km. g. Oradea-mare. [1096] 1023 (R 7/9, U[84, G 160),
diseni, Kadicsfalva, (Odorhei, C 240, secr. corn., jud. cerc. si
Odorhei), S 1471 jc., L [506] percept. Vinga, trib. Timisoara,
498 (U 498), C 176, seer. cerc. p., d. 4 km. g. Or(isoara.
Sancrai, jud. cerc. si trib. Odor- Cillacea, fciskalocsa, (Solnoc-Dob.]
heiu, percept. Beclean. p. u. Ciachi-Garbou), S 3038 jc., L [975,
Odorheiu,- d 2 km. g. Odorheiu- 944 (R 927, E 17), C 197, secr.
www.dacoromanica.ro
48

- cerc. CiachiGarbou, jud. cerc. §i E 3), C 145, secr. cerc. Fania-


percept. Ciachi-Garbou, trib. Dej, nele, jud. cerc. Mercurea- Niraj,
p, u. Ciachi-Garbou. d. 18 km. percept. Sangeorgiul Pa'slureni,
g. Surduc. trib. Tg. Murao, p. u. BAlau-$eti,
allan, Kiska1An, (Hunedoara, Hune- d. 4 km. g. Gialacuta.
doara), S 540 jc., L [188] 181 CAlina, Galonya, (Carao-Severin,
(R 177, A 4), C 45, sea. cerc. Otavita mont.,) S 3114 jc. L [613]
Batiz, jud. cerc. si percept. Hune- 541 (R 480, A 61), C 156, secr.
doara, Crib. Deva, p. u. Crioeni, cerc. Secao, jud. cerc. Oravita
d. 7 km. g. CAlan. mont., percept. Cacova, trib. Lu-
CAlata mare, Nagykalota, (Co. goj, p. u. Cacova, d. 16 km. g.
jocna, Huedin), S 1470 jc., L Cacova.
[1040] 1154 (R 1130, U 24), C Calineoti, felsokalinfalva, (Mara
280, secr cerc., jud. cerc. Huedin, murAo, *ugatag). S 298 jc, I
percept., trib. Cluj, p g. loc. [1778] 1726 (R 1603. U 3, E 120),
Calatea, Kalota, (Bihor, Fileod), S C 412, seer. cerc., jud. cerc. oi
4763 jc., L- [1154] 1172 (R 1172), trib. Sighet, percept. Ocna .;;uga-
C 150, sea. cerc. Peotere, jud. tag, p. u. Ocna trgatag, d. 3
cerc of percept. Aleod, trib. km. g. Ocna Sugatag.
Oradea !hare, p. u. Ale0, d. 6 Cilline§ti, Kanyahaza, (Satmar, Oa.
km. g, Aleod. *iu), S 3260 jc., L [1948] 1972
CA1A-tele, Kiskalota, Cojocna, Hue. (R 1/65, U 7, E 200), C 442,
din), S 4121 jc., L [785] 912 (R secr. cerc., jud. cerc. Seini, per-
843, U 13, G 1, E 53, ft 2), C cept, Orkul nou, trib. Satmar,
158, secr. cerc. Valcaul unguresc, p. jand., d. 12 km. g. Oraoul nou.
jud. cerc. Huedin, percept. CAlata Calmand = Camin.
mare, trib. Cluj, p., g. loc. Calna, Nina, (Solnoc-Dobaca, Dej),
Calbor, Kalbor, (Tarnava mare, S 1133 jc., L [427] 454- (R 443,
Cincu mare) S 43.b0 jc., L [830] E 9, A 2), C 96, secr. cerc. Bo-
680 (R 670, U 6, E 4), C 192, gata de sus, jud. cerc., trib oi
secr. cerc., jud. cerc. Fagarao, percept. Dej, p. u. Dej, d. 12 Ian.
trib. Braoov, percept. Agnita, g. CatcAu.
p. u. Rodbav, d. 8 km. g. Fararao. Calnic, KOlniik (Carao Severin, Re-
Calea mare, Magyargyepes, (Bi- sita). S 5790 jc., L [2200] 2075
hor Ceica), S 1791 jc., L [653] (R 2023, G 50, A 2), C 364,
584 (R 572, U 9, E 3), C 104, seer. cerc., jud. cerc. oi percept:
secr. cerc. Lazuri, jud. cerc, oi Bocoa mont., trib. Lugoj, p. jand.,
percept. Ceica, trib. Oraclea-rnre, p. tel., g. loc.,
p. u. Lazuri, g. loc. CAlnic. Kelnek, (Sibiu, Sebeoul-
CAlean, Magyarkaljan, (Cojocna, s6sesc), S 5587 Ft., L [17021 1805
Cojocna), S 4903 jc., L [1268] (R .987, U 2, G 807, A 9), C 385,
1379 (R 1043, U 314, G 1, E 21), secr. corn ; jud. cerc. oi percept.
C 249, seer. cerc., jud cerc. Sebeoul sAsesc, trib. Sibiu, p. u.
Mociu, percept. Cojocna, trib. Cluj, Sebeoul.sAsesc, d. 5 km. 'g. loc.
p. u.-Mociu, d. 14 km. g. Apahida. Calnic, Kalnok, (Treiscaune, St
CAlimlneoti, Kelementelke, (Mu Gheorghe), S 3523 jc., L [665]
rag -Turda, flurAoul de jos), S 674 (U 674), C 175, secr, cerc
899 jc., L [730] 668 (R 14, U 651, Valea Crigului, jud. cerc. Sf:

www.dacoromanica.ro
49

'Gheorghe, percept. Ghidfalau, cerc. Mock:, percept. Sarmas, trib


Crib. Brasov, p. u. Valea Cri§ului, Cluj, p. u. Sarma§, d. 5 km. g.
d. 12 km. g. Sf. Gheorghe. Sarma§el.
Calugareni, Mikhaza, (Mur55- Clingrzana, Komorzin, (SAtmar,
Turda, Sereda), S 1640 jc., L 0a§iu), S 8568 jc., L [1983] 2056
[664] 608 (R 3, U 592, A 13), (R 1903, E 138, A 20), C
C 176,- seer. cerc., jud. cerc. si secr. cerc., jud. cerc. Seini, per-
percept. Mercurea-Niraj, (rib. Tg. cept. Ora5uI nou, trib. SAtmar,
MurK p. u. DAmieni, d. 3 km. p. u. Tarplt, p. jand., d. 15 km.
g- Damieni. g. BAile Bicsad.
Calugareni, Homorod- - .Remete, Camin, Kalmand, (Satmar, Careii
(Odorhei, Ocland), S 1849 ic., L marl), S 3325 jc., L [1072] .1228
[286] 329 (R 26, U 300,E 3), C (U 4, G 1224), C 181, secr. cerc.
79 seer. cerc. Sulfureni, jud. cerc. Berveni, jud. cerc. Careii marl,
si trib. Odorhei, percept. Ocland, percept. Moftinul mic, trib. Sat-
p. u. Ocland, d. 22 km. g. Bica- mar, p d. 5 km. g. Careii marl.
fala u. Camna, KaArna, (Arad, Tarnova),
Calugari, Kalugyer, (Bihor, Vas S 2353 jc., L [475] 355 (R 337,
cau), S 5212 jc., L [1133] 1131 U 18), C 104, secr. cerc. Silindia,
(R 1128,E 3), C 214, secr. cerc. jud. cerc. Ineu, percept. Tarnava,
CArpinet, jud. cerc. si percept. trib Arad, p. u. $ilindia, p. jand.,
Vascau, trib. Oradea- mare, p. u. d. 12 km. g. Tarnava.
Va5cAu, d. 7 km. g. Va§cau. Camp, Vaskohmezo, (Bihor, Vas-
Calu§eri.Szekelykal,(Mur5s-Turda, cAu), S 3359 jc., ,1d 11209] 1207
Mural de sus). S 3002 jc., L .(R 1207), C 212, seer. cerc. Vn-
[930] 88re(R 33, U 838,E 9, A cau, jud. cerc. §i percept. Vwau,
3), C 219, -seer. cerc., jud. cerc. trib. Oradea-mare, p. u. Va§cau,
si trib. Tg. Mural, percept. Er- d. 5 km. g. Va§cau.
ned mare, p. u. Tg. MurA§, d. Campani, Nagypapmez6, (Bihor,
11 km. g. $orombarc. Ceica), S 1457 jc., L [765] 698
CAlvasar,flidegviz,(Tarnava mare, (R 692,U 1, GlE 3 A 1), C
Media), S 2338 ic., L [1153] 135, secr. cerc. Pomezeu, jud.
1141 (R 1103, U 27, G 4, E 7), cerc. si percept. Ceica, trib. Ora-
C 260, secr, corn., jud. cerc. §i dea mare. p. u Pomezeu, d. 12
percept. Media$, trib. lba§falau, km. g. Dobre§ti.'
p. u. Seica mare, d. 1 km. g. Campanii de jos, Als6mez5s, (Bi-
$eica mare. hori Va§cAu), S 844 jc., L [480]
Carnal-, Kerner, (Salaj, 498 (R 491, U E 4), C 88,
Sdvaniei), S 6875 jc., L [2782] seer. cerc Baia, jud. cerc. §;
2810 (R 85, U 2660, E 65), C percept. Vascau, trib. Oradea-
800, seer. corn., jud, cerc; Sim- mare, p. u. Baia, d. 41/2 km. g.
leul-Silvaniei, percept. Na5fAl5u, Lunca.
trib. Zalau, p. jand., p., d. 5 km. Campanii de sus, FeLs6mez6, (Bi-
g Baile Duan. hor, Vascau), S 985 jc., L [362]
Camarapil de§ert, Pusztakama- 361 IR 361), C 68, secr. cerc.
ras, (Cojocna, Sarma0, S 3407 . BA jud. cerc. §i percept. Va§-
lc., L [1129] 973 (R 698, U 260, cau, trib. Oradea mare, p. u.
E 15), C 189, secr. cerc., jud. Baita, d. 6 km. g. Lunca.
DIctlenarulTransilvenlei, Ortea 11. 4
www.dacoromanica.ro
50

earnpeni,Topanfalva,(Turda Aries, Canicea, Sarenykanizsa, (Caras-


campeni), S 5621 jc., L [2967] Seve in, Teregova), S 2007 jc.,
2898 R 2777, U 49, G 12, E 6, L [491] 434 (R 432, U 2), C 109,
A 54), C 612, secr. cere.. pret., seer. cerc. Domasnea, jud. cerc.
jud cerc., trib. Turda, pl. s. si eregova, percept. Mehadia, trib.
jand., p. tel., g. loc. Caransebes, p. u. Domasnea, d.
Cainpeni-surduc,Kimpenyszurduk 4 km. g. Domasnea.
( - tunedoara, Ilia), S 1247 jc., L Capalna, Feketekapo/na, (Bihor,
[605] 580 (R 580), C 132, secr. Tinca), S 1974 jc., L [864] 814
ect. cerc. Gurasada, jud cerc. (R 801, U 3, .E 10), C 231, secr.
Ilia, percept. Zattl, trlb. Deva, cerc Ginta, jud. cerc.i percept.
pr u. Gurasada, d. 2 km g. Tinca,trib. Oradea mare, p.u. Gin-
Gurasada. ta, d. 5km. g. Manastirea-neagra.
Cbnpenita = Cumpenita. Capalna, Sebeskapolna, (Sibiu,
Cainpul-lui-Neag, Kimpulunyag, Sebesui-sasesc), S 2678, jc. L
(1-1unedoara. Petroseni), S 24911 [822] 904 (R 902, A 2), C 190,
jc.. L [552] 416 (R 401, U 8, A 7), secr. cerc. Laz, jud. cero. si per.
C110, secr. cerc. Uricani Hobiceni, cept Sebe$ul-sasesc, trib. Sibiu,
jud. cerc. $i percept. Petroseni, p. u. Sasciori, d. 15 km. g. Se-
trib. Deva, p. u. Lupeni, d. 20 km. besul sasesc.
g. Lupeni.
Capalna, Csicsokapolna, (Solnoc-
Carnpu lung, Hosszumezo, (Mara- Dabaca, I eanda-mare), S 1693 jc.,
muras, Sighet,I, 5 7732, jc, L L [585] 579 (R 557), U 14,.E 8,
[2088] 2676 (R 27, U 2040, G 12, C.110, secr. cerc. Fodora Rom ,
I. 341, A 2561, C 530, secr. com., jud. cerc. si pereglit. Ileanda-
jud. ,cerc si trib Sighet, percs2t., mare, trib. Dej, p. u. Galgau, d.
p, tel., g. loc. 5 km. g. Galgau
Campuri, Kimpur, (Hunedoara, Capalna de jos, AlsOkapolna,
1 ia), S 1217 jc., L [420] 360 (R (Tarnava mica, Hususau), S 2542
360), C 83, seer. cerc. Gurasada, jc., L [779] 687 (R 687), C 173,
jud. cerc. Ilia, percept. :Zan', trib. Aezr. cerc , jud. cerc. Blai, per-
Deva, p. u. Gurasada, d. 4 km. cept. lbasfalau, trib. Alba-tuna,
g. Gurasada p. u. Jidveiu, d. 2 km. g. Jidveiu.
Canciu, Gams, (Solnoc-Dobaca, Capalna de sus, FelsokapoIna,
Dej), S 4889 jc., L [1018] 969 (Tarnava mica, Diciotanmartin),
S 865 jc., L [232] 252 (R 225,
(R 941,E 28), C 191, secre. cerc. U 27), C 46, secr. cerc. Mica,
Bata, jud. cerc., percept. si trib. jud.cerc. si percept. Diciosan-
Dej, p. u. Reteag, d. 13 km. g. martin, trib.,IPasfalau p. u. Mica,
Reteag. d. km. g. Mica.
Candu, Icenc15, (Mulls - Turda, Cgpalha§, Kapolnas, (Cara5Sev.,
Sereda), S 799 jc, L [268] 263 Birchis), S 9467 jc., L [1602] 1758
(U 236, A 7), C 82, secr. cerc. (R 1736, U 7, G 4, A 11) C 450,
alugareni, jud cerc. si percept secr. cerc. Birchis, jud. cerc.
Mercurea Niraj, trib. Tg. Muras, Faget, percept. Birch's,- trib.
p. u. Damien', d. 7 km, g. Da. Lugoj, p jand., p tel , d. 51Icm.
mien). g. savar§in.

www.dacoromanica.ro
51

CapaInita,Kapolnisfalu,(0dorheiu, Captalan, Kaptalanfalva, (Timis -


Odorheiu), S 8030 jc , L [1877] Torontal, Modal), S 1019 jc., L
1977 (U 1977), C 495, seer. cerc. 1267] 291 (U 15u, G 141), C 64,
Vlifihita, jud. cerc. si:trib. Odorheiu, seer. cerc Modos, jud. cerc. si
percept. Beclean, p. u. Vlahlia, percept. Modos, trib. Timisoara,
rt. 22 km. g. Odorheiu. p. u. Modos, d. 2 km. g. Modos.
CApat, Keped, (Timis - Torontal, Clpud, Migyarkapud, (Alba de jos,
Buzias), S 4902 jc., L .[759] 671 Teius), S 1417 jc , L [525] 637
(R 521, U 137, G 3, E_. 6, A 4), (R 440, U 19i), C 129, seer. cerc.,
C 136, secr. cerc. Sinirsig, jud. jud. cerc. Aiud, percept. Teius,
trib. Alba-lulia, p. u. Teius, 4. 5
cerc. si percept. Buzias, trib. km. g. Teius.
Timisoara, p. u. Sinirsig, g. loc. Capusul de ample, Mezohegyes,
Capleni, Kaplony, (Satmar, Careii- (Turda-Aries, Ludosul de Mut-AM
mari), S 5107 jc., L ,[1937] 2018 S 4335 jc., L [1343] 1204 (R 958,
(R 318, U 312, G 1388), C 296,
seer. cerc. Berveni, jud. cerc. U 235 E 11), C 203, seer. cerc.,
Careii mari,percept. Moftinul mic, jud. cerc. Ludosul de Murls,
trib. Satmar, p. u. Careii marl, percept. Dileul rom., trib. Turda,
d. 2 km. g. Careii marl. p. jand., p. tel., d. 13 km. g.
Capnici Kapnikbanya, (Samar. lernut.
Baia-mare), S 4116 jc., L [3517] Capusul mare, Magyarkapus, (Co-
2601 (R 1898, U 622, E 81), C jocna, Gilau), S 2378 jc , L [1051]
898, seer. cont., jud. cerc. Baia- 1049 (R 63, U 972,E 14), C182,
mare, percept. Baia-Sprie, trib. seer_ cerc., jud. cerc. Huedin, per-
Shtmar, p. jand., p. tel., d. 9 km. cept. Gilau, trib. Cluj, p. jand , p.,
g. Baia-Sprie. d. 10 km g. Garbou-Cluj.
CAprioara, Kaprevar, (Caras-Sev., Capusul mic, Magyarkiskapus,
Birchis), S 4877 jc., L 19861 877 (Cojocna, Gilau), S 4324 jc., L
(R 856, U 9, E 10, A 2), C 200, [1250] 1316 (R 638, U 676, )= 2),
secr. cerc., jud. cerc. Faget, per- 240, secr. cerc. Osorhei, jud.
cept. Birchis, trib. Lugoj, p:u. cerc. si trib. Cluj, percept. GilAu,
Savarsin, p. jand., d. 6 km. g. p. u. Capusul mare, d. 13 km.
SavArsin. g. Garbou-Cluj .
Capruta, Maroskaproncza, (Arad, Cara, Kolozskara, (Cojocna, Cluj),
Radna), S 2844 jc. L [852] 747 . S 2874 je., L [1145] 1162 (R 855,
(R 718, U 22, E 1 A 3), L 185, U 307), C 243, secr. cerc. Apa-
secr. cerc., jud. cerc. si percept. hida, jud. cerc. si trib. Cluj, per-
Maria-Radna, trib. Arad, p. u.
Barzava, d. 4 km. g. Barzava. cept, Apahida, p , g. loc., (Co-
jocra-Cara).
Captalan, rlaroskaptalan, (Alba de Mad, Karacs, (Hunedoara, Baia
jos, Ocna-Murasului), S 1514 jc.,
L [597] 567 (R 535, U 32, C 122, de Cris), S 1691 jc., L [272] 261,
seer. cerc. Noslac, jud. cerc. si (R 261), C 67, secr. cerc. Tebea,
percept. Uioara, trib. Alba.lulia, jud. cerc. si percept. Baia de
p. u. Uioara, d. 6 km. g. Feldioara Cris, trib. Arad, p. u. Baia de
Razbbieni. Cris, d. 4 km. g. Baia de Cris. 3
4.
www.dacoromanica.ro
52

Carand, Hevizkarfind,(Bihor, Be liu), trib. Sttmar, percept. Homorodul


S 3701 jc., L [826] 804 (R 796, de jos, p. jand., p, d.. 6 km. g.
U 4, G 2, E 2), C 155,secr. cerc. VanAtore$ti.
Archis, jud. cerc. Tinca, percept. Carastau, Karaszt6, (Hunedoara,
Beliu, trib. Oradea mare, p. u.' Baia de Cri$), S 1690 lc., L [468]
Beliu, d. 7 km. g. Repsig. 501 (R 497, U 4), C 137, seer,
Cgrand, Nagykarand, (Bihor,CeicaT, cerc. Birtin, jud. cerc. Baia de
5 1429 jc., L [281] 259 (R 252, Cris, percept. Vata de jos, trib.
E 7), C 42, secr. cerc. Lazuri, Arad, p. u. Birtin, d. 4 km. g.
jud. cerc $i percept. Ceica, trib. Baia de Cris.
Oradea-mare, p. u Lazuri, d. 10 Carastelec, Karasztelek, (Salaj,
km. g. Calea mare. Simleul silvaniei), S 5866 j.:., L
Cc rani, tierczfalva, (TimisToront., 11832] 1731 (R 2, U 1692 E 7,
Vinga), S 5508 jc., L [1491] 1482 A 30), C 392, secr. cerc,, jud.
(R 56, U-49, G 1369,E 5, A 3., cerc. Simleul silv., percept 5ar-
C 356, secr. corn., jud. cerc. si masag, trib. Zalau, p, d. 7 km.
percept. Vinga, trib. Timisoara, g. Uilacul $imleului.
p. tel.; g. loc. Caratnavolal = Turia.
Caransebes, Karansebes, (Cara$- Carbunar, K6varfilred. (Solnoc-
Severin, Oras), S 9208 jc., L Dobaca, P/nA;;tur), S 1925 jc.,
17999] 7619 (R 4282, U 377, G L [801] 756 (R 736, E 20 , C
2365,E 460, Fl 185), .0 1400, trib., 217, secr. cerc. Berinla, incl. cer .
jud. cerc., percept., pl. jand., d. Lapusul ung., peggept. Copillnic
1 km. g. loc. Manestur, t, ib. Dej, p. u, Copal
Caransebesul nou, Ujkaransebes, -nic Manastur, d. 12 km. g. Baia
(L:aras Severin, Caransebes), S mare.
1342 jc., L [752] 7A8 (R 39, U 5, Carbunari, Biharszeres, (Bihor,
G 626, E 8, A 70), C 154, secr. Beiu0, S 1873 jc., L f387] 4D0
cerc , jud. cerc. si trib Caran- (R' 392. U 6, E 2), C 75, secr.
bebe.b percept., p. u. Caransebes, cerc. Budureasa, jud. cerc. 0,
d. 4 km. g. Caransebes. percept. Beius, trib. Oradea-mare,
COranzel, KiSkarand,(Bihor, Ceica), p. u. Budureasa, d. ir km. g.
S 831 jc., L [190] 189 (R 189), Beius.
C 37, seer. cerc. Lazuri, jud. Ciirbunari, Szenesfalu, (Cara-
cerc. si percept. Ceica, trib. Severin,R5casclia), S 77 jc., L
Oradea-mare, p. u. Lazuri, d. 14 [1473] 1637 (R 1637), C 380, sect..
km. g. Calea mare. cerc. Sasca montana, jud. cerc.
-01ratau, Karasz6, (Bihor, Tinca), Si percept. Sasca montana, trib.
S 5( 35 jc., L [1229] 1130 (R 1115, Lugoj, p. u. Sasca montane, d.
E 15), C 260, seer. cerc. Che$a, 18 km. g. Racasdia.
jud. cerc. si percept. Tinca, trib. COrcedea, Kercsed, (Turda-Aries,
Oradea-mare, p.' u. Che§a, d. 7 Vintul de sus), Sr 3748 jc., L [9221
km. g. *oim. 895 (R 158, U 736, G 1), C 221,
Cargsau, SamoskaraszO, (Satmar, seer. cerc. M6haciu, jud. cerc.
Satmar), S 4436 jc., L [1452] si trib. Turda, percept. Vintul de
1402 (R 481, U 783, G 41,E 97), sus, p. u. Bagin, d. 11 km. g-
-C 266, seer. cerc., jud.. cerc. $1 Vintul de sus.
www.dacoromanica.ro
53

Careii marl, Nagykaroly, (Satmar, 571 (R 566, E 5) C 105, secr..


Oras), S 15594 j,7., L [16078] cerc. Hidiselnan, jt.d. cerc. si
15294 (R 2968, U 3337, G 5932, percept Ceica, trib. Oradea-mare,
E 2571, A 516), C 4500, pref., p. u. Dobresti, d. 6 km. g. Rogoz.
adm. fin., jud. cerc , trib. Satmar, Carpestii-mici, Kiskerpesd, (Bihor,
s jand., p. tel., g, loc. Ceica), S 1041 jc., L [422] 403
Carp ti, Kersecz,(Hunedoara, Deva), IR 386, U 17), C 103, seer. cerc.
S 1393 lc, L 13821 334 (R 334), Ceica, jud cerc. si percept. Ceica,
C 93, secr. cerc., jud. cerc si trib. Oradea-mare, p. u. Ceica,
trib. Deva percept. Simeria, p. d. b km. g. Ceica.
u. Deva, d. 8 km. g. Deva Carpinet, Kerpenyed, (Bihor, Vas-
Carlibaba noua lajosfaiva, cau), S 1450 jc., L [613] 606
(ttistrita-NasAud,
l Rodna veche), (R 602,E 4), C 118, sea. cerc.,
S 10514 jc., L [672] 411' (R 83, jud. cerc. si percept. Vascau,
G 231,. E 97), C 76, secr. corn., trib. Oradea-mare, p. u. VascAu,
p. jand., jud. cerc. si percept. d. 3 km. g. Vascau.
Rodna veche, trib. Bistrita, p., Carpinis, Abrudkerpenyes, ( klba
d. 1 km. g. Carlibaba (Bucovina). de jos, Abrud), S 3465 jc., L
Carlsdorf = Staieru (Caras-Sev ) [1473] 1443 'R 1413, A 30), C
Carmazinesti, Karmazinesd, (Hu- 481, seer. cerc. Abrud sat, jud.
nedoara, Ilia1, S 2081 jc., L [598] cerc. si percept. Abrud, trib. Alba-
523 ( R 523), C 134, seer cerc. Julia,p. u. Abrud, d. 1 km. g.
Varta, jud, cerc. si percept. Ilia, Rosia mont.
Irib. Deva, p. u. Ilia, d. 12 km Carpinis, Kerpenyes, (Sibiu, Mer-
g. Gurasada curea), S 1728 jc., L [1022 902
Carna = Blandiana. (R 901, U 1), C 290, secr. cerc.
Carnecea=Chernecea. Reciu, jud. cerc. si percept.
Carnesti, Kernyesd. (Hunedoara, Mercurea, trib. Sibiu, p. u.
riateg), S 1210 jc., L [7881 719 Garbova, d. 13 km. g. Mercurea.
(R 698, U 11, G b, Ft z), C 150, Carpinis, Kovargyertyamos, (801-
secr. cerc. Totesti, jud. cerc. si noc-Dobaca, Manastur), S 1270
percept.j-lateg, trib. Deva, p., jc., L [318] 359 (R 354, E 51, C
g. loc. 93, seer. cerc. Berinta, jud. cerc.
Carpa, K8rpa, (Caras Sev., Carat'. LApusul ung., percept. Copalnic
sebes), S 2037 jc., L 110571 1005 Manastur, trib. Dej, p. u. Copalnic
(R 1005), C 219, seer. cerc., jud. Ilanastur, d. 19 km. g. Baia mare.
cerc. si trib. Caransebes, percept. Carta, Karczfalva, (Ciuc, Mercurea-
Caransebesul nou, p. tel., g. loc. Ciuc), 8 5648 jc., L [1245] 993
Carpenis, Gyertygmos, (Hune- (R 247, U 742, E 4), C 280, secr.
doara Geoagiul de jos), S 426 corn., jud. cerc. Mercurea-Ciuc,
jc., L 1298] 284 (R 276, U 2, A percept. 5umuleu, trib. Brasov,
6), C 69, secr. cerc. Rapolt, jud. p., g. loc.
cerc. si percept. Geoagiul de jos, Carta, Kercz, (F6gar4, Arpasul de
trib. Deva, p. u. Simeria, d. 6 jos), S 3750 jc., L [954] 960 (R
km. g. Simeria. 489, U 8, G 462,E 1), C 230, secr.
Carpenis=Gertjamos (Timis-Tor.) corn., jud. cerc. Fagaras, percept.
Carpestii-mars, Nagykerpesd, Bi- Arpasul de jos, trib. Brasov, p.
hor, Ceica), S 915 jc., L 15111 u. Arpasul de jos, g. loc.

www.dacoromanica.ro
,Caruia, Karuly, (Satmar, Somcuta [985] 1003 (R 1 U 1002), C '257;
mare), S 1563 jc., L [790] 700 secr. cerc ., jud. cerc. §i percept.
(R 679 E 21), C 192, seer. cerc. Tg. sacuesc, trib. Brasov, p. u.
Coa§, jud. cerc. si percept. Som- Tg. sacuesc, g. loc. (Sancatolna>.
cute mare, trib. Satmar, p. u. Catina,.Katona, (Cojocna, Sarma5),
Coa$, d. 13 km. g. Baia mare. S 5415 ic, L [1879] 1810 (R.
Capiu. filsokosaly,-(Solnoc-Dob., 1307, U 383, G 2, E 55, A 63),
Dej), S 1694 jc., L [1373] 1268 C 346, . secr. cerc., jud. cerc.
(R 1184, U 20, E 64), C 255, Mociu, percept. Sarmas, trio.
secr. cerc , jud. cerc., percept. Cluj, p., d. ,6 km. g. Tagul-mare.
5i trib. Dej, p. u. Dej, d. 7 km. Cata, Kacza (Tarnaya mare, Co.
g Dej. halm), S 5581 jc, L [1343] 1422
Cain, Kiszonyugalu, (Ciuc, San- (R 594, U 106, G 716, E 6), C
martin), S 10524 jc., L [1758] 331, secr. cerc jud. cerc. $i per-
1861 (R 209, U 1642), C 517, cept. Cohalm, trib. lbasfalau, p,
secr. corn., jud. cerc. Mercurea- jand., p. tel., g. loc. .
Ciuc, percept. SanmArtin, trib. 'Catalul roman,. Olahkeczel, (Salaj,
Brapy, p., d. 19 km. g. San- Crasna), S 3867 jc., L [14751
§imon.
1416 (R 1388, U 9, E '19), C 319,
Ca§olt, Hermany. (Sibiu, Sibiu), secr. cerc. CaialuI unguresc, jud,
S 5022 jc., C [721] 790 (R 302,
U 11, G 303, A 174), C 154, cerc.si trib. ZAlau, percept. Crasna
secr. com., jud. cerc. si trib. Sibiu, p. u. Crasna, d. 8 km. g. Zalau.
percept. Turnisor, p., g. loc. Catalul unguresc, Magyarkeczel,
Castau, Kaszto, (Hunedoara, Ora- (Salaj, Crasna), jc , L [964.
vie), S 3674 Jc., L [1019] 960 920 (R 461, U 418, IT 41), C 215.
(R 958, U 2), C 263, secr. cerc., secr. cerc , jud. cerc. §i trib,
jud. cerc. $i percept. OrAstie, trib. .Zalau percept. CraSlia, p. m
Deva, p. u. OrA§tie, d. 5 km. g. Crasna, d. 10 km. g. Zalau.
' OrA4tie. Catcau, KaczkO, (Solnoc-Dobacar
Caora, Kasya, (Mur4-Turda, Re- Dej), S 3651 jc., L [15761 1424
ghinul de jos), S 5653 jc., L (R 1240, U 68, A 116), C 333,
[1178] 1220 (R 1205, U 15), C secr. cerc., jud. cerc., percept
220, secr. cerc. Gurghiu, jud. §i trib. Dej, p.. jnnd., p., g. loc.
cerc. -Reghinul sasesc, percept. Cauaceu, Hegykozkovacs (Bihor,
Gurghiu, trib. Tg.-MurA*, p. u. Centrala), S 1993 jc., L [830] 855
Gurghiu, d. 3 km. g. Gurghiu. (R 10, U 834, G 1, E 10), C 180,
Catalina dorna, Szentkatolna secr. corn., jud. cerc. §i trib:
Dorna, (Solnoc-Dobaca, Ciachi-
Garbou), S 1065 jc., L [376] 399 Oradea-mare, percept. Piscopia,
IR 393,E 6), C 78, secr. cerc. Pan- p, d. 3 km. g. Bihar.
ticeu, jud. cerc. si percept. Ciachi- Caua§, trIcayas, (SAlaj, Ta§nad),
Garbou, trib. Dej, p. u. Panticeu, S 3992 jc.., L [905] 890 (R 700,
d. 28 km. g. Valasut-Bontida. U 162, E 28), C 161, seer. cerc
Catalina (Satmar) =-- Coltau. jud. cerc. Ta§nad, percept. Santa t4
Catalina, Szentkatolna, (rrei trib. Zalau, p., d. 5- km. g,
scaune, Chezdi). S 2747 jc., L 1-totouan.

www.dacoromanica.ro
55

Cauasd, Kavasd, (Bihor, Tinca), S si trib. Turda. percept Agarbiciu,


1838 jc , L [868] 944 (R 928. U p., p. jand , d. 9 km. g. Valea-
13,E 3), C 199, seer. cerc. Gur- Florilor.
bediu, jud. cerc. si percept. Tinca, Cebza, Csebze, (Timis-Torontal,
trib. Oradea mare, p. u. Gurbediu, Modos), S 7688 jc , L [1638] 1505
d. 10 km. g. Tinca. (R 1416, U 42, G 46, E 1), C
Cauni Kaun, (Hunedoara, Deva), 354, secr. corn., jud. cerc. Modos,
S 563 jc , L [120] 106 (R 106), percept. Peciul nou, trib. Timi
C 23, secr cerc. Veta!, jud. cerc. *oara, p. tel:, d. 8 km. g. Giulvaz.
si trib. Deva, percept. $oimu5, p. Cecalaca, Csekelaka. (Alba de jos,
u. Branisca, d.,5 km. g, Vetal. Ocna-Murasului), S 2097 jc., L
Cavaran, Kavaran, (Caras-fieverin, [731] 685 1 R 262, U 415, E 8),
Timis), S 1303 jc., L [g62] 878 C 145i sect. cerc., jud. cerc. si
(R 786, U 31, G 33, E 15 A 13), percept. Uioara, trib. Alba-lulia,
C 130, secr. cerc., ji d. cerc. si p. u Bogata de Muds, d. 5 km.
trib. Lugoj, percept: Sacul, p. g. Ciuci.
jand., p. tel., g. loc. Cechesti, Csekefalva, (Odorhei,
Cavnic = Capnic. Cristur), S 1151 jc., L [571] 492
Cazanesti, Kazanesd, (Hunedoara. (U 488,E 4 t C 135, serc. cerc
Baia de Cris), S 7727 jc., L [649] Sanavram, jud. cer. si percept.
560 (R 521, U 20, E 10, A 9), Cristur, trib. Odorhei, p. u. Cristur,
C 119, sect. cerc. Vata de jos, d. 3 km. g. Cristuru sacuiesc
jud. cerc. Baia de Cris, percept. Ctfa, Cseffa, (Bihor, Cefa), S 6186
Vata de jos,, trib Arad, p. u. jc , L [1637] 1/37 (R 1373, U 347.
Vata de jos, d. 1 km. g. Birtin. is 1, E 16), C 340, sect. cerc.,
Ceagz, Cegez, (Turda-Aries, Tras- pret., jud. cerc. Salonta mare,
du), S 2594 jc., L [585] 577 (R trib. Oradea mare, percept, p
306, U 267,E 4), C 172, secr. tel, p. jand., g. loc.
cerc. Moldovinesti, jud. cerc. lara Cehalul roman, Olahcsaholy. ,S4 S.
de jos, trib. Turda, percept. laj, 'farad), S 5432 jc., L [t421]
TrAscAu, p. u. TrAvAu, d. 8 km. 1299, (R 1276, U 6 G 1, E 161,
g. Moldovinesti. C 264, secr. cerc. Cehalul ung.
Cean,Tasnadcsany, (SAlaj,Ta5nad), jud. cerc. si percept. Tasnad,
S 1328 jc., L [482] 479. (R 3i0, trib. ZAlau, p. u. Cehalul ung.,
U 156, E 5, A 8), C 100, seer. d. 12 km. g. TAnacl.
cerc. Lehalul unguresc, jud. cerc. Cehalul unguresc,Magyarcsaholy
si percept. Tasnad, trib. Zafau, p. (Salaj, Tacnad), S 4002 jc., L
u. Tasnad, d. 6 km. g. TAsnad. [1162] 1152 (R 154, U 952, E 42,
Ceanul desert, Pusztacsan, (Turda- A 41, C 252, seer. cerc., jud. cerc.
Aries, Turda), S 2540 jc., L [917] si percept. TAsnad. trib. Zalau,
961 (R 961), C 183, secr. cerc. p. tel., d. 9 km. g. Tasnad.
Tur, jud. cerc. si trib. Turda, Ceheiu, Varadcsehi, (Bihor. Cen-
percept. Tur, p. u. Tur, d. 13 km. trala), S 2626 j L [910] 874 (R
g. Turda. 852, U 15,E 1), C 145, secr cerc.
Ceanul mare, Mez6csan, (Turda Apateul rom., jud. cerc. si bib,
Aries, Turda), S 13262 jc., L Oradea mare, percept. Sanmartin,
[2707] 2803 (R 2571. U 199, E p. u Bile Felix, d. 2 km. g.
33), C 510, secr. cerc , jud. cerc. Mile Felix.

www.dacoromanica.ro
56

Ceheiu, Somly6csehi, (SAlaj, n$im. Cenadul Vechiu, Oscsanad, (Ti-


leul-silvaniei), S 2829 je., L [1001] mis-Torontak Sannicolaul mare),
1028 (R 909, U 70,E 17, A 32), S 4045 jc., L [1538] 1524 (R 7,
C 206, secr. cerc. Uilacul Sim U 49. G 1464, A 4), C 327, seer.
leului, jud. cerc. Simleul silvaniei, com., jud. cerc. si percept. San-
percept. SArmasag, trib. Zalau, nicolaul mare, trib. Timisoara, p.
p. u. Uilacul 5imleului, d 3 km. tel., g. loc.
g. Uilacul Simleului. Cepan, COATI, (Bistri(a liasAud,
Cehetel, Csehetfalva, (Odorhei,
lad), S 2822 jc., L [822] 731 (R
Cristur), S 2181 jc.. L [429] 425
(R 421,E 4). C 135,- seer. cerc. 87, G 619, E 31, A 44), C 146,
Cobateiti, jud. cerc. §i percept. secr. cerc. Dumitrea mare, jud.
Cristur, trib. Odorhei, p. u. Co. cerc, si percept. NAsaud, trib.
batesti, d. 20 km. g. Cristurul Bistrita, p. u. NasAud, d. 7 km.
sAcuiesc.
Cehul Silvaniei, Szilagycseh, (SI- g. NAsaud.
laj, Cehul Silvaniei), S 5004 jc., Cerbel, Cserbel, (Hunedoara. Hu.
L [3446] 3440 (R 347, U 2436, nedoara), S 3456 jc., L [568] 572
G 18,E 599, A 40), C 648, seer. (R 566,E 6), C 155, secr. cerc.,
cerc., pret., jud. cerc., percept., jud. cerc. Hunedoara, percept.
trib. Zalau, p. tel., s jand., g. loc. Ghelar, trib. Deva, p. u. Ghelar,
'Ceica. Magyarcseke, (Bihor Ceica), d. 17 km. g. Hunedoara.
S 2608 jc., L [1704] 1809 (R 1253, Cerbia, Cserbia, (Hunedoara, Ilia),
U 445, E 111), C 315, secr. cerc., S 1696 jc., L [390] 254 (R 254),
pret., jud. cerc., percept., trib. C 95. secr. cerc. Zam, jud. cerc.
Oradea mare, p. tel., s. si p. jand.,
g. loc.
Ceisoara,Cseszvara,(Bihor, Ceica),
- Ilia, percept. Zam, trib, Deva,
p. u. Zam, d. 4 km. g. Zam.
S 1642 .jc., L [808] 769 (R 749; Cergaul mare, Magyarcserged,
U 15,E 5), C 175, secr. cerc. (Alba de jos, Blaj), S 3421 jc.,
Ceica, jud. cerc si percept. Ceica, L-11138] 1147 (R 1147), seer.
trib. Oradea mare, p. u. Ceica, cerc., jud. cerc. si percept. Blaj,
d. 6 km g. Ceica. trib. Alba Julia, p. u. Blaj, d. 10
Cenade, Szaszcsanad, (Alba de jos, g. Blaj.
Blaj), S 8719 jc., -1.. [2043] 2355 Cergaul mic, Bolgarcserged, ( Alba
(R 1684, U 53, G 618), C 450, de jos, Blaj), S 2846 jc., L ;717]
secr. cerc, jud. cerc. si percept 725 (R 242, A 483), C 154, seer.
Blaj, trib. Alba lulia, p., d. 14
km. g. MicAsasa. cerc. Cergaul mare, jud. cerc. si
Cenadul mare, Nagycsanad, (Ti. percept Blaj, trib, Alba Julia, p. u.
misJorontal, Santnicolaul mare), Blaj, d 15 km. g. Blaj.
S 14,459 jc., L [5649] 5695 (k. Cerghidul mare, Nagycserged
2 t39, U 485, G 1720, E 18, A (Tarnava mien, lernut), S 2325
1333), C 1025, secr. corn., vam5, jc., L [8511 794 (R 742, U 24,
jud. cerc. si percept. Sannicolaul E 28), C 187, secr. cerc., jud,
mare, trib Timisoara, p. u. Ce- cerc. si percept. Diciosanmartin,
nadul Vechiu, p. jand., d. 1 km. trib. lbasfal5u, p. u. Nirastau,
g. Cenadul Vechiu. d. 8 km, g. NirastAu.
www.dacoromanica.ro
47

Cerghidul mic, Kiscserged, (PAr- L [1949] 1979 (R 92, U 1886, G


nava mica, lernut), S 845 jc., L 1), C 564, seer. cerc,, jud. cerc.
[458] 392 (R 387, E 5), C 89, Tg. sacuesc, percept. Turia, trib.
seer cerc. Cerghtdul mare, jud. Brasov, p , d. 12 km. g. Tg. sA-
cere. si percept Diciosanmartin, cuesc.
trib. lbasfalau, p. u. Nirastau, d. Cernatul de sus, relsOcsernaton,
5 km. g Nirastau. (Treiscaune, Chezdi), S 4685 jc.,
Cerisa, Szilagycseres, (SAlaj, Sim L [1287] 1312 (U 1312), C 356,
!rut Silvaniei), S 585 jc., L [454] seer. cerc. Cernatul de jos, jud.
479 (R 420, E 7, A 52), C-79, cerc. Tg. Sacuesc, percept .Turia,
secr. cerc. Marca, jud. cerc. Sim trib Brasov, p. u. Cernatul de
lett' silv., percept. Nasfalau, trib. jos, d. 13 km. g. Tg. sacuesc.
Zalau, p. u. Marca, d. 6 km. g Cernesti, Csernefalva, (Solnoc-
Ipu. Dobaca, Manastur), S 7375 jc.,
Ceri ,or, Cseriso', (Hunedoara, Hu- L [968] 882 (R '826, U 6, G 2,
nedoara), S 257.5 jc., L [517] 549 E 48), -'C 23d, seer. cerc , jud.
(R 549), C 113, seer. cerc. Go- cerc. L4pusul ung., percept. Co-
vasdia, jud. cerc. Hunedoara, palnic f1an5stur, trib. Dej, p.
percept. Ghelar, trib. Deva, p. u ]and., p. u. Copalnic Minastur.
Hunedoara, d. 8 km. g. GovNdia. d. 32 km, g. Baia mare
Cermeiu, Csermo, (Arad, [mu), S
10511 jc., L [4060] 3484 (R 2183, Cerneteaz, Csernegyhaz, (Timis-
U 1116, G 81, E 104), C 624, Torontal, Central5), S 4823 jc.,
secr. corn., jud, cerc. si percept L [13J2] 1258 (R 1198, U 23,
lneu, trib. Arad, p. tel., g. loc. G 36, A 1), C 348, secr. corn.,
Cerna = Coma (klba de jos). jud. cerc. si trib. T,misoara, per
Cerna, Cserna, (Hunedoara, Hone cept. Becicherechul mic, p., g. loc.
doara), S 1331 jc., L [169] V3 Cernisoara, Csernisora fioresza,
(R 369, U 4), C 74, secr. cerc. (Hunedoara, Hunedoara), S 051
Teliucul de jos, jud. cerc. si per- jc., L [313] 286 (R 236), C 63,
cept. Hunedoara, trib. Deva, p. seer. cerc. Bunila, jud. cerc. Hu-
u. Hunedoara, d..13 km. g.Hune- nedoara, percent. Ghelar, trib.
doara. Deva, p. u. Ghelar, d. 30 km. g.
Cerna, Temescserna, (Timis-Tor., Hunedoara.
Ciacova), S 3683 jc., L [829] 680 Cernuc Csernek, (Solnoc-Dobaca,
(R 655, U 21, G 3. E 1), -C 220, Ciachi-Garbou), S 1961 jc L
seer. cerc. Stamora rom., jud. [605] 579 (R 562, U 4, A 13), C
cerc. si percept. Ciacova, trib. 118, secr. cerc. Checichehata, jud.
Ttimipara, p. u. Stamora rom., cerc. si percept. Ciachi-Garbou,
d. 6 km. g. Libling. trib. Dej, p. u. Ciachi Garbou, d.
Cernat, Cernatfalu, (Brasov, SA 20 km. g. Surduc.
cele), S 9497 jc., L [2561] 2479 Certege, Avasujfalu, (Satmar.
(R 451, U 1989, G 25,E 13, A Oasiu), S 15491 jc", L [1684]
1), C 771, secr, com., jud. cerc. 2306 (R 2084, U 46, E 176), C
si trib. Brasov, percept., p. u. 573, secr. cerc. Negresti, jud,
Satulung, g. loc. cerc. Seini, percept. Orasul nou,
Cernatul de jos, Alsocsernaton, trib. SAtmar, p.jand., p , U. 6 km.
(Treiscaune, Kezdi), S 8061 jc., g. Negresti.
www.dacoromanica.ro
58

Certege, Certes, ( Turda- Aries , Cam-


Cetatea de bang, Kiikiilovar. (Tar
peni), S 7463 jc., L [1219] 1138 nava mica, Diciosanmartin), S
(R 1138), secr. cerc. Campeni, 5328 jc., L [1767] 1567 (R 999:
jud. cerc. $i percept. Campeni, U 452, E 24, A 94), C 369, seer.
Crib, Turda, p. u. Campeni, d. 8 corn., jud cerc. 5i percept. Dicio-
km. g. Campeni. sanmartin, trib. lbasfalau, p., g
Certejul de jos, Alsocsertes, (Hu,- loc.
nedoara, Ilia), S 1522 jc., L [601] Cetatea veche, Ovari, (Satmar,
544 (R 544), C 137, secr. cerc, Satmar), S 3424 jo., L [1488]
Vorta, jud. cerc. gi percept Ilia,
trib. Deva, p. u. Ilia, d. 8 km. g 1343 (R 376, 0 881, G 5J, E 27),
Ilia. C 211, seer. cerc. Veti5,.jud. cerc.
Certejul de sus, Felsocsertes, (Hu- 5i trib. Satmar, percept. Moftinut
nedoara, Deva), S 1996 jc., L mic, p. jand., p., g. IOC.
[768[ 606 (R 528, U 27, G 47, Cetatele, Gyorkefalva, (Satmar,
E 4), C 150, secr. cerc., jud., cerc. Baia mare), S 1334 jc., L [504]
gi trib. Deva,'-percept. Soimu§, 522 IR 519, E 3), C 120, secr.
p. tel., d. 13 km. g. Deva
Ceru-Bacainli, Bokajfelfalu, (Hu cerc Baia sprie, jud. cerc. Baia
nedoara, Geoagiul de joss, S mare, percept. ftaia sprie, trib.
3738 jc , L [572] 492 (R 492), Satmar, p. u. Baia sprie, d.
C 120, seer. cerc. Bacainti, jud. km. g. Baia sprie.
cerc. 5i, percept. Geoagiul de jos, C etatuia, Csatoszeg, (Otte. SIn
trib. Deva, p. u. $ibot, d. 6 km. martin). S 3165 jc.. L [980] 969
g. Sibot. (R 34, U 935), C 223, seer. cerc.
Cesariu, Csaszari, (Solnok Dobaca, Simone5t , jud. cerc. Sf. Gheorghe,
Cheuchi5). S 882 jc., L [313] percept. Sanmartin, trib. Brasov,
300 (R 288, E 12) C 61, secr. -p. u. Simone5ti, d. 4 km. g. San-
cerc. Santioana, jud. cerc Gherla, simon.
percept Cheuchi5, trib. Dej, p, u.
Santioana, d. 14 km. g. Gherla. Cetea, Csaklya, (Alba de jos. Teius).
Cetad, Csatid, (Timi5 - Torontal, S 3933 jc., L [1424] 1423 (R 1423),
Periamo5), S 7177 jc., L [2605] C 320, secr. cerc. Stremt, jud
2588 (R 21, U 17, G 2510,E 2, cerc. Aiud, percept. Teius, trib.
A 38), C 584, secr. com., jud. Alba lulia, p. u. Teiu5,A. 8 km.
cerc Biled, percept. Pesac, trib. g Teius.
Timisoara, p, g. loc. (Ciata). Cetea, Cseklye, (Bihor, Ale5d), S
Cetan, Csatany, (Solnoc-Dobaca, 1001 jc , L [638] 691 (R 682, E
Dej), S 2446 jc., L [787] 736 (R 9), C 141, secr. cerc. Borozai,.
727, E C 154, secr. cerc. jud: cerc. Ale.;c1, percept. Vad.
Maia, jud. cerc. percept. 5i Vb. trib. Oradea-mare, p. u. Borodut
Dej, p. u. Dej, d. 7 km, g. Dej. mare, d. 8 km. g. Vad
Cetariu, Hegykozcsatar, (Bihor, Ceua5, Csavas, (Tarnava
Salard), S 5705 jc., L [156/] Diclosanmartin), S 1522 jc., L
1541 (R 4, U 1528,E 9), C 350, [828] 762 (R 27, U 735), C 144,
secr. cerc., jud.- cerc. Oradea- secr. com., jud. cerc. si percept.
* mare, percept. Salard, trib. Ora- Diciosanmartin, trib. lba5falau, p.
dea -mare, p., d. 7 km. g. Bihar. u. Bachnea, d. 6 km. g. Deal.
www.dacoromanica.ro
50

Cevig, Mezocsavis, (Muras-Turda, 182 (U 179, E 3), C 59, secr


Mural de sus), S 2635 jc., L cerc. Ruganesti, jud. cerc. si per-
[1108] 1052 (R 560, U 490, G cept. Cristur, trib. Odorheiu, p:
2), C 150, seer. cerc., jud. cerc. u. Cristur, d. 10 km. g. Cristur..
gitrib. Tg.-P1urits, percept. Er- Chedea mica, Kiskede, (Odor
neul mare, p. jand , p., d. 12 hem, Cristur), S 822 jc., L [217b
km. g. Tg -Mural 166 (U 166), C 41, secr. cerc,
Charlottenburg, Saroltavar, (Tim. - Buganesti, jud. cerc. 5i percept.
Torontal, Lipova), S 1094 jc,, L Cristur, trLb. Odorheiu, p. u.
[278] 295 (R 37, U 83, G 225), Cristur,. d. 11 km. g. Cristur. j
C 65, secr. cerc. Bogdarigos, jud. Chegea, Kegye, (Salaj, TAsnadj,
cerc. Lipova, percept. Alios, trib. S 9047 jc., L [996] 874 (R 771,
Timipara, p. u. Bogdarigos, g. U 37, E 15, A 51), C 196, seer.
loc (Sarlota),I cerc. Socaciu, jud. cerc. 5i per-
Checheg, Lippakekes, (Timis-Tor., cept. Tasnad, trib. ZAlau, p. u.
Lipova), S 1989 jc., L [753] 641 Socaciu, d. 7 km. g. SacAgani.
(R 641), C 143, secr.-erc. Seca', Cheglevici, Keglevichhiza,
jud. cerc. si percept. Lipova, trib. Torontal, Sannicolaul mare), S-
Timisoara, p. u. Secag, d. 15 km. 2041 jc, L [1191] 1150 IR 2 LP
g. Balint. 83, G 1032, A 33), C 290, secr
Chechig, Kettiismezo, (Sataj, Jibou), cerc., jud. cerc. Sannicolaul mare,.
S 3426 jc., L [1483] 1275 (R 1241, percept. Besinova veche, trlb,
U 14, E 20), C 272, secr. cerc., Timisoara, p., d. 14 km. g. San-
jud. cerc. si percept. Jibou, trib. nicolaul mare.
Zelau, p. jand., p., d. 7 km. g. Var. Chelinta, Kelencze, Salaj, Cehul
Chechig, Olahkekes, (Satmar, Baia Silvaniei), S 2953 jc., L [790] 749A
mare), S 1517 jc., L [878] 444 (R 735, E 14), C 146, secr. cerc.
(R 440,E 4), C 164, secr. cerc. Silimeghiu, jud. cerc. Cebul silv.,
Dumbravita, jud. cerc. Baia mare, percept Somesodorheiu, trib. Za-
percept. Baia -Sprie, trib. SAtmar, lau, p. u. Silimeghiu, d. 2 km.
p. u. Dumbravita, d. 11 km. g. g. Silimeghiu.
Baia mare. Chelmac, Maroseperjes, (T mis-
Checia romans, Nagykocse, (Tim. - Torontal, Lipova), S 3256 jc., L
Torontal, Periamos), S 4731 jc., [1296] 1237 (R 1229, U 12, G b,
L [2478] 2331 (R 1495, U 73, G E 2, II 8), C 281, secr. cerc.,
143,E 20, A 600), C 495, secr. jud. cerc. si percept. Lipova,
corm, jud. cerc. si percept. Bled, trib. Timisoara, p. u. Conop, d
trib. Timisoara, p., d. 5 km. g. 3 km. g. Conop.
CArpinis. Chendrea, Kendermezo, (SA1j,.
Checichehata, icecskehata,(Sol- Jibou), S 2556 jc., L [800] 751
noc Dobaca, Ciachi-Garbou), S (R 725, U 3, E 23), C 170, secr.
1264 jc., L [287] 283 (R 281, E cerc. Man, jud. cerc. si percept.
2), C GO, secr. cerc., jud. cerc. Jibou, -trib Zalau, p. u. Chechi$, _
si percept. CiachiGarbou, trib. d. 11 km. g. Var.
Dej, p. u. Panticeu, d. 32 km. g. Chendremal, Kendermal, (Cojocna,
Dej. Hida), S 948 jc., L [286] 258
Chedea mare, Nagykede, (Odor- (R 213, U 38,E 7), C 57, seer.
heiu, Cristur), S 843 je, L [202] cerc. jimborul mare, jud. cerc
www.dacoromanica.ro
60

0 percept. Hida, trib. Cluj, p. u. sineu, percept. Sepreus, trib. Arad,


Hida, d. 22 km. g. jeghina.l p. jand , p. tel., d. 13 km. g Ineu.
Chendru,Magyarszarvaskerrd, (Sol- Cheresig, KOrosszeg, (Bihor, Cen-
noc-Dobaca, Gherla), S 2036 jc., trala S 3602 jc, L [1443] 1459
1....[463] 423 (R 220, U 192,E 4, (R 1387, U 58, E 9, A 5), C 250,
A 7) C 94, secr. cerc. Stoiana, seer. corn., jud. cerc. si trib.
jud. cerc. Gherla, percept. Iclodul Oradea mare, percept. Cefa, varna,
mare, tribe Dej, p. u. Stoiana, d p. u. Tariau, g. loc.
18 km. g. Iclodul mare. Cherestamenes = Minisel.
Chendul mare, Nagykend, (Tar- Cherestea,Temeskeresztes (Tim*
nava mica, lbasfalau , S 1604 Torontal, Aradul ,nou), S 2117
jc., L [802] 775 (R 10, U 749, E jc,, L [1106] 2i84 (R 35, U 40.
16), C 155, sect. cerc. Balauseri, G 1049), C 244, secr. cerc.
jud. cerc. gi trib. lbasfalau, per- Segentau, jud. cerc. si percept.
cept. Bachnea, p. u. Balauseri, Aradul nou, trib. Timisoara, p.
d. 3 km g. Balauseri. u. Ving'a, d. 5 km. g. $t gul-germ.
'Chendul mic, Kiskend, (Tarnava Cherestes,Torontalkeresztes,(Tim.-
mica lbasfalau), S.1589 jc , L Torontal, Molosi, S 2851 jc., L
[402]- 417 (R 6. U 395 G 9, E L [974] 1054 (U 1019, G 17, E
7), L 90, seer. cerc. Balauseri, 4, A 14), C 220, secr. corn , jud.
jud cerc. gi trib. lbasfalau, per- cerc. si percept. Modos, trib
Timisoara, p., d. 1/2 km. g. Cru-
cept. Bachnea, p. u. Balauseri, d. seni.
5 km. g. Balauseri. Chereus, Erkor5s (Sa1,3j, TaSnad),
£heniz = Chiniz. S 2451 jc., L [616] 593 (R 256,
Chepet, KOpecz, (Trelscaune, Rita U 295, G 12,.E 29, A 1), C 116,
mare), S 2854 jc., L [12991,1353 secr. cerc.--Santau, jud. cerc.
(R 69, U 1215, G 69), C 354, Tasnad, percept. Santau, tribe
secr. cerc., jud. cerc. Sf. Gheorghe, Mau, p., d. 7 km. g. Tasnad.
percept. Alta mare, trib. Brasov, Cherghes, Kerges, (Hunedoara
p., d. 2 km. g. Capeni. Deva), S 1664 jc., L [4271 380
CherechiulErdaskerek,(iirad,$iria), (R 380), C 110, seer. cerc. Car-
S 5494 jc, L [2026] 1951 (R jiti, jud. cerc. si trib. Deva, per-
1848, U 66, G 15, E 5, A 17), cept. Sim,..tria, p. u. Branisca, d.
C 407, seer. corn., jud. cerc. 13 km. g. Deva.
Siria, percept Pancota, trib. Arad, Cheriu, Riker, (Bihor, Centrala), S
p. u. Santana, d. 3 km, g. loc. 2188 jc., L [536] 624 (R 609, U
ACherechiul mic, Kiskereki, (Bihor, 5, G 2, E 8), secr cerc. Osorheiu,
Sacheihid), S 2868 jc., L [1026] jud. cerc. si trib. Oradea Mare,
1016 (R 22, U 986,E 8), C 205, percept. Tileagd, p. u. Osorheiu,
secr. corn., jud, cerc. si percept. d. 35 km. g. Osorheiu.
Sicheihid, trib. Oradea-mare, p. C hernecea, Kernyecsa, (Caral-Se-
u. Slicheihid,_d. 5 km. g. SAcbei- verin, Oravita mont.), S 6076, jc.,
hid. L [1084] 955 (R 939, U 4, E 12),
Cheretus, Kerillos, (Arad, Chisineu), C 243, secr. cerc. Comoriste, jud.
S 7516 jc., L [2192] 2445 (R cerc. Oravita mont., percept. Ca-
2213, U 85, G 124, E 14, A 9), cova,trib. Lugoj, p., d. 1 km. g.
C 343. seer, com., jud. cerc. Chi- Forotic.

www.dacoromanica.ro
61

Cherti§, Kertes, (Arad, sebi§), S C 435, secr, cerc., jud. cerc. Vinga,
7331 jc., L [890] 855 (R 738, U percept. Satchinez, trib. Timi§oara
20, G 3, A 94), C 190, secr. cerc. p., g. loc.
Sebi§, jud, cerc. Buteni, percept. Chet,1Magyarkecz,(Bihor,Marghita),
Sebis, trib. Arad, p. u. Sebi, d. S 3679 jc, L [1057] 1133 (R 464
6 km. g. *ebi§. U 645,E 23, A 1,) C 238, secr.
Che§eu, Mczokeszii, (Cojocna Mo cerc., jud. cerc. §1 percept. Mar-
ciu), S 1262 jc., L [682] 652 (R ghita, trib. Oradea Mare, p., d. 10,
104, U 542,E 6), C 120, secr, cerc. km. g. Marghita.
Mociu, jud. cerc §i percept Mociu Cheta, Mar oskecze, (Turd, - Aries,
frib. Cluj, p. u. Mociu, d. 22 km. Ludosul de Mura§), S 2505jc L
g. Apahida. [1093] 1058 (R 1012, U 20 E 19, A
7), C 230, secr. cerc., jud. cerc. §i
Chesi, Keszi, (SAlaj, TA§nad), S 609 percept. Ludow de Muras, trib.
jc. L [269] 287 R (48, U 239), C Turda, p. u. Ludo§ul de MurP§,
52, §ecr. cerc Sauca, jud. cerc. g, loc.
Ta§nad, percept. Santiu, trib. Za- Cheliu, Ketel, (Solnoc - Dobaca,
Tau, p. u. Sauca, d. 7 km. g. Cheuchis), S 1366 jc., L [323]
Santau. 292 (R 280, U 12), C 52, secr.
Che§int, L ippakeszi, (Timis Toron cerc. Bozin jud. cerc. Beclean,
tal, -Lipova), S 9232 jc., L [2227] percept. Cheuchi§, trib. Dej, p. u.
2068 (R 2064, U 2, E 2), C 5.0, Cheuchi§, d. 20 km. g. Beclean.
seer. Com., jud. cerc. Lipova, per- Cheuchi§, Kekes, (5olnoc-Dobaca,
cept. Alios, trib Timi§oara, p. u. Cheuchi), S 3138 jc., L [1u82]
Hidegcuta, d. 5 km. g Zabranj. 895 (R 520, U 328, E 471, C 210,
Chester, Keszler, (Tarnava mica secr. cerc., pret., jud. cerc..
Hususau), 5 1965, jc., L [940] 882 Beclean, percept., trib. Dej, p. tel.,
(R 882), C 241,--seer. cerc. FA get, s. jand., d. 22 km. g. LechInta.
jud. cerc. Blaj, trib Alba Julia, Cheud, Kbd, (Salaj Jibou), S 3354,
percept. Husustu, p. u. Micasasa, jc., L [1096] 1075 (R 1016, U 4,
d. 7 km. g. MicAsasa. E 55),- C 270, secr. cerc. NApra
dea, jud, cerc. Jibou, percept. So
Che§a, Kishaza, (Bihor, Tinca), S me§odorhei, trib. Zalau, p u. NA-
2796 ic., L [1609] 1477 (R 1321, pradea, d. 3 km. g. Some§-Saplac.
U 142,E 14), C 350, secr. cerc. Che vere§ul mare, Nagykoveres,
jud. cert. §i percept. Tinca, trib. (Timi§-Torontal, Buzias), S 7059'
Oradea-mare, p._u. Tinca, d. 9 jc., L [1931] 1695 (R 1514, U 1104
km. g,,Tinca. G 58, E 3, R 101, C 361, secr.
Che§ereu, Erkeserif, (Bihor vfihai- cerc., jud. cerc. Buzias, percept.,.
falau), S 4946 fr., L [1517] 1485 trib. Timi§oara, p. tel., g. loc.
(R 83. U 1332, G 21, t 28, ii 21), Chezdi-MArtanu§=MArtanq.
C 325, secr. com., jud. cerc. SA- Chezdi-O§orheiu=-.Tg. Sacuesc.
cheihid, percept. Mihaifalau, trib. Chiag, Kovag, (Bihor, Salard), S.
Oradea Mare, p., p. jand., d. 7 1.)83 jc , L [495] 459 (R 293, U 22,
km, g. $ilindru. G 2 E 7, A 135), C 68, secr.
Chetfel, Ketfel, (Timi§-Torontal, cerc. Burzuc, jud. cerc. trib. Ora-
Vinga), S 5397 jc., L [1 671] 1715 dea Mare, percept. Salard, p. u..
(R 7, U 11, 0 342, E 17, A 1338), Sarbi, d. 15 km. g. Tileagd
www.dacoromanica.ro
62

Chibed, KibecIAMurAs-Turda, Se- Chidea, Kide, (Cojocna, Borsa), S


reds.) S 6598, jc., L [2633] 2595 2205 jc., L [796] 647 (R 126, U
(U 2595), C 600, seer. cerc. SArata, 514, E 7), C 170. secr. cerc.
jud. cerc. Mercurea-Niraj, percept. Giula, jud, cerc. si trib. Cluj,
Sangeorgiul PAdureni, trib. Tg. percept. Borsa, p. u. Borsa, d.
Mural, p., g. loc. 16 km. g. Valasut-Bontida.
Chiend, Kovend, (Turda-Aries,
Chibelia-Santivan,,Ivanesti. Turda), S 2296 jc., L [1015] 977
Chibulcut, MeztikobOlkut, ( Cojocna (R 46, U 923,E 8), C 283, secr.
Ormenis), S 3409 jc., L [910] 830 cerc. Bagin, jud. cerc. si trib.
(R 291, U 529, E 10), C 349, secr. Turda;- percept. Agarbiciu, p, u.
cerc. Sopter, jud. cerc. Teaca, Bagin, p. jand., d. 10 km. g. Turda.
percept. Ormenis, trib. Cluj, p. u. Chier, Kurtaker, (Arad, Tarnova),
Ormenis, d. 6 km. g. Chiciud. S 4564 jc., L [2192] 2075 (R
Chiced, Kecsed, (Solnoc.Dobaca, 2035, U 37, E 3), C 400, secr.
Gherla), 8 2325, jc., L [845] 738 corn., jud. cerc. Ineu, percept.
(R 648, U 67, E 21, A 2), C 171, Tarnova, trib. Arad, p. u. Tar-
secr. cerc., jud. cerc. Gherla, per- nova, d. 3 km. g. TArnova.
cept. iclodul mare, trib. Dej, p. u. Chiesd, Sziligyktivesd, (Salaj, ZA-
Iclodul mare, d-. 8 km. g. Iclodul lau), S 6195 jc., L [1494] 1446
mare. R 1238, U 175, E 33), C 330,
Chiced-Silvan, Kersedszilvis, (Sol seer. cerc., jud. cerc. si tribun.
noc-Dobaca, Gherla), 5 1258 jc., Mau, percept. Borla, p. u. Sat--
L [256] 247 (R 207, U 25, E 15), masag. d. 6 km. g. SfirmAsag.
C 60, secr. cerc. Chiced, jud, cerc. Chigic, Kegyek, (Bihor, Centrata).
Gherla, percept. Iclodul mare, trib. S 2256 jc., L [627], 616 (R 616),
Dej, p. u. Iclodul mare, d. 11 km. C 96, secr.- .cerc. Sficadat, jud.
g. 1ctodul mare. cerc. si trib. Oradea mare, per-
Chichis. Kokos, (Trei scaune, Sf. cept. Tileagd, p. u. SacAdat, d.
Gheorghe), S 2294 jc., L [1207] 6 k m g. Sacadat.
_1205 (R 375, U 830, C 315, secr. Chiherul de jos, Alsokoher, (Mu
corn., jud. cerc. S. Gheorghe, rfis-Turda, Reghinul de jos), S
percept. Ozun, trib. Brasov, p., 1978 jc., L [802] 772, (R 760,
d. 5 km. g, Ozun. U 3, E 9), C 160, secr. cerc.
Chichisa, Alsonyar16, (SAlaj, alau), Chiherul de sus, jud. cerc. Re-
S 137b jc., L [367] ,308 (R 285,
E 23,), C. 76, sect. cerc. Unguras, ghinul sits., percept. Gurghiu,
jud. cerc. si trib. Mau, pemeept. trib. Tg. Mural, p. u. Eremitul,
Treznea, p. u. Unguras, d. 15 km. d. 5 km. g. Remetea sAculascA.
g. ZAlau. Chiherul de sus, relsOkoh6r, (Mu-
Chi ciudul de CA mpie,Mezokecsed, ras.Turda, Reghinul de jos), S
(Zojocna, Ormenis), S 2097 jc, 16387 jc, L [860] 825 (R 727,
L [757] 717 (R 693, U 8, E 16), U 90, E 7, P 1), C 178, secr.
C 200, secr. cerc., jud. cerc. cerc., jud. cerc. Reghinul sAs.,
Teaca, percept. Ormenisul de . percept. Gurghiu, trib. Tg. Mu-
cftmpie, trlb. Cluj, p. u. Orme- ds, p. u. Eremitul, d. 3 km. g.
nisul de, campie g, loc. Remetea sacuiascit.
www.dacoromanica.ro
63

Chileni, Kily6nfalva,' (Chic, Gheor- Chinces, Kincsesf6, (Muras-Turda,


gheni), S 6588 je., L [886] 895 ' Reghinul de jos) S 1489 jc., L.
(R 5, U 890), C 207, seer cerc., (532, 547, (R 539, E 8), C 131,
jud. cerc. Gheorgheni, percept. seer. ceic. Chiherul de sus, jud.
Ditrau, trib. Brasov, p. u. Valea- cerc. Reghinul sits, percept. Gin
stramba, d. 2 km. g. Valea strain ba. ghiu. trib. Tg-Muras, p. u Ere.
Chileni, <ilyen, (Trci scaune, Sf. mitul, d. 5 km. g. Gurghiu.
Gheorghe), S 1684 jc., L ;500] 553 Chincis, Kincscs, (Tarnava,mich,
(R 27, U 519, G 7,) C. 125, secr. Jernut), S 1419 jc., L [713] 624
cerc. Coseni, jud. cerc. Sf Gheor. (R 616, U 8), C 110, secr. cerc.
ghe, percept. Ozun, trib. Brasov, Deag, jud. cerc. si percept. Dicio
p. u. St. Gheorghe, g. loc. sanmartin, Vb. lbasfalAu, p. u.
Chilia, Paczafalu, (Satmar, Arded), Jernut, d. 14 km g. Jernut.
S 1782 jc L. [4_5] 507 (R 478, Chindul mare = Chendul mare.
G 2, E 12, A 15), C 87, secr.
Homorodul de jos, jud.
cerc. Chindul-mic=Chendul mic. 1

cerc. Arded, percept. Homorodul Chiniz, Erkenez, (Bihor, MihaifalaM,


de jos, trib. Satmar, p u. Homo S 2874 jc , L [1037] 1017 (R 839,
rodul de jos, d 5 km g. Homo- U 164,E 13, A 11, C 164, secr.
rodul de jos. cerc. Silindru, jud. cerc. Sachei.
Chilioara, Szilagykirva, (SAiaj, Zit hid, percept. MihaifalAu, trib.
Iau), S 1512 jc , L [751] 897 (R Oradea mare, p. u. SPindru, d. 3
826, U 22,E 28, A 21), C 190, km. g $ilindru.
secr.-cerc Coseiu, jud. cerc. si Chinez= Satchinez.
(rib. Zalau, percept. Borla, p. u. Chinau, Kajant6.(Cojocna,Borsa),
Co, eiu, d. 7 km. g. Curitau, S 4426 jc., L [1213] 1146 (R 667,.
Chimindia, Kemend, (Hunedoara,
Deva), S 1098 jc., L [410] 385 U 479), secr. cerc., jud. cerc. gi
(R 351, U 34), C 84, seer. cerc. trib. Cluj, percept, Borsa, p. u.
Harau, jud. cerc. si trib. Deva, Borla, d. 14 km. g, Cluj.
percept. SoimUsul murasan, p. u. Chintelnic, Kentelke, (Solnoc-Do-
ioimusul murAsan, d. 8 km. g. baca, Beclean), S 2589 jc., L
Deva. [924] 727 (R 697, E 10, A 20),
Chimintelnicul de Campie, Ke C 195, secr. cerc. Sieu Sfantu,
menytelke, (Turda Aries, Ludosul jud. cerc. si percept. Beclean, trib.
de Muras), S 3310 jc., L [1466] Dej, p. u.s1eu-Magherus, d. 3 km.
1486 (R 1402, U 48,E 36) L 254, g. s'eu-MAgherus.
seer. cerc. Budiul de ample, jud. Chioag=Chiag.
ceic. Ludosul de Muras, percept.
Dileul rom , tr;13. Turda, p. u. SAn- Chioches = Cheuchis.
- ger, d. 7 km. g. Sanger. Chiraieu, Beretty6kiralyi, (Bihor,
Chinar, Varhegy, (MurAs-Turda, Marghita), S 2632 jc., L [605]
Muras de Sus), S 1070 jc., L 626 (R 546, U 73, G 4, E C
[576] 51,6 (R 282, U 226. E 8). 92, secr. cerc, Chislaz, jud. cerc.
C 120, secr cerc , Santana de
Muras jud. cerc. si trib. Tg-Muras, Marghita, perceptSup'ac, trib.
°. percept. Erneul mare, p. u Er- Oradea mare, p. u. Misca, d. 3
neul mare, d., 8 km. g. Tg.-Mura§. km. g. Abramul de jos. ,

www.dacoromanica.ro
64

Chirale$, Kerles, (Solnoc-Dobaca, cerc. Buruene, jud. cerc. $i trib.


Bec lean), S 3117 jc., L [1066] Deva, percept. Soimutul-mura..
963 (R 413, U 26, G 441, E 23, sat?, p. u. Soimupl-mura$an, d.
A 60), C 284, sea-. cerc., jud. 12 km. g. Dcva.
cerc. $1 percept. Bec lean, trib. Chi$cau, Kiskoh, (Bihor, Va$cau),
Dej, p. tel., g. loc. 8 7334 jc., L [1002] 985 (R 982,
Chirau, Kara, (So !floc- Dob., Gherla), E 3), 1. 166, secr. cerc. Dimbra-
5'1857 lc., L [470] 439 (R 247, vani, jud. cerc. $i percept. Va$-
U 192), C 95, secr. cerc. Nima, cau, trib. Oradea-Mare, p. u.
jud. cerc. Gherla, percept. Iclodul- Dumbravani, 11. 10 km. g Rieni.
mare, trib. Dej, p. u. Gherla, d. -Chi§eu = Chesi.
4 km. g. Gherla. -ChWalau= Mice$ti. (Alba de jos,'.
Chiri big, Bistraterebes, (Bihor, Mar Chigalau, Erkisfalu, (Salaj, Ta$:
ghita), S 1314 jc., L [441 327 nad), S 1291 jc., L [558] 562,
(R 291, A 21, E 4, A 11), C 74,
seer. cerc. Abramul de sus, jud. (R 537, U 13, E 12),C 100, secr.
cerc. $i percept. Marghita, trib. cerc. Sancralu, jud. cerc. TA$nad,
Oradea-mare, p. u. Abramul de percent. Santau, trib. Za'au, p.
sus, d. 5 km. g. Marghita. u. Sancraiu, d. 8 km. g. TA$nad.
Chirileu, -KereI6, (Tarnava-mice, Chi§india, Keszend, Arad, Sebi,),
Jernut), S 1400 jc., L ]628] 559 S 14970 jc L [1915] 1863 (R
(R 501, E 18, A 40), C 115, secr. 1836, U 17, E 10), C 394, secr.
cerc. SAnpaul, jud. cerc. $i perc. cercr., jui. cecr. $i per ept. Bu-
Diciosanmartin, trib. lbagalau, p. teru,trib. Arad, p. u. Buteni, d.
u. Sanpaul, d. 5 km. g. Sanpaul. 10 km. g. Sebi$.
hirol, Kiralykegye, (Cara$Seve Chi$ineu, Kisjens, (Arad, Ch;$ineu),
rin, Boc$a m.), S 4393 jc., L S 5442 jc., L [282!] 2787 (R
[1422] 1126 (R /, U 17, G 842, 1708, U 905, G 28, E 119, fl 27),
A 260), C 344, secr. corn., jud. C 362, secr. corn., pret , jud.
cerc. Boc$a mont., percept. Na- ere., trib. Arad, pl. turd., p. tel.,
vin, trib. Lugoj, p., g. loc. (Tirol,) g. loc.
Chirpar, Kilrpod, (Sibiu, Nochrich), Chisinis
S 81021c, L [1059] 1538 (R Chi§ini§Remetea = Erernitul.
366, G 1038, E 5, A 129), C Chi$ireu=Che$ereu.
282, secr. corn., jud. cerc. ti per- Chi§irid, Kisiirogd, { Bihor. Cen
cept. Nochrich, trib. Sibiu, p. u. trala), S 2101 jc., L [754]..693
Nochrich, d. 12 km. g. Nochrich. (R 685, U 8 ), C 132, secr. cerc.
Chisatau, Kiszeto, (Timi$ Torontal. Nogiorid, jud. cerc. $1 trib. Ora-
Reca$), S 1809 jc. L [1315] 1129 dea-Mare, percept. Sanmartin,
(R 1037, U 10, G 77, E 3, A 2), p, u. Le$, d. 6 km. g. Le$.
C 305, secr. cerc., jud. cerc. Chi$laca, K'slaka, (Bi nor, BOA
Rea percept. Bel nt, trIb. Timi- S 3569 jc., L [963] 879 (R 879),
para, p. g. loc. C 197, secr. cerc. Craiova, jud.
Chi§cadaga,-Icecskedaga, (Hung. cerc. Tinca, percept. Beliu, trib.
doara, Deva), S 1441 jc., L [5651 Oradea Mare, p. u. Craiova, el.
517 (R 515, G. 2), C 145, §ecr. 16 km. g. Bocsig Beliu.

www.dacoromanica.ro
65

Chisla7 Vamps !az, (Bihor, Mar- [1043) 990 [R 932, U 19,E 39),
ghita), S 1945 jc., L [756] 654 C 212, secr. cerc., jud. cerc. 51
(R 626 U 16, E 2),-C 133 secr percept. Beclean, trib. Dej, p. u.
cerc., iud. cerc. Marghita, per- Beclean, d. 12 km. g. Beclean.
cept. Sup lac, trib. Oradea-Mare, Chiuzbaia, Kisbanya, (Satmar, Bala
p. u. Misca, d. 6 km. g. Abra- mare), S 1067 jc., L [833] 880
mul de jos. (R 868, U 9, E 3), C 190, sea.
Chisoda, Tes Old, (Timis Torontal cerc. Tautil de sus, jud. cerc.
(.entrali), S 2511 lc., L [1639] Baia mare, percept. Baia-Sprie,
1455, (R 1039, U 68, G 334, E trib Satmar, p. u. Baia-Sprie,
8. A 6), C 320, secr. corn., jud. d. 8 km. g. BaiaSprie.
cerc. si trib. Timisoara, percept. Chizdia, Kisgye, (Timis-Torohtal,
Fraidorf, p. tel., g..loc. Lipova), S 7108 jc, L [1765]
Chisoda-noun, iljtesold, (Timis 1565 (R 1518, U 27, G 16. E
Toro ta', Centrals), S 470 jc., 2, A 21, C 345, secr. corn., jud.
L [1368] 2620 (R 131, U 917, G cerc. si percept. Lipova, trib.
1489,E 8, A 75), C 535, secr. Timisoara, p. u.--Brestovat, d.
corn., jud. cerc. si trio. Timiso 18 km. g. Lipova. -

are, percept. Fraidorf, p. tel., g. Chizeni, Kozfalu, (Solnoc-Dobacal


loc. iteanda mare), S 698 jc., L [235]
Chistag, `Keszteg, ( Bihor, Alesd), 206 (R 206), C 35, sec. cerc.
S 845 ic., L [722] 747 (R 551, U Rus, jud..cerc. si percept. lleanda
127, G-8, E 57, A 4), C 116, mare, trio. Dej, p. u. lleanda
secr. cerc. Pesterea, jud. cerc. mare, d. 2 km. g. Rus.
si percept. Nevi, trib. Oradea- Ciaba. Balvanyoscsaba, (Solnoc-
mare, p. u. Alesd, d. 1/2 km. g. Dobaca, Cheuchis), S 1460 jc.,
Alesd.
Chitid, K:tid, (Ildnedoara, Hateg), L [545] 601 (R 591, E 10), C 111.
S 2820 jc, L [843] 711 (R 651, secr. cerc. Batirt, jud. cerc. Be-
U 42, A 18), C 206, secr cerc., clean, percept. Cheuch15, trib.
jud. cerc. Hateg, percept. Rust, Dej, p. U. Unguras, d. 20 km.
trib. Deva, p. u. Criseni, p. jand.
d 8 km. g. Calan. g, Gherla.
Chiuesti, Pe cketszeg, (Solnoc-Do- Ciaca, Almascsaka, (Solnoc Do-
baca, Dej), S 8977 jc,, L [2116] baca, Ciachi Garbou), S 1975 jc.,
2069, (R 1930, U 5, G 3,. E 131), - L [715] 667 (R 653, E 14), C
C 400, secr. cerc., jud. cerc. trib. 134, sect. cerc. Zalha, jUd. cerc.
si percept. Dej, p, u. Dej, p. jand., si percept. Ciachi Garbou, trib.
d. 19 km. g. Dej. Dej, p. u. Simisna, d. 15 km.
Chiurft§, Csomakor5s,(Trei scaune, g. Glod.
Covasna), S 5793 jc., L [619] Ciachi - Garbou, Csakigorbo, (Sol-
595 (U 595), C 160, secr. cerc. rroc-Dobaca, Ciachi Garbou), S
Papaut, jud. cerc. Tg. Sacuesc, 6349 ic., L [1322] 1i94, (R 970,
percept. Covasna, trio. Brasov, U 141, G 4, E 79), C 283, seer.
p. u. Covasna, d. 6 km. g. Brates. cerc., pret., jud. cerc., percept.,
Chiuzai Koczepfalva, (Solnoc Do trib. Dej, p. tel., s. si p. jand.,
baca, Beclearth,S 2185 jc., L d. 12 km. g. Surduc.
1IZitU.narul- Translrv*t Marten H.

www.dacoromanica.ro
66

Ciacova, Csak, (Ti mis-Torontal,' [669] 710 (R 702, R 8), C 148,


Ciacova), S 7269 jc., L [4404] secr. cerc. Cuzdrioara, jud. cerc.
3811 (R 973, U 442, G 2017, percept. si trib. Dej, p u. Reteag,
E 67, fl 312), C 782, secr. corn., d 9 km. g. Bata.
jud. cerc., pret., percept., trib. CiceuCristur, Csicsokeresztur,
Timisoara, s. jand., p. tel., g. loc. (Solnoc-Dobaca, Beclean), S 2326
Claus, Csavos, (TimisTorontal, jc., L [830] 801 (R 666, U 115,
Modos), S 2876 jc., L [1050] E 20), C 200, secr. cerc. Coldau,
1047 (R 7, U 228, G 720, A 92), jud. cerc si percept. Beclean,
C 227, secr, corn., jud. cerc. si trib. Dej, p., d. 6 km, g. Reteag.
percept. Modos, trib. Timisoara,. CiceuGiurgesti, Csicsogyorgy-
p. u. Modos, d, 4 km. g. Modos. faiva, (SolnocDobaca, Dej), S
Ciba, Csiba, (Mures- Turda, Mu- 4201 jc L 11409] 1345 (R. 1246,
rag de Jos), S 397 jc , L [328] E 99), C 287, secr. cerc. Bata,
340 (R 33. U 298, A 9), C 62, jud. cerc. percept. si trib. Dej,
ecr. cerc. Craclunesti, jud. cerc. si p. u-.-Reteag, d. 7 km. g. Reteag.
trib. Tg. MurAs, precept. Oaia, Ciceu-1-111smas, CsiesohagymAs,
p. u. CrAciunesti, d. 3 km. g. (Solnok Dobaca, Dej), S 1818 jc.,
Folea. L [513] 531 (R 523, U 6, A 8),
Cibu, Cseb, (Hunedoara, Geoga- C 103, secr. cerc. Reteag, jud.
giut de jos), S 4969 jc, L [873] cerc. percept. si trib. Dej, p. u.
777 (R 777), C 205, seer. cerc. Reteag,-d. 8 ktn. g. Reteag.
Filmasul mare, jud. cerc. Geoagiul Ciceu-Mihilesti,Csicsopnihilyfalva,
de jos, percept. Balsa, trib. Deva, (SolnocDobaca, Dej), S 1770 jc.,
p. u. Ziatna, d. 7 km. g. Zlatna. L [6811720 (R 599, U 106, E 15),
Cibu, Cs6b, (Odorheiu, Cristur), C 139, secret. cerc. Bata, jud.
S 1785 jc., L [312] 341 (U 328, cerc. percept. si trib. Dej, p. u.
E 13), C 82, seer. cerc. Bordosil Reteag, d. 4 km, g. Reteag.
jud. cerc., si percept. Cristur,
trib. Odorheiu, p. u. Chindul Ciceu Poeni, CsicsAmez5, (Sol-
mare, d. 7 km. g. Gialacuta. noc-Dobaca, 'Dej), S 2850 jc., L
CicarlAu=Clocarlau, [707] 654 (R 640,E 14), C 134,
Ciceu, Csako, (Turda Aries, Vin-
secr. cerc. Negrilesti, jud. cerc.
tul de sus), S 1528 jc., L [641] percept. si trib. Dej, p. u. Reteag,
671 (4664, U 1, E 6), C 148, d. 18 km. g Reteag.
secr. cerc. Hidis, jud. cerc. Turda, Cicir, Maroscs;cser, (Arad, Arad),
precept. Vintul de sus, tribun. S 3120 jc., L 1971] 896 (R 856,-
Turda; p. u. Vintul de sus, d. 5 U 16, G 12, E 8, A 4), C 208
km. g. MirislAu. secr. cerc. Mandruloc, jud. cerc.
Ciceu, Csikcsic-s6, (Ciuc, Mercurea si trib. Arad, percept. Micalaca,
Ciuc), S 11847 jc., L [2226] 2092 p. u. MAndruloc, g. loc.
(R 34, U 2055, G 1, R 2), C 504, Cicleni, Csikl6ny, (Caras-Severin.
secr. corn., jud. cerc. Mercurea Caransebes), S-648 jc., L. [214]
Out; percept. Sumuleu, tribun. 197 (R 197), C 43, secret. cerc.
Brasov, p. u. $umuleu, d. 2 km. Borlova, jud. cerc. si trib. Caran
g Madefalaui sebes. percept. Caransebesul nou,
Ciceu,corabie,Csics6-ujfalu, (Sol- p. u. Caransebes: d. 10 km. g.
noc-DobAca, Dej), S 1901 jc., L Caransebes:
www.dacoromanica.ro
67

Cic lova montana, \Csikl6banya, Cll. Alcsil, (Arad, Sebis), S 1650


(Caras-Severin, Oravita mont.), jc., L [921] 753 (R 728, U 22, E
S 4333 jc., L [2001] 1625 (R 3), C 168, secr. cerc. Almas, jud.
1544, U 6, G 70, A 5), C 715, cerc. si percept. Buteni, tribun.
secr. com., jud. cerc. $i percept. Arad, p. tel., d. 2 km. g. Almas.
Oravita mont., tribun. Lugoj, p. ands, Csolnakos, (Hunedoara,
jand., p. u.. -Oravita mont., d. 7 Hunedoara), S 1525 jc., L [3881
km. g. Oravita mont. 380 (R 380), C 91, secret. cerc.
Cic lova romans, Csikl6falu, (Ca- Teliucul de jos, jud. cerc. si per-
ras -Severin, Oravita mont.), S cept Hunedoara, trib. Deva, p.u.
6702 jc., L [3201] 2881 (R 2887), Hunedoara, d. 11 km. g. Hune-
C 715, seer. com., jud. cerc. si doara.
percept. Oravita mont., tribun. Cinctior, Kissink, (TAT-nava-mare,
Lugoj, p. u. Oravita mont., d. Cincul-mare), S 4745 jc., L [935]
31/2 km. g. Oravita mont. 901 (R 319, U 18, G 563, A 1),
C 213, secret. com., jud. cerc.
°dream Csedrig, (5Atmar,Ugocia), ?AMU-as, percept. Agnita,. tribun.
S 1229 jc., L [728] 664 (R 562,
U 74, E 33), C 134, secr. cerc. Brasov, p., d. 21/2 km. g. Voila.
Porumbesti, jud. cerc. $i percept. Cincul-mare, Nagysink, (Thrnava.
Halmeu, trib. SAtmar, p. u. Po- mare, Cincul-mare), 8 15899 jc.,
rumbe$ti, d. 3 km. g. Halmeu.
L [2537] 2239 (R 1026, U 90, G
1122, F1 1), C 676, seer. com.,
Cienalo$, Biharcsanalos, (Bihor, pret., jud. cerc. $i percept. Agnita,
Sticheihid), S 1487 jc, L [507] trib. lbasfalau. p. jand., p. tel.,
565 (R 399, U. 157,E 9), C122, d. 12 km. g. rAgaras.
seer. com., jud. cerc. Sicheihid, Cinta, Fintahaza, (MurisTurda,
percept. Diosag, tri bun. Oradea Mural de jos), S 1087 jc., L
mare, p. u. Saniob, d. 11 km. g. [499] 488 (R 167, U 285, G 3, E
Fibramuti. 2, A 31), C 118, sect. cerc. Luca,
Cig, Cs6g, (Sakti, Tasnad), S 2210 jud. cerc. $i trib. Tg.-Mures, per-
L [734] 688 (R 622, U 25,
jc., cept. Oaia, p. u. Tirimiamare,
G 20, E 20, A 1), C 116, secr. g. loc.
cerc. Sancrai, jud. cerc. Thsnad, Cinteiu -K6r5scsente, (Arad, Chi-
percept. 8antau, trib. alau, p. sineu; 8 5958 jc., L [1781] 1743
u. Sancrai, d. 2 km. g. Sticaseni. (R 1633, U 105, G 3, E 2), C
Ciglean, Csiglen, (nab Jibou),. S 39U, secret. corn., jud. cerc. sl
1171 jc., L [432] 416 (R 413, U percept. Chisineu, trib. Arad, p.
3), C 85, seer. cerc. Jibou. jud. u. Nadab, d. 10 km. g. Chisineu.
cerc. si percept. Jibou, trib. Zalau, Cioara, AlsocsOra, (Alba de Jos,
p. u. Jibou, d. 6 km. g. Jibou. Vintul de jos). S 7158 jc.,
[1979] '1948 (R 1948); C 450,
I
Cigmau, Csigm6, (Hunedoara, Ge-
oagiul de jos), S 1991 jc., L secr. cerc., jud. cerc. si tribun.
[572] 544 (R 542, U 2), C 138, Alba-lulia, percept. Vintul de
secr. cerc. Bobalna, jud. cerc. si jos, p. u. *ibot, d. 5 km. g.
percept.- Geoagiul de jos, tribun. Tartaria.
Deva, p. u. Geoagiul de jos, d. Cioara, Nagymonfijfalu, (Salaj,
10 km. -g. Orastie. ° Jibou), S 767 jc., L [298] 275 (R
Cihelu = Ceheiu, 270,E 5), C 65, secr. cerc. Ver-
5*
www.dacoromanica.ro
65

veghiu, jud. cerc. jibou, percept. nastur, trib. Del, p. u. Copalnic-


Somesodorheiu, trib. ZAlau, p. u. Menastur, d. 38 km. g. Baia mare.
Sancraiu, d. 13 km. g. Barta. Ciolt, Csolt, (Satmar, Somcuta
Cfoara de sus, Fels3cs6ra,(Turc la mare), S 1063 jc., L [49b] 472
Aries, TrascAu), S 30i7 jc., L (R 458, U 1, E 13), C 138, secr.
[3801 346 (R 346), C 80, secret. cerc., jud. cerc. si percept. Soak
cerc. Ofenbiia, jud. cerp. Cam- cuta-mare, trib. Satmar, p. u.
p eni, percept. tr Ascau, trib. Turda, Soincuta mare, d. 5 km. g. $orn-
p. u. Ofenbaia, d. 3km. g. Ofen- cuta-mare.
baia. Clomafaia, Csortrafaja, (Cojecila,
Cioboteni, Csobotfalva, (Clue, Borsa), S 1417 jc., L [485] 400
Mercurea-Ciuc), S 17379 jc., L (R 258, U 98, A 44), C 110, secr
[421] 385 (12 10, U 375), C 102, cerc. Giula, jud. cere. si trib.
secret. cerc. 5umuleu, jud. cerc. Cluj, percept. Borsa, p. u. Borsa
Mercurea.Ciuc, trib. Brasov, per- d. 12 km. g. Valasut-Bontida
cept. Sumuleu, p. u.Sumuleu, d. Ciom,galf u = Ciumani.
5 km. g. Mercurea-Ciuc, eiomortan = .oirnenf.
Ciocala, Csokaly, (Bihor, SAchei- C,lopea, Csopea, (Hunedoara, Ha-
-hid), S 2517 jc., L [1262] 1176 teg), S 1326 jc., L [292] 330 (R
(R 780, °U 869, E 27), C 280, 324, A 6), C 54, secr. cerc. Santa
'Seer. cerc., jud. cerc. si percept. mar ia- Orlea, jud. cerc. si per
8acheihid, trib. Oradea mare, p., cept, Hateg, trib. Deva, p. u.
d. 3 km. g. Oradea mare. Hateg, d. 5 km. g. BAe0.
Cioctirthu, .1`lagysikar16, (Satmar, Ciorda, Csorda, (Caras-Severin,
Seini), 8 5495 jc., L [1346] 1304 Racasdia), S 1516 jc., L [676]
(R 1247, U 6, G 11, E 39, A 11-,-- 634 (R 633, U 1), C 151, secr,
C 297, secr. cerc., jud. cerc. si cerc. Vrani, jud. cerc. si percept.
percept. Seini, trib. Satmar, p., Sasca mont., trib Lugoj, p. u.
p. jand., g. toe-. Racasdia, d. 8 km. g. Barliste.
I ocarlaul de jos, IcissikArlo, Cipau, Maroscsap6, (Tarnava mica.
(Satmar, Seini), S 551 jc., L [241] lernut), S 2838 jc., L [906] 911
201 (R 188,E 13), C 45, secr. (R 425, U 424, E 13, A -49), C
cerc. Ciocarlau, jud. cerc. si per- 214, seer. cerc., jud. cerc. si per-
cept. Seini, trib. Satmar, p. u. cept. Diciosanmartin, trib, 105-
Ciocarlau, d. 1 km. g. Ciocarlau. falhu, p2b. lernut, g. loc.
Ciocman, Csokmany, (Solnoc- Ciresa, Bisztracseres, (Caras-Sev ,
Dobaca, Ileanda-mare), S 2000 Caransebes), S 3983 jc., I_ [6301
jc., L [985] 893 (R -870, U 4, E 549 (R 540, G 9), C 104, seer.
19), C 213, secr. cerc. Bebeni, cerc. Ferdinandsberg, jud; cere.
jud. cerc. Ileanda-mare, percept. si trib, Caransebes, percept.
Bebeni, trib. Dej, p. u. Cuciulat, Obreja, p., g. loc.
d. 5 km. g. Bebeni. Cirep, Cserestemes, (Caras-Sev.,
Ciocotk, CsOkas, (Solnoc-Dobaca. Timis), S 2985 jc., L [932] 1057
Manastur). S 2394 jc., L [1020] (R 823, U 2, A 232), C 175, seer.
933 (R 897, E 36), C 239, seer. cerc. Criciova, jud cerc. si tri5.
cerc. Cerne§ti, jud. cerc. LApu- Lugoj, percept. Sacul, p. u. Ga-
.1,u1 ung , percept. Copalnic-MA- vojdia, d. 5 km. g. Gavoldia.
www.dacoromanica.ro
69

Cisn di", Nagydisznad, (Sibiu, Sanmartin), S 4255 jc.st L [12671


isnadic), S 23644 jc , L [30641 1163, (R2, U 1161), C, 320, secr.
3115 "(R 671, U 86, G 2427, A cerc Sanmartin, (LW. cerc. Merc.-
131), C 630, secr. corn., pret., -Ciuc, percept. SanmArtin, tribun.
s. si p.. jand., jud. cerc. $i trib. Brasov, p. u. Skimartin, d. 6 km.
Sibiu, percept. Talmaciu, p. tel., g. Sansimon.
g. loc Ciucea, Csucsa, (Cojocna, Huedin),
Cisna dioara Kisdisznod, (Sibiu, S 4465 jc., L [2001] 1742 (R
Cisnadie), 'S 2746 jc., L [947] 1540, U 76, E 123, A 3), C 375,
971 --(R 3, U 6, G 962), C 255, secr. cerc., jud. cerc. si percept. -
secr com., jud. cerc. $i trib. Huedin, trib. Cluj, p. jand., p.
Sibiu, percept. Talmaciu, p. u. tel , g. loc.
CisnAdie, d. 5 km. g. Cisnadie. Cluckiciu, Tyuk6, (Caras Severin,
Cisteiul - roman, Olahcsesztve, Racasclia,), S 3116 jc., L .[1785]
(Alba de jos, Blaj), S 2145 jc., 1689 (R 1679, G 10), C 410, secr.
L [708] 680 (R 659, U 16, G 2, cerc., jud. cerc. $i percept. Sasca
A 3), C 153, seer. cerc. Bucer. mont., trib. Lugoj, p. u. RAcAsdia,
dea various& jud. cerc. si per- d-s. 5 km. g. Racasdia.
cept. Blaj, t, ib. Alba-lulia, p. u. Ciuci, Maroscsucs, (Alba de jos,
Craciunel, g. loc. Ocna-Murasului), S 1568 jc., L
Cisteiul dc Mina* Magyar- 4483] 450 (R 302, U 141, E 6,
esesztve, (Alba de -jos, Ocna- A 1), C 85, secr. cerc., jud. oerc.
Murasului), S 2552 jc., 'L 1736] si percept. Uioara, trib. Alba-
731 .(R 523, U 202, E 5, A. 1), lulia, p. tel., g. loc.
C 127, secr. cerc., jud. cerc. $i Ciuci, Halmagycsucs, (Arad. HM-
percept. Uioara, trib. Alba - Julia, magiu), 8 4038 jc , L [1221] 1118
p. u. Uioara, d. 5 km. g. Uioara. (R 1099, U 5, G 6, A b), C 222,
Cistelnic, Csehtelke, (Cojocna, secr. cerc., jud. cerc $i percept.
SArmaD, S 2386 jc., L16821 649 itAlmagiu, trib. Arad, p. tel., g.
(R 644,,E 5), C 159, secr. cerc. loc.
Camarasul desert, jud. cerc..110- Ciucmandru = Ticmandru..
ciu, percept. SArmas, trib. Cluj, CiucSaneralu = SincrAieni.
p, u. Balda, d. 4 km. g. Balda. CiucSAndominic = Sandominie.
Ciubancl, Als6csobanka, (Solnoc- Chic Sangeorgiu, Csikszent
Dobaca, CiachiGarbou), S 1837 gy8rgy, (Clue, Sanmartin), S
jc., L [494] 463 (R 446, E 17), 22/46 jc., L [2127] 2105 (R 498,
C 95, secr. cerc. Osoiu, jud. cerc. U 1578, A 29), C 415, secr. corn.,
si percept. Ciachi-Garbou, trib. jud. cerc. Mercurea-Ciuc, percept.
Dej, p. u. Ciachi-Garbou, d. 15 Sanmartin, trib. Brasov, p., d.
km.. -g. Glod. 12 km. g Sansimon.
Ciubt1ncuta, FelsOcsobanka, (Sol- Ciuc-Stintimbru = Santimbru.
noc-Dobaca, Ciachi Garbou), 'S CiucSanmArtin = Sanmartin.
827 jc., L [242] 240 (R 235, E ClucSepviz = Frumoasa.
5), L 43, secr. cerc. Osoiu, jud, Ciudanovtt a, Csudafalya, (Carat-
cerc. $i percept. Ciachi-Garbou, Severin, Oravita-monti, S 4244
trib. Del, p. u. Ciachi-Garbou, d. jc., L [648] 536 (R 519, U 17),
27 km. g. Surduc. C 159, secr. cerc., jud. cerc.
Valenti, -Csikcsekefalva, (Ciuc, Oravita- mont., percept. Cacova,
www.dacoromanica.ro
70

trib. Lugo], p. u. Maidan, d. 8 Cluj, p. u. Calata-mare, d. 5 km.


km. ,g. Lisava. g. Calata mare,
Ciufud, Csufud, (Alba de jos, Ciula, Gy'ulaszeg, (Solnoc-Dobaca,
Blaj), S 2065 jc., L 1806] 825 (R Ileanda-mare), S 1008 jc., L [2931
825), C 180, secr. cerc Tiur, jud. 274 (R 262, E 12), C 67; secr.
cerc. si percept. Blaj, trib. Alba cerc. Cozla, jud. cErc. Ileanda-
lulia, p. u. Biaj, d. 2 km. e. Blaj. mare, percept. Bebeni, trib. Dej,
t iugud, Maroscsiiged, (Alba de p. u. Cuciulat d. 4 km. g. Letca.
jos, Vintul de jos), S 1190 jc., Ciula-mare, Nagycsula, (Hune-
L [619] 678 (R 678), C 161, secr. doara, Hateg), S 1061 jc., L [2551
cerc., jud. cerc. si trib. Alba- 270 (R 266, J.1 4), C 50, secr.
luila, percept. Vintul de jos, p. cerc. Rachitova, jud. cerc. si
u. Oarda de jos, d. 7 km. g. percept. Hateg trib. Deva, p. u.
Alba- lulia. Hateg, d. 12 km. g. Hateg.
Ciugudul de jos, Alfilged, (Turda- Ciula mica, Kiscsula, (Hunedoara,
Aries, Vintul de sus), S 2213 Hateg,) S 844 jc., L [252] 260
jc , L [585] 559 (R 559), C 114, (R 260), C 45, seer. cerc Richi-
secr: cerc., jud. cerc. §i tribun. tova, jud. cerc. si percept. Hateg,
Turda, percept. Vintul de sus, --trib. Deva, p. u. Hateg, d 15
p. u. Vintul de sus, d. 6 km. km. g. Hateg.
g. Vintul de sus.
Ciugudul de sus, Felfilged, Ciulesti, Csujafalva, (Bihor, Salard ),
(Turda. Aries Vintul de sus). S S 1042 jc., L [370] 345 (R 318,_
2589 jc., L__[5961_575 (R 566, U U 16, E 9, fl 2), C 106, secret.
6, E 31, C 124, secr. cerc. Ciu- cerc. Spinus, jud. cerc. Marghita,
gudul de jos, jud. cerc. 4i trib. percept. Salard, tribun. Oradea-
Turda, percept. Vintul de sus, p. mare, p. U. Spinus, d. 23 kmg.
u. Vintul de sus, d. 9 km. g. Bihor.
Vintul de sus. Clumani,Gyergy6csomafalva,(Ciuc,
Ciuguzel, fugad, (Alba de jos, Gheorgheni), S 17242 jc., L [39171'
Aiud), S 2596 jc., I. [680] 721 3827 (R 123, U 3696, E 4, A 4),
(R 634, U 82, G 5), C 140, secr. C 847, secret. cOM., jud. cerc.
cerc. Asinip, jud. cerc. Aiud, per- Gheorgheni, percept. DitrAu, trib.
cept. Aiudul de sus, trib. Alba- Brasov, p., d. 9 km. g. Gheor-
lulia, p. u. Lopadea ung., d. 13 gheni.
km. g. Aiud. Ciumlifaia = CiomAfala.
Cluholu, Baretty6cs6haj, (Bihor, Clumarna,CsOmor18,(SAlaj,Zalau),
Salard), S 1975 jc., L 1734] 716 S 1814 jc., L [1861 769 (R 718,
(R 626, U 80, E 8, A 2), C 132, U 27, E 24), C 140, secr. cerc.
secr. cerc., jud. cerc. Marghita, Unguras, jud. cerc. si trib. ZAlau,
percept. Salard, trib. Oradea- percept. TrAznea, p., d. 13 km gn.
mare, p. u. Saniob, d. 22 km. Zalau.
g, Bihor. Ciumbrud, Csombord, (Alba de jos,
Ciula, Incsel, (Cojocna, Huedin), Aiud), S 2082 jc., L [991] 986
5 3032 jc., L [523] 774- (R 524, (R 656, U 329, fi 1), C 200, secr.
U 89,-G 36, E 118, A 7), C 88, cerc., jud. cerc: Aiud, percept.
secr. cerc. Calata- mare, jud. cerc. Aiudul de sus, trib. Albalull;
Huedin, percept. CA lata .m are, trib. p. u. Aiud, d. 4 km. g. Mud.

www.dacoromanica.ro
71

Ciumeghiu, !Bye, (Bihor, Salonta), jud. cerc. si trib. Zalau, percept,


S 6489 jc., L [2426] 2251 (R 2074, 8armasag, p. -u. Sarmasag, g.
U 162, G 9, E 4, A 2j, C 424, loc.
seer. corn , jud. cerc. si percept. Chita, Csuta, (Caras-Severin, Ca.
Salonta mare, trib. Oradea-mare, ransebes), S 2642 jc., L [713]
p. tel., g. loc. 662 (R 655, G 7), C 180, seer.
Ciumeni, Csiluneny, (Solnoc Dob., cerc. Obreja, jud. cerc. $i tribun
Ileanda mare), S 1525 jc., L [272] Caransebes, percept. Obreja, p.
- 247 (R 244, U 1, E 2), C 62, u. Obreja, d. 21/2 km. g. Iaz.
seer. cerc., jud. cerc. si percept. Ciuta, Szivagynyires, (Salaj, Cehul-
Ileandamare, tribun. Dej,- p. u. silvaniei}, S 680 jc.,-1. [410] 418
Ileanda-mare, d. 4 km. g. Ileanda- (R 409,E 6, A 3), C 84, seeret,
mare. cerc. Hodod, jud. cerc. si per.
Ciumesti, Csomakoz, (8atmar, cept. Cehul-silvaniei, trib. alau,
Careii marl), S 7789 jc., L [2170] p. u. Hodod, d. 20 km. g. Cehul-
2267 (R 712, U 155, G 1367, E silvaniei.
33), C 334, secr. cerc., jud. cerc. Ciutelec, Csehtelek, rBihor, Mar-
Careihnari, percept. Sanislau, ghita), S 4871 jc., t 18951 776
trib. Satmar, p. jand., p, d. 5 (R 514, U 195, E 6, A 61), C
km_ g. Sahislau. 147, secr cerc., jud. cerc. si per-
Ciunge, Csongva, (Alba de Jos, cept. Marghita, tribun. Oradea-
Ocna-hiurAsului), S 2274 jc., L mare, p., d. 4 -km. g. Abramul
[1105] 1122 (R 1067, U 35, G 1, de jos.
E 19), C 209, seer. cerc: Cisteiul Cizer, Csizer, (Salaj, Crasna), S
de MurAs, jud. cerc. si percept. 4085 jc L 11358] 1403 IR 1294,
Uioara, trib. Alba Julia, p.u. Uioara, U 24, G 22, A 63), C 276, secr .

d. 4 km. g. Uioara. cerc., jud. cerc.


Ciungani, Csungany, (Hunedoa, a, percept., trib. Zalau, p. tel., d.
Baia de Cris), S 4624 j'., L [934] 19 km. g. Ciucea.
855 (R 855), C 158, secr. cerc. Cladova, Kalodva, (Arad, Radna),
Vata de jos, jud. cerc. Baia de .5 12082 jc., L [830] 776 (R 773,
Cris, percept, Vata de jos; trib. E 3), C 155, secr. cerc. Minis,
Arad, p. u. Vata de jos, d. 7 km. jud. cerc. si percept. Maria-Radna,
g. Vata de jos. trib Arad, p. u. Minis,-d. 4 km,
CluntAhaz, Csontahaza, (Bihor, g. Radna.
Beliu), S 3063 jc., L [402] 382 Cladova, Begakalodva, (Caras-
(R 382), C 88, seer. cerc. /Aarhus, Severin, Begheiu), S 234 jc., L
jud. cerc. Tinca, percept. -Beliu, [791] 858 (R 858), C 195, secr.
trib. Oradea mare, poi. Mirraus, cerc:Betlenhaza, jud. cerc. Lugo),
d. 5 km. g. 5oim. percept. Balint, trib. Lugoj, p. u.
Ciurila, Csurtilye, (Turda-Aries, Betlenhaza, d. 6 km. g. Cilciova
Turda), S 2318 jc., L [621] 626 Cliciova, Klics6, (CarasSeverin,
(R 619, U 7), C 139, secr. cerc., Begheiu), S 3803 jc., L [1045]
jud. cerc. si trib. Turda, percept. 848 (R 848), C 225, seer. cerc.,
Tur, p., cl.. 24 km. g. Turda. jud, cerc. Lugoj, percept. Balint,
Ciuritau, Okorit8, (Shlaj, alau), trib. Lugoj, p. tel., g loc.
S 1351 jc., L [649_723 (R 718, CliiI 7, Csilrfalva, (Solnoc DobAcs,
E 5), C 160, secr. cerc. SArmasag, Ileanda mare), S3445 jc., L [221]

www.dacoromanica.ro
72

200 (R 200), C 52, secret. cerc. Coa$, Kovas, (SAtmar, Somcuta


Lozna-mare, jud. cerc. Ileanda- mare), S 4791 jc., L [1385] 1265
mare, percept. Bebeni, trib. Dej, (R 1200, U-5, E 60), C 326,
p. u. Cuciulat, d. 7 km. g. Surduc. seer. cerc., jud. cerc. percept.
Cloa$terf, Miklostelke, (Tarnava Somcuta mare, trib. SAtmar, p.,
mare, Sighisoara), S 2095 jc., L d 17 km. g Baia mare.
[353] 380 (R 175, U 5, G 200), Cowl, Kivasd, (Bhor, Tinca),
C 103, seer. cerc., jud. cerc. S 1833 jc., L [868] 944 (R 928,
Sighipara, percept. Sasc;hiz, trib. U 13, E 3). C 199, sect cerc.
lbasfalau, p. u. Crit, d. 15 km. Gurbediu, jud. cerc. $i percept.
g Sidria$i (Mureni). Tinca, trib. Oradea-mare, p. u.
Clopodia, Klopodia, (Timi$-Tor., Gurbediu,. d. 11 km. g. Tinca.
Deta), S 7458 jc., L [2031] 1686. Cobate$ti, Kobatfalva, (Odorheiu,
(R 696, U 207, G 388, E A Cristur), S 1781 jc., L [530] 490
388), C 446, seer. com., yam& (R 4, U 478, E 81, C 132, secr..
jud. cerc. Deta, percept. Gataia, cerc., jud. :ere $i percept Cristur,
trib. Timi$oara, p., g loc. trib. Odorheiu, p. jand , p., d. 12
Clopotici, Krassocsargo, (Cara$- km. g. Cristur.
Severin, Re$ita), S 3801 jc., L Cobor, Kobor,(Tarnava-mare, Co
[1199] 1113 (R 30, U 1, G 7, A halm), S 3971' jc, L [888] 944 (R
1075), C 231, secr. cerc. Lupac, 115, U 826, G 1, E 2), C 285, secr.
jucl, cerc. Boc$a mont., percept. com.,jud. cerc $i percept. Cohalm,
Re$ita, trib. Lugoj, p. u. Re$ita, tribun. lbasfalau, p. u. Lovnic,
d. 12 km. g. Re$ita. d. 26 km. t. Homorod.Cohalm.
Clopotiva, Klopotiva, (Hunedoara, Coe, Mez6kok,(Turda-firie$,Turda),
Hateg), S 20340 jc., L [1587] S 2975 jc., L [953] 992 (R 970,
1244 (R 1178, U 37, G 1, A 28), U 22), C 190, secr. cerc: Tritiul
C 354, seer. corn., jud. cerc. $i de jos, jud. cerc. si trib. Turda,
percept. Hateg,tribun. Deva, p. u. percept. AgArbiciu, p. u. Tritiul
Gradi$te, d. 31/2 km. g. GrAdiste. de jos, d. 8 km. g. TAureni
Cluj, Kolozsvar, (Cojocna, Oras. Cociu, Szamoskocs, (Soinoc-Dob ,
municipal), S 28222 jc., L [60803] Beclean), S 1294 jc., L [851] 741
83542 (R 28274, U 41583, G 2073, (R 718, U 4, E 19), C 185, secr.
E 10633, A 979), C 6283, pref., cerc. Sintereag, jud. cerc. si per-
C. A., pret., trib., jud. cerc., per- cept. Beclean, trib. Dej, p. u.
cept., Centrul Administrativ al Sintereag, d.- 5 km. g. Beclean.
Transilvaniei, p. tel., g. loc. Cocluba, Mroskocsoba (Arack
Coaciu, Kolozskovicsi, (Cojocna, Sebi$). S 2a5 ie., L [112] 116
Bor$a), S 1383 jc., L [578] 593 (R 107, U 7, E 2), C 24, secr.
(R 593), C104, secr. cerc. Sinteu, cerc, Sebi$, jud. cerc. Buteni,
incl. cerc. $i trib. Cluj, percept. percept. $ebi$, trib. Arad; p. u
Bor$a, p. u. Uifalaut Bor$ii,d. 25 Buteni, d. 11 km. g. Sebi$.
km. g. Cluj. Cociuba, Alsalcocsoba, (Bihor.
Coaja, Kozsa, (Hunedoara, Ilia), Tinca), S 2884 jc., L [1432] 1507
S 1252 jc., L [376] 301. (R 301), (R 1468, U 15, G 2, E 22), C
C 81, secr. cerc. Vatta, jud. cerc. 360, secr. com., jud. cerc. si per.
$i percept. Ilia, trib. Deva, p. u. cept. Tinca, trib. Oradea-mare,
Ilia, d. 5 km. g. Ilia p., d. 9 km. g. Tinca.

www.dacoromanica.ro
73

C oci u ba,Felsokocsoba. (Bihor, 619, E 15), C 140, seer. cerc.,


Vagcau), S 1004 jc-, L [386] 365 jud.cerc. Sacheihid, percept.
(R 357,E 4. A 4), C 75, seer. Diosag, trib. Oradea-mare, p., d
cerc. Petroasa, jud. cerc. gi per- 4 km. g. Cadea-mare.
cept, Vagcau, trib. Oradea-mare, Cojocna, Kolozs, (Cojocna, Co-
p. u. Petroasa, d. 8 km. g. Mu- jocna),S 12406 jc., L [4138] 3891,
renii mid. (R 1693, U 2117, G 17, E 58,
Cocogi, Szekelykakasd, (Murag.- A b), C 780, seer. -corn., pret.,
torda MurAg de jos), S 958 jc jud. cerc. gi trib. Cluj, percept.,
L [574] 542 (R 116, U 426). C p. jand., p. tel, d. 5 km g. Co.
125, seer. cerc. Mediga, jud. eerc:- jocna -Cara.
gi trib. Tg -Mur &, percept. Oaia, ColdAu, Vapkudu, (Solnoc-Dobaca,
p u. Tg.-Murag, d 5 km. g. Tg.- - Beclean), S 1489 jc., L [663] 622
Murag. (R 186, U 423, E 13), C 150,
Cocota, Orczyfalva, (Tiinig-To ron t., seer. cerc., jud. cerc. gi percept.
Vinga), S 6550 jc, L [2161] 2164 Beclean, trib. Dej, p. u. Ciceu-
(R 66, U 63, G 2024,E 1, A 10), Cristur, g. loc.
C 580, secr. con, jud. cerc. g1 Cole5ti, Kolafalva, (Bihor, VascAu),
percept. Vinga, trib. Timigoara, .S 2331 jc., L [607] 625 (R 625),
p. tel , g. loc. (Or(igoara). C 103, seer. cerc. VagcAu, jud.
Codlea, Feketehalom, (Bragov, cerc. 4i percept.--VagcAu, trib.
Barsa de sus), S 23235 jc., L Oradea-mare, p. u. VagcAu, d.
[4542] 4819 (R 1865, U 51, G 7 km. g. Vagcau,
2900, A 3), C 1006, seer. corn., Coli=Com.
jud. cerc. gi trib. Bragov, per- Colibi, Szekas. (Alba de jos, Blaj),
cept , p. tel., g. lo; S 890 jc., L [313] 333 (R 333),
Codor, Kodor, (Solnoc Dobaca. C 67, seer. cerc. Ohaba, jud. cerc.
Del), S 2631 jc , L [502] 438 (R gi percept. Blaj, trib. Alba -Julia.
421, U 11), C 103 secr cerc. p. u. Berghiu, d. 18 km. g. Blaj.
Gichigul de jos, jud, cerc. per- Colonia bulgarA, Bolgartelep,
ceot. gi trib. Dej, p. u. Dej, d. 4 (Timis-TorontSannicolaul-mare)
km. g. Dej. S 1979 jc., L [725] 749- (R 5, U
Cohalm, Kohalom. (TArnava mare, 249, G 135, A 360), C 211, secr.
Cohalm), S 10939 jc., L J2941] cerc. Cheglevici, jud. cerc. Sin-
2567 (R 1215, U 227, G 1109, nicolaul-mare, percept. Beginova
E 13, A 3), C 600, secr, corn., veche, trib. Timigoara, p. u. ( heg-
pret., jud, cerc., percept., trib. levici, d. 10 km. g. Beginova
lbagfalau, s. jand p. tel., d 7 veche
km. g. Homorod-Cohalm. Colonia mica, Kistelep, (Timig-
Cohan!, Beretty6kohany, (Bihor, Torontal, Vinga), S 757 jc., L
Marghita), S 622 jc., L [3081 302 [254] 265 (G 247, A 18), C 62,
(R 180, U 115,E 7) C 40, seer. secr. cerc. Chetfel, jud. cerc.
cerc. Suiug, jud. cerc. 5i per. Vinga, percept. Satchinez, trib.
cept. Marghita, trib. Oradea- Timigoara, p. u. Chetfel,, d. 3
mare, p. u. Marghita, d. 3 km. km. g. Mestecani.
g. Abrsmul de jos. Colau, Ko46, (SAtmar, Somcuta-
Coiu, Koly. (Bihor, SAcheihid), S mare); S 2327 jc., L [969] 852
1332 jc., L [720] 637 (R 3, U (R 300, U 532, E 20),. C 200,
www.dacoromanica.ro
74

secr. cerc. Siciliseni, jud. cerc cerc. Lipova, percept. Alios, trib.
si percept. omcuta-mare, trib. Timisoara, p.u. Bogdarigos, d
Satmar, p., d. 9 km. g. Baia-mare. 12 km. g. Sarolta.
Coltirea, Kolczer, (Satmar, Som- Comitig, Komjatszeg, (Turda-Arie*,
cuta-mare), S 882 jc., L [4101375 Turda), S 1158 jc., L [653] 589
a 324, U 8, E 32, A 11), C 85, (R 315, U 268,E 6), C 149, secy.
secr. cerc. Lapu*el, jud. cefc. cerc Tur, jud. cerc.*i trib. Turda,
Somcuta mare, percept. Satulung, percept. Tur, p. u. Tur, d. 16 km.
trib. Satmar, p. u. Lapu*el, g. g. Turda.
loc.. Comlaus, Oszentana, (Arad, 5iria),
Colun, Kolun, (FAgAra*, Arpa*ul S 6250 jc., L [5010] 5079 (R
de jos), S 2293 jc., L [511] 423 3096, U 164, G 1801,E 7, A 11),
(R 423), C 132, sea-. cerc. Scorei, C 1046, secc. com.. jud. cerc.
jud. cerc. Figara*, percept. Ar - *i percept. Siria, trib. Arad), p. u.
pawl de jos, trib. Brapv, p. u. . Santana, d. I km, g. Vailandul
Scorei, d. 5 km. g. Carta. vechi.
Corn Alau. Komo116, (Treiscaune, Comlatqa, Ugocsakoml6s,(Satmar
St. Gheorghe), S 1674 jc., L [487] Ugocia), 8 2482 jc, L [944] 970
519 (R 79, U 440), C 121, sed'r, (R 854, U 14,E 96, A 6), C 230,
cerc. Sf. Ion Lunca, jud. cerc. secr. cerc., jud. cerc. *i percept.
Sf. Gheorghe, percept. Ozun, trib, Halmeu, trib. Satmar, p. u Hal-
Brapv, p. u. Anghelo, d. 5 km. meu, d. 12 km. g. Halmeu.
g. Eresteveni.
Comana de jos, Alsokomina, Comlod, Koml6d, (Cojocna, Or-
-(Fagara*, $ercaia), S 2666 jc., L menis), S 1453 jc., L [435] 475
[1065] 1170 (R 1134, U 29; E 7), (R 272,. U 174,E 9), C 96, sea.
C 402, secr, cerc., jud. cerc. Fa- cerc. Milavl mare, jud. cerc.
gara*, percept. Sercaia, trib. Teaca, percept. Ormeni*ul de
Brasov, p., p. jand., d, 13 km. Campie, trib. Cluj, p. jand , p. u.
g. $ercaia. Milapil mare, g. loc.
Comana de sus, Fels6komana, ComloF, Nagykoml6s, (Tim.-Tor.,
(Fagara*, *ercaia), S 7340 jc., Sannicolaul mare), S 8073 jc.,
L 18171 922 (R 919, U 3), C 176, L [4694] 4744 (R 3295, U 45, G
secr. cerc. Venetia de jos, jud. 1043, E 17, A344), C 1141, sea.
cerc. Figaras, percept. *ercaia, corn , jud> cerc. Sannicolaul mare,
trib. Brapv, p.. u. Comana de percept., trib. Timisoara, came,
jos, d. 18 km. g. Sercaia. p. tel , p. jand., g. loc.
Comlinegal, Homorodkemenyfalva, Comolflu = Comalau.
(Odorheiu, Ocland), S 1177 jc., Comoripe, Komornok, (Cara*-
L 1427] 421 (R 45, U 376), C Severin, Oravita mont.), S t107
105, secr. cerc. Martino; jud, jc., L [1563] 1264 (R 1211, U 10,
cerc *i trib. Odorheiu, percept. ,G 26, Fi 17), C 355, seer. cerc.,
Ocland, p. u. Martinu*, d. 19 km. jud. cerc. Oravita mont., _percept.
g. Bicafa Cacova, trib. Lugoj, p. u. Cacova,
Comeat, Temeskomjat, (Timi*- -g. loc.
Tcrrontal, Lipova), S 1435 jo., L Conon, Konop, (Arad, Radna), S
[530] 490 IR 463, U 26,E I), C 9051 jc., L [1116] 879 (R 805,
66, secr. cerc. Bogdarigos, lud. U 41, G 14, E 19), C 220, seer.
www.dacoromanica.ro
75

cerc. 13Arzava, jud. cerc. 5i per- A 2), C 270, seer. cerc., pret.
cept. Maria-Radna, trib. Arad, p. jud. cerc., percept., trib. Dej, s.
tel., g. loc. el p. jand., p. tel., d. 25 km. g.
Constanta, Kunszolos, (Timis- Baia-mare.
Torontal, Sannicolaul mare), S Copand, Maroskoppand, (Alba de
855 jc., L [1071] 1233 (R 662, U Jos, Ocna Mura5ului), S 110&
12, G 555, A 4), C 265, secret jc., L [368] 356 (R 181, U i70,
com., -jud. cerc. Sannicolaul mare, E 5), C 83, secret. cerc. Ciuci,
percept. Comlo5, trib. Timi5oara, jud. cerc. 5i percept: Uioara, trib.
p. u. Combos, d. 3 km. g. Comlo5. Alba-lulia, p. u. Ciuci, d. 3 km..
Conte, Koncza, (Alba de Jos, g. Ciuci.
Ocna Sibiului), S 1015 jc., L Copand, Koppand, (Turda-Aries,
[511] 564 (R 552, U 8, G 4), C Turda, S 2064 j6 , L [624] 621,
134, secr. cerc, jud. cerc. 5i per. (R 621), C 125, secr. cerc. Petri-
cept. Ocna Sibiulub trib. Alba- dul de jos, jud. cerc. 5i tribun.
lulia, p., g. loc. Turda, percept. Tur,, p u. Tur, dL
Copacel, Kiskopics,(Bihor,Ceica), 6 km., g. Turda.
S 3290 jc., L [760] 846 (R 772, Coplean, Kapjon, (Solnoc-Dobaca,
U 53, G 15, E 5, A 11), C 162, Dej), S 1212 jc , L [545] 508 (R
secret. cerc. TA5ad, jud. cerc. 5i 454, U 35, A 19), C 110, secr.
percept. Ceica, tribun. Oradea- cerc. Catcall, jud. cerc. percept.
mare, p. u. TA5ad, d. 14 km. g,. 5i trib. Dej, p. u: CAtcAu, g. loc.
Tileagd. Copra, Kapor, (Solnoc-DobAca,
Copacel, Kopacsel, (l'agaras, FA.. Cheuchi5), S 1018 jc., L [300j
gara5), S 10458 jc., L [1099] 301 (R 291,E 10), C 63, secret.
1081 (R 1072, U 1, G 2, A 6), cerc. Buza, jud. cerc. Gherla,
C 240, secr. cerc. Berivoii marl, percept. Cheuchi5, trib. Dej, p. u.
jud. cerc. FagAra5, percept. la5i, Buza, d. 7 km. g. Budatelec.
trtb. Brasov, p. u. Herseni, d. 13 Copra mare, Nagykapus, (Tar-
km. g. FAgara5. nava-mare, Sighisoara), -S 421?
Copaceni,Kapocsany (Bihor,Ceica) jc., L [1071] 9i8 (R 419. U 1, G
S 454 jc., L [259] 281 (R 264, 518), C 311, secr. corn., jud. cerc.
U 6, E 12), C 64, secret. cerc. Sighisoara, percept. Saschiz, trib:
Selmba5ag, jud. cerc. 5i percept. lba5falAu, p. u. Biertan, d. 14
Ceica, trib. Oradea-mare, p. u. km. g. lbagalau.
SAmbA5ag, d. 2 km. g. Samba5ag. Cop5a mica, Kiskapus, (Tarnava-
Copalnic, Szurdukkapolnok, (Sol- mare, Media'), S 2093 jc., L
nok-Dobaca, Mana5tur), S 2832 [956] 1072 (R 283, U 753, G 35,
jc., L [1130] 1005 (R 988, U 3, Ft 1), -C 231, seer. cerc., jud. cerc.
E 14), C -263, secr. cerc. Copal- Medias, percept. Seica mare, trib,
nic-MAn85tur, jud. cerc. Lapusul lba5falau, p. tel., g. loc.
ung., percept. Copalnic-Man35tur, Coramnic, Koromnok, (Cara5-
trib. Dej, p. u. Copalnic-Mana5- Severin, Or5ova), S 839 je., L
tur, d. 23 km. g. Baia-mare. [266] 250 (R 243, U 7), C 56,
Copalnic -M-AnAstur, Kapolnok- secret. cerc. Jupalnic, jud. cerc.
mono5tor, (Solnoc-Dobaca, MA- $i percept. Or5ova, trib. Caran-
nA5tur), S 2028 jc., L [1297] sebe5, p. u. Jupaln!e, d. 8 km. g:
1230 (R 847, U 37, G 4, E 340, Or5ova.

www.dacoromanica.ro
76

Corbeoti, Marosholl6d, (Arad, Rad secr. cerc. Sanerai de Mura$, jud


na), S 3874 jc., L [711-] 593 (R cerc. si trib. Tg. Murl$, percept.
592, U 1), C 149, secret. cerc. Oaia, p. u. Gala, d. 4 -km. g.
Petri$, jud. 'cerce Maria- Radna, Tg.- Mura$.
percept. Sobor$inc trib. Arad, p. 'CornAte1=1-fartibaciu.
u. Petris, d 8','2 km. g. Zam. Cornea, Sprit( a, (Cara$ - Severin,
Corbe0i, flolloszeg, (Bihor, Ceica), Teregova), S 4889 jc., L [14991
S 2600 jc., L [726] 720 (R 711, 1302 (R 1291, U 1, G 10), C
U 5, E 4), C 154, secr. cerc. 364, seer. cerc., jud. cerc. Tere-
Ceica, jud, cerc.41 percept. Ceica, gova, percept. Mehadia, trib.
trib. Oradea-mare, p. u. Ceica, Caransebe$, p., d. -3 km. g. Do-
d. 10 km. g. Ceica. rpa$nia.
Corbesti, Szekelycsoka, (4urA$- Corneareva, Somosr6ve, (Cara$-
Turda, MurA$ d. j.), S 667 jc., teverin. Teregova) S 32737 jc.,
L [513] 449 (U 444,E 5), C 101, L [4249r 3784 (R 3168, U 13,
secr. cerc. Oaia, jud. cerc. si G 3), (.". 991, secr. cecc jud.
trib. TE.-Muras, percept. Oaia, cerc. $i percept. Teregova, trib.
p. u. Oaia, d. 5 km. g. Coroiu. Caransebe$, p. tel., p. jand., d.
1Corbi, Korb. (ragara$, Arpa$ul 19 km g, cru$ovilt.
de jos), S 2453 jc L [453] 393 Cornepi, Somosfalva, (Mara-
(R 393), C 83, secr. cerc. Ucia murA$ Sugatag), S 1278 lc., L
de jos, jud cerc. NgAras, per- [459] /521 .(R 502,E 19), C 99,
cept. Arpapl de jos, trib. Bra- secr. cerc. Giule5ti, jud. cerc. si
$ov, p. u. Vigea sle jos, d. 4 trib. Sighet, percept, Ocna Suga
km. g. Vi$tea de jos. tag, p. u, Berbe$ti, d. 5 km. g.
Corbu, Gyergyohol145, (Ciuc. Tul Fere$ti.
ghes), S 548 jc., .L (1396] 1203 Cornesfi, Somosd, (Murls-Turda,
(R 783, U 358, G 17, E 43, A Muras de jos), S 1791 jc., L
2). C 295, seer. corn., jud, cerc. [1002] 942 (R 24, U 881,E 9,
Georgheni, percept. Tulghe$, trib. Ft 28), C 230, seer. cerc. CrAciu-
Brasov, p.- u. Tulghe$, d, 40 km. ne$ti, jud. cerc. $i trib. Tg.-Mu-
g. Toplita. rh$, percept. Oaia, p. u. Oaia.
CordAu, Kard6, (Bihor, CentralA), d. 3 km. g. Folea.
S 3652 Jr., L [915] 986 (R 979, Corne$ti, Sinfalva, (Iurda-Arie$,
U 5, A 2), C 155, secr. cerc. Turda), S 2107 jc., L [814] 865
fipatul rom., jud. cerc. si trib. (R 214, U 535, A 116), C 223,
Oradea-mare, percept. SAnmartin, secr. cerc., jud. cerc...r$i trib.
p., g. loc. Turda, percept. Tur, p. u. Turda,
Cormeni$ = Cudmeni$. g. loc.
,Corna, Szarvaspatak, (Alba de Corni, Somfalu, (SAIaj, Cehul sil.
jos, Abrud), S 1743 lc., L [785] vaniei), S 1833 lc, L [802] 804
670 (R 668, ti 2), C 204, secr. (R 771, G 7, E 16, A 10), C 169,
cerc., jud. cerc. $i percept. Abrud, secr. cerc. Bicaz, jud. cerc. Ce-
trib. Alba-lulia, p. u. Rclia mont., hul silv., percept. Base$ti, trib.
d. 2 km. g. Ro$ia mont. Zalau, p u. Hodod, d, 10 km.
Cornatel, Egerszeg,(Mura $-Turda, g., BAse$ti
Muds de jos), S 300 jc., L [1751 Cornitil, Borodsomos,' ( Bihor,,
163 (R 84, U 73, G 6), C 32, Aleticd),' S 1430 jc L [652] 547
www.dacoromanica.ro
77

(R 535,E 12): C 137, secr. cerc. jud. cerc. si trib. Tg.-Muris, per-
Borodul-mare, jud. 'etc. Alesd, cept. Erneul mare, p. u. Targui-
percept. Vad, trio. Oradea mare, Mur5s, d 7 km. g. Tg.-Muras..
p. u. Borodul-mare, d. 14 km. Coronini, LiszlovaraXaras Sev,
g. Vad. Moldova noua), 8 2096 jc., L
(' orod,Szamosk6r6d, ISM/mar, 1983] 954 IR 9541, C 226, se( r
SAtmar), S 1251 jc., L [504] 536 cerc. Moldova veche, jud. cerc.
(R 233, U 261, E -42), C 106, Sasca wont., percept. Moldova.
secr. cerc. Culciul mic, jud. cerc. noua, trib. Lugoj. p. u. Moldova-
si trib. Satmar, percept. Botlz, veche, d. 7 km. port DunA-e
p. jand., p. u. Culdul mic, d. 8 Moldova veche.
km. g. Sarniar. Corpade, Kolozskorpid, (Cojocna,
Coroesti de Jiu, Zsilkorojesd, (Hu- Cojocna), $ 2543 .jc., L [7001
nedoara, Petrosenm S 3874 jc., 849 (R 785, U 53,E 11), C 156 .
L [2097] 657 (R 657), C 122, secr. cerc. Calian, jud. cerc. sji
secr. cerc. Vulcan, jud. cerc. si trib.. Cluj, percept. Cojocna, p. u.
percept. Petroseni, trib. Deva, p. Apahida, d. 9 km. g. Apahida.
u. Vulcan g: loc. Coruia, = Carina. a
Coroesti, Korojesd, (Hunedoara. Coruieni, Karulyfalva, (Solnoc-
Pui), S 7653 jc., L [411] 388 (R Dobac% Lapusul ung.), S 1168
- 388), C 75, secr. cerc. Rau-alb; jc., L. [493] 475 (R 471,E 4), C
jud. cerc. si percept. Pui, tribun. 130. secr. cerc., jud. cerc, si per-
Devaa p u. RAu-alb, d. 7 km. g. cept. Litpusul ung., tribun. Dej,
[Pesti. p. u. Galgau, p. jand., d. 14 km,
Coroi, Korod, (Tarnava-micA, lbas- g. Galgau.
falau), S 588 jc., L [377] 342 (R Cot und, Korond, (Odorheiu, Praid),
301, U 25,E 5, A 11), C 106, S 13238 jc., L [3752] 3769 (R 3,
seer. cerc. CoroisanmArtin, jud. U 3743,E 21, A 2), C 897. sect.
cerc. trib. si percept. lbasfalAu, corn., jud. cerc.setrib. Odorheiu,
p. u. Coroisanmartin, d. 3 km. percept. Praid, p., d. 13 km. g.
g. loc. Praid.
Coroiu, Belkaroly, (Bihor, Beliu), C orund,. Sziligykorund, Salaj,
S 2318 jc.; L [426] 401 (R 401), Cehul-silvaniei), S 3091 jc., L
C 89 secret. cerc. Craiova, jud. [483] 433 (1.2 401, U 13, G 1, E
cerc. Tinca, percept. Beliu, trib. 14, A 4), C 76, secr. cerc. Bog-
Oradea -mare, p. u. Craiova, d. dand, jud. cerc. si percept. Cebu!.
12 km. g. Cermeiu. silv., trib. ZAlau, p. u. Bogdand,.
Coroiu-SanmArtin, Korodszent- et" 10 km. g Supurul de jos.
marton,(Tarnava-mica lbasfalAu), Corn nca Coronca.
S 899 jc., L [820] 715 (R 291, U Comb Nadaskorod, (Cojocna,
397, G 3-, E 19, A 5), C 201, Cluj), S 1702 jc, L '[686] 725 tit
sect. cerc., jud. cetc. tribun. si 684, U 38, G 3), C 131, secr.
percept. lbasfalau, p., d. 1 km. cerc. Baciu, jud. cerc. si tribun.
g. Coroiu. Cluj, percept. liadasel, p, u. Cluj,
Coronca, Korcinka, (Mural-Turda, d, 11 km. g. Cluj.
MurAs de sus?, S 2580 lc.. L Colfava, Kona, (Caras-Severin,
[911] -981 (R 228. U 602, G 1, Paget, 5 2453 jc.; L [707] 626,
A 150 ,, C 201, sect. cerc. ledi" (R 606, U 14, G 1, 4, n 1),.

www.dacoromanica.ro
73

C t53, seer. cerc., jud. cerc. Bistrita, p., p. jand., d. 3 km. g.


fliget, percept. Curtea, tribun. Rosul (Bucovina).
Lugoj, p. tel., d. 5 kin. g. Mar- Cosniciu =-,- Cozniciu.
ginea. Costeiul de sus, relslikastely,
Cosavlta, KiskossO, (Caras-Sev., (Caras-Severin, Figet), S 3974
Figet), S 677 jc., L [152] 150 jc., L [630] 612-(R- 605, U 3,
(R150), C34, secr. cerc, Cosava, E 4), C 115, seer. cerc. Cosava,
jud. cerc Paget, percept. Curtea, jud. cerc. faget, percept. Curtea,
trib. Lugoj, p. u. Cosava, d. 4 trib. Lugoj, p. u. Cosava, g. loc.
km, g. Ho Idea Cosfelul-mare, Nagykastely, (Ca.,
Cosdenl, Kasgyan, (Bihor, Beius), ras-Severin, Lugoj), S 2501 jc.,
1505 jc., L [830] 726 (R 705, L [1303] 1220 (R 1220), C 320,
U 17,E 4), C 125, secret. arc. seer. cerc., jud. cerc. si trib.
RAbagani, jud. cerc. Beius, per- Lugoj, percept. Balint, p. jand.,
cept. Remetea, trib. Dradsa-mare, p. u. Saparifalva, g. loc.
p. u. Rabagani, d. 21 km. g, Costelul mic, Kiskastely, (Carat,-
Ho lod. Severin, Lugoi), S 454 jc., L [349]
Coselu, Kusaly, (Salaj, Za lau), S 320 (R 317, U 2, E 1), C 78,
3380 jc., L [811] 801 (R 548, U secr. cerc. Cocteiul- mare, jud.
226,E 26, A 1), C 192, secret. cerc. si trib. Lugoj, percept. Ba-
cerc., jud. cerc. si tr, b. Zfilau, per- lint, p. u. laparifalva, d. 1 km.
cept. Borla, p. u. Diosod, d. 5 g. Tipar.
km. g. Curitau. Gosteni, Kosztafalva, d(Solnoc-
Goseni, Szotyor, (Treiscaune, SL Dobaca, Lipusul ung.), S 2340
Gheorghe), S 1019 jc., L [423]
jc., L 4717] 671 (R 656,E 15),
453 (U 453), C 108, seer. cerc., C 177, secr. cerc. Cupseni, jud.
cerc. §i percept. La pusul ung.,
jud. cerc. Sf. Gheorghe, percept. trib. Dej, p. -u. Lapusul ung., d.
Ozun, trib. Brasov, p. u. llieni, 42 km. g. GAlgau.
d. 5 km. g. Chileni. Costesti, Kosztesc, (Hunedoara,
Cosesti, Kosesd, (Hunedoara, OrAstie), S 2938 jc., L [770] 615
11ia), S 785 jc., L [261] 215 (R (R 611, U 4), C 134, secr. cerc.
213, G 2), C 62, secr. cerc. La- Orastioara de jos, jud. cerc. si
pugiul de jos, jud. cerc. Ilia, per- percept. OrAltie, trib. Deva, p.
cept. Dobra, trib. Deva, p u. Lag u. Orastie, d. 20 km. g. OrAstie.
siu, d. 2 km. g. Holdea. Costini, Ronaszek, (MaramurAs,
,Collar, Koslard, (Alba de jos, tiighet), S 5375 jc., L [1494] 1460
Teius), S 1174 jc., L [421] 442 (R 5, U 1434,E 20, A 1), C 340.
(R 403, U 21, G 1, E 14, A 3), -secr. cerc. Rona de sus, jud.
_C 98, seer. cerc. 0:esdia, jud. cerc. si trib. Sighet, percept.
cerc. Aiud, percept. Teius, trib. Craciunesti, p. land , p. tel., g.
- Albalulia, p. u. Teius, g. loc. - loc. -
Cosma = Cozma. Cotiglet, Kotliget, (Bihor, Ceica),
Coma, Kosna, (BistritaNasaud. S 2285 jc.. L [654] 704 (R 695,
Rodna veche), S 24164 jc L U 4,-E 5), C 150, secr, cerc.
[860] 740 (R 680, U 12, G 41, , DrAgesti, jud. cerc. Si percept,
. A 7), C 192, seer. cosh., jud. oerc. Ceica, trib. Oradea-mare, p. u.
si percept. Rodna veche, trib. DrAgesti, d. 8 km. g. Ceica

www.dacoromanica.ro
79

Cotus, Csejd, (Llluras-Turda, Mu- secr. cerc., jud. cerc. Ileanda-


' nis de sus), S 1647 jc., L [431] mare, percept. Bebeni, trib. Dej,
414 (R 28, U 386), C 91, secr. p. u. Letca, p. jand., d. 7 km.
cerc. Sangheorghe, jud. cerc. si g. Letca.
trib, Tg.Muras, percept Erneul Cozma, Kozmatelke, (Cojocna,
mare, p. tr. Tg.-Murfis, d. 13 km. - Teaca), S 2902 jc., L [1119] 1140
g. Tg.Mur5s. (R 119), C 270, secr cerc., jud.
Covaci, Temeskoviesi, TunIs- cerc. $t percept. Teaca, trib. Cluj.
Torontal, Central6), S 1636 jc., p. u. Tonciu, d. 16 km. g. Re-
L [948] 1007 (R 13, U 6, Cr 988), ghinul sasesc.
C 207, secr corn., jud-.--- cerc. gi Cozmeni, Kozmis, (Ciuc, San.
trib. Timisoara, percept. Bed- martin), S 5394 jc., L [1391] 1362
cherecul mic, p. u. BecicherecuL (R 137, U 1225), C 397, secr.
mic. d. 7 km. g. Samandrei. cerc. jud. cerc Mercurea-Ciuc,
Covlisinti, Kovaszi, (Brad, Stria), percept. Sanmartm, trib. Brasov,
S 6)44 jc., L [3848] 3523 IR 3420, p., d. 8 km. g. Sansimon.
U 67, G 20, E 14, A 2), C 836, Cozniciul de jos, Alsokaznacs,
secr. com., jud. cerc. si percept. (Salaj, $imleul Silvaniei), S 1341
Stria, trib. Arad, p. d. 6 km. g. jc., L [583] 614 (R 597,, U 3, E
Gioroc. 13 A 1), (." 124, secr. cerc. Marca,
Covasna, Koviszna, (Treiscaune, jud. cerc. $imleul silv., percept.
...ovasna), S 20022 jc., L [5451] Nasfalau, trib. Zalau, p. u. 1p, d.
4947 (R 1008, U 3845, G 16, E 2 km. g. 1p.
5/, A 21), C 1273, secr. com., Cozniciul de sus, Felsokaznacs,
pret , percept., jud. cerc. Tg.- (SAlaj, SimIeul Silvaniei), S 1065
Sacuesc, trib. Brasov, s. jand., jc., L [473] 494 (R 470, E 24),
p. tel., g. loc. C 99, secr. cerc. Marca, jud. cerc.
Simleul- silv., percept. Nasfalau,
Coves, Ago talcovesd, (Tiirnava- trib. Zalau, p. u. 1p, d. 3 km.
mare, Agnita), S 1875 jc., L [706] g. 1p.
728 (R 640, U 60, G 28), C 163, Cracesti, Kricsfalva, (Maramuras,
secr. cerc. Birghis, jud. cerc. si $ugatag), S 14634 jc., L [1448]
percept. Agnita, trib, lbasfalau, _1113 (R 1032, E 81), C 264,
p. u. Agnita, d. 5 km. g. Agnita. secr. cerc. Desesti, jud. cerc. si
Co vragiu, Kovragy, (Hunedoara, trib. Sighet, percept. Ocna $uga-
Hateg), S 1231 jc., L [459] 315 tag, p. u. Desesti, d. 13 km. g.
(R 315), C 84, secr.--cerc. Bretea Feresti.
rom., jud. cerc. Hateg, trib. Deva; Craciunel, Karicsonfalva, Odor-
percept. Rusii, p. u. Bretea rom., heiu, Ocland), S 5421 ic., L [1006]
d. 7 km. g. Bretea Steiului. 897 (R 151, U 742,E 4), C 267,
Cozia, Kozolya, (Hunedoara, Deva), secr. cerc. Ocland, jud,cerc.- si
.S 1315 jc.; L [496] 440 (R 440), trib. Odorheiu, percept. Ocland,
C 98, secr. cerc. Carjiti, jud. cerc. p. u. Ocland, d. 28 km. g. tin
si trib. Deva, percept. Simeria, morod-Cohalm.
p. u. Deva, d. 7 km. g.- Deva. Crliciunelul de jos, Alsokara-
Cozia, Kecskes, (Solnoc.Dobaca, csonfalva, (Alba de jos, Blaj), S
Ileandamare), S 1793 jo,, L [667] 4213 jc., L [1404] 1347 (R 1184,
_643 (R 631, U 3, E 9), C 150, -U 146, G 15,-A 2), C 287, secr.
www.dacoromanica.ro
80

cerc. Bucerdea granoasa, jud. U 769, E 7, A 141), C 283, seer.


cerc. $i percept. Blaj, trib. Alba- cerc. Somfalau, jud cerc. si perms
lulia, p., g. loc. cept. Diciosanmartin, trib. lbas-
crliciunelul ee sus, Felakara- taltu, p. u Somfalau, d :1 km.
csonfalva, (Tarnava mica, Husu-\ g. Somfalau.
sAu), S 1974 jc., L [635] 576 (le' Craifalgul de Campie, Mez6-
576), C 139, secr. cerc. TAM.- kiralyfalva, (Cojocna, Ormenio,
laca, jud. cerc. Blaj, percept. S 1722 ic., L [650] 625 (R 563.
HususAu, trib. Alba-lulia, p. u. U 41, E 21), C 139, secr. cerc.
Cetatea de baits, d. 8 km g. Ormenisul de Campie, jud. cerc.
Cetatea de bait& Teaca, percept. 'Ormenisul de
CrIciunestl, Kr.ecsunesd, (Rune Campie, trib. Cluj, p. u. Orme.
doara, Brad), 8 1048 jc., L [691] nisul de Campie, g. loc.
516 (R 516), C 152, sect. cerc Crainimet = Cranimat.
BAita, jud. cerc. Brad, percept. Craiova, Belkiralymezo, ( Bihor.
Baita, trib. Arad, p. u. Baita, d. Beliu), S 2640 jc L 1582] 503
17 km. g. Deva. R 503), C 122, secr. cerc., jud.
Craciunesti, TisTakaricsonfalva, cerc. Tinca, percept. Beim; tr.b.
(MaramurAs, Sighet), S 2630 jc, Oradea-mare, p. jand., p., d. 12
L [2617] 1820 (R 18, U 22, E km. g. Cermeiu.1
996, A 784). C 4I5,. secr. \cerc.,
jud. cerc. 51 trib. Sighet, per- Craiva, Kiralypataka, (Alba de jos,
cept., p. u. Bascoiul-mare, d. 2 Ighiu), S 2304 jc., L [477] 483
km. g. Veresmart. (S 483), C 96, secr. cerc. Cricau,
Cr/Iclunesti,NyAradkaricson,(Mu- jud. cerc. ;I trib. Alba - Julia, per-
rAs.Turda, Muds de jos), S 968 cept, Ighiu, p. u. Ighiu, d. 8 km.
jc., L [646] 605 (R 228, U 281, g. ard.
( E 5, A 91), C 126, secr. cerc., Crajnia, Korcsona, (Caras-Severin,
jud. cerc. si trib. Tg. Muras, per- Caransebes), S 1200 jc., L 17441
cept. Oaia, p. u. Oaia, d. 8 km. 784 IR 784), C 159,, secr. cerc.
g. Tg.-Muras. Ohababistra, jud. cerc. $i trib.
CrAguis, Kraguis, (Hunedoara,
Hateg), S 271 jc , L [21.8] 160
(R 160), C 34, secr. cerc. FarcA-
diul de sus, jud. cerc. $i percept.
Hateg, trib. eva, p. u. Hateg.
u. Ferdinandberg. d. 5 km. g.
Ferdinandberg. . -
Caransebes, percept. Obreja, p.

Cralovat, Temeskiralyfalva, (Timis-


Torontal, Recas), S 1770 It L .

d. 51/2 km. g. Hateg. [785] 734 (G 1, A 733), C 168,


Craidarolt, Kiralydar6cz, (Satmar, seer. cerc, jud. cerc. si percept.
Aided), S 8012 jc., L [2633] 2544 Recas, trib. Timisoara, p. u. To-
(R 1003, U 586, G 819, E 134, polovatul-mare, d. 6 km. g. To-
A 2), C 406, seer. corn., jud, poiovatul-mare. ,

cerc. si percept. FIrded, trib. Crancenesti, karancsfalva,( Bihor,


Satmar, p. tel., p. jand.. d, 12 Ceica), S 1014 jc., L [587] 496
km. g. Moftinul mare. (S 490,E 6), C 103, seer. cerc,
Craifallu, Mezakiralyfalva, (Tar- Hidiselnan, jud. cerc. $i percept.
nava mica, DiciosfinmArtin), S Ceica, trib. Oradea-mare, p. u.
3122 j:., L [13211 1338 1R 421, Dobresti, .11 km. g. Rogoz.

www.dacoromanica.ro
81

Cranimfit, Kiralyameti, (Bistrita Cresuia, Keresz6ly, (Bihor, Belli§


Nasaud, Besineu), S 1599 jc., S 5860 jc., L [668] 639 (R 639
L [515] 497 (R 44, U 19, G 355, C 120, secr. cerc. CurAtele, ju .
E 3, A 76), C 127, secret. cerc. cerc. Ben percept. Remetea,
Besineu, jud. cerc. si trib. Bistrita, trib. Oradea-mare, p. u. Beius, d.
percept. Herma, p.. u. 8Aratal, g. 11 km. g. Beius.
loc. Creuzstatten = Cherestea.
Crasna, Kraszna, (Salaj, Crasna), Cricau, Boroskrakk6, (Alba d. J.,
S 6822 jc., L [3884] 3972 (R 372, Ighity, S 5308 jc, L [1432] 1551
U 3149, E 451), C 768, secret. (R 1469, U 74, E 8), C 368,
corn., pret., jud. cerc. Simleul secr. cerc., jud. cerc. si tribun.
silv., trib. Zalau, percept., s. si Alba-Julia, percept. Ighiu, p. ll.
p. jand., p. tel., d. 14 km. g. Ighiu, d. 8 km. g. Teius.
Simleul silv. Criciova, Krics6, (Caras-Severin,
Crasna Patalusa, Krasznahaza, Timis), S 2581 jc., L [1076] 102/
(8alaj, TAsnad), S 415 jc., L R 893, U 4, G 6, A 124), C 225,
1162] 166 (R 92, U 74), C 34, secr. cerc., jud. cerc. $i tribun.
sect.. cerc. PAtalul mare, jud. Lugoj, percept. Sacul, p. u. GA-
cerc. si percept. TAsnad, trib. ZA- vojdia, d. 5 km. g. GAvoldia.
lau, p. u. Patalul mare, d. 13 Crihalma, Kiralyhalma, (Tarnava-
km. g. MArghita. mare, Cohalm), S 3347 jc., L
Crasova, Krass6vir, (Caras-Sev., [930] 826 (R 821, U 5), C 210,
Resita), S 25647 jc., L [3195] secret. cerc. Ticusul romAnese,
2822 (R 22, U 20, G 133,E 11, jud. cerc. si percept. Cohalm,
A 2636), C 715, secr. cerc., jud. trib. lbasfalAu, p., d. 15 km. g.
cerc. Oravita montanA, percept. Homorod -Cohalm..
Resita, tribun. Lugoj, p. tel., p. Cristesti, Keresztespatak, (Arad,
jand., d. 14 km. g. Resita. HAlmagiu), S 1040 jc., L [248]
Creaca, Karika, (Salaj, Jibou), S 214 (R 214), C 43, secret. cerc.
BAnesti, jud. cerc. si percept.
2107 jc., L [661] 621 (R 597, U HAlmagiu, trib. Arad, p. u. HAl-
9, E 15), C 117, secr. cerc., jud. magiu, d. 5 km. g. HAlmagiu.
cerc. Jibou, percept. Traznea, Cristesti, Maroskeresztur, (MurAs-
tribun. Zalau, p., d. 7 km. g. Turda, MurA5 de jos), S 1680
Jibou. jc., L [896] 854 (R 686, U 156,
Cremenea,Kem6nye,(SolnocDob., E 12), C 183, secr. cerc. Media,
Dej), S 712 jc., L [157] 137 (R jud. cerc. $i trib. Tg.MurA*, per.
125, U 1, E 6, A 5), C 34, seer. cept. Oaia, p. u. NirastAu, p.
cerc. Zapart, jud. cerc. percept. jand., d. 4 km. g. NirastAu..
$i trib. Dej, p. u. Olpret, d. 13 Cristian, Keresztenyfalva, (Brasov,
km. g. Dej. [Ursa de sus), S 4474 jc., L
Cre§tur, Apatkeresztur, (Bihor, [2994] 2813 (R 1106, U 153, G
Marghita), S 1772 jc., L [557] 1543, A 11), C 572, seer, corn.,
520 (R 198, U 313, G 4, E 5), jud. cerc.si trib. Brasov, percept.
C 92, secret. cerc. Abramul de Codlca, p., g. loc.
jos, jud. cerc. si percept. MAr- cristian, Kereszt6nysziget, (Sibiu,
ghita, trib. Oradeamare, p. u. Sibiu), S 16726 jc., L [2991] 3097
Abramul de jos, g. loc. R 591, U 14, G 2203, A 289), C
r Ictionand Transilv. partea 11 6
www.dacoromanica.ro
82

662, seer, com., Jud. cerc. si trib. (R 5, U 61,9,E 22, A 9), C 131,
Sibiu, percept. Turnisor, p. tel., sea. cerc., jud. cerc. si trib.
g. loc. Zalau, percept. Borla, p. u. Borla,
Cristis, Keresztes, (Turda Aries, d. 4 km. g. Tigani
Thrda), S 799 jc , L [556] 427 Cri5, Keresd, (Tarnava mare, Si.
(R 363, U 53, E 4, A 7), C 77, ghisoara), S 6307 jc., L [1343]
seer, cerc. Poiana de Aries, jud. 1407 (R 532, U 121, G 731, E
cerc. si tribun. Turda, percept 23), C 278, seer. cerc., jud. cerc.
AgArbiciu, p. u. Turda, d. 1 km. 51 percept. Sighisoara, trib. lbas.
g. Turda. falau, p., d. 9 km. g, Danes.
Cristoltel, Kiskeresztes, (Solnoc- Criseni, Pusztakalan, (Hunedoara,
DobAca, CiachiGarbou), S 1446 Hunedoara), S 697 jc., L [1024]
jc., L [591i 590 (R 515, U 40, 1125 (R 221, U 428, G 364, A
G 1, E 15, A 19), C 103, secr. 112), C 300, seer. cerc. Batiz,
cerc. Surduc, jud. core, 41 per- jud. cerc. si percept. Hunedoara,
cept. Ciachi.Garbou, trib. Dej, trib. Deva, p., d. 2 km. g. Rusi.
41. u. Surduc, d. 12 km. g. Criseni, KOrispatak, (Odorheiu,
Surduc. Cristur), S 4923 jc., L [1313]
Cristoltu1- mare, Nagykeresztes, 1166 (U 1138, E 28), C 336, seer.
(Solnoc.Dobaca, Ciacbi.Garbou), corm, jud. cerc. Cristur, percept.
S 5301 jc., L [1504] 1482 (R 1451, Praid, trib. Odorheiu, p. u. San -
E 31), C 302, secr. cerc., jud. georgiul de padure, d. 10 km
cerc. si percept. Ciachi-Garbou, g. Sangeorgiul de padure.
.trib. Dej, p. u. Surduc, d. 14 km. Cri5eni,Stikii,(0dorheiu,Odorheiu),
g. Surduc. S 1433 jc., L [268] 241 (U 241),
Cristorel Cristur, (Cojocna, C 67, seer. cerc. Forteni, jud.
Borsa)... cerc. si trib. Odorheiu, percept.
Cristur, Ordiigkeresztur, (Cojocna, Mugeni, p. u. Mugeni, d. 10 km.
Borsa), S 2022 jc., L [573] 519 g. Odorheiu.
(R 333, U 172,E 14), C107, seer. Cri5eu, Kortisf6, (Cojocna, Hue-
cerc. Aschileul -mare, jud. cerc. din), S 2131 jc., L [1073] 1041
51 trib. Cluj, percept. Borsa, p. (R 5, U 1022, E 6, A 8), C 185,
u. Aschileul mic, d. 18 km. g. secr. cerc., jud. cerc. si percept.
NAdasel. Huedin, trib. Cluj p. u. Huedin,
Cristur, Csernakeresztur, (Hune- d. 8 km. g. Huedin.
doara, Deva), S 849 jc., L [555] Crispatac = Criseni, (Odorheiu
1155 (R 327, U 828), C 223, seer. Cristur).
cerc. Pestisul mare, Jud. cerc. Cristelec, Kerestelek; (SAlaj, Sim
5i trib. Deva, percept. Simeria, leul Stivaniei), S 2300 ic., L [904]
p. tel., g. loc. 949 (R 764, U 48,E 12, A 125),
Cristur, Szekelykeresztur, 10dor- C 160, seer. cerc. Uilacul Sim
heiu, Cristur), S 5111 jc., L [3886] leului, jud. cerc. 5imleul Silv.,
3950 (R 45, U 3630, G 87, E percept. SarmA5ag, trib. Zalau,
150, A 38), C 746, seer, corm, p. u. Uilac, d. 3 km. g. Uilacul
pret., jud. cerc., trib. Odorheiu, Simleului.
percept., p. tel., s. jand., g. loc. Cristior, Biharkristyor, (Bihor, Va$-
Cristur, Szilagyfekeresztur, (SAlaj, cAu), S 10,005 jc. L [1433] 1329
Zalau), S 1365 jc., L [611] 655 (R 1320, U 9), C 232, secr. cerc.,

www.dacoromanica.ro
8.3

judcerc. si percept. Vasclu, jud. cerc. Buteni, percept. Sebis,


trib. Oradea mare, p. u. Vascau, trib. Arad, p., d. 9 km. g. Gurahont.
d. 2 km. g. Vascau. Crucisor, Borvaiaszut, (SAtmar,
Cristior, Kristyor, (Hunedoara, Seini), S 2414 jc , L [715] 645
Brad), S 3987 jc., L [2247] 1907 (R 609, U 13, G 4,* E 16, A 3),
(R 1196, U 370, G 341), C 398, C 142, secr. cerc., jud. cerc. Seim,
secr. cerc., jud. cerc. Brad per- percept. Homorodul de jos, trib.
cept. Brad, trib. Arad, p., d. 5 Satmar, p., g. loc.
km. g. Brad. Crusovat, KOrtvelypatak, (Caras-
Crit,Szaszkeresztur,(Tarnava mare, Severin, Teregova), S 2064 jc.,
Sighisoara), S 5413 jc., L [930] L [685] 642 (R 642), C 162, sea.
924 (R 287, U 21, G 616), C 214, cerc. Cornea, jud. cerc. Teregova,
secr. corn , jud. cerc. si percept. percept. Mehadia, trib. Caranse-
Sighisoara, trib. ibasfalau, p., d. bee, p. u. Cuptoare, g. loc.
.16 km. g. Saseni. cublesul roman, Almaskards,
Crivadia, Krivadia, (Hunedoara, (Cojocna, Hida), S 2193 jc., L
Petroseni), S 2066 jc., L [306] [348] 321 (R 292, A 29), C 66,
306 (R 301, U 5), C 59, secr. seer. cerc. Topa sanuai, jud.
cerc. Petrila, jud. cerc. si percept. cerc. si percept. Hida, trib. Cluj,
Petroseni, trib Deva, p. u. Meri- p. u. Map!, d. 19 km. g.
g. loc.
eor, Naclasel
Crivina, Felsog5rbed, (Caras-Sev., CublesuI unguresc, Magyarkob-
Faget), S 2451 jc., L [336] 334 Ris, (Solnoc-Dobaca, Gherla), S
(R 334), C 81, sea. cerc. Curtea, 4070 jc., L [1166] 1009 (R 795,
jud. cerc FAget, percept. Curtea, U 181, E 15, R 18), C 243 seer.
trib. Lugoj, p. u. Curtea, d. 18 cerc. Darja, jud. cerc. Gherla,
km. g. Ilarginea. percept. Iclodul-mare, trib. Dej,
Crivina, Alsogorbed, (CarasSev., p. u. Dada, d. 23 km. g. Va-
Timip), S 2255 jc., L [510] 482 lasut Bontida.
(R 473, U 1, G 6, A 2), C 196, Cubulcut, Erkobolkut (Bihor, Sa
seer. cerc. Jdioara, jud. cerc. si cheihid), S 4617 jc., L [1482] 1389
trib. Lugoj, percept. Sacul, p. u. (R 34, U 1263, E 45, A 47), C
Gavojdia, d. 10 km. g. Gavojdia. 310, secr. corn., jud. cerc. si per-
Crivobara, KrimarVara, (Timis- cept. Sacheihid, trib. Oradea-
Torontal, Lipova), S 1681 jc.. L mare, p., d. 11 km. g. Sacheihid.
[6181 569 (R 564, G 5), C 127, Cucerdea, Szekelykocsard, (Turda-
seer. cerc. Secas, jud. cerc. si Aries, Vin(ul de sus), S 4038 jc.,
percept. Lipova, trib. Timisoara, L [1677] 1733 (R 490, U 1242.
p. u. Secas, d. 18 km. g. Balint, A 1), C 358, secr. cerc., jud.
Crizbav, Krizba,. (Brasov, Barsa de cerc. si trib. Turda; percept. Vin-
jos), S 8115 jc:, L [1897] 2280 In' de sus, p. jand., p., d. 3 km.
(R 802, U 1352, G 20, E 5, A g. Feldioara Razboeni.
101), C 522, secr. corm , jud. cerc. Cucerdea romans, Olihkocsard,
eitrib. Brasov, percept. Feldioara, (Tarnava mica, lernut), S 2904
p., d. 12 km. g. Feldioara. jc., L [1054] 930 (R 921, U 6,
Crocna, Koroknya, (Arad, *ebis), E 3), C 228, secr. cerc., jud. cerc.
S 5144 jc., L [1010] 1097 (R 1094, si percept. Diciosanmartin, trib.
U 2, R 1), C 206, secr. cerc., lbasfalau, p., d. 4 km. g. Cipau,.
www.dacoromanica.ro
84

Cuceu, Kucs6, (Salaj, Jibou), S cept. Lapusul ung, trib. Dej, p.


3046 jc., L [1096] 1088 (R 1068, u. u. LApusul ung., d. 32 km. g.
U 15, E 5), C 236, secr. cerc., Galgau.
jud. cerc. Jibou, percept. Somes- Cuhea, Izakonyha, (Maramuras,
Odorheiu, trib. Mau, p. u. Jibou, Dragomiresti), S 4143 jc., L [2081)
d. 1 km. g. Poptelec. 1943 (R 1466, E 477:, C 406;
Cud. Kutyfalva, (Alba de jos, secr. cerc., jud. cerc. Vi eul de
Ocna-MurAsului), S 1333 jc , L sus, percept. Rozavlea, till). Si-
[748] 794 (R 93, U 687, G 2, ghet, p. jar d., p. u. Rozavlea, d.
E 11, A 1), C 85, secr. cerc., 20 km. g. Viseul de jos.
jud. cere. i percept. Uioara, trib. Cuias, Fels6koves, (Arad, Radna),
Alba-Iulia, p. tel., g. loc. S 1067 jc., L [208] 190 1R 190),
Cuciulat, Kocsoladfalva, (Solnoc- C 44, secr. cerc. Soborsin, jud.
Dobaca, Ileanda-mare), S 710 jc., cerc. MariaRadna, percept. So-
L [330] 319 (R 312, U 3, E 3, borsin, trib Arad, p. u. Soborsin,
A 1 !,C 75, secr. cerc. Letca, d. 4 km. g. SavArsin.
jud. cerc. Ileanda-mare, percept. Cubed, Kcived, (Arad, Tarrova), S
Bebeni, trib. Dej, p.. g. loc. 5636 jc., L [1723} 1439 (R 1403,
Cuciulata, Kucsulata,(Fhgara , $er- U 15, G 13, E 8), C 338, secr.
caia), S 7095 jc., L [1487 1513 cerc , jud. cerc. Buteni, percept.
(R 1357, U 143, E 13), 415, Tarnova, trib. Arad, p., d. 12 km.
secr. cerc. Comana de jos, jud. g. $ebis.
jud. cerc. $i percept. Sercaia, Cued, KOvesd, (Bihor, Alesd), S
trib. Brasov, p., d. 20 km. g 4656 jc., L [618] 621 1? 593, G
ercaia. 15,E 13), C 122, secr. cerc. Lu-
Cucuceni, Kakucsimy, (Bihor, Vas- gasul de jos, jud. ctsc. $i per-
e/Au), S 1339 jc , L [180] 164 (R cept. Alesd, trib. Oradea-mare,
164), C 27, secr. cerc. Lazuri de p. u. Alesd, d. 11 km g. Tileagd.
Hein, jud. cerc. si percept Vas-
cau, trib. Oradea-mare, p. u. Cuiesd, SzekelykOvesd, (MurAs-
Rieni, d. 2 km. g Rieni. Turda, Band), S 1638 jc.,, L [636J
Cudgir, Kudzsir, (Hunedoara, Ora- 588 (R 109, U 433, A 46), C 130,
stie), S 81702 jc., L 14866] 4679 secr. cerc. PAnet, jud. cerc. si
(R 3678, U 701, G 272, A 28), trib. Tg percent. Band,
C 1170, secr. corn., jud. cerc. p. u. Panet, d. 13 km. g. Tg.-
Orastie, percept., trib. Deva, p., MurAs.
p. jand., g. loc. Culesiu, Kulyes, (Hunedoara 1114
Cudmenis, KOdmonos, (Solnoc- S 680 jc., L [171] 176 (R 176),
Dobaca, Ileanda-mare), S 4079 C 46, secr. cerc Ilia, jud. cere.
jc., L [365] 379 (R 375, U 4), C 5i percept. Ilia, trib. Deva, p. u.
92, secr. cerc. Negreni, jud. cerc. Ilia, d. 4 km. g. Ilia.
si percept. Ileanda-mare, trib. Dej, Culcea, KOvarktilcse, (Satmar, $orn-
p. u. Ileanda-mare, d. 3 km. g. cute mare), S 1851 jc., L [5871
Rilstoci. 571 (R 537, U 1, E 12, A 1) C
Cufoaia, Koh6patak, (SolnocDob., 143, secr. cerc. SAcA163eni. jud.
Lt1pusu) ung.), S 1355 jc.,-L [413] cerc. si percept. somata mare,
355 (R 352, E 3), C 101, secr. trib. SAttnar, p. u. SA_ Ilaseni,
cerc. Masca, jud, cerc. si per- d. 13 km. g. Baia mare.

www.dacoromanica.ro
85

Culciul mare, Nagykolcs, (SAtmar, 987 (R 987), C 205, seer. cerc.


Satmar), S 1769. jc., L [808] 775 Cornea, jud. cerc. Teregova, per-
(R 389, U 332, G 17, E 37), C cept. Mehadia, trib. Caransebes,
128, secr. cer Culciul mic, jud. p., d. 2 km. g. Crusovat.
cerc. si trib. Satmar, percept. Cuptoare - secul, Kemenczeszek,
Botiz, p. u. Culciul mic, d. 11 km. (Caras-Severin, Resita), S 4751
g. Vanatoresti. jc, L [1407] 1171 (R 571, U 39,
Culciul mic, Kiskolcs, (Satmar, G 443, A 118), C 192, secr. cerc.
SAtmar), S 1386 jc., L [687] 673 Resita, jud. cerc. Bocsa mont.,
(R 165, U 484, U 4, E 20), C percept Resita, trib. Lugoj, p. u.
149, secr. cerc , jud. cerc. si trib. Resita mont., g. loc.
Satmar, percept. Botiz, p., d. 10 Curatele Tisztasfalva, (Bihor,
km. g Satmar. Beals), 9S 1492 jc., L [741] 751
Culpiu, lezokolpeny,(Muras-Turda, (R 742, U 6, E 3), C 120, secr.
Band), S 2302 jc., L [759] 767 cerc., jud. cerc. Beius, percept.
R 202, U 561,E 4), C 184, seer. Remetea, trib. Oradea mare, p. u.
cerc. Madaras, jud. cerc. 5i trib. Beius. d. 9 km. g. Beius.
Tg, IlurAs, percept. Band, p. u. Curciu, Kiikuliikiiros, (TArnava
Band, d. 4 km. g. Samsudul de mica, lbasfalau), S 2902 jc., L
Campie. [L103] 1096 (R 692, U 7, G 383,
Cumlinesti, Komitlfalva, (Bihor, E , C 285, secr. com., jud. cerc.
Beliu), S 746 jc , L [277] a9 (R trib. si percept. lbasfalAu, p., d.
252, U 27). C 50, secr. cerc., 14 km. g. Medial.
jud. cerc. Tinca, percept. Beliu,
trib Oradea-mare, p., d. 13 km. Curechiu, Kurety, (Hunedoara,
.

g. Bocsig. Brad), S 4542 jc., L [941] $53


Cumpenita, Mez6fele. (Muras-Tur- (R 853), C 220, secr. cerc Cristior,
da, Murasul de jos), S 12d5 jc., jud. cerc. Brad, percept. Brad,
L [661] 618 (R 19. U 599), C 150, trib. Arad, p. u. Cristior, d. 15
secr. cerc. Cevas, jud. cerc. si km. g. Brad.
trib. Tg. MurAs, percept. Erneul Curitau, = Ciuritau.
mare, p. u. Cevas, d. 15 km. Curpeni, Kurpeny, (Hunedoara,
g. Tg. MurAs. Geoagiul de jos), S 1328 jc., L
Cund, Kund, (Tarnava mica lbas- [434] 335 (R 335), C 100, seer. cerc.
falAu), S 2368 jc., L [564] 592 Bacainti, jud. cerc. 5i percept.
(R 42, U 18, G 532), C 149, Geoagiul de jos, trib. Deva, p. u.
seer. cerc. Gogan, jud. cerc. trib. Geoagiul de jos, d. 81/s km. g.
si percept. lbasfalAu, p. u. Gogan, Sibot.
d. 9 km. g. lbasfalau. Curpeni, Kurpeny, (Hunedoara,
Cunta = Conta. Hateg , S 535 jc. L [290] 265 (R
Cupseni, Kupsafalva, (Solnoc-Do 265), C 46, secr. cerc. Silvasul
baca, Lapusul Ung.), S 3426 jc., de jos, jud. cerc. si percept.
L [1042] 925 (R 925), C 254, Hateg, trib. Deva, p. u. Hateg,
secr. cerc., jud. cerc, si percept. d. 14 km.. g. Hunedoara.
Lapusul Ung., trib. Dej, p. u. Curtacher = Chier.
Lipusul ung., d. 40 km. g. GalgAu. Curtea, Kurtya, (Caras-Severin,
Cuptoare, Kuptorja. (Caras.Sev., Faget), S 3055 jc. L [1325] 1300
Teregova), S 2648 jc., L [997] (R 1277, U 23), C 310, secret.
www.dacoromanica.ro
86

cerc., jud. cerc. FAget, percept , Ft 11), C 107, secr. cerc."Bogata


trib. Lugoj, p., d. 4 km. g. Mar- de sus, jud. cerc. percept. si trib.
gfnea. Del. p. u. Dej, d. 12 km. g.
Curteni,Udvarfalva, (Muras-Turda, Catcall.
Muras de sus), 8 1035 jc L Curtuiu§ul mare, Nagykortvelyes,
[654] 676 (R 50, U 617, E 9). C (Satmar, Somcura mare), S 3483
140, seer. cerc. Santana de Mu . j:., L [1003] 942 (R 925, G 1, E
ras, jud. cerc. $i trib. Tg.-Muras, 16), C 202, seer. cerc. jedar, jud.
percept, Erneul mare, p. u. Tg.- cerc. si percept. Somcuta mare,
Murals, d. 9 km. g. Tg.-Muras. trib. SAtmar, p. u. Somcuta mare,
Curticap,KOrtekapu, MUrlis -Turda, d. 13 km. g. Somcuta mare.
Reghinul de jos), S 1442 jc , L -Curtuiusul mic,Iciskortvelyes, (Sol-
[551] 651 (R 539, U 10,E 12), noc-Dobaca, Manastur), S 1591
C 117, secr. cerc., jud. cerc. si jc., L [430] 412 (R 406,E 6), C
percept. Reghinul sAsesc, tribun. 105, secret. cerc. Berinta, jud.
Tg.-Muras, p. u. Reghinul sAsesc, cerc. Lapusul unguresc, percept.
d. 13 km. g. Reghinul satesc. Copalnic-Manastur, trib. Dej, p. u.
Curtici, Midas, (Arad, Arad), S Copalnic-MAnOstur, d. 22 km. g.
21219 jc., L [6298] 8986 (R 6566, Baia mare.
U 1997, G 289, E 91, li 43), C Cuvma, Kusma, (Bistri(a-Nasaud,
1550, secret,corn., jud. cerc. $i lad), S 2550 jc., L [672] 574 (R
tr b. Arad, percept., p. tel., p. 496, U 1, G 59, E 18), C 153,
jand., yam& g. loc. secr. cerc. Dorolea, jud. cerc. si
Curtifaia = Peris. tribun. Bistrita, percept. Borg°.
Curtuiu§, Revii8rtveiyes, (Solnoc- prund, p. u. Petris, d. 13 km.
Dobaca, Ileanda mare), S 927 jc, g. lad.
L [321] 285 (R 270 U 4 E 11),
C 68, secret. cerc. Lemniu, jud. Cusmed,lciismod,(0dorheiu,Praid),
cerc. si percept. Ileanda mare, S 3079 jc., L [718] 662 (R 3, U
tribun. Dej, p. u. RAstoci, d. 13 653, E 6), C 171, secret. cerc.
km. g. Rastoci. Siclod, jud. cert.. $i trib Odor-
Curtuiuseni, Erkortvelyes, (SAt- heiu, percept. Praid, p. u. Praid,
mar, Careii marl), S 6750 jc., L d. 11 km. g. Macfalau.
[2231] 2288 (R 667, U 1454, G Cu§telnic, CsildStelke, (Tarnava-
116, E 31, A 20), C 350, secret. mica, Diciosanmartin, S 1449,
corn., jud. cerc. Careii marl, per- jc, L [635] 611 (R 474, U 126,
cept. Sanislau, trib. SAtmar, p. G 1, E 10i, C 127, secret. cerc.
tel., p. jand., g. loc. Utica, jud. cerc. §i peccept. Dicio-
Curtuiu§ul Becleanului, Bethien sanmart n, trib. lbasfalau, p. u.
kortvelyes, (Solnoc-Dobaca, Be- Diciosanmartn, d. 2 km. g. Dicio-
clean), S 3053 jc., L [814] 833 sanmArtin.
(R 833), C 173, secr. cerc. Chiuza, Cusuis,KOszvenyes,(Bihor,Vascau),
jud. cerc. $i percept. Beclean, S 2095 jc., L [911] 893 (R 893),
trib. Dej, p. u. Beclean, d. 27 km. C 160, seer. cerc. Lazuri de Beius,
g. Bedew). jud. cerc si percept. Vascau, trib.
Curtuimpl pejului, Desk3rtvelyes, Oradeamate, p. u. Sudrij, d. 4
(Solnoc Dobaca, Dej), S 2692 jc., km. g. Mureni mici.
L [621] 576 (R 554 U 2, E 9, Cut = Cuci.
www.dacoromanica.ro
87

Cut, Kutfalva, /Alba de Jos, Ocna Cuvevlia, Temesktivesd, (Timis-


Sibiului), S 4567 jc., L [1890] Torontal, Lipova), S 6957 jc., L
1686 (R 1686), C 458; secr. corn., [1437] 1300 (R 1279, U 2, G 12,
jud. cerc. $1 percept. Ocna Sibiu- E 7), C 308, secr. com., jud. cerc.
lui, trib. Alba Julia, p. u. Cunta, $i percept, Lipova, trib. Timi-
d. 2 km. g. Calnic. $oara, p. u. BrestovAt, d. 16 km.
Cutca, Ictitke, (Solnoc- Dobaca, g. *arlota.
Cheuchi$1, S 1014 jc., L [331] Cuvin, firadkovi, (Arad, Arad), S
333 (R 333), C 63, secr. cerc. 5040 jc., L [1982] 1778 (R 1719,
SanmArtin, jud. cerc. Gherla, per- U 26, G 19, E 12, A 2), C 400,
cept. Cheuchis, trib. Dej, p. u. seer. com., jud. cerc. $1 trib.
Cheuchis, d. 22 km. g. Gherla. Arad, percept. Micalaca, p. u.
Gioroc, g. loc.
Cutis, Kislcokenyes, (Cojocna, Cuzap, Kozepes, (Bihor, Marghita),
Hidat, 5 1160 jc., L [232] 216 S 6443 jc., L [1402] 1139 (R 604,
(R 209, U 7), C 51, secr. cerc. U 278, G 55, E 18, A 184), C
Nire$, jud. cerc. Hida, percept. 164, seer. cerc., jud. cerc. Mar-
Cuzaplac, trib. Cluj, p. u. Alma- ghita, percept. Suplac, trib. Ora.
$ul mare, d. 12 km Huedin. dea-mare, p. u. Popesti, d. 23
Cutina, Gutonya, (Caras.Severin, km g. Marghita.
Begheiu), S 2682 jc., L [969] 987 Cuzaplac, Kozeplak, (Co;ocna,
(R 984, U 3), C 178, secr. cerc. Hida), S 2893 jc , L [903] 799
Betlenhaza, jud. cerc. FA get, per. (R 305, U 469, E 25), C 201,
cept. Balint, trib. Lugoj, p. u. secr. cerc., jud. cerc. Hida, per-
Betlenhaza, d. 5 km. g. Cliciova. cept., trib. Cluj, p., d. 13 km. g.
Cuta, Laphegy, (Satmar, Arded), leghina.
S 3126 jc., L [415] 401 (R 396, Cuzdrioara, Kozarvar, (Solnoc-
E 5), C 75, secr. cerc. Socond, Dobaca, Dej), S 3878 jc., L [1731]
jud cerc. $i percept. Arded, trib. 1758 (R 1396; U 300,E 62), C
Satmar, p. u. Socond, d. 18 km. 344, secr. cerc., jud. cerc. per.
g. SAratura. cept. si trib Dej, p jand., p , g. loc.

D.
Dabaca = Dobaca, (Hunedoara). Dej, p. u. Ileanda.mare, d. 4 km.
DAbaca, Doboka, (Solnoc Dobaca, g. Ileanda-mare.
Gherla), S 3937 jc , L [1232] 1305 Molt, Dabolcz, (Satmar, Ugocea),
(R 1216, U 54, G 1, E 13, A 21), S 1253 jc., L [984] 454 (R 30,
C 254, secr. cerc., jud. cerc. U 411,E 13), C 90, secr. cerc.
Gherla, percept. Iclodul-mare,
trib. Dej, p., d. 12 km. g. Va- $i percept. Halmeu, trib. Satmar,
lasu Bontida. p. u. Halmeu, p. jand., d. 10 km.
DgbAceni, Kisdoboka, (Solnoc- g. Halmeu.
Dobaca, Ileanda - mare), S 902 jc., Daia, Danjan, (Tarnava mica.,
L [263] 214 (R 264, U 5, A 5), Diciosanmartin), S 1562 jc., L
C 64, secr. cerc. Rus, jud. cerc. [601] 598 (R 246, U 341, G 4,
si percept. (Wanda-mare, trib. E 7), C 151, secr. cerc., jud. cerc.
www.dacoromanica.ro
88

$i percept. Diciosanmartin, trib. Dalnic,Dalnok,(Treiscaune, Chezdi),


lbasfalau, p., d 9 km g. Deaj. 8 8826 jc., L [1374) 1288 (R 1,
Daia- Romani;, Olandalya, (Alba U 1258, A 29), secr. cerc , jud.
de jos, Vintul de jos), 5 7065 jc., L cerc. Tg.Sacuesc, percept. Turia,
12281] 2518 (R 2512, U 3, G 3), trib. Brasov, p., d. 11 km. g.
C 620, secr. corn., jud. cerc. si Eresteveni
trib, Alba-lulia, percept. Vinlul Dam acuseni, Domolcos, (Solnoc-
de jos, p. u. Sebe§ul-sasesc, d. Dobaca, Lapusul ung.), S 4354
10 km. g. Sebesulsasesc. jc., L [909] 984 (R 23, U 858, E
Daia sIseasca, Dolmany, (Sibiu, 103), C 196, seer. cerc., jud. cerc.
Sibiu), S 4020 jc., L [508] 479 si percept, t. Apusul ung., trib.
(R 92, G 261, A 126), C 99 seer. Dej,p. u. Lapusul ung., d. 33
corn., jud. cerc. si trib. Sibiu, km g. Galgau.
percept. Turnisor, p. u. Casolt, Damb, Mezadomb, (Cojocna, Sir
d. 3 km. g. Casolt. mas), S 3209 jc., L [936] 929
Daia fiascos* Szaszdalya, (Tar- (R 841, U 30, E 36, A 23), C
nava-mare, Sighisoara), 8 9638 205, sea. cerc. Sanpetru de
jc., L [1173] 1070 (R 536, U 17, Campie, jud. cerc. Mociu, per.
G 612, E 1, A 4), C 315, secr. cept Sarmas, trib. Cluj, p. u, .
corn jud. cerc. si percept. Si- Sanpetru de Campie, d. 9 km.
ghipara, trib. lbasfalau, p. u. g. Sarmasel.
Apold, d. 7 km. g. Apold Dambau; Kiikiillodombb, (Tarnava
Daia secuiasea, Szekelyclalya, mica, Diciosanmartin), S 2131 jc.,
(Odorheiu, Ocland), S 2836 jc., L [1001] 1022 (R 91, U 919, E
L [604] 563 (U 563), C 172, secr, 12 , C 206, secr. cerc. Adamus,
cerc., jud. cerc. si trib. Odorheiu, jud. cerc. si percept. Diciosan-
percept. Deland, p. u. Sanpaul, martin, tribun. lbasfalau, p. u.
d. 20 km. g. Cata, Diciosanmartin, dist. 2 km. g.
Daisoara, Longodar, (Tarnava- Adamus.
mare, Cohalm), S 4556 jc., L Dames, Erni:lamas, (Bihor, Alesd),
[1056] 1238 (R 1225, U 7, E 6), S 68d/ jc., L [1207] 1148 (R 1136,
C 293, secr. cerc. Stena, jud. cerc. U 2, E 3, A 7), C 200, secr.
si percept, Cohalm, trib. lbas- cerc. Bratca, jud. cerc. Alesd,
falau, p. u. Cohalm, d. 13 km. percept. Vad, trib. Oradea mare,
g HomorodCohaIm, p. u. Bratca, d. 13 km. g. Bratca,
Dalboset, Dalbosfalva, (Caras-Sev.,
Bozovici), S 9231 jc., L [2408] Damieni, Dem6nyhaza, (Muras.
2291 (R 2291), C 590, secr. cerc., Turda, Sereda), S 1357 jc , L
jud. cerc. si percept. Bozovici, [667] 578 (U 572, A 6), C 155, secr
trib. Caransebes, p. u. Bozovici cerc. Calugareni, jud. cerc. si
d. 43 km. g. lablanita. percept. Merairea-Niraj, p., g. loc.
Dalciu, Dalcs, (Caras-Severin, Ca. Damon, Kalotadamos, (Cojocna,
ransebes), S 1219 jc., L [559] Huedin), S 1324 jc., L [404] 407
517 (R 517), C 108, secr. cerc. (R 142, U 259, E 6), C 102, secr.
Borlova, jud. cerc. si trib. Caran cerc. Sancrai,. jud, cerc. si per-
sebes, percept. Caransebesul nou, cept. Huedin, tribun. Cluj, p. u.
p. u. Caransebes, d. 7 km, g. Huedin, d. 3 km. g. Huedin.
Caransebes. Danciulesti = Varian,
www.dacoromanica.ro
89

Dancu, Dank, (Cojocna, Hida,) S CApusul mic, jud. cerc. $i trib.


1301 jc., L [374] 406 (R 406), C Cluj, percept. Gnu, p. u. CApusul
84, secret. cerc. Petrindul mare, mare, d. 19 km. g. Garbou.
jud. cerc. Hida, percept. Cuzap Dangau mic, Gzeroffydong6, (Co
lac, tribun. Cluj, p. u. Petrindul jocna, Gillu), S 752 jc., L [357]
mare, d. 7 km g. Jeghina. 332 (R 332), C 67, secret. cerc.
Dancul mare, Nagydenk, (Hune- Capusul mare, jud. ccrc. $i trib.
doara, Orastie), S 2393 jc., L Cluj. percept. GilAu, p. u. ape.
[843] 782 (R 780, G 2), C 196, sul mare, d. 20 km. g. Garbou.
secret. cerc., jud. cerc. Orastie, Danulesti, Danulesd, (Hunedoara.
percept. Turdas, tribun Deva, p. Ilia), S 1632 jc., L [336] 299 (R
u. Orastie, d. 10 km. g. Rusii.
Dancul mic, Kisdenk, (Hunedoara, 299), C 71, secret. cerc. Vorta,
OrAstie), S 1865 jc., L [472] 395 jud. cerc. $i percept. Ilia, tribun.
(R 395), C 103, secr. cerc Dan- Deva, p. u. Ilia, d. 15 km. g
cul mare, jud. ccrc OrAstic, per- Gurasada.
cept. Turdas, tribun Deva, p. u. Dara,Szamosdara,(SAtmar,SAtmar),
Orastie, d. 10 km. g. Turdas. S 2217 jc., L [882] 904 (R 275,
Danes, Danos, ( Tarnava mare, Sighi- U.348, G 206, E 55, A 20), C
$oara). S 2779 jc., L [1607] 1654 123, seer. cerc. Petea, jud. cerc.
(R 1302, U 30, G 300,E 22), C $i tribun. Satmar, percept. Botiz,
-423, secret. corn., jud. cerc. $i p. u. Satmar, d. 12 km. g. SAtmar.
percept. Sighisoara, tribun. lbas- Darla, Magyarderzse, (Solnoc.-Dob.,
falau, p. tel., g. loc, Gherla), S 3507 jc., L [9221 902
Danesti, Csikdanf aim (Ciuc, Merc.- (R 741, U 93, E 13, A 55), C
Clue), S 10771 jc., L [2700] 2411 206, secr. cerc., jud. cerc Gherla,
(R 226, U 2185), C 590, secret percept. Iclodul mare, trib. Dej,
corn., jud. cerc. Mercurea Ciuc, p. u. Panticeu, d. 12 km. g.
percept. $umuleu, trib. Brasov, Valasut Bontida
p. u. Carta, d 2 km. g. CArta,
Danesti, Bajfalu, (Satmar, Baia DAdiu, Szekelyderzs, (Odorheiu,
mare), S 936 jc., L [404] 539 Odorheiu), S 4661 jc , L [1390]
(R 524, U 4, G 2, E 9), C 87, 1397 (R 3, U 1392, G 2), C 325,
seer. cerc , jud. cerc. Baia mare, seer. cerc , jud. cerc. $i tribun.
percept. Baia Sfrie, trib. Satmar, Odorheiu, percept. Mugeni, p. u.
p. u. Baia Sprie, d. 7 km. g. flrchita, d. 7 km. g. Archita.
Baia Sprie. Darlos, Darlacz, (Tarnava-mica,
Danestii Chiorului, Dinfalva, (Sat- Ibasfalau), S 4022 jc., L [18261
mar, $omcuta mare), S 450 jc., 1933 (R 1308, U 63, G 559, E
L [203] 223 (R 208, U 5, E 10), 3), C 378, seer. corn., jud. cerc.
C 55, seer. cerc. Pribile5ti, jud. trib. si percept. lbasfalim, p., d.
cerc. Somcuta mare, percept. 6 km. g Medial.
Satu lung, tribun. Satmar, p. u. Daruvar, Daruvar, (Caras-Severin,
Fersig, d. 5 km. g. Fersig. Lugoj), S 7127 jc., L [1500]
Danfalau = DAnesti (Ciuc), 1486 (R 2, U 5, G 1479), C 262,
Dangau mare, Binffydongo, (Co. seer. cerc., jud. cerc. $i tribun.
jocna, S 965 jc, L [610] Lugoj, percept. Herendesti, p., d.
656 (R 656), C 98, secret. cerc. 7 km. g. Boldur.
www.dacoromanica.ro
90

Dates, Marosclatos, (Turda-Aries, heiu, percept. Beclean, p., d. 14


Ludosul de Mur As), 8 2194 jc., km. g. Odorheiu.
L [633] 579 (R 560, U 19), C Deas = Deaj.
120, secr. cerc. Bogata de Mulls, Decanesti, Dekanyos, (Bihor Ceica),
just cerc. si percept Ludosul de S 1438 jc., L [500] 487 (R 487),
Muds, trib. Turda, p. u. Cud, d. C 90, seer. cerc. Lazuri, jud cerc.
2 km. g. Cuci. si percept. Ceica, trib. Oradea-
Deag, Moroscleg, (Tarnava mica, mare, p. u. Lazuri, d. 3 km. g.
lernut), S 3454 jc., L [996] 998 TAsad
(R 998), C 223, sect. cerc , jud. Decea, Marosclecse, (Turda-Aries,
cerc 4i percept. Diciosanmartin, Vintul de sus), S 1866 jc., L [883]
trib. lbasfalAu, p. u. lernut, cf. 8 919 (R 402, U 517), C 184, seer.
km. g. Cipau. cerc. Ciugudul de jos, jud. cerc.
Deaj, Desfalva, (Tarnava mica, si trib. Turda, percept. Vintul de
Diciosanmartin), S 2459 jc., L sus, p. u. Vintul de sus, g. loc.
[974] 883 (R 215, U 516, G 2, Deda, Deda, (riuras-Turda, Reghi
A 150), C 166, seer. ccrc., jud. nul de sus), 8 6788 jc., L [2491]
cerc. si percept. Diciosanmartin, 2651 (R 2180, U 246, G 7, E 185,
trib. lbasfalau, p., g. loc. ' A 33), C 533, secr. cerc., jud.
Deal, Dal, (Sibiu, Sebesul-SAsesc), cerc. Reghinul Sasesc, percept.
S 2936 jc., L [1097] 1074 (R 1070, Toplita, trib. Tg.-MurAs, p. tel.,
A 4), C 262, seer. corn , jud, cerc. g. loc.
si percept. SebesuiSasesc, trib. Dedrad, Dedrad, (Cojocna, Teaca),
Sibiu, p. u. SAscior, d. 13 km. S 4844 jc., L [2043] 1955 (R 27,
g. Calnic. S 19, G 1845,E 7, A 57), C 420,
Dealul Geoagiului, Havasgyogy, secr. corn., jud. cerc. si percept.
Alba de jos, Teius), S 2294 jc., Teaca, trib. Cluj, p. u. Reghinul
L [538] 474 (R 474), C 148, secr. sasesc, p. jand., d, 8 km. g. Re
cerc. Geomal, jud. cerc. Aiud, ghinul shsesc.
percept. Teius, trib. Alba - Julia, Dej, Des, (Solnoc-Dobaca, Oras ,
p. u. Teius, d. 20 km. g. Teius. S 7224 jc., L [11.452] 12.500 (R
Dealul mare, Gyalu mare (Flu- 3460, U 5601, G 58. E 3224, fi.
nedoara, deva), S 1395 jc., L 157), C 1650, pref., pret., trib.,
[444] 586 (R 586), C 108, sect. jud. cerc , adm. fin., cp. jand., p.
cerc. Valisoara, jud. cerc. si trib. tel., g. loc.
Deva, percept. Baits, p. u. !Mita, Deja, Deshaza, (Shlaj, Cehul-Silv.,)
d. 24 km. g. Deva. S 701 jc., L [729] 742 (U 742),
Dealul mare, Dillofalva, (Solnoc- C 170, secr. cerc. SalAtag, jud.
Dobaca, Lhpusul Ung.), S 2051 jc., cerc. si percept. Cehul-Silv., trib.
L [594] 523 (R 523), C 139, secr. ZAlau, p u, Salatag, d. 12 km.
cerc. Coruieni, jud. cerc. si per g. Cehul Siiv ,
cept. Lapusul Ung., trib Dej, p. u. Dejani, Dersan, (Fhgaras, Ph giro s),
Galgau, d. 14 km. g. Galgau. S 4280 jc , L [597] 567 (R 567),
Dealul,Oroszhegy, (Odorheiu,Odor- C 120, secr. cerc. Vaida recea,
heiu), S 6788 jc., L [2128] 2000 jud. cerc. FagAras, percept. la0,
(R 7, U 1992, G 1), C 475, secr. trib. Brasov, p. u. Vaida recea, d.
corn., jud. cerc. si trib. °odor- 15 km. g. ragAras.

www.dacoromanica.ro
91

Dejani, Dejanfalva, (TimisTorontal, C. 640, seer. corn., jud. cerc.


Deta), S 4802 jc., L [963] 916 percept. Deta, trib. Timisoara, p.
(R 102, U 536, G 88, A 190) C tel., g. loc.
216, seer. eerc. Moravita, jud.
cerc si percept. Deta, trib. Ti Derna, Felsoderna, (Bihor, Marghita),,
misoara, p., d. 4 km. g. Moravita. S 1677 jc., L [1032] 827 (R 366,
U 383, G 8, E 53, A 17), C 75,
Dejutiu, Deesfalva, (Odorheiu, serc. cerc., jud. cerc. Marghita,
Odorheiu), 8 356jc., L [140] 130 percepf. Suplac, trib. Oradea-Mare,
(U 130). C 32, seer. cerc. Mugeni, p , d. 32 km. g. Tileagd.
jud. cerc. si trib. Odorhei, per-
cept. Mugeni, p. u. Mugeni, d. 4 Dernisoara, Ellsoderna, (Bihor, Mar-
km. g. ghita), S 2095 jc., L [745] 650;
(R 622, A 13, E 15), C 131, secr.
Delani, Gyalany, (Bihor Beius), S cerc Derna, jud. cerc. Marghita,
761 jc., L [425] 399 (R 397, U 2), percept. Suplac, trib. Oradea-Mare,
C 83, seer. cerc. Remetea, jud. p u. Derna, d. 32 km. g. Tileagd,
cerc. Beius, percept. Remetea,
trib. Oradea mare, p. u. Remetea, Dersida-mica, Kisderzsida, (551aj.
d. 14 km. g. Beius. TA§nad), 8 1715 jc., L [819] 784
(R 771, U 4, E 9), C 1/5, sere.
Deleni, Oroszidecs, (Mud' s-Turda. cerc. Supurul de sus, jud. cerc:
Reghin d. s.), 8 3E46 jc., L [639] Tapad, percept. Sarmasag, trib.
659 (R 646, U 3,1r 4, A 6), C 157, Mau, p. u. Bobota, g. loc.
secr. cerc. Jdeciul de jos, jud. cerc.
Reghinul sas., percept. Reghin-sat, Desesti, Desze, (1,1aramures, Sugh.
trib. Tg.-Murtis, p. u. Reghinul &As., tag), 8 3256 jc., L [1126] 1017
d. 12 km. g. Reghinul sascsc. (R 916, U 7, G 94), C 256, secr.
Delinesti, Delenyes, (Cara-Severin, cerc., jud. cerc. si trib. Sighet,
Resita), 8 5741 jc., L [1156] 1176 percept. Ocnasugatag, p. jand., p.,
(R 1164, U 8, G 4), C 205, secr. d. 8 km. g. Ocnasugatag.
cerc., jud. cerc. Bocsa mont., per- Deta, Detta, (Timis-Torontal, Deta),
cept. Zorlentul mare, trib. Lugoj, S 4173 jc., L [4203] 3854 (R 361,
p., p. jand., d. 12 km. g. Caran- II 728, G 2523, E 104, ft 138),
sebes. C 601, seer. corn., pret., jud. cerc,
Delinta, Csikdelne, (Ciuc, Ghimes), percept.. trib. Timisoara, a. jand.,
S 2726 jc., L [699] 655 (R 75, p. tel., g. loc.
U 573, ft 7), C 158, seer. cerc., Deus, Dios, (Cojocna. Borsa), 8
jud. cerc. Mercurea Ciuc, percept. 11.14 jc , [471] 436 (R 423, U 1,
Frumoasa, trib. Brasov, p. u. Fru- E 4, A 8), C 92, secr. cerc. Chin -
moasa, d. 8 km. g Mercurea Ciuc. tau, jud. cerc. sl trib. Cluj, per-
Demsus, Demsus, (Hunedoara, Ha- cept. Borsa, p. u. Borsa, d. 18-
leg), S 12475 jc., L [866] 866 km. g. Cluj.
(R 845, U 18. A 3). C 181, seer. Deutsch St. Peter = anpetru1
cerc., jud. cerc, Hateg, precept. nemtesc.
Pesteana, trib. Dej, p., d. 6 km. Deva, Deva, (Hunedoara, Oras), &
g. PAclisa. 6511 jc., L [8654] 8658 (R 4026,
Denta, Denta, (Timis -Torontal, U 3680, G 135, E 728, A 89),
Deta), S 11041 jc., L [3488] 3047 C 1303, pref., pret., trib . jud. cer.,
(R 1223, U 160, G 628, A 1036), adm. fin, p. tel., cp. jand., g. loc-
www.dacoromanica.ro
92

Dezegli, l)ezesd, (Caras-Severin, jud. cerc. Ludosul de Muras,


Bocsa-Montana), 8 2580 jc.,11. [911] percept., trib. Turda, p., d. 4 km.
1013 (R 1004, G. 9), C 201. serc. g. Ogra.
cerc. Farliug, jud. cerc. Bocsa- Dileul unguresc, Magyarde118,
Montana., percept. Zorlentul-Mare, (Turda-Arieg, Ludosul de !lulls),
trib. Lugoj, p. u. Farliug, d. 22
km. g Bocsa-Mont. S 631 jc., L [370] 359 (R 6, U
Dezmir, Dezmer, (Cojocna, Cluj), 346, E 7), C 73, seer. cerc. Sauna
8 3162 jc., L [1034), 1023 (R 954, de c., jud. cerc. ILudosul de
U 62, E 7), C 212, seer. cerc. Mural, percept. Dileul roman,
Somesfalitu jud. cerc. si trib. trib. Turda, p. u. Sanpaul, d. 3
Cluj, percept. Apadida, p tt. Apa- km. g. Sanpaul.
hide, g. loc.
Dezna, Dezna, (Arad, Sebis), S 5989 DI ndeleag, D engeleg, (Solnoc Dob.,
ic., L [1140) 961 (R 806, U 106, Gherla), S 1507 jc., L [683] 681
G 10, E 16, A 23), C 210, secr. (R 630, U 43, E 8), C 155, seer.
cerc., jud. cerc. Buteni, percept. cerc. [clod, jud. cerc. Gherla,
*ebis, trib. Arad, p. tel., g. loc. percept. Iclodul-mare, trib. Dej,
p. u. Iclodul-mare, d 4 km. g,
DIcea, Magyardecse, (Solnoc-Dob., lclodul-mare.
Beclean), S 3212, jc., L [1666] 1606
(R 8, U1553, E 32, A 13), 378, secr. Dindesti, Erdengeleg, (Satmar,
cerc. Arpasteu, jud. cerc si percept. Careii-mari), S 4736 jc., L [1429]
Beclean, trib. Dej, p. jand., p. u. 1413 (R 848, U 262, G 297, E
Reclean, d. 9 km. Beclean. C 237, secr. cerc , jud. cerc.
6,,
Diciosaumartin,Dicsoszentmarton, Carel( - marl, percept. Sanislau,
trib. Satmar, p d. 10 km. g
(Tarnava-mica, Oras), S 3590 jc., Hotouan.
L [4417] 4709 (R 1220, U 2871, Dlnias, Torontaldinyes, (Timid Tor.,
G 56, E 490, A 72), C 754, pret., Modos), S 7055 jc., L [1605]
jud cerc,, percept., s. sl p. jand., 1662 (R 4 U 36, G 32, A 1560),
p. tel., trib. lbasfalau. g. loc. C 350, secr. corn., jud. cerc.
Died, Deese, (krad, ebig), Supra. Modes, percept. Peciul nou, trib.
fata 606 jc., L [12971 1184 Timisoara, p, d. 7 km. g. Pe-
(R 1159, U 18, E 7), C 232, secr. ciul-nou.
cerc., Jud. cerc. Buteni, percept. Diosag, Bihardioszeg, (Bihor Sa-
Sebis, trib. Arad, p. jand., p. u. cheihid), S 13121 jc.. L [6269]
C11, d. 3 km. g. Almas. 5903 (R 755, U 4944, E 202, A
Dijir, Dizser, (Bihor, Margitha), S 2), C 1104, secr. corn., jud. cerc.
2233 jc , [546] 568 (R .446, U 86, Sacheihid, percept., trib Oradea-
E 24, A 12), C 80, secr. cerc. mare. pl. jand., p. tel., g. loc.
Suiug, jud. cerc. $i percept. Mar- Diosod, Diosad, (Salaj, Zalau), S
ghita, trib. Oradea-Mare, p. u. 2303 jc, L [1763] 1685 (R 6, U
Marghita, d. 2 km. g. Marghita.
1668, E 11), C 354, sect. cerc.,
Dileul roman, Olandello, (Turda- jud. cerc. si trib. Zalau, percept.
Aries, Ludowl de Minas), S
1886 jc., L [728] 663 (R 389, U Borla, p., p. jand., d. 7 km. g.
263, E 11), C 167, secr. cerc., Tigani.

www.dacoromanica.ro
93

Dipsa, Dipse, (Bistrita Nas Aud, u. Sancraiul silv., d. 7 km. gr


Besineu), 8 3955 jc., L [684] 658
(R 266, U 6, G 375, E 12), C Doba
ig mica, Kisdoba,-(SAlaj, Z6-
149, secr. corn., jud. cerc. si trib. tau), S 1000 jc., L [554] 478 (R
Bistrita, percept. Herina, p. tel,, 28, U 438,E 12), C 128, seer.
d. 12 km. g. Lechinta. cerc. Sancraiul silvaniei, jud. cerc.
Dian lieu =Porcesti (MurAs-Turda). si trib. Zalau, percept. Borla, p.
Ditrou, Dare, (Ciuc, Gheorgheni), S u. Sancraiul silv., d. 8 km: g..
53124 jc., L 16987] 7479 (R 500, Tigani.
U 6714, G 15,E 213, A 37), C Dobaca, Doboka, (Hunedoara, Hu-
1524, secr. corn., jud. cerc. Ghe- nedoara), S 1509 jc., L [384] 371
orgheni. percept., trib. Brasov, p. (R 369, E 2), C 79, seer. cerc.
tel., p. jand., g. loc. Baia lui Craiu, jud. cerc. Hune
Diug = Dumbravita (So lnoe Dob.). doara, percept. Gherla, trib. De va,
Divici, Divecs, (Caras Severin, p. u. Ghelar, d. 25 km. g. Hone.
Moldova north), 8 4836 jc., L doara.
[706] 655 (R 68, A 587), C 111, Dobarca, Doborka, (Sibiu. Mer
secr. cerc. Pojejena sArbeascA, curea), 6 4016 jc., L [1426] 1381
jud. cerc. Sasca mont., percept. (R 650, G 731), C 320, seer.
Moldova noun, trib. Lugoj, p. u- com., jud. cerc. Mercurea, per-
Belobresca, d. 10 km. port. Du- cept. Mercurea, tribun. Sibiu,,
nare Bazias. p. u. Mercurea, d. 8 km. g,
Divicioru mare, Nagydevecser, Apoldul de sus.
(Solnoc Dobaca, Cheuchis), S Dobarlthr, Dobolle (Treiscaune,
2116 jc., L. [652] 646 (R 489, U Sf Gheorghe), S 857 jc., L [1582],
101, E 21, A 35), C 132, secr. 1611 (R 1588, U 23), C 500
cerc. 8AnnicoarA, jud. cerc. Gherla, secr. corn., jud cerc. Sf Gheorghe,
percept. Cheuchis, trib. Dej, p. percept. Ozun, trib. Brasov, p. u.
u. Taga, d. 14 km. g. Gherla. Ozun, d. 10 km. g. Ozun.
Divicioru mic, Kisdevecser, (Sol- Dobeni, Szikelydobe, (Odorheiu,
noc-Dobaca, Cheuchis), S 874 jc, Odorheiu), S 1583 jc., L [773]
L 1270] 257 (R 246,E 11), C 57, 694 (U 694), C 183, secr. cerc.,
secr. cerc. Sannicoara, jud. cerc. jud. cerc sl trib. Odorheiu, per-
Gherla, percept. Cheuchis, trib. cept. Mugeni, p. u. Mugeni, d. 6-
Dej, p. u. Taga, d. 18 km. g. km. g. Bighis.
Gherla. Doboli de jos, Aldoboly, (Trei
Doba, Szamosdob, (SA tmar, Sdt- scaune, Sf. Gheorghe), S 3897
mar', S 5501 jc. L [1563] 1438 jc., L [ 1425] 1598 (R 1095, Li
(R 1115, U 266, G 939, E 18), 495, G 6, E 1, A 1). C 312,
C 246, secr, cerc., jud cerc. s itrib. secr. corn., jud. cerc. Sf. Gheorghe,
atmar, percept. Moftinul mic, p. percept. Ozun, trib. Brasov, p, u.
jand., p., d. 7 km. g. Ghidam. Ozun, d. 11 km. g. Sf. Gheorghe.
Doba mare, Nagydoba, (Salaj, Doboli de sus, Feldoboly, (Trei-
Zalau), S 1389 jc. L [389] 334 scaune. Sf. Gheorghe), S 133T
(R 31,E 298,E 5), C 78, secr. je., L [510] 506 (U 533, E 3), C
cerc. Sancraiul Silv., jud. cerc. 170, secr. cerc. Borosneul uric,
si trib. Zarilau, percept. Borla, p. jud. cerc. Sf. Gheorghe, percept._
www.dacoromanica.ro
94

Boro§neul mare, trib. Brasov, Dobricel, Kisdebrec, (Solnoc-Dob.,


p. u. Boro§neul mic, d. 9 km. g Beclean), S 2454 jc., L [567] 546
Borosneul mare. (R 535,E 11), C 107, seer. cerc.
Dobo§eni,Szekelyszaldobos, (Odor- Spermezeu, jud cerc. §i percept.
heiu, Oc land), S 4622 jc, L [935] Beclean, trib. Dej, p. u. Sperme-
889 (R 224, U 665), C 206, secr. zeu, d. 17 km. g. Ciceu-Cristur.
cerc. Varghis, jud. cerc. si trib. Dobricioru, = Dubricion.
Odorheiu, percept. Ocland, p. u. Dobrin, Debren, (SAlaj, ,ZAlau), S
Varghis, d. 13 km. g. !Augustin. 1595 jc., L [598] 516. (R 465, U
Dobra, Dobra. (Hunedoara, Ilia), 32, E 11, A 8), C 118 secret.
S 2351 jc., L [1558] 1151 (R 1084, . cerc. Sancraiul silv., jud, cerc.
U 32, G 5, t 16, A 14), C 335, si tribun. Zalau, percept. Borla,
secr. com , jud. cerc. Ilia, per p. u. Sanzraiul silv., d. 8 km. g.
cept., trib. Deva, p., p. jand., g. Tigani.
loc. Dobritina§, Kisdebreczen, (Solnoc-
Dobra, Dobra, (Satmar, Arded), S Dobaca, LApusul ung.), S 1549
5626 jc., L [1530] 1586 (R 37, jc. L [261] 249 (R 240, U 1, E
U 1542, G 1, E 5, A 1), C 307, 8), C 61, seer. cerc., jud. cerc.
secr. cerc Hurez, jud. cerc. ;1 percept. LApusul ung., trib. Dej,
percept. Arded, trib. SAtmar, p. u. Lapusul ung., d. 30 km. g.
p, jand., p. u. Hurez, d. 7 km. g. GalgAu.
Supurul de jos. Dobrocina, D5b5rcs6ny, (Solnoc-
Dobresti, BIhardobrosd, (Bihor, Dobaca, Ileanda mare), S 800 jc.,
Ceica), S 13139 jc., L [1673] L [446] 373 (R 356, E 7), C 94,
1126 (R 1036, U 53, G 4, E 30, secr. cerc. Fodora rom., jud. cerc.
A 3), C 280, secr. cerc., jud. cerc. *i percept. Ileanda mare, trib.
si percept. Ceica, trib. Oradea- Dej, p. u GalgAu, d. 4 km. g.
mare, p. jand., p. tel , g. loc. GalgAu.
Dobresti, Dobrosd, (Caras-Severin, Dobrot, Dobrocz, (Hunedoara, Baia
Begheiu), S 1568 jc., L [618] 620 de Cris), S 1306 jc., L [316] 310
(R 620), C 141, secr. cerc. Bara, (R 310); C 65, secr. cerc. Tomesti,
jud. cerc. Faget, percept. Ballot, jud. cerc. Baia de Cris, percept.
trib. Lugoj, p. u. Balint, d. 14 Vata de jos, trib, Arad, p. u.
km. g. Cecioara. Baia de Cris, d. 8 km. g. Baia
Dobric, Nagydebrek (Solnoc-Dob., de Crib.
Beclean), S 2477 jc., L [516] Doclin, Dokleny, (Cara5 Severin,
509 (R 483, U 5 G 9, R 12), C Boca montan5.), S 6597 jc., L
90, seer. cerc. Iliaua, jud. cerc, [1269] 1188 (R 1097, U 11, G 20,
*i percept. Beclean, trib. Dej, A 60), C 264, secret. cerc , jud.
p. jand., p. u. Ilisua, d. 10 km. cerc. Boca montana, percept.
g. Ciceu-Cristur. Jidovin, trib. Lugoj, p. u. Chirol,
Dobric, Laposdebrek, (Solnok- Dob., g. loc.
Lapu§ul ung ), S 2345 jc., L [548] Dogitecea, Dognacska, (Caras-Sev.,
456 (R 436,E 20), C 132, secr, Bocsa mont.), S 12434 jc., L [3422]
.cerc. Dobritinas, jud. cerc. si per- 3351 (R 3252, U 18, G 76, A 5),
cept. Liipusul ung., trib. Dej, p.u. C 961, seer, com., iud cerc. §i
Lhpusul unguresc, d. 35 km. g. percept. Bocsa mont., trib. Lugoj,
GailgAu. p. tel., d. 14 km. g. Boca mont.
www.dacoromanica.ro
95

Doh, Doh, (Salaj, $imleul Silvaniei), DUmaneeti, Domahida, (SAtmar,


S 2467 jc., L [561] 566 (R 555, Careii-mari), S 7316 jc., L [11971
E 11), C 127, secr. cerc. Cara 1167 (R 716, U 383, G 45,E 21,
telec, jud. cerc. $!inleul Silvaniei, A 2), C 154, seer, cerc. Moftinul
percept. Sarmaeag, trib. Zalau, mic, jud. cerc. Careii-marl, per-
q. u. Caraetelec, d. 10 km. g cept. Moftinul mic, trib. Sittmar,
Giurtelec. p., g loc.
Dol, Almasdol, (Cojocna, Ma), S Domaenia, Domosnya, (Carae-Sev.,
2087 jc., L [557] 541 (R 534, E Teregova., S 8337 jc.. L [2126]
7), C 126, seer. cerc. .Topasan- 2051 (R 2002, U 9, G 10, A 30),
crai, jud. cerc. si percept. Hida, C 473, seer. cerc., jud. cerc.
trib. Cluj, p. u. 3imborul mare, Teregova, percept. Mehadia, trib.
d. 27 km. g. Nadaeel. Caransebee, p , d. 31/2 km. g.
Dolat, Docz (Timis-Torontal, Mo Domaenea Cornea.
doe), S 4358 jc., L [1183] 1240 Dombravita de Codru, Havas-
(R 25, U 128, G 1079, A 8), C dombrO, (Bihor, Beiue), S 7585 jc.,
255, secr. corn., jud. cerc. si per- L [1290] 1394 (R 1587, E 7), C
cept. Modoe, trib. Timieoara, p., 346, seer. cerc. Ursad, jud. cerc.
d. 4 km. g Tolvadia. Beiue, trib. Oradea mare, p u.
Dolheni, Ilondapatak, (Solnoc Do- Soimi, d. 9 km. g. Soimi.
baca, Ileanda mare), S 1421 jc., Domnin, Dabjon, (SAlaj, Jibou', S
L [348] 341 (R 337,E 4), C 74, 2065 jc., L [986] 865 (R 861, U
seer. cerc. Ileanda mare, jud.
cerc. si percept. Ileanda mare, 1, E 3), C 214, seer. cerc., ,jud.
trib Dej, p. u Ileanda mare, d. cerc. Jibou, percept. Someeodor
5 km. g. Ileanda mare. heiu, trib. Zalay, p. u. Jibou, d.
Dolina-Lupcova, Filsolupko, (Ca- 6 km. g. Someeodorheiu.
ra$-Severin, Moldova noua), S Domos = Damoe.
10.936 je., L [1638] 1600 (R 578, Donceni, Dancsfalva, (Arad, sebie),
U 3, G 8 A 1011), C 357, seer. S 1233 jc, L [347] 350 (R 340,
cerc Berzasca, jud. cerc. Sasca U 10), C 54, seer. cerc. PrAjeeti,
mont., percept. Moldova noua, jud. cerc. Buteni, percept. Seble,
trib Lugoj, p. u. Berzasca, d. 7 trib. Arad, p. u. sebie d. 5 km.
km. port Dunare Berzasca. g. sebie.
Domald, Domald, (Tarnava mica, Dopca, Datk, (Tarnava mare, Co-
lbaefalau), S 2754 jc.. L [755] halm), S 7370 jc., L [696] 679
800 (R 116, U 1, G 683), C 190, (R 197, U 480, G 2), C 140,
secr cerc., jud. cerc. trib. si seer. cerc., jud. cerc. si percept.
percept. lbaefal5u, p. u. Zagar, Cohalm, trib lbasfalAu, p. U. Ra-
d. 10 km g. lbaetalau. coeul de jos, d. 9 km g. Racosul
Doman, Domany, (Carae-Severin, de jos.
Resita), S 3050 jc., L [1192] 920 DorgoN Dorgos, (Timis-Torontal,
(R 520, U 27, G 331, E 7, Ft 35), Lipova), S 5123 jc., L [661] 594
C 206, seer. cerc. Resita, jud. (R 582, U 6, G 6), C 151, seer.
cerc. Boca mont., percept, Re- cerc., jud. cerc. si percept. Lipova,
sita, trib. Lugoj, p u. Resita trib. Timieoara, p. u, Lipova, d.
mont., d. 4 km g. Resita. 16 km. g. Lipova.
www.dacoromanica.ro
96

Dorolea, Aszubesztercze, (Bistriti- Timisoara, p, u. Sinirsig, d. 5 km.


Nasaud, lad), S 6569 jc., L [820] g. Capit.
781 (S 279, U 7, G 476, E 19), Dragomiresti, Dragomer, -(Caras-
C 185, seer. cerc., jud. cerc. $i Severin, Lugoj), S 2970 jc., L
trib. Bistrita, percept. Borgoprund, [742] 572 (R 559, U 12, A 1),
p. u. lad, d. 6 km. g. lad. C 115, secr. cerc. Schius, jud.
Doro It = Doroti, (Cojocna, Cluj). cerc. oi trib. Lugoj, percept. He-
Doroti, Nadasdarocz, (C. ojocna, rendesti, p u. Faniug, d. 16 km.
Cluj), S 748 jc., L [239] 196 (R g. L ugoj.
8, U 188), C 45, seer. cerc. Bt'- Dragomiresti, Dragomerfalva (Ma-
gara, jud. cerc. $l trib. Cluj, per- ramuras, Dragomire$11), S 18185
cept. Map!, p u. Aghires, g. jc., L [2608] 2708 tR 1892 U 17,
loc. G 23, E 756, A 20,, seer. t.om.,
Dostat, Hosszutelke, (Alba de jos, jud. cerc. Vi;eul de sus, percept.
Ocna Sibiului), S 2981 jc., L Rozavlea, trib. S ghet, p jand.,
[1244] 1257 (R 1257), C 272, p. tel., d. 12 km. g. Viseul de jos.
secr. cerc. Boz, jud. cerc, $1 per- Dragoteni, Dragota, (Bihor, Beius),
cept. Ocna Sibiului, trib. A,ba- S 1586 jc., L [714] 761 tR 756,
Julia, p. _u. Cunta, d. 10 km. g. E 5), C 140, seer. c rc. Remetea,
Cunta. jud. cerc. Beius, percept. Reme-
Drag, Drag, (Cojocna, Hida), S tea, trib. Oradea-mare, p. u. Re-
5845 jc., L [1298] 1192 (R 1171, metea, d. 10 km. g. Beius.
U 15, E 6), C 266, secr. cerc, Dragsina, Temealva, (Timis-Tor.,
jud. cerc $i percept. Hida, trib. Buzias), S 4299 jc., L [10:91
Cluj, p. jand., p. u. Hida, d. 35 928 (R 492, U 408, G 20, A 8),
km. g. Nadasel. C 213, seer. cerc. Cheveresul-
Dr Aganesti, Draganfalva, (Bihor, mare, jud. cerc. Buzias, percept.
Beius), S 583 jc., L [346] 339 Cheveresul mare, trib, Timisoara,
(R 339), C 58, seer. cerc., jud. p. u. Cadar, d. 8 km. g. Uliuc.
cerc. $i percept. Beius, trib. Ora- Draispit = Segentau.
dea mare, p. u. Beius, d. 5 km. Dr agsin Dragfalva, (Caras-
g. Beius. Severin. r aget), S 1480 jc., L
DrAgesti, Dragcseke, (Bihor, Ceica), [287] 315 (R 313, U 1, A 1), C
S 1511 jc., L [841] 747 (R 713, 69, seer, ce c. Gladna rom., jud.
U 31, E 2, A 1), C 160, seer. cerc. Paget, percept. Curtea, trib.
cerc., jud. cerc. $i percept Ceica, Lugoj, p. u. Faget, d. 11 km. g.
trib. Oradea mare, p., g. loc. Faget.
Draghia, Dragosfalva, (Solnoc-Do- DrAgus, Dragus, (Fagaras, Arpasul
baca, Lapusul Ung.), S 1157 jc., de jos), S 6654 jc., L [1414] 1377
L [329] 313 (R 313). C 50, seer. (R 1362, E 15), C 292, seer. cerc.,
cerc. Coruieni, jud. cerc. $i per- jud. cerc. FagAras, percept. Ar-
cept. LApusul Ung., trib. Dej, p. pasul de jos, trib. Brasov, p. u.,
u GalgAu, d. 12 km. g. Galgau SambAta de jos, d. 6 km. g,
DrAgoesti, Dragonyralva, (Timis- Vistea de jos.
Torontal, Buzias), S 2548 :jc., L Drambariu, Dom bar, (Alba de jos,
[942] 798 (R 757, U 4, G 11, A Vintul de jos), 5 2241 jc., L
26), C 247, seer cerc. FicAtar, [1115] 1053 (R 1053), C 280,
jud. cerc. $i percept, Buzias, trib. secr. cerc. Ciugud, jud. cerc. si

www.dacoromanica.ro
97

trib. Alba-lulia, percept. Vintul Drojoi, Seprod, (Mural-Turda, Se-


de jos, p. u. Alba-lulia, d. 5 km. reda), S 488 jc., L [143] 143 (U
g. Alba-lulia. 143), C 32, secr. cerc. Berens,
Drasau, Drass6, (Alba de jos, jud. cerc. si percept. Mercurea
Ocna Sibiu lull, S 3071 jc., L Niraj, trib. Tg.-Mural, p. u. Ma-
]1068] 1068 (R 1032, U 30, G 6), gherani, d. 5 km. g. Mercurea-
C 134, seer. cerc. Cunta, jud. Nirag
cerc. si percept. Ocna SNOW, Dubarcinesti = Dubricion.
trib. Alba Julia, p. u. Cunta, d. Dubesti, Dobosd, (Caras-Severin,
3 km. g. Cunta. Birches), S 8108 jc., L [1054] 884
Drauseni, Homoroddar6cz, (Odor- (R 880, U 3, G 1), C 281, secr.
hem, Oc land), S 6303 jc., L [105E] cerc., jud. cerc. Faget, percept.
1027 (R 340, U 59, G 618,E 10), Birchis, trib. Lugoj, p. u. Bata,
C X298, secr. corn., jud. cerc. d. 18 km. g. Cliciova.
Cristur, percept. Ocland, trib. Dubova, Dunat61gyes, (Caras-Sev.,
Odorheiu, p, d. 8 km. g. Cata. Orsova), S 6680 jc, L [301] 463
DrAuti, Doros7161alva, (Arad, Tar- (R 461, G 2), C 112, seer. cerc.
nova), S 5368 jc., L [2179] 2000 Plavisevita, jud. cerc. si percept.
(R 1956, U 32, E 12), C 251, Orsova, 'trib. Caransebes, p. u.
secr. cerc., jud. cerc. Buteni, per- Ogradina veche, d. 16 km. g.
cept. Tarnova, tr!b. Arad, p. tel., Orsova.
d. 8 km. g. Tarnova. Duboz, Temesdoboz, (Timis-Tor.,
Buzias), S 2698 jc., L [776] 712
Dredat = Dedrad. (R 669, U 3, G 12, A 8), C 159,
Dretea, Derete, (Cojocna, Huedin), secr. cerc. Cadar, jud cerc. si
S 1218 jc., L ]602] 654 (R 644, percept. Buzias, trib. Timisoara,
U 6, A 4), C 137, secr. cerc., p. u. Cadar, d. 2 km. g. CM:far.
lud. cerc. tiuedin, percept. Ga- Dubricion, Doborcsany, (Bihor,
lata -mare, trib. Cluj, p. u. Ga- Alesd), S 1543 jc., L [667] 747
lata -mare, d. 13 km. g Huedin, (R 728, U 10, G 1, E 8), C 210,
Dridif, Dridif, (F5gAras, FilgAras), secr. cerc. Magesti, jud. cerc. si
S 1596 jc., L [730] 762 (R 762), percept. Alesd, trib Oradea-mare,
C 132, secr. cerc. Voila, jud. cerc. p. u. M5gesti, d. 4 km. g. Alesd.
ragAras, percept. Iasi, trib. Bra- Dud, Dud, (Arad, TArnova), S 7097
sov, p. u. Fagara§, g. loc. jc., L [1780] 1768 (R 1737, U 22,
Drighin, Detrehem, t8alaj, $im- G 3, E 6), C 356, secr. corn.,
leul Silvaniei), S 1507 jc., 1 [607] jud. cerc. lneu, percept Tarnova,
595 (R 586, E 9), C 124, secr, trib. Arad, p., d. 7 km. g. Tar-
cerc. Halmatd, jud. cerc. Sim nova.
leul silv., percept. Nasfalau, rr ib. Dulcele, Edeslak, (Arad, $ebis`, S
ZAlau, p. u. Halmasd, d. 7 km. 3271 jc., L [275] 254 (R 254), C
g. Satumare din Salaj. 49, secr. cerc. losasel, jud. cerc.
Drinova, Dereny5, (Caras Severin, Buteni, percept. $ebis, trib. Arad,
Lugoj), S 3195 jc., L [346] 370 p. u. Gurahont, d. 11_ km. g.
(R 365, U 5), C 76, secr. cerc. Gurahont.
SArazani, jud. cerc. si trib. Lugoj, Duleu,Du116, (Caras-Severin, Bocsa
percept. lierendesti, p.. u. SAra- montana), S 2944 jc., L [886] 866
zani, d. 18 km. g. Lugol. di 749, U 31, G 86), C 171, sect.
Olcjlonarul Transkparteallt 1
www.dacoromanica.ro
98

cerc. Valeapai, jud. cerc. Boca Dobra, p. u. Dobra, d 5 km. g. '

mont., percept. Zorlentul-mare, Ilia


trib. Lugoj, p, d. 16 km. g Lugoj. DumbrAvita,Szakillasdomb6, (Sat-
Dumald = Domald mar, Baia- Aare), S 2749 jc.,
Dumbrau, Dombr6, (TurdaArie5. L [1010] 943 (R 930, U 5, E 8),
Vintul de sus), S 2363 jc., L C 198, secr. cerc.. jud. cerc. Baia-
[825] 795 (R 795), C 173, secret. Mare, percept. Baiasprie, trib. Sat-
cerc. Mahaciu, jud. cerc. si trib. mar, p., d. 12 km. g. Baia-Sprie.
Turda, percept. Vintul de sus, p. Dumbravita, Dogmez6, (5olnoc-
u. Vintul de sus, d. 7 km g Dobaca, Beclean), S 3211 jc.,
Vintul de sus. L [941] 912 (R 885, E 27), C 237,
Dumbrava, K6r5sdombr6, (Arad. secr. cerc. Spermezeu, jud. cerc.
Halmagim, S 1426 jc., L [368] si percept. Beclean, trib. Def,
364 (R 364), C 67, secret. cerc. p. u. Ciceu- Cristur, d 13 km. g.
Plescuta, jud. cerc. si percept. Cicett-Cristur.
Halrnagiu trib. Arad, p. u Ptes- Dumbr Avita-MicA, Kisdombr6, (BI-
cuta, d. 3 km. g. Aciuta. hor, Ceica), S 1104 jc., L [408]
Dumbrava, Maroslighet, (Murk- /422 (R 422), C 100, sect. cerc.
Turda, Reghinul de sus). S 17848 Lupoaia, jud cerc. si percept.
jc., L [1033] 925 (R 910, E 15), Ceica, trib. Oradea-Mare, p. u.
C 220, seer. cerc. Rapa de sus, Vintere, d. 3 km. g. SambAsag
jud. cerc. Regh nut sAsesz, per- Dumbravita de Codru = Dom-
cept. Reghin- sat, trib. Tg.-Muras, brAvita.
p. u. Reghinul sAsesc, d. 4 km. Dumesti, Dumesd, (Hunedoara,
g. Rusii Muntii. Ilia), S 1307 jc., L ]379] 368
Dumbravani, Dombrovany, (Bihor, (R 3o8), C /5, sect. cerc. SArbi,
Vascau), S 854 jc., L [314] 329 jud. cerc. $i percept. Ilia, trib.
(R 328, U 1), C 55. seer. cerc., Deva, p. u. Ilia, d ,12 km. g. Ilia.
jud cerc $i percept. VascAu trib. Du'mitra, Demeterpataka, (AJba de
Oradea-Mare, p., d. 8 km. g. jos, Vintul de jos), S 1224 jc.,
Lunca. L [551] 531 (R 531), C 114, seer.
Du rnbrAvicioara, Saromberke, (Mu- cerc. Hapria Romans, jud. cerc.
ras-Turda, Mura$ d s.), S 1577 si trib. Alba - lulia, percept. Vintul
jc L [10,,0] 1017 (R 28, U 988, de jos, p. u. Berghiu, d. 15 km.
A 1), C 178, seer. cerc. Glodeni, g. Alba-lulia.
jud. cerc. $i trib. Targu-MurAs, Dumitrea mare, Nagydemeter(Bis-
percept. Erneul-Mare., p. tel., g. trita-Nasaud, lad), S 10 883 jc ,
loc (Saromberke) L [1677] 1543 (R 112, G 1396,
Dumbravita, Alsodombro. (Arad, E 25, A 10), C 400, seer. cerc ,
Radna), S 6488, L [1130] 987 jud. cerc. Nasaud, trib. Bistrita,
(R 977, LI 6, E 4), C 260, sere. percept. NAsAud, p. u. NAsAud,
cerc. CApruta, jud. cerc. si per- d. 12 km. g. NAsaud.
cept. Maria-Radna, trib. Arad, p. Dumitreni, Szentdemeter, (Odor-
u. Barsava, d. 9 km. g. Barsava. heiu, Cristur), 5 1727 jc., L [731]
Dumbravita, Dombravicza, (1-iune- 518 (R 500,E 18), C 162, secr.
doara,-hia), S 1493 jc., L [342) cerc. Boido$, jud. cerc. $i per-
260 (R 26W, t 74, seer. cerc cept Cristur, 'rib. Odorheiu, p. u.
L5pu$nic, jud cerc. ilia, percept. Gialacuta, d. 5 km. Gialacuta.

www.dacoromanica.ro
99

Dumitresti, Demeterfalva, Muds- 2132 (R 2132), C 522, seer. cerc.


Turda, Sereda), S 335 jc, L [150] Buces, jud. cerc. gi percept. Brad,
175 (R 175), seer. cerc. Mercurea- trib. Arad, p. u. Cristur, d. 32
Niraj, jud. cerc. si percept. Mer- km. g. Brad.
curea Niraj, trib. Tg. Mural, p. u. Dupusdorf, Tablas, (Tirnava-marb,
Mercurea-Niraj, d. 4 km. g. Mer- Medias), S 1836 jc., L [375] 569
curea Niraj. (R 154, U 3, G 412), C 142,
Dumitrita, Kisdemeter, (Bistrita- secr. cerc. Atal, jud. cerc. si per-
Msaud, lad) S 7624 jc., L [933] cept. Medias, trib. Ibasfatiu, p.
729 (R 77, Us, G 423, E 18, u. Atal, d. 7 km. g. Atal.
ft 208), C 171, secr. cerc., jud. Durusa, Durusa, (SAtmar, $omcuta
cerc. si trib. Bistrita, percept mate), S 549 jc., L [203] 190 (R
5ietti mare, p. u. Petris, d. 14 188, E 2), C 52, secret. cerc.
km. g. Bistrita. Giura, jud. cerc.,. gi percept.
Dumuslau, Szilagydomosz16, (SA laj, Somcuta mare, trib. SAttnar, p.
Simleul nilvaniei). S 1016 jc., L u. GAura, d. 14 km. g. $omcuta
1303] 366 (R 334, U 7; E 17, A mare.
8), C 71, secret. cerc. Bobota, Dusesti, Dusafalva, (Bihor, Ceica),
jud. cerc. Sim lcul silv., percept. S 2228 jc , L [757] 810 (R 800,
Sarmasag, tribun. Zilau, p. u. U 10), C 217, seer. cerc. Ceica,
Zauan, d. 12 km. g. Dersida mica. jud. cerc. si percept. Ceica, trib.
Dupapiatra, Dupapiatra, (Hune- Oradea-mare, p. u. Ceica, d. 4
doara, Brad), S 8680 jc., L [2240] km. g. Ceica.

J.
Ebendort, Csukas, (Caras.Severin, Eibental, Tisafa, (Caras-Severin,
Timis), S 3873 jc., L [941] 871 Orsova), S 4939 jc., L [848] 904
(U 7, G 859, A 5), C 196, seer. (R 96, U 8, G 22, E 10, A 768),
cerc jud. cerc. si tribun. Lugoj, C 125, secret. cerc. Piavisevita,
percept. Sacul, p., d. 6 km g. jud. cerc. percept. Orsova, trib.
Gavojdia. Caransebes, p. u. Plavisevita, d.
Egerlste, B5rv6ny, (Cojocna, Hue 41 km. g. Orsova.
din), S 3337 jc., L [734] 628 (R Elciu = Ielu.
628), C 135, secr. cerc. Ciucea, Elisabetopole = Ibasfalau.
jud. cerc. gi percept. Huedin, trib. Eliseni, Szekelyszenterzs6bet,
(Odorheiu, Cristur), S 3240 jc., L
Cluj, p. u. Ciucea, d. 5 km. g. [1143] 997 (R 5, U 983, E 9), C
Ciucea. 334,secret. cerc., jud. cerc. si per-
Egerseg = Cornatel (Murag-Turda). cept. Cristur, trib. Odorheiu, p. u.
Egiu, Ege, (Odorheiu, Ocland), S Cristur, d. 7 km., g. Hasfalau.
975 jc., L [205] 200 (U 198,E 2), Enciu = lenciu.
C 56, seer. cerc. Daia sicuiasci, Engelsbrunn,. Angyalkut, (Timis-
jud. cerc. s1 trib. Odorheiu, per- Torontal, Aradul nou), S 2781
cept. Ocland,, p. u. Sinpaul, d. 13 jc., L [1702] 1612 (R 80, U 14,
km. g. Bicfalau. G 1504,E 14). C 329, seer. cerc

www.dacoromanica.ro
100

Sannicolaul mic, jud. cerc. §i Ernea, Ernye, (TArnavl-micA, (bas-


percept. Aradul nou, trib. Timi- falAu), S 2115 jc., L [847] 794
soara, p. u. Aradul nou, d. 5 km. (R 722, U 72), C 175, seer. cerc.
g. Aradul nou. Alma-Saseasca, jud. cerc. trib. si
'Ercea, Nagyer cse, (Muras-Turda, percept. lbasfalAu, p. u. lbasfalau,
Reghinul de jos), S 2327 jc., L d. 5 km. g. lbasfalau.
1721] 797 (R 600, U 190, E 7), Erneul-mare, Nagyernye, (MurAs-
C 164 seer. cerc. Curticap, jud. Turda, Mures d. s.), S 3272 jc.,
cerc. si percept. Reghinul sasesc, L [1615] 1503 (R 440, U 1043,
trib. Tg.-MurAs, p. u. Curticap, G 6, E 14), C 366, secr.-com.,
d. 17 km. g. Reghinul sasesc. jud. cerc si trib. Tg.-Muras, per-
Erdeis, Erdohegv, (Arad, Chisineu), cept., p. u. Dumbravioara, d. 3
S 3491 jc., L [2394] 2298 (R 468, km. g. Dumbravioara.
U 1758, G 20,E 65, A 7), C 343, Ernutfaia = Jernuteni.
serc. corn.. jud. cerc. si percept. Escu, Veczk (Solnoc-Dobaca, Clachi-
Chisineu, trib. Arad, p. u. Chisineu, Garbou), S 1075 jc., L [346] 316
d. 1 km. g. Chisineu. (R 316), C 65, secr. cerc. Osoiu,
Erdeo Sangeorgiu = Sangeorgiu- jud. cerc si percept. Ciachl-Garbou,
Padureni. trib. Dej, p. u. Olpret, d. 26 km.
Eremieni,Nyaradszentimre, g. Surduc.
Turda, Sereda), S 1577 jc.1 L [640]
551 (R 14 U 516, A 21), C 127, Eselnita, Dunaorbkv, (Caras-Se-
secr. cerc. Berens, jud. cerc. §i verin, Orsova), S 14315 jc., L [1228]
percept. Mercurea-Niraj, trib. TAr- 1123 (R 1112, U 4, G 7), C 176,
gul-MurAs, p. u. Magherani, d sere, cerc.. jud, cerc. si percept.
7 km. g. MacfalAu. Orsova, trib. Caransebes, p. u.
Orsova, d. 6 km. g. Orsova.
£remitul, Nyaradremete, (MurAs-
Turda, Sereda), S 8214 jc., L [1943] Esttlnic, Esztelnek, (Trel-scaune,
1924 (R 246, U 1655, G 11, E 5, Chezch), S 15417 jc., L [1147] 1035
A 7), C 435, seer. corn., jud. cerc. (U 1035), C 267, seer. cerc,, jud.
si percept. Mercurea Niraj, nib. tem. Tg.-Sacuesc, percept. Breteu,
T.-Muras, p. tel., p. jand., g. loc. trib. Brasov, p., d. 7 km. g. Poian.
Ereateghiu,Ereszteveny,(Trei-scau- Ezeris, Ezeres, (Caras- erin. Re-
ne, 8f -Gheorghe), S 1098 jc , sip). S 7843 jc , L [1558] 1373
L [221] 253 (U 253), C 62, secr (R 1364, U 2, G 7), C 427, seer.
cerc. Besinau, jud. cerc. Sfant- cerc. Soceni, jud. cerc. si percept.
Gheorghe, percept. Ghidfalau, trib. Bocsa-mont., trib Lugoj, p. u.
Brasov, p. u. Macsa, g. loc. Bocsa-mont, d. 9 km. g. Bocsa-
Eriu-Adon = Mon!. montana.

F.
,fachert, Fakert, (Arad, Arad), FAdimac, Fagymag, (Caras-Severin),
7842 jc.. L [2191] 1796 (R 252, S 2443 jc., [938] 711 (R 706, U 3,
U 704, G 840), C 221, secr. cerc., G 2), C 169, secr. cerc.. Ballet,
jud. cerc. si trib. Arad, percept. jud. cerc. si trib. Lugoj, percept.
Micalaca, p. u. Zimandul-nor., d. Ballet, p. a Balint, d. 6 km. g-
8 km. g. Arad. Balint.

www.dacoromanica.ro
101

facraras, Fogaras, (PAW* Ora S), Fanelea, Varfancsika (Bihor, Alesd),_


S 3900 jc., L [6579] 6852 (R 2900, S 3987 jc., L [655] 621 (R 610,
U 2500, G 967, E 457, A 28), E 11), C 164, seer. cerc. 5erghis,
C 1065, pref., adm. fin., p. tel., jud. cerc. si percept. Alesd, trib.
jud. cerc, trib. Brasov, cp. jand., Oradea-mare. p. u. Sergh4, d. 7
g. loc. km. g. Alesd.
faget, Facsad, (Caras-8everin, FA- Fancical Erfancsika, (Bihor, Mar-
get), S 6902 ic., L [3323] 2921 ghita), 8 1190 jc., L [392] 339
(R 1349, U 1130, G 287 E 140 (R 292, U 43, E 4), C 78, secr. cere.
R 15), C 632, secr. corn., pret., Abramul de jos, jud. cerc. si per-
jud. cerc. sl trib Lugoj, percept., cept. Marghita, trib Oradea mare.
p jand. p. tel., g. loc. b. u. Abramul de jos, d. 2 km. g
faget, Olahhilkkos, (Tarnava-mica, Abramul de jos.
Hususau), 8 1555 jc., L [506] FtEntana, Olthidegkfit, (Tarnava-
513 (R513). C 117, secr. cerc., mare, Cohalm), 8 1956 j., L [576]
jud. cerc. si trib lbasfalu, per- 571, (R 567, U 4), C 118, secr.
cept. flususAu, p. u. Micasasa, cerc. Hoghiz, jud. cerc. si per-
d. 8 km. g. Micasasa. cept. Cohalm, trib IbasfahNu, p. u.
fagetel, Fazacsel, (Hunedoara Ilia), Hoghiz, d. 7 km- g. Homorod-
S 526 jc , L [1821, 172 (R 172), Cohalm.
C 41, secr. cerc. Roscani, jud. Fa ntanele, Gyulakuta. ( AurAs-
cerc. Ilia, percept. Debra, trib. Turda. Mura4 d. j.), S 2187 je.
Deva, p. u. Debra, d. 6 km. g. L [1154] 1173, (R 6, U 1157,E 11),
Dobra. C 231, secr. cerc., jud. cerc. st
f zusa, Falkosany, (Solnoc-Dobaca, trib. Tg.-Muras, percept. Sangeor-
Ileanda - mare),. 5 1426 jc., L [319[ giu-PAdureni. p. tel. (Gialacuta)
322 (R 318, E 4), C. 63, secr. g. (Gialacuta).
cerc. Poiana-Blenchi, jud. cerc si FarSgau, FaragO, (Cojocna, Teaca),
percept. Ileanda-mare, trib. Dej, 8 3281 jc., L [969]. 795 (R
p. u. Galgau, d. 10 km. g. Gitlgau. 754, U 26, G 6, E 9)., C 171,
flange, Fon6haza, (Bihor, Vascau), secr. cerc. Tonciu, jud. cerc. Teaca,
8 1901 jc. L [597] 563 (R 5o3), C Percept. Ormenisul de Campie,
164, secr. cerc. BAita, jud. cerc. si trib. Cluj, p u. Tonciu, d. 14 km.
percept. VascAu trib Oradea-mare, g. Reghinul-sasesc.
p. u. Mita, d 7 km. g. Lunca. Faxasesti, Forrasfalva, (Caras-Se-
Van* K6varfonacz, (Solnoc-Do- vertu, FAget), 8 10759 jc. L [5971
baca. Manastur). S 2108 jc., L 525 (R 524, U 1), C 105, sere
[796] 773 (R 758. U 1, E 14), cerc. Curtea, jud. cerc. FAget,
C 198, sere. cerc. Cernesti, jud. percept. Curtea, trib. Lugoj, p. u. .
cerc. si percept. Copalnic-Manas- Curtea, d. 12 km. g. Margined
tur, trib. Dej, p. u Copalnic-Ma- FArau, Mavyarforro, (Alba de jos,
nastur, d. 34 km. g. Baia-mare. Ocna-Murasului), 8 3514 jc., L
ancel, Szekelyfancsal, (Odorheiu, [1124] 1075 (R 1026, U 37. G 1
Odorheiu), S 1083 jc., L 1196] 190 E 11), C 258, seer. cerc., jud.
(U 190), C 40, secr. cerc. San- cerc. si percept Uioara, trib. Alba
crai, jud. cerc. si trib. Odorheiu, lulia, p., d. 16 km. g. Uioara.
percept. Beclean, p. tt. Odorheiu, FArcAdinul de jos, Alsofarkadin-
.d. 9 km. g. Odorheiu. (Hunedoara, Ha(eg), 8 1311 jc.,
www.dacoromanica.ro
It 02

1. [379] 342, (R 299, U 10, A 33), C 118, seer. cerc. Pui, jud. cerc.
C 62, seer. cerc. FArcedinul de si percept. Pui, trib. Deva, p. u.
sus, jud. cerc. si percept. Hateg, Pui, d. 5 km. g. Livadia.
trib. Deva, p. u. Hateg d. 5 km. Fegiernic, Almasfegyvernek, (Bi-
g. Haeg. hor, Salard), S 1783 jc., L [726]
Farcadinul de sus, Felsofarkadin, 818 (R 741, U 65, G 2, E 10),
(Hunedoara, Hateg), 5 1363 jc., C 136, secret. cerc. Sarbi, jud.
L [291] 264 (R 245, U 12, G 6, cerc. st trib. Oradea-mare, per-
A 1), C. 5 9 , secr. cerc., jud. cerc. cept. Salard, p. u. Sarbi, d. 17
si percept. Hateg, trib. Deva, p. km. g. TAmaseu.
u. Hateg, d. 6 km. g Hateg. Feisa, Kilkilllefajsz, (Tarnava-mica,
rarcasa, Farkasasze, (SAtmar, Baia- Hususlu), S 1975 jc., L [875] 867
mare), S 2792 jc., L [1056] 1016 (R 867), C 189, sect. cerc. TatAr-
(R 945, 13 38, E 33), C 230, seer. laud, jud. cerc. Blaj, trib. Alba-
cerc., jud. cerc. Baiamare, per- Julia, percept. HususAu, p. u.
cept, Satulung. trib. Sittmar, p., Jidveiu. d. 2 km. g. jidvein.
d. 12 km. g. Ardusat. Feiurd, Fejerd, (Cojocna, Borsa),
Fardia, Ferde, (Caras-Severin, Fa- S 6431 jc., L [2462] 2411 (R 1986,
get), S 5217 jc., L [1016] 9E9 U 417, E 8), C 520, sect, corn,
(R 982, U 5, G 2), C 200, secr. jud. cerc. si trib. Cluj, percept.
cerc. Gladna rom,, jud. cerc. si Borsa, p. jand., p. u. Cluj, d. 17
percept. Paget, trib. Lugoj, p. u. km. g. Cluj.
Curtea, d. 16 km. g. Paget. Felcheriu,Felker,(Bihor,CentralA
Parriug, Furluk, (Caras-Severin, S 1932 jc., L [613] 665 (R 665),
Bocsa montanA), S Y076 jc., L C 118, secr. cerc. Osorheiu, jud.
[2643] 2739 (R 2698, U 3, G 38), cerc. si trib. Oradeamare, per-
C 502, secret. cerc., jud. cerc. cept. Tileagd, p. u. Osorheiu, d.
Bocsa mont., percept Zorlentul 8 km. g. RontAu.
mare, trib. Lugoj, p., d. 18 km. Feldioara, Foldvar, (Brasov, Barsa
g. Lugoj. de jos), S 10306 jc., L [2491]
Palmas = Starnas. 2435 (R 1224, U 223, G 982, E
Fara = Fancica. 6), C 556, seer. corn., prat., per-
Fauresti, Kovicskipolnok, (Solnoc- cept., jud. cerc. si trib. Brasov,
Dobaca, Manastur), S 2047 jc., p.. s. si p. jand , g. loc.
L [680] 683 (R 605, U 7, G 1, Feldioara, Foldvar (FAgaras, Ar-
E 60, A 10), C 157, secr. cerc., pasul de jos), S 1613 jc, L [535]
jud. cerc. si percept. Copalnic 526 (R 526), C 130, seer. cerc.
Menastur, trib. Dej, p. jand , p. Vistea de jos, jud. cerc. FAgaras,
u. Copalnic MAnistur, d. 15 km. percept. Arpasul de jos, tribun.
g. Baia mare. Brasov, p. u. Vistea de jos, d. 4
rechetau, K6r6sfeketete, (Bihor, km. g. Vistea de jos.
Alesd), S 8688 jc.. L [2296] 2264 Feldioara, Melegfoldvar, (5olnoc-
(R 2234, U 1 E 3, A 26), C 461, Dobaca, Cheuchis), S 2748 jc.,
, secr. cerc., jud. cerc. Ftlesd, per- L [950] 915 (R 484, U 416, E 15),
cept. Vad, trib Oradea mare, p., C 209, secr. cerc. Buza, jud. cerc.
g. loc. Gherla, percept, Cheuchis, trib.
Federl, Fegyer, (Hunedoara, Pui), Dej, p. u. Buza, d. 10 km. g.
S 8825 jc., L [718] 638 (R 638), Budatelec.

www.dacoromanica.ro
103

Feldioara-Razboent,Szekelyltild- ras, percept. Cincul mare, trib.


var, (TurdaAries, Vintul de sus), Brasov, p. u. Saros, d. ,14 km.
S 2108 jc, L [1115] 1313 (R 883, g. Fcgaras.
U 387, G 8, E 34, A 1), C 223, Felnac, Fonlak, (Timis Torontal,
seer. cerc. Cucerdea, jud. cerc Aradul nou), S 6930 jc., L [Z095]
si trib. Turda, percept. Vintul de 2965 (R 1854, U 37, G 47, A
sus, p. u. Cucerdea, g. loc 1027), C 761, secr. corn., jud.
Feldru, FOldra, (Bistrita NAsaud, cerc. Aradul nou, percept. Secu
Rodna veche), S 10545 jc., L sigiu, trib. Timisoara, p, tel. g.
[2977] 2677 (R 2620, U 11,E 45, loc.
A 1), C 619, secr. corn., jud. Fella, Foldszin, (Tilrnava mare,
cerc. Rodna veche, trib. Bistrita, Sighiwara), S 1602 jc., L [372]
p. tel., g. loc. 314 (R 127, G 187), C 70, sea.
Fe lea, = Campenita. cerc. Cris, jud. tem. *i percept.
Feleac, Erclofelek, (Cojocna, Cluj), 8ighisoara, trib. lbasfalAu, p. u.
S 3148 jc., L [2231] 2234 (R 2213, Cris, d. 10 km. g. Danes.
U 21), C 522, secr. corn., jud. Feneris, Fenyeres, (Bihor, Beius),
cerc. si trib. Cluj, percept. Apa- S 1263 jc , L [852] 671 (R 668,
hida, p. u. Cluj. d. 8 km. g. Cluj. E 3), C 149, secr, cerc. Pocola,
Feleac, Fellak, (Solnoc - Dobaca, jud. cerc. si percept. Beius, trib.
Beclean), S 2449 jc., L [645] 593 Oradea mare, p. u. Beius, d. 5
(R 512, U 59,E 18, A 4], C 155, km. g. Beius.
seer. cerc. Nusfalau, jud. cerc. Fenes, Fenes, (Alba de jos, Ighiu),
si percept. Beclean, trib. Dej, p. S 11518 jc , L [1140] 1215 (R
u. Nusfalau, d. 5 km. g. Chirale*. 1215), C 243, secr cerc., jud.
Feleag, Magyartelek, (Odorheiu, cerc. Abrud, percept. Ighiu, trib,
Cristur), S 2353 jc.. L [557] 537 Alba - Julia, p.. u. Zlatna, p. jand ,
(R 531, U 6), C 129, secr. cerc. d. 1 km. g. Galati.
Filiasi, jud. cerc. si percept. Cris. Fenes, Fenyes,' (Caras - Severin,
tur, trib. Odorhelu, p. u. Sidrias, Teregova,, S 12000 jc , L [1039]
d. 2 km. g. Mureni. 916 (R 909, U 6, G 1), C 194,
Feleiud, Felenyed, (Alba de jos. secr. cerc. Rrmini*, jud. cerc. si
Aiud), S 3249 jc.; L [1630] 1658 percept. Teregova, trib. Caran-
(R 1098, U 548,E 12), C 327, sebes, p. u. Arminis, d. 3 km.
secr. cerc., jud. cerc. Riud, per- g. Arminis.
cept, trib. Alba-lulia, p. u. Aiud, Fenesel, Kisfenes, (Turda -Aries,
d. 4 km. g. Aiud. lara de jos), S 9597 jc., L [1074]
Feliceni, FelsOboldogfalva, Odor- 1041 (R 1006.E 7, A 28), C
heiu, Odorheiu), S 1139 jc., L 216 seer. cerc, SavacliOa, jud.
[441] 405 (U 405), C 111, secr. cerc. si percept. lara de jos, trib.
cerc., jud. cerc. si trib. Odorheiu, Turda, p. u. Savadisla, d. 25 km.
percept. Mugeni, p. u. Odorheiu, g. Cluj.
d. 4 km. g. Odorheiu. Fene§ul sllsesc, Szaszfenes, (Co.
Felmene* = Minisel. jocna, S 74'7 jc., L [2600]
Felmer, Felmer, (farnava mare, 2687 (R 1558, U 1100, E 29), C
Cincul mare), S [7620] jc., L 530, secr. cerc., jud. cerc. trib.
[1238] 1310 (R 788, G 522), C Cluj, percept. Ulm, p. jand., p.,
365, secr. corn., jud. cerc. FAga- d. 8 km. g. Cluj.
www.dacoromanica.ro
104

Fenesul unguresc, Magyarfenes, jud. cerc. si percept. Beius, trib.


(Cojocna, Gnu), S 2332 jc., L Oradea-mare, p. u. Sudrigiu, d.
[1271] 1340, (U 1337, E 3), C 12 km. g. Mmenii mid.
214, seer. cerc. Lona saseascA, Fericea, Szamosfericse, (Satmar,
jud, cerc. si trib. Cluj, percept. $omcuta mare), S 1911 jc. L
Otluu, p u. Fenesul sasesc, d. 15 [00] 446 (R 443, E 3), C 101,
km. g. Cluj. seer. cerc. jedar, jud. cerc. si
Penis, K6rosfenyes, (Arad, Sebis), percept. $omcuta mare, trib Sit-
S 892 jc., L [458] 434 (R 434), mar, p. u. $omcuta mare, d. 21
C 80, secret. cert. Crocna, jud. km. g. $omcuta mare.
cerc. Buteni, percbpt. tiSebis, trib. Ferihaz, FeheregyhAza, (Tarnava-
Arad, p. u Crocna, d. 31/2 km. mare, Sighisoara), S 5095 jc., L
g. Gurahont. [2049] 2054 (R 1379, U 476, G
191,E 81, C 476, secr. cam , jud.
Fen lac = Felnac, cerc. Sighisoara, percept. Saschiz,
Ferdinandsberg,Nandorhegy,(Ca- trib. lbasfalau, p. u. Sighisoara.
ras-Severin, Caransebes) S 407 d. 4 km. g. Sighisoara.
jc., L [1694] 955 (R 292, U 17, Peri haza, Kisfeheregyhaz, (Bistrita-
G 580, A 66), C 235 secr. cerc., NasUrd, Be$iriau), S 2479 jc, L
jud. cerc. si tribun. Caransebes, [495] 448 (R 59, U 2, G 313, E
percept. Obreja, p. tel., g. loc. 10, A 64), C 120, secr. cerc , jud.
FeredAu,Fereclogyogy,(Hunedoara, cerc. si tribun. Bistrita, percept.
Geoagiul de los). S'a unit cu Herina, p. u. Dipsa, d. 12 km. g.
'comuna Geoagiul de jos. Lechinta.
levee = -Feresti (Hunedoara). Fernezeu = Firiza.
Ferendia, Ferend, (Timis-Torontal, Fersia, Feherszek, (SAtcrtar, Som-
Deta), S 6626 jc., L [1880] 1468 cuta mare). S 3964 jc., L [550]
(R 1194, U 200, G 70, E 4), C 558 (R 533, U 7, E 13, A 5), C
310, secr. corn., jud. cerc. Deta, 140, secret. cerc. Pribilesti, jud
percept. Gataia, trib. Timisoara, cerc. ,$omcuta mare, percept.
p. tel., g. loc. Satu lung, tribun. Samar, p., g.
loc. e.""
Feresti, Feresd, (Hunedoara, Hu- Fetindia, Gurzofalva, (SaIaj, alau),
nedoara), S 7134 jc., L [622] S 1640 jc., L [331] 334 (R 320,
580 (R 580), C 150, seer. cerc. U 1, E 6, A 7), C 73, seer. cerc.
Cerbel jud. cerc. Hunedoara, per- Aghires, jud. cerc., percept. f,r,1
cept. Ghelar, tribun. Deva, p. u. trib. Zalau, p. u. Aghires, d. 5
Hunedoara, d. 20 km. g. Hune- km. g. Zalau.
doara. Fiatfalia = Filia§1.
Feresti, Feje'rfalva, ('laramuras, F1b4, Temesfilves,(Timis-Torontal,
Sugatag), S 1004 jc., L 1441] 314 Aradul nou), S 8203 jc., L124301
(R 263, U 51), C 92, seer. cerc. 2299 (R 1289, U 466, G 527, E
Giulesti, jud cerc, si trib. Sighet, 3, A 14), C 470, seer. com. jud,
percept. Ocna- $ugatag p. u. Ber- cerc. si percept. Aradul nou, trib
besti, g. loc. Timisoara, p. tel., g. loc.
Feece, Fericse, (Bihor, Beius), S Fieltar, Feketeer, (Timis Torontal,
2448 jc , L [896] 915 (R 910, E Buzias), S 2136 jc., L. [951] 861
5), C 152, secret. cerc. Buntesti, (R 822, U 10, G 20, E 9), C 253,
www.dacoromanica.ro
105

secr. cerc., jud. cerc. si percept. Files de sus, Felsofllle, (Turda-


Buzias, ' tribun. Timisoara, p. u. Aries, lara de jos), S 1024 jc.,
Sinersag, d. 7 km. g. Buzias L [4z5] 381 (R 375, A 6), C 74,
figs, Filge, (Solnoc-Dob., Reclean), secr. cerc. Files de jos, jud. cerc.
8 1804 je, L [457] 448 (R 436, si percept. lara de jos, tribun.
U 3, E 9), C 92, secret. cerc. Turda, p. u. tars de jos, d. 20
*ieu Odorheiu, jud. cerc. si per- km. g. Buru.
cept. Bec lean, tribun. Del, p. u. Fileghihaz, Biharfelegyhaza (Bihor.
Beclean, d. 7 km. g. Reclean. Salard), 8 6414 jc., L [1609]
fildul de jos, Alsofind, (Cojocna, 1664 (R 127. U 1504, G 1, E 32),
Huedin), S 2042 jc,, L [501] 494 C 267, seer. corn., jud. cerc. sl
(R 480, U 4, E 5, A 5), C 105, trib. Oradea mare, percept. 8a-
secret cerc. Fildul de sus, jud. lard, p. jand.. p., d. 13 km. g
cerc, si percept Huedin, tribun. Dapoi.
Cluj, p. u. Huedin, d. 8 km. g. Fills s, Fiatfalva, (Od orheiu, Cristur)
Huedin. S 2754 jc., L [1016] 897 (U 882,
fIldul de mijioc, Kozepfilld, (Co- E 15), C 229, secret. cerc., jud.
jocna, Huedin); S 4973 jc., L cerc. si percept. Cristur, tribun
[744] 752 (R 711, E 22, A 19), Odorheiu, p. u. Cristur, d. 4 km.
C 152, seer. cerc. Fildul de sus, g. C--istur.
jud. cerc. si percept, Huedin, trib. FilifeInie, Filletelek, (Tarnava mica,
Cluj, p. u. Huedin, d. 14 km. g. lbasfalau), S 1872 jc., L [582)
fluedin. 530 (R 35, U 10, G 485), C 150,
fildul de sus, Fels Mind, (Cojocna, seer. cerc , jud. cerc. si trib.
Huedin , S 2858 jc., L [734] 765 lbasfalau, percept. Bachnea, p
(R 726, U 4, A 35), C 159, secr. u. Ralauseri, d. 7 km. g. BA1A-
terc., jud. cerc. 4i percept. Hue useri.
din, trib. Cluj, p. u. Cluj, d. 11 Filpfsul-mare, Magyarfillpos, (Mu-
km. g. Huedin. ras-Turda, Reghinul de jos), S
filea, Fillehaza, (Mural- Turda, Re- 3137 jc., L [839] 948 (R 540, U
ghinul de sus), S 23638 jc., L 395, G 5, E 8), C 202, seer. cerc,
[1522] 1984 (R 1711, U 152, E Breaza, jud. cerc. si percept. Re-
121), C 324, secret. cerc. Rusil ghinul sisesc, trib Tg. Mural, p.
munti, jud. cerc. Reghinul sasesc, u. Reghinul sas., d. 12 km. g
percept. Toplita, trib. Tg.Muras, Reghinul sas.
p. u. Dada, d. 5 km. g Deda. Filpisul mic, (Cojocna,
filea, El-donne, (Odorheiu Ocland), Tens), S 2192 jc., L [631] 647
S 23764 jc., L [1231] 1210 (R (R 301, U 346), C 149, sect
34, U 1176), C 301, secret. cerc. cerc Tonciu, jud. cerc. Teaca,
BrAdut, jud. cerc. si trib. Odor- . percept. Ormenisul de Campie,
heiu, percept. Ocland, p. u. Bra- trib. Cluj, p. u. Tonciu, d. 10 km
du(, d. 15 km. g. Agostin. g. Reghinul sasesc.
files de jos, AlsOfille, (Turda- Finciu, Kalotafalu, (Cojocna, Hue-
Aries, lara de jos), S 1724 jc, L din), S 1399 jc., L [396] 447 (R
[672] 653 iR 653), C132, seer. cerc., 441), C 76, seer. cerc Maul.
jud. cerc si percept. lara de jos, ung., jud. cerc. Huedin, percept
trib Turda, p. u. lara de jos, d. Cillata-mare, trib. Cluj, p. u. C.i
22 km.' g. Buru. latele, d. 5 km. g. Calatele.
www.dacoromanica.ro
106

finis VArasfenes, (Bihor, Beiu§), Firminf Filrmenyes,(Salaj, fame).


S 11584 jc, L [1949] 1978 (R S 1181 jc., L [586] 581 (R 573,
599. U 1374, G 1, E 4), C 392, U 3, E 5). C 122, sect. cerc.
secr. cerc., jud. care. 51 percept. Cuceu, jud. cerc. Jibou, percept.
Bein trib. Oradea-mare, p., g. $omes-Odorheiu, trlb. Zalau, p.
loc. u. Jibou, d. 2 km. g. Mold.
finteusul-mare, Nagyfent5s, (Sat- FirCinus, Firtosenartonos. (Odor-
mar, $omcuta mare), S 1304 jc., heiu, Cristur), S 3498 jc., L [6131
L [8321 721 (R 703, E 18), C 187, 641 (U 635 E 6), C 166, secr,
secr. cerc. Berchez, jud. cerc. §i cerc., jud. cerc. si percept. Cris-
percept. 5omcutatnare, trib. Set- tur, trib. Odorheiu, p. u. Cristur,
mar, p. jand., p. u. Berche5, d. d. 17 km. g. Cristur.
5 km. g. Somcuta-mare. Firtneni, .tirtosvaralja, (Odor -
Finteusul mic, Kisfentos, (Sat- heiu Odorheiu), S 1565 jc., L
mar, $omcuta mare), S 1197 jc , [348] 294 (U 294), C 53, secr.
L [641] 546, (R 525, E 21), C cerc. Paulen', jud. cerc. si trib.
142, secr. cerc. Satulung, jud. Odorheiu, percept. Beclean, p. ud
cerc. Somcuta - mare, percept. Paulen', d. 22 km. g. Odorheiu.
Satulung, trib. Satmar, p. u. Satu- Fiscut, Filaktit (Cojocna, Ormenio,
lung, g. loc. S 2102 jc., L 16581 600 (R 541,
Fintoag, Fiotoig, (Hunedoara, Ilia), U 50, E 9), C 125, sect. cerc.
S 2606 jc., L [6901 633 (R 632, Santnihaiu de Campie, jud. cerc.
U 1), C 160, secr. cerc. Gura- Teaca, percept. Ormeni§ul de Cam-
Dobrii, jud. cerc. Ilia, percept. pie, trib. Cluj, p. u. Ormeni§ul de
Dobra, trib. Deva, p. u. Dobra, Campie, d. 5 km. g. Sanmihaiu
d. 5 km. g, Dobra. de Campie.
firighiaz, rdregyhaz, (Timis-Tor., Fiscut, Temesfilzkfit, (Timis Tor.,
Aradul nou), S 6104 It., L [11301 Aradul nou), S 4199 jc , L [896)
910 (R 733, U 63, G 114), C 798 (R 671, U 120, G 1. E 4, A.
256, secr. cerc., jud. cerc. st per- 2), C 210, secr. rem. Firighiaz
. cept. Aradul nou, trib. Timisoara, jud. cerc. §i percept. Aradul nou,
p., g. loc. trib. Timisoara, p. u. Firighlaz,
flriza d. j., filsofernezely, (Satmar, d. 8 km. g. Fibi§.
Baia-mare), S 6518 jc., L [2167] Fifer, Sovenysdg, (TA/nava-mare,
2103 (R 1546, U 518, E 391, C Cohalit), S 4223 jc, L [841] 933
495. secr cerc. sediul Baia-mare, (R 294. U 5, G 634), C 195, secr,
jud.. cerc. Baia mare, percept. corn., jud. cerc. si percept. Ru.
Baia sprie, trib. SAtmar, p. jand., pea (Cohalm), trib. lba5falAu, p.
p., g. loc. u. Cohalm, d. 15 km. g. Homo-
flriza de sus, Felsoferre-.ely, (Sat- rod-Cohalm.
mar, Baiamare), S 2104 jc., L Fize* = Fize4ti (Deva). ,-
[1421] 1284 (R 1272 E 12), C Fizes-BAgara, Filzesdbogara, (Hu.
325, secr. cerc. Firiza de jos, nedoara, Ilia), S 3662 jc., L [6581
jud. cerc. Baia mare, percept. 606 (R 604, U 2), C 130. secr.
Baia sprie, trib. Samar, pr u. cerc. Sarbi, jud. cerc i percept.
Firiza de jos, d. 13 km. g. Fi- Ilia, trlb. Deva, p. u. Ilia, d. 201
riza de jos. km. g. ll'a.

www.dacoromanica.ro
107

Fizes, Krassofflzes, (Caras-Severin, cerc, si percept. Ileandamare,.


Bocsamontana), S 13154 jc., L trib. Dej, p. u. Galgau, d. 2 km.
[2142] 1849 (R 1332, U 296, G g. Galgau.
85, A 136), C 432, seer. corn., Fodora, Magyarfodorhaza, (Co-
jud. cerc. Bocsamont.. percept. jocna, Borsa), S 2205 jc., L
Jidovin, trib. Lugoj, p. tel., g. loc. [683] 656 (R 460, U 188, E 8),
Fizes, Fazes. (Cojocna, Hida), S C 159, secr. cerc. $intau, jud.
3528 lc , L [1180] 1133 (R 1113, cerc. si trib. Cluj, percept. Borsa,
A 20), C 217, seer. cerc., jud. co. u. Uifalaul Bor, ii, d. 27 km.
cerc. Ciachi - Garbou, percept. g. Cluj.
Hida, trib. Dej, p. U. Hida, d. 28 Fodorhaz,rodorhaz, (Tim.-Toront.,
km. g. Surduc. Modos), S 141 jc., L [174] 155
Fizes, Fazesd, (Hunedoara, Pui), (U 9, G 146), C 41, seer. cerc.
S 3765 jc., L [769] 664 (R 658, Gad, jud. cerc. si percept. Mo-
A 6), C 150, secr. cerc. Pui, jud, dos, trib. TimIsoara, p. u. Gad,
cerc. si percept. Pui, trib. Deva, d. 6 km, g Gier.
p. u. Pui, d. 6 km. g. Pui. Foeni, Mezofeny, (Satmar, Careg-
Fizes,Krasznafazes,(Salaj,Crasna), mari), S 7431 jc., L [1770] 1784.
S 1609 jc, L [669] 640 (R 633, (R 47, U 13, G 1724), 'C 267,
A 7), C 155, seer. cerc. Valcaul secr. cerc. Urziceni, jud. cerc.
ung., jud. cerc. silv:, per. Careii- mad, percept. Sanislau,
cept. Crasna. trib. Zalau, p. u. trib. &Tamar, p jand., p., d. 5
Valcaul ung., d, 15 km. g. Nas- km. g. Careii-mari.
fait tr.
Fizes-Sanpefru= Sanpetru (Hida) Foeni, Feny, (Timis-Torontal, Mo-
Fizesti, Fazesd, (1-Iunedoara, Deva), dos), S 7970 jc., L [2037] 1791
S 1833 jc., L [458] 402 (R 402), (R 1164, U 161, G 29, A 437),
C 123; secr. cerc. Buruene, jud. C 436 seer, corn., jud. cerc. si
cerc. si trib. Deva, percept. Sol- percept. Modos, trib. Timisoara.
mus, p. u. $oimus, d. 17 km. g. p , g. loc.
Deva Fofeldea, 1-16f-61d. (Sibiu, Piocrich),
Fr zesul-Gherlii, Ordangasfazes, S 4310 jc., L [1011] 982 (R 901,
(SolnocDobaca, Gherla), S 4966 A 81), C 246, sea. corn jud.
jc., L [1633] 1565 (R 623, U 912, cerc. si percept. Nocrich, trib.
G 1, E 29), C 379, seer. cerc., Sibiu, p. u. Nocrich, d. 6 km. g.
jud. cerc. si percept. Gherla, trib. Marpod.
Dej, p. u. Gherla, d. 7 km. g. Foi, Folyfalva, (Mur5sTurda, Mu-
Gherla. lls de jos), S 853 jc., L [430
Fizis, Ffizegy, (Bihor, Beius), S 428 (R 32, U 384, E 10, A 2,,
901 jc., L [325] 368 (R 368), C C 111, seer. cerc, Ciba, jud. cerc.
77; secr. cerc. Finis, jud. cerc. si trib. Tg. Muds, percept. Oaia,
si percept. Beius, trib. Oradea- p. u. Oaia, g. loc.
mare, p. u. Finis, d. 3 km. g. Folia, Folya (Timis-Torontal, Cia
Suncuis. cova), S 5354 jc., 1 [1306] 1236,
Fodora romanil, Olahrodorhaza, (R 815, U 173, G 236, E 6 A 6),
(Solnoc-Dobaca, Ileanda-mare), S C 206, secr. corn., jud. cerc. 51
2392 jc , L [669] 574 (R 556, U percept. Ciacova, trib. Timisoark
12,E 6), C 146, seer. cerc., !Lid. p. d. 8 km. g. Voiteni.

www.dacoromanica.ro
108

folt, Folt, (Hunedoara, Geoagiul percept. Mugeni, p. u. Odorheiu,


de jos,) S 1291 jc., L [322] 289 d. 6 km. g. Odorheiu.
(R 289), C 75, secr. cerc. Baba Ina, Fotos, Fotosmartonos, (Treiscaune,
fucl. cerc.si percept. Geoagiul de St Gheorghe) S 7106 jc , L [432]
jos, trib. Deva, p. u. Orastie, d. 424 (U 423. A 1), C 136, secr
7 km. g. Orastie. cerc. Ghidfalau, jud. cerc. St-
Venally, Rozsafalva, (Bihor, Tinca), Gheorghe percept. Ghiclia 15.u, trib.
S 2812 jc., L [583) 546 (R 542, Brasov, p. u. Sf.-Gheorghe, d. 2
E 4), C 101, secr. cerc Husasau, km. g Eresteveni.
jud. cerc si percept. Tinca trib. Franceni, Frinkfalva, (Solnori-Do
Oradea mare, p. u. Tinca, d. 71/2 baca, Ileanda mare), S 717 jc.,
km. g. Tinca. L [203] 179 (R 175,E 4), C 59,
Fordu,Belenyesforr6, (Bihor,Beius), secr. cerc. Boiul mare, jud. cerc,
5 2319 jo.. L [1354] 1330 (R 1325, Si percept. Ileanda mare, trib. Dej,
F 5), C 321, sets. Cerc. Uileac, p. u. lleamcia mare, d. 10 km.
jud, cerc si percept. Beius, trib. g. RIstoci.
Oradea mare. p. u. Uileac de Francerdi de piatrA, K6 frinkfalva,
Being, d. 6 km. g. Uileac de Beius, (Solnoc Dobaca, Ileanda mare),
S 1048 jc, L [235] 167 (R 167),
fordulau, Fordulo, (Bihor,Marghita), C 55, seer. cerc. Glad, jud. cerc.
S 209 jc, L [271] 308 (R 15, A. si percept. Ileanda mare frib.
293), C 30, seer. cerc. Cuzap, Dej, p u. Ileanda mare, d. 6 km
jud. cerc. Marghita, percept. g. Glod.
Supiac, trib. Oradea mare. p. u Frata Magyarfrata,(Cojocna Mociu)
Popesti, d. 20 km. g. Marghita. S 7518 Ic., L [2262] 2421 (R 2148,
Fornadia, Fornadia, (Hunedoara, U 201, E 70, A 2), C 458, secr
Deva), S 1334 jc., L [616] 760 cerc., jud. cerc si percept Plociu.
(R 760), C 150, secr. cerc. Cfai- trib. Cluj, p. jand., p., d. 13 km
nelul de jos, jud. cerc. gi trib. g. Mihesul de Campie.
Deva, percept. Soimu$, p. u. Soi- Fraua, Asszonyfalva, (Tarnava
mus. d. 7 km. g. $oimus mare, Medias), S 4635 jc , L ;'16241
forosig, Forreszeg (Bihor. Ceica), 1621 (R 690, U 22, G 909), C 375
S 1116 jc.. L [418] 442 (R 442), secr. corn., jud. cerc. Medias,
C 98, seer. cerc Lupoaia, jud. percept. Seica mare, trib. lbas-
cerc. si percept. Ceica, tribunalul falau, p. u. Copra mica, d. 3 km.
Oradea-mare, p. u. Vintire, d. 6 g Copra mica.
km. g. Ceica. Freidorf, Szabadfalu, (Timis-Tor.,
orotic, Forotik, (Caras-Severin, Centrals), S 2305 jc., L [1448]
Oravita montane), 5 6081, jc., L 1541 (R 24, U 87, G 1420,E 3,
[1482) 1326 (R 1242 U 8, G 21, A 7), C 258, secr. corn jud
A 55), C 314, secr. cerc Como- cerc 4i trib. Timisoara, percept..
riste, jud. cerc. Oravita mont , p., g. loc.
percept. Cacova, trib. Timioara, Frio, Friss, (Bistrita Nasaud. Besi-
p. tel., g loc. neu), S 2203 jc., L [471] 443 (I/
Iforjeni, Forczad, ( Odorheiu, Odor- 433, E 10), C 109, secr. cerc
heiu), S 1857 jc., L [521] 454 Ardan, jud. cerc. si trib. Bistrita,
(R 3, U 449, E 2), G 124, secr. percept. ieul mare, p. u Sieut
cerc., jud. cerc. gi trib. Odorheiu, mare, d. 17 km. g. Bistrita.

www.dacoromanica.ro
)09

frumoasa, Szepviz. (Ciuc, Chimes), Fundata, Fundata, (Fagaras, Bran),.


S 30410 jc., L P078] 3246 (R 569, S 886 jc., L [1721 729 (R 729),
U 2586, G 6, E 33, A 52), C 730 C 169, secr. cerc. Simon, jud.
seer. com., jud. cerc. Mercurea cerc. si percept Zarnesti, trib.
Chic, percept, trib. Brasov, p. Brasov, p. jand , p u. Bran, d.
tel., g. loc. 26 km. g. Tohanul vechi.
Fughiu, Fugy, (Bihor, Centrals), Furcsoaia, Fur ksora, (Hunedoara,
S 1492 jc. L [781] 934 (R 344, Ilia), S 2041 jc., L [784] 785 (R
U 540, G 3, E 20, A 27), C 144, 785), C 180, seer. cerc., jud. cerc.
seer. cerc. Osorheiu, jud. cerc. si percept. Ilia, trib. Deva, p. u,
gi trib. Oradea . mare, percept.
Tileagd, p. u. Osorhelu, d. 11 km. Ilia, d] 14 km. g. Branisca.
g. Osorheiu. Furlug = Farling.
Fuis-Bagara = Fizes Bagara. Futac = $umustelnic

4Gr.
Glbud, Gabod, (Alba de jos, Ocna Brasov, p. u. Arpasul de jos, d.
Mura4ului1, S 1766 jc., L [716] 8 km. g. Arpasul de jos.
688 (R 688), C 156, sccr. rerc. Gaiul mic, Kisgaj, (Timis Toronta,
Ciuci, jud, cerc. si percept. Uoara, Deta), S 1907 jc., L [647] 652
trib. Alba tuba, p. u. Ciuci, d. 6 (R 578, U 1, G 9, A 64), C 170,
km. g. Ciuci. seer. cerc. Stamora germ., jud.
Gad, Gad, (Timis-Torontal, Naos), cerc. si percept. Deta, trib. Tani
S 4813 jc., L [1141] 917 (R 269, soara, p. u. Stamora germ., d. 5
U 74, G 47, A 527), C 167, secr. km. g. Moravia.
cerc., jud. cerc. si percept. MO-
dos, trib. Timisoara, p., d. 5 km. Galaseni, Galoshaza, (Bihor,
g. Rudna. Alesd, S 2005 jc., L [311] 345
GAdAlin, Kotelend, (Cojocna, Co- (R 344, E 1), C 60, seer. cerc,
jocna). S 2849 jc , L [897] 932 (R -Magesti, jud. cerc. si percept.
860, U 50, E 22), C 159, seer. Alesd, trib. Oradea - mare, p. u.
cerc. Callan, jud. cerc. Mociu, Mai cell, d 5 km, g. Vad.
percept. Cojocna, trib, Cluj p. u. Galateni, Szentgericze, (Muds-
JucLI de jos, d. 8 km. g. Jucul Turda, Mullis de jos), S 2563 jc.,
cue jos. L [1369] 1143 (R 249, U 894),
Gaesti, Gks, (Mural-Turda, Mu- C 420, secr. cerc., jud. cerc.
res de jos), 8 1015 jc., L [375] Mercurea-Niraj, trib. Tg.- Mural,
354 (U 354), C 70. seer. cerc. percept. Oaia, p. u. Oaia, d. 1
Oaia, jud. cerc. si trib. Tg. Mural, km. g. Pasareni.
percept Oaia, p. u. Oaia, d. 3 GAIAtenl = Vijesdia (Vizejdia).
g. Balauseri. Galati, Ompolygalacz, (Alba de jos,
Gainari, Gainar, (Fagaras, Arpasul Ighiu), S 2940 jc., L [744J 7534
de jos), S 1330 jc., L [293] 238 (R 742, U 11),X 174, sect. cerc.
(R 231, U 7), C 60, secr. cerc. Fenes, jud, cerc. Abrud, percept.
Noul roman, jud. cerc. Fagaras, Ighiu, trib. Alba-Iulia, p. u. Zlatua,
percept. Arpasul de jos, trib.
, g. loc.
www.dacoromanica.ro
Ito

oGalatl, Gaiaczfalva, (Bistrita -Nos., GAlgtu, Galg6, (Solnoc-Doblca,


Begineu), S 2293 jc., L [1006]- Ileanda-mare), S 2501 jc., L [900]
816 (R 765,E 51), C 130, seer. 794 (R 614, LI 49,E 131), C 180,
cerc. Herina, jud. cerc..si trib. seer. cerc. Poiana Blenchii, jud.
Bistrita, percept. Herina, p. u. cerc. si percept. Ileanda mare, p.
Bistrita, d. 10 km. g. Skatal. u. Dej, p. tel., g. loc.
-Galati, Galacz, (Fag Aras, Fbgaras), Gatos- Petrel, GalospetrI, (Bihor,
S 2139 jc., L [1044] 991 (R 981, Mihaifaltiu), 8 4183 jc., L [1374]
U 5, G 5), C 225, seer. corn., 1358 (R 420, U 897, E 41), C
jud. cerc si percept. Maras,
trib. Brasov, p. u, Maras, d. 2 238, seer. corn., jud. cerc. 8fichei.
km. g. FSgaras. hid, percept. Salacea, trib. Ora-
Galati, Galacz, iHunedoara, Pui), deamare, p., d. 10 km. g. Mihsti-
S 2047 jc., L [676] 629 (R 622, falau.
U 7), C 146, seer. cerc. Pui, jud. G141paia, Galponya, (Silaj, jibou),
cerc. si percept. Pui, trib. Deva, S .019 jc., L [844] 764 (R 736,
p. u. Pui, d. 2 km. g. Pui. U 7, E 18), C 1 b7, seer. cerc.
,Galda de jos, Als 6gfild, (Alba Balan, jud. cerc. si percept. jibou.
de jos, Teius), S 3453 jc., L [1453] trib. Zalau, p. u. Chechis, d.
1428 (R 1418, U 10), C 292, seer. 12 km. g. Surduc.
cerc. Benic, jud. cerc. Aiud, per- Galga, Galsa, (Arad, Siria), S 5293
cept. Teius, trib. Alba-lulia, p. u. jc., L [2519] 2401 (R 1646, U
Benic, p. jand., d. 7 km. g.,Teius. 429, G 289,E 9, A 28), C 622,
-Galda de sus, Felsogald, (Alba seer. cerc., jud. cerc. *iria, per-
de jos, Teius), S 5737 jc., L [1114] cept. Pancota, trib. Arad, p. tel.,
1118 (R 1118), C 261, seer. cerc. d. 11/2 km. g. Siria.
Benic, jud. cerc. Aiud, percept. G5Itiu, Gildt5, (Alba de jos, Te-
Teius, trib. Alba-lulia, p. u. Beale, ius), S 1816 jc., L [512] 500 (R
d. 12 km. g. Teius. 429, E 6), C 112, secr. cerc.
Gales, Szebengalos, (Sibiu, Siliste), Oiejdea, jud. cerc. Aiud, percept.
S 2886 jc., L [617] 627 (R 627), Teius, trib. A ba. lulia, p. u. Te-
C 215, secr, corn., jud. cerc. gi ius, d. 1 km, g. SAntimbru.
percept. Saliste, trib. Sibiu, p. u. Gambas, Marosgombos, (Alba de
S5liste, d. 3 km. g. Saliste.
Galegti, Nyaradgalfalva, (Mur5s- jos, Aiud), S 855 jc., L [5051 533
Turda, Mural de sus), S 1381 jc., (R 234, U 299), C 112, seer.
L [841] 818 (R 394, U 397,E 9, cerc. Ciumbrud, jud. cerc. Aiud,
A 18), C 180, seer. cerc., jud, percept. Aiudul de sus, trib.
cerc. Mercurea-Niraj, trib. Tg.-
Maras, percept. Erneul mare, p. Alba lulls, p. u. Aiud, d. 514 km.
u. Mercurea-Nfraj, trib. Sibiu, p. u. g. Aiud.
Salisto, d. 3 km. g. SAnvAsii. Gambut, Gombostelke, (Alba de
,GAIgAu. Almisgalgo, (Salaj, jibou), jos, Ocna-Murasulu1), S 1725 jc.,
S 2954 jc., L [1186] 1193 (R 1181, L [715] 629 (R 629), C 153, seer.
E 12), C 226, seer. cerc. Che- cerc. Bichis, jud. cerc. si percept.
chis, jud. cerc. gi percept. jibou, Uioara, trib, Alba-lulia, p u.
trib. Zalau, p. u. Chechis, d. 6 d. 19 km. g. Ludosul de
km. g. Surduc. Mural.
www.dacoromanica.ro
111

Ganfalau, Vimosgalfalva, (Tar- 840 (R h40),' C 169, secret care.


nava mica, DiciosAnmartin), S Garbova de jos, jud. cerc. Aiud,
3308 jc., L [1c69] 1562 (R 293, percept. Riudul de sus, tribun._
U 1181, E 26, A 62), C 317, Alba lulia, p. u. Aiud, d. 11 km.
secr. cerc., jud. cerc. Diciosan- g. Aiud.
martin, percept. Seuca. trib. lbas- Garboval, Gerb6cz, (Caras-Sev.,
falau, p. u. Diciosanmartin, g. Bozovici), 8 9444 jc., L [18561
loc. 1560 (R 1558, U 1, G 1), C397,
Gantaga, Gonczago, (Hunedoara, secret cerc. Bania, jud. cere- tii
Hateg), S 3055 jc., L [478] 451 percept. Bozovici, tribun. Caran-
(R 445. U 6), C 124, seer. cerc. sebes, p. u. Ban* d. 28 km. g
Bretea romani, jud. cerc Hateg, Anina.
percept. Rusii, trib. Deva, p. u. Garbovita, Kozeporb6, (Alba de
Bretea rom., d. 5 km. g. Bretea jos, Aiud), S 737 jc., L [433] 438
Streiului. (R 438), C 87, secr. cerc. Gar-
Garbau, Magyargorb6, (Cojocna, boys de jos, jud. cerc. Aiud, per-
Cluj), S 2540 jc., L [693] 722 cept. Aiudul de sus, trib. Alba -
(R 646, U 42, E 16, A 18), C lulia, p. u. Aiud. d. 9 km. g.
152, secr. cerc., jud. cerc. si trib. Rind.
Cluj, percept. Nadasel, p., g. loc. Garceni, Szilagyg6rcs5n, (SMaj,
GarbIu, DesorbO, (SolnocrDob., Zalau), S2376 jc., L [1068] 1128
Dej), S 3345 jc., L [1019] 951 (R 442, U 678, G 1, E 7), C 240,
(R 942,E 9), C 224, seer. cerc. seer. cerc. Cristur, jud. cerc. gi
Caseiu, jud. cerc. trib. si per-
cepr. Dej, p. u. Dej, d. 18 km. trib. Zalau, percept. Borla, p., d.
g Dej 5 km. g. Tigani.
Garbou-muncel, Hegykoz, (Sol- Garciu, G6rocsfalva, (Ciuc, Merc -
nocDobaca, Ciachi-Garbou), S Ciuc), S 2257 jc., L [474] 459
1083 jc., L [335] 344 (R 342, E (R 459), C 115, seer. cerc. Racul,
3), C 67, seer. cerc. Cristo lt, jud. cerc. Mercurea-Ciuc, percept.
jud. cerc. si percept. Ciachi Frumoasa, tribun. Brasov, p. u.
Garbou, trib. Dej, p. u. Surduc, Racul, g. lac.
d. 7 km. g. Surduc. Gardani,Gardanfalva, (SA laj, Cehul
Garbova, Szaszorbo, (Sibiu, Mer- silvaniei), S 2838 jc., L [946] 892
curea), S 7065 jc., L [1874] 1918
(R 994, G 924), C 434, secr. (R 832, U 26, G 1, E 33), C 203,
corn., jud. cerc.si percept. Mercu secret. cerc. Salsig, jud. cerc.
rea, trib. Sibiu, p., d. 7 km. g. Cehul silv., percept. Basesti, trib.
Mercurea. Zalau, p. u. Salsig, d. 10 km. g.
Garbova de jos, Alsoorbo, (Alba Siiimeghiu.
- de jos, Aiud), S 2422 jc., L [658] GArliste, Gerlistye, (Caras-Severin,
752 (R 752), C 149, secr cerc., Recital. S 4645 jc L [1632] 1477
jud. cerc. Aiud, percept. Aiudul (R 1469, U 1,G 1, E4, A 2), C
de sus, trib. Alba lnlia, 373, secr. cerc. Goruia, jud. cerc.
p. u.
Aiud, d. 61/2 km. g. Teius Oravita montana, percept. Resita,
Garbova de sus, Fels6orb6. (Ribs tribun. Lugoj, p. u. Crusova, g.
de jos, Aiud), S 1928 jc., L [831] loc.
www.dacoromanica.ro
112

Gamic, Szorenybuzas, (Caras-Sev., Glfuricea, Gauricsa, (Hunedoara


Moldova noun), S 4100 jc., L Hateg), S 354 jc., L [269] 236
[1048] 908 (R 1, U 5, A 902), C (R 231, A 5), C 58, secr. cerc.
175, secr. cerc., jud. cerc.Orsova, FArcadinul de sus, jud. cerc. Si
percept. Moldova noun, trib. Ca- percept. Hateg, trib. Deva, p. u.
ransebes, p. u. Moldova veche, Hateg, d. 71/2 km. g. Hateg.
d. 10 km. Moldova veche port la Gavojdia, Gavosdia, (Cara$Sev.,
Dunare. Timis), 5 4409 jc., L [14921 1170
Gastrade, Gesztragy, (Cojocna, (R 1008, U 55, G 73,E 34), C
Gi Inu), S 658 jc., L [259] 203 251, secret. cerc., jud. cerc. $i
(R 203), C 46, seer. cerc. CApu trib Lugoj, percept. Sacul, p. tel.,
sul mare, jud. cerc. si trib. Cluj, g. loc.
per cept. Gil Au, p. u. Capusul mare, Gavosdia = Govosdia (Brad).
d. 6 km. g. Garbou. Gavosdia = Govasdia (Hunedoara)
Glitaia, Gatalya, (Timis Torontal, Geaca = Giaca.
Deta), S 7919 jc., L [3503] 3171 Gelmar = Gielmar.
(R 1104, U 1605, G 304,E 35, Genetea,Genyete,(Bihor,Marghlta),
A 123), C 614, sect. corn., jud. S 2213 jc., L [591] 590 (R 577,
cerc. Deta, trib. Timisoara, per- U 13), C 93, secret. cerc. Chet
cept., p., g. loc. jud. (ere. si percept. Marghita,
trib. Oradea mare, p. u. Chet, d.
Gannoasa, Erdohlt, (Hunedoara, 6 km. g. Marghita.
Hunedoara), S 2356 jc, L [487] Gent, Genes, (Satmar, Careii marl),
383 (R 383), C 103, secret. cerc. S 6020 jc., L [1521] 1405 (R
Pestisul mic, jud. cerc. si per- 466, U 818 G 88,E 10, A 23),
cept Hunedoara t tb. Deva, p. C 240, secret corn., jud. cerc.
u. Hunedoara, d. 17 km. g. Hu- Careii marl, trib. Satmar, percept.
nedoara Moftinul mic, p., d. 5 km. g
Gaura, Mvargora, (Satmar, Scn- Careii marl.
cuta mare, S 1745 jc, L [724] Geoagiu, Gagy,(Odorheiu Cristur),
712 (R 691, E 17, A 4), C 170, S 2312 jc., L [650] 6i5 (R 4, LI
seer. cerc jud. cerc. si percept. , 602, E 9), C 155, secret. cerc.
§orncuta mare, trib, SAtmar, p., PivrAmesti, jud. cerc. si percept.
p. jand., d. 9 km. g. omcuta Cristur, trib. Odorheiu, p., d. 12
mare. km. g. Cristur.
Gaureni, Ompolyszada, (Alba de Geoagiul de jos, Algybgyalfalu,
jos, Igh'u), S 1656 jc., L [336] (Hunedoara, Geoagiul de jos), S
325 (R 323, U 2), C 75, secret. 6528 jc., L [2763] 2690 (R 2378,
cerc. Metes, jud. cerc. si tribun. U 171, G 33, E 101, A 7), C
Alba - Julia, percept. Ighlu, p. u. 563, seer. cerc., pret., trib. Deva,
Mete$, g. loc. percept, s. jand., p. tel., d. 10
GAureni, Gaureny, (Bistrita-NA- km. g Orastie.
saud, Nasat.d), S 3081 jc., L Geoagiul de sus, Felgyogy, (Alba
[461] 430 (R 430), C 89, secret. de jos, Teius), 8 5182 jc., L
cerc. Zagra, jud. cerc. 5i per- [1584] 1434 (R 1434), C 353,
cept. NasAud, tribun. Bistrita, secr. cerc. Giomal, jud. cerc. Aiud,
p. u. Zagra, d. 15 km. g. Nimi- percept Teius, trib. Alba-lulia,
gea ung. p. u. Teius, d. 10 km. g. Teius.

www.dacoromanica.ro
113

Geoge1 = Valea-Geoagiului. trib, Deva, p. tel,, d. 3 km.. g


Geomal = Giomal. Rachisoara.
Gepis, Olahgyepes, (Bihor, Tinca), Ghereseni, = GAlaseni.
S 3227 jc., L [722] 879 (R 873, Gheiiw a, Gelencze, (Treiscaune,
E 6f, C 171, secret. cerc. Husa- Covasna), S 23 083 jc., L [3663)
sal), jud, cerc. si percept. Tinca, 3274 (R 148, U 3051, G 12, E 5,
trib. Oradea-mare, p. u. Tinca, A 58), C 652, secr. com., jud.
d. 12 km. g. Tinca. cerc. Tg.-SAcuesc, percept. Co-
Gepiu, Gyapiu, (Bihor, Cefa), S 7703 vasna, trib. Brasov, p. tel., d. 7
jc., L [1621] 1654 (R 1426, U km. g Imeni.
203, E 18, A 7), E 136, secret. Ghenci = Gent.
com., jud. cerc. Salonta mare, Gheorgheni, GyergyBszentmiklos,
percept. Cefd, trib. Oradea-mare, (Clue, Oras), S 85387 jc., L [8905]
p., g. loc. 8820 (R 466, U 7994, G 29, E
aerausa, Olabgyurils, (Satmar, 270, A 611, C 1462, pret., jud,
cerc., percept,, trib. Brasov, pl.
Arded', S 4747 jc., L [849] 938 jand., p. tel., g. loc.
(R 844, U 56, G 7, E. 17, A 14), Ghepes = Gepis.
C 160, secret. cerc. Meka, jud. Gherac = Ghiarac.
cerc. Arded, percept. Hemorodul Gher deal, Gerdaly, (Tarnava mare,
de jos, trib. Satmar, p. u. Media, Cincu mare), S 2682 jc., L [353]
d. ,3 km. g. Arded. 351 (R 135, G 216), C 90, seer.
Gertiamos, Gyertyamos, (Timi$- cerc. Toarcla, jud. cerc. Agnita,
Torontai, Periamos), S 4635 jc., percept. Cincul mare, trib. Ibas-
L [27:75] 2695 (R 8, G 2629, A falau, p. u. Buie, d. 10 km. g.
58), C 580, secr. corm, .jud cerc. Besimbac.
Sannicolaul mare, percept., trib. Gherla, Szamosujvar, (Solnoc-Do-
Timisoara, p. tel., g. loc. baca, Oras), S 1687 jc,, L [6857]
Gheghie, Korosgegeny, (Bihor, 6561 (R 2585, U 2038, G 48, E
Aiesci, S 775 jc., L [201] 226 1041, A 849), C 968, pret., episc.
(R 201, U 5, G 10,E 10), C 54, gr. cat., jud. cerc , percept., trib..
secret. cerc. Borozel, jud cerc. Dej, s. jand., p. tel., g. loc
Alesd, percept. Vad, trib. Oradea- Gherman, Ermeny, (Timis-Toron.,
mare, p. u. Vad, d. 6 km. g. Deta), S 2745 jc., L [664] 563 (R
Vad. 525, U 29, E 3, A 6), C 152,
theta, Marosgerse, (Alba de Jos, secr. cerc. Percosova, jud. cerc.
Ocna-MurAsului), S 3072 jc., L Deta, percept. GrItaia, trib. Timi.
[1394] 1463 (R 1007, U 443, G soara, p. u. Moravita, d. 7 km.
4, E 9), C 273, sect. cerc. Atin- g. Moravita.
tig, jud. cerc. si percept. Uioara, Ghernesig = Gornesti.
tribun. Alba lulia, p. u. Ludgul Ghero-Osorheiu = Osorheiu.
de Muras, d. 6 km. g. Ludosul Gheroff-DangAu = Dangau-mic,
de Muras. Gherta mare, Namercze, (Sat-
Ghelar, Gyalar, (Hunedoara, Hu- mar, Ugocia), S 2756 jc., L [1010]
nedoara), S 5210 jc., L [1900] 845 (R 808,E 37), C 254, secr.
1702 (R 1424. U 167, G 63, E cerc. Gherta mica, jud, cerc. si
17. A 31f, C 369, seer. cerc., 'percept. Halmeu, trib. Sittmar,
jud. cerc. Hunedoara, percept., p. u, 'Furl d. 18 km. g. Halmeu.
P1/4PonarulTransitvanlet, partea R.

www.dacoromanica.ro
114

Gherta mica, Kisgercze, (Satmar, cerc. §i percept. Agnita, trib.


Ugocia), S 4812 jc, L [1739] lbagalAu, p , d. 8 km. g Altina.
1474 (R 1434, U 5, E 35), C 254, Ghijasa de sus, Fels8gezes, (Mr-
secr. cerc., jud. cerc. si percept. nava-mare, Agnita;, S 2715 jc.,
Halmeu, arib. Satmar, p. u. Turt, L [828] 840 (R 828, U 6, E 6),
d. 22 km. g. Halmeu. C 158, seer. cerc., jud. cerc. §i
Gherteni§, Gertenyes, (Timis Tor., percept. Agnita, trib. lbagalAu,
Deta). S 5616 jc, L [1560] 1422 p., d. 10 km. g. Bendorf.
R 1170, U 125, G 75, E 3, fi 49), Ghilad, Gilad, (Timis - Torontal,
C 288, seer. com , jud. cerc. Deta,, Ciacova), S 16003 jc., L [3902]
percept. Gataia, trib. Timipara, 3480, (R 2407, U 671, G 358, t
p., g. log 5, A 39), C 747, secr, corn., jud.
Ghiarac, Erclogyarak, (Bihor, Sa- ce.c 4i percept. Ciacova, trib.
lonta mare), S 6853 jc., L [2002] Timisoara, p. tel., g. loc.
1929 (R 303, U 1620, G 2, E 4), Ghitnbav, Vidombak, (Grapy,
C 269, secr. corn , jud. cerc. si Barsa de sus), S 4285 jc., L
percept. Salonta mare, till,. Ora- [1629] 1660 (R 569, U 53, G
dea mare, p., g. loc. 1036, A 2), C 336. secr. corn.,
jud. cerc. si trib. Brasov, per-
Ghida, BerettyOdida, (Bihor. Mar- cept. Codlea, p. eel., g. loc.
ghtta); 5 1157 jc., L [343] 329 Ghitne*-FAget, Gyimesbiikk, (Ciuc,
(R 303, U 15, E 11), C 52, secr. Ghimes), S 10323 jc., L [5456]
cerc. Suiug, jud. cerc. si percept. 5346 (R 2542, U 2660, G 18, E
Marghita, trib. Oradea mare, p. u. 123, A 3), C 991, seer. com.,
Marghita, d. 3 km. g. Salclabagiu. jud. cerc. Mercurea -Ciuc, per-
Ghidani, Szatmarzsadany, (SAtmar. cept. Frumoasa, trib. Brasov, p.
Satmar), S 3365 jc., L [1568] tel., g. loc.
1431 (R 1365, U 24 G 2, E 40), Ghinda, Vinda, (BistrIta-Nasaud,
C 220, secr. corn , jud. cerc. si lad), S 3457 jc.,'L [503] 482 (R
trib. Satmar, percept. Moftinu 81, G 295,E 4, A 102), C 110,
m c, p. tel., g. loc. secr. cerc. Jelna, jud. cerc. sl
Ghiclfalgu,Ghidofalva,(Treiscaune, trib. Bistrita, percept. Borgo
Sf.-Gheorghe), S 3289 jc., L [925] prund, p. u Bistrita, d. 8 km.
851 (R 5, U 844, G 2), C 255, g. Bistrita.
secr. cerc , jud. ,cerc. Sfantul- Ghindari, Makfalva,(MurAsliurda,
Gheorghe,percept.Bor§neul-mare, Sereda), S 3699 jc ; L [1821]
trib. Brasov, p., d. 7 km, g. 1737 (R 15, U 1734, E 5, A 3),
Boro§neul mare. C 456, secr. cerc., jud. cerc.
Ghighiseni, G;yegyeseni, (Bihor, Mercurea - Niraj, percept. San-
V,A4cAu), S 6110 jc., L [1514] georgiu Padureni, trib. Tg.-Murit$,
1011 (R 999,E 12), C 184, secr, p., g. loc.
cerc. Rieni, jud. cerc. sl percept. Ghinesti, Geges, (MurAs-Turda,
Vaicau. trib. Oradea mare, p. u. Sereda), S.1956 jc., L 1656] 631
Rieni, d. 5 km. t.7 Rieni. ( EJ 631), C 165, seer. cerc. Ghin-
Ghijasa do jos, Alsogezes, (Tar, dari, jud cerc. Mercurea-Niraj,
nava mare. Agnita), S 2327 jc, percept. SAngeorgiu - PAdureni,
L [719] 644 (R 643, G 1), C 152, trib. Tg.-MurA4, p. u Ghindari,
secr, cerc. Ghijasa de sus, jud. d 6 km. g. Ghindari.

www.dacoromanica.ro
115

Ghiolli, G5cz, (Solnoc Dobaca, cept. Santau, trib. ZAlau, - u.


Cheuchi5), S 1764 jc., L [569] Metent, d. 10 km. g 560; ani.
565 (R 495, U 41, E 29), C 125, Ghirolt, Girolt, (Solnoc -Dobaca,
sect. cerc. Santioana, jud cerc. Gherla), S 2791 jc., 1 1917] 769
Gherla, percept. Cheuchi5, trib, (R 697, U 62, E 10), C 198, sect.
Dej, p. u.. 'raga, d. 18 km. g. cerc. Chiced, jud. cere. Gherla,
Gherla. percept. 1clodul-mare, trib. Dej,
Ghioroc - Gioroc p. u. Iclodulmare, d. 9 km. g.
Chlpe$, Gyepes, (Odorheiu, Oc- Iclod.
land), S 3613 jc., L [578] 518 Ghizela, GTzellafalva, (Timis-Tor,
.(R 1, U 513,E 3, /i 1), C 144, Reca5), 5 2546 jc., L [1482] 1317
sea. cerc. Aldea, jud. cerc. $i (R 11, U 333, G .973), C 329,
trib. Odorheiu, percept. Ocland, sea. cerc 1iisia5, jud. cerc Re-
p. u. Ocland, d. 18 km. g. Cata. ca5, percept. Belint, trib. Timi-
Chirbom = Girbom. 5oara, p , d. 12 km. g. Belint.
Ghlri$, flranyosgyeres, (Turd a- Giaca, Gyeke, (Cojocna, Sarma5),
Aries, Turda), S 2988 jc., L [1815] S 4023 lc, L [839] 774 (R 582,
2122 (R 821, U 882, G 15,E 151, U 136, E 23, li 33), C 203, secr.
A 253), C 364, a ecr. cerc., jud. cerc. CAtina, jud. cerc. Mociu,
cerc. si trib. Turda, percept. Agar- percept. Sarma$, trib. Cluj, p u.
bieiu, p., g. loc. Mociu, d. 10 km. g. Tagul mare,
Chiripl roman, Mez5gyeres, Giaco5, Gyakos, (TarnavamicA,
(Cojocna, Mociu), S 1521 jc., L lba5falAu), S 1289 jc., L [373]
[468] 510 (R 439, U 59,E 12), 457 (R 410, G 45,E 2), C 83,
secr. cerc. Alma, jud,, cerc. per-
C 109, sect. cerc. Su at, jud. cerc. cept. $i trib. lba5falau, p.u. lbw
$1 percept. Mociu, trib. Cluj, p. falAu, d. 10 km g. lba5falAu.
u. Mociu, d. 20 km. g. Apahida. Gialacuta, Gyalakuta, iflunedoara,
Ghiri$ Sancraiu, Gyeresszent- Ilia), S 1229 jc., L [357] 310 (R
kiraly, (Turdaarre$, Turda), S 310). C 80, sect. cerc. Furcoara,
1896 jc., L [704] 632 (R 442, U jud. cerc. $i percept. Ilia, tribun.
100,E 13, fi 97), C 119, secr. lieva, p. u. Ilia, d. 12 km. g.
cerc. Ghiris, jud. cerc. 51 trib. Branisca.
Turda, percept. Agarbiciu, p. u. Gichi5u1 de jos, AlsOgyekenyes,
Ghiris, d. 1 km. g. loc. (Campul (Solnoc Dobaca, Dej , S 1992 jc.,
lui Mihai). L [552] 613 (R 582, U 27,
Ghiroda, Gy5r6d,(Timi5Torontal, E 4), C 128, secret. cerc., jud.
Centrals), S 4159 jc., L [1419] cerc., percept. §i tribun. Dej, p.
1214 (R 708, U 437, G 42, E 13, jand., p. tel., d. 8 km. g. Dej.
A 14), C 212, seer. cerc. Reme- Gichi5u1 de sus, Fels6gyekenyes,
tea, jud. cerc. $i trib. Timi5oara, (Solnoc-DobAca, Dej), 5 1020 jc
percept.. Fraidorf, p. u Remetea, L [468] 45/ (R 450, E 7), C 97,
g. loc. seer. cerc. Gichisul 'de jos, jud.
Ghirolt, Ergirolt, (Sala,. Ta5nad), cerc. percept. $i trib. Dej, p. u.
S 1915 jc, L [516] 453 (R 400, Gichi5u1 de jos, d. 14 km. g.
U 54 E 4), C 74, secr. cerc. Dej.
CIU14, jud. cerc. TA5nad, per- Gidani a Ghidani.
www.dacoromanica.ro
116

(Belmar, Gy'almar, (liunedoara, trb. alau, p. u. Supurul di jos,


Orbstie, S 708 jc., L [381] 370 d. 5 km, g Supurul de jos.
(R 360, U 5, G 5), .0 80, secret. Girbom, Olahgorbo, (Alba de Jos-,
cerc. Bintinti, jud. cerc. OrAstie, Ocna Sibitoui), S 3714 jc., L
percept. Cudgir, trib. Deva, p. u. [1276] 1255 (R 1246, E 7, ft 2),
Orastie, d. 4 km. g. Bintinti. C 340, secr. cerc. Vingard, jud
Gier,Gyer,(Timis-Torontal,Modos), cerc. si trib. Alba lulia. percept.
U 4565 jc., L [1281] 1680 (R 32, Ocna $Ibiului, p. u. Vingard, d..
U 414, G 580. A 354), C 251, 16 km. g. Cunta.
secr. corn , jud. cerc. 5i percept. Gir4, K8r6sEyeres, (Bator,. Cen-
Modos, tv ib1.n. Timisoara, p., g trala. S 7703 jc., L [1932] 1722
loc. (R 1595, U 111, E-14,11 2), C 256,
Gnu, Gyilu, (Cojocna, GilAu), S secr. cerc. Tarian, jud. cerc. sio
9165 jc., L [2972] 3117 (R 2005, trib. Oradea-mare, percept. Pis
U 1008, G 9, E 89, A 6), C 668, copiaip. u. Tarian, g loc.
secret. corn., pret, jud cerc, si Girls, Feketegyoros, ( Bihor, Tinca).
trib. Cluj, percept., p. tel,,. d. 17 S 4002 jc , L [1339] 1381 (R 1311'.;
km. g Cluj. U 37,E 3, A 30), C 186, secr.
Gilvaci, Giivacs, (Satmar, Cara- cerc. Belfire, jud. cerc. si per-
marl), S 2335 jc., L [663] 663 cept, Tinca, trib. Oradea-mare,
.

(R 131, U 37, G 491. E 4), C p d. 9 km. g. Tinca.


80, secret. cerc. Moftinul mare Girisa mare, Geres, (Satmar,
; jud. cerc Careii mari, trib. Sat-) Arded), S 2625 jc., L [104] 972'
I mar, 'peept.
rc. Moftinul mic, p. u. (R 49, U 86u, G 16, E 47, C
Moftinul mare, g. loc. 231, 'seer cerc., jud. cerc. si per
Ginta, Gyanta, (Bihor, Tinca), S cept. Arded, trib. Sitmar, p.,
2766 lc., L [2043] 1947 (R 476, 8 km. g. Arded.
U 1432, G 1, E 31, fi 7), C 497, Giroc, Gyfireg, (Timis-Torontal,
secr. cerc., jud cerc. si percept. CentralA), S 6307 jd., L [23611
Tinca, trib. Oradea mare, p., g. 2119 (R 1823, U 96, G 179, 0,
loc. 13, A 8), C 519, secr. corn., jud.
Giomal, Diomil, (Alba de Jos, cerc. si trib. Timisoara, percept.
Teius), S 2281 jc., L [975] 922 Fraidorf, p. tel., g. loc.
(R 922), C 245, secr. erc., jud. Girolt = Ghirolt.
cerc, Aiud, percept. Teius; trib. Giula, Kolozsgyula, ( Cojocna,
Nba Julia, p. u. Teius, d. 9 km. Borsa.), S 2823 jc., L [784] 837
g. Teius, (R 764, U 64,E 5, A 4), C 1'78,.
Gioroc, Gyorok, (Arad, Arad), S secr, i cerc., jud. cerc. si trib..
2041 jc., L [2392] 1989 (R 564, Cluj,. percept. Bursa, p. u. Bursa.
U 1277, G 78, l 32, A 38), C d. 12 km. g. Valasut Bontida. .

.444. secr. corn., jud. cerc. si trib. Giula=Ciula (Solnoc-Dobtica, Ile-


,Arad, percept. Micidaca, p. tel, andamare).
g. loc. Giulatelec, Gyulatelke, (Cojocna,
Giorocuta, GirOkuta; (SAlaj, Tas- Mociu), S 2542 jc., L [528] 566
nad), S 2764 jc., L [744] 710 (R (R 508, U 58), C 107, sect. cerc.,,'
682., U 5, E 22, A 1). C 165, jud cerc. si percept. Mociu, trib-.
secr. cerc. Supurul de sus, jud. Cluj, p. u. Valasut, d. 12 km g,.
.cerc. Tasnad, percept. Sarmasag, Valasut-Bontida.

www.dacoromanica.ro
117

fafulatelep, Gyulatelep, (Caras- Giungl, Gy5ngy, (Satmar, Arded),.


SeVerin, 11-m0, S 1452 fc L S 1993 jc., L [730] 705 (R 556,
[419] 424 (R 2, U 3, G 409, /A U 4,' G 126, E 19), C 134, secr,
10), C 92, secr. cerc. Ebendorf, cerc. Ghiri§a mare, jud. cerc. si
jud. cerc. pi trib. Lugoj, percept. percept Arded, trib. Satmar, p.
Sacul, p. u. Sacul, d. 5 km. g. u. Ghlrip-mare, d. 6 km. g. Aca$.
Sacul. GlurfalAu, Gytirgyfalva, (Cojocna,
Qiuta VAr§and, Gyulavarsand, Cojocna), S 2518 jc., L [2087j
(Arad, Chi*ineu), S 8576 jc., L 1823 (R 217, U 1606), C 347,
P8021 2664 (R 2078, U 565, G secr. cerc. Pata, jud. cerc. t)1
6, E 15), C 508, secr. corn. jud. trib. CItg, percept. Cojocna, p. u.
cerc. Chi§ineu, percept. Socodor, Cojocna, d, 12 km. g. Cluj.
trib, Arad, p., d. 12 km. g. Otlaca. Giurgeu SAnmiclau = Gheor-
4iule§t1, Maragyulafalva, (Mara gheni,
mural, Sugatag , S 5511 jc., L Giurgeu;Sarhegy=LAzarea.
[1821] 2021 (R 1799, U 15, E
207), C 499, secr. cerc., jud. Giurgeu - Teker5patak = Vales
cerc. gi trib. Sighet, percept. strAcnb a.
Ocna.*ugatag, p. u. Berbegi, d. Giurtelecul Hododului, Hadad
15 km. g, Sighet. gyortelek, "(Salaj, S
40Thlita, Gyulat6, (Arad, Radna), 2411 jc., L [1301] 1185 iR 1176,
S 4058 jc., L,[1148] 1081 (R 1057, E 9), C 259, secr. cerc. Leleiu,
U i 6, E 8), C 270, ecr. cerc. jud. cerc. §i percept Cehul-silv.
TotvAradia, jud. cerc. Maria trib Zalau, p. u. Leleiu, d..) 6
Radna, percept. Soborin, trib- km. g. Cehul-silvaniet.
Arad, p. u. Totvaradia, -d. 2 km. Giurfelecul -5imleului, Somly6-
g. Vdradia. gyortelek, (Salaj,
iuln, Gyulits, (Tarnava c mica, niei), S 2149 jc., L [1322] 1395
lernut), S 1725 jc., L [555] 551 (R 1295, U 80, E 20), C 289,
(R 483, U 51, E 4, f1 13), C
secr, cerc. Hidig, jud. cerc. 5irn-
104, secr cerc. Ogra, jud. cerc.
D ciosanmartin, trib. lbagalau, leul Silv., trib. Zalau, percept.
percept. lernut, p. u. Ogra, d. 7 Sarma5ag, p. u. Hidig, d. 6 km.
km. g. Sanpaul, g SArmapg.
iulvAz, Torontalgy0lvesz, (Timi$- Gladna moniana, Galadnatdnya,
Torontal, Modo). S 4820 jc., L (CarasSeverin, Faget), S 4393
[1467] .1381 (R 914 U 45, G 404, jc., L [317] 283 (R 263, G 20),
E 6, A 12), C 330, secr. corn., C 82, secr. cerc. Gladna rom.,
cerc. Modo§, percept. Peciul jud. cerc. FAget, percept. Curtea,
nou, trib. Timivara, p. tel., g. loc. trib. Lugoj, p. u. Faget, d. 15 km,
Giumelci§, Gyilmolcsenes, (SAlaj, g. Faget.
Crasna), S 6836 jc., L [1448] Gladna romans, Galadna, (Carn
1517 (R 1197, U 8, E 26, IA 286), Severin, FAget), S 3991 jc.,. L
C 304, secr. -cerc., jud. cerc. [152] 684 (R 667, U 8, G 3, A
Simleul silv., percept. Crasna, 61, C 165, seer. cerc., jud. cerc.
trib. Zalau, p., d. 11 km, g. Na- Faget, percept Curtea, trib. Lugoj,
ofalau. p. u. Faget, d. 17 km. g. Paget.

www.dacoromanica.ro
118

Olt-jarie, Gorg6nyilvegcsilr, (Mu- cerc., jud. cerc. Vioeul de sus,.


ras-Turda Reghinul de jos), S percept. Rozavlea, trib. Sighet,.
4765 jc., L [1254] 1287 (R 204; p u. Stramtura, d. 33 km. g,
U 1083), C 246, secr. cerc. Gur- Sighet
ghiu, jud. cerc. Reghinul sas., Glod, Szamossosmez6, (Solnoc-
trib. Tg.-Murao, percept. Gurghiu, Dobaca, ileanda mare), S 3004 jc.,
d. 25 km. g. Reghinul sas. L [825] 720 (R 652, U 13,E 35),
Glamboaca, Novakfalva, (Carao- C 200, secr. cerc., jud. cerc. si.
Severin. Caransebeo), S 7376 jc , percept. Ileanda mare, -trib. Del,
L [2224] 2168 (R 2108, U 6, G p. u, GalgAu, g. loc.
29, E 14, li 11), C 452, seer. Glodeni, Marossarpatak, (Mut-4-
cerc. Ohaba-Bistra, jud. cerc. of Turd a, Murho'cle sus), S 3867 jc.,
trib. Caransebeo, percept. Obreja, L [1527] 1541 (R 234, U 1092,
p. u. Ferdinandsberg, g. loc. G 17,E 13, A 185), C 300, sea.
Glamboaca, Ghmboka. (Sibiu, cerc., jud. cerc. oj trib. Tg..Murao
Nocrich), S 1820 jc., L [475] 466 percept. Erneul mare, p. u. oi d.
(R 466), C 110, seer. corn., jud. 2 km. g. Dumbravioara.
,cerc. of percept. Nocrich, trib. Glodghileoti, Glodgilesd, (Hune-
Sibiu, p. u. Porumbacul de jos, doara. ilia), S 2997 jc., L [827F
d. 2 km. g. Porumbacul de jos. 565 (R 561, U 2; E 2), C 164,
Gledin, Gledeny, (Bistrita-Nasfiud, secr. cerc. Burjuc, jud. cerc. Ilia,
Beineu), S 7197 jc., L [962] 918 percept. Zam, trib. Deva, p. u.
(R 859,E 13, A 46), C 231, sccr. Zam, d. 4 km. g. Zam
cerc. Monor, jud cerc. $i trib.
Bistrita, percept,*ieul-mare, p. u. biogov5t, Othalom, (Arad, Arad),
Sieul mare, d. 10 km. g. Surduc. S 7517 lc., L [4685] 4450 (R 360,
Globucraiova1lciskiralymez8, (Ca- U 91, G 3999), C 792, secr, corn.,
rao-Severin, Oroova), S 2603 jc., jud. cerc. si trib. Arad, percept.
L [861] 814 (R 814), C 195, secr, Micalaca, p. tel., g. loc.
cerc. lablanita, jud. cerc. Oroova, GlogovAt, Kisgalgocz, (Tarnava-
percept. Mehadia, trib. Caran- mica, Hususau), S 1698 jc , L [50911
sebeo, p. u. Mehadia, d. 6 km. 490 (R 484, G 6), C 118, secr.
g. Cruoovati- cerc. Hususau, jud. cerc Blaj,
GloburAu, Golbor, (Carao-Severin, percept. Hususau, trib. Alba- lulia,
Orsova), S 2497 jc., L [685] 588 p. u. Hususau, d. 5. km. g.
(R 588), C 23, secr. cerc. Plugova, Hususiu.
jud. cerc. OroOva, percept. Me- Godine0i, Godineod, (Hunedoara
hadia, trib. Caransebes p. u. Ilia), S 3369 jc., L [829] 666 (R
Mehadia, d 12 km. g. Mehadia. 666), C 163, secr. cerc, Burjuc,
Clod, Glod, (Hunedoara, Geoagiul jud. cerc. Ilia, percept. Zam, trib.
de jos), S 1718 jc., L [441] 416 Deva, p. u Zam, d. 10 km: g.
,

(R 416), C 103, secr. cerc. Almaoul Zam. .

mare, jud. cerc. Geoagiul de jos, Gogan, Gogan, (Tarnava mica,


percept. Baba, trib. Deva, p. u. lbasfalfiu), S 1142 jc., L [413k
Zlatna, d. 12 km. g. Zlatna. 406 (R 175, U 231), C 1 i5, s!cr.
Clod, G16d, (Maramurao Drago- cerc., jud. cerc. trib. 5i percept
miresti), S 3483 jc, L [1021] 981 aofalau, p., d. 12 km. g. lbas-
(R 723, E 225, A 1), C 240, secr. falau.

www.dacoromanica.ro
119

Goganvarolea,G6ganvaralia.(TAr- C 154, secr. cerc. Poiana


nava mica, lbastaihu), S 2058 jc., jud. cerc. si percept. Ileanda-mare,
L [808] 759 (R 135, U 616, G bib. Deb p. u. Galgau, d. 7 km.
1, E 7), C )09, secr. cerc. Gc- g. Ghlgau.
gan, jud. cerc. percept. si trib. Go hatea, Gothatja (Hunedoara,
lbasfaiAu, p. u. Gogan, d. 14 Ilia), S 1628 jc. L [522] 482
km. g. lbasfalau. (R 482), C 126, sec;.. cerc. Gura-
Goize§ti, Gojcsfalva, (Caras Sev., sada, jud. cecr. Ilia, percept.
Fhget), S 906 jc., L [181] 180 Zam, bib. Deva, p. u. Gura-
(R 180), C 40, secr. cerc. To sada, d. 2 km. g. Gurasada.
mesti, jud. cerc. Faget, percept. Gottlob, Kisosz (Timis Torontal,
Curtea, trib. Lugoj, p. u. Curtea, Periamos), S 6067 jc. L [2017]
d. 8 km. g, Marginea. 2049 (R 63, U 34, G 1900, A 52),
Coles, Golles, (Hunedoara, Hune- C 600, secr. corn., jud. cerc.
doara). S 1043 jc., L [171] 146 Biled, percept, Pesac, trib. Timi-
(R 146), C 30, secr. cerc. Baia soara, p. tel., g. loc.
lui Craiu, jud. cerc. Hunedoara, Govasdia, Govasdia (Hunedoara,
percept. Ghelar, trib. Deva, p. u. Hunedoara), S 55 jc. L [376]
Ghelar, d. 19 km. g. Hunedoara. 413 (R 287, U 50, G 69, E 4,
Golet, Galacs. (Caras-Severin, Ca- A 3), C 107, secr. cerc , jud. cerc.
ransebes), S 6843 jc., L [793] Hunedoara, percept. Ghelar, trib.
750 (R 674, CI 40, G 18, E 6, Deva, p. u. Hunedoara, g. loc.
A 12), C 164, secr. cerc. Buchin, Govosdia, Alsokoves, (Brad, Rad-
jud. cerc. si trib. Caransebes, na)., S 3504 jc., L [708] 637 (1(
percept. Caraasebesul nou, p. u. 634, E 3), C 175, secr. cerc.
Carpa, d. 6 km. g. Valisoara. Totvaradia, jud.cerc.Maria-Radna,
Golomba = Porumbeni. percept. Soborsin, trib. Arad, p. u.
Gornea - Lubcova, Felsolupk6, (Ca- TotvArAdia, d. 5 km. g. Varadia.
ras Severin, Moldova nouA), S Govovlia, Gosd, (Arad, Sebis), S
3113 jc., L [973] 1423 ER 323, 1974 jc. L [513]. 523 (R 499,
U 2, G 12, A 1086), G 200, secr, U 9, A 15), C 123, secr. cerc.
cerc. Sichevita, jud, cerc. Orsova, Sebis, jud. cerc. Buteni, percept.
percept. Moldova-nouh, trib. Ca- Sebis, p. u. Sebis, d. 5 km. g.
ransebes, p. u. Sichevita, port la Sebis.
Dunare. Grabafi, Ga'abos (Timis-Torontal,
SAnnicolau-mare), S 7083 jc.
Gorne§tt, Gernyeszeg, (MurAs- L [2204] 2456 (R 57, U 94,
Turda, Reghinul de jos), S 2473 G 2208, E 2, A 95), C 513, secr.
jc., L [1531] 1525 (R 450, U 1071, corn., jud. cerc.Sfinmicolaul-mare,
E 3, A 1), C 240, secr. cerc. percept. Combos, trib. Timisoara,
Per's, jud. cerc. si percept. Re- p. tel., g. ioc
ghinul sas., trib. Tg. Muris, p.
si g. loc. Gracli§te, Varhely (Hunedoara, Ha-
teg). S 3725 jc. L [1043] 1000
Coruia= Gruia. (R 930, U 29, G 9, A 32). C 240,
Gostila, Csicsogombos, (Solnoc- secr. cerc., jud. cerc. Hateg, per-
Dobaca, Ileanda-mare), S 3298 cept. Pesteana, trib. Deva, p.
jc. L [763] 760 (R 744, E 16), jand., p. tel., g. loc..
www.dacoromanica.ro
120

Gradiste, Gredistye (Hundeoara, Grind-Cristur, Gerendkeresztur,


Gristle), S 77 jc. L [160] 146 (Turda--vies, Ludosul de MurAs).,
(R 133, U 13), C 32, seer. cerc. S 4926 jc., L [13411- 1311 (R 778,
Oristioara de jos, jud. cerc. si U 533), C 300, secr. corn., bud.
percept. Grastie, trib. Deva, p., cerc. si percept. Ludosul de MurAs,
d. 20 km. g. Pui. tribun. Turda, p., d. 12 km. g.
erebenisul de Campie, Meth- Ludosul de Mutts.
Rerebenes, (Turda Aries, Ludosul Croape, Ha ragosalja, (SolnocDob.,
de Muras), S 4512 jc., L [1245] Lapusul ung), S 729 jc., L [1291
1298 (R 1141, U 139, E 18), C 102 (R 102), C 22, secret. cerc.
199, seer. cerc. Sari lia, jud. cerc. ivia§ca, jud. rerc si percept. LA-
si percept. Ludosul de Mulls, pusul unguresc, trib. Dej, p. u.
tribun. Turda, p u. Bandul de Liousul unguresc, d. 30 km. g.
Campie, d. 3 km. g. Bandul de GAlgiu.
Campie. Grohot, Grohot, (Hunedoara, Baia
Greovat, Ger&z, (Caras Severin, de Cris), 3 1376 jc., L [605] 529
Oravita montana), S 4016 jc., L (R 529), C 130, secr. cerc. Ris-
[1745] 1492 (R 1478, G 7, E 3, culita, jud. cerc. si percept. Baia
fi 4), C 406, secret. corn., jud. de Cris. trib. Arad, p. u. Baia de
cerc. $i percept. Oravita mon- Cris, d. 10 km, g. Baia de Cris.
tuna, trib. Lugoj, p. u. Cacova, Grosi, Halmigygoros, (A,rad, Hal-
g.. loc. magar), S 1066 jc., L [260] 251
Grid,Grid, (Figiras, Sercaia), S (R 251), C 44, seer. cerc. Ciuci,
5508 jc., L [1187] 1102 (R 1102), jud. cerc. si percept. Kilmagiu,
C 307, seer. cerc. Parau, jud, tribe Arad, p. u. Ciuci, d. 12. km.
cerc. si percept. $ercaia, trib. Bra- g. Ciuci
sov, p. u. $ercaia, d. 4 km. g. Grosi, Garassa, (Arad, Radna), S
,Sercaia. 6926 jc., L [867] 724, (R 724), c
Grid, Grid, (Hunedoara, OrAstie), 150, seer. cerc. Capruta, jud. cerc.
S 1677 jc., L [588] 538 (R 538), si percept. Maria - Radna, trib.
C 130, secr. cerc. Dancul mare, Arad, p. u. Barzava, d. 14 km.
jud_ cerc. Ori0e, percept. Tur- g. Barzava.
das, trib. Deva, p. u. Gristle, d. Grosi. Totos, (Bihor, Alesd), S
.10 km. g. Calan. 3718 jc., L [729] 774 (R 707,
Grind, Gerend, (Hunedoara, Ilia), U 34, G17, E 16), C 158, seer.
S 159 lc , L [118] 110 (R 109 U cerc., jud. cerc. si percept. Alesd,
1), C 26, secr. cerc, Gura-Dobri, trib. Oradea-mare, p. u. Alesd,
jud. cerc. Ilia, percept. Dobra, d, 9 km. g. fllesd.
trib. Deva, p. u. Laski, d. 1 km. Grosi, T5nk61, (Bihor, Beliu), S
g. Lasata. 5469 jc., L [111b] 1018 (R 1018),
Grind, Gerend, (Tu-da-Aries, Vintul C 210, seer. cerc. Archis, jud.
de sus), S 3927 jc., L [1289] cerc. Tinca, percept. Grosi, trib.
1259 (R 599, U 617, G 2, E 41), Oradea-mare, p. u. Beliu, d, 16
C 280, secr. cerc., jud. cerc. si km. g. Bocsig-Beliu.
tribun. Turda, percept. Vintul de Grosi, Marosgoros, (Caras-Severin,
sus, p., d. 10 km. g. Campia Birchis), S 3887 jc., L [398] 360
Turiii. (R 357, U 3), C 70, seer. cerc_

www.dacoromanica.ro
121

Santesti, jud. cerc. si percept. 505 (U 502, E 3), c C 113 secret.


Faget, trib. Lugoj, p. u. FAget. cerc. Oaia, jud. cerc 41 tribun.
d. 7 km. g. Marginea. Tg. Mulls, percept. Oaia, p. u.
Cirosl = Bos (Hunedoara). Oaia, d 5 km. g. Foi.
Grosi, Thkesbanya, (Satmar Baia Guga, Guga, (Solnoc-Dob., Dej),
mare), S 1726 ic., L [1061] 1041 S 2842 jc., L [444] 395 (R 395),
(R 1019, U 3, E 19), C 223, secr. C 51, secret. cerc CAseiu, jud.
cerc.. Tautii de sus, jud. cerc. cerc , trib. $i percept. Dej, p. u.
Baia mare, percept. Baia Sprie, Dej, d. 18 km. g. Dej.
trib. Satmar, p, u. Tautii de sus, Giulvas = Giulvaz.
d. 6 km. g. Bala mare. Gura-Dobrii, Guradobra, (Hune
Grosi, TOkes, (Solnoc-Doblica, LA- doara, Ilia), S 954 jc., L [0121
pusul ung.,) S 19892 jc., L [1657] 354 (R 281, U 56, G 8, E 9), C
1693 (R 1552, U 30, G 36, E 44,
A 51), C 358, secr. cerc. Suciul 102, secr. cerc., jud. cerc. Ilia,
de sus, jud, cerc. si percept.. percept. Dobra. tribun. Dej, p. u.
Lapusul ung., trib. Dej, p. u. Dobra, d. 1 km. g. Dobra.
Suciul de sus, d. 50 km. g. Gurahont, Honczt3, (Arad, Sebis),
GAlgau. S 2398 jc., L [997] 860 (R 488,
Grosiori=Grosi (Arad, Halmagiu) U 246, G 65,E 60, A 1), C 137,
Gruelaciu Gruelacs, (Hunedoara, secret. cerc, jud. cerc. Butini,
)c- ' 460 jc., L [192] 231 (R trib. Arad, percept. Sebis, p., g.
231), C 54. seer. cerc. Vaiisoara, loc.
jud. cerc. si trib. Deva, percept.Gurani, Gurany (3ihor, VascaP),
Boita, p. u. Boita, d. 21 km. g. S 6919 jc., L [1056] 1031 r(R
Deva. 1015, U 5, G 1, E 10), C 199,
Grukia, Gorony, (Caras. Severin, secr. cerc. Pietroasa, jud. cerc.
Resita), S 2863 jc., L [809] 680 Beius, percept. %rascals, tribun.
(R 674, U 1, G 4 A 1), C 271, Oradea. mare, p. u. Pietroasa, d.
secret. cerc., jud. cerc. Oravita 10 km. g. Sudrigiu.
mont.. percept. Resita, tribun. Guraraului,Gurar6,(Sibiu Stiliste),
Lugoj, p. u. Crasova, d. 12 km. S 16267 jc., L [2694] 2922 (R
2919, A 3), C 681, secret. com.,
g Resita.
Gruilung, Hosszuliget, (Bihor,
Ceica), S 1146 jc , L [334] 378
pi cerc. gi percept. Saliste, trib.
Sibiu, p. u. Oriat, d. 4 km. g.
(R 373,E 5), C 84, secret. cerc. Oriat.
Miclolazuri, jud. cerc. si percept. Gurasada, Guraszada, (Hunedoara,
Ceica, trib. Oradea mare, p. u. Ilia!, S 2239 jc.. L [735] 580 (R
Lazuri, d. 8 km. g. Calea mare. 562, U 18), C 185, secret. cerc.,
Crruin, Grimy, (CarasSev., Lugoj), jud. cerc. Ilia, percept Zam
S 1681 jc., L [905] 753 (R 752, trib. Diva, p. u. Ilia, g. loc.
G 1), C 180, secr. cerc. Costeiu1 Guravaii, Voikahaza, (Arad, 1-161
mare, jud. cerc. $i tribun. Lugoj, magiu), S 1459 jc., L [290] 351
percept. Balint, p. u. Tam, d. (R 351), C 78, secr. cerc. Pies -
12 km. g. Lugoj cuta, jud. cerc. si percept. Hi
Gruisor, Kisgiirgeny, (MurasTurda, magiu, trib. Arad, p.u. Plescuta.,
Mullis de jos), S 936 jc., L [497] g. loc.
www.dacoromanica.ro
122

Gurba, Garba (Arad, lneu), S Guraslaul unguresc, Magyargo.


6629 jc., L [2355] 2066 (R 1997, roszI6, (Sala). LAlau). S 3097 jc.,
U 48, G 5, E 16), C 494, secr. L [804] 586 (R 159, U 424, E 3),
corn., jud. cerc. 5i percept lneu, C 165, secret. cerc. Borla, jud.
trib. Arad. p. u. lneu, d. 10 km. cerc. si tribun. Zalau, percept.
g. lneu. Borla, p. u. Borla, d. 5 km. g.
Ourbediu, Tenkegorbed, (Bihor, Bala.
Tinca), S 7247 jc., L [1710] 1867 Gusterita, Szenterzsibet, (Sibiu,
(R 1551, U 296, E 20), C 430, Sibiu), S 5591 jc., L [1741] 1793
secr. cerc , jud. cerc. §i percept. (R 821, U 16, G 933, A 231, C
Tinca, trib. Oradea-mare, p., d. 350, seer. corn., jud. cerc. si trib.
7 km. g Tinca. Sibiu, percept. Turnisor, p. u.
Gurbe$ti, Gorbesd, (Bihor, Salard), Sibiu, d. 3 km. g. Sibiu.
S 594 jc., L [191] 158 (R 155, Gusu, KIsludas. (Alba de Jos Ocna
E 3), C 47, secret. cerc. Spinu$, Sib.ului), S 2820 jc., L [949j 1047
jud. cerc. Marghita, percept. Sa- (R 627, U 2, G 418), C 209, sect.
lard, tribun. Oradea-mare, p. u. cerc. Pauca, jud. cerc. $i percept_
Rumelia, d. 22 km. g. Tileagd. 0,cna-Sibiului, trib. Alba Iulia, p:
Gurghiu, G5rgenyszentimre, (Mu- u. Ludosul mare, d. 12 km. g.
rAs-Turda, Reghinul de jos), S filpoldul de jos.
5955 jc., L [1817] 1820 (R 714. Gutenbrun,Temeshidegkut,(Timi$-
U 1048, G 12, E 43, A 3), C Torontal, Lipova), 8 6837 jc., L
471, secr. cerc., jud. cerc. Reghi-
[2999] 2776 (R 185, U 25, G
2559, E 4, ft 3), C 752, secret.
nut sasesc, trib. Tg. MurAs, per- corn. si jud. cerc. Lipova, per-
cept., p. tel., d. 9 km. g. ler- cept Alios, tribun. Timisoara, p.
nutel. tel., d. 1 km. g. ZAbrani.

H.
Habic, Hetbiikk, (Mural- Turda, Re- Haghig, Hidveg, (Treiscaune, Aita
ghinul de jos) S 1553 jc., L [664] mare), S 11.099 L [2262] 2353
632 (R 626, .0 2, E 4), C 145, (R 1272, U 1067, G 14), C 620,
secr. cerc., jud. cerc. Reghinul secr. corn., jud. cerc. Sf.-Gheor-
sasesc, percept. Gurghiu, trib.
ghe, percept. Rita mare, trib.
Tg. Mural, p. u. Gurghiu, d. 9
km. g. Petelea. Brasov, p., d. 4 km. g Feldioara.
Hadarilu, Hadrev, (Turda-Aries, Haieu, Hag), (Bihor, CentralA), S
Ludosul de Mural), S 2241 jc., 1796 jc., L [522] 533 (R 462, U
L [935] 840 (R 661, U 162E 17), 51,E 13, A 7), C 106, secr. cerc.
C 180, secr. cerc. Cheta, jud. cerc. Sanmartin, jud. cerc. 8i tribunal
si percept. Ludosul de Mull% Oradea mare, percept. Sanmartin,
trib. Turda, p, u. Grind, d. 3 km. p. u. Oradea mare, d. 1 km. g.
g. Cheta. Runtau.

www.dacoromanica.ro
123

Ha !As, Aldasas, (grad, Padua); percept. Turnisor, p. u. Sibiu, d..


5 1737 jc., L [376] ;;07 jc., (R 10 km. g Sibiu.
298, U 5, G 4), C 85, seer. cerc. Hancesti, Hoke, (Bihor, Marghita),
*oborsin, jud. cerc. si percept. S 267 jc., L [117] 173 (R 173),
Soborsin, trib. Arad, p. u. Sobor C 33, secr cerc. Poclusa, jud.
sin, d. 3 km. g. Soborsin. cerc si percept. Marghita, trib.
Halchiu, Haltoveny, (Brasov, Barsa Oradea, mare, p. u. Poclusa, d.
de sus), S 4998 jc., L [2817] 2786 16 km. g. Abramut.
(R 458, U 188, G 2139, A 1), C Mnzesti, Hegyeslak, (Caras Sev ,
515, seer, corn., jud. cerc. si trib. Fdget), S 3139 jc, L [341] 314-
Brasov, percept. Codlea, p. tel., (R 314), C 66 sea-. cerc. Gladna
d. 5 km. g. Feldioara. romans, jud. cerc. si percept,
Mirage', Kishalmagy, (Arad, Hal- Faget, trib. Lugos, p. u FAget,.
magiu), S 5722 jc., L [1404) 1350 d. 20 km. g. Faget.
(R 1350) C 238, secr. cerc., jud. H5pria, Olithherepe, (Alba de jos,
Dem. gi percept. Halmagiu, trib. Vintul de jos), S 1858 jc., L [10631
Arad, p. u. HAlmagru, d. 31/2 km. 1106 (R 1106), C 234, secr. cerc ,
g. HAlmagiu. jud. cerc. si trib. Alba lulia, per-
Halmagiu, Nagyhalmagy, (Arad, cept. Vintul de jos, p. u. Berghiu.
Halmagiu), S 1729 jc., L [1325) d. 8 km. g. Alba-lulia.
1219 (R 1018, U 102, G 43,E 52, Haraciani = Hereclean.
A 4), C 250, pret., secr. cerc., Harale, Haraly, (Treiscaune, Co-
jud. cerc. si percept., trib. Arad. vasna), S 978 jc., L [406] 507
p. tel., g. loc. (U 507), C 113, secr. cerc. Imeni,
Halmasd, Halmasd, (Salaj, $imleul- jud. cerc. Tg..Sacuesc, percept.,
Silvaniei), S 6601 jc., L [1617)
1470 AR 1173,E 32, A 265), C Covasna, trib. Brasov, p. u.
284, seer. cerc., jud cerc. Sim. Gelinta, d. 7 km. g. Imeni, .
leul-Silvaniei trib. ZAlau, percept. Haranglab, Haranglab, (Tarnava.
NasfalAu, p., d. 13 km. g. Nas- mica, Diciosanmartin, S 3449 je..
Whir. L [1003] 970 (R 309, U 636, E
Waimea g, Halmagy, (Tarnava mare, 6, A 19), C 206, secr. cerc. Deaj,.
Cohalm), S 5418 jc., L [1128] jud. cerc. Diciosanmartin percept.
1090 (R 235, U 851, G 1, E 3), Seuca, trib. lbasfalAu, p. u. Abuz,
C 302, seer. corn., jud. cerc. si d. 7 km. g. Deaj.
percept. Cohalm, trib. lbasfaIAu, Harapea, Hercpe, (tiunedoara,
p. u. $ercaia, d. 4 km. g. Sercaia. Deva), S 709 jc., L [221] 201 (R
Halmeu, Halmi (Satmar, Ugocia), 201), C 52, secr. cerc. Vetel, jud,
S 5259 jc., L [3455] 3366 (R 566, cerc. si trib. Deva, percept. $oi-
U 1913, G 610, E 270, A 7), C mus, p. u. Branisca, d. 31/2 km.
412, secr. corn., pret., percept., g.
jud. cerc, trib. SAtmar, s. jand., HArastas, MezOharasztos, (Cojocna,
p. tel., g. loc. Teaca), S 1882 jc., L [610] 613,
Mamba, Kakasfalva, (Sibiu, Sibiu), (R 598, U 15), C 141, secr. cerc.
S 5340 jc., L [910] 1045 (R 341, Cozma, jud. cerc. si percept.
U 3. G 576, A 125), C 212, secr. Teaca, trib. Cluj, p. u. Toncm
corn., jud. cerc. si trib. Sibiu, d. 14 km. g. Regh. de sus.
www.dacoromanica.ro
124

olnarastaa, Harasztos, (TurdaAries, Boita, trib. Arad, p. u. Mita, cl;


Vintul de sus), S 4637 jc., L 22 km. g. Brad.
[1936] 1702 (R 533, U 1083, E 6, Hartau, Harczo, (MurAs Turda,
A 80), C 410, secr. corn., jud. Band), S 1559 jc., L [423] 423
cere 5i trib. Turda, percept. Vin- (R 151, U 204, E 4, A 64), C
tul de sus, p., g. loc 410, secr. cerc. Panet, jud. cerc.
iarau, Haro, (Hunedoara, Deva), si trib. Tg. Muds. percept. Ban-
5 2165 jc., L [873] 792 (R 401, dul de Carnp:e, p. u. Rind, d!
U 390,E 1), C 216, secr. cerc., 14 km. g. Tg.-Maras.
jud. cerc. si trib. Deva, percept. Harsesti, Herzafalva, (Bihor, Vas.
Soimus p. u. Soimus, d. 6 km. cau), S 665 jc., L [324] 350 (R
g. Deva. 350), C 62, secr, cerc. Baits, jud,
flarlocia, Jakotelke, (Cofoona, Hue - cerc. si percept. Vascau, trib,
din), S 722 jc., L [239] 267 (R Oradea mare, p. u. Baita, d. 6
65, U 202), C 55, secret. cerc. km. g. Tinca..
cerc. Slincraiu, jud. cerc. $i per- Hasag, Hassag, (Tarnava.mare,
cept Huedin, tribun. Cluj, p. u. Media5), S 3724 jc., L [10871
Zaansancrai, d. 5 km. g. Huedin. 1142 (it 636, G 506), C 240, secr.
,Harmadia, Harmad, (Laras-Sev., com , jud. cerc. Medias, trib,
Timis), S 2431 jc., L [396] 394 lbasfalAu, percept, Seica-mare,
(R 394), C 95, secret. cerc. Crir p. u. Seicamare, d. 6 km: g.
ciova, jud. cerc. si trib. Lugoj, oatnnas.
percept. Sacul, p. u. Lugoj, d. 5 Hasclat, Hosdst, tHunedoara, Hu-
km. g. Lugoj. nedoara), S 1429 jc., L [562] 490
tiarman, Szaszhermany, (Brasov, (R 158, U 328,E 4), C 120, secr,
Barsa de jos), S 10367 jc., L cerc., jud. cerc. $i percept. Hune-
[2339] 2383 (R 1034, U 72, G doara, trib. Deva, p. u. Hune-
1274, /A 3), C 536, secret. corn., doara, d. 31/2 km. g Hunedoara.
jud cerc. si trib Brasov, percept. Hasdate, Szamoshesdit (Solnoc-
Feidioara, p. tel., g. loc.
4-larFnanul ung. = Heculian. Dobaca, Gherla), 8 842 jc., L
Harnicesti, Hernecs, (Maramurls, [296] J14 (R 297, U 17), C 63,
Sagatag), S 1755 jc., L (798] seer. cerc. Silivas, jud. cerc. Si
739 (R 644, G 95), C 171, secr. percept. Gherla, trib Dej, p. u
cerc., jud cerc, si trib. Sighet, Gherla, d. 3 km. g. Gherla,
percept. Ocna-Sugatag, p. u. De- Frasdate, Hasadat, (Turda-Aries,
sesti, d. 7 km g..Feresti. lara de jos), S 22892 jc., L [1317)
Harseni = Herseni. 1155 (R 1152, U 3), C 254, secr,
Bartibaciu,Hortobagyfalva, (Sibiu, cerc, Stivadisla, jud. cerc. si per
Nocrich), S 2190 jc., L. [715] cept. lara de jos, trib. Turda, p.
638 (R 621, U 17), C 170, secr. u. stivadisla, d. 20 km. g. Cluj.
cerc., jud. cerc. si percept. No- tiasdau, Hosdo, (Hunedoara, Hune-
crich, trib. Sibiu, p. u. Nocrich, doara), S 2845 jc., L [480] 456
g. loc. (R 454,E 2), C 87, seer. cerc.
4riArtagaiii, Herczegany, (Hune- Baia lui Craiu, percept. Ghelar,:
doara, Brad), S 5231 jc., L [1764] jud. cerc. Hunedoara, trio Deva,
1726 (R 1726), C 421, seer. cerc. p. u. Ghelar, d. 23 km. g. Hune-
Belo, jud. cerc. Brad, percept. doers.
www.dacoromanica.ro
125

Ha$falau, Hejjasfalva, (Tarnava- Hatagel, Haczazsei, (Hunedoara


mare, Sighirara), S 3378 jc., L Hateg), S 981 jc., L [399] 394-
[1534] 1444 (R 705, U 701, G 8, IR 394, U 51, C 92, seer. cerc.
E 30), C 415, secr. corn., jud. Demsu$, jud. cerc Hateg, per-
cerc. SIghipara, percept. Sasc;h1L, cept. Pe$teana, trib. Deva, p.
trib. lbagalAu, p., tel., g. loc. Demsus, d. 3 km, g. PAcli$a.
Hatima$, Belhagymas, (Bihor, Be. Hauce$ti == HAnce$ti.
1m), S 4166 jc., L [851] 369 (R Hauze$ti = HAnze$11
860, U 1, E 8), C 188, secr. cerc. lIeculian Magyarhermany, (Odor-
Comane$ti, jud. cerc. Tinca, per. hem, &land). S 6991 jc., L [11851e
cept. Be Hu, trib. Oradea-mare, 1012 (R 39. U 973), C 296, secr.
p. u. Beau, d. 15 km. g. Bocs:g cerc: Batanii mici, jud. cerc. $1
Be liu. percept. Ocland, trib. Odorheiu,
Hasma$, fils6hagymas, (Solnoc- p. u. Batanii marl, d..12 kin. g
,Dobaca, Ileanda mare), 8 3140 Augustin.
jc., L [978] 898 (R 829, U 3, E Heghig=Haghig, Hegen, (Tarnava..
33, A 33), C 187, secr. cerc. Si. mare, Agnita), S 6389 jc., L [10391
mina, jud cerc. $i percept. 1080 (R 522, U 19, G 539), C 268,
Ciachi.Garbou, trib. Dej, p. u. secr. corn., jud. cerc. 91 percept.
Alp' et, d. 18 km g. Clod. Agnita, trib. lbagalAti, p. tel., g.
1-15$ma$, Tordahagymas, (Turda- loc.
Arie$, lara de jos), S 1615 jc., Henig, Henningtalva (Alba de jos,
L [506] 517 (R 511, U 6), C 107, Vintul de jos), S 2796 jc., L [10/7]
secr. cerc. Agri$, jud. cerc.' 51 1105 (R 1105), C 240, secr. cerc.
percept. lara de jos, trib. Turda, Berghiu, jud. cerc. i trib. /Alba
p. u. lara de jos, d. 16 km. g Julia, percept. Vintul de jos, p,
Baru. u. Berghiu, d. 14 km. g. Alba.
Hapna$-Bodou = Budiul rule. lulia.
Uatiuca, Izas6patak, (Maramurh, Hereclean, Haraklany, (Satai, Za.:
Dragomire$ti) S 2538 jc., L [821] lain), S 1704 jc., L 1546] 518 (R
774 (R 612,E 162), C.189, secr. 495, U 17, E. 6), L, 107, secr.
cerc. Glod, jud. cerc. Vi$eul de cerc. Aghire$, jud. cerc., percept.
sus, trib. Sighet. percept. Ocna- $i trib. Zalau, p. u. Aghire$, g
SugAtag, p. u, Ocna-Sugatag, d. loc.
29 km. g. Sighet. HerendetAl, Heres, (Caras-Severin,
Hatuica, Hatotya (Treiscaune, Lugoj) S 3163 jr., L [1108] 972
Chezdi), S 1506 jc , L [470] 448 (R 909, U 8, G 47, E 8), C 195,
(U 448), C 135, secr. cerc. Mar. secr. cerc., jud. cerc. 51 trib.
Lugoj, percept., p. u. Lugo], d.
.tineni. tud, cerc. Tg. Sacuesc, 7 km. g. Lugo):
percept. Turia, trib. Brapv, p. u. Herepea, Magyarherepe, (Alba de
-Imeni, d. 6 km. g. 8Ancutolna. jos. 0-na Murhului), S 1573 jc.,..
Hateg, Hatszeg, (Hunedoara, Ora$), L [530] 470 (R 389, U. 77, A 4),
S 4413 lc., L [3124] 4043 (R C 103, secr. cerc. Sanbenedie,
2389, U 720, G 309,E 625), .0 jud. cerc: Uioara, trib. Alba-lulia
591, prgt., jud. cerc trib. Deva, p. u. SAnbenedic, d. 14 km. g.
percept., pl. jand., p. tel., g. loc. DiciosanmArtin.

www.dacoromanica.ro
126

lierepea = HarApea (Hunedoara). Hideaga, Pusztahidegkut, (SAtmar,


lierghelia,Mezomenes,(Muras.Tur., ,$:)mcuta-mare) S 1633 jc., L [384]
Murap de sus), S 113 jc, L [392] 368 (R 300, U 21, E 46, A 1) C
422 (R 326, U 96), C 85, secr. 85, secr. cerc. Satulung, jud. cerc.
eve. Ceuap, jud. cerc. Si trib. Somcuta-mare, percept, Satu -lung,
Tg.-Muras, percept. Erneul mare, trib. 8Atmar, p. u. Satulung, g.
p. u. Cedapul de Campie, d. 12 loc.
km. g. Tg -Mun74. Hidegcut = Gutenbrun.
&feria = Hiria. Hidig, Krasznahidveg, (Salaj, $1m-
Berina, Harina, (Bistrita Nasaud, leut-Silvaniei), 8 2444 jc, L [930]
Besineu, S 2771 jc., L [989] 767 945 (R 911, U 26,E 8), C 174,
(R 352, U 7, G 277, E 131), C secr. cerc.. jud. cerc. Simieul-Silt'.
230, seer. cerc., jud. cerc. si trib. precept. armApag, trib/ Mau, (
Bistrita, percept., p. u. SarAtel, p.. d. 3 km. g. SArmApag.
d. 5 km. g. SarAtel. Hidip, ffegyes (Bihor, Beius), S 922
Herniacova, Aranyag, (Timis-Tor., jc., L [449] 485 (R 485) C 95
Recap), S 5121 jc. L [1414] 1126 sect.cerc. Rabagani, jud. cerc.
(R 841, U 81, G 103,E 2, Ft 99), Beiup. percept. Remetea, trib. Ora-
C 246, seer. cerc., jud. cerc. pi dea-mare, p. u. Rabagani, d, 18
percept. Recas, trib. Timipoara, km. g. Holod.
p., d. 5 km. g. Recap. Hidip, Szekelyhiclas, (Turda-firiep,
Hewn', Herszeny, (FagAras, FAgA- Vintui de sus), 5 3852 jc., L [1612]
ras), S 2190 jc., L [769] 737 (R 1547 (R 1534, U 4, E 9), C 365,
737), C 152, secr, cerc., jud. cerc. seer. cerc., jud. cerc. pi trib.
Fagaras, percept. Iasi, trib. Bra- Turda, percept. Vintui de sus,
sov, p. u. FAgarap, d. 10 km. g. p u. TrAscau, d. 17 km g Vintul
FAgaras. de sus.
Retiur, Hetur, (Tarnava-mica, lbas- Hidiptlnan, Nanhegyes (Bihor, Cei-
falAu), S 3529 jc., L [1209] 1275 Ca). S 1299 jc.. L 18051 1337
(R 540, U 49, G 86) C 306, (R 1335, E 2) C 157, seer. cerc.,
seer. com., jud cerc. 8ighisoara, jud. cerc. si percept. Ceica, trib.
percept. pi trib. lbasfalAu, p. u. Oradea-mare, p. u. Dobresti, d.
8ighipoara, d. 8 km. g. Sighipoara, 8 km. g. Sambapag.
(halta loc). Hidipelul de jos, Filmamez6, (Bi-
Hezerip, Lugosegres (Carap-Severin, hor, Centrals) .S 1993 jc., L [450]
Begheiu). S 1741 jc. L [563] 485 497 (R 490,E 7), C 82, seer. cerc.
(R 485), C 120, seer. cerc. C.Ii- Mierlau, jud. cerc. pi trib. Oradea-
ciova, jud. cerc. si trib. Lugoj, per- mare, percept. SanmArtin, p. u.
cept. Balint, p. u. Cliciova, d. 5 Mierlau. d. 2 km. g. MierlAu.
km. g. Lugoj. Hidipelul de sus, Harangmez6 (Bi-
Hida, Hidalmas, (Cojocna, Hida), hor, CentralA) S 2712 jc. L [954]
S 3978 jc., L [1434] 1291 (R 639, 1123 (R 1111, U 4, R 8), C 165,
U 237, E 357, A 38) C 285, pret., seer. cerc. Mierlau, jud. cerc. pi
seer. cerc., jud. cerc., percept. pi trib. Oradea-maro, percept San-
bib. Cluj, p. teL. d. 20 km. g. martin, p. u. Mierlau, d. 3 km.
Aghirep. g. Mierlau.
www.dacoromanica.ro
127

Hidrifaia, I-16derfaja (Tarnava- Hobita, Hobicza, (Hunedoara, Pui),


mica, Diciosintmartin), S 1803 jc., S 908 jc., L [252] 221 (R 221),
L [1090] 1u31 (R 13, U 991, E C 56,. seer. eerc:-Rau-BArbat, jud.
27), C 275, secr. cerc. Suplac, cerc. si percept. Pui, trib. Deva,
jud. cerc. Diciosanmartin, percept. p. U. Pui, d. 7 km. g. Pui.
Bachnea, trib. lbagalAu, p. u. Hodac,Gorenyhodic,MurAsTurda,
Bachnea, d. 2 km. g. Backnea. Reghinul de jos). S 20670 jc., L
Hilib, Hilib, (Treiscaune, Covasna),
S 1552 jc., L [704] 656 (R 18, U [3151] 3186 (R 3177, E 9), C 636,
581, A 57), C 158 secret. cerc. secret. cerc. lbanegi, jud. cerc
Imeni, jud. cerc. Targu Sacuesc, Reghinul sasesc, percept.Gurghiu'
percept. Covasna, trib. Brasov, p. trib. Tg.-MurAs, p: u. Gurghiu, d:
u. Ghelinta, d. 3 km. g. Covasna. 12 km. g. Reghinul sasesc.
Hin chiefs, Henkeres, ( Binor,Vascau) Hodani, Hodony, (Timis-Torontal,
S 2796 jc., L [1077] 1070 (R Vinga), S 3975 jc., L [1306] 1262
1064,E 6), C 205, secret. cerc. (R 651, U 23, G 679, A 9), C
Lazuri, jud. cerc si percept. 346, secr. corn., jud. cerc. Vinga,
VascAu, trib. Oradea-mare, p. u. percept. Satchinez, tribun. Timi-
Sudrighiu, d. 7 km g. Murenii soara, p. u. -Satchinez, g. loc.
mici.
Hiria, Hari, (Alba de Jos, Ocna- Hodis, Zarandhodos, (Arad, Tar-
MurAsului), S 2799 jc., L [696] nova), S 2802 jc., L [793] 586
695 (R 555, U 133, E 6, A 1), (R 538, U 39, G 8, A 1), C 175,
C 146, secret. cerc. Flrau, jud. seer. cerc. Cuied, jud. cerc. Buteni,
cerc. si percept. Uioara, tribun. percept. TarnOva, trib. Arad, p.
Alba lulia, p. u. Uioara, d. 12 km. u. Cuied, d. 7 km. g. Barsa.
g. Ocna-Murasului (Uioara). Hodis, Kaptalanh dos, (Bihor,Ceica),
Help = Balcan. 8 1038 jc., L [398] 440 (R 433,
Hisias, Hosszuag, (TimisTorontal, U 7), C 100, seer. cerc. Lupoaia,
Necas), S 7079 jc, L [674] 635 jud. cerc. §1. percept. Ceica, trib.
(R 623, G 9 E 3), C 181, seer. Oradea mare, p. u. Vintire, d. 4
cerc. Susanovat, jud. cerc, Recas, km. g Hobod.
percept. Belint, trib. Timisoara, Hodis, Jakohodos (Bihor, Salard),
p u. Gizelafalva, d. 10 km. g. S 2993 jc. L [1093] 1160 (R 73,
Belint, U 1u81, E 6), C 215, seer, corn.,
Hitias, Hattyas, (Timis-Torontal, jud. cerc. si trib. Oradea mare,
Buzias), S 6894 jc., L [1766] percept. Salard, p. u. Salard, d.
1521 (R 1482, U 16, G 21, A 2), 5 km. g Tamaseu.
C 408, secr. cerc. , jud cerc. si Hodis, Hodosfalva, (Cojocna, Hue-
percept. Buzias, frib. Timisoara, din), S 3539 jc, L [852] 810 (R
p, d. 8 km. g. Buzias. 784,E 9, A 17), C 168, secret.
Hobita, Hobiczavarhely, (Hune- cerc. Fildul de sus, jud. cerc. si
doara, Hateg), S 4379 jc., L [249] percept. Huedin, trib. Cluj, p. u.
233 (R 233), C 56, secret. cerc. Huedin, d 8 km. g. Huedin.
Gradistea, jud. cerc. Hateg, per. Hodisa Beltekhodos, (Sitmar, Ar-
cept. Pesteana,t trib. Deva, p. u. ded); S 1460 jc., L [526] 543
Grbdiste, d. 3 km. g. Sarmizege- (R 520, A 23), C 98, seer. cerc.
tuza. Medina, jud. cerc. Arded, per-
www.dacoromanica.ro
128

cept. Homorodul de jos tribun. C 287, secr, cerc., jud. cerc. sa


Satmar, p. u. Medina, d. 8 km. percept. Cohalm, trib. Ibasfalau..
g. Arded. p., d. 4 km. g. Homorod-Cohalm
Hodisel,Pusztahodos,(Bihor,Beliu), Hogia, Hougya, (Odorheiu, Odor
S 912 jc., L [544] 541 (R 535, E heiu),, S 1354 jc., L [444] 4W
6), C 113, secret cerc. ?Abdo, (U 410), C 115, secr. cerc. Tau-
jud. cerc. Tinca, percept. Be liu, reni, jud. cerc. si trib. Odorheiu,
trib. Oradea-mare, p. u. Mareus, percept. Mugeni, p. u. Mugeni,'
d. 12 km. g. 5oimi. d. 2 km. g. BicfalAu.
Hodod, Hadad, (Selaj, Cehul- Silv.), Holbac, Hoibák, (Fegaras, Bran).
S 9182 jc., 1 [22491 1903 (R 202, S oo86 jc., L (1299] 1298 (R 1294,
U 999, G 548, 1 c8, k 26), C U 1, G 3), C 324, secr. corn.,
392, secr. cerc , jud. cerc si per. jud. cerc. si percept. Zerne5ti,
cept. cehul-Silv , trib. Zelau, p., trib. Brasov, p. u. Vulcani, d. 12
d. 9 km. Cehul Silvaniel. km. g. Cristian.
Hodoni = Hodani. Holdea, Holgya, (Hunedoara, Ilia)
Hodosa, Szekelyhodos, (Muds- S 63u jc., L [251] 209 (R 209),
Turda, Sereda), S 1661 jc., L C 58, secr. cerc. Lepugiul de jos.
[5821 484 (R 4, U 470, A 10), jud ceic. Ilea, percept. Dobra,
C 140, secr. cerc., jud. ceic, 5i trib. Deva, p. u. Lesau gara, g.
percept. Mercurea-Niraj. trib. Tg.- loc.
e Muds, p. u. Damien), d. 28 km. Hold, Hotcnezes. (Arad, sails),
g. Tg.-MurA5. S 2001 jc., L [608] 625 (R 604.
Hodos, Temeshodos, (Timis-Toron , U 8, G 3, E 6, A 4), C 112
Recas), S 3690 jc., L 1.6461 495 seer. cerc. Crocna, jud. cerc.
(R 3b1, U 112, G 2, E4, A 16) Buteni, percept, *ebis, trib. Arad,
.1C 140, seer, cerc., jud. cerc. si p. u. Crocna, d. 5 km. g. Gura-
percept. Recas, trib. Timisoara, hont.
p. u. Brestovat, d. 16 km. g. Holod, Pusztaholod, (Bihor, Ceica),
TopolovAtul mare. S 1302 jc., L [607] 635 (R 606,
Hodosbodrog, Obodrog, (Arad, U 17,E 12), C 118, secr. cerc.
Pecica), S 798 jc,. L [388] a93 Vintere, jud. cerc. 5i percept.
(R 388, G 5), C 81, seer. corn. Ceica, trib. Oradea mare, p. u.
Pecica rom., jud. cerc. Pecica Vintere, g. loc.
maghlarA, percept. Pecica rom ,
trib. Arad, p. u. Pecica rom., d. Homojdia = Homosclia,
3 km. g. Pecica Maghiara. Homorod, Hcmorod, (Hunedoara,
Hofeldea = Fofeldea. Geoagiul de jos), S 3983 jc., L
tioghilag, Holdvilig, (Tarnava [116U] 1183 (R 1183), C ,247.
mare Sighisoara), S 31J2 jc., L secr. cerc., jud, cerc. si percept.
[1008] 1001 (R 245, U 27, G 729), . Geoagiul de jos. trib. Deva, p. U.
C 250, seer. cerc., jud. cerc. 5i Sibot, d. 22 km. g. Orastie.
trib. lbasfalAu, percept. Saschiz, Homorod, Homorod, (Tarnava
p. u. lba5falau, d. 4 km. g. ibas- mare, cohaim), S 5414 jc., L
faiAu. [14901 1510 (R 659, U 122, G
Hoghiz, Oltheviz (rarnava mare 709, A 20), C 330, seer. corn.,
Lehalm), S 8812 jc., L [1439] jud. cerc. $i percept. Cohaim..
1488 (R 143, U 1280, G 4, E 61), trib. lbasfalau, p. tel., g. loc.

www.dacoromanica.ro
129

Homorod-Almap = Merepti. trib. Deva, percept. 5oimuvl


Homorod - Chemenfalau = Co- inur6san, p. u. Sacaramb, d. 21
manepti. km. g. Deva.
Homorod-Orland = Orland. Honorici, Honoros, (Caras-Sevenn,
Homorod-Remetea .CAlugareni. Lugoj), S 4640 jc., L [932] 1032
Homorod-Sanmartin = Martinus. (R 745, U 8, A 279), C 131, secr.
Homorodul de jos, Alsohomorod,' cerc. Vecehaza, jud. cerc. si trib.
(Satmar, Arded), S 3670 jc. L Lugoj, percept. Herendepti, p. u.
[933] 917 (R b8, U 21, G 766, Vecehaza, d. 9 km g. Lugoj.
E 64), C 128, seer. cerc., jud. Hont4or, Honcz6r, (Arad, ..Sebis),
cerc. Arded, percept., trib. Sat- S 5283 jc., L [570] 519 (R 511,
mar, p. jand., p. tel., g. loc. U 1. E 7), C 91, seer. cerc. Gura-
Homorodul de mijioc, Kozep- hont, jud. cerc. pi percept. 13u-
hornorod, (Satmar, Arded), S 4006 teni, tab., Arad, p u. Gurahont,
jc , L [692] 663 (R 611, U 6, E d. 3 km. g. Gurahont.
46), C 136, secr. cerc. Med sa, Hoparta, Haporton, (Alba de jos,
jud. cerc. Arded, percept. Homo- Aiud) S 2404 jc, L [841] 844
rodul de jos, trib. Satmar, p. u. (R 839, U 5), C 186, seer. cerc.
Homorodui de jos, d. 7 km. g. Asinip, jud. cerc. Aiud, percept.
Homorodul de jos. Fliudul de sus, trib. ftlba-lutist,
Homorodul be sus, Fels6homo p. u, Lopadea ung., d. 15 km,
rod, (Satmar, Arded), S 2324 jc., g. Aiud
I [474] 484 (R 475, U 4, E 5), Hordau, Hord6, (Bistrita-Nasaudi
C 90, secr. cerc. Medipa, jud, Nasaud), S 4986 jc., L [10031
cerc. Arded, percept. ( Homorodul 886 (R 879, G 3, E 4), C 205,
de jos, trib. Sitmar, p. u. Homo- seer. cerc. Salva, jud. cerc. pi
rodul de jos, d. 9 km, g. Homo- percept. Nasaud, trib. Bistrita,
rodul de jos. p. u, Salva, d. 9 km. g. Salva.
Homorogul roman, Olahhomorog, Horlacea = Harlocia.
Horoat, Krasznahorvat, (Sala],
(Bihor, Salonta), S 3834 jc., L Crasna), S 2369 jc., L [719] 760
J1756] 1941 (R 1788. U 140,E 12, (R 449, U 370, E 41), C 162,
fi 1), C 398, secr. corn,, jud, seer. cerc. jud. cerc. Simleul
cerc. si percept. Salonta-mare, silo., percept Cizer, trib, Zalau,
trib. Oradeamare, p. u Salonta- p., d. 12 km. g. Simleul silo.
Horovatul roman, Olahhorvit,
mare,' d. 10 km. g. Salonta mare. (Salaj, Cehul Silvaniei), S 1355
Romopclia, Homapatak, (Car as- jc , L [297] 259 (R 250.E 9), C
Seven°, Faget), S 1725 jc., L 50, seer. cerc. Cehul Silvaniei,
[370] 349 (R 349), C 80, seer. jud. cerc. pi percept. Cebu! Silv
cerc. Cosava, jud. cerc. Paget, tnb Zalau, p. u. Cehul Silv., d.
percept. Curtea, trib, Lugoj, p. 2 km. g. Cehul Silvaniei.
u. Cosava, d. 10 km. g, Mar- Hosman,Holcmany (Sibiu,Nocrich).
ginea. S 7484 jc., L [1025J 1016 (R
Hondol, Hbndol, (Hunedoara, Deva), 252, U 30, G 520, A 214), C 231,
S 3835 jc., L [1126] 860 (R 790, secr. corn., jud, cerc. si percept.
U 12,E 58), C 320, secr. cerc, Nocrich, trib. Sibiu, p. u- Car-
Certegiul de .sus, jud. cerc. si nate, g. loc.
Dkponand Transfic pates IL
www.dacoromanica.ro
130

Hoaszufallu = Satulung (SAtmar), 1922] 921 (R 685, G 236), C 228,


Hotar, Izs6pallaga, ( &nor, Rtesd, seer: cerc. Domald, jud. cerc.,
S 3336 jc., L [1038] 942 (R 930. percept. §i trib. lbasfalitu, p. u.
U 12), C 219, secr. cerc. Tetche, Zagar, d. 10 km, g. lbasfalAu.
jud. cerc. $1 percept. Ales d, trib. Hundrubechiu, Saszhalom, (Tar-
Oradeamare, p. u. Tetche, d. 9 nava-mare, Cincul mare), S 3853
km. g. Riesd. jc., L [.747] 725 (R 274, U 5, G
Hotar, Hatar. (Bihor, VascAu). S 446), L. 185, secrc om., jud. cerc.
664 jc., L [366] 314 (R 314), C Rgnita, percept Cincul mare, trib.
66, secr. cerc. Lunca, jud. cerc. lbastaltiu, p. u. Hendorf, d. 4 km.
gi percept. Vayttu, trib. Oradea- g. Netug.
mare, p. u. Lunca, d. 8 km. g. Hunedoara, Vajdahunyad, (Hune.
Lunca. do ira, Orag), S 4223 jc., L [45201
Hoteni, Hotinka (MaramurAs, Su- 4198 (R 1822, U 1964, G 194,
gAtag), S 880 jc.. L [428] 405 E 175, ft 43), C 906, pret., jud.
(R 394. Ii 1, E 10), C 85, secr. cerc , percept , trib. Deva, 8. jand.,
cerc. Ocna-$ugatag, jud. cerc. p. tet, e. loc.
si t yb. Sighet, percept Ocna- Hurez, Hurez, (FigAras, FigAras),
*ugatag, p. u. Ocna Sugatag, d. S 1442 jc., L [600] 568 (R 568),
3 km. g. Ocna$ugatag. C 116, secr. cerc. Bectean, jud.
Hote§ti, titosfalva, (Muras-Turda, cerc. FAgarag, percept. Iasi, trib.
Sereda), S 839 jc., L [342] 351 Brasov, p. u. ragaras, d. 5 km.
(U 338 Ft 13), C 117, secr. cerc. g. Fagaras.
SatuCioc, jud. cerc. Mercurea- Hurez, Bagolyfalu, (SAlaj, Crasna),
Niraj, percept. Sangeorgiu - RA- S 14% jc., L [336] 339 (R 339),
dureni, trib. Tg.-Muriis,' p. u. C 75, secret. cerc. Starc u jud.
CiocfalAu, d. 1 km. g Ciocfailm. cerc. .5imleul say., percept. Cizer,
Hotoan, crhatvan (Sataj, Tasnad), trib. Zalau, p. u. Horvat, d. 32
. S 3070 j c., L [793] 719 (R 602, km. g. ZAlau.
U 117), C 138, seer. cerc. Santau, Hurez, Manta, ( Satmar, Firded), S
jud. cerc. Tasnad, percept. San- 2651 jc.. L [930] 925 (R 526, U
tau trib. Zatau, p., g. loc. 40, G 330, E 29), C 140 secr.
Hovrila, Havord, (Satmar, Som- cerc, jud. cerc. si percept. t.-
cuta mare), S 595 jc., L [306] ded, trib. Satmar, p., d. 5 km.
306 (R 306). C 70, secr. cerc. g. Supurul de jos.
Ciolt, jud. cerc. gi percept. Som. HusasAu, Karoskictijfaluf ( Bihor,
cuta-mare, trib. Satmar, p. u. Centrals), S 238 jc., L [7,38] 779
Somcuta mare. (R 758, U 14, E 7), C 150, secr.
Hrasta§ = H trastas (Cojocna). cerc. Ineu, jud. cerc. gi trib.
Huduc = Maioresti Oradea-mare, percept. Til eagd,
Huedin, BAnffyhunyad, (Cojocna, p. u. Oprheiu, d. 8 km. g Osor-
Huedin) S 9034 jc . L [5194] heiu
4890 tR 512, U 3183, G 31, E Husasaul Blharhossztlasz6, ( Bihor,
260, ft 904), C 861, secr. corn., Pineal, S 4618 jc., L [1504] 1637
pret., jud. cerc., percept, trib. (R 1612, U 10, E 15), C 280,
Cluj, p. tel., g. loc. secr. cerc., jud. cerc. si percept.
trundorf, Csatofalva, (Tarnava Tinca, trib. Oradea-mare, p. u.
mica, lbasfalitu), S 3124 lc., L Tinca, d. 6'/ km. g. Tmca.
www.dacoromanica.ro
131

Husasau, Krasznahosszfiasz6, (Sb- Simleul Silv., perceut.Sarma§ag,


laj, Crasna), S 1476 jc., L [326] trib. ZAlau, p. u. Rime. d. 7 km.
300 (R 295, E 5), C 50, secr. g. Sarma§ag.
cerc. BAnisor, jud. cerc. Simleul Husmezeu, Gorb6mez6, (Solnoc.
silv., percept. Cizer, trib. Zalau, Dobaca, Ciachi-Garbou), S 250a
p. u. Crasna, d. 7 kin. g. Sim- jc., L [563] 547 (R 533, E 10, A
. leul silo.
Hususau, Hosizilasz6, (TArnava 4), C 121, secr. cerc. Zalka, jud.
mica, Hususau), S 5030 jc., L cerc. §i percept. CiachiGarbou,
[1638] 1591 (R 596, U 278, G trib. Dej, p.u. Glad, d. 24 km. g.
Glod.
671, E 40, ft 6), C 291, pret.,
secr. cerc., jud. cerc. Blaj, per Hususau = HusasAu.
cept, trib. Alba-lulia, p. tel. g. Hut a, Ki stecs6, (Ilaramurls,Sighet).
S 3760 jc., L [Populatia in 1910
loc. s'a cuprins la Teceu, care a
Husau-Macicas = Macicagul lung. ramas la Ceho-Slovaciei] 1086 (It
Husia, Hossztthjfalu,(SAlaj, Jibou), 295, U 282, G 85,E 24, A 400),
C 245, secret. cerc. RAmeti, jud,
S 870 jc., L [411] 410 (R 395, cerc. si tribun. Sighet. percept.
U 7, E 8), C 83, secret. cerc. Campulung, p. u. SapAnta, d. 15
GuruslAul de &um jud. cerc. km. g. Campulung.
l percept. Jibou, trib. Jibou, p. Huta de voivozi, Almaszeghuta,
u. Jibou, d. 3 km. g. Jibou. (Bihor, Marghit4), S 1650 lc., L
Husmezeu, Somlyomeza, (SAlaj, [631] 586 (A 586), C 85, secret.
Simleul Silvaniel), S 1106 jc., L
cerc. Poesti, jud. cerc. si per-
cept. Marghita, tribun. Oradea-
[334] 425 (R 405, U 15,E 5), C mare, p. u. Popesti, d. 18 kni.g..
82, secr. cerc. Uipa, jud, cerc. Suplac.

I.
lablanit3, Belajablincz, (Cara5- [1097] 1028 (R 356, U 26, G
Severin, Orsova), S 13640 jc., L 643, A 1), C 23.3, secret. corn.,
[1953] 1713 (R 1698, U 7, G 8), jud. cerc. si percept. Agnita,
C 388, secr. cerc , jud. cerc. Or- trib. lbasfalau, p. u. Netus, g.
' soya,. percept. Mehadia, tribun. ' loc.
Caransebm p. tel., g. loc. lad:Ara = Iedar,
lacobeni, icaszonjakabfalva, (Ciuc, lad, lad, (astritaNAsAud, lad), S
SAnmartin), S 9966 jc., L [1239] 14282 jc., L [1542] 1430 (R 389,
1367 (R 376, U 991), C 368, secr. U 17, G 832, E 41, A 151), C
com., jud. cerc. Mercurea-Ciuc, 318, secret. corn., pret. Bistrita,
percept. Sanmartin, trib. Brasov, jud. cerc.si trib. Bistrita, percept.
u. Ciumani, d. 15 km. g.
p. Borgoprund, p. u. lad. g. loc
Tu§nad. lanca, Jankafalva, (Bihar, 8Achei-
lacobeni, Jakabfalva, (TArnava. H 1), S 2670 jc., L t5761 585 (R,
mare, Agnita), S 4853 jc., L 77, U 507, G 1), C secr. cerc.
go
www.dacoromanica.ro
132

Diosag, jud. cerc. Sarhelid, per- jud. cerc., percept., trib. Turda,
cept. Diosag, trib. Oradea-mare, p. tel , d. 10 km. g. Buru.
p. u. Diosag, d. 2 km. g. Diosag. Iarcog, Ujarkos, (Arad, TArnova),
Iancegti, jancsofalva (B hor, Ceica) S 21.13 jc., L [594] 386 (R 327,,
S 1179 jc., L [534] 576 (R 576), U 59), C 125, secr. cerc. Srlindia,
C 110, seer. cerc. .Miclo-Lazuri, jud. cerc. lneu, percept. Tarnova,
jud. cerc. gi percept. Ceica, trib. trib. Arad, p. u. Silindia, d. 12,
0-adea mare, p. u. Ceica, 'd. 2 km. g. Ineu.
km. g. Ceica. larmata = lermata (grad).
lanoticla, janosd, (Bihor, Tinca), S larmata, Temesgyarmat, (Tienig-
5813 jc., L [2025) 1945 (R 1874, Torontal, Centrals), 3 11173 jc.,
U 68, E 3), C 450, secr. coin., L [5267] 5169 (R 350, U 163, 0
jud. cerc. gi percept. Tinca, trib.
Oradea . mare, p., d. 6 km. g. 4625, E 3, A 2), C 1020, secret.
Salonta mare. coin., jud. cerc. gi trib. Timigoara,
ianova, Temesjena, (Timis-Toront, percept. Pecicheretul mic, p. tet,
Recap), S 10053 jc , L [1805] g. loc.
1604 (R 1044, U 281, G 274, ft lagi, jag, (1 lgarag, Mang), S 1774
5), C 363, seer. coin., jud. cerc. K., L [621] 556 (R 556), C 136,
gi percept. Recag, trib. Timigoara, seer. cerc., jud. cerc. Figarag,
p., d. 7 km. g. Remetea Timi- percept, trib. Bragov, p. u. Fag4-
pans. Ta5, d. 11-km. g Fsgarag.
laps, Kabalapatak, (Maramurag, lagul, jagfalva, (Odorheiu, Odorh),
Sighet), S 4058 jc., L [22811 2104 S 622 jc., L [108] 105 (U 104
(R 1525, U 18, E 535, A 26), C C 30, seer. cerc. Petea, jud, cerc.
417, cecret. (err. SarasOu, jud. g,i trib. Odorheiu, percept. Mugeni,
cerc. gi tribun. Sighet. percept. p. u. Petea, d. 15 km. g. Ar-
Caaipulung, p. u. Sapanta, g. chita.
loc. Iaz, Jasz, (Cara-Severtn, Caren-
laps, Kabalapatak, (Solnoc-Dob., stareg), S 2224 jc., L [815] 821
ileanda mare). S 2516 jc., L (R 821), C 210, secr. cerc. Obreja,
[573] 586 (R 566, .0 5, G 5, E jud. cerc gi tribun. Caran3ebeg,
10), C 106, secr. cerc. Rus, jud. percept. Obreja, p. u. Obreja, g.
cerc. gi percept. Ileandamare. trib. loc.
Dej, p. u. Ileanda mare, d. 7 km. Iaz, Krasznajaz. (SAlaj, Crasna),
g. Glod. S 4583 jc, L [86i] 891 (R 861,
Aare, Marosjira, (Murag-Turda. Re. S 9, ñ 21), C 178, seer. cerc.
ghinul de jos), S 2363 jc , L [388] Giumeicis, jud. cerc. simleulSilv.,
909 (R 12, U 889, E 8), C 202. percept. Crasna, trib. Zalau, p. u.
secret cerc. Penis, jud. cerc gi Giumelcig, d. 13 km. g. flagfalau.
percept. Reghinul sasesc, tribun, Thanegti, Libinfalva, (MurtTurda,
Tg.-Murig, p. u. Curtifaia, d. 7 Reghinul de jos). S 50522 jc.. L
km g. Perig. [3553] 3700 (R 3633, U 20, E 47),
Ina de jos, Alsojaa, (Turda-ArFeg), C 777, secr. cerc., jud. cerc Re-
lara de jos), S 51% jc L [1842] ghinul sag., percept. Gurghiu, trib.
1867 (R 888, U 836, G 12, E 90, Tg.-Murag, p. u. Gurghiu, d. 15
A 41), C 382, pret., sect. arc., km. g. lernuteni.
www.dacoromanica.ro
133

lbasfallu, ErzsabetvAros. (Tirnava trib. Timisoara, p. u. Unip, d. 3'


micA, Oras), S 2980 jc., L [4408] km. g. Sacosul, turcesc.
3926 (R 1464, U 1831, G 399, Iclodul mare, Nagyiklod, (Solnoc-
E 146, A 86),,C 602, pret., jud. Dohaca, Gherla), S 4130 jc., L
cerc., trib., p. tel., s. jand., g. loc. [1482] 1414 (R 1207, U 83, E
lbisdorf = Igh'sdorf. 1241, C 260, seer. cerc., jud. cerc
IcafaLlu, Ikalalva, (Treiscaune, Gherla, percept., trib. Dej, p. land.,
Chezdi, S 2802 jc., L [630] 609 p. tel., g. loc.
(U 609), C 185, secr. Alungeni, Iclozel, Klsiklod, (801noc-Dobaca,
jud. cerc. Tg.-Sacuesc, percept. Gherla), S 1129 jc., L [465] 483
Turia, trib. Brasov, p. u. Alungeni, (R 329, U 145, G 3, E 6), C 97,
d. 15 km. g. Tg.-Sacuesc. sear. cerc. Shins, jud. Lerc. si
4cland, lkland, (Muris-Turda, Mu. percept. Gherla, trib. Dej, p. u,
rAs de sus), S 1052 jc L [377] Iclodul mare, d. 1 km. g. [clod.
395 (R 56, U 304, A 35), C 105, Ictar, Iktar, (Timis- Torontal, Recas),
seer cerc. CAluseri, jud. cerc. si S 1405, jc., L [784] 6133 (R 648,
trib. Tg. Murk, percept. Erneul U 22, G 11, E 2), C 217, seer,
mare, p. u. Tg.Muras, d. 9 km. cerc., jud. cerc. Recas, percept,
g. Dumbravloara. Belint, trib. Timisoara, p. tr. To-
4clandul mare, Nagylkland, (Turda- polovatul mare, d. 3 km. g. To'
Aries, Ludosul de Mulls), S 4253 polov3 ;u1 mare.
jc , L [1176] 1265 (R 1109, U Ida mare = luda.
128, G 1, E 14, A 13), C 224, Ideciul de jos, Alsoidics (Murk -
sect. cerc. Lechinta de Murk, Turda, Reghin de sus), S 3017 jc..
, jud. cerc. Ludosul de Murk, per- L [1019] 1063 (R 30, U 67, G
cept. Dileul torn., trib. Turda, p. u. 958, E 8), C 248, Seer. cerc.
Capustd de Campie, d 15 km. g. jud. cerc. Reghinul sits., percept.
Ciuci. Reghinul sits., trib. Tg.Murag,
iclanzel, Kisikland, (Turda - liries, p. u. BrAncovene0i, g. loc.
. Ludosul de Murh,), S 1899 jc., Ideciul de sus, relsoidecs, (Murao-
L [806] 827 (R 772, E 17, R 38), Turda, Reghinul de sus), 8 1705
C 156, secr. cerc. Lechinta de jc., it [916] 992 (R 6, U 127, G
Murk, jud. cerc. Ludosul de 753, E 6), C 203), sect. cerc.
Murk, percept. Dileul rom., trib. Ideciul de jos, jud. cerc. 5i per.
Turda, p. u. Capusul de C.ampie, cept. Reghinul sis., trib.
d. 15 km. g. Ciuci. Murk, p. u. Brancovenesti, d. 2
Iclod, KOkulloiklod, (TArnava micA, km. g. Brancovenesti.
Hususau), S 1386 jc., L [538] 568 Idicel, 'Idecspatak, (Murk- Turda,
(R 568), C 115, seer. cerc. Panade, Reghinul de sus), S 5730 Jc.. L
jud cer. Blaj, percept. Hususau, [1713] 1587 jc., (R 1587), C 412,
trib. Alba Julia, p. u. Blaj, d. 5 seer. cerc. Brancovenesti, jud.,
km. g. Blaj. cerc. si percept. Reghinul sits,
(cloda, Iklod, (Timis-Tor., Buzias), trib. Tg. - Murk, p. u. Branco-
S 2314 jc., L [722] 709 (R 671, venesti, d. 6 km. g. Brancovenesti,
U 24, G 12, E 2), C 135, secr. Idiciu, )5vedics, ITArnava micA,
cerc. Sacosul turcesc, jud. cerc, lbasfalau). S 2242 jc., L [6721
. Iluzial, percept. Cleveresul mare, 706 (R 320, G 386), C 154, sea'.
www.dacoromanica.ro
t34

cerc. $mig, jud. cerc. percept. 520 (R 484,E 13, A 23), C 98,
$i trib. Ibagalau, p. u. Pala, d. secr. cerc. Uifalau, jud. cerc.
12 km. g Atel. Beclean, percept, Cheuchia, trib.
Idrif aia = Hidrifaia. Dej, p. u. Mateiu, d. 10 km. g.
leciu = Brancovene$ti. Lechinta.
lecia mare, Nagyiecsa, (Timia-Tor., lermata,Csigergyarmat,(Arad,Ineu),
Periamos), S 3574 jc., L [2535] S 2336 jc., L [822] 791 (R 784,
2549 (R 47, U 5, G 2412, A 85), U 5, G 2), C 101, seer. cerc.
C 552, seer. corn., jud cerc. al per- Moroda, jud. cerc. si percept.
cept. Biled, trib. Tunipara, p., leen, trib. Arad, ,p. u. Mocrea,
d. 8 km. g. Carpinia. d. 5 km. g. Mocrea.
lecia mica, Kisjecsa, (Timis-Toron., Iermata = larmata (Timis).
Periamos), S 3547 jc., L [1369] lermata neagra, Feketegyarmat,
1233 (R 22, G 1210, A 1), C 295, (Arad, Chiaineu), S 5545 jc., L
secr. corn., jud. cerc. $11 percept. [2009] 2060 (R 2039, G 21), C
Biled, trii. Timiaoara, p., d. 4 km. 334, se-r. cent, jud. cerc. ai per-
g. CArpinia. cept. Chiaineu, trib. Arad, p. u.
leder, Jeder, (85tmar, $omcuta- Zerindul-mare, d. 141/2 km. g.
mare), S 4722 jc,, [983] 994 (R Chisineu.
954, U 13, G 2, E 25), C 224, Iernea = Ernea.
se:r. cerc., jud. cerc. at percept. lernut, Radnet, (TArnava mica,
$omcuta mare, trib. SAtmar, p. u. lernut), S 982 jc., -L [1627] 1411
$omcuta mare, d. 5 km. g. Mi- (R 703, U 616, G 32, E 52, A
resul mare. 8), C 224, seer. cerc. Apalina, jud.
ledul, Jedd, (MurAs-Turda, MurAs cerc. $i percept. Reghinul gas.,
de sus), S 1939 jc., L [705] 6d5 trib. Tg.-Murba, p. u. Reghinul.
(R 66, U 527, E 17, A 65), C sAs , g. loe.
181. seer. cerc., jud. cerc. $1 trib. Iersig, Erszeg, (Cares Severin,
Tg.-Mura$, percept. Erneul mare, Boca montanA), S 6157 jc., L
p. u. T.-Mucha, d. 8 km. g. Tg.- [949] 883 (R 448, U 301, G 33,
Muraa. N 101), C 177, seer. cerc. Ver
legAriate =-- Egerkte, (Cojocna). mq, jud. cerc. Boca mont., per.
Iegariate, Als6huta, (SA tmaf, Seini), cept. Navin, trib. Lugoj, p., d.
S 2211 jc., L [564] 524 (R 502, 7 km. g. Jidovin.
G 16,E 6), C 120, seer. cerc. lersnic, Jercze, (Cares Severin,
Cruciaor, jud. cerc. Seini, percept. Begheiu), S 2064 jc., L [573] 596
1-lomorodul de jos, trib. Shtmar, (R 596), C 142, seer. cerc. Re.
p. tr. Cruciaor, d. 3 km. g. Cru- metea lungs, jud. cerc. ai trib.
dor Lugoj, percept. Balint, p. u. Cli-
leleiu, V51ca, (Solnoc-DobAca, Cia- clove, d. 7 km. g. Cliciova.'
chi-Garbou), S 1917 jc, L [508] Iertof, Hever, (Cara$-Severin, RA-
634 (R 623. U 3, E 8), C 110, ca$clia), S 1603 jc , L [629) 600
sea. cerc. Panticeu, jud. cerc. si (R 595, A 5), C 167, seer. cerc.
percept. Ciachi-Garbou, trib. Dej, MArcina, jud. cerc.. $i percept.
p. u. Panticeu, d. 28 km. g. Va- Sasca mont., trib. Lugo', p. U.
lasut-Bontida. Racitadia, d. 6 km. g. RAdadia.
ienciu, Sziszencs, (Solnoc-DobAca, Ieseu =Escu.
Cheuchl$), S 1552 jc., L [588] Ieaelnita-Evelnita.
www.dacoromanica.ro
135

lend, J6d, (MaramurAs, Dragomi- Igrhp, Egres, (Timis-Torontal, Per-


resti), S 13216 jc., L [2774] 2897 iamos), S 10019 jc., L [3482]
(R 2530, U 4, E 360, A 3), C 3;15 (R 2991, U 14, G 191, ti
724, seer. corn., jud. cerc. Viseul 19), C 792, secr. corn., jud. cerc.
de sus, trib. Sighet, pereept. Sannicolaul-mare, percept. Per-
Dragomiresti, p. u. Dragomiresti, iamos, tr.b. Timisoara, p., d. 91 b
d 10 km. g. Viseul de jos. km. g. Selnpetrumare.
lezeris = Ezeris. Igrita, Kisigricze, (Solnoc-Dobaca,
Igazfalva = Igazfalva, (Caras-Sev., Gherla), S 793 jc L [275] 273
Faget), S 4494 jc., L [19b9] 1718 (R 268,E 5), C 58 secr. cert.
(R 19, U 1688, G 11), C 330, Stoiana, jud. cerc. Gherla, per-
seer. corn., jud. cerc. si percept. cept. Iclodul mare, trib. Dej, p.
FAget, trib. Lugoj, p., g. loc. u. Stoiana, d. 26 km. g. IcIod.
(RA chita). Ihod, Ehed, (MurAs-Turda, Sereda).
Ighiel, Igenpataka, (Alba de jos, S 1255 jc. L [420] 423 (R 13, U
Ighiu), S 1965 jc., L [804] 811 410), C 105, seer. cerc. Hodosa,
(R 811), C 154, secr. cerc. Bu jud. cerc. si percept. Mercurea.
cerdea vinoasa, jud. cerc. 91 trib. Niraj, trib. Tg.-Muras, p. u. Ho-
Alba Julia, percept. Ighiu, p. u, dosa, d. 23 km. g. Tg.-MurAs.
Ighiu, d. 31/2 km. g. bard. Iladia, (Caras:Severin, RA-
Ighiu, Magyarigen, (Alba de jos, cesclia) S 6015 jc., L [2046]
Ighiu), S 2407 jc, L [1569] 1603 1859 (R 1804, G 16, A. 39), C
(R 1373, U 183, E 46, A 1), C 500, sea. cerc., jud. cerc. 41 per-
400, secr. corn., pret , jud. cerc. cept. Sasca Montank trib. Lugoj,
si trib. Alba-lulia, percept., s. jand., p. u. qcasclia, d. 7 km. g. RA-
p. tel., d. 2 km. g. $ard. cAsclia.
Ilba, Doha. (SAtmar, Seini), S 6614
Ighiu = Egiu (Ocland). jc, L [1098] 1025 (R 865, U 115,
Ighi§dorful roman, Olahivanfalva, E 29, A 16), C 212, seer. cerc.,
(rarnava-mare, Agnita), S 2593 jud. cerc. §i percept. Seini, trib.
jc., L [897] 929 (R 907, U 22), Satmar, p. tei., g. loc.
C 110, sect. cerc. Ziagna, jud. Ileanda mare, Nagyilooda, (Sol.
cerc. si percept. Agnita, trib. noc-DobAca, H. mare), S 2953
lbasfalAu, p. u. Barghis. d. 4 km. jc., L [1167] 1148 (R 699, U 154,
g. Bendorf. G 1, E 284, fi 10), C 221, seer.
Ighi§dorful sasesc, Szaszivanfalva, cerc., pret., jud cerc., pereept.,
(Tarnava-mare, Medias), S 3827 trib. Dej, s. jand., p. tel., g. loc.
jc., L [1273] 1149 (R 566, U 7, Ileni, Ilieny. (Nearas, FAglir24),
G 575, A 1), C 308, secr. corn., S 2454 jc., L [1110] 1111 (R 1104,
jud. cerc. 51 percept. Medias, U 7), C 216, sect. cerc. Rausor,
trib. lbasfalati, p. u. Medias, d. jud. cerc. si percept. Fiigaras,
7 km. g. Medias. trib. Brasov, p. u. Fiigaras, d. 5
Ignesti, Ignafalva, (Arad, ebis), km. g FAgAras.
S 1755 jc., L [425] 342 (R 342), Ileni = Ilieni.
C 60, sect. cerc. Praesti, jud. Ilia, Marosillye, (Hunedoara,
cerc. Buteni, percept. Sebis, trib. S 2017 jc., L [1440] 1216 (R 744,
Arad, p- u. $ebi5, d. 7 km. g U 256. G 69,E 135, A 12), C
$ebi5. 300, seer. cerc., pret., jud. cerc.,
www.dacoromanica.ro
156

percept, trib. Deva, s. }and., p. Ilova, 11.16patak, (CArao-Severin


tel., g. loc. Teregova), S 6072 jc., L [1181)
Meal, Lukailenczfalva, (Mysao- 1080 R 1080), C 253, seer. cerc.
Turda, Murao de jos), S 667 f7.., Tunio-Statina, jud. cerc. oi per-
L [433] 415 (R 34, U 331), C cept. Teregova, trib Caransebeo,
86, secr. cerc. Luca, jud. cerc. p. u. Timis- Slating, d. 5 km. g.
oi trib Tg Murao percept Oaia, Timid-Slatina.
p. u. Tirimia mare, d. 2 km. g Ilteu, lit& (Arad, Radna), S 2453
Cinta (Pinta). jc, L 18281 793 (R 748, U 30, G
Meni, Ilyefalva, (Treiscaune, SI. 15), C 225, secret. cerc. Petri.,
Gheorghe), S 5188 jc., L [13601 jud. cerc. MariaRadna, percept.'
1333 (R 49, U 1263. G 9, E 12), Soboroin. trib. Arad, p., g. loc
C 353, secr. corn , jud. cerc. Sf, Ilva mare, Nagyilva, (Bistrita-
Gheorghe, percept. Ozun, trib, NisAud, Rodna-Vc.he), S 30886
Brasov, p., d. 5 km. g. Chileni. jc., L 138891 3508 (R 3340, U 6,
Wept, Ilyesmez6, (Murfio-Turda, Se- G 15,E 140, A 7), C 1021, secr,
reda), S 136 jc., L 12601 257 (R corn., jud. cerc. oi percept. Rodna-
151, U 106), C 60, secret. cerc. Veche, tribun. Bistrita, p. tel., g. loc.
Sovata, jud. cerc. Mercurea-Ni- Ilva mica, Kisilva,(Bistrita-Naseud,
raj, percept Sangeorgru-Padureni, Rodna-Veche), S 7860 lc., L 11657
trib Tg.-Murao, p. u Sovata, d. 1830 (R 1486, U 115, G 16, E
4 km. g. Sovata, 199, A 14), C 406, sect. corn.,
jud. cerc. 5i percept Rodna-Veche,
Wmbav, Illenbak, (Sibiu, Nocrich), trib. Bistrita, p. tel., g. loc.
S 2541 jc., L 15181 497 (R 497), Imbuz, Ombortelke, (Cojocna,
C 183, seer. corn., jud. cerc. pi Mom), S 1791 jc., L 14111 387
percept. Nocrich, tnb. Sibiu, p. (R 366, U 2, E 19), C 90, sect.
u. Nocrich, d. 6 km. g. Marpod. cerc. Sava, jud. cerc. 4i percept.
Dinars, Kisilye, (Murao-Turda, Re- Mock', tnb. Cluj, p u. Mociu, d.
ghinul de jos), S 763 jc., L 13151 20 km. g Valasut-Bontida.
341 (R 90, U 251), C 60, secret. Imeni, Imecsfalva, (Treiscaune, Co-
cerc., jud. cerc. Reghinul sis., vasna), S 1399 jc., L 14221 420
percept. Gurghiu,' tribun. Targu- (R 420), C 105, seer. cerc., jud.
Marto, p. u. DumbrAvioara, d. 10 cerc. Tg-Sacuesc, percept. Co-
km. g. Saromberc. vasna, trib. Brasov, p., g, loc.
iligulat Selymesilosva, (SAN, $1m- Imper. Kaszonimper, (Ciuc, San-
leul Silvaniei), S 3062 jc., L 18201 martin), S 8186 je , L .(1143} 1109
806 /R 105, U 699,E 10), C 130, (R 289, U 820), C 309, sect. cerc.
secret. cerc., jud. cerc. Simleul Pliesti de jos, jud. cerc. Mere,
Silvaniei, percept, SArmioag, trib. Ciuc, percept. SfinmArtin, tribun.
ZAIau, p., d. 8'/2 km. g. Sar- Brasov, p. u. Caoin, d. 12 km.
mAoag. g. Tuonad.
Moult, Alsoilosva, (SolnocDobaca, hand, (nand, (Bihor, Cefa), 8 2464
Beclean), S 2344 jc., L 16931 648 jc., L 17001 788 (R 702, U 86),
(R 458, U 160, E 30), C 178, C 101, secr. cerc. Cefa, jud. cerc.
secret. cerc., jud. cerc. oi per- Salonta-mare, percept. Cefa, trib,
cept. Beclean, trib. Dej, p. tel., Oradea-mare, p. u. Cefa, d 2 km.
d. 6 km. g. Reteag. g. Cefa.
www.dacoromanica.ro
137

4nAu, lnb, (Sala], Jihou). S 18971c., C 156, seer. cerc. FirtAnus, jud.
L 18431 867 (R 845, U 8, E 14), cerc. si percept, Cristur, trib. Odor
C 183, secr. cerc. Sours- Odor- heiu, p. u. Atid, d. 20 km. g.
heiu, jud. cerc. 3ihou, percept. Cristur.
Somes-Odorheiu, trib ZAlau, p. u. Inoe, Inakfalva, (Turda-Aries Vin-
Somes-Odorheiu, d. 5 km, g. So- tul de sus) S 980 jc. L. [353] 359
mes-Odo heiu. (R 345, U 11,E 3) C 86, acct.
lau, 8zamosjen6 (Solnoc-Dobaca, cerc. Ciugudul de jos, jud. cerc.
Gherla), S 1784 jc. L [879] 842 si trib. Turda, percept. Vintul de
(R 810, U 19, E 13), C 133, secr. sus. p. u. Vintul de sus, d.2 km.
cerc. Teoltiur, jud. cerc. Gherla, g, Vintul de sus.
percept. Iclodul-mare, trib. Dej, Intregalzi, Havasad, (Alba de jos,
p. u. Iclodul-mare, d. 4 km. g. Teius), 8 11998 jc. L [1686] 1390
lelod. (R 1390), C 347, secr. corn., jud.
InAn, On6rnez.6, (Solnoc-Dobaca, cerc. Aiujl, percept. Teius, trib
Lnpusul-unguresr.), 8 2919 jc. L. Alba-lulia, p. u. Benic, d. 20 kin.
16061 533 (R 525, E 8), C 145, g. Teius.
secr. cecr. Dobrittnag, jud. cerc. Inuc, Inaktelke, (Cojocna, Cluj),
gi percept. LA pus,11-unguresc, trib. 1959 jc. d. [706] 708 (R 14, U
Dej, p. u. LApusul-ung. d. 37 km. 683,E 4, A 7), C 143, secr. cerc.
g. Galgati. Aghires, jud. cerc. si trib. Cluj,
incesti = lancesti. percept. Nadasel, p. u. Aghires,
Indol, Inds!, (Turda-Aries, Turda), d. 3 km. g. Aghires.
8 1921 jc., L [753] 743 (R 736, Inuri, Borsomezo, (Alba de jos,
A 7), C 182, secr. cerc. Micus, Vintul de jos), 8 4850 jc., L [1248
jud. cerc. si trib. Turda, percept. 1268 (R 12b8), C 277, secr. cerc.,
Turda, p, u. Turda, d. 14 km. jud. cerc. oi trib. Alba - Julia, per-
g. Turda. cept. Vintul de jos, p. u. Vintuf
Ineu, Borosjen6, (Arad, lneu), 8 de jos, d. 8 km. 'g. Vintul de jos,
18546 jc., L. [6509] 5765 (R 3754, loaniN ItOrOsjanosfalva, (Bihor)
U. 1701, 6 66, E 155, A 89), Bei*, S 1359 lc, L [552] 503
C 931, seer. corn., pet., jud. cerc., (R 219, U 284), C 106, secr. cerc.
percept., trib. Arad, p. jand., p. tel., Finlo, jud. cerc. si percept. Beim
g. loc. trib. Oradea Mare, p., d.. 1 km.
lneu, K8r6skisjen6, (Bihor, Centrals), g. Suneuitio Beiuo.
8 5179 j L [1817] 1950 (R 1201, lobageni, iobbigylalva, (Murat
U 732,E 17), C 340, sea. cerc., Turda, Sereda), S 1707 jc., L
jud. cerc. ti trib. Oradea-mare, [731] 712 (R 277, U 430, E 5),
percept. Tileagd, p. u. Tileagd, d. C 150. secr. cerc., jud. cerc. gP
11 km. g. Tileagd. percept. Mercurea Niraj, trib.
Ineu, Csikjen6falva, (Chic, Merv,- Tg.-Murk, p. u. Mercurea-NiraL
tea-Clue), S 8200 jc., L [2237] g. loc.
2072 (R 694, U 1378), C 460, lohannisfeld, lanosfolde, (Timlp
sea. corn., jud. cerc. Mercurea- Torontal, Modos), S 5465 jc., L
Ciuc, percept. $umuleu, trib. Bra- [1710] 1668 (R 6, U 40, G 1602,
sov, p. u. Carta, d. 1 kin. g. Carta. A 20), C 389, secr. com., jud.
inlacent, Inlaka, (Odot heiu, Cristur), cerc. Modoo, percept. Peciul nou,,
S 3343 jc. d. 1643] 659 (kJ 6591, trib. Timipara, p. tel., g. loc.
www.dacoromanica.ro
133

lojefalva, Ujjozsefalva, (Tim;$-Tor., maghiara, percept. Pecica rem.,


Feces), S 4071 jc., L [1082] 935 trib. Arad, p. u. Iratosul mic, d.
. (R 4, U 42, G 889), C 315, secr. 8 km. g. Curticl.
corn., jud. cerc. Recap, percept. Iratosul mic,Kisiratos,(Arad,'Aiad),
Belint, trib. Timisoara. p., d. 5 S 3440 Ic., L [2210] 2482 (R 39,
km. g. Topolovatul mare. U 2385, G 66, E 22), C 379,
lojib, lazsefhaza, (Satmar, Seini), secr. corn., jud. cerc. si trib.
S 5078, jc., L [1420] 1237 (R 641, Arad, percept. Curtici, p. tel., d.
U 194, G 363, E 22, A 11), C 6 km. g. Curtici.
290, secr. cerc. Medina, jud. cerc. Irina. briny, (Satmar, Careii marl),
51 perccpt. Seini, trib. SAtmar, S 1614 jc , L [774] 695 (R 96,
p. tel., d. 6 km. g. Livada. U 511, G 6(i, E 22), C 120, secr.
fonesti, Ktir5sivand, (Arad, Hal- cerc. Dindedi, jud. cerc. Cared-
magiu), S 942 jc.. L [375] 352 marl, percept. Sanislau, Mb.
(R p52), C 72, sea. cerc., jud. Satmar, p. u. Dindesti, d. 15 km.
cerc. si percept. Halmagiu, trib. g. Careii-mari.
Arad, p. u. Halmagiu, d. 4 km. Iscroni = Barbatenli de jos - Is-
g. HAlmagiu. croni.
lonesti, Homorodjanosfalva, (Odor. Isgar=lzgar.
hem, Ocland), S 1210 jc., L [367]
343 (U 338, E 5), C 100, secr. Isla, Isz16, (Mural-Turda. Sereda),
cerc. Pauleni, jud. cerc.. $i trib. S 1350 jc., L [449] 410 (R 82,
Odorheiu, percept Ocland, p. u. U 321.E 5, Pi 2), C 102, secr.
Pauleni, d. 10 km. g. Cata. cere. TIodosa, jud. cerc. si per.
tom), joszas, (Arad, *this). S 727 cept. IlercureaNtraj, trib. Tg.-
jc., L [439] 428 (R 420,E 8), 'C Muras, p. u. Hodosa, d. 23 km.
g. Tg.-MurAs.
-75, cecr. cerc. Crocna, jud. cerc.
Buteni,. percept. *eels, trib. Arad, Istihaza, lstvanhiza, (Alba de jos,
p u. Crocna, d. 2 km. g. Gura- Ocna-Murasului), S 933 jc., L
hont. [474] 403 (R 29, U 374), C 95,
secr. cerc. Bichis, jud. cerc. si
fosattel, Joszashely. (Arad, Sebisl, percept. thoara, trib. Alba-lulia,
S 15'49 jc., L [t33] 580 (R 511, p. u. Bichis, d. 14 km. g. Ludo-
U 25, E 42, A 2), C 87, secr. sul de Muria.
cerc., jud. cerc. Buteni, percept.
*ebis, trib. Arad, p. u. Crocna, Istrau, Esztro, (Satmar, Careil-
d. 2 km. g. Gurahont. marl), S 1079 jc., L [341] 317
Ip, Ipp, (Salaj, $imleul Silvaniei), (R 310, U 7), C 61, secr. cerc.
Samniclatts, jud. cerc. Careii
S 7036 jc., L [1526] 1546 (R 389, msri, percept. Moltinul mic, trib.
U 783, G 4, E 54, A 316), C 286, Satmar, p. u. Moftinul.mare, d.
secr. cerc. Zauan, jud. cerc *kn. 7 km. g. Moftinul mare.
leul.Si1v., percept. Nasfalau, p.
tel., g. loc. Istvanfalva, Istvanfalva. (Caras.
6rato5ul mare, Nagyiratos (Arad, Severin, Lugoj), S 1084 jc., L
[435] 393 (G 393), C 79, secr.
Pecica), S 3761 jc., L [1611] 1792 cerc. Daruvar, iud. cerc. si trib.
(R 42, U 1742, G 2, A 6), C 239, Lugoj, percept. Herendesti, p. u..
seer. cerc., jud. cerc. Pecica Daruvar, d. 6 km. g, Boldur.
www.dacoromanica.ro
139

Iten, MI, (Bihar, Marghita), S Ivanda, Ivand, (Timis-TorrintaL


2285 jc., L [746] 681 (R 483, U ModoA 56777 jc, L [14771 1441
174, E 24), C 200, seer. cerc. (R 16, U 132, G 312, A 981), C
248, socr. com . jud. cerc. Mode%
Suiug, jud. cerc. pi percept. Mar- percept. Peciul nou, trib. Timl-
ghita, trib. Oradea-mare, p. u, poara, p., d, 5 km. g. GiuivAz.
Marghita, d. 5 km. g. Marghita. 'stifles% Kebeleszentivany, (Mu-
Luria, Kolozsnagyida, (Cojocna, rAp-Turda, MurAs de sus), 8 668
Teaca), S 3808 jc., L [i1341 jc, L [z271 202 (R 185, U 16, E
1110 (R 738, U 76, G 192, 1),.0 55, secr. cerc. ledul, jud-
E 30, fi 74), C 264, secr. cerc., cere, pi trib. Tg. Murtp, percept.
jud. cerc. pi percept. Teaca, trib. Erneul-mare, p, u. ledul, d. 9 km.
Cluj, p. u. Teaca, d, 3 km. g. g. Tg -Murap,
Teaca. Ivepti = Otvepti.
Juliana .= InlAceni. War, lzgar, (Carap-Severin, Bocpa
Iuliana = Giulatelep. montana), 5 4534 jc., L [1257)
luriu, Mezoor, (Cojocna, Cojocna), 1089 (R 745, U 333, G 11), C
5 4019 jc., L [10781 1154 (R 1115, 250, sea. cerc. Vermeil, jud. cerc
U 39), C 204, seer. cerc. Sopo- Boca mont., percept. J(clovin,
rul de campie, jud. cerc. pi trib. trib. Lugo), p. u. Vermeil, d. 10
Cluj, percept. Cojocna, p. u. Co. km. g. jidovin.,
jocna, d. 6 km. g. Boi. Izvin, Oszveny, (Timis-Torontal,
[up, Uj6q, (Solnoc-Dobaca, Cheu- Recap), S 5574 Je., L [16121 1342
chip), 8 3884 jc., L [9351 785 (R (R 1216, U 70, G 21, P 35), C
409, U 348, G 1, E 27), C 222, 349, secr, com., jud, rerc. pi per-
secr. cerc., jud. cerc.- Beclean, cept, Recap, trib. Tynisoaraj p
percept. Cheuchip, trib. Del, p. u. Recap, d. 3 km. g, Recap.
u. Matei, d. 11 km. g. Lechinta. zvoalre = Vima mica.

J.
Jaba1cea, Krass6almas,(Caras-Sev., jc., L [1137] 1176 (R 1172,E 4)
Repita), S 1460 jc., L 13961 360 C 271, seer, cerc., jud. cerc.Re-
(A 360), C 85, secr. cerc. Cra- ghinul sasesc, percept. Gurghiu
trib, Tg.-Murap, p. u. Reghinul
soya, jud. cerc. Boca mont., sasesc, d. 6 km. g. Reghinul
percept. Repita, trib. Lugoj, p. u. sasesc.
Craiova, d. 7 km. g. Repita. Jac, ZsAkfalva, (5614 Jibou), S
Jabar, Zsabhr, (Carap-Severin, Lu- 2213 jc., L [8581 8O5 (R 856, E
goj), S 1455 jc., L [9451 854 (R 7, fi 2), C 202, secr. cerc, Cre-
843, G 11), C 198, seer. cerc.
Boldur, jud, cerc. 5i trib. Lugoj, aca, jud. cerc. Jibou, percept.
percept. Herendepti, p. u. Bo.dur, Traznea, trib. ZAlau, p. u. Creaca,
d. 8 km, g. Lugoj. d. 8 km. g. Zalau.
jabenita, Gorgenysoakna, (MurAp- jacodeni = Jacul acuesc.
Turda, Reghinul de jos), S 2162 Jacodul roman = Jacul roman.
www.dacoromanica.ro
140

Jactil roman, Olainsaliod- (Tar- Lozsid, (Hunedosra,


Jeledintl,
nava mica, lbagalaul, S 1040 Orastie), S 3110 jc., L 1845] 713
jc., L 1373] 420 (R 415, U 3, E (R 300. U 411, E 2), C 203, sect.
2), C 103, secr. cer:. Nada;u1 cerc., jud. cerc. Ora;tie, percept.
sasesc, jud. cerc . trib. ;i percept. Torda;, trib. Deva, p. u. Oragie,
lba;falau, p. u. Nada;u1 sas., d. d. 13 km. g. OrA;tie.
20 km. g. BAlau;eri. Jelna, Kiszsolna, (Bistrita-Nisaud,
Jacul s'acuesc, Magvarzsakod, lid), S 2923 jc., L [602] 536 (R
( Odorheiu, Cristur), S 2792 jc., 54, G 355,E 5, A 122), C 136,
L [769] 763 (R 5, U 752,E 6 , secr. cerc., jud. cerc. ;1 trib. Bi-
C 198, secr. cerc. Vetca, jud. strita, percept. Borgoprund, p. tt.
cerc. ;1 percept. Cristur